Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.




KUV COV LUS TEB HAUV ZAJ YEEBYAJKIAB TSHIAB TXOG “KHIAVDIM” THIAB COV NEEG TAWM TSAM VAJLUSKUB!

MY ANSWER TO THE NEW “EXODUS” MOVIE
AND ITS ATTACK ON THE BIBLE!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia rau hauv pawg ntseeg Npativ nroog Los Angeles
Vajtswv hnub sawv ntxov, Kau ob hli 28, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 28, 2014

“Yog nej ntseeg Mauxes: Nej yuav tsum ntseeg kuv, rau qhov nws sau txog kuv. Tiam sis nej tsis ntseeg qhov nws sau, yua ua licas nej thiaj yuav ntseeg kuv cov lus?” (Yauhas 5:46, 47).


Lub sijhawm thaum kuv muaj hnub nyoog kaum xya xyoo, kuv pom tau hais tias kuv raug hu los ua Vajtswv tes dej num. Txawm yog kuv tseem tsis tau dim rau lub sijhawm ntawd, tiam sis Vajtswv xav kom kuv los qhias Vajtswv txoj lus. Lawv hais tias kuv yuav tsum mus kawm kom tiav tso. Kuv xav txog qhov no ntev kawg. Kuv tawm hauv tsev kawm ntawv, kuv thiaj mus kawm rau qeb siab tsis tau. Kuv thiaj rov mus kawm ntxiv. Kuv laus heev rau qhov ua yuav rov mus kawm ntxiv, kvu thiaj li mus kawm rau ib lub tsev kawm ntawv ntawv uas yog cov “menyuam phem” xwb. Kuv tsis yog menyuam phem, tiamsis nov tsuas yog ib lub tsev kawm ntawv uas kuv thiaj mus kawm tau. Tom qab ntawd ib xyoo, kuv thiaj kawm tiav thiab pib xav txog qhov mus kawm rau qeb siab. Lub sijhawm ntawd kuv tau nyeem James Hudson Taylor phau ntawv, ib tug xibhwb mus nyob rau Suav teb. Kuv xav tias, “nov yog qhov uas kuv xav ua ntag. Kuv yuav tug mus qhia Vajtswv rau neeg Suav.”

Kuv muaj kaum cuaj xyoo thaum kuv muskoom pawg ntseeg Suav nyob rau hauv nroog Los Angeles. Lub sijhawm no Dr. Timothy Lin twb tsis tau los ua xibhwb rau pawg ntseeg no. Nyob rau ib lub sihawm thaum lub caig nploojntoo zeeg, kuv thiaj mus kuv nyob rau lub tsev kawm Vajluskub uas yog Biola (Tamsim no yog University lawm). Kuv tsis tau kev pab cuam seem nyiaj txig ntawm kuv tsev neeg, kuv thiaj mus ua haujlwm nyob rau yav tav su thiab mus kawm ntawv rau yav sawv ntxov. Kuv tsis muaj tseb, kuv thiaj yuav tsum ciaj tsheb bus ntawm nroog Los Angeles mus rau La Mirada, uas yog kuv lub tsev kawm ntawv nyob qhov ntawd. Kuv kawm tsis tau zoo. Vim yog caij tshej ntev ntev thiab ua hauj lwm nyhav rau yav tav su, kuv thiaj li kawm ntawv tau zoo. Kuv pooj yuav luag txhuav yam uas kuv kawm uas yog nyob rau Biola thiab tawm lub tsev kawm ntawv no. Tiam sis lub tsev kawm Vajluskub uas yog Biola no tau hloov kuv lub siab mus tag ib txhi.

Txhua xyoo lawv caw ib tug xibhwb tuaj qhia Vajtswv txojlus rau peb cov tub kawm ntawv rau txhua tagkis. Nyob rau xyoo ntawm yog Dr. Charles J. Woodbridge (1902-1995) Nws yog ib tug ntawm cov neeg uas tsim tsa lub tsev kawm ntawv uas yog Fuller Theogical Seminary nyob nroog Pasadena, xeev California. Tiam Dr. Woodbridge tau tsiv tawm ntawm lub tsev kawm ntawv no, vim yog nws pom tau hais tias lawv mus coj ywj siab.

Nyob rau ib tag kis thaum peb tseem pehawm Vajtswv, Dr. Woodbridge qhia Vajtswv Txojlus ib nqe zuj zus nyob rau 2 Petus. Nws yug nyob rau Suav teb vim nws niam thiab txiv mus ua xibhwb nyob rau tid. Qhov no thiaj uas rau nws yog ib tug neeg tseem ceeb rau kuv. Kuv nws cov lus qhuab qhia uas tsis tau hnov dua lwm qhov los. Thaum nws los qhia txog 2 Petus 2:1-3, nws tawm tsam lub tsev kawm ntawv uas yog Fuller uas coj ywj siab, thiab tseem nthuav dav zuj zus mus rau lwm lub tsev kawm ntawv. Nws yeej tsis ruam. Nws kawm tiav Ph.D. nyob rau seem Keebkwm nyob rau lub tsev kawm ntawv Princeton University thiab tom qab ntawd nyob rau Duke University. Dr. J. Gresham Machen tsa nws los ua ib tug thawj tswj nyob rau lub koom hauv uas yog Independent Board for Prebyterian Foreign Missions. Tom qab kuv hnov nws cov lus qhuab qhia tau ib lim tiam kuv txawm hloov dua siab tshiab. Tsis yog tias kuv dim lawm xwb, kuv tseem los ntseeg hais tias Vajluskub yog Vajtswv cov lus, tsis hais Vajluskub qub uas yog lus Henplais thiab Vajluskub tshiab uas yog lus Greek. Kuv kawm nyob rau Biola ib xyoo xwb. Tiam sis Yexus tau cawm kuv, lub sijhawm no, yog kuv tau los cia siab rau Vajtswv Txojlus. Cov Failixais thaum ub hais tias lawv ntseeg Vajluskub qub, tiam sis lawv tsis ntseeg qhov uas hais txog Yexus los rau ntiajteb. Thiab Nws hais rau lawv,

“Yog nej ntseeg Mauxes: Nej yuav tsum ntseeg kuv, rau qhov nws sau txog kuv. Tiam sis nej tsis ntseeg qhov nws sau, yua ua licas nej thiaj yuav ntseeg kuv cov lus?” (Yauhas 5:46, 47).

Dr. W. A. Criswell hais li no tias, “Qhov uas nyob rau ntawm Yexus [lo lus] yog qhia tias Mauxes ua tug sau Vajluskub thiab cov neeg Yudas yeej paub txog qhov uas Nws hais ntawd” (The Criswell Study Bible; note on John 5:45-47). Dr. R.C. H. Lenski hais tias, “…Cov neeg Yudas tsis ntseeg cov lus uas yog Yexus hais thiab tsis ntseeg qhov Yexus hais” (The Interpretation of St. John’s Gospel; note on John 5:46). Thiab Dr. Charles John Ellicott hais tias, “Lawv tsis ntseeg Mauxes, thiab tsis ntseeg Nws” (Ellicott’s Commentary on the Whole Bible; note on John 5:46).

“Yog nej ntseeg Mauxes: Nej yuav tsum ntseeg kuv, rau qhov nws sau txog kuv. Tiam sis nej tsis ntseeg qhov nws sau, yua ua licas nej thiaj yuav ntseeg kuv cov lus?” (Yauhas 5:46, 47).

Dr. Lenski hais tias Yexus cov lus yog “…muaj nqi tshaj qhov hais tias “Tshawbfawb” uas coj los siv ua kev [tawm tsam] tug ub tug no” (Lenski, ibid.,). “Yog nej ntseeg Mauxes: Nej yuav tsum ntseeg kuv, rau qhov nws sau txog kuv. (Yauhas 5:46).

Tam sim no peb muaj ib zaj yeeb-yaj-kiab uas yog “Khiavdim: Cov Vajtswv thiab Cov Vajntxwv” – Hais txog thiab ntxiv cov xwm txheej nyob rau phauv Vajluskub Khiavdim” ua los ntawm Ridley Scott. Raws li Wikipedia, “Ridley hais nyob rau xyoo 2013 tias nws tsis ntseeg tias muaj Vajtswv” Yog lintawd peb thiaj li paub hais tias Dr. Albert Mohler hais tias, “Yam peb pom nyob rau zaj Yeebyajkiab hais txog Mauxes tsis yog Vajtswv lub hwjchim” (www.albertmohler.com). Txawm yuav zoo licas! Tug ua zaj yeebyajkiab txawm tsis ntseeg Vajtswv! Yog lintawd, ib tug neeg uas twb tsis ntseeg Vajtswv yuav mus ua tau zaj yeeb yaj kiab uas yog Khiavdim tau licas, nws yeej hais tsis tau qhov tseeb nyob rau hauv, thiab Vajtswv Txojlus ua Tswv Yexus tau hais tseg? Yog lintawd peb thiaj pom tau hais tias Ridley Scott muaj Yexus saib zoo li ib tug Menyuam zoo li kaum ib xyoo! Txawm nws yuav mus hais taus tej yam uas tsis yog hais txog Vajtswv lub hwjchim los xij, txawm tej yam uas neeg tsis totaub” (Mohler, ibid.). Tiam sis Dr. Mohler hais tias, “Vajtswv Txojlus yeej qhia meej txog keebkwm uas nyob rau hauv Chivkeeb, thiab keebkwm ntawm cov ntseeg uas yog muaj tseeb” (ibid.,).

Tiam sis Ridley Scott “…hais meej tias nws tsis ntseeg tias yuav muaj ib tug neeg uas hu ua Mauxes – yam hais nyob rau Khiav dim yeej tsis muaj tseeb. Nws hais nyob rau qhov xov xwm uas yogh u News Service tias nws saib [nws] zaj yeej yaj kiab zoo li nws saib deb neeg xwb. ‘kuv thiaj li tsis ntseeg yam sau nyob hauv…” (Mohler, ibid.,). Yog lintawd tug txiv neej hu uas Scott tab tom muaj nws qhov kev xav los txiav txim rau tug Tswv Yexus cov lus uas hai li no,

“Yog nej ntseeg Mauxes: Nej yuav tsum ntseeg kuv, rau qhov nws sau txog kuv. Tiam sis nej tsis ntseeg qhov nws sau, yua ua licas nej thiaj yuav ntseeg kuv cov lus?” (Yauhas 5:46, 47).

Nyob rau lub Plaub hli ntuj hnub tim 13, 2001 (p. A-1) phau ntawv uas yog Los Angeles Times tso ib lub ntsiab lus nyob rau phauv ntawv no tias, “Tsis ntseeg txog yam nyob rau Vajluskub Khiavdim” los “Doubting the Story of Exodus” tus sau yog Teresa Watanabe, Cov neeg ntseeg Vajtswv sau nyob hauv phau ntawv Times. Lub ntsiab lus ntawm no yog tawm tsam Vajluskub Khiavdim” zoo tib yam li nyob hauv zaj Yeejyajkiab uas yog “Khiavdim” Cov Vajtswv thiab Cov Vajntxwv” Kuv yuav nyeem lub ntsiab lus tseemceeb nyob rau phauv ntawv Times tom qab ntawd yuav los tej cov lus nug nyob rau hauv.

Tsis Ntseeg Cov Cov Lus Nyob Hauv Khiavdim

Coob tug neeg txawj ntse tsis ntseeg hais tias, cov lus hais txog Mauxes ntawd muaj tseeb, thiab cov neeg Yudas thiaj muaj lus nug…

Cov neeg txawj ntse ntawm no tsis tau muab lawv cov npe nyob rau hauv. Tsuas yog muaj ib tug “xibhwb” uas yog neeg Yudas tau hais txog ib tug povthawj cov lus uas yog nyob rau pawg ntseeg hauv lub nroog Westwood, nyob ze Los Angeles. Tiam sis cov lus uas sau ntawm no tsis tau qhia tias no puas yog pawg ntseeg uas yog Orthodox. Tsis tag li phauv ntawm no los kuj tsis tau hais tias tug povthawj no puas yog ib uas ntseeg yam ywjsiab uas tsis ntseeg txog Vajluskub qub tiag tiag, zoo li cov xibhwb uas yog Orthodox. Thiab phauv ntawv ntawm no kuj tsis tau hais tias, cov neeg paub txog Vajluskub Qub nyiam Dr. Gleason Archer (Trinity Evangelical Divinity School), Dr. Charles, L. Feinberg (Talbot School of Theology), thiab Dr. Timothy Lin, uas yog ib thawj tsavxwm nyob rau China Evangelical Seminary nyob rau Taijvam. Cov xibhwb no yeej qhia meej hais tias Phau Vajluskub Khiavdim yeej muaj tseeb. Tiam sis cov neeg no zoo li no tsis raug hais nyob rau phauv ntawm Times. Tsuas yog cov xibhwb uas yog coj ywj siab thiaj li hais nyob rau hauv, tsis muaj cov xibhwb uas ntseeg Vajluskub tso rau hauv. Phau ntawv no tseem hais ntxiv tias,

Cov neeg uas ntseeg txog keebkwm hais tias, tsis muaj ib yam povthawj qhia meej tias cov neeg Ixayees tau mus nyob rau tebchaw Iziv, poob ua qhev, nyob rau tom roob mob sab qhua tau 40 xyoo los sis mus txeeb tau lub tebchaws Khana-as (ibid.,).

Kuv nyeem qhov no rau kuv tug tub uas yog Leslie rau lub sijhawm uas phau ntawv no tau sau tawm, lub sijhawm ntawd nws muaj 17 xyoo xwb. Tom qab kuv nyeem rau nws mloog tag, “yog txhua yam uas nyob rau [Khiavdim] tshwm sim rau fov tebchaws uas zoo li Suav los sis Akiv, ntshe neeg twb tshawb pom cov povthawj ntev lawm. Tiam sis ho tshwm sim nyob rau sab tebchaw ua nyob rau sab hnub tuaj nruab nrab los sis Middle East. Lawv nyob rau txoj kev ua tsov ua rog. Txij thaum phauv Vajluskub tau raug sau, cov neeg Yudas twb raug khiav tawm mus nyob thoob ntiajteb li ob zaug lawm. Cov chaw uas yog nyog rau hauv phauv Vajluskub [Khiavdim] yeej raug rhuav tshem tau ntau xyoo los lawm. Yog li ntawd txhob vam tias peb yuav mus tshawb kom muaj puas pheej rau peb pom” Thaum nws hais lintawd, kuv hais rau tug kheej tias, “Tug menyuam kaum xya xyoo no tseem muaj tswvyim tshaj cov xibhwb txawj ntseg uas yog coj ywjsiab ua thuaj Vajluskub”

Tug xibhwb hu ua David Eliezerie, ib tug thawj tswj nyob rau koom haum Rabbinical Council of Orange County, tau muaj cov lus ua nyob hauv phauv ntawv time los hais li no tias,

Ob peb xyoo dhau lo no, tib cov neeg ua tsis ntseeg phau Vajluskub Khiavdim hais tias tsis muaj tug Vajntxwv Davis, tiam qhov kev nteeg no raug [rhuav tshem] thaum los tshawb pom txog Vajntxwv Davis nyob rau neeg Ixayees tej keebkwm (Quoted in the Jewish Journal, 4/20/01, p. 11).

Kuv ib tug phoojywg nyob rau tebchaw Israel sau ntawv rau kuv li no tias, ob peb xyoo ua ntej phauv ntawv Times los sau txog qhov no, cov neeg tshawb fawb txog keebkwm tau pom tej yam puas pheej qhia txog Vajntxwv Davis lub neej, yog cov lus uas yog qhia meej txog “Vajntxwv Davis cov lus” sau rau hauv.

Dr. W. A. Crisweel yog ib tug neeg txawj ntse heev. Nws tau Ph.D. rau seem lus nob rau lub tsev kawm ntawv Southern Baptist Theological Seminary hauv nroog Louisville, xeev Kentucky. Nws sau ntawv phauv ntawv, xam phauv uas txhais Vajluskub hu si. Nws tau ua xibhwb nyob rau Pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Dallas, xeev Texas tau 50 xyoo. Nwg rau xaiv los thawj co job zaug nyob rau lub koom haum uas yog Southern Baptist Convertion, yog ib lub koomhaum loj tshaj nyob rau cov “protestant” hauv tebchaws Amelikas. Nws tseem ua thawj tsavxwm nyob rau lub tsev kawm ntawv Vajluskub! Huav nws phauv ntawv, Yog vim licas kuv qhia Vajtswvlus raws li qhov sau tseg thiab muaj tseeb lintawd los sis, Why I Preach that the Bible is Literally True (Broadman Press, 1969) Dr. Criswell hais tias,

     Yog ib qhov tsis txaus ntseeg tias kiag li uas Mauxes shau phau Pentatus [Thawj Tsib Phau Vajluskub Quob] vim nws nyob ua ntej uas yuav muaj kev pib sau ntawv. Nov, yog qhov ua cov neeg tiam tam sim no [ntseeg ywj siab] thuam. Tam sim no peb paub, tias qhov kev sau ntawv yeej xub muab ua ntej ntawd nyob rau saub nruab nrab tim hnub tuaj los sis 2,000 xyoo ua ntej Yexus yug. Tsis tias kev sawv ntawv nyuab qhuav los pib rau Mauxes tiam, Peb tshawb pom tias kev sawv ntawv yeej xub muaj ua ntej Mauxes yug ntau puas xyoo los lawm, nyob [ua ntej] Mauxes tiam…
     Tseem muaj cov neeg tshawb fawb txog keeb kwm tau tshawb pom qhov tseeb hais txog Vajluskub nyob rau Pithom lub tuam txhab uas yog ua rau Romexes II, cov ua yog neeg Henplais rau lub sijhawm ua lawv ua qhev nyob rau Iziv. Lub nroog no tam sim no tsis pom nyob rau ntiajteb lawm, tsis tag tseem pom cov av puab ntsa lajkab, ib txhia ntawm tseem xyaw quav nyab, muaj raws nraim li Khiavdim 5:7…Nov yog ib zaug qhia tias Vajluskub yeej hais qhov tseeb, tiam sis cov uas yog [ntseeg ywj siab] tau thuam thiab cem hais tias tej no tsis tseeb dabtsi.

Kuv yuav qhia kom tob tshaj no. Cov neeg ntseeg ywj siab, uas yog ua xibhwb qhia nyob rau lub tsev kawm Vajluskub uas yog Golden Gate Baptist Theological Seminary, lub sijhawm thaum kuv tseem kawm nyob rau hauv, hais rau peb cov tub kawm ntawv hais tias, tsis muaj puas pheej dabtsi qhia txog cov neeg Henplais ua qhev nyob rau Iziv. Kuv thiaj ib cov duab mus qhia rau lawv txog cov av uas muaj quav nyab xyaw uas yog cov neeg Ixayeej puab thaum tseem ua qhev nyob rau Iziv, pom cov txiv neej ua tseg hwjtxwv ntev raws li peb pom qhia nyob rau Khiavdim tshooj tsib. Kuv muaj cov duab no qhia rau kuv tug xibhwb, kuv yees nyob rau tub laj kab ua lawv tso rau ntawd Pyramid. Qhov no ua rau lawv luag thiab thuam kuv hais tias mus ntseeg raws li Vajluskub. Tiam sis qhov tseeb cov txiv neej ua muaj hwjtxwv no yeej muaj nyob rau Yudas cov neeg raws li lawv tej keebkwm (cf. The Jewish Journal, 4/20/01, p. 11). Tiam sis cov neeg Iziv cov txiv neej chais hwjtxwv, tsuas yog cov neeg uas muaj hwjtxwv xwb thiaj li puab av, qhov no qhia tseeb tias cov neeg Iziv yeej poob ua qhev nyob rau Iziv raws li Vajluskub Khiavdim! Cov xibhwb uas yog Orthodox, nws lub npe yog David Eliezrie hais rau phauv ntawv Times txog cov coj ywj siab thuam phauv Vajluskub Khiavdim,

Lawv lub neej thiab kev kawm ntawv ua rau kom lawv tshawb nrhiav txhua txoj hauke los tawm tsam Vajluskub Chivkeeb. Tsua yog thaum lawv ua es tws kev thiaj mam [lees yuav] hais tias qee yam nyob hauv Torah [Vajluskub Qub] yuav muaj tseeb (The Jewish Journal, 4/20/01, p. 11)

Ib zaug ntxiv, Times tseem luag thiab thuam, tias yuav kev lawv hais li no tias, “Qhov tawm tsam Vajluskub Khiavdim pib 13 xyoo dhau los…Yam ua cov neeg txawj ntse paub ntau xyoo dhau los.” Ua cas yuav dag ua luaj. Kev hais lus thuam Vajluskub zoo li twb muaj 200 dhau los! Johann Semloer (1525-1791) pib thuam Vajlukub nyob rau Germany thaum 18th century. Dr. Harold Linsell hais li no tias,

Xyoo 1757 he [tau ua] thawv tsav xwm nyob rau tsev kawm ntawv uas yog Halle. Nws yog tug pib los tsim qhov uas thuam Vajluskub. Nws khiav tawm hauv orthodoxy uas yog nws txwv pawg ntseeg tig los thuam tawm tsam txog qhov kev ntseeg tias Vajluskub yog Vajtswv cov lus (Harold Lindsell, Ph.D., The Bible in the Balance, Zondervan Publishing House, 1979, p. 280).

Phauv ntawv Times hais li no tias cov neeg txawj ntse uas ntseeg ywj siab tsuas paub qhov hu hais tias “yuam kev” nyob rau hauv Khiavdim ntau ob peb xyo dhau los no xwb - 10 txog 13 xyoo thaum cov lus sau nyob rau phau ntawv no xyoo 2001. Qhov no qhia tias phau ntawv no tsis yog pib tsis ntseeg Vajluskub txij thaum xyoo 1988 los sis 1991. Yog lintawd kuv thiaj li hnov cov xibhwb uas nyob rau Golder Gate xyoo 1972 thiab 1973 – los 15 xyoo ua ntej ntawd? Yog vim licas Dr. Henry M. Morris nug cov lus no rau xyoo 1951, los sis 50 xyoo ua ntej cov lus sawv hauv Times yuav tawm tuaj? Xyoo 1951 Dr. Morris hais tias,

Yog vim licas tsis muaj ib tug twg, ua ntej ntawd uas yuav los nug thiab tsis ntseeg tias Mauxes ua tug sau Vajluskub txog rau thaum cov neeg tam sim no mam los tshawb nrhiav qhov tseeb thiab thuam? (Henry M. Morris, Ph.D., The Bible and Modern Science, Chicago: Moody Press, 1951, p. 102).

Yog qhov kev thuam phauv Vajluskub Khiavdim pib tau tsis ntev los no xwb, yog vim licas Winston Churchill ho hais txog qhov no rau xyoo 1932? Tshaj 82 xyoo los lawm Churchill tau los tiv thaiv Mauxes thiab phauv Vajluskub Khiavdim, nws sawv tawm tsam cov ntseeg ywj siab uas tau thuam Vajluskub, Churchchill hais tias,

Peb tawtsam, qhov kev thuam, ntaw txhua tug neeg uas tau kawm thiab hais tias Mauxes tsua yog dab neeg xwb, cov neeg no tabtom muaj lawv txoj kev ntseeg khi cias. Peb ntseeg hais tias tej kev tshawb nrhiav yuav ua rau kom peb pom qhov tseeb nyob hauv Vajluskub, cov keebkwm hais haus [Khiavdim] yog ib qhov tseemceeb tshajplaws uas los paub txog [Mauxes] thiab qhov no yog ib qhov tseemceeb nyob rau neeg tej keeb kwm. Peb tsis txhob mus ntseeg raws li tej kev [sau] uas yog cov xibhwb zoo li Gradgrind thiab Dr. Dryyasdust [cov ntseeg Vajlus yam ywj siab] peb yuav tsum ruaj siab tias txhau hais nyob rau [Khiavdim] yeej tshwmsim raws li tau hais tseg…peb yuav tsum cia siab tso siab rau phau Vajluskub’ (Winston S. Churchill, “Moses,” in Amid These Storms, New York, Scribners, 1932, p. 293).

Churchchill tsis yog ib tug xibhwb. Tiam sis nws kuj tau txais Nobel Prize rau seem keebkwm (1953). Zoo li ib tug neeg uas paub zoo txog phauv Vajluskub Khiavdim uas yog yeej muaj tseeb tsis yog dabneeg tham ib tiam dhau ib tiam. Nws qhov kev totau txog keebkwm mus zoo tshaj “Dr. Drysdust” los sis cov neeg ua thuam Vajluskub. Yog ib qhov kev tataub ua zoo li nws paub thiab pom tias Hitler yog ib tug neeg phem, tiam sis lwm tug neeg tsis John F. Kennedy los tseem pom tias Hitler yog ib tug neeg uas “zoo heev” nyob rau xyoo 1930s

Qhov tseeb ua pheej thuam, thiab cov neeg zoo li Ridley Scott nyob rau nws zaj yeebyajkiab hais txog Khiavdim tsis ntseeg phau Vajluskub vim yog dig muag rau seem ntsujplig. Vajluskub hais tias,

“Tug neeg txhaum yeej tsis lees yuav yam uas yog Vajtswv tug Ntsujplig li: vim lawv ruam: thiaj tsis paub txog, vim yog dig muag rau seem ntsujplig” (I Kaulithaus 2:14).

Yam ua Vajtswv zai rau tug “tsis ntseeg” nws yuav pom txog rau thaum nws txoj hwjchim, thiab cia siab rau Yexus, nws lub qhov muag ntawm seem ntsujplig thiaj yuav rua pom qhov tseeb hauv Vajluskub.

“Yog nej ntseeg Mauxes: Nej yuav tsum ntseeg kuv, rau qhov nws sau txog kuv. Tiam sis nej tsis ntseeg qhov nws sau, yua ua licas nej thiaj yuav ntseeg kuv cov lus?” (Yauhas 5:46, 47).

Yexus tuag saum tug ntoo Khaublig theej koj lub txhoj thiab kev txhaum. Nws tau sau hauv qhov tuag rov ab los, muab txoj sia ntev dhaw rau koj. Yexus hais tias, “Koj yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7). Tsuas yog thaum koj yug dua tshiab, ntawm Vajtswv lub hwjchim, koj thiab yuav totaub qhov tseeb nyob rau hauv Vajluskub Khiavdim thiab tag nrho phau Valuskub. Amees. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Yauhas 5:39-47.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I Know the Bible is True” (Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).