Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV XWM TXHEEJ QHIA TXOG YEXUS LOS ZAUM OB

SIGNS OF CHRIST’S SECOND COMING
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub lub Tsib hli 17, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, May 17, 2015

“Qhia peb, thaum twg tej xwm txheej no mam li tshwm tuaj? Thiab cov xwm txheej twg qhia txog qhov koj yuav rov qab los, thiab tiam ntiajteb kawg?” (Mathais 24:3).


Kuv nyeem ntawv xov xwm ob phau nyob rau ib hnub twg. Kuv tseem siv sijhawm los saib xovxwm nyob rau hauv cable news stations, Hnub nov hais tias lub ntiajteb nim no tsuas muaj kev kub ntxhov xwb. Kev sib tua, kev tsov rog, kev coj neeg mus tua pov tseg, kev tso lub teem tua neeg nyob thoob plaws ntiajteb nyob rau txhua txhua hnub. Cov ntseeg li tuam tsev pehawm Vajtswv los raug hlawv, cov neeg ntseeg los tseem raug txiav caj dab. Teb chaw Iran tseem yuav muaj Nuclear sai sai saum no. Lawv nrhiav kev rhuav tshem, lawv hais tias yuav rhuav tshem peb cov roog, tua neeg kom tuag tag.

President John F. Kennedy yog ib tug ua ntseeg txiv plig los sis Khatoliv. Muaj ib hnub nws nrog Billy Graham ntau golf ua ke. Nws hais rau xibhwb Graham hais tias cov Khatoliv los ntseeg txog qhov Yexus yuav los zaum ob thiab, Lawv ntseeg thiab hais li no tias, “Thaum ntawd, Nws yuav nqi los, txiav txim rau tug neeg ciaj thiab tuag” Tiam sis tug thawj nom loj kav tebchaws uas yog Kennedy yeej tseem tsis tau paub dabtsi ntaut xog qhov Yexus los zaum ob no kiag li. Rau caum xyoo yav tag los Sir Winston Churchill yog Naiv Yaub kav tebchaws Agiv los sis Great Britain. Thaum ntawd Billy Graham tseem yog ib tug menyuam tub hluas ua haujlwm nyob rau nws qhov chaw ua haujlwm ntawm qhov chaw 10 Downing Street, hauv London. Churchill hais tias, “Kuv xav tias lub ntiajteb no yuav nyob tsis ntev lawm. Peb cov teeb meem twb nyob tom hauv ntej tos peb lawm” Niaj hnub nim no txhua tub thawjcoj pib los ntshai txog qhov no lawm. Tiam peb nyob no twb rhau mus zuj zus raws li peb lub qhov muagpom, Zoo li peb tau txav mus ze zuj zus rau lub neej yav tag los thiab ze rau qhov ntiajteb yuav kawg

Yexus cov thwj tim yeej xav paub txog qhov no. Lawv thiaj nug Yexus, “Puas muaj tej yam xwm txheej twg qhia txog qhov nws yuav los, thiab qhov ntiajteb no kawg?” lo lus “ntiajteb” nyob rau lus Kilis yog “aion” txhais tau hais tias “age” los sis “tiam” – tiam peb ua neej nyob no, tsis xam cov ntseeg. Tswv Yexus tsis tau cem lawv qhov lawv nug lintawd – “Puas muaj tej yam xwm txheej twg qhia txog qhov nws yuav los, thiab qhov ntiajteb no kawg [tiam]?” Nws tsis yog tias tsis cem lawv xwb, nws tseem qhia lawv txog ntau yam “xwm txheej” Lawv nug ib qhov xwb, tiam sis Yexus qhia ntau yam rau lawv nyob rau nqe Vajluskub no, phau ntawv Olivet Discourse sau cia nyob rau hauv Malakaus 13 thiab Lukas 21.

Muaj ntau yam qhia yuam kev txog cov xwm txheej uas Yexus qhia no. Ib, cov uas yog preterists qhia tias qhov Yexus hias no twb tshwm rau tiam ib century lawm. Cov Calvinists uas yog tam sim no yog cov preterists uas ntseeg li ntawd, Kuv ntseeg tias lawv yuam kev lawm. Yog zoo li no, tsis txaus ntseeg uas yuav muab nqe 14 coj los hais tias twb yog nyob rau tiam ntawd lawm raws li kev txhais Vajluskub uas yog hu tias hermeneutic. Nqe Vajluskub no hais li no,

“Yexus cov lus no yuav tsum raug qhia rau lub ntiajteb ua pov thawj qhia rau txhua haiv neeg; thiab mus kom txog ntiajteb kawg” (Mathais 24:14).

Nov yog cov lus uas Yexus qhia tau meej tseg cia. Qhov meej ntawd yuav tshwmsim rau niaj hnub nim no.

Peb paub tias, cov thwjtim tau xa Txoj Moo Zoo mus thoob plaws tebchaws Loos, tiam sis lawv tsis tau qhia Txoj Moo Zoo no “thoob lub ntiajteb” – Xws li yeej tsis muaj nyob rau Amelikas qab teb thiab qaum teb, Yijpoom, Australia, cov tebchaws nyob rau hiav txwv, thiab lwm lub tebchaws. Mathais 24:14 tam sim no yog ib lub ntsiab lus qhia tias “thoob qab ntuj.”

Qhov ob neeg qhia yuam kev txog qhov Yexus hais no yog hais txog tiam tom hauv ntej, uas yog kev txom nyem loj xya xyoo. Yog lintawd ib txhia ntseeg tam sim no pheej tos qhov no. Kuv ntseeg tias yeej tsis yog ib qhov uas yuav txaus ntseeg yog muab nqe lus no tig coj mus siv rau tiam ib century – thiab hais txog yam uas tseem yuav los tom hauv ntej no. Kuv ntseeg hais tias, “xwm txheej” yog hais txog peb tiam tam sim no, uas muaj kev phem nyob rau niaj hnub no.

Yog ib qhov uas tsis txaus ntseeg kiag li uas tsis muaj qhia txog qhov nws nyob rau cov pawg ntseeg tam sim no. Rau kuv zoo li cov neeg tam sim tsis lees yuav qhov Yexus qhia no! kuv ntseeg tias muaj ib txhia xibhwb “thuam tej no” yuav hais tias “Nw cov lus cog tseg tias yuav los nyob rau qhov twg?” (2 Petus 3:3-4). Kuv ntseeg tias qhov tsis lees yuav cov xwm txheej Yexus hais no qhia tias cov neeg no “cov pw tsaug zog thaum tug nraug vauv los txog” (Mathais 25:5) Cov pawg ntseeg uas tsaug zog yuav tsum mloog cov lus no, yuav tsum tau sawv! Dr. M. R. DeHaan hais tias, “muaj ob yam txaus ntshai. Ib, txaus ntshai txog qhov lub caij nyoog uas tau teem tseg, thiab, ob, qhov kev phem, yog ib qhov txaus ntshai heev…” (M. R. DeHaan, M.D., Signs of the Times, Kregel Publications, 1997 edition, p. 13). Cov xibhwb coob tug tsis paub thiab yuav qhia txog qhov no rau cov pawg ntseeg tam sim no!

Tseem muaj pab peb uas totaub yuav kev. Nyob rau xyoo 2011, Harold Camping thau muab sijhawm thiab caij nyoog txog qhov Yexus yuav los saum huab cua los, Nws hais tias twb tshem nyob rau hnub tim 21, lub tsib lig, thaum 6. tsaus ntuj lawm. Nws hais yuav kev loj heev. Yexus hais meej tias, “Sijhawm thiab caij nyoog tsis muaj tug neeg twg paub txog” (Mathais 24:36). Yog leej twg qhia rau nej tias Yexus yuav los lub sijhawm ub sijhawm no, txhob mus mloog cov neeg ntawd!

Cov thwjtim nug ib qhov xwm txheej xwb uas yog qhia txog qhov nws yuav los “thiab lub sijhawm [tiam] ntiajteb kawg,” tiam sis Yexus qhia ntau yam xwm txheej rua lawv. Kuv yuav muab peb yam xwm txheej uas Yexus qhia rau cov thwjtim coj los hais rau qhov no,

I. Ib, cov xwm txheej qhia txog yam nyob hauv pawg ntseeg.

Nov yog thawj yam xwm txheej uas Yexus qhia rau lawv, nyob hauv Mathais 24:4-5,

“Yexus tau tej lawv li no tias, txhob cia leej twg dag tau koj. Muaj coob tug yuav tuav kuv lub npe hais tias, kuv yog Khetos; thiab yuav dag tau coob tug” (Mathais 24:4-5).

Nov zoo li hais ncaj qha rau cov ntsujplig phem, uas dag hais tias lawv yog Khetos. Xibhwb Povlauj ceeb toom tias “lwm tug Yexus, uas peb tsis tau qhia” (2 Kaulithaus 11:4). Nws hais li no tias,

“Lub sijhawm no, Vajntsujplig tau qhia meej meej tias tom qab ntawd yuav muaj cov neeg tso kev ntseeg tseg tig mus mloog tej ntsujplig cua uas dag ntxias thiab mus mloog Ntxwnyog cov lus qhuab qhia” (1 Timautes 4:1).

Niaj hnub nim no peb pom cov uas yog “Ntsujplig-Khetos” uas yog cov Gnosticism qhuab qhia nyob rau cov ntseeg. Cov Gnostic Khetos yog qhia Yexus yog ntsujplig xwb, Yexus tsis muaj cev nqaib daim tawv thiab cov pob txha uas yog hais nyob hauv Vajluskub. Vajluskub hais tias, “Txhua tug hais tias yog ntsujplig, tsis yog los ntawm Yexus los, tsis yog los ntawm Vajtswv los” (1 Yauhas 4:3). Nyob rau cov neeg txhais Vajluskub tam sim no yeej hais li ntawd, tsuas yog phau KJV xwb thiaj li txhais yog! Lo lus Kilis uas yog “elēluthota.” Nyob rau perfect tense, hais txog Yexus rau lub sijhawm no (cf. Jamieson, Fausset and Brown). KJV yeej txhais yog li no uas yog Tswv Yexus “nws yug los ua neeg” Nws yug los ua neeg, thiab ua neej nyob li neeg, thiab sawv los muaj cev nqaij daim tawv. Tom qab Yexu sawv hauv qhov tuag rov qab los, Nws hais tias, “dab tsis muaj pob txha, tsis muaj nqaij, zoo li kuv muaj” (Lukas 24:39). Yog lintawd cov hais tias Yexus yog ntsujplig xwb, cov no yog ntxwnyoog xwb!

Mathais 24:24, Yexus rov hais ib zaug ntxiv tias,

“Yuav muaj cov Khetos cuav, thiab cov xibhwb cuav, thiab yuav muab kev qhuab qhia cuav, los ntxiav dag tib neeg” (Mathais 24:24).

Peb tsis txhob mus qaug quav rau cov “xwm txheej thiab kev dag ntxiav” nyob rau niaj hnub nim no.

“Vim cov neeg ntawd yog cov thwjtim cuav yog cov neeg dag ntxias los koom nrog Yexus cov thwjtim nyob uake. Vim yog tej yam kev ua zoo li no tsis pom qhov twg txawv li vim yog Ntxwnyoog los yeej dag los ua tau tub txib qaum ntauj uas nyob qhov kaj tau. Yog lintawd thiaj lis paub tias Ntxwnyoog cov thwjtim los yeej dag los nkag nyob rau cov tub txwb ua ncajncees, Thaum kawg lawv yuav mus raws li lawv txoj kev uas lawv ua” (2 Kaulithaus 11:13-15).

Xibhwb Povlauj ceeb tom li no tias,

“Vim yog txog rau lub sijhawm uas neeg tiv tsis tau rau cov lus qhuab qhia yog lawm, lawv yuav tshawb nrhiav thiab coj cov neeg uas qhia raws li lawv lub siab ntshaw vim yog kaug pob ntseg, vim lawv yuav tsis mloog qhov tseeb, tig mus mloog tej lus uas yog dag neeg” (2 Timauthes 4:3-4).

Kuv ntseeg hais tias, peb nyob rau lub sijhawm uas yog neeg tso kev ntseeg tseg, neeg “tso kev ntseeg tag” raws li xibhwb Povlauj hais tseg nyob hauv 2 Thexalaunike 2:3.

Yexus rov hais ntxiv tias,

“Vim yog neeg txoj kev hlub yuav tsuag zuj zus vim yog kev phem [loj hlob] nthuav dab tuaj” (Mathais 24:12).

Yexus qhia tias yuav muaj cov ntseeg coob tug nyob hauv pawg ntseeg tsis yuav cai, txoj kev hlub tseeb hauv pawg ntseeg yuav tsuag zuj zus. Cov ntseeg yuav tsis muaj kev pehawm Vajtswv rau yav tsaus ntuj, vim yog kev pehawm Vajtswv tsis zoo li yav tag los lawm. Tsis muaj tswvcuab ntxiv lawm yuav los hlub zoo cov ntseeg thaum tshiab (cf. Teshaujlwm 2:46-47) Yexus tseem hais tseg cia tias tiam no neeg yuav thov Vajtswv tsawg kawg nkaus (cf. Lukas 18:1-8). Yog lintawd thiaj pom tau hais tias cov neeg tuaj uake thov Vajtswv mas tsawg kawg nkaus. Nyob rhau Wednesday yav tsau ntuj (yog muaj ib qhov!) cia li hloov ntawd kev thov Vajtswv mus kawm Vajluskub lawm xwb, muaj ib txog ob lub roob thov Vajtswv hloo li no lawm. Muaj tseeb tej no yog xwm txheej txog tiam ntiajteb kawg lawm! “Thaum Neeg Leejtub nqe los, nws puas yuav pom kev ntseeg [kev ntseeg rau kev thov Vajtswv] nyob rau ntiajteb?” (Lukas 18:8). Tiam sis nco ntsoov Yexus cov lus,

“Thaum txog lub sijhawm ua tej xwm txheej no pib muaj tuaj, cia lis tsa qhov muag saib lub sijhawm txhiv nej twb los ze lawm” (Lukas 21:28).

Nkauj qhuas Vajtswv zaj 3 nyob nqi ob hais li no!

Kev tsau ntuj yog hmo ntuj, kev txhaum tawm tsam peb;
   Peb ev qhov kev txhaum ntawd nyhav heev;
Tiam sim tam sim no peb pom txog qhov Nws yuav los;
   Peb lub siab zoo kawg nkaus, kev kaj siab tshwm tuaj!
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Yog Tug Yexus qub uas neeg ntiajteb tawm tsam;
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los
   (“He Is Coming Again,” Mabel Johnston Camp, 1871-1937).

II. Ob, cov xwm txheej qhia txog kev tsim txom.

Yexus hais tias,

“Thiab hnub ntawd lawv yuav muab nej tsim txom ua rau nej ntsib kev nyuaj siab thiab tua nej pov tseg, thiab txhua haiv neeg yuav ntxub nej vim yog kuv lub npe. Lub sijhawm ntawd neeg yuav tig rov los sib tawm tsam yuav muaj kev sis ntxub” (Mathais 24:9-10).

“Txawm yog tij los yuav ntxeev siab ua kom kwv tuag, txiv yuav muab menyuam thiab menyuam yuav ntxeev siab rau niam txiv rau qhov tuag” (Malakaus 13:12-13).

Kev tsim txom cov ntseeg muaj phem thiaj loj thoob plaws ntiajteb. Qheb qhov no mus nyeem www.persecution.com ISIS tua cov ntseeg txog thaum saum txhiaj tug. Lawv lub hom phiaj yog tua cov ntseeg thoob plaws ntiajteb! Kev tsim txom cov ntseeg muaj coob heev nyob rau cov tebchaws sab hnub poob rau lub sijhawm no. Tug xibhwb uas ncajncees yuav raug tawm tsam, thiab pawg ntseeg yuav faib ua pab pawg. Cov niam txiv yuav tsim txom lawv cov menyuam uas mua ntseeg Vajtswv, Muaj ib txhia niam txim los raug tsim txom vim qhov kev mob siab rau Vajtswv! Coob tug raug ntes, thiab nyob ib leeg, tsis mus saib lawv tej menyuam uas yog tug ntseeg Vajtswv. Muaj ib cov xibhwb hais rau kuv tias cov ntseeg tebchaw Amelilias yuav rau tsim txom heev rau yav tom ntej no. Tiam sis nco ntsoov Yexus cov lus,

“Nej txhua tug yuav tau kev kaj siab thaum neeg ntxub nej thiab yuav ntiab nej tawm ntawm lawv thiab yuav rhuav tshem nej thiab yuav liam nej lub npe ua neeg phem, vim yog qhov nej ua rau neeg Leejtub. Hnub ntaw nej yuav tau txais kev kaj siab thiab seev cev zoo siab vim yog nej tau txais nqe zog nyob rau ceeb tsheej ntuj vim yog nej tej pog koob yawg koob los yeej ua lintawd rau cov cev Vajtswv lus thiab” (Lukas 6:22-23).

Hu dua ib zaug! – Zaj nkauj qhuas Vajtswv 3 – nyob rau nqe ob!

Tsau ntuj yog hmo ntuj, kev txhaum tawm tsam kuv;
   Ua lub nra uas nyhav kawg nkaus rau kuv ev;
Tiam sis tam sim no peb cov xwm txheej Nws yuav nqe los;
   Peb muaj kev kaj siab, thiab zoo siab tos hnub ntawd!
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Yog tib tug Yexus, uas neeg pheej tawm tsam,
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Los ntawm lub hwjchim, chwjchim, Nws yuav rov qab los!

III. Peb, cov xwm txheej qhia txog kev tshaj tawm thoob ntiajteb.

Kom peb paub txog yam xwm txheej uas txaus ntshai, thov sawv ntsug, kuv yuav nyeem Mathais 24:9-14

“Thiab hnub ntawd lawv yuav muab nej tsim txom ua rau nej ntsib kev nyuaj siab thiab tua nej pov tseg, thiab txhua haiv neeg yuav ntxub nej vim yog kuv lub npe. Lub sijhawm ntawd neeg yuav tig rov los sib tawm tsam yuav muaj kev sis ntxub, yuav muaj cov xibhwb cuav tshwm tuaj dag ntxiav neeg kom yuam kev mus, neeg feem coob txoj kev hlub yuav tsuag mus vim yog kev phem tau nthuav dav, tiam sis tug ua tiv txog thaum kawg tug ntawd yuav dim, thaib Vajtswv txoj lus no yuav raug qhia mus thoob ntiajteb rau txhua haiv neeg, lub sijhawm ntawd kuv yuav rov qab los” (Mathais 24:9-14).

Nej zaum tau

Phau ntawv uas yog “Vajtswv Txojlus” qhia yooj yim nyob rau “phau ntawv” Malakaus 13:10, hais li no tias, “Qhov thawj yog cov lus hais txog Yexus yuav raug coj [qhia] mus rau txhua haiv neeg.” Nyob rau lub sijhawm uas mauj kev tawm tsam loj, Tswv Yexus hais tias lub sijhawm ntawd Vajtswv txoj lus yuav raug qhia mus rau txhua haiv neeg thoob qab ntuj, “thaum ntawd nws yuav los” (Mathais 24:14).

Qhov hais no yog dabtsi! Tam sim no cov chaw uas Vajtswv Txojlus tseem mus tsis tau txog yeej tshuav ntsawg kawg nkaus li lawm, Nyob rau hauv Internet, xov tooj cua, thiab saum txheej tug neeg uas tawm mus tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo – Lub sijhawm no Vajtswv Txojlus tabtom nthuav dav mus rau ntiajteb! Mathais 24:11-14 tabtom yuav tiav rau peb tiam no! Puas txaus ntshai thiab, tsis tag cov ntseeg uas nyob rau sab hnub poob tsaw kaw lawv pawg ntseeg, tiam sis lub sijhawm no Vajtswv Txojlus tau nthuav dav mus rau lwm tebchaws – xws li Suav, Southeast Asia, neeg Hmoob, thiab cov neeg Indian! Puas yog teb yam ua txaus ntshai thiab! Yog, yeej muaj tseeb lintawd, raw li Tswv Yexus tau hais tseg!

“Thiab Vajtswv txoj lus no yuav raug qhia mus thoob ntiajteb rau txhua haiv neeg, lub sijhawm ntawd kuv yuav rov qab los” (Mathais 24:14).

Halelusyas! Yexus yuav rov qab los! Rov hu dua ib zaug ntxiv!

Tsau ntuj yog hmo ntuj, kev txhaum tawm tsam kuv;
   Ua lub nra uas nyhav kawg nkaus rau kuv ev;
Tiam sis tam sim no peb cov xwm txheej Nws yuav nqe los;
   Peb muaj kev kaj siab, thiab zoo siab tos hnub ntawd!
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Yog tib tug Yexus, uas neeg pheej tawm tsam,
Nws yuav rov qab los, Nws yuav rov qab los,
   Los ntawm lub hwjchim, chwjchim, Nws yuav rov qab los!

Koj puas paub Yexus? Koj puas tau txhij thaum Yexus rov los? Koj puas tau hloov dua siab tshiab? “Rov fij tug kheej dua tshiab” pab tsis tau koj dabtsi. Muaj ib txhia hais tias lawv rov qab los cuag Yexus, zoo li tug tub yau ua ploj lawm. Tiam sis Vajluskub tsis tau hais tias tug metub ntawd tau txais kev cawmdim, thaum nws tig rov los ua tug neeg tshiab. Tsis dim! Vajluskub qhia txog tug neeg uas ploj lawm li no tias!

“Tug menyuam no tau tuag lawm, thiab rov ciaj sia tuaj; nws ploj lawm, thiab rov ntsib dua” (Lukas 15:24)

You must come to Christ convinced that you are lost! Kuv yuav los rau ntawm Tswv Yexus thiab ntseeg hais tias koj yog ib tug neeg uas ploj lawm! Qheb qhov no mus nyeem “The Method of Grace” by the great evangelist George Whitefield (1714-1770).

Yog koj tsis tau hloov dua siab tshiab, koj tseem yog tug ua ploj lawm, koj yuav tsis los rau ntawm Yexus. Koj yuav tsis cia siab rau Nws xwb. Koj yuav tsis paub txog qhov kev hloov dua siab tshiab, thiab yuav tsis raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav, los sis nrog Yexu sawv hauv qhov tuag rov qab los.

Vajtswv, peb yuav thov koj licas rau cov neeg uas tau ploj rau seem ntsujplig, kom hnov cov lus qhuab qhia no, los sis saib kuv cov lus qhuab qhia no nyob rau hauv Youtube los sis peb qhov Website, lawv thiaj yuav los ntseeg hais tias lawv yog neeg txhaum thiab cia siab rau Koj ib Leejtub. Amees.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntaw ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia nws rau nws paub – rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Malakaus 13:1-13.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus is Coming Again” (John W. Peterson, 1921-2006).


TXHEEJ TXHEEM

COV XWM TXHEEJ QHIA TXOG YEXUS LOS ZAUM OB

SIGNS OF CHRIST’S SECOND COMING

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Qhia peb, thaum twg tej xwm txheej no mam li tshwm tuaj? Thiab cov xwm txheej twg qhia txog qhov koj yuav rov qab los, thiab tiam ntiajteb kawg?” (Mathais 24:3).

(Mathais 24:1-2; Lukas 21:20-24; Mathais 24:14, 36)

I.   Ib, cov xwm txheej qhia txog yam nyob hauv pawg ntseeg,
Matthew 24:4-5; 1 Timautes 4:1; 2 Kaulithaus 11:4; 1 Yauhas 4:3;
Lukas 24:39; Mathais 24:24; 2 Kualithaus 11:13-15;
2 Timautes 4:3-4; 2Thexalaunikes 2:3; Mathais 24:12;
Teshaujlwm 2:46-47; Lukas 18:1-8; 21:28; II Petus 3:3-4;
Mathais 25:5

II.  Ob, cov xwm txheej qhia txog kev tsim txom, Mathais 24:9-10;
Malakaus 13:12-13; Lukas 6:22-23

III. Peb, cov xwm txheej qhia txog kev tshaj tawm thoob ntiajteb,
Mathais 24:9-14; Malakaus 13:10; Lukas 15:24