Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG YEXUS SAUM NTOO KHAUBLIG

THE CHRIST OF THE CROSS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub Kaum hli ntuj 20, 2013
A sermon preached on Lord’s Day Morning, October 20, 2013
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles

“Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej ncu ntsoov txuj xuv zoo kws kuv tub qha tsua mej, ais mej txais yuav lawm. Txawm yog naj nub nwgnuav los mej tseem muab tsua sau sab ntseeg le qub. Yog mej ncu ntsoov txuj xuv zoo kws kuv qha tsua mej ntawm mej yeej yuav dim mej lub txem, ntshai yog mej tsua tsw ntseeg tag tag xwb laub. 3,4 Tej lug kws Vaajtswv muab tsua kuv qha mej lawm tub yog tej kws tseem ceeb kawg le. Tej lug hov has tas, Yexu Kheto tuag theej peb suavdawg, hab has tas, luas muab nwg log ca, mas peb nub Vaajtswv tsaa nwg sawv huv qhov tuag rov lug. Yeej muaj lug sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has txug tej nuav hab” (I Kaulithaus 15:1-3).


Ntawm no yog Xibhwb Povlauj hais txog lub ntsiab lus ntawm cov ntseeg Txoj Moo Zoo. Lo lus “Txoj Moo Zoo” txhais uas yoojyim hais tias “Xov Zoo.” Povlauj hais rau cov ntseeg uas nyob rau hauv nroog Kaulithaus tias nws qhia Moo Zoo uas yog Xov zoo. Nws hais tias lawv yuav raug cawm kom dim ntawm Txoj Moo no, qhov lawv tsis dim tshe lawm mus mloog qhov yuav kev xwb, “tej zaum lawm ntseeg ntawm cev nqaij daim tawv xwb” (1 Kaulithaus 15:2). Nws rov hais cov Xov Zoo uas nws qhia rau lawv. Txoj Moo Zoo ntawm no muab peb lus ntsajlus tseemceeb rau hauv: (1) “Tswv Yexus tuag theej peb lub txhoj, raws li Vajtswv Txojlus.” (2) “Nws thiaj rau coj mus log.” (3) “Thiab hnub peb nws sawv hauv qhov tuag rov qab los raws li Vajtswv Txojlus.” Qhov no yog Txoj Moo Zoo. Qhov no yog Txoj Xov Zoo uas cov xibhwb tseem tau qhia ib tiam dhau ib tiam los txog rau niaj hnub nim no. Thaum kuv raug tsa ua kws xibhwb, Kuv daim ntawv uas qhia tias kuv rau tsa ua kws xibhwb lawv sau hauv hais li no tias kuv raug tsa “Mus xa Txoj Moo Zoo.” Qhov no yog qhias tias kuv raug tsa los ua ib feem ntawm qhov qhia Txog Txoj Moo Zoo. Lub ntsiab lus tseeb ntawm qhov kuv “Raug xav mus qhia Txoj Moo Zoo” yog qhia txog Txoj Xov Zoo uas yog qhov Yexus tuag, faus, thiab sawv rov qab los. Qhov no yog qhov ua txhua tug xibhwb raug hu los ua, tsis hais kws xibhwb, los puas leej yog ib feem qhov ua tes dej num no. Povlauj tseem hais ntxiv tias, “Kuv ceebtoom rau nej los ntawm Txoj Moo Zoo uas yog kuv qhia rau nej” (1 Kaulithaus 15:1). Tiam sis kuv yuav muab ob peb yam los hais txog qhov kev qhia Txog Txoj Moo Zoo no.

I. Ib, ntau tug xibhwb tamsim no muab lwm yam los qhia uas qhov tseemceeb uas tsis yog Txoj Moo Zoo no lawm.

Cov neeg no yog cov uas coj li no tsev tej kev cai. Lawv cov lus qhuab qhia thiaj li mus rau seem nom tswv tej kev cai. Cov xibhwb zoo li no tsis hais txog kev cawmdim, vim lawv xav tias tsis cheemtsum lawm. Lawv nom tswv li neeg. Ntau xyoo dhau los no, nyob rau pawg ntseeg uas kuv tau mus zum ua tswvcuab rau, muaj ib tug tub hluas xav tias Dr. Lis qhia Vajtswv Txojlus tawm tsam kev tsov rog nyob rau nyablaj. Thaum kawg nws tau coj ib pab hluas khiav tawm hauv pawg ntseeg mus lawm. Lawv mus kom yuav txhua pawg ntseeg uas yog cov Episcopal nyob rau Pasadena, nyob nraum ntus nroog Los Angeles. Pawg ntseeg ntawm yeej suav tau hais tias yog ib pawg ntseeg uas coj tej yam tshiab tshiab. Tug xibhwb uas yog Dr. George Regas, qhov txhua lub lim tiam yog tawm tsam kev tso rog nyob rau Nyablaj tebchaws thiab lwm yam uas yog nom tswv li dej num. Tsis ntawv cov neeg uas tsiv tawm ntawm peb pawg ntseeg mus nyob rau pawg ntseeg no, cov lus lawv hais tsuas yog hais txog nws tswv li kev coj noj coj ua xwb. Thawm kawg, pab neeg no khiav tawm ntawm pawg ntseeg ntawd, thim Vajtswv tag lawm. Raws li qhov kev paub, tamsim no yeej tsis muaj ib tug twg ntawm pab no yuav mus pehawm Vajtswv lawm. Qhov no lauj yog qhov ua tau lub npe hais tias “Mailine” li kev coj noj coj ua. Kev coj raws li no tswv kev cai coj tsis tau need los cuag Vajtswv. Cov ntseeg uas nyob rau cov pawg ntseeg uas coj raws li nom tswv tej kev cai, muaj cov tswvcuab seem txheeb tug neeg thim Vajtswv tag, tseem nce mus txog li saum plhom tug neeg lawm thiab nyob rau ob peb tiam neeg dhau los no, qhov teebmeem loj yog lawv cov lus qhuab qhia mus raws li nom tswv tej kev coj noj coj ua xwb.

Txuas ntxiv mus muaj ib txhia qhia raws li cov neeg uas saib txog neeg tej kev xav thiab neeg tug cwj pwm uas yog hu psychology. Qhov uas lawv rov pab lawv tug kheej ces coj raws li ob tug xibhwb uas yog Robert Schuller thiab Joel Osteen. Lawv muab Vajtswv Txojlus coj los hais teb zaum thiab, tiam feem tau tsis yog nyob rau ntawm Vajtswv Txojlus. Tsuas zoo li tug poj niam uas yog Oprah Winfrey thiab Dr. Drew nyob rau havu TV, lawv lub ntsiab lus qhuab qhia ces yog hais txog uas kom lawv zoo siab, thiab uas kom lawv ntsib kev vammeej xwb. Lub lim tiam dhau los no kuv ntsib ib tug poj niam uas saib xyuas cov neeg mob rau tom tsev kho mob, nws mus rau ib pawg ntseeg Mass txhua zwj hnub, nws hais rau kuv tias nws niaj hnub mloog Joel Osteem nyob rau hauv TV. Nws yogi b tug neeg Filipis ua haujlwm nyob rau lub tsev kho mob thaum ub kuv twb tau mus kho mob rau qhov ntawd. Nws lub ntsej muag ntshau thiab dub txig rau lub sijhawm kuv ntsia nws. Kuv tso dag rau nws ntau yam, tiam sis tsis pom nws luag kiag li. Thaum kev los nug nws txog nws txoj kev ntseeg, Nws hais rau kuv tias nws mus rau tom pawg ntseeg hu ua Mass, thiab saib Joel Osteem rau txhua lub zwj hnub, vim yog nws qhia tias yuav ua licas thiaj li muaj kev kaj siab! Cov xibhwb zoo li no qhia kom neeg zoo siab, tiamsis pab tsis tau dab tsi rau neeg lub neej txoj sia, thiab lawv tug ntsujplig tsis tau txais kev cawmdim dabtsi kiag li!

Qhov peb, yog cov xibhwb uas muaj Vajtswv Txojlus los qhia ib nqe rau ib nqe. Txij thaum Vajtswv Txojlus muaj ntau lub ntsiab lus, cov xibhwb no tsuas yog hais mus hais los qhov qub, ib lub tswvyim mus rau ib lub, nyob rau lawv cov lus qhuab qhia. Conservative yog cov uas feem coob nyiam qhia zoo li no. Tiamsis tsis muaj qabhau dab tsi kiag li. Tsuas yog muaj tau lub niam tswvyim nyob rau hauv, tiam sis hloov tsis tau neeg lub neej. Kuv ib tug xibhwb uas nrog kuv ua haujlwm uake yog Dr. Cagan, tau mus koom Dr. John MacArthur pawg ntseeg tau ntau lub hli, ua ntej nws yuav los hloov dua siab tshiab. Dr. McArthur muab ntau yam qhia txog kev txhais Vajtswv Txojlus, Tiam zoo li tsis pab dabtsi rau kom Dr. Cagan tshawb nrhiav kev cawmdim. Nws tau khiav tawm ntawm pawg ntseeg ntawd zoo li tug ntseeg uas tseem tsis tau txais kev cawmdim, txawm nws yeej xav los ua ib tug ntseeg heev lawm los xij. Kev qhia Vajtswv Txojlus ib nqe mus rau ib nqe ces tsis txawv dabtsi rau qhov kev kawm Vajtswv Txojlus. Lawv muab Vajtswv Txojlus saib ua qhov tseemceeb tshaj Tug Yexus uas nyob rau phau Vajluskub lawm. Qhov no yog cov neeg ua hu ua Xadismenias. Coob leej ntau tug uas mus rau cov ntseeg no, kev ntseeg yeej tsuag kawg nkaus li, tiam lawv ua zoo li neeg ntse kawg, zoo li cov Falixais thaum ub.

Pab kawg, yog cov neeg ua tsi ntsoov rau qhov hu hais tias “pehawm Vajtswv.” Muaj ntau yam txawv txawv nyob rau qhov no. Kuv ib tug phoojywg thiab kuv tau mus tshajtawm rau cov neeg uas “pehawm” Vajtswv quaj qw zoo li tsov nyooj, koj nyooj rau kuv, kuv nyooj rau koj, ib txhia tseem quaj qw pw da luam rau hauv av zoo raug dab. Nyob rau ib qhov kev “pehawm Vajtswv” kuv poj niam thiab cov menyuam thiab kuv peb mus pom tseem muaj kev pe mlom thiab quaj qw zoo raug dab pw rau hauv av. Peb saib zoo peb tabtom nyob rau lub tsev kho mob rau cov neeg ruam! Tseem tshuav ib qhov ntxiv, nyob cov ntseeg ib lub tsev kawm ntawv, muaj ib tug ntxhais tseem seev cev dhia pajpaws zoo li pa liab tawm hauv tsheb los, lawv cov nkauj los txaus ntshai kawg. Muaj ib qhov ho tsis mua dabtsi li, nyob rau qhov “kev pehawm Vajtswv” tsuas yog hu ib teev xwb, zoo cov neeg ntawd raug lom uas rau tsis meej pem tag huv si. Qhov chaw no siv sijhawm luv los qhia Vajtswv Txojlus xwb. Yeej tsis hais txog Tswv Yexus kiag li!

Thiab “Khetos” uas lawv hais ntawd tsis yog Tug Yexus Khetos tseeb tiag tiag. Lub ntsiab lus uas hais txog Txoj Moo Zoo uas yog Yexus yuav tsum raug hloov mus ua kev ntseeg. Nyob rau nws phau ntawv hu ua Christless Christianity, Dr. Michael Horton hais tias,

      Txawm peb yuav khav hais tias peb muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv los ntawm Tswv Yexus los, qhov no yeej qhia tsis tau tias muaj tseeb li ntawd tiag, txog rau thaum rau thaum Tug uas yog…Yexus ntawm tau los nrog kuv tug kheej no keem ua ibke lawm tiag tiag, thiaj yog qhov tseeb (Michael Horton, Ph.D., Baker Books, 2008, p. 43).

Tsis ntev dhau los no kuv tau ntsib ib tug Tub hluas, nws hais rau kuv tias, “Kuv tsis tag cheemtsum phau Vajluskub, los sis pawg ntseeg. Vim kev tug kheej muaj kev sib raug zoo nrog rau Yexus lawm, qhov no xwb ces txaus lawm.” Kev qhia Vajtswv Txojlus li cov neeg niaj hnub nim no ces ua kom muaj cov ntseeg zoo li ntawd tiag, vim lawv xav tias lawv qhov kev xav yog Yexus lawm. Nov yog lawv muaj lawv ib tug Yexus lawm! Tiam sis qhov no tsis yog Txoj Moo Zoo raws li Povlauj hais nyob rau hauv Vajluskub! Tej kev xav zoo li no, thiab cov lus qhuab qhia cuav no yog los ntawm ntau tug xibhwb uas hais lwm yam tsis yog hais txog Txoj Moo Zoo nyob rau lawv cov lus qhuab qhia. Xibhwb Povlauj tau hais tias, “lwm txoj moo zoo, uas nej tsis tau lees yuav” (2 Kaulithaus 11:4). Txhua yam ua kuv hais lo no yog lwm “yam txoj moo zoo” nyob rau peb phau Vajluskub nqe no, Xibhwb Povlauj hais li no tias,

“Zaj uas kuv tau txais los ntawm kuv twb tau qhia rau nej ua ntej los lawm, hais tias Yexus Khetos tau tuag vim yog peb tej kev txhaum…” (1 Kaulithaus 15:3).

Qhov no yog Txoj Moo Zoo!

II. Ob, Lub ntsiab lus tseemceeb ntawm Txoj Moo Zoo yog Tswv Yexus tug Ntoo Khaublig.

Cov lus qhuab qhia uas kuv tau hais los saum no, tsis tau muab Tswv Yexus tug ntoo Khaublig los ua qhov tseemceeb – Tsis yog lub ntsiab lus loj – Tsis yog lub hauvpaus ntawm cov ntseeg li. Dr. W. A. Criswell hais li no tias,

      Yog muaj Tswv Yexus qhov kev tuag rho tawm ntawm cov lus qhuab qhia…cov lus qhuab qhia ntawd tsis tseemceeb dabtsi lawm. Tug neeg qhuab qhia ntawd tsis muaj “Txoj Moo Zoo lawm,” Tsis muaj txog qhov kev zam lub txim lawm…Tej no…puas yog ib cov ntseeg uas muaj phau Vajluskub tshiab tiag? Qhov tseeb tiag yuav tsum yog cov ntseeg uas muaj tug Ntoo Khaublig (W. A. Criswell, Ph.D., In Defense of the Faith, Zondervan Publishing House, 1967, p. 67).

Xibhwb Povlauj hais tias,

“Tiamsis Vajtswv tsis pub kuv khavtheej tsuas yog yam uas yog Tswv Yexus tug ntoo Khaublig” (Kalatias 6:14).

“Tswv Yexus tuag theej peb tej kev txhaum.” Yog lub ntsiab lus tseemceeb raws li Povlauj qhia. Qhov tseeb, raws li nws hais rau cov ntseeg uas nyob rau lub nroog Kaulithaus yog, “Kuv txiav txim siab tsis lees paub dabtsi rau hauv nej, tsuas yog Yexus qhov kev cawmdim thiab qhov nws rau ntsia saum ntoo Khaublig” (1 Kaulithaus 2:2). Yog cov ntseeg uas coj raws li phau Vajluskub, lawv yog cov ntseeg uas muaj tut ntoo Khaublig. Xibhwb Spurgeon, “yog ib tug xibhwb qhia Vajtswv Txojlus muaj suab npe,” hais li no tias, “Lub ntsiab lus tseemceeb ntawm Txoj Moo Zoo yog kev cawmdim, thiab qhov tseemceeb ntawm qhov kev cawmdim no yog los ntawm qhov ua Yexus tuag theej rau saum tug ntoo Khaublig.”

Tam sim no muaj ntau pawg ntseeg siv tug nquab piv txog lawv txoj kev ntseeg. Ntawm kuv xav tias qhov yuam kev lawm. Vim tug nquab piv txog Vajntsujplig. Thiab Vajntsujplig tsis yog qhov tseemceeb nyob rau ntawm Vajtswv uas yog Vajleejtxiv, Vajleejtub thiab Vajntsujplig nyob rau Txoj Moo Zoo. Nyob rau Yauhas tshooj kaum-rau, Tswv Yexus hais tias Vajntsujplig “yuav tsis hais txog nws tug kheej” (Yauhas 16:13). Tsis tag li, Yexus tseem hais tias, “Nws yuav ua kom kuv tau meejmom” (Yauhas 16:14). Vajntsujplig tes dej num tsis yog los hais txog Nws tug kheej, tiam sis yog hais txog ua kom Yexus tau txais meejmom. Yog lintawd cov ntseeg uas muab Vajntsujplig ua qhov tseemceeb, tsis yog pawg ntseeg coj raws li Vajtswv Txojlus. Xibhwb Povlauj hais tias txawm tes dej num twg los kuj xij yuav tsum muab Yexus ua tug siab hlob nyob rau peb cov lus qhuab qhia. Nws hais txog Yexus li no,

“…Yog pawg ntseeg lub taub hau, pawg ntseeg: nws yog tub ib txwm yeej muaj nyob, thawj tug uas yug los uas sawv qhov tuag rov qab los; kom nws thiaj yog tug tseemceeb rau txhua yam [kom txhua yam thiaj yuav tug ua loj kawg nkaus]. Vim yog Vajleejtxiv yeej txaus siab rau qhov ntawd thiab muab qhov zoo tshaj rau hauv…Vajtswv tau muab kev thajyeej los ntawm nws cov ntshav saum tug ntoo khaublig” (Kaulausxais 1:18-20).

Peb raug zam lub txim lawm, thiab nrog Vajtswv nyob yam muaj kev thajyeeb, “los ntawm nws cov ntshav saum tug ntoo Khaublig” – thiab tsuas yog los ntawm “Yexus cov Ntshav saum Ntoo Khaublig xwb!

Koj puas tau los kom Yexus lub hwjchim ntxuav koj?
   Koj puas tau raug ntxuav los ntawm tug menyuam yaj cov ntshav?
Koj puas tau los cia siab rau nws rau lub sijhawm no?
   Koj puas tau raug ntxuav los ntawm tug menyuam yaj cov ntshav?
Koj tug ntujplig puas tau raug ntxuav ntawm tug menyuam yaj cov ntshav?
   Koj puas tau raug ntxuav? Kom dawb zoo li cov dau npu?
Koj puas tau raug ntxuav los ntawm tug menyuam yaj cov ntshav?
   (“Are You Washed in the Blood?” by Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Au! Cov ntshav ntawm ntws los
   Ntxua kom kuv dawb zoo li cov dau npu:
Tsis muaj lwm yog ntxuav tau kuv lawm,
   Tsis muaj lawm, tsuas yog Yexus cov ntshav.
(“Nothing But the Blood” by Robert Lowry, 1826-1899).

“Zaj uas kuv tau txais los ntawm kuv twb tau qhia rau nej ua ntej los lawm, hais tias Yexus Khetos tau tuag vim yog peb tej kev txhaum…” (1 Kaulithaus 15:3).

Dr. Criswell hais tias,

      Qhov nws hais lo lus tias “ua ntej txhua yam” yog txhais tau licas? Nws tsis tau hais txog lub sijhawm raws li peb xav tias ntshe yog qhov tseemceeb…Cov lus qhuab qhia txog kev tuag theej peb tej kev txhaum los ntawm qhov Yexus tuag [theej tug neeg txhaum qhov chaw] yog lub ntsiab lus loj ntawm Vajtswv qhov koobhmoov, Thiab nyob rau Txoj Moo Zoo. Tsis muaj ib yam tseeb twg yuav los piv tau lawm…Txhua yog lus qhuab qhia nyob rau Vajluskub puas leej hais txog tug Ntoo Khaublig.
      Tau muaj ib zaum muaj neeg hais lus thuam Charles Haddon Spurgeon li no, “Koj cov lus qhuab qhia tag nrho zoo tib yam nkaus xwb,” Nws thiaj tej hais tias, “yog lawm kuv kuv cov lus qhuab qhia yog muaj txhua qhov hauv Vajluskub coj los qhia yog hais txog Ntoo Khaublig xwb.” Tsis muaj qhov kev zam txim twg yog tsis muaj qhov kev tuag theej; Tsis muaj qhov kev cawmdim twg yog tsis muaj cov ntshav; Tsis muaj qhov coj tau los nrog Vajtswv sib raug zoo, yog tsis muaj kev them tug nqe ntawm txoj kev txhaum…
      Kev qhuab qhia txog Tswv Yexus tuag theej yog qhov tseemceeb, yog muaj raws li phau Vajluskub Tshiab. Qhia tias peb txoj kev ntseeg txawm li yam kev ntseeg. Cov ntseeg no cov lus qhuab qhia yog hais txog kev cawmdim. Lub ntsiab lus tseemceeb yog coj neeg tawm ntawm kev txhaum thiab ntawm kev txiav txim vim yog txoj kev txhaum…Nov yog lub ntsiab lus txog Txoj Moo Zoo ntawm txoj kev cawmdim, thiab yog txoj Xov Zoo qhia txog Vajtswv qhov kev hlub zam neeg lub txim (W. A. Criswell, Ph.D., In Defense of the Faith, ibid,. pp. 68-70).

III. Peb, tug Yexus saum Ntoo Khaublig yog tug cawm peb dim ntawm txoj kev txhaum.

Cov neeg Muxalis (Muslims) ntseeg Yexus – nyob rau txoj kev xav xwb. Lawv hu nws hais tias “Ixa.” Lawv phau Vajluskub uas yog Kula-as los hais tias nws yug los ntawm ib tug nkauj xwb. Thiab tseem hais tias nws nce rov mus qaum ntuj lawm. Ib txhia neeg ruam hais tias li no xwb los txaus lawm. Tiam sis coob leej ntau tug hluas uas yog cov neeg Muxalis tau hloov ntseeg tug Yexus uas yog “Ixa” lawm. Cov neeg no tau hloov los ntseeg tug Tswv Yexus uas yog nyob rau Vajluskub coob tshab yav tag los. Cov neeg no los tseem raug tsim txom vim yog qhov hloov los ntseeg Tug Tswv Tswv Yexus li cov ntseeg Vajtswv. Yog vim licas lawv thiaj raug tsim txom, vim yog qhov los ntseeg Yexus? Kuv qhia rau nej tias yog vim licas! Tug Yexus uas nyob rau phau ntawv Kula-am tsis tau tuag theej peb tej kev txhaum – qhov yog lauj! Vim phau ntawv Kulas-am qhia tias Yesus tsis tuag theej peb tej kev txhaum! Tsis tag li phau ntawv no tsis hia tias peb yuav tau txais kev zam txim zoo licas. Tsuas qhia kom lawv ua zoo, thiab mloog lus, tiam sis tsis qhia tias yuav txais yuav Vajtswv Leejtub licas. Phau ntawv Kulas-am tsis qhia peb, vim yog phaub ntawv tsis lees yuav tias Yexus tuag saum ntoo khaub lig rau peb! Cov los ntseeg raug tsim txom vim yog lawv ntseeg tias Yexus ib leeg xwb thiab muab tau kev thajyeeb rau peb, “Txais kev thaj yeeb los ntawm cov ntshav saum tug ntoo khaublig” (Kaulauxais 1:20).

Koj yuav tsum ntsib kev txom nyem vim yog qhov los ntseeg Yexus lov? Puas yog koj yuav tsum ntsib teebmeem thiaj los ntsib Vajtswv Txoj kev thaj yeeb “los ntawm cov ntshav [saum] tug ntoo khaublig”? Lawv ua, lawv ua txhua hnub. Koj yuav mus yuav tsum raug cov neeg Muxalis tsim txom koj thiaj yuav los ntsib Tswv Yexus thiab tau txais kev zam txim ntawm tug ntoo Khaublig lov? Lawv ua, lawv ua txhua hnub.

Nyob rau xibhwb Wurmbran’s phau ntawv uas sau tsis ntev los no kuv peb ib tug txhais hluas uas yog Muxalis nyob rau tebchaws Indinixias. Lawv tau muab ib cov kua tshuaj uas yog dej los nto rau nws lub phlu ua rau kub nyhiab, vim yog qhov nws los cia siab rau Yexus. Nws lub plhu raug kub nyhiab yam tsis muaj dabtsi yuav piav tau. Tiam sis nws tseem luag tau. Lawv hais tias nws luag txhua lub sijhawm. Nws hais tias txawm nws lub plhu puas tag lawm los, nws zoo siab vim qhov los ntseeg tug Yexus uas tuag saum ntoo Khaublig! Yog vim licas? Vim yog,

“Raws Vajtswv Txojlus, Yexus tuag theej peb tej kev txhaum”
       (I Kaulithaus 15:3).

Kuv txoj kev txhaum – au, kev kaj siab xyiv fab hlo,
   Txhua yam uas yog kev li kev txhaum –
Raug ntsia rau saum tug ntoo khaublig ua kuv ev los ntev,
   Qhuas Vajtswv, qhuas Vajtswv, kuv tug ntsujplig!
(“It Is Well With My Soul,” H. G. Spafford, 1828-1888).

Yog lawm, Tswv Yexus nce rov mus qaum ntuj. Tiam phau ntawv Kula-am hais tias! Yog kuv tug Yexus uas nce rov mus qaub ntuj tiam sis tsis muaj tug ntoo Khaublig – Koj yuav tsum muaj tug ntoo Khaublig! Vim Yexus them kev tej kev txhaum saum tug ntoo Khaublig. Yog tsis muaj tug ntoo Khaublig yuav tsis muaj txoj kev zam txim, thiab tsis muaj Vajtswv Txoj kev thajyeeb. Tsuas tug Yexus uas tuag saum ntoo Khaublig thiaj li cawm tau peb tej kev txhaum! Tsuas tig tug Yexus uas tuag saum ntoo Khaublig xwb thiaj li muab tau nws cov ntshav los ntxuav tau peb tej kev txhaum. Yog lawm,

“Raws Vajtswv Txojlus, Yexus tuag theej peb tej kev txhaum”
      (I Kaulithaus 15:3).

Coob leej ntau tug uas yeem tuag rau txoj kev ntseeg hais tias, “Kuv yuav muab kuv tug rau Tug Yexus saum ntoo Khaublig! Kuv yuav muab kuv txhais tes thia ko taw rau tug Yexus saum ntoo Khaublig! Kuv yuav muab kuv lub cev raug tug Yexus uas rau plawm saum ntoo Khaublig! Kuv yuav muab kuv lub neej tag nrho rau tug Yexus saum ntoo khaublig!”

Lawv ntsib ruam ntsib phom ntawm cov neeg phem,
   Rau cia tso los tom lawv;
Lawv tau nyo hau yeem rau txoj kev tuag:
   Leej twg yuav tawg lawv tug hneevtaw?
(“The Son of God Goes Forth to War,” Reginald Heber, 1783-1826).

Lawv hais tias qhov zoo tshaj plaws yog lawv tej kev txhaum raug ntxuav los ntawm Tug Tswv Yexus saum ntoo Khaublig cov ntshav.

Koj puas lees yuav Yexus? Kuv puas los cia siab rau nws tam sim no, rau lub sijhawm no? Koj puas yuav hais zoo li Dr. Watts tias, “Vajtswv kuv nyob ntawm no thov muab tug kheej rau koj, ‘ua txhua yam raws li kuv ua tau rau koj”? Koj hais tias, “kuv npaj txhij yuav muab tug kheej rau tug Yexus.” Peb npaj txhij yuav nrog koj tham txog qhov Yexus cawm koj. yog koj xav nrog peb tham, thov sawv mus lawm tom qab rau tam sim no. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom qhov chaw thov Vajtswv thiab muab lus qhia ntxiv. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv rau cov uas txais yauv Yexus no thiab. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 1 Kaulithaus 15:1-4.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“The Old Rugged Cross” (George Bennard, 1873-1958).


TXHEEJ TXHEEM

TUG YEXUS SAUM NTOO KHAUBLIG

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej ncu ntsoov txuj xuv zoo kws kuv tub qha tsua mej, ais mej txais yuav lawm. Txawm yog naj nub nwgnuav los mej tseem muab tsua sau sab ntseeg le qub. Yog mej ncu ntsoov txuj xuv zoo kws kuv qha tsua mej ntawm mej yeej yuav dim mej lub txem, ntshai yog mej tsua tsw ntseeg tag tag xwb laub. 3,4 Tej lug kws Vaajtswv muab tsua kuv qha mej lawm tub yog tej kws tseem ceeb kawg le. Tej lug hov has tas, Yexu Kheto tuag theej peb suavdawg, hab has tas, luas muab nwg log ca, mas peb nub Vaajtswv tsaa nwg sawv huv qhov tuag rov lug. Yeej muaj lug sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has txug tej nuav hab” (I Kaulithaus 15:1-3).

I.   Ib, ntau tug xibhwb tamsim no muab lwm yam los qhia uas qhov
tseemceeb uas tsis yog Txoj Moo Zoo no lawm, II Kaulithaus 11:4.

II.  Ob, lub ntsiab lus tseemceeb ntawm Txoj Moo Zoo yog Tswv Yexus
tug Ntoo Khaublig, Kalatias 6:14; I Kaulithaus 2:2; Yauhas 16:13, 14; Kaulauxais 1:18-20.

III. Peb, tug Yexus saum Ntoo Khaublig yog tug cawm peb dim ntawm
txoj kev txhaum, Kaulauxais 1:20.