Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KWS KOJ TUG NTOO KHAUBLIG

TAKE UP YOUR CROSS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub cuaj hli ntuj 15, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 15, 2013

“Thaum nws hu cov neeg nrog rau nws cov thwjtim los rau ntawm nws, nws hais rau lawv tias, yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws hnav qab tug kheej, kws nws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Malakaus 8:34).


Qhov no raug qhia nyob rau thawj peb phau Vajluskub tshiab – Mathais, Malakaus, thiab Lukas. Muab ib txhia xibhwb qhia Vajluskub hais tias cov lus no hais txog cov ntseeg uas loj hlob xwb. Tiamsis peb phau Vajluskub no qhia meej tias yog rau txhua tug. Peb los nyeem Mathais, “Yog tug neeg twg yuav raws kuv qab, cia nws hnov qab nws tug kheej, kwv nws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Mathais 16:24). Nyob rau hauv Mathais los los hnov qab tug kheej thiab kwv ntoo Khaublig yog hais rau “txhua tug” Qhov tseeb tiag lo lus “leej twg los xij” yog hais txog “txhua tug” nyob rau phau Vajluskub NKJV. Lo lus ntawm siv rau txhua tug neeg uas raws Yexus qab. Raw li Malakaus tau qhia rau peb tias Yexus “hu tibneeg,” nrog rau nws cov thwjtim, thiab hais tias, “Leejtwg los xij [txhua tug] yuav raws kuv qab, nws yuav tsum hnov qab tug kheej, kws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab.” Qhov no qhia rau txhua tug neeg rau lub sijhawm ntawd, nrog rau kaum ob tu thwjtim. Hauv Lukas 9:23, peb los nyeem “Nws hais rau lawv tias, yog leejtwg…” Qhia meej lawm hais tias peb phau Vajluskub no yeej qhia tias kev kwv ntoo Khaublig yog txhua tug tes dej num, tsis yog kaum ob tug thwjtim xwb. Yog lintawd Yexus hais li no yog rau txhua tug, “yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws hnav qab tug kheej, kws nws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Malakaus 8:34). Cov Vajluskub saum no muab faib ua ob nqe lus tseemceeb li no.

I. Ib, Cov neeg Atisnomias tamsim no tsis lees paub txog qhov kev hloov dua siab tshiab.

Lub zujhnub raug los no, kuv tau qhia tawm tsam cov neeg atinauminias. Kuv tau muab cov lus uas nyob hauv Reformation phau Vajluskub, hais li no tias, “Antinaumias tawm tsam tias Vajtswv Txojcai siv tswj cov ntseeg lub neej…lawv xau yuav kev li no tias lawv twb cwjpwm yeej tsis txawv hlo li, qhov ntawd thiaj ua rau lawv niaj hnub ntseeg…yeej tsis muaj hnub uas yuav nyob rau hauv Yexus thiab tseem ua kev txhaum hauv lub neej” (daim 1831). Kuv thiab li tau muab Dr. A. W. Tozer cov los qhia li no tias,

     Cov neeg coj yuam kev tau tawm lo ntawm pab hu ua evangelical – lawv qhia tias neeg muaj cais yuav xaiv txais yuav Yexus xwb, vim yog peb cheemtsum Nws ua tug cawmseej, peb muaj cai to tsis ntseeg txog qhov nws yog Vajtswv raws li peb lub siab nyiam!...
     Yog ib yam uas ntxim tusiab ua peb hnov txog cov neeg qhia yuam kev zoo li rau tiam tamsim no: “Los ntawm Yexus! Koj tsis tag yuav mus mloog leejtwg hais. Koj tsis tag yuav hloov koj lub neej. Koj tsis tag yuav tso kev txhaum tseg – Cia li los rau ntawm Yexus thiab ntseeg nws ua tug Cawmdim xwb!”
     Lawv thiaj los ntseeg tug Cawmseej. Tom qab ntawd tsis hais nyob rau hauv rooj sablaj, roog txhawb siab, lawv yuav los ua lwm yam ntxiv: “Tam sim no koj tau txais yuav nws uas koj tug Cawmseej, koj tseem yuav cia nws ua koj Vajtswv dabtsi thiab?
     Qhov tseeb peb hnov yog cov neeg no ntseeg yuamkev. Lawv hais kom los ntseeg tug Yexus ua lawv muab faib ua ob tug no, yog ib yam phem tshaj uas hais kom neeg los ntseeg Yexus ib nrab xwb…Thaum neeg los ntseeg Yexus lawm, nws yuav tsum ntseeg Yexus tag nrho – Tsis txhob mus hais ua lwm yam! Kuv ntseeg tias qhov ua muaj Yexus faib ua ob tug zoo li yog qhov yuam kev, lawv muab Yexus saib zoo li tug kws kho mob, ua lawv mus cuag nws rau thaum lawm mob xwb, tom qab cuag kws kho mob tag lawm ces hais tias, “mam sib ntsiab dua” – cia mus nyias kev…
     Peb tsis txhob los rau ntawm zoo li tug neeg uas mus yuav khoom, nws hais tias, “Kuv yuav lub nroob no, tsis yuav lub roog siv zaum” – qhov no yog cai! Nws hais tias tsis yog “tug Yexus uas ib nrab los yog tug ua tag nrho!
     Kuv ntseeg tias peb yuav tsum qhov txog Tug Yexus uas yog nws tug kheej tag nrho rau ntiajteb – Tug Yexus uas tsis xav tau peb qhov kev thov txim, tug Vajtswv uas tsis raug faib, tug Vajtswv uas yog Vajtswv tag rho los yog tug ua tsis yog Vajtswv kiag li!
     Kuv thov qhia koj – kuv yuav tsis tau txais kev pab cuam ntawm Nws los ntawm qhov kev ntseeg zoo li no, vim nws yuav tsis cawm tug neeg ua tsis kam fij tug kheej tag nrho! Nws yuav tsis faib nws tug kheej. Kuv tsis muaj peevxwm ntseeg nws ib nrab xwb – Khetos. Peb yuav tsum ntseeg nws raws li Nws yog – Tug Cawseej ua raug caw uas yog vajntxwv tug Vajntxwv! Nws yuav tsis cawm peb yog peb totaub Nws yuam kev…
     Puas muaj tseeb tias peb tsis tshuav nws nqi, peb thiaj tsis tag mloog Nws lus? Peb tshuav nws nqi los ntawm qhov peb mloog nws lus, los ntawm qhov peb quaj nrhiav kev cawmdim, thiab yog [koj] tsis mloog Nws lus, kuv ntseeg hais tias [koj] tsis tau hloov dua siab tshiab tiag!
     Kuv pom ntau yam kuv hnov ntau yam txog cov ntseeg uas ua raws li peb pom lawv…kuv xav nug tias lawv hloov dua siab tshiab lawm tiag…
     Kuv ntseeg tias yog qhov ua cov qhua cua tau pib los. Lawv xav tias Vajtswv zoo li lub tsev kho mob, Yexus yog tug loj nyob rau hauv, khoo cov neeg txhaum vim yog ua teebmeem! “Kho kuv, Vajtswv,” lawv hais tias, “tom ntawd kuv mus raws li kuv txoj kev!”
     Yog ib cov lus qhia uas phem tshaj…nws nyob rau ntawm nws qhov kev xav. Peb cia li tig los ntsia rau ntawm Yexus uas yog neeg txhua tug li Vajntxwv, Nws cawm txhua tug!...
     Vajtswv xav kom peb muab nws saib hlob dua txhua yam huv si. Tshawb nrhiav Vajluskub, nyeem Vajluskub tshiab, thiab yog koj pom tias kuv muaj hais qhov tseeb, kuv thov txhawb koj los coj lintawd. Yog koj raug coj mus ntseeg rau tug Cawmseej uas lawv qhiv yuamkev, zoo siab uas tseem tshuav sijhawm rau koj hloov dua siab tshiab! (A. W. Tozer, D.D., I Call It Heresy!, Christian Publications, 1974 edition, pp. 9-21).

Qhov kev hloov dua siab tshiab yog yuav tsum cia siab rau Yexus. Qhov no txhais tua tias koj muaj lub siab tshiab txawv lub neej qub yog thaum koj los cia siab rau Yexus. Xibhwb Povlauj qhia meej li no tias,

“Txhua tug neeg uas nyob hauv Yexus, Nws yog tug neeg tshiab: Lub neej qub dhau mus lawm; txhua yam puas leej yog qhov tshiab” (2 Kaulithaus 5:17).

Tug neeg ploj thiab yuamkev los hloov nws lub siab twb vim yog Vajtswv qhov kev hlub xwb, los ntawm qhov kev ntseeg hauv Yexus xwb!

“Kev hlub thiab li cawm neeg dim los ntawm txoj kev ntseeg; thiab tsis yog yam koj uatau: Yog Vajtswv qhov koobhmoov:Tsis yog neeg tes dej num, kom neeg thiaj tsis khavtheeb. Peb yog Vajtswv cov tubtxib, raug tsim hauv Yexus Khetos kom los ua tes dej num zoo, yog qhov Vajtswv muaj uantej tias peb yuav nrog nws mus” (Efaxaus 2:8-10)

“Tsim hauv Yexus kom ua tau tes dej num zoo” – qhov no yog hais txog txhua tug ua hlub Yexus, Nws hais tias, “Yog koj hlub kuv, cia li mloog kuv cov lus samhwm” (Yauhas 14:15). Yexus tseem hais tias, “tug ua tsis hlub kuv, yuav tsis khaws kuv cov lus” (Yauhas 14:24). Thaum Povlauj txwv cov neeg Antinomians hauv lub nroog Kaulithaus, nws hais tias, “Vajtswv lub tebchaws tsis yog lo lus, tiamsis yog hwjchim” (1 Kaulithau 4:20). Peb cov lus tias peb hlub Yexus yuav tsis muaj nuj nqi dabtsi yog peb tsis koom nrog lub hwjchim us tau hloov peb lub neej. Antinomians yog cov neeg uas “Saib zoo li yog cov neeg zoo, Tiamsis tsis yuav Vajtswv Txojlus” (2 Timautes 3:5). Yog lintawd, lawv yog “cov neeg ua kawm xwb, tsis kam los rau ntawm qhov tseeb” (2 Timautes 3:7). Cov lus tseeb no yog Yexus ua tug hais,

“Yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws hnav qab tug kheej, kws nws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Malakaus 8:34).

II. Ob, Tug neeg ua hloov dua siab tshiab lawm tiag tsis muaj teebmeem rau qhov kev ntseeg ntawd.

Cov lus hais no tsis tau hais rau cov neeg ua tsis hloov dua siab tshiab, tug neeg uas tsis ntseeg.

“Tug neeg txhaum yeej tsis kam lees yuav yam uas yog Vajtswv tug Ntsujplig li: vim lawv ruam: yog cov lus pitxwv qhia txog seem ntsujplig thiab yam uas yog ntsujplig” (1 Kaulithaus 2:14).

 

Raug zais tsis paub Ntxwnyoog paub, nws yog “tug kav lub ntiajteb,”

“Tsuas yog cov tuabneeg kws saamswm yuav puam tsuaj txha tsw paub txuj xuv zoo kws peb qha xwb. Puab tsw ntseeg tsua qhov tug Daab Ntxwg Nyoog kws kaav nplajteb nuav tub ua tsua puab lub sab dig muag tsw kheev puab pum tug duab tshaav ntuj kws ci tuaj tsua puab. Tug duab ntawm -yog txuj xuv zoo kws has txug Yexu Kheto tug fwjchim kws ci ntsaa quas ab. Yexu Kheto zoo ib yaam nkaus le Vaajtswv tsw txawv hov twg le, hab koom tuab lub sab” (II Kaulithaus 4:3-4).

Xibhwb Povlauj tau hais txog Yexus li no,

“Tej lug kws Vaajtswv muab tsua kuv qha mej lawm tub yog tej kws tseem ceeb kawg le. Tej lug hov has tas, Yexu Kheto tuag theej peb suavdawg, hab has tas, luas muab nwg log ca, mas peb nub Vaajtswv tsaa nwg sawv huv qhov tuag rov lug. Yeej muaj lug sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has txug tej nuav hab” (I Kaulithaus 15:3-4).

Tswv Yexus cov lus cawm thiab hloov tau koj lub neej licas?

Thaum koj cia siab rau Yexus, tias Nws tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Thaum koj cia siab rau Yexus, Qhov nws sawv qhov tuag rov los muaj hwjchim hloov tau koj lub neej. Tseem muaj nyob rau hauv Efexaus 2:8-10,

“Kev hlub thiab li cawm neeg dim los ntawm txoj kev ntseeg; thiab tsis yog yam koj uatau: Yog Vajtswv qhov koobhmoov:Tsis yog neeg tes dej num, kom neeg thiaj tsis khavtheeb. Peb yog Vajtswv cov tubtxib, raug tsim hauv Yexus Khetos kom los ua tes dej num zoo, yog qhov Vajtswv muaj uantej tias peb yuav nrog nws mus” (Efaxaus 2:8-10)

Hauv Tswv Yexus peb thiaj li raug cawm los ntawm Vajtswv qhov kev hlub. Thaum peb raug cawm, peg yog “Vajtswv cov tubtxib [raug] tsim hauv Yexus Khetos kom los ua tes dej num zoo, yog qhov Vajtswv muaj uantej tias peb yuav nrog nws mus” (Efexaus 2:10). Kev ntseeg hauv Tswv Yexus xwb thiaj ua rau kom Vajtswv lees yuav peb. Tug neeg yug dua tshiab los rau ntawm Vajtswv. Tug neeg yug dua tshiab yog qhov nws muaj txoj sia, thiab hloo lub neej tshiab. Tsis yog tias yog tug zoo txhua yam. Qhov ntawd los ntawm qhov uas peb raug ntxuav kom dawb huv. Tiam sis yog hloov dua lub neej tshiab – Txoj kev tshiab – yog qhov uas mloog Yexus lus! Vajtswv Txojlus thiaj hais tias,

“Thaum nws hu cov neeg nrog rau nws cov thwjtim los rau ntawm nws, nws hais rau lawv tias, yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws hnav qab tug kheej, kws nws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Malakaus 8:34).

Cov ntseeg yuav tsum ceevfaj, yuav tsum muaj lub siab uas mloog Yexus lus! Yeeej tsis muaj ib lub siab uas tsis tau yug dua tshiab yuav los mloog Yexus lus. Tiamsis thaum Vajtswv tug ntsujplig ua haujlwm, thaum neeg uas yug ntawm Vajtswv yuav los mloog Yexus lus,

“Thaum nws hu cov neeg nrog rau nws cov thwjtim los rau ntawm nws, nws hais rau lawv tias, yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws hnav qab tug kheej, kws nws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Malakaus 8:34).

Txawm yog Bonhoeffer (1906-1945) los Vajtswv yeej qhov tseeb ntawd rau nws. Nws totaub qhov tseeb no, tiamsis ntau tug totaub yuamkev. Bonhoeffer yog ib tug tub hluas qhia Vajtswv txojlus tawm tsam cov Nazis, uantej lawv yuav muab nws dai cajdab thaum ntawd nws muaj 39 xyoo. Nws tau sau ib phau ntawv hu ua Lub neej ua ib tug thwjtim (The Cost of Discipleship) Nws hais tias “Thaum Yexus hu tib neeg, nws thiaj los rau txoj kev tuag. Qhov kev tuag ntawd yog zoo li ib tug thwjtim yuav tsum tawm hauv nws lub tsev mus ua Vajtswv dej num, los sis tuag zoo Luther, nws tau khaiv tawm ntawm nws cov neeg mus rau ntiajteb. Qhov kev tuag ntawm tseem muaj lwm yam thiab…yog lintawd qhov Yexus hu peb yog kom peb yuav tsum tuag, yog tso kev phem kom tuag mus…txhua hnub peb yeej ntsib kev sim siab, txhua hnub peb yeej ntsib kev txom nyem vim lub neej ntseeg Vajtswv. Cov kev txhab [peb] tau txais ntawd [yog] qhov peb koom kwv Yexus tug ntoo khaublig…tiv kev txomnyem zoo li tug thwjtim tseeb. Tug qhev yeej tsis siab npam li tug tswv. Qhov raws Yexus qab yog txhais tias passio passive, txom nyem vim yog peb yuav tsum txom nyem. Zoo li Luthawj raug kev txom nyem, thiab zoo li Augusburg Confession. Qhov tseeb tebzaum ‘cov ntseeg tseem yog cov ua tua Vajtswv cov tub txib vim yog lawv qhiv Yexus zaj.’ Yog peb tsis kam kwv peb tug ntoo Khaublig thiab tiv kev txomnyem thiab tsis koom nrog cov neeg uas [ploj lawm] tsis muaj hnub peb yuav raws tau Yexus qab…Cov yeem tuag cov neeg thaum ub puas leej tuag vim yog raws Yexus qab. Thaum peb raug kev txom nyem vim yog raws Yexus, peb tseem yuav muaj kev kaj siab tshaj ntawd ntau nphau. Qhov kwv tug ntoo Khaublig yog qhov qhia tias peb yuav kovyeej kev txomnyem. Qhov no yeej muaj tseeb rau cov raws Yexus qab, qhov ntawd yeej muaj tseeb rau Yexus…tug ntoo khaublig yog muab rau txhua tug kwv. Qhov uas ib tug neeg twg tuag rau lub neej qub, thaum ntawd yog lub sijhawm nws tau los ntsib Yexus. Zoo li we [peb los uas thawjtim] peb muaj txhua yam rau Yexus thiab koom nws txoj kev tuag – Peb muaj peb txoj sia mus paub txoj kev tuag. Yog pib ntawm tug ntoo khaublig…yog ib ntawm kev nrog Yexus sib raug zoo. thaum Yexus hu tibneeg, nws tau mus rau txoj kev tuag” (Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship, Collier Books, 1963 paperback edition, pp. 99-101).

Kuv paub Richard Wurmbrand (1909-2001). Peb tsee muaj nws dim duab thaum nws tuav kuv coj menyuam thiab muab lawv fij rau Vajtswv. Kuv tseem paub txog ntau tug ntseeg uas muaj suab npe. Zoo li Dr. Timautes Li uas yog kuv tub xibhwb tom pawg ntseeg Suav, yog ib tub xibhwb zoo uas kuv tsis tau pom dua los. Dr. Christopher Cagan yog ib ntseeg zoo. Xibhwb Herman Otten yog ib tug ncajncees rau Vajtswv. Nws tau tivthaiv phau Vajluskub ntawm cov ntseeg ywjsiab tau 50 tawm xyoo, thiaj ua rau nws ntsib kev txom nyem loj heev, thiab ntau tug phoojywg, nyob tau Missouri Synold nyob rau peb Luthawjleej. Kuv txaus siab rau nws – txawm muaj ntau yam kuv tsis pom zoo nrog nws los xij. Tiamsis xibhwb Wurmbrand yog ib tug neeg zoo uas kev tsis tau pom dua los. Richard Wurmbrand rau kau hauv tsev lojcuj tau kaum-plaub xyoo. Nws nyob tsau ntujnti, tsis pom duab tshav ntuj, tsis hnov neeg lub suab. Nws raug nplawm, raug ntau. Nws cov ntshav ntws tsis muaj hnub tu. Thaum nws tuaj saib peb thiab muab Vajtswv Txojlus qhia peb, nws twb sawv tsis tau vim qhov nws raug lawv ntaus nws ob txhais ceg. Nyob rau nws phau ntawv hu hais tias, “ Hauv Vajswv qhov kev totaub (In God’s Understandt), nws hais tias, “Ntawm lub phab ntsa zeb kuv hnov lub suab ua nrov tshaj plaws nyob rau txhua txhuab hnub.

Cov ntseeg yuav tsum tuag.
Cov ntseeg yuav tsum tuag.
Cov ntseeg yuav tsum tuag.

Thaum lawv qhia rau peb tau ntau lub hli thiab kuv tau los paub txog tias, cov ntseeg yuav tsum tuag. Vajtswv Txojlus qhia txog hnub ua phem tshajplaws, kuv ntseeg tias hnub ntawd twb los txog lawm. Ua rau kuv ncov txog Maivliag Madalas, tej zaum qhov kev xav yuav ntau tshaj lwm tug, tias thov cawm kev dim ntawm tej kev phem tsis zoo no. Kuv nco txog qhov nws ncajncees rau Vajtswv, thaum Yexus quaj saum tug ntoo Khaublig tias, ‘Kuv tug Vajtswv, uascas koj hnov qab kuv lawm?” Thaum Yexus lub cev raug coj must so tom qhov ntxav, nws nyob deb deb quaj tos txog hnub Yexus sawv rov qab los. Thaum kuv los ntseeg txog qhov cov ntseeg yuav tsum tuag, kuv hais tias, “Txawm licas los kuv yeej ntseeg, kuv yuav quaj tom qhov ntxa tos txog hnub nws sawv rov qab los” (Richard Wurmbrand, Th.D., In God’s Underground, Living Sacrifice Books, 2004, pp. 263, 264).

Kuv tsis tau raug kev txomnyem heev rau Yexus dua. Tiam sis ob xyoo uas kuv kawm ntawv rau tom lub tsev kev Vajluskub hauv xeev San Francisco, yog ib lub sijhawm uas nyuaj rau kev tshajplaws. Zoo li kuv nyob rau tom lub vaj kebxemanes. Yog lub sijhawm ua kuv cov phoojywg khia mus tag, tshuav kuv ib leeg xwb, muaj ob tug xibhwb qhia ntawv los hais rau kuv, cov ntseeg Npavtiv yuav tsis txais kuv los ua xibhwb, yog kuv pheej tseem tivthaiv Yexus thiab phau Vajluskub. Tug xibhwb qhia txog kev txhais Vajluskub uas yog Dr. Green hais rau kuv tias, “Koj ib tug qhia Vajtswv lus tau zoo. Tiamsis koj pheej ua zoo yog ib tug tsim teebmeem. Yog koj xav ua xibhwb nyob rau ib pawg ntseeg, koj yuav tsum txhob ua ntxiv lawm.” Nov yog yam ua muaj neeg hais rau koj nyob rau tom tsev kev Vajluskub, “koj yuav tsis tau haujlwm ua yog koj tsis tso tseg txog qhov tivthaiv phau Vajluskub.”

Kuv txawm rov mus rau tom kuv qhov chaw so. Kuv hnav tsho tiv no thiab mus taug kev uasi, thawm ntawm cua hlo thiab ua rau kuv no thiab ntshee. Kuv tseem xav txog tug xibhwb ntawd cov lus, “Koj tabtom tsim teebmeem loj. Koj yuav tsis muaj pawg ntseeg nyob. Tsis rau txoj kev tivthaiv Vajluskub.” Thaum kuv mus txog ib nrab kev, kuv hais rau kuv tugkheej, “To mentsi tso! Txawm dabtsi yuav tshwmsim los kuv yuav sawv rau Yexus thiab Nws Txojlus. “Hais tias kuv tsis muaj pawg ntseeg lov!” kuv paub tias kuv yuav tsum hais lwm yam, tiamsis xav tsis tau lo lus los hais lawm rau hnub ntawd! Dr. John Rawlings (1914-2013), los yuav hais li no! Luthawj (1483-1546) los yuav hais lintawd! Xibhwb Povlauj los hais tias, “Kuv raug txom nyem vim yog cov neeg tsis ntseeg, tiam sis kuv xav tias tej ntawd tsis muaj qabhau, kuv yuav los rau ntawm Yexus” (Filipis 3:8). Tej zaum ua kuv tsis paub hais lo lus twg kuv cia li hais tias, “li cas los kav liam! Txawm licas los kuv yuav qhiav Vajtswv Txojlus, thiab los rau ntawm Yexus”!

Koj ntshai plam dabtsi? Koj tias yuav swb rau dabtsi? Qhov twg yog ua rau koj tsis kam hnov qab tug kheej, thiab kws koj tug ntoo khaublig, raws Yexus qab? Tej yam kev ntshai no yog ua rau kom neeg mus tsis tau lawm tom ntej. Koj puas tau suav tias tej kev ntshai ntawd “tsis tseemceeb” rau qhov uas koj los rau ntawm Yexus? Yog koj ua tau lintawd koj yuav yog tug tseemceeb rau ntawm Vajtswv!

Cov neeg thaum ub tug neeg uas yeem tuag rau Vajtswv, hu cov no tias “yeem tuag rau kev ntseeg.” Tiam sis cov zoo li Wurmbrand, nws raug kev txomnyem, tias sis tsis txog qhov tuag, peb hu nws tias, “Cov neeg ruaj khov” Xibhwb Wurmbrand yog tug ua ruaj khov. Nws hnov qab nws tug kheej, kws nws tug ntoo khaublig raws Yexus qab, txawm qhov ntawd ua rau nws raug kev txomneym los xij. Koj puas ua lintawd thiab? Koj puas tau suav tias txhua yam “tsis tseemceeb [koj] yuav yuav los rau ntawm Yexus”? Koj puas kam hnov qab tug kheej, kwv tug ntoo khaublig, raws Yexus qab? Koj puas hais cov lus zoo Dr. John R. Rice zaj nkauj no,

Yexus, kuv tso txhua yam tseg los kwv tug ntoo khaublig raws koj’
   Kev txom nyem kev phem, kuv yuav muab tso pov tseg kom tag;
Tso txhua yam pov tseg, los tshawb nrhiav koj, vam thiab cia siab;
   Nws foom koobhmoov saum ntuj los rau kuv thiab ua kuv tug.

Yog zaj 8 nyob rau nej phau ntawd, sawv ntsu peb hu uake.

Yexus, kuv tso txhua yam tseg los kwv tug ntoo khaublig raws koj’
   Kev txom nyem kev phem, kuv yuav muab tso pov tseg kom tag;
Tso txhua yam pov tseg, los tshawb nrhiav koj, vam thiab cia siab;
   Nws foom koobhmoov saum ntuj los rau kuv thiab ua kuv tug.

Thov tso lub ntiajteb no tseg, los raws tug cawmseej Yexus xwb;
   Neeg lub siab tau dag kuv, lawv tsis yog neeg ncajncees
Vajtswv koj hlub kuv thiab yog tug muaj hwjchim loj dua ntais,
   Neeg ntxuj kuv los Vajtswv koj yog tug hlub kuv, ua teeb ci rau kuv.

Neeg ua phem rau kuv los, ‘koj yuav puag kuv rau ntawm koj xub ntiag’
   Txoj kev hauv ntiajteb txawm yuav phem, Qaum ntuj yog kuv qhov chaw so.
Tsis muaj ib yam rhua tshem kuv tau, thau kuv nyob rau ntawm koj
   Tsis muaj ib yam twg rhua tshem kuv tau, kuv yuav nrog koj nyob mus li.
(“Jesus, I My Cross Have Taken” by Henry F. Lyte, 1793-1847).

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cawmdim, thov sawv ntawm koj lus roob mus lawm nram qab. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau tom chav tsev thov Vajtswv. Mus tau rau tam sim no. Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv rau cov los rau ntawm lawv tug kheej thiab cia siab rau Yexus. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Lukas 15:21-24.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus, I My Cross Have Taken” (by Henry F. Lyte, 1793-1847).


TXHEEJ TXHEEM

KWS KOJ TUG NTOO KHAUBLIG

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj lub cuaj hli ntuj 15, 2013

“Thaum nws hu cov neeg nrog rau nws cov thwjtim los rau ntawm nws, nws hais rau lawv tias, yog leejtwg yuav raws kuv qab, cia nws hnav qab tug kheej, kws nws tug ntoo khaublig, thiab raws kuv qab” (Malakaus 8:34).

(Mathais 16:24; Lukas 9:23)

I.   Ib, Cov neeg Atisnomias tamsim no tsis lees paub txog qhov kev hloov dua siab tshiab. Efexaus 2:8-19; Yauhas 14:15, 24; I Kaulithaus 4:20; II Timautes 3:5, 7.

II.  Ob, Tug neeg ua hloov dua siab tshiab lawm tiag tsis muaj teebmeem rau qhov kev ntseeg ntawd, II Kaulithaus 5:17; I Kaulithaus 2:14; II Kaulithaus 4:3-4; I Kaulithaus 15:3-4; Efexaus 2:8-10; Filipis 3:8.