Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ PUAS YUAV RAUG TSO TOM QAB?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nrog
Nroog Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Cuaj hli 16, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 16, 2018

"Ua tib zoo saib, vim koj tsis paub tias Vajtswv yuav rov los thaum twg” (Mathais 24:42).


Txhua yam uas kuv nyeem xov xwm ntawd qhia txog yam tau hais tseg nyob rau hauv Vajlukub, thiab qhia tias ntiajteb no yuav kawg. Muaj ntau yam xwm txheej qhia txog qhov Vajtswv los thiab coj peb mus qaum ntuj.

Sim mus mloog tej xov xwm ua tawm nyob rau niaj hnub no hauv nroog Los Angeles.

Coj lov. Muaj ntau tug coj hauv ntiajteb no uas tsis ruaj khov, raws li tej xov xwm tau qhia Ntau tshaj plaub lub hlis ntawm cov kev txuas hniav hauv lub tebchaws no tsis muaj zog, tsis txaus siab los yog dhau ntawm lawv txoj kev mus los raws li tsoom fwv teb chaws cov ntaub ntawv hais tias muaj kev qhia txog American txoj kev uas tsis tau ceev ceev.

Tebchaws Amelikas ntawm no yog lub tebchaws uas muaj suab npe tiam sis peb kuj tsim tau tej choj no yam tsis ruaj kho kiag li!

Tshuaj Tiv Thaiv Mob nyob rau tsev kho mob. Cov tuam tsev kho mob thoob teb chaws thoob plaws hauv teb chaws yog txhaj tshuaj rau cov laus txhaj tshuaj tiv thaiv kab mob ... vim tias muaj kev tsis txaus siab ntawm qhov tshuaj tiv thaiv tseem ceeb. Nws yog ib qho tseem ceeb tshaj plaws kev siv yeeb tshuaj vim yog tsev kho mob nyob rau xyoo - thiab tsis xav tias nws yog qhov kawg. Qee cov tshuaj siv uas tsev kho mob siv txhua hnub yog [tam sim no] tshwm sim nrog ntau zaus, thiab zuj zus, lawv pheej muaj ntau yam khoom siv nrog ob peb yam zoo ... [nws] cov kws kho mob thiab cov chaw muag tshuaj muaj zog tiv tauj ... Tsev kho mob muaj kev puas tsuaj ntxov tshaj yav tag los vim , ntsib nrog cov nqi kho mob ntsiag to, feem ntau tam sim no tsuas yog cia li ob peb hnub 'khoom hauv cov khoom muag.

Kilimanjaro Ice Field Melting. Nov yog xav xwm phem tshaj plawv rau hmo no! Cov dej khov uas nyob saum lub roob Africa’s Mount Kilimanjaro [tau] ploj lawm, rhuav tshem txhua yam txhua tsav sawv lub roob ntawd. Cov dej kho ntawd tau yaj tag husi zoo li “hloov loj tshaj plawv”

Av qeeg loj ua au coob tug ntshai!

Hoobpob tawd nyob rau Yelusxalees tawg. Muaj ib lub hoobpob tawd nyob ze rau ntawm Orthodox hauv nroog Yeluxalees, ua rau ntau lub tuam tsev siab co thiab kub nhyiab thiab tsheb los kuv raug rhuav tshem.

Nov zoo li tej yam tsis txaus ntseeg, Tiam sis cov uas paub txog Vajtswv Txojlus ntawm no qhia tias lawv yeej paub txog tej no ua ntej los lawm. Ntiajteb yuav kawg zoo li qhia tias txhua yam hauv Vajluskub yeej qhia meej tias tiam ntiajteb yuav kawg ze los lawm.

Yexus hais tias:

"Ua tib zoo saib, vim koj tsis paub tias Vajtswv yuav rov los thaum twg” (Mathais 24:42).

Yexus rov hais txog qhov uas hnub nws nqe rov qab los (Mathais 24:36; Teshaujlwm 1:7) tiam sis Nws hais tias kom tig mus saib tej xwm txheej vim tej ntawd qhia txog hnub ntiajteb kawg. Kuv ntseeg tias lub sijhawm no peb nyob rau tiam no lawm.

Vajluskub qhia tias Yexus yuav los rau saum tib nta ntuj. Cov neeg uas tuag lawm, thiab hloov dua siab tshiab lawm yuav mus ntsib Nws nyob rau saum ib ntuj (saib, 1 Thexalaunike 4:14-18). Coob tug tsis ntseeg txog yam raug hais nyob rau hauv Vajluskub, lawv luag thiab hais tias qhov ntawd tsis muaj tseeb. Tiam si lawv yuam kev lawm. Tis ntes qhov raug coj mus qaum ntuj yuav tshwm sim tiag. Koj yuav raug cia rau tom qab!

Cia peb los saib txog peb yam qhia rau peb paub txog rau lub sijhawm Vajtswv los coj sawvdaws mus qaum ntuj.

I. Ib, yuav yuav tshwm sim ua ntej coj mus qaum ntuj. Yexus hais tias.

Vajluskub yeej qhia peb tib yam li peb pom tej xwm txheej tshwm hauv ntiajteb ua ntej Vajtswv yuav los coj neeg mus qaum ntuj, Yexus hais tias:

“uas Nau‑a nyob zoo li cas, ces thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los kuj yuav zoo ib yam li ntawd. Rau qhov ua ntej uas dej tsis tau nyab, tej neeg noj haus ua tshoob qua tub qua ntxhais mus txog hnub uas (Nau‑ees) nkag rau hauv lub nkoj, mas lawv twb tsis paub mus txog thaum dej los nyab kiag lawv thiab kuav tag nrho huvsi. Thaum Neeg leej Tub tshwm plaws los yuav zoo ib yam li ntawd” (Mathais 24:37-39).

Nau-ees yog tug qhia Vajtswv lus ua muaj kev ncajncees (2 Petus 2:5). Nws ceeb toom rau cov neeg nyob rau tiam ntawd txog Vajtswv qhov kev raug txim rau ntiajteb, tiam sis neeg luag thiab thuam nws thiab cov lus uas nws qhuab qhia. Lawv tsis mloog, lawv tig rov mus neej raws li lawv tej kev ntshaw.

Nov yog zoo li niaj hnub nim no thiab. Qees tug coj koj tuaj rau hauv pawg ntseeg. Koj hnov lus qhuab qhia, tag ntawd rov mus ua lub neej qub, koj tsis hloov dua siab tshiab, koj tsis cia siab rau Yexus, thaum peb hu xovtooj rau koj, koj tsis rov tuaj pehawm Vajtswv.

Koj nyiam kev lom zem, siv Dr. A. W. Tozer cov lus qhuab qhia, koj xav tias lub ntiajteb no yog “qhov chaw uasi tsis yog tias tsov rog” Koj xav tias lub neej no lom zem npaum li nram Disneyland. Koj xav hauv koj lub neej yog muaj kev “lom zem” koj tsis kam tso qav tso num tseg tuaj cuag Yexus rau hnub Zwjhnub. Yog vim licas koj cia tej yam me me los tab kaum koj txhob tau tuaj pehawm Vajtswv. Koj tsis hloov dua siab tshiab. Koj tsis yog tug ntseeg tseeb. Thaum kev tuag los rau koj, koj yuav npaj tsis txheej. Thaum Vajtswv loj coj neeg mus qaum ntuj, koj yuav raug tso rau tom qab! Zoo li Mr. Griffith hu zaj nkauj, “Vajtswv Leejtub nqe los, koj yuav raug tso rau tom qab”

Yexus hais tias:

"Ua tib zoo saib, vim koj tsis paub tias Vajtswv yuav rov los thaum twg” (Mathais 24:42).

II. Ob, xav txog tej kev phem yuav tshwmsim rau koj yog koj npaj tsis txhib qhov yuav ya mus qaum ntuj.

Thov nthuav mus rau Mathais, tshooj 25, nyob rau daim 1035 hauv phau Scofield Study Bible. Cov xibhwb thaum ub qhia tias kaum tug nkauj nyaj ntawd yog hais txog cov neeg npaj tsis txhi yuav ntsib Yexus. Kuv ntseeg tias lawv hais yog lawm.

Nyob rau nqe no, Yexus muaj ib zaj lus piv txwv, yog hais txog seem ntsujplig. Yog tsi yog qhov tseeb uas Nws hais txog? Sim mus saib rau Mathais 25:13, Yexus hais tias:

“Vim li no nej yuav tsum zov tos, rau qhov nej tsis paub tias yog hnub twg thiab yog teev twg” (Mathais 25:13).

Nqe Vajluskub ntawm no yog ceeb toom rau koj!

Tsib tug nkauj nyab ntawm no npaj txhij. Lawv npaj txhij thaum rov qab los. Tiam lwm tug tsis npaj txhij thaum Yexus rov qab los. Yog ib qhov txaus ntshai yog peb los kawm kom toj zuj zus txog lus pivtxwv no. Tiam sis qhov yooj yim yog nyob rau ntawm no: coob tug yuav npaj tsis txhij thaum Yexus rov qab los.

Tig mus saib rau nqe 10:

“Thaum lawv cov tawm mus yuav roj lawd, tus nraug vauv txawm tuaj txog, mas cov uas npaj txhij lawd kuj tau nrog nws mus rau hauv rooj tshoob, ces lub qhov rooj txawm raug muab kaw lawm” (Mathais 25:10).

Tom qab uas cov ntseeg tseeb raug coj mus qaum ntuj rag lawm, lub qhov rooj yuav raug kaw, zoo li Nau-ees lub nkoj qhov rooj raug kaw lawm. Tsis muaj tug yuav nkag rau mus rau hauv, “qhov qhov rooj raug kaw lawm”

Nyob rau nqe 11,

“Dhau ntawd tsib tug hluas nkauj ruam ntawd txawm los mas hais tias, Yawg hlob, yawg hlob, thov qheb qhov rooj rau peb. Tus nraug vauv teb tias, Kuv hais tseeb rau nej tias, kuv tsis paub nej.” (Mathais 25:11-12).

Thiab nyob rau nqe 13, Yexus muab nqe no coj los siv rau koj:

“Vim li no nej yuav tsum zov tos, rau qhov nej tsis paub tias yog hnub twg thiab yog teev twg.” (Mathais 25:13).

Peb paub qhov dav dav tias txog sijhawm lawm, tiam sis tsis yog hais tias thaum twg.

Thaum hnub ntawd thiab lus sijhawm ntawd los, yuav lig rau koj lawm. Zoo Kl. Griffith hus zaj nkauj ua ntej mloog lus qhuab qhia uas yog zaj “Vajtswv Leejtub nqe los, koj yuav raug tso rau tom qab”

III. Peb, cov neeg uas raug tso rau tom qab Vajtswv yog tug muab lawv tso pov tseg. Lawv yuav raug kev txom nyem, thiab tsis raug cawm.

Sim mus mloog Tshwmsim, tshooj kaum rau. Nyob rau ntawm no yog hais txog Vajtswv qhov kev chim, uas yog tso tawm los raug cov neeg uas tawm tsam Yexus tom qab cov ntseeg tseeb raug coj mus qaum ntuj tag lawm. Nqe ob hais rau peb tias yuav mus kev txhaj mob heev kawg nkaus, nqe plaub qhia tias dej yuav txia ua ntshav, nqe yim kev tsaus ntuj yuav los txog rau neeg thiab neeg yuav quaj tom hniav qees. Nqe kaum yim hais tias yuav muaj av qeeg loj heev, nqe nees nkaum ib qhia tias “yuav muaj hlawv loj poob” saum ntuj los.

Lub sijhawm no neeg puas tseem yuav tig los cuag Yexus? Tsis los! Sim mus mloog nqe cuaj:

“Lawv tsis hloov siab thiab saib hlo nws” (Tshwmsim 16:9).

Thiab nqe kaum ib:

“Vajtswv vim yog raug tej mob thiab tej kiav txhab ntawd, los lawv tsis yeem ntxeev dua siab ntawm tej uas lawv ua.” (Tshwmsim 16:11).

Thiab tom kawg ntawm nqe nees nkaum ib:

“[Lawv] Vajtswv vim tej sub tawg sub ntsha ntawm cov lawg ntawd rau qhov tej sub tawg sub ntsha ntawd loj heev.” (Tshwmsim 16:21).

Koj pom tias, lawv yuav raug Vajtswv muab tso pov tseg. Yuav lig rau lawv uas yog los txais yuav kev cawmdim. Lawv yuav tau txais yam uas lawv npaj tsis txhij vim yog qaug rau kev txhaum.

“Vajtswv tso lawv pov tseg” (Loos 1:24).

“Vajtswv tso lawv pov tseg” (Loos 1:26).

“Vajtswv tso lawv pov tseg nrog rau lub siab txhaum” (Loos 1:28).

Zoo li Kl. Griffith zaj nkauj, “Vajtswv Leejtub nqe los, koj yuav raug tso rau tom qab”

Yog koj xav raug coj mus qaum ntuj, yog koj xav raug kom dim, koj yuav tsum raug cawm dim rau lub sijhawm no. Vajtswv tseem nrog koj thaum, yog koj tos ntev, yog lig rau koj.

Hurricane Florence los ntau tim sab North Carolina thiab South Carolina rau lub lim tiam dhau los no. Txhua tug neeg twb raug ceeb toom kom khiav tawm. Tug thawj nom loj twb hais rau lawm. Thiab tug nom kav lub nroog twb ceeb tom rau lawv. Cov nom cov tswv los yeej mus hais rau txhua qhov chaw tias yuav mus cua daj cua du los rau thaj tsham ntawd kom txhua tug neeg yuav tsum tau khiav tawm. Neeg raug hais ntau zaug. Los tseem muaj cov neeg tawv ncauj tsis mloog lus ceeb toom – thaum kawg lawv thiaj li raug kev txom nyem. Koj los yeej raug qhia rau txog qhov Yexus yuav rov qab los. Yog koj tig ntsej mloog, koj yuav raug cia rau tom qab. Yog koj cia ntev, yuav lig rau koj.

Yexus tuag theej koj lub txhoj. Nws sawv qhov tuag rov qab los thiab zaum ntawm Vajtswv sab tes xis. Ntseeg Nws rau lub sijhawm no thiab cia Nws cov Ntshav los ntxuav koj tej kev txhaum pov tseg, koj yuav raug coj mus qaum ntuj. Yog koj pheej tos, Nws yuav hais rau koj, “Neeg Leejtub tau los, thiab koj raug tso rau tom qab” zoo li Kl. Griffith zaj nkauj, Nyob rau zaj 3 rau koj zaj nkauj, Sawv ntsug thiab hu uake, hu qeeb qeeb. Thiab ua tib zoo xav txog cov lus ntawd!

Ua neej nrog riam thiab phom xwb
   Txhua leej txhua tug raug tsuj
Kuv vam tias peb yuav npaj txhij
   Menyuam tuag neeg lub siab phem
Txhua yam mov zaub yuav tsum tau yuav noj
   Kuv vam tias peb yuav npaj txhij
Tsis muaj sijhawm los hloov koj lub siab lawm
   Yog vim licas koj yuav yog neeg dig muag?
Tug Cawmseej hu tiam sis koj tsis lees yuav,
   Tug Tswv rov los koj yua raug tso tom qab
Koj yuav raug tso rau tom qab
   Koj yuav raug tso rau tom qab

Ob niam txiv pw uake saum txaj
   Nws hnov suab tig los saib – tug txiv mus lawm
Kuv vam tias peb txhua tug yuav npaj txhij
   Ob tug neeg taug kev uake
Ib tug yuav mu sib tug yuav raug tso tom qab
   Kuv vam tias peb txhua tug yuav npaj txhij
Yog vim licas koj yuav yog neeg dig muag?
Tug Cawmseej hu tiam sis koj tsis lees yuav,
   Tug Tswv rov los koj yua raug tso tom qab
Koj yuav raug tso rau tom qab
   Koj yuav raug tso rau tom qab
(“I Wish We’d All Been Ready” Los ntawm Larry Norman, 1947-2008;
       Thiab tug hu ua Pastor).

Txhob cia yog tug tso rau tom qab. Cia siab rau Yexus thiab raug cawmdim hnub no, hmo no!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej mloog Vajluskub: Mathais 24:37-42.
Hu Nkauj uantej mloog lus qhuab qhia yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Wish We’d All Been Ready” (Larry Norman, 1947-2008).


TXHEEJ TXHEEM

KOJ PUAS YUAV RAUG TSO TOM QAB?

WILL YOU BE LEFT BEHIND?

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

"Ua tib zoo saib, vim koj tsis paub tias Vajtswv yuav rov los thaum twg” (Mathais 24:42).

I.   Ib, yuav yuav tshwm sim ua ntej coj mus qaum ntuj. Yexus hais tias,
Mathais 24:37-41.

II.  Ob, xav txog tej kev phem yuav tshwmsim rau koj yog koj npaj tsis txhib qhov yuav ya mus qaum ntuj, Mathais 25:1-13.

III. Peb, cov neeg uas raug tso rau tom qab Vajtswv yog tug muab lawv tso pov tseg. Lawv yuav raug kev txom nyem, thiab tsis raug cawm,
Tswmsim 16:9, 11, 21.