Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
RAU YAM QHIA TXOG COV NEEG NIM NOM QHIA YUAM KEV TXOG ROOJ TXHAWB SIAB

(COV LUS QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 15)
SIX MODERN ERRORS ABOUT REVIVAL
(SERMON NUMBER 15 ON REVIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Cov lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav lig, Kaum Ib hli Ntuj 16, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, November 16, 2014


Kuv lub ntsiab lus hmo no yogo “Rau yam cov neeg nim no qhia yuamkev txog kev txhawb siab” Kuv pib mob siab los kawm txog kev txhawb siab nyob rau xyoo 1961. Kuv tseem tau yuav ib phau ntawv nyob rau Biola Bookroom qhia txog kev txhawb siab loj zaum ib. Cov lus nyob hauv no tau sau txog John Wesley lub neej, thiab cov muag luam tawm yog Moody Press. Kuv pib xav txog kev txhawb siab thiab thov Vajtswv kom muaj qhov ntawd tau rau caum xyoo. Yog ib qhov zoo heev uas kuv tau los pom txog qhov kev txhawb siab ntawm kuv lub qhov muag nyob cov pawg ntseeg Npavtiv. Nov tsis yog rooj sablaj tshaj tawm, los sis “charismatic” cov rooj sablaj. Nov yog tej yam rooj txhawb siab ua peb nyeem thiab pom nyob rau cov ntseeg tej keebkwm. Kuv tseem pom Vajtswv xa rooj txhawb siab rau lub sijhawm “Yexus mus lawm tom hauv ntej” nyob rau xyoo 1960s thiab 1970s.

Tom qab tsib caug xyoo uas tau nyeem thiab xa txog lub ntsiab lus no, kuv tsis tau khav tias kuv paub qhov no zoo heev. Kuv tsuas yog tabtom pib nkag siab thiab totaub txog qhov tseeb uas yog hais txog kev txhawb siab.

Yav thaum ub kuv totaub txog kev txhawb siab yuam kev. Vim kuv yuam kev mus nyeem Charles G. Finney cov lus. Txawm tam sim no los kuv tseem tsis ruaj siab tias kuv totaub qhov no meej,

“Lub sijhawm no peb pom zem zuag zoo li hauv daim tsom iav” (I Kaulithaus 13:12).

Hmo no kuv yuav muab rau yam qhia yuam kev txog kev txhawb siab, yog cov uas kev tsis pom zoo li ntawd. Kuv vam tias rau yam no yuav pab kom koj los pib thov Vajtswv kom xa kev txhawb siab nyob rau peb pawg ntseeg.

I. Ib, qhia yuam kev tias niaj hnub nim no tsis muaj rooj txhawb siab lawm.

Kuv yuav tsis siv sijhawm los hais txog qhov no, tiam sis li cas los kuv yuav hais luv luv vim yog muaj coob leej ntseeg lintawd lawm. Lawv hais zoo li no, “Hnuv uas yuav muab kev txhawb siab dua mus lawm. Peb nyob rau tiam kawg. Tsis muaj kev txhawb siab mus ntxiv lawm.” Cov kev xav li no yeej muaj nyob rau cov ntseeg Vajluskub-rau niaj hnub nim no.

Kuv qhia tias muaj peb yam ua qhia tias lawv xav yuam kev:

(1) Vajluskub qhia tias, “Cov lus cog tseg yog rau koj, thiab koj cov menyuam, thiab cov neeg tiam tom qab, thiab cov neeg uas Vajtswv hu” (Teshaujlwm 2:39). Tug thwjtim uas yog Petus tau hais lintawd nyob rau hnub Peeteskos, ntawd yog Vajtswv hliv Vajntsujplig los rau tiam yuav kawg!

(2) Cov rooj txhawb siab loj ntawd yuav los rau lub sijhawm uas muaj kev txom nyem loj, rau cov neeg tawm tsam Vajtswv, rau txhua haiv neeg (nyeem. Tshwmsim 7:1-14).

(3) Rooj txhawb siab nyob rau cov ntseeg li keebkwm txhua qhov tau tshwm sim nyob rau cov tebchaws deb rau lub sijhawm no, hmo no nyob rau tebchaws suav, thiab lwm lub tebchaws. Qhov kev sablaj loj yeeb tau tshwm sim rau lub sijhawm no!


Yog ib qhov uas yuam kev loj heev uas xav tias niaj hnub nim no tsis muaj rooj txhawb siab lawm!

II. Ob, qhov yuam kev yog hais tias rooj txhawb siab yog xijpeem rau neeg qhov kev tshaj tawm.

Yog ib qhov yuam kev loj heev nyob rau cov Npavtiv qab teb thiab lwm pab pawg. Cov ntsiab lus no pib los ntawm Charles G. Finney. Finney hais tias, “Rooj txhawb siab yog ib yam uas yeej txawj tshwm zoo li tej qoob loo ua mua cog rau qhov chaw zoo” (C. G. Finney, Lectures on Revival, Revell, n.d., p. 5). Ntau pawg ntseeg tseem pib muaj “rooj txhawb siab” nyob rau niaj hnub nim no – thiab xau tsis ntev no! Nov yog Finney cov lus qhuab qhia! Rooj txhawb siab tsis yog nyob rau ntawm peb qhov kev tshaj tawm thiab coj neeg los cuag Vajtswv!

Mloog cov lus nyob rau Teshaujlwm 13:48-49,

“Thiab thaum lwm haiv neeg hnov qhov no, lawv yuav zoo siab, thiab qhuas Vajtswv Txojlus: thiab txhua tug uas tau txais kev cawmdim. Thiab Vajtswv Txojlus raug xa tawm mus rau txhua qhov.”

Kuv ntseeg tias ob nqe lus ntawm no qhia meej tias rooj txhawb siab xijpeem rau peb qhov kev tshaj tawm. Txawm yog cov lus hais txog Yexus “tau luam tawm rau txhua qhov chaw” tsuas yog cov neeg uas “raug xaiv kom tau txoj sia thiaj ntseeg.”

Yog, peb raug qhov kom “yuav tsum qhia cov lus hais txog Yexus rau txhua tiam neeg” (Malakaus 16:15) – tiam sis tsis yog tias txhua tug yuav ntseeg! Nyob rau lub sijhawm uas muaj rooj txhawb siab muab coob leej yuav ntseeg coob tshaj lwm lub sijhawm – tiam sis qhia meej tias rooj txhawb siab tsis xijpeem rau kev tshajtawm xwb.

III. Peb, qhov yuam kev yog hais tias rooj txhawb siab xijpeem rau cov ntseeg qhov kev fij tug kheej.

Kuv ntseeg tias coob leej tau siv 2 Xwmtxheej 7:14. Yog ib qhov xav tsis thoob ua cov neeg no tsis muab cov nqe Vajluskub nyob rau Vajluskub tshiab los txhawb lawv cov lus qhuab qhia xijpeem rau cov ntseeg “koom tes nrog rau Vajtswv” Yog vim licas thiaj li muaj cov lus no rau Vajntxwv Xalaumoos, coj los siv ua tug qauv rau cov pawg ntseeg hauv Vajluskub tshiab? Kuv tsis pom tias yuav tsum ua lintawd tsuas yog cia cov xihbwb xa cov tswvcuab tawm hauv pawg ntseeg, “coj kub, thiab nyiaj, kaus ntxhau, thiab qaib ntxhw,” zoo li Xalaumoos tau ua nyob rau 2 Xwmtxheej 9:21, nyob ob tshooj tom qab!

Iain H. Murray hais tias, nyob rau 2 Xwmtxheej 7:14, “Thawj yam yuav hais yog yuav tsum paub meej tias dab tsis yog cov lus cog tseg hauv [Vajluskub tshiab] txog rooj txhawb siab, yuav tsum totaub txog rooj txhawb siab, thawj yam yog, sijhawm yuav tsum mus tau uake. Xws li cov neeg Ixayees nyob rau Vajluskub qub thiab lub tebchaws, thiab cawm lub tebchaw, nov yog lub ntsiab lus uas hais txog” (Murray, Ibid., p. 13). Qhov uas hais tias rooj txhawb siab xijpeem rau qhov ua neeg fij tug kheej yog los ntawm Finney.

Muaj ib zaug Winston Churchill tau sau ntawv mus rau nws tug xeeb ntxwv, hais kom nws cia li mus kawm txog keebkwm, vim keeb kwm qhia rau kom neeg ntse thiab paub txog yav tom ntej. Nyob rau Churchill cov lus hais “Kawm keebkwm” peb pom tau hais tias lub ntsiab lus uas hais tias rooj txhawb siab yog xijpeem qhov neeg “fij tug kheej tab nrho” tsis muaj tseeb. Tug cev Vajtswv lus uas yog Yaunhas yog tug neeg ua tsis fij tug kheej tag nrho rau Vajtswv. Nyeem nyob rau Yaunas tshooj ob, yuav pom txog qhov uas muaj ib zaug nws tsis muaj kev ntseeg. Tsis yog, peb pom tau hais tias rooj txhawb siab loj nyob rau lwm haiv neeg hauv Vajlubkub qub tsis yog nyob rau ntawm qhov neeg “fij tug kheej” los sis “qhov zoo tshaj” ntawm tug cev Vajtswv lus. John Calvin yogi b tug uas ua txhaum muab neeg pov hlawv – tsis muaj ib yam zoo raws li Vajluskub tshiab! Los Vajtswv tseem xa kev txhawb siab los rau nws tes dej num, thiab nws cov ntawv ua tau sau cia. Luthaw muaj ntau zaug tswj tsis tau nws qhov kev chim, thiab tseem hais tias neeg Jews qhov chaw pehawm Vajtswv yuav tsum raug hlawv kub nyhiab. Txawm Luthawj yuav yog neeg zoo li no los, Vajtswv tseem xa kev txhawb siab los rau nws tej dej num. Peb zam txim rau Calvin thiab Luthawj vim peb paub tias lawv nyob rau tiam nruab nrab, uas tseem tau tej tswvyim no los ntawm cov hu ua Catholicism. Vim yog cov neeg no Vajtswv thiaj li coj lawv los hloov neeg txoj kev ntseeg thiab muaj kev txhawb siab nyob rau lawv tes dej num. Whitefield muaj tej zaum tseem yuam kev “ua neeg khavtheeb” tsis yog li qhov Vajtswv nyiam. Wesley tseem ua tej yam (uas raws neeg xav) nws tseem hais tias nov yog raws li Vajtswv dej siab. Yog, Whitefield, Wesley, Luther thiab Calvin qhia kom peb pom rooj txhawb siab loj nyob rau lawv tej haujlwm.

Peb pom, tej yam povthawj no nyob rau keebkwm, tug neeg uas tsis zoo, tej zaum ua tau tej yam tsis hum Vajtswv siab nyiam, los Vajtswv tseem uas kom muaj kev txhaws siab loj. Peb thiaj li hais tau tias Finney thiab cov neeg uas raws nws qab yuam kev thaum lawv los hais tias kev txhawb siab yog xijpeem ntawm neeg qhov kev fij tug kheej, xibhwb Povlauj hais tias,

“Tiamsis peb muaj cov nyiaj kub ua nyob rau tej tais av, kom pom tau hais tias yog Vajtswv lub hwjchim tsis yog los ntawm peb” (2 Kaulithaus 4:7).

Peb yuav xaus nqe no los saib txog Stefanau cov lus qhuab qhia rau cov nom tswv loj. Peb paub tau hais tias Stefanau yog tug “puv ntoob rau kev ntseeg, hwjchim, [thiab] ua tau ntau yam txujci loj rau cov neeg” (Teshaujlwm 6:8), Txawm lintawd los Stefanau twb tsis pom rooj txhawb siab nyob rau nws cov lus qhuab qhia. Los nws tseem raug lawv xuas pob zeb txawb tuag. Nws yog neeg dawb huv thiab ncajncees, tiam sis qhov no ua tsis tau kom muaj kev txhawb siab nyob rau nws qhov kev ua Vajtswv num. Peb muaj peevxwm yoo mov thov Vajtswv, thiab los ua ib tug ntseeg tseeb, tiam sis qhov no yuav yuam tsis tau kom Vajtswv xa kev txhawb siab los rau peb. Yog vim licas? Xibhwb Povlauj hais li no tias,

“Yog vim lintawd, tug neeg uas cog thiab ywg dej tsis tau tseemceeb, Tiam sis Vajtswv tug ua kom loj hlob thiaj yog tug tseemceeb” (1 Kaulithaus 3:7).

Yog, peb txhob tso kev thov Vajtswv tseg, thiab kev yoo mov, rau kev txhawb siab, thiab yuav tsum nco ntsoov tias, “tiam sis Vajtswv…kom muaj ntxiv” (1 Kaulithaus 3:7). Vajtswv lub hwjchim xwb thiaj li ua kom tau rooj txhawb siab!

IV. Plaub, qhov yuam kev yog cov lus hais tias kev txhawb siab yog cov lus uas peb niaj hnub hais nyob hauv pawg ntseeg xwb.

Vajntsujplig los rau cov thwjtim rau hnub Peteskos. Lawv qhia Vajtswv txojlus yog uas txhua yam lus rau cov neeg tuaj mloog ntawd, thiab muaj txog loi peb txhua tug neeg tau hloov dua siab tshiab, nov yog kev txhawb siab loj, raws li tau sau tseg cia nyob rau Teshaujlwm tshooj obo. Tiamsis qhov tseemceeb uas peb pom yog lawv puv ntoob rau Vajntsujplig raws li tau sau nyob hauv Teshaujlwm 4:31,

“Thaum lawv thov Vajtswv tag qhov chaw uas lawv tuaj koom ua ke thiab cov neeg ntawd txawm puv ntoob ntawm Vajntsujplig thiab qhia Vajtswv lus ntawm siab tawv qhawv” (Teshaujlwm 4:31).

Qhov no qhia rau peb paub tias yeej muaj caij nyoog rau kev txhawb siab, tsis yog lam tau lam muaj. Tiam sis kuj tseem muaj lub lub sijhawm uas muaj kev txhawb siab ntau zaug nyob rau pawg ntseeg, ib hnub mus rau ib hnub. Kuv ntseeg tias no yog cov lus uas mus raws li Xibhwb Povlauj hais tias, “thaum muaj sijhawm, thiab tsis muaj sijhawm” (2 Timautes 4:2). Nov yog txhais tau hais tias peb yuav tsum qhia Vajtswv lus, tshajtawm thiab thov Vajtswv tsis txhob tu ncua txawm yuav muaj los sis tsis muaj rooj txhawb siab. Tswv Yexus hu peb los ntseeg nws Cov Lus Samhwm (Mathais 28:19-20), thiab “qhia Vajtswv rau txhua txhia yam” (Malakaus 16:15) txawm yuav muaj kev txhawb siab los tsis muaj! Muaj ib txhia yuav hloov dua siab tshiab tej lub sijhawm uas Vajtswv tseem tsis tau ua haujlwm.

Yog peb ntseeg tias kev txhawb siab yog Vajtswv qhov haujlwm ua niaj hnub ua, peb yuav qaug zogo. Iain H. Murray hais tias,

Lub ntsiab lus ntawm no George Whitefield qhia rau nws tug phoojywg uas yog William McCulloch, uas xibhwb nyob rau Cambusslang [Scotland]. Nyob rau xyoo 1749 McCulloch qaug zog vim yog nws pheej xav hais tias uas cas tsis muaj rooj sablaj zoo li xyoo 1742 lawm. Whitefield rov hais rau nws tug kheej tias xyoo 1742 tsis yog tug qauv rau cov ntseeg: “kuv yuav tsum zoo siab uas tau hnov txog [lwm yam] rooj txhawb siab nyob hauv Cambuslang; tiam sis tug phoojywg, nej twb pom tej yam zoo li no lawm zoo cov lus tau hais los saum no ua tshwm sim tau ntau xyoo” Martyn Lloyd-Jones hais txog tej yam zoo tib yam li tau tshwm nyob rau ib tug xibhwb nyob rau Welsh “lawv qhov kev ua Vajtswv num uas tig los saib ua nws tau pom nyob rau xyoo 1904: “Thaum kev txhawb siab xaus lawm…nws pheej xav tias ntshe yuav tsis muaj ntxiv li lawm. Nws txawm pib nyuaj siab thiab tsis kev thaj yeeb tau plaub caug xyoo nyob rau nws lub neej” (Iain H. Murray, ibid., p. 29)

Yog Vajtswv tsis xa kev txhawb siab los, peb txhob cia qhov no ua rau peb qaug zog. Peb yuav tsum mus lawm tom ntej “thaum muaj sijhawm [thiab] tsis muaj sisjhawm” qhia Vajtswv Txojlus, thiab coj tug neeg txhaum los cuag Vajtswv. Tiam sis tib lub sijhawm ntawd, peb yuav tsum muaj kev nyuaj siab. Tiam sis yog Vajtswv tsis xa rooj txhawb siab rau peb, los peb yeej txhob tso kev coj neeg los cuag Vajtswv! Peb tsis txhob qaug zog! Peb tsis txhob tso tseg! Peb yuav tsum tshaj tawm thaum muaj sijhawm thiab tsis muaj sijhawm!

V. Tsib, qhov yuam kev yog hais tias tsis muaj ib yam yuav ntsig txog rooj txhawb siab.

Vajluskub thiab keebkwm ob qhov no puas leej qhia meej tias rooj txhawb siab tsis yog xijpeem nyob rau neeg qhov kev tshaj tawm thiab qhov neeg feej tug kheej. Tiam sis muaj ntau yam yuav tsum tau ua. Nov yog cov lus qhia thiab kev thov Vajtswv yog. Peb yuav tsum thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab thiab cov lus qhia yog yuav tsum hais txog kev txhaum thiab kev cawmdim.

Nyob rau phau ntawv uas muaj lub ntsiab lus, Rooj txhawb siab (Crossway Books, 1992), Dr. Martyn Lloyd-Jones sau phau ntawv no muaj ob tshooj, lub ntsiab lus “Cov lus qhia dawb huv” thiab “Cov lus txheej thaum ub uas tuag lawm” Nyob rau ob tshooj ntawm no, tug txiv neej no pom txog keebkwm txheej thaum ub, qhov peb meej tias muaj ntau yam yuav tsum tau qhia thiab ntseeg yog peb cia siab kom Vajtswv xa kev txhawb siab los rau peb. Kuv yuav hais plaub yam uas nws tau sau tseg cia.


1. Neeg poob rau kev txhaum – txhua yam kev phem.

2. Ib tiam dhau ib tiam – los sis yug dua tshiab – zoo li Vajtswv tes num, tsis yog qhov neeg ua tau. v

3. Ncajncees vim yog kev ntseeg hauv Yexus xwb – tsis yog qhov kev ntseeg uas yog “kev txiav txim siab” los lwm qhov los.

4. Tswv Yexus cov ntshav ntxhuav tau kev txhaum – tsis hais qhov neeg ua thiab ib txwm yeej muaj los.


Plaub yam kev qhia ntawm no raug Charles G. Finney thuam heev, thiab tom qab ntawd neeeg ib txhia thiaj li coj raws li no. Thiaj li paub meej tias txij thaum ntawd thiaj tsis muaj kev txhawb siab txij thaum xyoo 1859! Kuv yuav piav tsis tau kom tag, tiam sis nov yog cov lus tseeb uas peb yuav tsum qhia yog peb xav kom muaj kev txhawb siab los rau pawg ntseeg. Peb cov pawg ntseeg muaj cov neeg coob heev uas tseem tsis tau dim, yeej tsis muaj ib tug yuav hloov dua siab tshiab tiag yog tsis muaj kev qhuab qhia lub ntsiab lus no – thiab qhia rov qhia rais!

Dr. Lloyd-Jones hais tias,

Tig rov mus saib keebkwm txog rooj txhawb siab, thiab nej pom tau hais tias txiv neej thiab poj niam xav tib yam nkaus. Lawv paub txog lawv qhov kev zoo tias yog dabtsi tiam sis zoo cev khaub ncaws uas qias neeg, lawv qhov kev ncajncees tsis muaj nqi kiag li. Thiab lawv yog cov neeg uas ua tsis tau dabtsi, thiab quab nrhiav Vajtswv kom hlub thiab hmo tshua. Ncajncees vim kev ntseeg. Vajtswv tes dej num. “Yog Vajtswv tsis ua rau peb” lawv hais tias “peb yog cov neeg uas ploj lawm” Thiab lawv [xav] tsis muaj kev vam nyob rau ntawm Vajtswv. Lawv tsis mob siab, thiab saib zoo li tsis tseem ceeb, thiab lawv qhov kev ncajncees nyob rau pawg ntseeg thiab ntawm yam ntau tsav. Lawv pom tias tsis muaj ib qhov zoo, txawm lawv qhov kev ntseeg los tsis muaj nqi kiag li. Vajtswv yuav cawm tug neeg txhaum. Thiab yog cov lus tseem ceeb uas nyob rau txhua lub sijhawm uas muaj kev txhawb siab (Martyn Lloyd-Jones, ibid., pp. 55-56).

“Tiam sis cov neeg uas tsis siv qhov lawv ua tiam sis ntseeg Vajtswv pab kom tug neeg uas tsis ncajncees ua tau neeg ncajncees kev ntseeg zoo li no xam tau hais tias yog tug neeg ncajncees” (Loos 4:5).

“Tswv Yexus Khetos: Vajtswv ua rau kom peb yog neeg ncajncees vim yog ntseeg hauv Yexus cov ntshav” (Loos 3:24-25)

VI. Rau, qhov yuam kev yog qhia tias kev txhawb siab pib los ntawm qhov kev xyivfab

Qhov qhia tias “Rooj txhawb siab luag ntxhi” tsis muaj tseeb txawm licas los xij. Kuv thiab kuv tug phoojywg uas yog Dr. Arthur B. Houk pom nyob rau ib lub rooj sablaj. Yog ib qhov uas cov neeg tam sim no yuav tsum xav txog kev txhaum. Dr. John Armstrong hais tias, “Qhov [lawv] xav tau yog kev zoo siab, kev puv ntoob, thiab kev ncajncees” (True Revival, Harvest House, 2001, p. 231). Lawv tsis xav txog yam uas lawv cheem tsum uas yog kev cawmdim ntawm kev txhaum!

Tiam qhov ntawd hloov qhov kev hloov dua siab tshiab tseeb, thiab kev txhawb siab tseeb. Nyob rau rooj txhawb siab, thiab nyob rau tug neeg uas hloov dua siab tshiab, “siab tawg tag, Tswv Yexus yog nruab nrab ntawm kev lees txim thiab kev hloov dua siab tshiab thaum Vajntsujpolig los txog. Neeg yuav…quaj vim yog paub txog kev txhaum” (Armstrong, ibid., p. 63).

Raws li kuv pom yog txhua tug uas los hloov dua siab tshiab tau quaj thiab tu siab vim yog kev txhaum. Thiab yeej muaj tseeb rau tib neeg raws li kuv pom ntawm kuv lub qhov muag. Thiab muaj tseeb nyob rau rooj txhawb siab txheej thaum ub.

Peb yuav thov Vajtswv licas rau koj kom Vajntsujplig los rau ntawm koj! Peb yuav thov Vajtswv licas rau koj kom koj paub tias kev txhaum yog qhov tawm tsam Vajtswv. Peb yuav uas licas thiaj li thov Vajtswv tau rau koj kom los ntxuav kev txhaum ntawm Yexus cov ntshav! “Tswv Yexus uas yog Vajtswv Leejtub cov ntshav ntxuav tau txhua yam kev txhaum” (1 Yauhas 1:7). Amees. Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv kom xa kev txhawb siab los rau peb pawg ntseeg.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Xemkhasliyas 12:10; 13:1.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Revive Thy Work, O Lord” (by Albert Midlane, 1825-1909).


TXHEEJ TXHEEM

RAU YAM QHIA TXOG COV NEEG NIM NOM QHIA YUAM KEV TXOG ROOJ TXHAWB SIAB

(COV LUS QHIA TXOG ROOJ TXHAWB SIAB ZAUM 15)
SIX MODERN ERRORS ABOUT REVIVAL
(SERMON NUMBER 15 ON REVIVAL)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

(1 Kaulithaus 13:12)

I. Ib, qhia yuam kev tias niaj hnub nim no tsis muaj rooj txhawb siab lawm, Teshaujlowm 2:39; Tshwmsim 7:1-14.

II. Ob, qhov yuam kev yog hais tias rooj txhawb siab yog xijpeem rau neeg qhov kev tshaj tawm,Teshaujlwm 13:48-49; Malakaus 16:15.

III. Peb, qhov yuam kev yog hais tias rooj txhawb siab xijpeem rau cov ntseeg qhov kev fij tug kheej, 2 Xwmtxheej 9:21; 2 Kaulithaus 4:7;
Teshaujlwm 6:8; 1 Kaulithaus 3:7.

IV. Plaub, qhov yuam kev yog cov lus hais tias kev txhawb siab yog cov lus uas peb niaj hnub hais nyob hauv pawg ntseeg xwb., Teshaujlwm 4:31; 2 Timautes 4:2; Malakaus 16:15.

V. Tsib, qhov yuam kev yog hais tias tsis muaj ib yam yuav ntsig txog rooj txhawb siab, Loos 4:5; 3:24-25.

VI. Rau, qhov yuam kev yog qhia tias kev txhawb siab pib los ntawm qhov kev xyivfab, 1 Yauhas 1:7.