Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YAM ZOO LOS NTAWM KEV THOV VAJTSWV

GOOD THINGS COME THROUGH PRAYER
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav tsaus ntuj, rau hli 5, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, June 5, 2016

“Yog lintawd, nej uas yog neeg phem, tseem paub muab qhov zoo rau rau nej cov menyuam, tshaj ntawd nej leej txiv tug nyob saum ntuj yim huab muab yam zoo rau tug neeg uas thov ntawm nws?” (Mathais 7:11).


Tswv Yexus tau txhawb peb lub zog nyob rau nqe ntawm no kom yuav tsum thov Vajtswv, nqe 7 thiab 8 nyob rau lus Kilis yog hais txog yam nyob rau tam sim no, qhov no qhia tias yuav tsum thov tag mus li, khob tag mus li, thaum Vajtswv tug Ntsujplig nqa yam tsheem tsum coj los nyob rau nej lub siab, yog lub nra uas Vajtswv muab, thaum ntawd nej yuav raug hais kom thov Vajtswv tag mus li, txog rau thaum nej tau txais yam thov ntawd Vajtswv tug nyob saum ntuj.

Thaum kuv tsev neeg must sham Mexikaus rov qab los, kuv tau pom yim teeb meem nyob rau peb pawg ntseeg, zoo li tsis muaj txoj haukev yuav los daws tau cov teeb meem ntawd, kuv tsuas muaj txhua yam ntawd thov Vajtswv xwb, tsis paub tias yuav daws tau licas, vim yog ib cov teebmeem loj, Ntxwnyoog ua rau kuv ntshai thiab ua ob lub siab, mua tseeb kuv lub neej qub yeej tsis ntseeg tias Vajtswv yuav los pab rau qhov no, tiam sis kuv pheej thov Vajtswv, zoo tug neeg uas hais rau Yexus, “Tug Tswv, kuv ntseeg, pab kuv lub siab ua pheej tsis ntseeg thiab” (Malakaus 9:24), yog ib yam zoo rau kev thov Vajtswv rau lub sijhawm uas qaug rau txoj kev ntseeg, “Tug Tswv, kuv ntseeg, pab kuv lub siab ua pheej tsis ntseeg thiab” – pab kuv lub siab uas pheej tsis ntseeg, txhawb kuv txoj kev ntseeg kom ruaj khov, kuv thov rau yim yam teebmeem no.

Vajtswv teb kiag rau kuv cov lus thov, Vajtswv teb rau kuv yam kuv yeej xav tsis txog tias cov teeb meem no yuav raug daws los ntawm kuv qhov kev thov Vajtswv, ib yam teeb meem kuv thov rau qhov no tshaj kaum tsib xyoo nyuab qhuav teb lub lim tiam dhau lo no xwb! Yog Vajtswv lub hwjchim! Ua Vajtswv tsaug rau cov koob hmoov no! tsis tag li kuv thov rau Vajtswv thiab Nws teb thiab pab daws yim yam teeb meem ntawd thiab, ib yam ntawd tsuas yog ua ntej kuv los zaum sau zaj lus qhuab qhia no xwb! Yog ib qhov teeb meem loj, hlawv kuv lub siab tau ntau xyoo! tiam sis thaum Vajtswv teb, zoo li yooj yim tshaj plaws! Lub nra ntawd raug daws, thiab Vajtswv teb ua rau kuv pom tau hais tias yog ib me me xwb tiam sis ua yeej zoo li tug ruam tsis paub txog kiag li!

Vajtswv npaj kuv tug ntsujplig,
   Tswv Yexus yeej teb peb cov lus thov,
Nws yeej teb peb cov lus thov,
   Yog li ntawd cia li qhuas nws
Yog li ntawd cia li qhua nws.

Tug Vajntxwv tab tom nqe los;
   Muaj ntau yam tawm tsam koj
Tiam tsis muaj qhov yeej vim yog koj lub hwjchim
   Txhua tug thov kom ntau thiab ntau,
Txhua tug thov kom ntau thiab ntau!
   (“Come, My Soul, Thy Suit Prepare,” John Newton, 1725-1807).

Thaum kuv los xav txog yam Vajtswv teb ntawm no ua rau kuv lub siab xav hu nkauj xwb! Kuv lub siab hu nkauj rau thaum kuv los ua Vajtswv tsaug txog yam uas Nws tau teb kuv cov lus thov! Thaum Vajtswv teb ib yam kev thov twg, koj cia li los ua Vajtswv tsaug!

“Yog lintawd, nej uas yog neeg phem, tseem paub muab qhov zoo rau rau nej cov menyuam, tshaj ntawd nej leej txiv tug nyob saum ntuj yim huab muab yam zoo rau tug neeg uas thov ntawm nws?” (Mathais 7:11).

Tiam tsis muaj qhov yeej vim yog koj lub hwjchim
   Txhua tug thov kom ntau thiab ntau,
Txhua tug thov kom ntau thiab ntau!

Halelusyas! Halelusyas! Halelusyas! Cia li qhuas Vajtswv! Cia li qhuas Vajtswv! Nws peb peb cov lus thov! (npuaj tes).

Nyob rau xyoo no peb pom ntau yam tseem ceeb uas Vajtswv teb peb cov lus thov, peb pom tias muaj ob tug pog laug twb muaj hnub nyoog yim caum xyoo los lees yuav Yexus, peb pom kaum ob tug tub ntxhais hluas los hloov dua siab tshiab rau ib ob hnob tom qab ntawd xwb, tom qab ntawd Rebert Wang kuj vam tias yuav los hloov dua siab tshiab tom qab tau mloog Dr. Rasmussen piav Vajtswv Txojlus rau hnub ua kev cai nco txog Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, tom qab ntawd Woody tau raug cawm los ntawm raug dab nkag – yog Vajtswv txoj kev hlub xwb! Tom qab ntawd yog Jesse Zacamitzig! Nws chim rau kuv heev thaum paub hais tias kuv nyiam Trump, tiam sis tom qab ntawd nws tau quaj los kua muag nyob rau tom chav tsev lees yuav Yexus zoo li Dr. Cagan coj nws los cia siab rau tug Cawmseej! Yog ib yam phem hwj! Tsuas yog Vajtswv xwb thiab li muaj peev xwm los uq qhov ntawd hauv nws lub neej! Valentine Herrera saib zoo li tsis yog tias txhua yam ntawd yuav zoo li cas! Yog ib tseem ceeb heev Vajtswv lub hwjchim! Tom qab ntawd kuv los qhia rau ib cov ntseeg coob, kuv tsuas os hais luv luv txog Tswv Yexus! Vajtswv hais rau kuv tias nws dim lawm, yog ib xav tsis thoob thaum lawv hais rau kuv tias Tom Xia raug cawm tom qab ntawd! Kuv hnov qab hais txog tug niam tsev Zabalaga tom qab John Cagan hais kom nws los cia siab rau Yexus – thiab nws tau ua – 35 xyoo uas tsis ntseeg! Yog ib qhov tseem ceeb! Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj ua tau – tom qab uas tsis ntseeg taum 35 xyoo! Yogi b yam phemhwj! Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li ua tau! Muaj 17 leej tau los hloov dua siab tshiab nyob rau xyoo no – tsuas yogi b tog xyoo xwb! (npuaj tes).

Kuv cov phooj ywg, Vajtswv yog tug Vajtswv ua muaj hwjchim! Nws teb cov lus thov! Nws muab yam zoo rau qhov ua thov Nws! Nyob zoo cov phooj ywg tsis hais poj niam txiv neej, cia peb los thov Vajtswv rau lub sijhawm peb pehawm Vajtswv no, kuv xav kom nej thov Vajtswv nrog peb nyob txhua zaug thov Nws, kuv tug xibhwb nyob rau tom pawg ntseeg Suav uas yog Dr. Timothy Lin (1911-2009) Nws yeej hais txog kev thov Vajtswv uas nrog pawg ntseeg nyob, Dr. Lin hais tias,

     Peb lub hom phiaj ntawm kev thov Vajtswv qhov koob hmoov thiab kev hlub xwb, xws li kho mob, txhawb dag zog, npaj pub tej yam kev cheem tsum, tso tawm ntawd kev txom nyem, npab cov ntseeg kom ntseeg thiab loj hlob, thiab lwm yam… qhov tseeb, txhua yam ntawd yog pab kev mob nkeeg tsis yog lub hauv paus ntawm teeb meem – Nws nrog peb nyob!
     Ntawm qhov nws nrog peb nyob, txhua yam teeb meem no yuav raug kho, tsaus ntuj hloo ua pom kev, pluag hloov ua nplua nuj… Qhuas Vajtswv! Nws cog lus nrog peb nyob los ntawm kev thov nws… peb lub homphiaj ntawm kev thov Vajtswv yog Vajtswv nrog peb nyob (Timothy Lin, Ph.D., The Secret of Church Growth, FCBC, 1992, pp. 108, 109)

Yog lintawd, kuv thov kom nej thov Vajtswv kom Vajtswv nrog peb pawg ntseeg nyob txhua lub sijhawm peb thov. Thaum koj thov rau yav sawv ntxov, nco ntsoo thov Vajtswv kom nrog sawvdaws nyob, thaum koj ua Vajtswv tsaug rau zaub mov, hais kom Vajtswv lub hwjchim nrog pawg ntseeg nyob, thaum nej thov rau kuv, thov Vajtswv nrog kuv nyob rau lub sijhawm qhuab qhia, thiab thov Vajtswv pab rau lub sijhaw kuv npaj Vajluskub rau tom qhov chaw ua haujlwm, thaum nws thov pab rau lub qhov kev tshaj tawm rau lub caij nplooj ntoo zeeg, thov kom Vajtswv nrog peb nyob, yog Nws tsis nrog peb nyob, peb qhov kev tshaj tawm yuav tsis tawg paj txi txiv, thaum nej thov rau peb tes dej num nyob rau Internet , thov kom Vajtswv nrog cov neeg uas nyeem cov lus qhuab qhia no nyob, los sis saib cov uas ua duab, thaum nej thov rau peb qhov kev thov Vajtswv, thov Vajtswv nrog peb nyob rau lub sijhawm tab tom tshaj tawm, thaum nej thov Vajtswv pab rau Kl. Griffith hu nkauj, thiab peb pawg ntseeg uas hu nkauj, thov kom Vajtswv nrog peb nyob rau lub sijhawm hu nkauj, thov Vajtswv nrog peb nyob rau lub sijhawm tuaj sis ntsib, thov Vatswv pab cov ntseeg uas pheej “tsis loj hlob” Tsis yog tias li no xwb – thov Vajtswv pab rau cov neeg tuaj koom peb kom hloov dua siab tshiab, ua phooj ywg rau lwm tug – thiab thov Vajtswv kom pab lawv paub tias cheem tsum Yexus Khetos – thiab coj lawv los cuag tug Cawmseej, thov Vajtswv rhuav tshem Ntxwnyoob lub hwjchim, thov Vajtswv pab rau cov neeg uas mus rau tom chav tsev thov Vajtswv, thov Vajtswv pab tug neeg mob, zoo li niam Roob thiab kuv tug kheej, thov Vajtswv nrog peb nyob rau txhua tes haujlwm peb ua, thov Vajtswv nrog peb nyob rau thaum Noah Song thiab John Cagan qhua Vajtswv txoj hlus nyob rau lub caij nplooj ntooj zeeg, thov Vajtswv nrog kuv nyob lub sijhawm qhuab qhia, thov Vajtswv nrog Dr. Chan nyob rau nws qhuab qhia, zaj lus piv txwv tug phooj ywg tuaj thov, Yexus hais tias,

“Yog lintawd, nej cov uas yog neeg txhaum, tseem paub muab tej yam zoo rau nej cov menyuam, tshaj ntawd nej leejtxiv tug nyob saum ntuj yuav muab Vajntsujplig rau nej?” (Lukas 11:13).

Peb yuav thov tag mus li kom Vajtswv tug Ntsujplig nrog peb nyob, thiab coj peb kom paub thov Vajtswv thiab qhuas nws kom muaj kev txhawb siab los, kuv vam tias nej yuav thov kom Vajtswv xa kev txhawb siab los rau txhua zaug uas peb thov Vajtswv! Yog – txhua zaug! Kev txhawb siab yog Vajtswv nrog peb nyob, peb thov raws li phau Vajluskub Hanpakum.

“Tug Tswv Yehausvas thov los kho koj tes dej num dua tshiab, txog lub caij nruab nrab thov qhia rau sawvdaws hnov, thaum chim, thov cov txog txoj kev hlub” (Hanpaskum 3:2).

“Tug, thov hloov koj tes haujlwm” yog ib zaj nkauj qaub uas kuv nyiam hu heev.

Koob hmoov ntws los,
   Qhov koob hmoov uas peb cheemtsum;
Cov ntshav ntws los rau peb,
   Tiam sis peb thov ntxuav peb.
(“There Shall Be Showers of Blessing,” Daniel W. Whittle, 1840-1901).

Lo lus “Kev hlub ntws” nyob rau nqe 17 thiab 18 zoo li yog qhov kev vam kev cawmdim nyob rau xyoo no, tiam sis “qhov koob hmoov ntws los” los thaum Vajtswv nws lub hwjchim tshiab los vim yog Nws li koob hmoov.

Thaum muab qhov tshiab los twb vim yog Vajtswv ua tug xa los, pawg ntseeg yuav loj hlob mus yav tom ntej, peb pom neeg los txais kev cawmdim, Vajtswv nrog peb nyob, tiam sis kev txhawb siab yog qhov Vajtswv xa los, yog li no kev thov Vajtswv yog qhov tseem ceeb, cov lus qhuab qhia los yim huab muaj hwjchim, lees paub txog kev txhaum yogi b qhov zoo, kev pehawm Vajtswv yog qhov tseem ceeb, neeg quaj vim yog lees paub txog kev txhaum, cov neeg uas dim lawm yeej lees kev txhaum – rau txhua tug paub, cov neeg uas tau hnov txog Tswv Yexus cov lus tau ntau xyoo tseem yog cov lus tshiab, thaum ub lawv tsees lees yuav.

Kev txhawb siab yog ib qhov tseem ceeb nyob rau lub sijhawm uas neeg pom tias yog qhov tseem ceeb, lawv yuav hloov txhua yam nyob rau hauv pawg ntseeg, lawv pib thov Vajtswv kom muaj xwm txheej tseem ceeb nyob rau hauv lawv, cov ntseeg yeej pib paub thaum lawv pib txias lawm, lawv muab lub neej ntiajteb los lees rau Vajtswv, lawv lees kev txhaum hauv siab, lawv yeej lees kev txhaum rau txhua tug tau paub, lawv quaj thov Vajtswv zam lawv lub txim, Vajtswv yog tug los ua hauj lwm rau pawg ntseeg, thiab pib hloov los zoo li pawg ntseeg hauv Teshaujlwm.

Cov lus thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab yog los ntawm tug cev Vajtswv lus uas yog Yaxayas, nws thov Vajtswv tias,

“Au, yog Vajtswv faib ntuj nqe los rau ntiajteb, kom roob hav txav los rau ntawm Vajtswv xub ntiag” (Yaxayas 64:1).

Kuv vam tias nej yuav nco txog cov lus thov, thiab siv cov lus no thaum nej thov Vajtswv txog rooj txhawb siab.

Dr. Martyn Lloyd-Jones hu Yaxayas 64:1, “Cov lus thov Vajtswv zoo kom muaj kev txhawb siab” Nws hais tias,

“‘Yam uas los saum ntuj los, los rau hauv lub ntiajteb no’ – kuv yeej muaj peev xwm [hais] tias no yog cov lust seem ceeb txog rooj txhawb siab, yog ib qhov tseeb, pheej thov Vajtswv koom foom koob hmoov rau peb…yog qhov zoo rau peb, nov yog cov lus thov uas tseem ceeb, tiam qhov tshaj ntawd, nov yog qhov txawv ntawm pawg ntseeg uas pheej thov Vajtswv, yog yam uas Vajtswv tug Ntsujplig los nrog peb nyob… ‘Au’ nws hais tias, “ntawd yog yam los saum ntuj loj’ nov yog yam ua ntuag lawm, Vajtswv nyob rau hauv [peb] txhua tug” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Revival, Crossway Books, 1992, pages 305-307).

Yaxayas cov lus thov nyob rau nqe tshooj ntawm zaj nkauj uas peb pheej hu.

Vajtswv tug ciaj sia tug Ntsujplig,
   Los los peb thov Vajtswv;
Vajtswv tug ciaj sia tug Ntsujplig,
   Los los peb thov Vajtswv.
Hloov peb, kho peb, cawm peb, pab peb,
   Vajtswv tug ciaj sia tug Ntsujplig,
Los los peb thov Vajtswv.
   (“Spirit of the Living God,” Daniel Iverson, 1899-1977;
      altered by Dr. Hymers).

Thaum nej thov Vajtswv txog rooj txhawb siab hu nqe no, tom qab ntawd los nyeem Yaxayas 64:1,

“Au, yog Vajtswv faib ntuj nqe los rau ntiajteb, kom roob hav txav los rau ntawm Vajtswv xub ntiag” (Yaxayas 64:1).

Toj roob hauv pes, toj roob uas muaj kev txhaum thiab ntxeev siab, toj roob uas tsis ntseeg – txhua yam yuav los thaum Vajtswv qheb rooj ntug thiab nqe los nrog peb nyob

Peb yuav tsum thov Vajtswv nrog peb nyob txhua yam peb ua nyob rau pawg ntseeg, tsis tag li peb yuav thov Vajtswv kom xa Vajntsujplig los rau hauv peb thaum muaj roob txhawb siab, thaum kev txhawb siab los yeej los tam sim ntawd, kuv pom roo txhawb siab peb zaug hauv kuv lub neej, qhov ib thiab qhov peb uas kuv pom Vajtswv tug Ntsujplig nqe los tam sim ntawd, peb yeej xav tsis thoob txog Vajtswv lub hwjchim no! Yog Vajtswv xav kev txhawb siab los yeej tsis muaj hnub uas koj yuav hnov qab thaum koj tseem muaj txoj siab nyob, Qhov hauj lwm ib hli tom ntej no yuav tiav ntau yam thiab tshaj nees nkaum xyoo dhau los! Kuv paub, Kuv pom txog qhov Vajtsw nqe los thaum Vajtswv qheb rooj ntug thiab nqe los yam tsis tau tshwm sim yav tag los, coj cov lus no nqa mus tsev, thiab nyeem thaum koj thov Vajtswv. Ib, thov Vajtswv kom nrog peb nyob rau txhua yam uas peb ua, tom qab ntawd thov kom Vajtswv tug Ntsujplig nqe los.

Cov ntsoov thov Vajtswv rau txhua yam uas peb ua, tom qab ntawd thov kom Vajtswv tug Ntsujplig nqe los, Tswv Yexus hais tias,

“Yog lintawd, nej cov uas yog neeg txhaum, tseem paub muab tej yam zoo rau nej cov menyuam, tshaj ntawd nej leejtxiv tug nyob saum ntuj yim huab muab yam zoo rau nej?” (Mathais 7:11).

Hu zaj nkauj “Vajtsw xa kev txhawb siab” los sis “Lord, Send a Revival.”

Tug Tswv xav kev txhawb siab los,
   Tug Tswv xav kev txhawb siab los,
Tug Tswv xav kev txhawb siab los,
   Thiab los ntawm koj los rau peb.
(“Lord, Send a Revival,” Dr. B. B. McKinney, 1886-1952;
      altered by Dr. Hymers).

Hmo no peb sawvdaws thov Vajtswv kom muaj kev hloov dua siab tshiab (txhua tug thov)

Tug Tswv los npaj kuv tug ntsujplig,
   Tswv Yexus yeej teb cov lus thov,
Tug Tswv yuav teb peb cov lus thov,
   Yog li ntawd tsuas yog koj xwb,
Yog li ntawd tsuas yog koj xwb.

Koj los zoo li tug Vajntxwv,
   Koj yog tug muaj hwjchim,
Koj txoj kev hlub thiab hwjchim,
   Tsis muaj leej twg yuav thov ntau,
Tsis muaj leej twg yuav thov ntau.

Yav tsaus ntuj no nej yuav tau txais kev cawmdim, Vajntsujplig yuav qhia kom koj peb txog kev txhaum, Vajntsujplig yuav coj nej los cuag Khetos thiab ntxuav nej tej kev txhaum los ntawm cov Ntshav uas tsim txiaj, Yog nej xav nrog peb tham txog kev cawmdim, thov raws Dr. Cagan thiab John Cagan qab mus rau tom chav tsev thov Vajtswv, lawv yuav muab lus qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab, Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Mathais 7:7:11.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Come, My Soul, Thy Suit Prepare” (by John Newton, 1725-1807).