Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUS PIV TXWV TXOG TUG NEEG MUS TSEB NOOB ZAUB

THE PARABLE OF THE SOWER
(Hmong)

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum ib hli ntuj 8, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, November 8, 2015


Tamsim no kuv yuav muab Vajtswv Txojlus nqe no qhia txawv zog li kuv ib txwb qhia los, Kuv thov nej ntuav Vajluskub mus rau Malakaus 4, kuv yuav los txhais zaj lus piv txwv qhia txog tug mus tseb noob zaub. Uas yog nyob rau phau Vajluskub Mathais, Malakaus, thiab Lukas, tiam sis hmo no peb yuav los saib hauv phau Malakaus xwb. Zaj lus piv txwv ntawm no yog Tswv Yexus qhia txog qhov tseeb ntawm seem ntsujplig.

Lub ntsiab lus tseeb ntawm zaj lus piv txwv no yog nyob rau qhov twg? – yog li no – feem coob ntawm cov neeg uas hnov txog cov lus qhia txog Tswv Yexus yuav tsis dim! Los sis muab hais li no tias feem coob ntawm cov neeg uas hnov cov lus qhia tias yuav dim licas yuav tsis dim. Lawv yuav mus rau tub tuag teb! Cov neeg feem coob yuav poob rau tub tuag teb, Tsuas yog feem tsawg xwb thiaj yuav dim, Qhov no yuav ua rau neeg ntau tug tiam no xav tsis thoob, Lawv hais tias “kuv tsis ntseeg tias Vajtswv yuav xa ib tug twg mus rau tub Tuag teb.” Tseem hais ntxiv tias “Tug Vajtswv hauv Vajluskub yeej tsis xa ib tug twg mus rau tub Tuag teb hlo li.” Lawv hais tias “Kuv tsis ntseeg tug Vajtswv ntawd, kuv tug Vajtswv yeej tsis ua lintawd.” Nov yog tug vajtswv uas lawv tsim los ntawm lawv tug kheej, lawv thiaj nws tsis ua li ntawd, Tiam sis peb yuav tsis ua raws li tug Vajtswv uas lawv tsim los ntawm lawv tug kheej. Nyob rau “Kaum ob theem” uas yog neeg hais txog “Vajtswv zoo li koj totaub txog Nws” tiam sis kuv kuj tsis yog hais txog tug Vajtswv cuav thiab. Tug vajtswv uas koj tsim los ntawm koj tug kheej tug vajtswv ntawd cuav xwb. “Vajtswv ua koj totaub Nws” yog tug vajtswv cuav, kuv tab tom hais txog tug Vajtswv uas koj tsis totaub txog Nws! Nws yog tug Vajtswv uas qhia nws tug kheej nyob rau hauv Vajluskub. Nws yog tug Vajtswv nyob hauv Vajluskub! Tsis muaj leej twg zoo li Nws lawm! Kuv tsis yog hais txog tug vajtswv cuav uas koj ntseeg, kuv tab tom hais txog tug Vajtswv tseeb – qhia tug kheej rau peb paub nyob rau hauv Vajluskub. Koj tug vajtswv cuav yeej tsis xa leej twg mus rau tub Tuag teb hlo li, tiam sis tug Vajtswv tseeb yeej ua li ntawd, nyob rau hauv Mathais 7:13 Tswv Yexus hais tias feem coob yuav “raug rhuav tshem” nyob rau tub Tuag teb” nyob rau nqe tom ntej qhia tias feem tsawg xwb thiab yog cov raug cawm kom dim – tsawg tiag tiag, nov yog lub ntsiab lus tseem ceeb nyob rau zaj lus piv txwv no.

Yog ib zaj lus piv txwv yooj yim uas yog Tswv Yexus qhia rau peb, Nws hais tias muaj ib tug txiv neej mus tseb noob zaub rau tom tej, lub sijhawm thaum nws tseb noob zaug ntawd, muaj ib txhia poob rau ntawm ntug kev, noog ya los khaws noj tag, muaj ib txhia poob rau kis pob zeb uas yog qhov chaw ua tsis muaj av ntau, cov no hlob sai sai, tiam sis thaum lub hnub tawm tuab ziab ces txawm qhuav thiab tuag tag lawm, vim tsis cov cag ruaj khov. Muaj ib txhia noob zaub poob rau hauv hav pos thiab hav nroj, tej nroj ntawd loj hlob tuaj laum tag huv si, nooj zauj txawv ciaj uas zauj tuaj los loj hlob tsis taus, qhov kawg yog hais txog muaj ib txhia noob zaub poob rau av zoo, cov nooj zaug no ciaj ua zaug loj hlob tawg paj txi txiv. Nov yog zaj lus piv txwv, yog ib zaj yooj yim rau kev totaub – tiam sis qhia tau lub ntsiab lus tseeb rau peb – tsawg tug uas hnov Vajluskub xwb thiaj yuav dim!

Plaub hom av ntawd piv txog plaub hom neeg uas hnov txog Vajtswv Txojlus, cov noob zaub ntawd piv txog Vajtswv Txojlus, Vajluskub, cov lus qhia txog kev cawm dim hauv Tswv Yexus, txhua tug uas tuaj rau pawg ntseeg no hnov txog Vajtswv Txojlus, yam lawv ua yog qhia tias plaub hom av ntawm no lawv yog hom twg.

I. Ib, cov neeg uas hnov Vajtswv Txojlus thiab hnov qab tam sim ntawd yog cov yuav ploj mus.

Saib rau Malakaus 4:15

“Cov poob rau hauv kev yog Vajtswv Txojlus uas raug tseb lawm, thiab thaum leej twg tau hnov, lub sijhawm ntawd Ntxwnyoog los txeeb cov lus uas tau muaj tseb rau hauv lawv lub siab lawm” (Malakaus 4:15).

Nov yog hais txog cov neeg uas tuaj saib peb pawg ntseeg ib txog ob zaug, lawv hnov txog Vajtswv Txojlus, cov lus qhia txog kev cawmdim, tiam sis “cov noog uas ya saum nruab ntug ya los khawv tag huv tib si” (Malakaus 4:4), cov neeg uas yav los khawv cov noob zaub no yog piv txog Ntxwnyoog thiab nws cov tub txib, “Ntxawnyoog los tam sim ntawd, thiab khawv cov lus uas nyob hauv lawv lub siab” (Malakaus 4:15)

Peb qhia rau lawv tias Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej lawv tej kev txhaum, tiam sis Ntxwnyoog hais rau lawv tias “Koj twb tsis muaj kev txhaum, koj yog neeg zoo.” Yog li ntawd Vajtswv cov lus raug Ntxwnyoog nyhia tam sim ntawd lawm, Peb hais tias “Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muaj txoj sia ntev dhawv rau koj.” Ntxwnyoog hais tias “Txhob ntseeg lintawd! Yog ib cov lus hais dag thiab tsis muaj tseeb” Cov lus ntawd raug Ntxwnyoog rho tawm hauv lawv lub siab lawm, Tswv Yexus hais tias Ntxwnyoog “yog tug dag” (Yauhas 8:44), Nws hais kom koj dag kom txhob ntseeg Vajtswv cov lus thaib txais yuav kev cawmdim, nws xav kom koj nyob ua nws qhev!

Txhua lub lim tiam peb coj ntau tug neeg tuaj mloog Vajtswv Txojlus, feem coob tsis rov qab tuaj lawm, peb qhia lawv txog txoj kev Cawmdim, peb npaj su (los sis npaj hmo) rau lawv noj, thiab tseem npaj uas kev cai nco txog hnub yug rau lawv. Peb uas qhov kev tuaj mus rau pawg ntseeg kom yooj yim rau lawv, tiam sis feem coob ntawm cov neeg no nco tsis tau cov lus kuv qhia rau lawv lawm, yog vim licas? Vim yog “Ntxwnyoog los tam sim ntawd, thiab muab cov lus ntawd tshem tawm hauv lawv lub siab lawm” nov lauj yog qhov ntawd! Coob tug tuaj ntau zaug tiam sis cov lus qhuab qhia ntawd zoo li pab tsis tau dabtsi rau lawv, yog vim licas? Vim txhua zaug uas lawv noog, Ntxwnyoog yeej muab tshem tawm hauv lawv lub siab koom ploj tag mus, txawm yog peb yeej muab cov lus qhuab qhia no luam pub rau lawv nqa mus tsev huv si los, lawv puas kuv siab los nyeem maj? Tsis muaj kiag li, kuv paub tias coob tug coj mus txog tsev muab pov rau thoob khib nyiab lawm xwb, kuv yeej paub lintawd, tiam sis pib yuav ua lintawd tag mus li, yog vim licas peb thiaj yuav ua tag mus li? Vim Tswv Yexus hais tias “cia li tawm mus rau tom tej tog vaj tog kev, coj lawv tuaj rau hauv” (Lukas 14:23), Vim Vajtswv hais rau peb,

“Koj yuav tsum coj kuv cov lus mus hais rau lawv, txawm yog lawv yuav hnov, los lawv yuav [tsis hnov]; vim lawv yeej yog cov neeg ntxeev siab” (Exeekees 2:7)

Zoo li peb tab tom mus ze zuj zus rau tiam “ntiajteb kawg” neeg coob zuj zus tig los tawm tsam Vajtswv, Ntxwnyoog thiab nws cov tub txib muab lawv lub siab tshum to qhov kom Vajtswv Txojlus txhob nyob tau rau hauv, Plaub caug xyoo tag los koj muaj peev xwm sau qhia rau neeg paub li no tias “Kawm Vajtswv Txojlus ntawm no thaum 7.00 tsaus ntuj.” Cov hluas coob tug tuaj koom, vim yog pom thiab nyeem cov lus tshaj tawm zoo li no, kuv paub, vim kuv pib ib pawg ntseeg ze rau hauv nroog San Francisco rau cov neeg Hippies. Lawv yog neeg txhaum, lawv yog cov neeg uas phem thiab phem, los sis phem tshaj cov hluas tam sim no! Niaj hnub nim no cov hluas muaj lub siab uas tawv tshaj plawv, txawm xua roob tau tsoo los twb tsis tawg! Los peb yuav tsum mus, “Lawv yuav hnov los sis yuav [tsis] hnov” – vim yog Vajtswv hais kom peb ua! Tsawg zaug peb pom tias muaj tug tuaj mloog, thiab hnov Vajtswv txojlus tau txais kev cawmdim, tiamsis vim yog nyob ze zuj zus rau tiam ntiajteb yuav kawg, yog li ntawd kuv thiaj ntseeg hais tias nyob rau lub tebchaws Amelikas no, Vajtswv yuav txiav txim peb cov neeg los ntawd xa “Yog lintawd Vajtswv thiaj li cia kev phem los tswj lawv, kom lawv ntseeg tej yam ua dag” (2 Thexalaunikes 2:11). Peb tseem paub tias txawm yog lub ntiajteb no phem ua luaj los Vajtswv tseem yuav coj ib txhia tawm hauv los! Peb tsis txhob hnov qab cov neeg feem coob ntawd, peb tab tom ntsia, ntawm no thiab tom tej, rau cov neeg feem tsawg ua Vajtswv tau xaiv tseg kom dim, vim Yexus hais tias “Koj tsis tau xaiv kuv, tiam sis kuv ua tug xaiv koj” (Yauhas 15:16). Vajtswv yuav coj tug neeg uas Nws tau xaiv tag lawm vim yog txoj kev hlub! Halelusyas! Tiam sis cov uas Vajtswv tsis tau xaiv tseg “Dab-ntxwnyoog yuav los rau lawv tam sim ntawd, thiab tshem cov lus uas lawv hnov hauv lawv lub siab mus” (Malakaus 4:15), Koj nej zoo licas thiab? Koj puas yog ib tug ntawd cov uas Vajtswv tau xaiv tseg – Los yog koj yuav cia Ntxwnyoog tshum koj lub siab kom to qhov – thiab yuav tuag mus tag ib txhi vim yog kev txhaum? Yexus hais tias “Hu coob tug, tiam sis xaiv tsawg tug” (Mathais 22:14)

II. Ob, cov neeg uas hnov txog Vajtswv txojlus thiab txais zoo siab hlo, tiam sis yuam kev thaum raug sim siab cov neeg yog cov uas ploj lawm.

Saib mus rau Malakaus 4:16-17.

“Thiab cov uas poob rau qhov av uas muaj pob zeb, muaj av tsawg kuj zoo tib yam nkaus li thiab, nov yog cov neeg uas hnob txog Vajtswv Txojlus, txais tam sim ntawd yam zoo siab heev, tiam sis tsis muaj cag cog tob tsuas nyob tau ib ntus xwb, tom qab yog muaj kev txom nyem, kev tsim txom vim yog kev ntseeg Vajtswv, cia li tso tseg tam sim ntawd thiab” (Malakaus 4:16-17).

Cov neeg no txawv thawj pab uas tau hais los saum no. Lawv mloog Vajtswv txoj lus tag mas zoo siab heev, lawv tuaj rau pawg ntseeg thiab nyiam pawg ntseeg heev, lawv nyiam hu nkauj, lawv tuaj koom kev thov Vajtswv, lawv mus tshaj tawm, zoo heev! Lawv nyiam heev! Lawv coj peb cov lus qhuab qhia coj mus nyeem pem tsev.

Tiam sis muaj tej yam ploj rau hauv, lawv “tsis muaj cag” lawv tsis tau cog rau hauv Tswv Yexus, tsis tau “cog thiab nyob rau hauv nws” (Kaulauxais 2:7), Thiab “Tsis yog tag mus li, tiam sis ib zaug xwb” J. Vernon McGee hais tias “lawv yeej zoo li kub siab lug, tiam sis tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Yexus, tsuas yog nyob rau ntawm lawv qhov kev xav ua xwb” (Thru the Bible, note on Matthew 13:20, 21).

Tsis ntev mus yog lawv ntsib tej yam teebmeem uas nyob rau hauv pawg ntseeg, tej zaum ntsib tej yam uas ua rau lawv tsis xav tuaj mus koom pawg ntseeg, thaum lub sijhawm uas yog raug tsim txom los txog rau lawv “cia li tso tseg tam sim ntawd” txhais tau hais tias “Lawv cia li yuam kev tam sim ntawd” (saib rau phau NIV), tej yam zoo li yog tshwm rau lub sijhawm uas yog pehawm nco txog Yexus yug los sis Christmas Eve Service, thiab hmo pehawm Vajtswv tos txog xyoo tshiab, lawv npaj yuav tuaj, tiam ho muaj lwm yam hauj lwm los tab kaum, lawv raug lwm tug phooj ywg uas tsis ntseeg Vajtswv hais kom mus koom kev lom zem nyob rau lwm qhov, tej zaum yeej zoo li no, lawv ua neej raws li neeg ntiajteb – thawj zaug uas lawv mus tej zaum yuav ntsib “teeb meem” me me xwb, tsis ntev mus ces tej no yuav ua rau lawv tsis xav tuaj mus pehawm Vajtswv, “lawv txawm ploj tam sim ntawd” (saib phau NIV), Tej no yeej muaj nyob rau txhua zaug uas yog lub sijhawm ua kev cai nco txog Yexus hnub yug thiab koj cai li “khiav mus lwm qhov” rau lub sijhawm uas kom raug tej lub “sijhawm so” zoo li no los sim siab, puas yog lintawd? Koj puas tau mus nrog koj tej phooj ywg hauv dej hauv cawv seev ce maj? Koj puas tau mus rau Las Vegas, los sis lwm qhov, nrog rau cov ntseeg uas tsis ntseeg Vajtswv? Txhua xyoo peb yeej pom ib txhia uas tsis muaj tug cag cog rau ntawd Tswv Yexus, yuam kev rau lub sijhawm zoo li no.

Dr. David F. Wells yog ib tug xibhwb qhuab qhia Vajluskub thiab muaj suab npe zoo, nws hais tias “Cov [neeg] zoo li yog tsis kam muaj tug kheej fij thiab uas raws cov lus tseev ua tau ntseeg ntawd…cov no [yog hu tias] ‘ntseeg’ tsis meej pem, ua neej tig rov qab, zoo li cov ntseeg uas nyob rau lub tej chaws Amelikas ntawm no” (David F. Wells, Ph.D., The Courage to be Protestant, Eerdmans Publishing Company, 2008, p. 89).

Dr. J. Vernon McGee hu cov neeg no hais tias “Cov ntseeg uas yog Alka-Seltzer. Lawv rov yuav kev ntawm tug kheej…lawv tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Yexus, tsuas yog nyob rau lawv qhov kev xav xwb, lawv yog cov neeg uas nyob rau qhov av uas muaj pob zeb” (ibid.).

III. Peb, cov neeg ua thaum hnov Vajtswv Txojlus, tiam sis tseem nyiam kev ntiajteb thiab kev nlpua nuj, thiab kev phem kev qias, yog cov uas yuam kev.

Saib mus rau Malakaus 4:18, 19,

“Thiab cov noob zaub uas poob rau hauv hav pos ntawd, yog cov neeg uas hnov txog Vajtswv Txojlus, los tseem nyuaj siab txhawb xeeb zoo li neeg ntiajteb, thiab kev vwm rau nyiaj txig, thiab lwm yam, tej no los laum thiaj li ua rau loj hlob thiab txi txiv tsis tau” (Malakaus 4:18, 19).

Dr. McGee hais tias “Dab Ntxwyoog yog tug nyob ntawm ntug kev, thiab nyob rau ntawm cov pob zeb thiab cev qaij daim tawv, tiam sis lub ntiajteb muab Vajtswv cov lus tshem ntawm cov neeg ua tau hnov, qhov kev nyiam lub ntiajteb txav los rau hauv…kuv pom tau hais tias cov neeg uas nyiam lub ntiajteb no, tau txav deb ntawm Vajtswv Txoj lus” (ibid.).

Peb yeej pom tej yam zoo li no tshwm sim ntau zaug, muaj tej tug tub ntxhais hluas tuaj hauv pawg ntseeg zoo li twb hloov dua siab tshiab, tiam sis ntev mus tom qab uas lawv kawm ntawv tiav lawm mus khwv nyiaj khwv txiaj, lawv muaj menyuam, lawv pib quas rau tej yam zoo li no, kuv yuav muaj cov lus uas nyob hauv phau Vajluskub uas yog NIV coj los hais, yog hais tias “hnov Vajtswv Txoj lus, tiam sis txhawj xeeb txog lub neej, kev dag ntxias ntawd txoj kev nplua nuj thiab kev ntshaw lwm yam los laum Vajtswv lus uas nyob hauv lawv.”

Nees nkaum xyoo dhau los muaj ib pab neeg coob tau khiav tawm hauv peb pawg mus, muaj ib tug txiv neeg lub npe Olivas tawm hauv peb pawg ntseeg mus koom rau lwm pawg, nws hais rau peb cov neeg hais tias kuv coj nruj dhau lawm, lawv tsis tag mus koom kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj, lawv tsuas tuaj koom yav sawv ntxov, thiab koom noj su xwb. Lawv tsis tag coj lwm tug tuaj koom pawg ntseeg, tsuas yog lawv tug kheej tuaj xwb – thiab tsuas yog lub sijhawm thaum lawv xyeej xwb, ces twb zoo lawm! Lawv thiaj li khiav tawm ntawm tug xibhwb laus thiab coj nruj! Tiam sis tsis ntev cov neeg no los kuj khiav tawm lwm pawg ntseeg lawm thiab, Muaj ib txhia tseem hais rau Mr. Prudhomme li no “Pawg ntseeg no zoo li qhov chaw los so ib ntus xwb, los so ua ntej yuav rov mus rau ntiajteb.” Nov yog tshwm sim nyob rau “Pawg ntseeg Olivas ua tau tawg ua pab ua pawg” Puas tseem yuav tshwm sim thiab? Yog, tseem yuav tshwm – yog tseem hlub lub ntiajteb, kev nplua nuj, thiab cia tej yam no los lawm Vajtswv Txojlus uas nyob hauv lawv lub neej! Yog, tseem yuav tshwm sim rau cov neeg uas poob rau suam pob zeb! Yog tseem yuav tshwm!

Mus mloog Dr. J. Vernon McGee cov lus ib zaug ntxiv

Peb hom av ntawd tsis yog hais txog peb hom neeg uas yog cov ntseeg – tiam sis yog cov uas tsis ntseeg kiag li xwb! Lawv tau hnov txog Vajtswv Txoj lus thiab txais yuav tam sim ntawd…Los sis hais li no tias lawv tseem tsis tau dim…tsuas yog ib ntawm plaub hom neeg thiaj yog cov ntseeb thiab dim lawm, Frankly, nyob rau kuv qhov kev ua Vajtswv hauj lwm kuv pom tau hais tias tseem tsawg tshaj ntawd (McGee, ibid., pp. 73, 75).

Lawv yuav mus hais rau koj tias lawv twb dim lawm, tiag tias yeej tseem tsis tau dim kiag li! Kuv yeej pom zoo raws li Dr. McGee, nws hais tias cov neeg uas tsis ntseeg ntawd “Kuv muab cov neeg no saib zoo li yog hom ntseeg uas yog Khalibfaunias qab teb” (ibid., p. 73). Dr. David F. Wells “lawv yog ib hom neeg [piv txwv] uas ntseeg cuav…ib ntawm kaum tug neeg ntawm cov neeg no xwb thiaj li ua neej raws Tswv Yexus tiag tiag” (Wells, ibid., p. 91). Amees rau qhov ntawd phooj ywg

IV. Plaub, cov neeg uas hnov txog Vajtswv txojlus, txais yuav, thiab tawg paj txi txiv, yog cov uas dim lawm.

Saib nyob rau nqe 20,

“Cov noob zaub uas poob rau qhov av zoo; zoo cov neeg uas hnov txog Vajtswv Txoj lus, txais yuav, thiab loj hlob tawg paj txi txiv, tej tug peb caug npaug, rau caum npaug, thiab ib puas npaug” (Malakaus 4:20).

Cov neeg no yog leej twg? Qhov yooj yim tshaj yog muaj ib txhia cov npe los hais rau nej tau paub txog, nov yog cov neeg uas nej yuav tsum caum qab, nov yog cov neeg uas ua ib qauv zoo rau nej, cov neeg no zoo li Dr. thiab Mrs. Cagan, Dr. thiab Mrs. Chan, Mr. thiab Mrs. Griffith, Mr. thiab Mrs. Song, Mr. thiab Mrs. Mencia, Mrs. Salazar (tshwj xeeb nws tug kheej!), Mr. thiab Mrs. Sanders, Mr. thiab Mrs. Olivacce, Mr. thiab Mrs. Prudhomme, Mr. thiab Mrs. Lee, Mrs. Hymers, Mr. Zabalaga, Sergio Melo, Emi Zabalaga, Lara Escobar, John Samuel Cagan – cov neeg zoo li no! Kuv tsuas yog muaj ib txhias coj los hais xwb, Raws li tug yam ntxwv koj thiaj li tsis yuam kev! Amees, Halelusyas! Qhuas Tswv Yexus lub npe!

Pib los ntawm cia siab rau Yexus, loj hlob los ntawm cia siab rau Yexus, tig mus rau qhov ua Tswv Yexus tug thwjtim los ntawm mloog Yexus, zoo li zaj nkauj qub no hais “Txawm yuav zoo licas los xij yuav tsum cia siab, cia siab rau Yexus txhua yam hu si!” Peb hom neeg ua ntej ntawd yeej tsis cia siab rau Yexus kiag li! Lawv tsuas yog cia siab rau lawv tug kheej xwb, no lauj yog vim “lawv khiav tawm” thiab tsiv tawm pawg ntseeg, lawv tsis cia siab rau Yexus, lawv cia siab rau lawv qhov kev xav thiab kev ntshaw, txog cia siab rau tug kheej lawm – pib tig los cia siab rau Yexus, cia siab rau nws tam sim no, nws yuav ntxuav koj ntawm txhua yam kev txhaum los ntawm nws cov Ntshav! Cia siab rau nws tam sim no, thiab los txais yuav txoj sia ntev dhawv ib txhi! Amees! Halelusyas! Qhuas Tswv Yexus! Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Lukas 8:11-15.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“If I Gained the World” (Anna Olander, 1861-1939)


TXHEEJ TXHEEM

LUS PIV TXWV TXOG TUG NEEG MUS TSEB NOOB ZAUB

THE PARABLE OF THE SOWER

Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

I.       Ib, cov neeg uas hnov Vajtswv Txojlus thiab hnov qab tam sim ntawd yog cov yuav ploj mus, Malakaus 4:15, 4; Yauhas 8:44; Lukas 14:23; Exekees 2:7; 2 Thexalaunike 2:11; Yauhas 15:16; Mathais 22:14.

II.      Ob, cov neeg uas hnov txog Vajtswv txojlus thiab txais zoo siab hlo, tiam sis yuam kev thaum raug sim siab cov neeg yog cov uas ploj lawm, Malakaus 4:16, 17; Kaulauxais 2:7.

III.     Peb, cov neeg ua thaum hnov Vajtswv Txojlus, tiam sis tseem nyiam kev ntiajteb thiab kev nlpua nuj, thiab kev phem kev qias, yog cov uas yuam kev, Malakaus 4:18, 19.

IV.     Plaub, cov neeg uas hnov txog Vajtswv txojlus, txais yuav, thiab tawg paj txi txiv, yog cov uas dim lawm, Malakaus 4:20.