Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NTSUJ PLIG PHEM NIAJ HNUB NIM NO

DEMONS TODAY
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakau nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Kaum hli 23, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, October 23, 2016

“Tswv Yexus thiab cov thwjtim txawm caij nkoj hla dej hiav txwv mus rau lub nroog Kadalas, Tswv Yexus nqe saum koj, lub sijhawm ntawd muaj ib tug txiv neej tawm hauv qhov ntxa uas yog raug dab phem nkag los cuag Yexus” (Malakaus 5:1-2).


Kuv tsis tau hnov dua ib tug xibhwb tuwg qhia Vajtswv txoj lus txog tug txiv neej raug dab nyob rau pem Kadales, Billy Graham thaum ub yeej pheej qhia txog qhov no – tiam sis nim no tsis hnov ib tug xibhwb twg yuav qhia nyob rau pawg ntseeg li lawm, yog vim licas? Kuv xav tias vim qhov no hais txog ntsujplig phem, hais txog kev sib tawm tsam ntawm Yexus thiab Ntxwnyoog, yuav ua rau tej tub poj niam nyob hauv pawg ntseeg ntshai, David Murrow sau tau ib phau ntawv hais txog qhov no, phau ntawv no hu tias, Why Men Hate Going to Church (Nelson Books, 2005). Kuv vam tias txhua tug xibhwb yuav mus nyeem phau ntawv no! Murrow hais txog cov txiv neej laus thiab cov hluas uas muaj hnub nyoog 18 txog 29 xyoo, feem tsawg thiaj li mus pehawm Vajtswv (Daim 18) nws hais tias txiv neej laus thiab cov hluas nyiam “tej yam uas sim lawv lub zog” xws li kev mus tshav rooj hav, tej yam txaus ntshai, siab tawv, thiab yam nyuaj, “lawv xav koj lwm tug paub lawv tias yog neeg siab tawv” tiam sis yog hais txog cov poj niam no lawv “yog neeg uas txhua yam uas tsis pub muaj teeb meem” (daim 10).

Tswv Yexus los yeej ua tej yam uas txaus ntshai, nws tsis ntshai tej yam kev phem thiab yuav ua rau ntsib teeb meem, kuv xav tias David Murrow hais yog lawm, ib txhias poj niam tsis thooj ntawd, thiab ib txhia txiv neej thiab, nov yog ib yam tshwm sim nyob rau pawg ntseeg, tiam sis yeej tsis muaj neeg qhia txog Ntxwnyoog, vim lawv tsis xav ua tej yam nyuaj nyuaj.

Yog li no ib txhia hluas thiaj li mus ua cov neeg Mubxalis, lawv cov thawj coj yeej cob kom lawv coj lawv qhov kev ntseeg mus thoob ntiajteb, lawv uas zoo li tug hluas uas muaj 24 xyoo uas tau tua plaub tug tug rog tua, nov yog tshwm sim rau niaj hnub nim no, cov hluas tshawb nrhiav tej yam lawv yuav ntseeg, lawv tshawb nrhiav qhov yog thiab tsis yog los hauv lawv lub neej!

Tiam sis qhov yog thiab tsis yog uas lawv tshawb nrhiav no tsis yog qhov yuav teb lawv! Tsis hais yam zoo los sis poj niam tej kev ntseeg nyob rau hauv pawg ntseeg, tiam sis kuv thov kom nej raws Yexus qab, kuv xav kom nej los coj raws li Yexus coj! Nov yog qhov tsis yooj yim, vim peb nyob rau kev tsov rog, tsis yog tsov rog seem cev nqaij daim tawv, tiam sis yog seem ntsuj plig, ib tug xibhwb uas yog British yog Dr. Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) hais txog kev tsov rog seem ntsuj plig li no “Thaum peb los ua ib tug ntseeg lawm peb tab tom nyob rau kev ua tsov rog uas yog Vajtswv tog thiab tub tuagteb tog…peb lub neej yog kev tsov rog seem ntsujplig…vim yog Ntxwnyoog” (Life in God, Crossway Books, pp. 105, 179). Kuv yeej pom zoo nrog rau nws!

Zaj lus qhuab qhia txog Yexus thiab ntsujplig yog qhov tseem ceeb, Vajtswv yeej hais peb zaug nyob rau Vajluskub tshiab – hauv Mathais, hauv Malakaus, thiab hauv Lukas, yog ib qhov yuav qhia rau cov hluas tam sim no rau tej lub sijahwm uas neeg pheem coob zuj zus tuaj thiab tsov rog seem ntsuj plig no!

Zaj no yooj yim, Yexus ncaij nkoj hla dej hiav txwv Kalilais mus rau lwm sab ntug hiav txwv, lawv teb chaw ntawm no yog Kadales, ntau xyoo dhau lo no kuv poj niam wb twb mus txog qhov chaw no, wb yeej pom kiag ntawm wb lub qhov muag,

“Tswv Yexus nqe saum koj, lub sijhawm ntawd muaj ib tug txiv neej tawm hauv qhov ntxa uas yog raug dab phem nkag los cuag Yexus” (Malakaus 5:2).

Tam sim no kuv yuav muab ob peb yam ntawm tug txiv neej raug dab no los qhia thiab qhov nws los ntsib Tswv Yexus.

I. Ib, tug hluas no raug dab nkag.

Kuv puas ntseeg txog qhov raug dab? Yog, kuv ntseeg – kuv yeej ntseeg tiag! Vajluskub yeej qhia tias muaj ntau hom dab, xibhwb Povlauj hais li no tias,

“Peb tsis tau tawm tsam cev nqaij daim tawv thiab ntshav, tiam sis tawm tsam…cov ntsujplig phem” (Efexus 6:12).

Nws hais txog muaj ntau hom dab thiab ntau hom ntsujplig phem nyob rau nqe Vajluskub no, Dr. Lloyd-Jones hais li no thiab “muaj ntsujplig phem coob heev, muaj txog li saum txheeb, los sis plhom ntsujplig phem” (Christian Unity, The Banner of Truth Trust, 1980, p. 58).

Nej yuav qhia tau licas txog ntawm cov neeg uas ua phem rau teb rau chaw, thiab Amelikas tej kev txhaum, yog koj tsis ntseeg txog Ntxwnyoog thiab ntsujplig phem?

Tug tub hluas no raug dab nkag, nws rau ntsujplig ntau tug tswj, kuv tug kheej los yeej pom txog cov neeg raug dab li no los lawm, kuv paub txog qhov tshwm sim rau cov neeg hau dej hau cawv, haus yeeb haus tshuaj los sis mus koom nrog cov neeg ua khawv koob.

Tiam sis cov ntsujplig phem no yeej hwjchim tsis sib npaug los tsij cov neeg uas tseem tsis tau hloov dua siab tshiab, xibhwb Povlauj hais txog ntsujplig li no zoo li “cov ntsujplig phem uas ua haujlwm rau cov neeg uas tsis mloog lus” (Efexaus 2:2) muaj lub sijhawm uas kuv yog tug uas raug dab ua rau kuv qhov muag siab dig, nov yeej muaj tseeb rau cov neeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab ua ntej yuav raug Yexus cawm kom dim, peb txhua tug yeej nyob rau tej lub sijhawm zoo li no thaum peb tsis tau raug Yexus cawm kom dim thiab hloov dua siab tshiab, kev hloov dua tshiab yog cov uas raug Yexus dim ntawm Dab ntxwnyoog xib tes!

Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum, Yexus cov Ntshav ntxuav peb tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav, Nws lub cev tau saw hauv qhov tuag rov qab los thiab muab txoj sia tshiab rau peb – thiab cawm peb dim ntawm ntsujplig phem lub hwjchim! Ib tug xibhwb uas muaj suab npe yog Charles Wesley (1707-1788) hais li no,

Thaum Yexus tuaj txog ntawm qhov ntxa tau rhuav tshem hwjchim phem,
   Thaum Yexus tuaj txog yuav tsis muaj kev quaj ntsuag,
Nws yuav hloov kev quaj ntsuag mus ua kev zoo siab,
   Thaum Yexus tuag txhua yam hloov tag huv si.
(“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788).

Tswv Yexus tsoov kev txhaum “lub hwjchim tawg tag” Yexus “tsos tug neeg raug txim kom muaj kev ywjpheej” Nws ua li ntawd rau kuv nyob rau thaum kuv muaj nees nkaum xyoo – thiab Nws los yuav tau li ntawd rau nej thiab! Tag kis no yeej muaj ntau tug nyob rau hauv no uas raug Yexus cawm dim ntawm kev txhaum thiab ntsujplig phem, yog koj raug cawm los ntawm Yexus lawm, thov sawv ntsug rau lub sijhawm no! – nej zaum tau, Tswv Yexus yeej ua tau li ntawd rau nej thiab!

II. Ob, tug hluas no nyob ib leeg xwb.

Vajtswv Txoj lus qhia hais tias nws tsis tsis nyob “hauv lub tsev twg, tiam sis nyob tom toj ntxas” (Lukas 8:27), Kuv poj niam wb kuj mus txog ntawd, peb pom cov ntxha no nyob rau tom roob, muaj ntxha ntau lub tom – yog qhov chaw ua lawv mus hlo tuag rau tod, Vajluskub hais tias,

“Nws quaj qws tom toj ntxas thiab tom hav zoo tsis hais nruab hnub hmo ntuj, thiaj li tau hlais nws li nqaij” (Malakaus 5:5).

Muab cov tug poj niam xuas riam hlais nws tug kheej, tsis muaj leej twg qhia tau tias yog vim licas lawv ua lintawd, kuv pom ib tug ntxhais hluas tawm hauv Thivis, lawv nug nws hais tias yog vim licas nws thiaj ua lintawd, nws hais tias “kuv tsis paub, zoo li muaj tej yam yuam kuv, kuv txwv tsis tau.” Yam tug poj niam no yuav tsum tau yog Yexus! Tswv Yexus xwb thiaj li yuav tso nws dim ntawd lub hwjchim phem no!

Tug txiv neej hauv Vajluskub nqe no los nyob ib leeg xwb! Cov ntsujplig phem muab nws coj mus nyob rau lwm qhov ncaim niam ncaim txiv, mus nyob rau qhov uas Yexus mus cuag nws, niaj hnub nim no qhov teeb meem loj rau cov hluas uas nyob rau tebchaws Amelikias thiab cov teb chaws sab hnub poob yog kev nyob ib leeg kho siab khuav, Kho siab khuav! Teeb meem ntawd cov hluas feem coob yog kev nyob ib leeg kho siab khuav, pab Beatles hu tau ib zaj nkauj tias “Neeg qhov kev kho siab, los qhov twg los?” (“Eleanor Rigby”).

Philip Slater sau tau ib phau ntawv hu ua The Pursuit of Loneliness: American Culture at the Breaking Point, Beacon Press, 2006 edition). Phauv ntawv uas yog The Pursuit of Loneliness, tug neeg sau phau ntawv no hais tias yam ua rau neeg nyob ib leeg kho siab khuav vim yog “mus quav rau khoom ntiajteb” Kl. Slater hais tias “xws li yog Tsheb, yog yam ua rhuav tshem neeg qhov kev phooj ywg loj tshaj plawv nyob tebchaws Amelikas, nws…muaj neeg faib nyias nyob nyias zoo li koj tsis paub kuv, kuv lost sis paub koj” (pp. 126, 127).

Cov hluas mus caij lawv lub tsheb thiab tsav mus rau nram Santa Barbara los sis Berkeley mus kawm ntawv rau nrad, yooj yim heev, tiam sis lawv plam txhua tug phooj ywg tag mus li, yog li no cov tub ntxhais hluas kawm ntawv thiaj li yog cov uas nyob ib leeg kho siab khuav, koj yuav hais tias “peb yeej muaj kev sib txuas lus” koj txhais tau hais tias qhov sau ntawv lov, Qhov no puas yuav ua rau nej “sis ntsib tiag”? Tsis muaj – vim tsis muaj qhov kev “sis ntsib” tiag tiag yog sib tham hauv xov tooj xwb.

Kuv poj niam tug pog nyob rau tebchaws Guatemala nws yog ib tug uas nyiam phooj ywg, nws cov tub hais tias lawv yuav muab xov tooj coj tuaj tso rau hauv nws tsev, nws hais tias “Tsis yuav, yog nej cov xovtooj tuaj rau kuv, txhais tau hais tias nej yuav tsis tuaj rau kuv poj ntsej muag kiag li lawm” Thaum kuv pom cov hluas uas mus qhov twg los yeej saib xov tooj tag mus ua rau kuv tu siab kawg nkaus, vim tej kho no los ua rau lawv tsis muaj phooj ywg tseeb li lawm.

Nej puas tau hnov zaj yeej yaj kiag hu ua “Her”? kuv tsis xav kom nej saib – yog zaj yeej yaj kiab uas hais txog ib tug tub hluas nyob ib leeg kho siab khuav vim nws mus hlub nrog nws lub Khoopiter lawm, nws hu hais tias “Samantha” kuv tsis tau pom thiab, vim muaj tej qhov uas tsis zoo saib, tiam sis cov hluas ib txhia yeej saib tag lawm – tug tub hluas mus hlub nrog khoov siv! Nej mus nyeem tau zaj yeeb yaj kiag no rau Wikipedia txog qhov no, kuv tsis xav kom nej mus saib.

Kuv ntseeg tiag kev qhov kho siab nyob rau Amelikas thiab Yublaum yog los ntawm Ntxwnyoog los, vim nws muaj teb no kom lawv thiaj li poob ua nws qhev, tug hluas uas tua plaub tug tub rog tuag yog cov tug neeg uas koom nrog rau cov ISIS, nws ntsib lawv hauv nws lub “khoopitawj” yeej nyob ib leeg kho siab khuav tiag tiag! Tug txiv neej Yexus mus ntsib ntawd nyob ib leeg tom toj ntxas, nws raug ntsujplig phem tswj, Vajtswv thov pab peb thiab!

Kuv tsis tau hais kom nej muab nej lub xov tooj thiab khoopitawj pov tseg, tiam sis kuv tab tom hais tias “txhob cia tej yam kho no tswj nej!” Cia li tso khoopiter tseg siv sijhawm mus nrhiav phooj ywg tseeb! Tsos khoopiter tseg mus nrhiav ib tug phooj ywg tseeb “huav pawg ntseeg no” los mloog ib zaj nkauj hais txog tub txiv neej nyob tom qhov ntxa,

Ntsujplig phem cov nws tawm hauv vaj hauv tsev mus nyob ib leeg
   Mus nyob rau tom qhov ntxha kho siab khuav
Nws tau hlais nws tug kheej los nawv dab lub hwjchim
   Thaum Yexus tuaj txog rau ntawm nws thiab tso nws dim
Thaum Yexus tuaj txog ntawm qhov ntxa tau rhuav tshem hwjchim phem
   Thaum Yexus tuaj txog yuav tsis muaj kev quaj ntsuag
Nws yuav hloov kev quaj ntsuag mus ua kev zoo siab
   Thaum Yexus tuag txhua yam hloov tag huv si
(“Then Jesus Came” by Oswald J. Smith, 1889-1986;
     music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).

Cov hluas, kuv xav txhawb kom nej tuaj rau pawg nseeg no, tuaj koom peb rau hnub pehawm Vajtswv yav sawv ntxov thiab yam tsaus ntuj, thiab tuaj hmo thov Vajtswv thiab! Kuv cog lus rau nej – peb yuav ua koj tug phooj ywg! Kuv cog lus rau nej – koj yuav tsis nyob ib leeg kho siab khuav, yog koj tuaj koom peb! Amees!

III. Peb, tug hluas no ntshai Yexus.

Vajtswv Txojlus hais txog nws li no

“Tug Tswv uas yog Vajtswv Leejtub, kuv ua dab tsi rau koj, kuv thov kom koj cog lus rau Vajtswv tias, yuav tsis rau txim rau kuv” (Malakaus 5:7).

Nws ntshai Yexus, nov kuj yog yam uas cov hluas niaj hnub nim no ntshai, Yexus thiab pawg ntseeg no pab tau rau nej, tiam sis nej ho ntshai! Tej zaum nej ntshai qhov yuav plam qee yam vim yog nej yuav tsum siv sijhawm tuaj nrog peb nyob pehawm Vajtswv, kuv hais tias no yog ib yam uas ua rau kuv tu siab, kuv paub qhov kev ntshai no los ntawm Ntxwnyoog, yog vim licas nws thiaj ua lintawd? Vim yog nws paub tias nws yuav swb yog nej tuaj koom pawg ntseeg no thiab los rau ntawm Yexus.

Thaum kuv muaj hnub nyoog 19 xyoo kuv tau taug kev ib leeg nyob rau hauv nroog Los Angeles nyob rau thaum hmo ntuj, kuv cov phooj ywg thaum ub kawm ntawv uake tsis tshuav ib tug li lawm, kuv nyob ib leeg, ib leeg xwb, muaj ib hmo kuv tau taug txog kev Olvera, thiab mus rau pem Chinatown, kuv txawm mus raug txoj kev Yale, nyob ib thaj tsam ntawd muaj ib pawg ntseeg yog pawg ntseeg Suav Npavtiv, kuv txawm mus khob qhov rooj, muaj ib tug poj niam hu ua Lorna Lum los qheb qhov rooj rau kuv, nws nrog kuv thab, thiab hais kom kuv rov qab tuaj rau hnub tom qab, kuv thiaj li rov qab mus saib lawv rau hnub tom qab uas yogh nub pehawm Vajtswv, kuv txawm mus koom pawg ntseeg no tau ntau xyoo, kuv mus ntsib cov phooj ywg tseeb xws li yog Lorna thiab Murphy Lum.

Txhob ntshai tuaj koom peb! Txhob ntshai los ntawm Yexus! Los koom peb koj yuav tau lub neej zoo! Rov tuaj koom peb, thiab kuv cog lus rau koj tias, yuav hloov koj lub neej kom zoo tag mus li, yog koj rov tuaj lub lim tiam tom ntej no – los rau ntawm Yexus thiab – koj yuav muaj kev zoo siab mus tag ib txhi!

Yexus tau ntiab tug dab ua nkag tug txiv neeg ntawd tawm, Yexus cawm nws! Yog, nws raug cawm los ntawm Tswv Yexus!

Neeg niaj hnub nim no los ntsib tug Cawmseej,
   Lawv yuav kov tsis yeej kev txhaum thiab kev phem
Tiam sis Yexus yuav muaj tej hwjchim phem no rhuav tshem
   Yexus tau los rau ntawm tug neeg ntawd thiab nyob hauv nws
Thaum Yexus tuaj txog ntawm qhov ntxa tau rhuav tshem hwjchim phem
   Thaum Yexus tuaj txog yuav tsis muaj kev quaj ntsuag
Nws yuav hloov kev quaj ntsuag mus ua kev zoo siab
   Thaum Yexus tuag txhua yam hloov tag huv si

Yexus yuav cawm koj dim ntawm Ntxwnyoog! Yexus yuav muab lub neej tshiab hwjchim rau koj! Tswv Yexus yuav hloov koj lub neej! Thov muab sijhawm rau peb qhia koj txog txoj kev los cuag Yexus! Rov qab tuaj, peb yuav qhia txoj kev ntawd rau koj! Ib txhia yuav hais tias “Kuv tsis ntseeg txog tej ntsuj plig ntawd los sis Ntxwnyoog” tsis ua cas, vim kuv tug kheej los thaum ub yeej tsis ntseeg txog tej yam zoo li no thiab, tiam sis qhov no tsis yog qhov tseem ceeb, qhov tseem ceeb xav kom koj paub tias Yexus hlub koj, thiab paub tias peb hlub koj thiab! Qhov chaw no yog qhov chaw ua koj yuav ntsib phooj ywg tseeb, yog qhov chaw ua zoo siab tos txais koj! Mua kev ntseeg tso rau Yexus uas yog Vajtswv Leejtub, Nws tau tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum mus tag ib txhi, Amees!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb Kl. Abel Prudhomme: Mathais 8:28-34.
Hu nkauj ua ntej qhia Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Then Jesus Came” (Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).


TXHEEJ TXHEEM

NTSUJ PLIG PHEM NIAJ HNUB NIM NO

DEMONS TODAY

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tswv Yexus thiab cov thwjtim txawm caij nkoj hla dej hiav txwv mus rau lub nroog Kadalas, Tswv Yexus nqe saum koj, lub sijhawm ntawd muaj ib tug txiv neej tawm hauv qhov ntxa uas yog raug dab phem nkag los cuag Yexus” (Malakaus 5:1-2).

I.   Ib, tug hluas no raug dab nkag, Efexus 6:12; 2:2.

II.  Ob, tug hluas no nyob ib leeg xwb, Lukas 8:27; Malakaus 5:5.

III. Peb, tug hluas no ntshai Yexus, Malakaus 5:7.