Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUTHER QHIA TXOG KEV TXHAUM THAUM PIB
THIAB KEV KHO

(ZAJ LUS QHUAB QHIA NCO TXOG 500 XYOO NTAWM PROTESTANT REFORMATION)
LUTHER ON ORIGINAL SIN AND ITS CURE
(A SERMON PREACHED ON THE 500th ANNIVERSARY OF THE PROTESTANT REFORMATION)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L., Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog Los Angeles, Vajtswv hnub, Kaum hli 29, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 29, 2017

“Vim yog sab hauv, tawm hauv neeg lub siab los, ua rau kom xav phem xws lis kev phem kev qias, kev dag ntxias, kev sis tua, tub sab, xav phem, neeg phem, dag, saib qhov phem, chim, khavtheeb, ruam, txhua yam no puas leej tawm sab hauv tuaj, thiab qhia txog neeg” (Malakaus 7:21-23).


Cov Falixais pom tias Yexus yuam cai vim yog Nws cov Thwjtim tsis ntxuav tes ua ntej no mov, thaum lawv pom tias lawv noj mov los ntawm qhov uas tseem tsis tau ntxuav tes, cov Failixais thiaj hais tias lawv yog cov neeg tsis dawb huv, tiam sis Yexus hais tias qhov lawv noj ntawd tsis ua rau lawv tsis dawb huv, Nws qhia tias qhov ua rau neeg tsis dawb huv yog yam nyob hauv lawv lub siab, “Kev phem yog nyob rau sab hauv, thiab ua rau neeg tsis dawb huv” (Malakaus 7:23), “Qhov kev xav phem yog tawm hauv neeg lub siab los” (Malakaus 7:21).

Vajluskub thaum pib txog rau thaum xaus yog qhia txog neeg lub siab phem, Vajluskub hais tias, “Siab yog…yam muaj kev phem: leej twg thiaj li yuav paub?” (Yelemis 17:9), Vajluskub hais tias, “Lawv lub siab yuam kev” (Phau Nkauj 78:37), “Tug neeg ruam hais hauv nws lub siab tias, tsis muaj Vajtswv” (Phau Nkauj 14:1), Dr. Watt, sau hauv nws zaj nkauj pehawm Vajtswv txog neeg lub siab,

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv;
Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev” -

Kev phem nyob tob hauv koj lub siab, Vajluskub hais tias “lub siab phem yog lub siab ua tsis ntseeg” (Henplais 3:12).

“Tsis muaj ib yam sab nraud [tsis muaj dab tsi – zoo li tug neeg txhaum cov lus thov] ua rau [koj] dawb huv, mob ruas nyob tob sab hauv” -

Puas yog lintawd? Koj paub tias yog! Tsis muaj ib yam kev thov Vajtswv los sis kev txiav txim siab twg ua rau koj dawb huv tau, tsis muaj ib yam kev kawm twg ua rau koj dawb huv! Koj paub qhov ntawd zoo, “Ruas (kev txhaum) nyob tob rau hauv koj” koj lub siab ua tsis ntseeg! Koj paub zoo – puas yog?

Yog koj yeej lees hais tias qhov no muaj tseeb, koj yeej paub qhov no ua ntej koj yuav mus ua kev txhaum ntxiv, koj yeej txaus siab ua qhov kev phem ntawd, Koj yeej paub zoo txog qhov koj ua, yog vim licas koj thiaj ua koj yeej paub tias yuam kev? Hauv koj lub neej uas los ntseeg Vajtswv tseem nyiam kev phem, koj txaus siab siab ua kev phem, koj zoo siab rau qhov kev txhaum ntawd, koj nyiam sim heev, koj nyiam txawm yog koj yeej paub tias tsis zoo! Koj ntxub qhov tseeb vim qhov no pheej qhia tias koj yuam kev! “Ruas nyob tob hauv koj lub neej”! Koj lub siab tawv! Koj txaus siab ua kev txhaum tshaj los ua qhov zoo thiab yog, ruas nyob tob hauv koj lub neej! Kuv tsis tau ua, kuv thov Dr. Martyn Lloyd-Jones cov lus rov los hais, nws yog tug kws kho mob paub zoo txog lub siab txhaum zoo li koj!

Yog, koj hnov los lawm, Kuv tau muab Dr. Lloyd-Jones cov lus coj lost so rau kuv zaj lus qhuab qhia txog ntxuav Na-has-mas tus mob ruas kom zoo, muaj ib tug hlub hais tias nws dim thaum lub sijhawm tau hnov zaj lus qhuab qhia ntawd, nws tsis los nrog Dr. Cagan tham txog qhov kev cawmdim, tiam sis ho mus nyeem txog Dr. Lloyd-Jones zaj lus qhuab qhia yog tug Doctor no hais tseeb li ntawd!

Yog, muab tseem Dr. Lloyd-Jones yeej hais li ntawd nyob rau nws zaj lus qhuab qhia “Yam Kev phem losj ntawm Neeg” Doctor hais li no tias “Peb txaus siab ua qhov ntawd, paub meej meej tias tabtom ua dabtsi, yog vim licas peb pheej ua vim yeej paub tias tsis zoo?...cia peb los ua tib zoo saib peb tug kheej, peb tug cwjpwm, lawv ua ntawm qhov tsis yog mus rau qhov yog, tiam sis qhov teem meem yog peb pheej tsis nyiam ua…peb peb yog neeg txhaum, hauv koj lub siab txhaum, koj tug kheej los yeej txhaum…peb qhov kev txhaum muaj hwjchim!” Yeej hais meej li no – kuv muaj cov lus no coj los hais tsis hloov ib los li! (see Dr. Martyn Lloyd-Jones, Evangelistic Sermons at Aberavon, Banner of Truth, 2010, pp. 65-77).

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv;
Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev.”

Cov Tswv cuab uas dim nyob rau peb pawg ntseeg no yeej pom zoo raws li Dr. Lloyd-Jones cov lus, tiam sis tug tub hluas uas dag hais tias nws dim lawm cia li khiav tawm mus rau lwm qhov, lub lim tiam tom qab nws thiaj li mam los pom txom txog Dr. Lloyd-Jones cov lus qhia txog yam kev txhaum nyob hauv nws lub siab, yog vim licas nws ua lintawd? Vim yog nws, tug kheej, muaj lub siab phem ua tsis ntseeg! nov thiaj yog vim licas! Tug hluas hais tias,

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv; Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev.”

Kuv tug tub, koj yuav khiav tsis dim qhov ntawd, Dr. Lloyd-Jones ntseeg li kuv tau hais txog yam kev phem nyob hauv nws lub siab ua yog lub siab tawm tsam! Yav tsaus ntsuj no kuv thov hais rau koj tias, tsis muaj hnub koj yuav dim ntawm koj lub siab phem txog rau thaum koj los lees yuav Vajtswv “hloov koj lub siab” zoo li Dr. Lloyd-Jones tau hais, Yexus tug kheej los yeej hais tias “Yam sab hauv, uas yog nyob hauv neeg lub siab, yog qhov kev phem…yam kev phem no tawm hauv neeg lub siab los” koj lub siab phem ua tsis ntseeg! (Malakaus 7:21, 23), Koj lub “siab phem” raws li Yelemis 17:9).

Koj yuav tib tsis tau koj niam koj txiv, txawm yog lawv yuav phem npaum licas los xij, koj yeej tib tsis tau lawv, txawm lawv yuav phem npaum licas los xij! Koj tsuas yog tib koj tug kheej xwb, koj yeej hnov kuv piav txog koj lub siab phem raws li Doctor tau hais, koj hnov Doctor hais tias nov yog koj qhov kev txhaum, txawm koj yuav phem npaum licas los xij! Koj tsuas cem koj tug kheej xwb, vim koj muaj lub siab phem, lub siab tsis ntseeg thiab tsis tau hloov dua siab tshiab, koj tug kheej xwb uas tsis lees yuav Yexus, koj tug kheej xwb uas xiab ua qhov phem, tsis muaj leej twg yuam kom koj ua, koj ua vim yog koj nyiam qhov kev phem uas yog kev tsaus ntuj, koj txaus saib rau qhov kev txhaum, koj zoo siab rau kev txhaum, koj nyiam saj qhov ntawd! Koj nyiam qhov ntawd txawm koj paub zoo tias qhov ntawd yog qhov tsis zoo, tug kab mob ruas nyob tob hauv koj lub siab uas tsis ntseeg! Yog li no koj thiaj li ntxub qhov kuv qhia qhov tseeb txog yam kev phem hauv koj lub siab – puas yog?

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv;
Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev” -

Nyob tob hauv koj lub siab!

Koj yuav tib tsis tau lwm yam thiab, tom qab dab nyab lub ntiajteb no ces ib puas tsav yam phem yeej ploj tag lawm, Vajtswv hais rau Nau-ees “kuv yuav rhuav tshem txhua yam hauv ntiajteb” (Chivkeeb 6:13) txhua tug neeg phem ploj tag hauv lub ntiajteb no mus lawm, tom qab daj nyab ntiajteb, Vajtswv hais tias “Txhua tug uas tsis nyob hauv lub nkoj puas leej tuag tag hu si, tsuas yog cov uas nyob hauv lub nkoj xwb, Vajtswv hais tias txhua yam yog kev phem” (Luther hais txog Chivkeeb 8:21). Koj tsis muaj lub siab phem vim yog koj lawm los ntawm lwm tug, koj muaj lub siab phem txij thaum koj tseem nyob hauv koj niam lub plab, Luther hais tias lub siab uas muaj kev txhaum “txij thaum yug los rau thaum ua hluas tseem nyob hauv niam lub plab zoo li Phau Nkauj 51:5 qhia t ias… [kev txhaum hauv lub siab] tsis yog [yam kawm tau] muaj thaum tseem nyob hauv niam plab” ces yeej yug los phem li ntawd!

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv;
Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev.”

Lub siab phem los ntawm tug neeg txhaum uas yog Adas los rau koj, peb txhua tug yog nws cov xeeb ntxwv, Luther hais tias “Neeg lub siab puas leej muaj qhov phem puas thaum tseem uas neej hluas,… [koj] qhov kev txawj [Hauvj koj lub siab] yeej tsis thoob li [Vajtswv] txoj cai, nyob rau kev txhaum, uas nyob [Vajtswv] qhov kev chim, thiab cawm tug kheej tsis tau dim hauv yus lub hwjchim” Vajluskub hais tias,

– Nej txhua tug “yog cov menyuam nyob rau kev chim” (Efexus 2:3).

– Nej txhua tug nyob “rau kev txhaum” (Loos 3:9).

– Nej txhua tug “tuag rau kev txhaum” (Efexaus 2:5).

Yog vim licas? Vim yog

– “Vim ib tug neeg {Adas] ua txhaum thiaj li los rau neeg ntiajteb” (Loos 5:12).

– Nov thiaj li vim “tsis muaj ib neeg yog tug ncajncees…tsis muaj tug ua qhov zoo, tsis muaj kiag li” (Loos 3:10, 12).

– “Hauv neeg lub siab yeej muaj kev phem thaum hluas” (Chivkeeb 8:21).

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau
dawb huv; Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev [koj.]”

Peb tabtom uas kev cai nco txog Martin Luther, tug uas los pom tias cov ntseeg Katoliv los yog txiv plig qhia yuam kev, txij thaum nws loss au txog Ninety-Five Theses tso rau ntawm nws pawg ntseeg nyob rau Wittenberg, Germany, tau li 500 xyoo nyob rau hnub Tuesday no, “qhov kev phem pib” hauv koj lub siab yog lub ntsiab lust seem ceeb rau Protestant and Baptist Reformation. Vajluskub hais tias koj muaj lub siab phem – koj yuav hloov tsis tau!

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv; Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev.”

“Kev xav” hauv lus Henplais yog txhais tias koj lub siab, koj lub siab phem uas tsis ntseeg,

“Vim yog lub siab [qhov kev xav] ntawm neeg yeej txhaum thaum hluas los lawm” (Chivkeeb 8:21).

Nov yog cov lus qhia thiab muaj tseeb uas yog hais txog neeg lub siab uas nyob rau pawg ntseeg no – ua tseem tsis hloov nyob rau hmo no! Luther hais rau Nej txhua tug! “Tug neeg uas tsis muaj Vajtswv tug Ntsujplig thiab Vajtswv txoj kev hlub, tsis muaj dab tsi tsuas yog kev txhaum xwb, qhov kev txhaum no poob mus rau lwm tug…[thiab] nws yog Vajtswv tug yeej ncuab, vim nws mus mloog lub siab phem…txawm yog koj dag hais tias yog tug neeg zoo los xij.”

Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv
Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev!

Peb pawg ntseeg puas pom tias yam uas Luther hais los no yeej muaj tseeb li ntawd? Peb puas pom ib tug neeg uas dag hais stias nws cia siab rau Yexus – thiab tom qab tawm hauv pawg ntseeg mus lawm ces rov mus ua lub neej uas nyob rau kev txhaum? Peb puas pom cov ntseeg uas dag hais tias lawv yog tug ntseeg, tiam sis yog Vajtswv tug yeebncuab uas loj tshaj plaws? Nov puas yog yam Olivas thiab nws cov neeg uas? Thaum lawv siv zog rhuav tshem pawg ntseeg, peb yeej pom tias Luther hais yog lawm,

“Vim yog lub siab [qhov kev xav] ntawm neeg yeej txhaum thaum hluas los lawm” (Chivkeeb 8:21).

Qhov no puas yog qhov uas peb khiav tawm los sis txav deb ntawm Finney thiab tig los rau Luther, tug pib Reformers, thiab yog Npavtiv cov yawg koob? Finney zaj lus qhuab qhia uas nrov heev yog “Tug neeg txhau yuav tsum hloov lawv lub siab” Koj yuav ua licas maj? Koj yuav hloov tau koj lub siab licas? Koj ua tsis tau! Licas? Licas? Vim Finney yog cov uas hu tias Pelagian ntag, Finney yog tug uas tawm tsam Luther cov lus qhiab txog neeg lub siab phem, thiab qhov kev txhawm thaum pib.

Koj hloov tsis tau koj lub siab! Kuv ntseeg hais tias Finney yog tug muaj ntsujplig phem, txhob mus ntseeg nws! Yog saib hauv koj lub siab, koj yuav ntsia tsis pom dab tsi hlo li, tsuas yog qhov kev txhaum uas tawm tsam Vajtswv xwb!

“Tsis muaj ib yam dab tsi uas nyob sab nraud ua rau dawb huv
Vim ruas nyob tob hauv koj lub siab heev.”

Tsuas yog Tswv Yexus xwb thiaj li ntxuav tau peb lub siab phem thiab hloov tau qhov no pov tseg, Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum, Yexus muab nws cov Ntshav uas ntws los saum ntoo Khaublig ntxuav koj ntawm txhua yam kev txhaum, Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muab lub siab tshiab rau koj! Thaum koj los cia siab rau Yexus, Nws yuav pub lub siab tshiab rau koj…thiab tug ntsujplig tshiab yuav los hauv koj” (Exekees 36:26).

Tug Tswv, kuv thov txo kuv lub hwjchim,
   Kuv tos thiab los txog cau rau ntawm koj;
Ntawm txoj kev ntseeg, thiab ntxuav kuv ntawm koj cov Ntshav,
   Tam sim no thov ntxuav kom kuv dawb li daus.
Dawb li daus, dawb npaum li daus,
   Tam sim no thov ntxuav kom kuv dawb li daus.

Tug Tswv, koj ua siab ntev tos kuv,
   Thov los rau hauv kuv lub siab tam sim no;
Koj yog tug uas muaj kev hlub thiab tsis tso kuv tseg,
   Tam sim no thov ntxuav kom kuv dawb li daus.
Dawb li daus, dawb npaum li daus,
   Tam sim no thov ntxuav kom kuv dawb li daus.
(“Whiter Than Snow,” James Nicholson, 1828-1876).

Kuv tau hais txog Luther cov lus qhuab qhia txog kev txhaum thaum pib uas yog nyob hauv neeg lub siab, txawm yog koj yuav tsis totaub los xij, kuv thov kom koj los cia siab rau Yexus rau lub sijhawm no, thiab hmo no, Nws yuav zam koj lub txim, Nws yuav ntxuav koj lub txim, Nws yuav muab lub siab tshiab rau koj thiab tug ntsujplig tshiab, “Ntseeg hauv tug Tswv Yexus Khetos, koj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Whiter Than Snow” (James Nicholson, 1828-1876).