Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAUXEJ THIAB YEXUS

(ZAJ LUS QHUAB QHIA # 86 HAUV CHIVKEEB)
JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npative hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum ob hli 6, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 6, 2015

“Vajtswv hais tias, koj cov xeebntxwv yuav mus nyob lwm tebchaws, thiablub tebchaws ntawd yuav muab nej ua qhev, thiab yuav tsim txom nej plaub puas xyoo, Vajtswv hais tias, thiab kuv yuav txiav txim rau lub tebchaws ua lawv mus ua qhev ntawd, tom qab ntawd lawv yuav rov qab los tu kuv rau thaj chaw no, Vajtswv tau cog lus tseg rau Anplahas txog kev txiav tawv, yog lintawd thaum Anplahas yug tau ib tug tub hu ua Ixaj, thiaj muab nws ua kev cai txiav taws rau hnub yim, Ixaj tau yug menyuam hu ua Yakhauj, thiab Yakhauj yug tau kaum ob tug tub, uas yog peb cov yawg koob, peb cov yawg koob ntawd tau khib Yauxej thiaj muab nws muas mus rau Iziv, tiam sis Vajtswv nrog Yauxej nyob, pab Yauxej dim ntawd tej kev txom nyem thiab pab kom nej yog ib tug ntse nyob rau ntawm Falaus, tug Vajntxwv nyob rau tebchaws Iziv thiaj li muab Yauxej tsa ua tug saib xyuas tebchaws Iziv thaib nws lub vajloos husi, tau muaj kev ntshaib nhev thoob tebchaws Iziv thiab Khana-as, thiab muaj kev txom nyem, peb cov yawg koob thiaj tsis muaj mov noj, thaum Yankauj hnov tias tias muab zaub mov nyob rau tebchaws Iziv, thiaj li txib peb cog yawg koob mus ua zaum ib, lub sijhawm thaum Yauxej qhia rau lawv paub txog nws, thiab qhia kom Falaus paub txog nws tsev neeg thiab, Yauxej thiaj li caw Yajkhaub thiab tsev neeg txog li ntawd xya caum tsib leeg tuaj” (Teshaujlwm 7:6-14).


Muaj ob tug txiv neej npe hu ua Yauxej, thiab muaj suab npe nyob rau hauv Vajluskub, ib tug yog Yauxej nyob rau hauv Vajluskub tshiab nws yog Yexus uas yog Vajtswv Leejtub txiv thiab tu nws loj hlob, tug Yauxej uas nyob rau hauv Vajluskub Qub yog Yakhauj tug tub, yog li ntawd kuv cov lus qhuab qhia yav tsaus ntuj no yog hais txog tug Yauxej hauv Vajluskub Qub, Nws yog tug kawg ntawm xya tug neeg uas tseem ceeb hais nyob rau Vajluskub Chivkeeb, xya leej ntawd pib ntawm Adas, Anpees, Nau-ees, Anplahas, Ixaj, Yakhauj thiab Yauxej, tiam sis Chivkeeb hais txog Yauxej ntau tshaj plaws, Arthur W. Pink hais tias,

Yauxej lub neej qhia txog qhov tseem ceeb uas cov neeg neeg Henplais [huaj vam] coob zuj zus ntawm qhov uas yog neeg yug yaj mus ua [nom] tswv kav tebchaws Iziv, tiam sis qhov [tseeb tias] uas qhia tias Yauxej lub neej tau mus ua nom ua tswv thiab muaj txiag nplua nuj vim yog nws lub neej ntsig txog Yexus…ntawm [Yauxej] lub neej thiab Yexus lub neej muaj txog li pua yam uas zoo tib yam nkaus! (Arthur W. Pink, Gleanings in Genesis, Moody Press, 1981 reprint, pp. 342, 343).

Yauxej yog ib daim duab qhia txog qhov Tswv Yexus los, muaj ib txhia hais tias tiam sis tsis muaj ib qhov twg qhia txog tug Yauxej hauv Vajluskub Tshiab, Phauv Vajluskub uas yog The Scofield Bible hais txog Chivkeeb 37:2 tias “Tsis muaj ib qhov twg hais tias Yauxej yog Yexus daim duab” Ntawd yuam kev, vim plaub phau Vajluskub uas yog hais txog Yexus lub neej hauv Vajluskub Tshiab qhia tias Yauxej lub neej muaj ntau yam qhia txog Tswv Yexus, ib yam li phau Scofield qhia tias “muaj ntau yam zoo ib yam nkaus” – kev hlub ntawm Yauxej thiab Yexus uas yog Vajtswv Leejtub, kuv yuav hais tsis tau kom tag nrhog 100 qhov ntawd, tiam sis yuav muab tej yam uas tseem ceeb coj los qhia xwb.

1. Ib, Yauxej thiab Yexus yug los ntawm Vajtswv lub hwjchim.

Yauxej niam yog Rachees, uas yog Yakhauj poj niam, nws muaj tsis tau menyuam, Nws quaj thov Yakhauj tias “muab menyuam rau kuv, los cia kom kuv tuag” (Chivkeeb 30:1), Nws thiajli hais tias “Kuv yog Vajtswv lov?” – kuv nyob rau ntawm Vajtswv qhov chaw lov, es yuav muab menyuam rau leej twg los tau? Tiam xya xyoo tom qab ntawd, nws lub cev tau xeeb menyuam, thiab yug tau ib tug tub… thiab nws muaj tis npe hu ua Yauxej” (Chivkeeb 30:22-24), Dr. J. Vernon McGee hais tias “Yauxej yug los ntawm Vajtswv hwjchim, vim yog Vajtswv tau teb nws tej lus thov, Tswv Yexus yug los ntawm Vajtswv lub hwjchim, nws kuj yog los ntawm Vajtswv lub hwjchim!” (Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1981, vol. 1, p. 150). Tug tubtxiv hais rau tug nkauj xwb uas yog Maslis tias,

“Vajtswv tug ntsujplig yuav los saum koj, thiab lub hwjchim no yuav roos koj; yog li ntawd nov yog qhov dawb huv ua koj yuav xeeb menyuam thiab hu nws hais tias Vajtswv Leejtub” (Lukas 1: 35).

2. Ob, Yauxej thiab Yexus puas lees yog tug uas leej txiv hlub tshaj plaws.

Chivkeeb 37:3 hais tias “Ixayees [Yakhauj] hlub Yauxej heev tshaj dua lwm tug tub, vim yog nws yug los thaum nws twb laus lawm” Lub sijhawm thaum Yexus ua kev cai rau dej, Nws tawm hauv dej los txaw muaj ib lub suab uas yog Vajtswv hais tias “Nov yog tug tub uas kuv hlub, thiab tug kuv txaus siab heev” (Mathais 3:17)

3. Peb, Yauxej thiab Yexus pib ua Vajtswv num thaum hnub nyoog peb caug xyoo.

Chivkeeb 41:46 hais tias “Yauxej muaj peb caug xyoo thaum nws mus sawv rau ntawm Iziv tug Vajntswv uas yog Falaus” Ntawd yog lub sihawm thaum Yauxej pib ua hauj lwm hauv nws lub neej, Hauv Vajluskub Tshiab qhia peb tias “Yexus tug kheej pib muaj hnub nyoog peb caug xyoo” thaum nws los Vajtswv num thaum Nws tseem ua neej nyob ntaijteb (Lukas 3:23).

4. Plaub, Yauxej thiab Maslis raug cov kwj tib ntxub.

Peb mus saib hauv Chivkeeb 37:8,

“Thiab nws cov tijlaug hais rau nws, koj yuav los kav peb no lov? Los sis yuav ua tug muaj hwjchim loj tshaj peb lov? Thiab lawv ntxub nws heev vim yog qhov kev npausuav, thiab nws cov lus” (Chivkeeb 37:8)

Yauxej cov kwvtij ntxub nws vim yog nws txiv hlub nws tshaj, “thaum nws cov tij laug pov tias lawv txiv hlub nws tshaj dua lub tug, lawv thiaj ntxub nws, thiab tsis nrog nws tham” (Chivkeeb 37:4). Lawv ntxub Yauxej thiab hais tias “Koj yuav los kav peb no lov?” (Chivkeeb 37:8), Tswv Yexus hais hauv Vajluskub tshiab tias “Nws cov neeg ntxub nws, thiab li txib neeg mus hais rau nws tias, peb tsis pub tug no los kav peb” (Lukas 19:14), thiab Yauxej hais tias “Lawv cia li ntxub kuv los ntawm tsis muaj hauv paus hauv ntsis” (Yauhas 15:25). Dr. J. Vernon McGee hais tias “Yauxej mus rau ntawm nws cov tij laug, lawv tau tawm tsam nws, nws hnav cev khaub ncaus uas muajj ntau yam xim…yog qhia txog nws tes dej num, peb yuav tsum nco ntsoo tias, Yauxej hluas tshaj hluas tshaj nws cov kwjtij, tiam sis nws yuav los ua nom kav lawv, lawv thiaj l ntxub thiab khib nws – nrhiav kev tua nws!” (McGee, ibid.; note on Genesis 37:18-20).

5. Tsib, Yauxej thiab Yexus cov neeeg puas leej koom tes los ntawm tsam nkawd.

Chivkeeb 37:18 hais tias,

“Thaum lawv pom [Yauxej] deb deb…lawv tau koom tes tawm tsam thiab tua nws.”

Peb los nyeem hauv Vajluskub Tshiab,

“Lub sijhawm ntawd cov povthawj, thiab cov thawjcoj thiab pej xeem tau sablaj nyob rau tom tug xibhwb loj lub tsev uas yog Khayafas tsev, lawv yuav ntes Yexus thiab tua nws pov tseg” (Mathais 26:3, 4).

6. Rau, Yauxej thiab Yexus raug muag yuav nyiaj

Yauxej cov tij luag muab nws pov rau qhov, thaum cov neeg Alam taug kev los txog ntawd, “txawm muab Yauxej muas rau cov neeg Ichamilite nees nkaum danalias” (Chivkeeb 37:28).

Thaum Yudas ntxeev siab rau Yexus, nws txawm mus rau cov povthawj “thiab hais rau lawv tias, nej yuav puab dabtsi rau kuv, thiab kuv yuav mab nws [Yexus] rau nej? Tawv txawm muab nyiaj peb caug denalias rau nws” (Mathais 26:15).

7. Xya, Yauxej thiab Yexus lub tsho los ntshav.

Tom qab Yauxej cov tij laug muab nws muas rau cov neeg Alam lawm, “lawv muab Yauxej lug tsho hle, thiab tua ib tug chiv, thiab muab ntshav plees rau ntawu cov ris tsho ntawd” (Chivkeeb 37:31), they muab Yexus lub tsho hle thiab cov mus twv txiaj thaum Yexus tuag saum ntoo Khaublig.

“Tub tub rog, thaum lawv muab Yexus ntsia , hle nws lub tsho, thiab muab faib ua rau daim, rau txhua tug tug rog, thiab nws lub ntsho dua ntuag sab sau txog rau sab hauv” (Yauhas 19:23).

8. Yim, Yauxej thiab Yexus raug cai tawm ntawm nws cov kwv tij tau ntau xyoo.

Dr. McGee hais tias,

“Tom qab Yauxej raug muas mus rau Iziv lawm, nws ploj lawv ntev, Yexus rov mus rau qaum ntuj, Nws hais rau Nws cov thwjtim tias lawv yuav tsis pom Nws ib ntus txog rau thaum Nws rov qab los” – Los zaum ob.

9. Cuaj, Yauxej thiab Yexus mus rau hauv qhov tsaus ntuj.

Yauxej raug mus ua qhev nyob rau Iziv, yog qhov chaw ua piv txog kev tsaus ntuj, Yexus tuag nws lub cev raug coj mus tso rau tom qhov ntxa.

Dr. M. R. DeHaan hais tias “Yauxej raug pov rau hauv qhov kom tuag, tiam sis nws rov ciaj sia tuaj” – zoo li Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los rau hnub Ibxathawj ( (M. R. DeHaan, M.D., Portraits of Christ in Genesis, Zondervan Publishing House, 1966, p. 171) Davis hais tias, “Lawv yuav muaj kuv tug ntsujplig tso hauv tub Tuagteb tau, thiab nws lub cev yuav tsis muaj hnub lwm mus” (Phau ntawv nkauj 16:10), Petus hais li no hauv Teshaujlwm 2:31 txog Tswv Yexus, yog lintawd Yauxej thiab Yexus mus rau qhov tsau ntuj, thiab rov hauv qhov tuag rov qab los.

10. Kaum, Yauxej thiab Yexus los ua tug cawm lub ntiajteb.

Tom qab Yauxej raug mua rau cov neeg Alam yog 20 choj nyiaj nws rau xa mus rau Iziv. Lub neej nyob rau tebchaws qhia txog Yexus yog ib tug uas nplua nuj,

Dr. DeHaan, hais tias “Yauxej…raug xa mus rau Iziv [daim duab qhia txog ntiajteb, Nws] raug ua qhev [zoo li Yexus] Nws raug Pautifas tug poj niam dag thiab liam kom nws raug ntes mus kaw hauv nkuaj. Nws tsis tiv thaiv dab tsi, Nws tseem pab tau ntau tug nyob rau hauv nkuaj [zoo li Yexus, saum ntoo Khaublig] Nws tau txhais ib zaj kev npau suav rau ib tug neeg uas yog Vajntxwv tug qhev, nws yuav raug tso kom muaj kev ywjpheej, thiab muaj ib tug yuav rau txim [yog daim duab qhia txog ob tug tub siab ua raug ntsia nrog Yexus saum ntoo Khaublig] Vajntxwv tug qhev uas mos raug tso dim, thiab [tom qab ntawd] Yexus lub npe thiaj rov hais txog ib zaug, lub sijhawm thaum Vajntxwv ua npau suav phem, lawv tau hu Yauxej mus txhais Falaus zaj kev npau suav [Saib, xya xyoo ua ntej ntawd tebchaws Iziv yuav muab zaub muaj mov ntau heev, tiam sis xya xyoo tom qab ntawd yuav muaj kev tshaib qhes…thiab kev ntshaib nqes nyob thoob plaws txhua qhov’ Chivkeeb 41:29, 30], Yauxej rau tsa mus ua tug nom loj” (DeHaan, ibid., p. 171).

Falaus txaus siab rau Yauxejheev, nws thiab li nws tias “tug neeg uas muaj Vajtswv tug ntsujplig nyob” (Chivkeeb 41:38), tom qab ntawd Falaus thiab tsa Yauxej los ua nom loj kav tebchaws yau zog ntawm Falaus xwb, Yauxej kom neeg Iziv khawv zaub mov cia rau lub sijhawm uas muaj zaub mos puv npo, xya xyoo tom qab yuav muaj kev ntshaib nqhe.

“Thaum muaj kev tshaib nqhe thoob plaws lub ntiajteb, neeg quaj rau Falaus thov mov, Falaus hais rau nws cov neeg Iziv, mus nrhiav Yauxej, nws yuav hais li ca rau nej, kev tshaib nqhe thoob plaws ntiajteb, Yauxej tau qhev txhua lub txhab nplej muas rau neeg Iziv, thiab muab rau neeg Iziv tej tsiaj noj, Txhua lub tebchaws tuaj rau Iziv, tuaj nrhiav Yauxej thiab yuav pob kws, vim yog muaj kev tshaib nqhe thoob plaws txhua qhov” (Chivkeeb 41:55-57).

Yauxej los ua tug cawm neeg ntiajteb, Dr. McGee hais tias “Kuv xav kom nej ua tib zoo saib Yauxej tug ua muaj mov noj, tseem muaj ib qhov zoo tib yam nkaus, yog Tswv Yexus Khetos hais tias “Kuv yog cov mov cawm txoj sia, tug ua los rau ntawm kuv yuav tsis tshaib nqhe’” (Yauhas 6:35), McGee, tib phau daim 168; muab los ntawm Chivkeeb 41:54, 55.

“Txhua lub tebchaws tuaj rau Iziv tuaj rau ntawm Yauxej tuaj yuav pob kws [nplej] vim yog kev tshaib nqhes” (Chivkeeb 41:57).

Neeg thooj plaws lub ntiajteb tuaj cuag Yauxej vim yog yuav mov, thiab Yexus hais tias kuv yog cov mos cawm txoj sia – “tug uas los rau ntawm nws yuav tsis tshaib” Neeg thoob plaws ntiajteb tuaj rau ntawm Yauxej vim yog mos, koj los rau ntawm Tswv Yexus txais yuav kev cawmdim, Yauxej cawm neeg ntiajteb ua tuaj rau ntawm nws, Yexus cawm neeg ntiajteb tug uas los ntawm Nws hauv kev ntseeg.

Yauxej hnov li ntawd thiab mus rau Iziv, Lawv txawm mus nrhiav Yauxej yuav yam lawv ntshaw, Yauxej cim tau nws cov tijlaug, tiam sis lawv cim tsis tau Yauxej lawm, vim Yauxej nyob rau tebchaws Iziv ntev los lawm, nws hnav khawb ncaws Iziv, lawv thiaj cim tsis tau nws, thaum lawv rov tuaj zaum ob, Yauxej thiaj qhia nws tug kheej rau lawv paub txog nws tug kheej.

Tam sim no kuv xav kom nej nthuav rau Chivkeeb 45:1, Yauxej nrog nws cov tijlaug ua thaum ub yuav tua nws nyob uake, lawv tau muab nws pov rau qhov taub, thiab muas ua qhev nyob rau Iziv, tam sim no lawv tab tom nyob rau ntawm nws uas yog tug nom loj nyob tebchaws Iziv xub ntiag, lawv tseem tsis tau paub tias nws yog leej twg, tiam sis nws paub lawv, kuv yuav thawj nqi ntawm Chivkeeb 45, no yog ib nqi lus uas qhia txog Yauxej txoj kev xav uas peb pom nyob rau Vajluskub, nrog kuv saib uake

“Yauxej txwv tsis tau nws tug kheej mus ntxiv lawm, nws txawm quaj, txhua tug tawm musk om tag rau sab nraud, tsis muaj leej twg nrog nws nyob rau lub sijhawm uas Yauxeej qhia tug kheej rau nws cov tib laug paub, nws quaj nrov, cov neeg uas nyob hauv Falaus lub vaj loog thiaj li hnov, Yauxej hais rau nws cov kwv tij tias kuv yog Yauxej, kuv txiv tseem cia sia nyob lov, nws cov tij laug hais tsis tau ib los, vim lawv ntshai heev, Yauxej txawm hais rau lawv tias kuv thov kom nej txav los ze kuv, lawv thiaj txa los ze thiab hais tias kuv yog Yauxej tug uas nej muas rau cov neeg Iziv, txawm licas lost sis txhob tu siab, los sis chim rau tug kheej ua nej tuaj rau ntawm no, vim yog Vajtswv coj kuv tuaj ua nej ntej kom sawvdaws thiaj cia sia nyob tau” (Chivkeeb 45:1-5).

Sim saib Dr. McGee los hais txog Vajluskub nqe no,

[Yauxej] tu siab thiaj li quaj, tsis muaj leej twg paub tias vim licas tsuas yog Yauxej, nws cov tij laug los tsis muaj tug paub… Hnub ntawd los yuav los txog rau thaum Tswv Yexus Khetos los qhia tug kheej rau nws cov kwv tij uas yog neeg Yudas, Thaum nws los zaum ib, “Nws los ntawm nws tug kheej, thiab nws cov neeg tsis lees yuav nws” (Yauhas 1:11), Qhov tseeb, lawv muab nws ntsia saum ntoo Khaublig, tiam sis thaum nws los zaum ob, nws yuav qhia tug kheej rau nws cov neeg, “thiab neeg yuav hais rau nws, koj cov kev txhaj nyob rau qhov twg? Nws yuav teb, cov neeg ua nrog kuv nyob hauv tsev uas yog kuv cov phooj ywg” (Xamkhaliyas 13:6), Yexus yuav qhia tug kheej rau nws cov neeg, thiab “lub sijhawm ntawd los txog, yuav muaj dej txhawv rau Davis caj ceg thiab neeg Yelusxalees kom ntxuav lawv kom dim ntawm kev txhaum thiab kev qias neeg” (Xemkhaliyas 13:1), Nov yog ib tsev neeg ntawm Tswv Yexus thiab nws cov kwv tij, Yauxej lub neej qhia rau peb pom txog nws qhia tug kheej rau nws cov kwv tij, yog ib yam [qhia] txog Tswv Yexus los qhia rau neeg ntaijteb (McGee, ibid., p. 179; note on Genesis 45:1, 2).

Kuv kawm txog cov lus hauv Vajluskub qhia txog lub neej yav tom ntej tau tsib caug tawm xyoo lawm, Vajluskub qhia meej txog kev cawmdim rau cov neeg Yudas rau neeg ntiajteb, thov nthuav mus rau Loos 11: 25, 26.

“Vim lintawd cov kwv tij kuv tsis xav kom nej ruam rau tej yam zoo li no, vim nej yuav ua neeg khavtheeb, uas yog tej yam uas cov neeg Ixayees muaj lub siab tawv qhawv, txog rau thaum lwm haiv neeg los kom txaus, thaum yog lintawd, cov neeg Ixayees yuav tau txais kev cawmdim, raws li tau sau tseg, tug Cawmseej tuaj ntawm nroog Xioos thiab rhuav tshem kev phem kom ploj ntawm Yakhauj kom tag” (Loos 11:25, 26).

Yogi b yam uas neeg tsis totaub (musterion), tej yam uas neeg tsis paug txog, ntawd yog “yam uas neeg Ixayees ntsia tsis pom – txog rau thaum [txhua yam tiav] rau lwm haiv neeg [tsis yog neeg Yudas uas ntseeg Vajtswv] los rau hauv, thaum ntawd txhua tug neeg Ixayees yuav dim: raws li tau sau tseg, lawv yuav los rau ntawm Xioos (Zion), thiab muab cov neeg phem cais tawm ntawm Yakhauj” (Loos 11:25, 26).

“Thiab txhua tug neeg Ixayees yuav dim” (Loos 11:26), tsis ntev los no kuv muab cov lus no nyeem rau ib tug xibhwb hauv Npavtiv thaum nws tuaj koom lub rooj cob qhia hauv tsev kawm Vajluskub, nws hais tias “tsis yog mus raws li hais ntawd!” Kuv hais tias “Kuv tsis hais rau koj tias yog txhais li ca, tsuas yog nyeem rau koj mloog” “Thiab cov neeg Ixayees txhua tug yuav dim” Thov kom cov lus ntawd mus rau li tau sau tseg! Zoo li Yauxej, Tswv Yexus yuav los, quaj vim yog hlub thiab tu siab, vim yog qhov hlub nws cov neeg uas yog Yudas, “Thiab txhua tug Ixayees yuav dim” Yog Vajtswv Txoj lus! Thov sawv ntsug!

Tswv Yexus hlub lwm haiv neeg tib yam nkaus, Yauxej npaj zaub mos rau neeg ntiajteb, “Txhua lub tebchaws tuaj rau Iziv tuaj cuag Yauxej yuav pob kws” (Chivkeeb 41:57), Tswv Yexus yog peb tug Yauxej, los rau ntawm Nws, Nws yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav, Nws yuav muaj txoj sia ntev dhawv rau koj thaum nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, kuv thov koj los rau ntawm Yexus, cia siab rau Yexus, cia siab rau Yexus xwb, Nws yuav cawm koj ntawm kev txhaum. Amees, Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Thov Vajtswv uantej yog Mr. Abel Prudhomme.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“What a Friend We Have in Jesus” (Joseph Scriven, 1819-1886).


TXHEEJ TXHEEM

YAUXEJ THIAB YEXUS

(ZAJ LUS QHUAB QHIA # 86 HAUV CHIVKEEB)
JOSEPH AND JESUS
(SERMON #86 ON THE BOOK OF GENESIS)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Vajtswv hais tias, koj cov xeebntxwv yuav mus nyob lwm tebchaws, thiablub tebchaws ntawd yuav muab nej ua qhev, thiab yuav tsim txom nej plaub puas xyoo, Vajtswv hais tias, thiab kuv yuav txiav txim rau lub tebchaws ua lawv mus ua qhev ntawd, tom qab ntawd lawv yuav rov qab los tu kuv rau thaj chaw no, Vajtswv tau cog lus tseg rau Anplahas txog kev txiav tawv, yog lintawd thaum Anplahas yug tau ib tug tub hu ua Ixaj, thiaj muab nws ua kev cai txiav taws rau hnub yim, Ixaj tau yug menyuam hu ua Yakhauj, thiab Yakhauj yug tau kaum ob tug tub, uas yog peb cov yawg koob, peb cov yawg koob ntawd tau khib Yauxej thiaj muab nws muas mus rau Iziv, tiam sis Vajtswv nrog Yauxej nyob, pab Yauxej dim ntawd tej kev txom nyem thiab pab kom nej yog ib tug ntse nyob rau ntawm Falaus, tug Vajntxwv nyob rau tebchaws Iziv thiaj li muab Yauxej tsa ua tug saib xyuas tebchaws Iziv thaib nws lub vajloos husi, tau muaj kev ntshaib nhev thoob tebchaws Iziv thiab Khana-as, thiab muaj kev txom nyem, peb cov yawg koob thiaj tsis muaj mov noj, thaum Yankauj hnov tias tias muab zaub mov nyob rau tebchaws Iziv, thiaj li txib peb cog yawg koob mus ua zaum ib, lub sijhawm thaum Yauxej qhia rau lawv paub txog nws, thiab qhia kom Falaus paub txog nws tsev neeg thiab, Yauxej thiaj li caw Yajkhaub thiab tsev neeg txog li ntawd xya caum tsib leeg tuaj” (Teshaujlwm 7:6-14).

1. Ib, Yauxej thiab Yexus yug los ntawm Vajtswv lub hwjchim. Chivkeeb 30:1, 22-24; Lukas 1:35.

2. Ob, Yauxej thiab Yexus puas lees yog tug uas leej txiv hlub tshaj plaws.
Chivkeeb 37:3; Mahais 3:17.

3. Peb, Yauxej thiab Yexus pib ua Vajtswv num thaum hnub nyoog peb caug
xyoo, Chivkeeb 41:46; Lukas 3:23.

4. Plaub, Yauxej thiab Maslis raug cov kwj tib ntxub, Chivkeeb 37:8, 4;
Lukas 19:14; Yauhas 15:25.

5. Tsib, Yauxej thiab Yexus cov neeeg puas leej koom tes los ntawm tsam
Nkawd, Chivkeeb 37:18; Mathais 26:3, 4.

6. Rau, Yauxej thiab Yexus raug muag yuav nyiaj, Chivkeeb 37:28;
Mathais 26:15.

7. Xya, Yauxej thiab Yexus lub tsho los ntshav. Chivkeeb 37:31; Yauhas 19:23.

8. Yim, Yauxej thiab Yexus raug cai tawm ntawm nws cov kwv tij tau ntau
xyoo.

9. Cuaj, Yauxej thiab Yexus mus rau hauv qhov tsaus ntuj, Phau Ntawv Nkauj 16:10; Teshaujlwm 2:31.

10. Kaum, Yauxej thiab Yexus los ua tug cawm lub ntiajteb, Chivkeeb 41:29, 30, 38, 55-57; Yauhas 6:35; Chivkeeb 45:1-5; Yauhas 1:11;
Xamkhaliyas 13:6, 1; Loos 11:25, 26; Chivkeeb 41:57.