Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV TSUM MUAJ ROOJ TXHAWB SIAB XWB

REVIVAL IS NO OPTION!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative Thenpaunakaus hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum hli 1, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 1, 2017

“Txawm licas los xij kuv tshuab ib qhov yuav cem nej, vim yog nej tau tso qhov kev hlub thaum pib lawm, nco ntsoob tias yog vim licas, yuav tsum hloov dua siab tshiab, thiab tig rov mus coj li thaum pib, tsis yog lintawd kuv yuav los rau ntawm nej sai sai no, thiab yuav tshem lub teeb ua ci hauv nej mus, yog nej tsis hloov dua siab tshiab” (Tshwmsim 2:4, 5).


Pawg ntseeg hauv Efexaus yog ib pawg ntseeg uas zoo heev, yog pawg ntsee zoo, yog ib pawg ntseeg loj thiab ntxuj cov lus qhia cuav, tiam sis kuj muaj cov neeg yuam kev, pawg ntseeg no los txaus siab heev vim lub tuam tsev them tag lawm, neeg ua tau lwm yam, lawv muaj nyiaj, lawv tsis cheem tsum dabtsi lawm, tiam sis Yexus hais tias muaj ib yam ua Nws yuav cem lawv. Lawv tso lawv qhov kev hlub thaum pib pov tseg lawm, Nws hais kom lawv yuav tsum hloov dua siab tshiab, Nws hais kom lawv yuav tsum tig rov mus saib tias yog vim licas thiab ploj qhov twg lawm. Yog lawv tsis lees yuav, Yexus ceeb toom rau lawv txog qhov kev txiav txim yuav los txog no, pawg ntseeg zoo li lub teeb ci, lawv yuav tsum ua teeb ci rau ntiajteb, Yog pawg ntseeg tsis hloov dua siab tshiab, Yexus hais tias, “Kuv los ntawm nej sai sai no, thiaj yuav muab qhov kaj ntawm lawv tshem mus, yog lawv tsis hloov dua siab tshiab” Thiab Yexus hais tias, “tug uas muaj pob ntseg, cia li mloog tias Vajntsujplig hais li ca rau pawg ntseeg” (Tshwmsim 2:7). Tiam sis pawg ntseeg tsis kam hloov dua siab tshiab thiab tsis pom txog rooj txhawb siab uas yuav cawm tau lawv, pawg ntseeg no tau raug rhuav tshem los ntawm Loos cov tub rog uas yog muaj tug nom loj Emperor Domitian ua tug coj nyob rau tiam Ib century. Lwm pawg ntseeg kuj raug rhuav tshem los ntawm cov Mubxalis.

Kuv puas ntxim nyho muab qhov no los siv rau peb pawg ntseeg? Ua ntej ntaw pawg ntseeg Efexaus puv ntoob rau kev ua neej thiab kev hlub. Muaj kev hloov dua siab tshiab thiab yog pawg ntseeg muaj kev hlub, zoo li peb pawg ntseeg thiab, tiam sis tom qab tau tawg ua pab pawg, pawg ntseeg Efexaus los kuj tawg ua pab pawg, cov neeg uas tawm mus lawm vim yog cov niag ntseeg uas tsis ntseeg tiag tiag, peb pawg ntseeg los thaum tawg ua pab pawg, kuv hais kom lawv los uake, tiam sis lawv tsis kam, tsis tag li lawv yuav tsis tawm yog kuv qhia cov lus cuav, lawv tawm vim yog lawv tsis xav kom muaj rooj txhawb siab, lawv tsis kam ua Yexus tug tub txib, Richard Olivas coj lawv tawg ua pab pawg, lawv hais tias Yexus cov lus Samhwm yog rau Yexus cov Thwjtim xwb, tsis muaj leej twg yuav los cuag Yexus tau, Nws ntxub Yexus cov lus “Tshawb nrhiav Vajtswv teb chaw ua ntej, thiab nws txoj kev ncajncees” (Mathais 6:33), tiam sis tug txiv neej no kom lawv tshawb nrhiav nyiaj txig ua ntej Vajtswv lub tebchaw, kuv pheej qhia kom lawv yuav tsum mus tshajtawm thiab thov Vajtswv. Peb puas leej cawm tug txiv neej no. Tsuas yog 15 leej xwb thiaj li xaiv qhov nyob, peb pawg ntseeg muab Yexus ua ib thiab mus deb tshaj nws cov neeg! Deb lawm heev! Peb cov menyuam mus kawm nyob rau tsev kawm ntawv qeb siab, peb cov tswvcuab muaj vaj muaj tsev nyob, nws pawg ntseeg lost seem tawg ua plaub pab, peb muaj tsawg tug ua sib nrauj, tiam sis nws cov ntseeg kev ua neej tawg tag mus li! Peb zoo tshaj lawm? Muaj tseeb peb yeej txom nyem kawg rau lub sijhawm ua peb tseem them lub tuam tsev no, tiam sis kuj ua rau peb pawg ntseeg loj hlob thiab yog Yexus tug thwjtim ua khov kho, tiam sis nws pawg ntseeg qaug zog zuj zus, Peb txom nyem rau Yexus thiab koob-hmoov, lawv mus ua neeg ntiajteb thiab raug Ntxwnyogo ua tug Tswj! Yexus hais tias “Koj tsis tu Vajtswv li ua tau” (Mathais 6:24), Vajtswv ua tug yog, lawv yuam kev! “Kuv Xaiv Tag Lawm” sawv ntsug thiab hu uake!

Kuv twb xaiv tag lawm yuav raw Yexus mus;
Kuv twb xaiv tag lawm yuav raw Yexus mus;
Kuv twb xaiv tag lawm yuav raw Yexus mus;
Tsis tig rov qab, tsis tig rov qab
   (“I Have Decided to Follow Jesus,” attributed to a Hindu convert, 19th century).

Amees! Nej zaum tau,

Peb tej yam tsis zoo tshwmsim rau pawg ntseeg Efexaus, Yexus hais rau lawv hais tias,

“Txawm licas los xij kuv tshuab ib qhov yuav cem nej, vim yog nej tau tso qhov kev hlub thaum pib lawm” (Tshwmsim 2:4).

Nws tsis tau hais rau lawv tias, “paub” poob ntawm lawv txoj kev hlub qub, Nws hais tias, “tso tseg” lawv thawj txoj kev hlub.

“Txawm licas los xij kuv tshuab ib qhov yuav cem nej, vim yog nej tau tso qhov kev hlub thaum pib lawm” (Tshwmsim 2:4).

Dr. John F. Walvoord hais li no tias, Nws hais tias,

“Pawg ntseeg Efexaus no, yog neeg phaum thij ob lawm”

Kuv yuav tsum hais ntxiv thiab lov? “Cov ntseeg no yog neeg tiam thij ob” nov yog txhua yam! Dr. Walvoord hais tias, “Vajtswv tug yam ntxwv yog yam uas pawg ntseeg no tau tso pov tseg lawm” (John F. Walvoord, Th.D., The Revelation of Jesus Christ, Moody Press, 1973, p. 56).

Cov hluas, nej yog neeg tiam ob nyob rau peb pawg ntseeg no! nej tsis yog los ntawm cov neeg uas yog “the 39” uas yog cov ntseeg cawm pawg ntseeg no, Lawv yog thawj phaum neeg, tsis yog nej! Dr. Chan hais txog thawj phaum neeg uas yog “the 39” hlub thiab tu Vajtswv, nws tuaj rau pawg ntseeg no thaum tseem ua tub hluas, nws hais tias,

Thaum kuv cia siab rau Yexus, kuv lub neej txawm hloov mus ib sim neej lawm, kuv tej kev txhaum raug hloov los ntawm Yexus cov Ntshav, thiab pawg ntseeg yog kuv lub tsev thij ob! Kuv muab kuv lub neej tso rau Yexus, Dr. Hymers niaj hnub qhia kom ua Yexus tug thwjtim, thiab muab Nws [Yexus] ua ib hauv yus lub neej, hnov qab koj tug kheej, thiab tshaj tawm txoj Moo Zoo, nws qhia tawm tsam “Antinomianism” – tsis txhob ua tug “ntseeg” coj cai, kuv paub tias qhov nws qhia yeej tseeb li ntawd, rau kuv!...peb thov Vajtswv thiab hu nkauj uake, kuv yeej nco tej no tau zoo heev, ib lim tiam ntawd peb tshaj tawm ntau zaug, kuv tau coj Judy Cagan, Melissa Sanders, thiab Winnie Yeung, tom qab yog kuv poj niam, Vajtswv coj peb mus tshaj tawm rau lub tsev kawm ntawv uas yog UCLA… Niam xibhwb Hymers [tseem yog ib tug ntxhais hluas] tau los fij tug kheej ua Vajtswv num, kuv paub nws zoo vim thaum nws thiab kuv tuaj rau pawg ntseeg no peb tseem yog tub ntxhais hluas, nws hlub Vajtswv thiab nyiam tawm mus tshaj tawm… nws ua haujlwm hauv pawg ntseeg, ua ntej nws kawm tiav… tam sim no los nws tseem tshajtawm rau cov tub ntxais hluas Suav thaib cov neeg ntxhais uas yog neeg Axias… nws yog ib tug neeg uas tshaj tawm tau zoo heev.

(Against All Odds).

Ileana ib ntus no kuj muaj mob, tiam tsis muaj ib hmo twg uas nws yuav tsis tuaj koom hmo thov Vajtswv thiab txais xov tooj – coj cov neeg tsis ntseeg tuaj mloog cov lus qhia txog Yexus, ib tug niam tsev thiab uas ncajncees rau kev tshaj tawm tug ntawd yog Mrs. Salazar, Nws zoo li ib leej niam uas yog Niam Teresa! Nws yog ib tug ntseeg nyob rau pab Npativ!

Cov hluas, tsis txhob cia peb cov neeg uas yog tiam ob no poob qab zoo li cov ntseeg uas nyob rau pawg ntseeg Efexaus! Nej yog pawg ntseeg lub neej yav pem suab, Thov – txhob tso neej txoj kev hlub thaum pib tseg!

Tam sim no mus saib nyob rau Tshwmsim 2:3, nyob rau daim 1332 hauv phau Vajluskub uas yog the Scofield Study Bible.

“Kuv paub tias nej ua tau siab ntev thiab muaj siab tiag, thiab txog siav txom nyem vim yog rau kuv lub npe nej yeej tsis qaug zog hlo li” (Tshwmsim 2:3).

Cov txhais tshiab tam sim no txhais li no tias, “Koj tau siv zog uas haujlwm rau kuv lub npe, neej tsis qaug zog kiag li” (NIV), nov yog qhia txog lawv lub neej thaum pib tshiab los sis yav tag los – nej ris nra, nej ua tau siab ntev ua haujlwm, nej tsis qaug zog hlo li, nov yog hais txog lawv lub neej yav tag los.

Dr. Walvoord hais tias, “Cov ntseeg yog cov neeg tiam ob ntawm cov ntseeg… Vajtswv tug yam ntxwv thaum pib zoo li ploj lawm, neeg lub siab txias zuj zus… tsis mob siab rau seem kev ntseeg [seem ntsujplig] txhua yam tau rhuav tshem cov ntseeg tej kev ntseeg yog qhov tseem ceeb [pawg ntseeg] thaum ub tsis zoo li ntawd: vim muaj kev tsuag zuj zus, Vajtswv qhov kev hlub hloov mus ua ntiajtej txoj kev hlub… vim yog tsis muaj ib tug twg yuav los qhia tau nws neej uas ruaj khov rau sawv daws pom tau lawm” (Walvoord, ibid.).

Kuv yeej lees hais tias tej no yeej muaj nyob rau peb pawg ntseeg, cov neeg tiam ob no yeej tsuag rau kev ntseeg thiab kev ua Vajtswv num tshaj thaum pib lawm, Dr. Chan, Mr. Griffith, Dr. Judy Cagan, Mrs. Hymers – yog cov uas xwb tuaj rau pawg ntseeg yog xyoo 1970s – lawv tseem ciaj siab nyob – tseem muaj kev hlub zoo thiab muaj nyob uake – thiab ruaj khov rau ntawm Yexus, los sis hais li no tias, coob tug yeej zoo li pawg ntseeg Efexaus thaum pib tshiab.

Tiam sis tej no yuav tsis mus rau tej pawg ntseeg uas tsis loj hlob – cov neeg uas loj hlob rau tiam ob, vim lawv coj raws li lawv lub neej, raws li lawv qhov kev xav, lawv tuaj koob hmo thov Vajtswv, tiam sis lawv tsis kam thov Vajtswv thiab zoo li tsis muaj siab, “Vajtswv tug yam ntxwv uas muaj nyob rau neeg tiam ib tau ploj hauv lawv lub neej mus lawm” tsuas yog John Cagan thiaj li sawv los thiab ruaj kho zoo li cov neeg tiam ib ntawd, nws yog tug uas hloov dua siab tshiab thiab coj zoo li cov neeg txheej thaum ub, yog nws tsis yogi b tug thawj coj zoo tiag, nws twb zoo li tej pawg ntseeg uas tsis loj hlob cov thawj coj lawm thiab. Cov neeg nrog nws ib phaum ntawd twb khiav tawm mus tag lawm, ib txhia mus mus los los, feem tsawg yeej zoo li ntawd, txawm yog John tug kheej loj tej zaum tseeg nyob rau tom ntej tom qab, tis totaub tias yog vim licas cov neeg tiam no yuav tsuag thiab txias zoo li ntawd.

Yog li no kuv thiaj xav tias peb cheem tsum muaj rooj txhawb siab, cov menyuam tiam tam sim no yuav tsis pom txog Vajtswv lub hwjchim nyob rau pawg ntseeg txog rau thaum lawv los ntsib Yexus thiab hloov dua siab tshiab, tiam sim tseem muaj ib feem khiav tawm pawg ntseeg, ua neeg tsis kub tsis txias, ib txhia tseem tsis kam lees yuav Yexus, tsis kab hloov dua siab tshiab, ib txhia pib xav tias kev hloov dua siab tshiab yog qhov dag xwb, ib txhias kuj hloov thiab qhia tias Yexus muaj tseeb tiag.

Peb yuav ntsib lawv ib tug zuj zus seb lawv yuav hloov dua siab tshiab los yog tawm hauv pawg ntseeg mus, feem coob hloov dua siab tshiab – ib txhia yeej ntsib teeb meem loj, Lub sijhawm no, “koj lawv nco ntsoob txog lub sijhawm uas lawv tau yuam kev” lawv zoo li John Cagan uas pib pau bhais tias lawv qhov kev ntseeg tuag lawm yog piv rau cov neeg “peb caug cuab tug neeg txoj kev ntseeg” – lawv niam thiab lawv txiv, ob, lawv yuav “hloov dua siab tshiab ua ntej tso” lawv yuav tsum hloov lawv lub siab ua ntej, lawv yuav tsum hloov dua siab tshiab tiag (thawj yam haujlwm) ua Vajtswv tsaug uas law ib txhia ua tau – zoo li Emi thiab Ayako, zoo li Philip thiab Timothy, zoo li Wesley thiab Noah – thiab lwm tug.

Thaum ntawd Vajtswv pib xav rooj txhawb siab los rau peb! Ua Vajtswv tsaug, Vajtswv ntseeg peb siab thiab xa Nws tug Ntsujplig los rau peb, ib lub hli dhau los no muaj 20 tug neeg tau txais kev cawmdim, qhov no ua rau ib txhia hluas los ntseeg!

Lub sijhawm no John Cagan hais tias, “rooj txhawb siab yog qhov tseem ceeb” peb pawg ntseeg yuav tsum hais txog rooj txhawb siab tag mus li zoo li cov ntseeg txheej thaum ub, pawg ntseeg hauv pawg ntseeg Efexaus cheem tsum li no – peb pawg ntseeg los yeej cheem tsum rau niaj hnub nim no thiab, kuv hu tias “rooj txhawb siab koj tau txais kev cawmdim.”

Ib tsoom phoojywg, peb yuav tsum lees peb tej kev txhaum tag mius li thiab thov Vajtswv kom Vajtswv los nrog peb nyob thiab xa rooj txhawb siab los rau peb, Ua khia! Ua khia! Ua khia! Sawv ntsug thiab hu nauj zaj 15, “I’ll Live for Him.”

Kuv lub neej, kuv txoj kev hlub, Vajtswv tug menyuam tuag theej kuv
   Kuv yuav ncajnees rau kuv tug Cawmseej thiab kuv tug Vajtswv
Kuv yuav nyob rau ntawm Nws tug ua tuag rau kuv, kuv tug Cawmseej!
   Kuv yuav nyob rau ntawm Nws tug ua tuag rau kuv, kuv tug Cawmseej!

Lub sijhawm no kuv los cuag koj, koj tuag kom kuv tau txoj sia
   Kuv los cia siab rau koj, kuv tug Cawmseej thaib kuv tug Vajtswv
Kuv yuav nyob rau ntawm Nws tug ua tuag rau kuv, kuv tug Cawmseej!
   Kuv yuav nyob rau ntawm Nws tug ua tuag rau kuv, kuv tug Cawmseej!

Nws tuag saum ntoo Khaublig, cawm kuv tug ntsujplig thiab tso kuv dim
   Kuv fij kuv lub neej rau koj, cawm kuv tug ntsujplig thiab tso kuv dim
Kuv yuav nyob rau ntawm Nws tug ua tuag rau kuv, kuv tug Cawmseej!
   Kuv yuav nyob rau ntawm Nws tug ua tuag rau kuv, kuv tug Cawmseej!
(“I’ll Live For Him,” Ralph E. Hudson, 1843-1901; altered by the Pastor).

Tam sim no hauv zaj 19, “Here is Love.”

Nov yog kuv hlub, dav li hiav txwv, yog kuv hlub loj
   Thaum tug Cawmseej, peb tug uas cawm peb dim ntawm Nws cov Ntshav
Leej twg yuav hnov qab nws tau? Leej twg thiaj yuav tsis qhuas nws?
   Tsis muaj leej twg hnov nws qab, nyob saum ntuj ceebtsheej

Raug ntsia saum ntoo khaublig, nws qhov kev txhab ntuag
   Los ntawm Vajtswv txoj kev hlub uas ntws los rau peb
Kev hlub kev mov tshua, zoo li dej ntws, ntaws saum roob los
   Vajtswv qhov kev thajyeeb, kev sijhawm xeeb ntws los rau neeg ntiajteb

Thov lees yuav peb txoj kev hlub, hlub koj, mus tag ib txhi
   Cia kuv tshawb nrhiav koj teb chaws, koj xwb kuv thiaj li yuav.
Koj xwb thiaj li yog kuv qhov chaw vam, yog kuv lub neej
   Koj tau ntxuav kuv lub neej kom dawb huv, tso kuv dim

Koj tug Ntsujplig thiab txoj lus tau los coj kuv lub neej mus lawm tom ntej
   Koj txoj kev hlub yog qhov kuv ntshaw, kuv cia siab rau tug Tswv
Koj txoj kev hlub ntws los rau kuv yam tsis muaj hnub yuav tag
   Koj txoj kev hlub thiab lub hwjchim yuav tsis muaj leej twg ntsuas tau
   (“Here is Love, Vast as the Ocean,” William Rees, 1802-1883).

Dr. Chan, Thov los coj peb thov Vajtswv foom koob hmoov.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith::
“Jesus is the Sweetest Name I Know” (Lela Long, 1924).