Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TSHAWB POM TXOG COV NEEG YUAM KEV!

THE FALSE CHRISTIAN DISCOVERED!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nrog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Xya hli, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, July 7, 2019

“Tsis yog txhua tus uas hu kuv tias, Tus Tswv, tus Tswv, yuav tau nkag rau hauv ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus uas ua raws li kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj lub siab nyiam thiaj nkag tau xwb. Thaum txog hnub ntawd yuav muaj neeg coob coob hais rau kuv tias, Tus Tswv, tus Tswv, peb twb tuav koj lub npe cev koj tej lus thiab tuav koj lub npe ntiab dab tawm thiab tuav koj lub npe ua ntau yam txujci phimhwj los tsis yog? Thaum ntawd kuv yuav hais tseeb rau lawv tias, Kuv tsis txeev paub nej kiag li. Cov niag neeg ua phem, cia li khiav ntawm kuv mus” (Mathais 7:21-23).


Nqe kuv yuav siv nyob rau nqe 21,

“Tsis yog txhua tus uas hu kuv tias, Tus Tswv, tus Tswv, yuav tau nkag rau hauv ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus uas ua raws li kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj lub siab nyiam thiaj nkag tau xwb” (Mathais 7:21).

Zaj lus qhuab qhia no sis yog los ntawm kuv qhov kev xav. Tiam sis yog los ntawm Tswv Yexus tug kheej cov lus, thiab yog los ntawm phau ntawv uas yog Puritan commentator Matthew Mead (1629-1699). Thiab phauv ntawv ua syog The Bible commentator John MacArthur uas tau rov sau phau ntawv uas yog Mead’s book, The Almost Christian Discovered. I endorse it also.

“Tsis yog txhua tus uas hu kuv tias, Tus Tswv, tus Tswv, yuav tau nkag rau hauv ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus uas ua raws li kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj lub siab nyiam thiaj nkag tau xwb” (Mathais 7:21).

Ib tug tib neeg twg muaj peev xwm paub txog Tswv Yexus thiab yeej paub Nws zoo heev los tseem yuam kev tau. Cov neeg Falixais paub Yexus zoo, tiam sis yog cov neeg uas ntsej muag ncaj siab nkaug. Yog lawm! Vim tej kev txawj ntse li no yog coj lawv mus poob rau tug tuag teb xwb! Kev paub los yog xav hais tias tsuag yog ib qhov uas xav paub xwb.

Cov neeg txawj ntse muaj peev xwm los paub txog Tswv Yexus tiam sis lawv tsis dim. Cov Falixais yog neeg txawj ntse, thiab yog tiam neeg uas ntsej muaj ncaj siab nkaug. Yog! Cov neeg txawj ntse ntawm no coob tug poob rau tub tuag teb! Qhov lawv paub tsuas yog vim xav paub xwb. Kev khav tias yus yog tug paub tsuas yog los ntawm qhov khav theeb xwb. Kuv paub thiab kev ua raws qhov kev txawj ntse ntawd thiaj yog tug ntseeg tseeb!

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Ib tug ntseeg uas tau txais koob hmoov seem ntsujplig los tseem ua tug neeg uas yuam kev ntawm Vajtswv tau. Koob hmoov ntawm kev thov Vajtswv yog khoom plig ntawm ntsujplig. Ib tug neeg txawm yuav txawj thov Vajtswv los tseem ua tug neeg uas ploj ntawm Vajtswv. Tug neeg uas txawj qhiav Vajtswv txoj lus los tseem yuam kev tau. Yudas yog ib tug ua qhia tau Vajtswv Txojlus zoo. Yudas hais tias, “Tug Tswv, Tug Tswv, peb tau [qhuab qhia] ntawm koj lub npe, thiab koj ntiab dab tawm ntawm koj lub npe” Nws txawj thov Vajtswv txawj qhia Vajtswv txoj lus tiam sis tseem ua tug neeg uas yuam kev tau.

Lub hwjchim ntawm kev qhia thiab kev thov Vajtswv tsis yog nyob rau ntawm tug neeg uas qhuab qhia, tiam sis nyob rau ntawm Vajtswv lub hwjchim. Qee leej hloov dua siab tshiab los ntawm nws cov lus qhuab qhia, tiam sis tug qhia ntawd tseem poob rau tub tuag teb tau! Pendleton qhia nyob rau Sander rau hnub uas yog Queen Mary’s day, tiam sis tom qab ntawd nws tseem yog tug uas poob kev ntseeg thiab mus rau tub tuag teb! Kuv paub txog ib tug tub hluas uas qhia Vajtswv Txojlus tau zoo heev, tiam sis tiag yog tug neeg uas ntsej muag ncaj siab nkaug xwb! Ib tug neeg muaj peev xwm qhia li Yexus cov thwjtim, thiab thov Vajtswv muaj hwjchim kawg, tiam sis nws lub siab yog muaj dab nyob rau hauv! Qee tug tau koob hmoov ntawm seem ntsujplig, tiam sis tseem yog tug uas yuam kev qee. Ib tug txiv plig hais tias “Tug neeg txom nyem tau mus qaum ntuj tiam sis peb cov neeg txawj ntse kawm ntau yuav mus rau Tub tuagteb” muaj tseeb tias tug neeg tau koob hmoov ntawm seem ntsujplig los tseem yuam kev qee, qhov koob hmoov tseem tias txawm tsawg xwb los tseem muaj nqe tshaj tug neeg uas tau koob hmoov ntau. Yudas raws Yexus qab! Nws hais txog Yexus, nws ntiab tau dab tawm hauv Yexus lub npe, nws noj thiab haus nrog Yexus ua ke; tiam sis Yudas tsuas yog ntsej muag ncaj siab nkaug, nws mus “raws nws qhov chaw” uas yog tub Tuagteb! Tug neeg los dag tias muaj Vajtswv yeej tsis qhov “uas yog los ntawm Vajtswv seem, tiam sis tsis lees yuav

lub hwjchim”

Ib tug neeg twg los lees ua tug ntseeg, tiam sis nws yeej tsis hloov nws lub siab. Nws yog neeg ntsej muaj ncaj siab khaug lam los ua tug neeg zoo li tug ntseeg xwb, tiam sis lub siab yog neeg khav theeb thiab muab hlob. Coob tug lam ua neeg zoo, tiam sis muab qhov no los looj ntsej muag xwb tsis pub neeg pom txog lawv lub siab. Nov yog hais txog cov neeg uas mus kawm Vajluskub thiab cov raug tsa los ua txwj laug. Tiam sis lawv lub siab tsis hloov. Nws tawm hauv pawg ntseeg mus koom kev los zem thiab nrog cov niam ntiav nyob uake “Demas hnov qab kuv lawm, vim qhov nyiam nws tej kev ntiajteb” (2 Timautes 4:10). Nov yog hais txog Dr. Krighton L. Chan lub neej yav tag los uas nws tau pom tias nws yog neeg ntsej muag ncaj siab nkaug.

“Tsis yog txhua tus uas hu kuv tias, Tus Tswv, tus Tswv, yuav tau nkag rau hauv ntuj ceeb tsheej, tsuas yog tus uas ua raws li kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj lub siab nyiam thiaj nkag tau xwb.”

Nas nyob ib lub zes tau uake. Tiam sis thaum twg yog lub tsev yuav pob, lawv yuav khiav tawm, mus nrhiav lwm qhov chaw nyob. Pawg ntseeg los coj tau cov neeg ntsej muag ncaj siab nkaug tuab nyob rau hauv. Thaum twg pawg ntseeg muaj teeb meem, lawv khiav tawm – qhia tias lawv tsis yog tug ntseeg tseeb tiag tiag tsis tag cov neeg no yuav hais licas los xij. Nov yog ib txhia ntawm cov neeg no.

Ib tug neeg hais tias, “Nws coj kuv mus qhov twg los kuv yuav mus. Txawm kuv yuav ntsib teeb meem los sis kev txom nyem los Yexus…muab txoj sia rau kuv. Thov qhuas txog Tswv Yexus” nov yog thawj tug neeg uas khiav tawm hauv peb pawg ntseeg thaum peb pawg ntseeg yuav tawg ua pab pawg.

Ib tug ntxhais Suav hais tias, “Kuv xav kom lwm tug paub txog yam Yexus ua rau kuv. Thov Vajtswv siv kuv qhia rau lwm tug” tiam sis nws yogi b tug ua khiav tawm hauv pawg ntseeg ua ntej pawg ntseeg yuav tawg ua pab pawg!

Ib tug tub hluas Suav hais tias, “Kuv tsis paub yuav piav lis cog txog Yexus txoj kev hlub…kuv xav kom lwm tug paub txog yam kev hlub uas Yexus ua rau kuv” Tiam sis tsis ntes nws raws Chan, thiab qhia tias nws cov lust sis tseem ceeb dab tsi kiag li. Nws tsus yog cov neeg ntsej muag ncaj siab nkaug, thiab mus rau tub Tuagteb xwb!

Ib tug tuaj Nyab laj tuaj hais tias, “kuv tsis paub yuav hlub Yexus licas raws li qhov Nws tau hlub kuv. Kuv muaj kuv lub neej fij rau Yexus kuv tug Cawmseej.” Ib xyoo tom qab ntawd nws ntxeev siab rau tug Cawmseej no, thiab khiav pawg ntseeg raws Chan qab.

Tseem muaj ib tug tug kawm ntawv hais li no. “Kuv ntseeg tias Vajtswv ntxuav kev hauv Yexus cov Ntshav, ua Vajtswv tsaug!” Puas zoo thiab cov lus no? tiam tsis tsis ntev tom qab nws rov hais tias, nws yuav rov mus ua kev txhaum thiab khiav tawm hauv pawg ntseeg.

Ib tug ntxhais uas yog Yipum/Amelikas hais tias, “kuv cov lus pov thawj yooj yim, kuv cia siab rau Yexus, thiab Nws cawm kuv” yam nws ua rau pawg ntseeg thiab rau Yexus yog khiav tawm hauv pawg ntseeg mus coj li Chan!

Ib tug neeg Mexikaus hais li no, “Tug Cawmseej qhia txog Nws txoj kev hlub rau kuv, thiab tsis muaj hnub kuv hnov qab” – tiam sis tsis ntev ntawd nws hnov qab txhua yam nws hais, thiab ntseeg raw li tug neeg yuam kev uas yog Chan.

Ib tug ntxhais tuaj Suav teb tuaj hais tias, “Yexus hlub kuv! Lub sijhawm no kuv xav hu nkauj rau kuv tug Cawmseej, Yexus Khetos!” Mloog zoo li zoo heev, puas yog? Tiam sis tom qab ntawd nws ntxeev siab rau peb pawg ntseeg, thiab khiav mus koom tug neeg yuam kev zoo li Chan!

Ib txhia hais rau kuv, “Dr. Hymers, txhob coj neeg Suav coob coob tuaj. Lawv yog cov neeg uas muaj ob lub siab, ntsej muag ncaj siab nkaug!” qhov tseeb tiag yog thaum uas lawv hloov dua siab tshiab zoo li tug neeg uas ploj lawm raws li kuv tau hais los saum no. Yexus hais tias, “Koj yuav tsum yug dua tshiab” (Yauhas 3:7).

“Kev hlub tsawg” thiab “ntseeg yooj yim” yog cov lus tshiab, tiam sis “Antinomianism" Martin Luther (1483-1546) hais ib lo lus rau peb, yog hais txog cov neeg uas xav tau txais kev cawmdim, tiam sis tsis kam siv zog tiag tiag (Soli Deo Gloria Publications, jacket cover of Matthew Mead’s The Almost Christian Discovered, foreword by John MacArthur).

Ib tug neeg ntawm cov ntseeg cuav uas yog Chan tseem hais li no tias “Dr. Hymers, hais tias tsis muaj leej twg yuav dim yog tsis yog mus rau ntawm nws pawg ntseeg” Cov neeg yuam kev khiav tawm ntawd lwm tug zoo li nws ces yeej hais txhua yam kom los npog nws tej kev txhaum thiab qhov uas yuam kev xwb. Kuv thiaj li paub txog qhov nws dag ntawd, vim nws tug kheej los yeej paub tseeb tias kuv tsis tau hais li ntawd – los yog kuv ntseeg li ntawd.

Tiam sis kuv ntseeg hais tias pawg ntseeg yog “Tswv Yexus lub cev” (Efexus 4:12). Cov neeg uas khiav tawm ntawm Nws pawg ntseeg yog rhuav tshem Nws lub cev. Cov neeg uas tawm tsam pawg ntseeg no, rhuav tshem Nws lub cev. Cov uas faib Nws pawg ntseeg, yog faib Nws lub cev. Cov neeg uas tsis yog Nws lub cev, tsis yog tswv cuab rau nws Lub cev. Muab tej pawg ntseeg tsis ntseeg raws li Vajluskub qhia tiag tiag. Nov lauj ua rau muaj kev rhuav tshem Yexus lub cev!

Muaj ib txhua hu tias, “tug ciam” rau neeg pom. Txawm koj yuav hais licas los xij tsis tseem ceeb rau kuv, Vajluskub hais li ntawd. Pawg ntseeg yog “Yexus lub cev!”

Tag kis no kuv thov kom nej los cuag Tswv Yexus. Nws tau sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nws zaum rau ntawm Vajtswv sab xis saum ntuj Ceebtsheej. Los rau ntawm Yexus. Khiav tawm ntawm kev txhaum. Cia siab rau Yexus, Nws thiaj li yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav! Cia siab rau Yexus koj thiaj li yog ib feem ntawm Nws lub cev, uas yog pawg ntseeg. Amees.

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cia siab rau Yexus, thov los zaum rau pem hauv ntej no rau lub sijhawm uas peb tseem hu zaj nkauj 5, “Just As I Am,” nej los tau.

Koj cov Ntshav tau los ntxuav tug neeg uas zoo li kuv no
Koj coj kuv los cuag koj, Vajtswv tug menyuam yaj, Kuv los, kuv los!

Coj kuv tawm hauv qhov kev tsaus ntuj kev txhaum rov los,
Koj cov ntshav ntxhuav tau txhua qhov, Vajtswv tug menyuam yaj, Kuv los, kuv los!

Kuv tsis cia siab rau koj tsuas yog muaj ob peb lub siab xav li ub li no,
Kuv tsis muaj kev ntshai lawm, Vajtswv tug menyuam yaj, Kuv los, kuv los!
   (“Just As I Am,” Charlotte Elliott, 1789-1871, altered by the Pastor).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.