Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TIAM NTIAJTEB KAWG

(QHUAB QHIA ZAUM 4 TXOG KEV HAIS TXOG YAV TOM NTEJ)
THESE ARE THE LAST DAYS!
(NUMBER 4 ON BIBLE PROPHECY)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov yim hli 31, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 31, 2014


Thov nthuav nej phau Vajluskub mus rau 2 Petus tshooj peb, nqe 3. Thov peb sawv ntsug nyeem 2 Petus 3:3 ua ke.

“Puab yuav nug mej has tas, nwg tub cog lug tseg lawm has tas, nwg yuav lug nua nev ais nwg nyob hov twg. Yog puab txhob txwm tsw ncu qhov kws thau u Vaajtswv has kuas muaj lub ntuj hab lub nplajteb, tes txawm ca le muaj lawv le Vaajtswv has. Lub nplajteb tawm huv dej lug hab Vaajtswv kuas dej nyob puag ncig lub nplajteb?” (2 Petus 3:3-4).

Tag kis no kuv yuav los hais txog lub ntsiab lus no “Tiam Ntiajteb kawg” Muaj ntau yam qhia tias peb nyob rau tiam ntiajteb kawg.

Muaj qhia nyob rau 2 Petus 3:3, hais tias “Tiam ntiajteb teb kawg yuav los txog” Ua tib zoo saib lo lus “Hnub kawg” Nej yuav pom tias muaj qhia nyob thoob plaws hauv Vajluskub. Xibhwb Povlauj hais tias “Lub sijhawm ntiajteb kawg yuav los txog” (2 Timautes 3:1). Yakaunpaus hais tias “Nej npaj mus rau tiam hnub kawg” (Yakaunpaus 5:3). Tug thwjtim uas hu ua Yudas los yeej hais tias “Hnug kawg yuav muaj neeg ua raws li lawv tej kev ntshaw” (Yudas 18). Xibhwb Povlauj tseem hais ntxiv tias yuav muab Dabntxwnyoog tawm tsam heev zuj zus tuaj “Hnub tom qab ntawd” (1 Timautes 4:1) Tswv Yexus tseem hais muab tiam ntiajteb kawg coj los piv rau qhov dej nyab ntiajteb, Tswv Yexus “As the days of Noe were, so shall also the coming of the Son of man be” (Matthew 24:37).

Cov qhia Vajluskub txheej thaum ub hais tias tiam ntiajteb yuav kawg. Cov paub txog Vajtswv Txojlus qhia hais tias peb nyob rau tiam ntiajteb kawg. Kuv ntseeg tias lawv hais yog lawm. Vajluskub qhia txog qhov no, raws li peb paub tias “Hnub kawg” Lo lus “Hnub kawg” tsis yog tias ib ob hnub los sis ib ob lim tiam. Lo lus “Hnub kawg” hais txog lub sijhawm ua ntej ntiajteb kawg. Txhua yam xwm txheej puas leej qhia tias peb nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg. Tsis ntev los no ib tug txiv neej lub npe Leonard Ravenhill hais tias, “Ntawd yog tiam ntiajteb kawg, tiam nug lo lus nug yogh nub ntawd ntev npam licas?” (Leonard Ravenhill, America is Too Young to Die, Bethany House Publishers, 1979, p. 50) Dr. M. R. DeHaan hais tias “Peb ntseeg hais tias peb nyob rau tiam uas” (M. R. DeHaan, M.D., The Jew and Palestine in Prophecy, Zondervan Publishing House, 1978, p. 170)

“Puab yuav nug mej has tas, nwg tub cog lug tseg lawm has tas, nwg yuav lug nua nev ais nwg nyob hov twg. Yog puab txhob txwm tsw ncu qhov kws thau u Vaajtswv has kuas muaj lub ntuj hab lub nplajteb, tes txawm ca le muaj lawv le Vaajtswv has. Lub nplajteb tawm huv dej lug hab Vaajtswv kuas dej nyob puag ncig lub nplajteb?” (2 Petus 3:3-4).

Lo lus txuas ntxiv mus yog “thuam” Muaj neeg thuam lo lus hais txog qhov Yexus los zau ob thiab tiam ntiajteb yuav kawg. Lawv thuam thiab luag. Lawv tsis ntseeg. Lawv thuam thiab tsis ntseeg txog qhov Yexus los ntiajteb zaum ob. Lawv tsis lees paub txog qhov hais txog ntiajteb yuav kawg. Lawv hais tias “yog xav rau qhov phem xwb” – thiab lawv muab rho tawm hauv lawv qhov kev xav.

Yog vim licas lawv thiab cem thiab thuam? Lo lus txuav ntxiv hais tias “Ua raws li lub siab” Lawv ua neej nyob rau txo kev xam pom tug kheej xwb thiab kev txhaum. Yog lintawd lawv thiaj tsis xav kom Yexus rov los. Vim lawv tsis xav khiav tawm ntawm txoj kev txhau. Lawv tsis nyeem Vajluskub. Lawv tsis xav paub qhov tseeb – vim yog lawv hais qhov dag, thiab ua raw li lawv lub siab nyiam.

Tsis ntev los no kuv tau mus koom ib lub rooj nco txog kev kawm ntawv tiav UCLA. Muaj neeg saum txheej leej tuaj koom. Muaj ib tug tuaj hais lus nyob rau zaum no hais txog yam kev phem nyob rau lub ntiajteb – kev kub ntxhov, av qeeg, neeg coob zuj zus, kev ua noj haus, thiab kev sib ntau sib tua los ntawm Iran thiab Kaulim qaum teb thiab Pakistan, muaj kev sib ntau sib tua thoob plaws txhua qhov. Tiam sis nws hais tias “Txob mus ntseeg raws li xibhwb hais, lub ntiajteb no tsis muaj qhov kawg” kuv hais raws nraim li nws hais tseg! Kuv tau muab nws cov lus sau cia! Thaum nws hais li ntawd tag, nws hais tias “Lub ntiajteb no tsis muaj qhov kawg. Txhob mus ntseeg raws li Vajluskub qhia tseg” Kuv yuav los hais raws li nqe Vajluskub no,

“Puab yuav nug mej has tas…Lub nplajteb tawm huv dej lug hab Vaajtswv kuas dej nyob puag ncig lub nplajteb?” (2 Petus 3:3-4).

Tug txiv neej ntawd tseem hais tias “lub ntiajteb no yuav tsis muaj qhov xaus” nyob rau xyoo 1965 Barry McGuire ib zaj nkauj hais tias “nej yuav tsis ntseeg hais tias peb tab tom yuav puas tsuaj” thaum ub kuv ntseeg tam sim no los kuv ntseeg! Peb nyob rau tiam “ntiajteb kawg” ua ntej tsov rog nyab laj. Thiab tebhaws Ixayees 1980. Communist los kav tebchaws Suav nyob rau xyoo 1949. Thiab kev phem nyob rau xyoo 1950, Kennedy raug tua yog 1963. Tom qab ntawd Malcolm X raug tua. Tom qab ntawd Dr. Martin Luther King. Tom qab ntawd Bobby Kennedy. Vim coj nkauj thiab kev hau dej hau cawv ua rau neeg txhua tiam ua phem tag hu si. Tej no ib yam txawv ib yam, peb lub neej hloov, raws Leonard Ravenhill hais tias “yog tiam ntiajteb kawg lo lus nug yog hnug ntawd ntev npaum licas?”

Cov thwjtim xav paub hais tias ntiajteb yuav kawg thaum twg, thaum twg lub ntiajteb no thiaj yuav kawg. Lawv thiaj nug Yexus qhia yam xwm txheej rau lawv paub. Nws qhia ntau yam rau lawv, raws li nyob rau Mathais 24, thiab raws li Lukas 21. Mathais 24 qhia txog qhov Yexus teb lawv; qhiav txog yam ntiajteb kawg. Thiab Lukas 21 tseem qhia tau ntau yam. Kuv cov lus yuav los sai?” (Mathais 24:3). Tswv Yexus tej ntau yam raws li thawj nees nkaum tshooj hauv phau Vajluskub Lukas.

I. Ib, xwm txheej hais txog kam noj kev haus.

Yesus hais tias yuav zoo li no,

“Yuav muaj tej yaam ua tsua tuabneeg ntshai kawg le, hab suavdawg yuav pum tej txujci tseem ceeb nyob sau nruab ntug…Tej tuabneeg yuav tsaus muag tsw ncu qaab lawm, vem puab ntshai hab puab xaav txug tej kws yuav muaj lug thoob plawg huv nplajteb nuav, tsua qhov ib puas tsaav yaam muaj fwjchim kws nyob sau nruab ntug yuav ua zug quas kais tsw nyob qhov qub lawm” (Lukas 21:11, 25-26).

Los siab qhov no! Yexus hais tias lub sijhawm ntawd neeg lub siab yuav ntshai heev “hauv ntiajteb” Nws hais tias yuav muaj kev ntshai loj heev vim yog tej xwm txheej uas tshwm hauv ntiajteb,

“tsua qhov ib puas tsaav yaam muaj fwjchim kws nyob sau nruab ntug yuav ua zug quas kais tsw nyob qhov qub lawm” (Lukas 21:26).

Thaum peb los saib tej xwm txheej hais txog dej khov nyob rau sab qaum teb yaj tha, tej no txaus ntshai heev. Thaum nej los pom txog cov kab mob uas yog AIDS nyob rau tebchaw Africa, tsis muaj tshuaj yuav kho tau – txaus ntshai heev.

Thiaj li los pom txog qhov ua cov hluas tam sim no txhawb xeeb txog lawv lub neej yav tom ntej. Muaj kev soj ntsuam qhia tias 80 feem pua ntawm cov hluas xam tsis pom tias lub neej pem suab yuav zoo tau licas. Qhov no qhia tias cov hluas tig los txhawj txog kev noj kev haus thiab kev lag luam, zoo li tej teeb meem uas tshwm sim thoob ntiajteb!

Peb pom tias muaj xov xwm niaj hnub qhia txog teebmeem ntawm kev lag luam thoob ntiajteb. Tej no yog xwm txheej qhia txog ntiajteb yuav kawg, thiab qhov Yexus los zaum ob.

II. Ob, xwm txheej hais txog kev sib tawm tsam.

Coob leej ntxub cov neeg Ixayees thiab lub tebchaws Ixayees. Muaj ib pab tub txhais hu nkauj muaj lub npe Metropolitan Opera nyob rau hauv nroog New York tab tom npaj yuav muaj kev hu nkauj rau neeg tuaj saib. Lawv siv lub npe “The Death of Klinghoffer” nyob rau lub sij hawm nplotoo zeeg los no. Qhia txog cov neeg Palexatais tua ib tug txiv neej laus uas yog neeg Ixayees muaj hnub nyoog 69 xyoo thaum nws tseem zaum ntawm lub nrooj uas tuag te tuag taw. Qhia txog kev ywj pheej los tua txog cov neeg Ixayees. Lawv lub ntsiab lus yog “Thaum twg yog cov neeg txom nyem tuaj nyob uake, lawv yuav pom cov neeg Ixayees coob, lawv paub txog qhov ua phem rau cov neeg [thiab] rhuav tshem cov neeg no…Amelikas yog ib cov neeg Ixayees uas loj tshaj” Kuv xav kom peb sawvdaws txwv pab tub paj nruag no ntawm xa ntawv mus rau Peter Gelb tau rau ntawm pgelb@metopera.org. Nws yog tug thawjcoj ntawm pab hu nkauj uas yog nyob rau nroog New York, hu xov tooj mus hais kom cia li tso qhov “The Death of Klinghoffer” (News item taken from the Jewish Standard, August 19, 2014). Vim yog lawv ntxub cov neeg Ixayees, Yexus hais tias,

“Thaus mej pum tub rog tuaj vej lub nroog Yeluxalee, mej yuav paub has tas, tsw ntev lub nroog nuav yuav puam tsuaj [nws ze lawm]” (Lukas 21:20).

Cov neeg ntxub neeg Ixayees coob zuj zus thoob ntiajteb, zoo li Hitler tau tua cov neeg Ixayees. Tiamsis nws ua tsis tau raws li lub siab xav vim yog Ixayees yog haiv neeg uas VAjtswv xaiv tseg nyob ntiajteb. Vajluskub qhia hais tias,

“Lawv yog cov Leejtxiv hlub” (Loos 11:28).

Cov ntseeg Npavtiv yog cov uas txhawb nqa hais neeg Ixayees, Peb yuav tsum txhawb cov neeg Ixayees, Vajtswv Txojlus qhia tias tiam ntiajteb yuav kawg neeg sawv los tawm tsam haiv neeg Ixayees. Vajluskub hais tias,

“Nub hov kuv yuav ua kuas Yeluxalee ua lub pob zeb kws nyaav, yog lub tebchaws twg yooj xeeb muab lub pob zeb hov nqaa” (Xekhaliyas 12:3)

Tej no tab tom tshwm sim lub sijhawm no. yog lub sijhawm uas peb nyob uas yog ntiajteb yuav kawg no, Cov ntseeg Vajtswv yuav tsum los txhawb nqa cov neeg Ixayees, txawm yog “kev phem” hauv ntiajteb muaj loj zuj zus tuaj.

III. Peb, xwm txheej qhia txog kev ntseeg – cov ntseeg cuav.

Yexus hais tias,

“Mej yuav tsum ceev faaj zoo tsw xob kheev leejtwg ntxag kuas mej yuam kev, hab has tas, tub txug lub swmhawm kws teem ca ntawm lawm, los mej tsw xob lawv cov ntawm moog” (Lukas 21:8).

Yexus tseem hais ntxiv tias:

“Tsua qhov yuav muaj tej tug cuav cawmseej hab tej cuav xwbfwb kws qha Vaajtswv txuj1ug tsw tseeb lug ua tej yaam kev phemfwj ntxag Vaajtswv cov tuabneeg, saib yuav ntxag tau kuas puab yuam kev los tsw tau” (Mathais 24:24).

Ntau yam nej pom nyob rau hauv TBN yog cuav. Coob tug xibhwb qhua tsis tseeb thiab ua kom totaub yuam kev. Xibhwb Povlauj hais tias,

“Tsua qhov tshuav tsw ntev yuav muaj tuabneeg tsw kaam noog Vaajtswv txujlug. Puab yuav ua lawv le puab lub sab nyam, hab yuav moog nrhav ntau tug xwbfwb lug qha tej zaaj kws puab nyam noog” (2 Timautes 4:3)

IV. Plaub, xwm txheej qhia txog kev tawm tsam cov ntseeg.

Kev tsim txom cov ntseeg muaj thoob plaws nyob rau hauv ntiajteb yam suav tsis txheeb. Xws li, cov ntseeg uas nyob rau Suav teb raug nte kaw rau tsev loj cuj vim yog ntseeg Vajtswv, cov neeg Muslim Jihadists tua cov ntseeg nyob rau txhua txhua hnub raws li xov xwm tau hais tseg. Yexus hais tias,

“Kuas thaus tej ntawm tseem tsw tau muaj lug yuav muaj tuabneeg…puab ua le ntawm vem mej yog cov kws ntseeg kuv” (Lukas 21:12)

Yexus tseem hais ntxiv tias, cov niam thiab cov txiv uas tsis ntseeg yuav sawv los tsim txom lawv cov menyuam uas ntseeg Vajtswv. Xws li cov cov hluas Muslim uas hloov los ntseeg Vajtswv, tej no yeej muaj tseeb nyob rau lub tebchaws Amelikas ntawm no, Yexus hais tias:

“Txawm yog mej nam mej txwv, hab mej tej kwvtij kwvluag hab mej tej neej tsaa, los puab yuav muab mej coj moog tsua num tswv, tes cov num tswv yuav muab mej cov qee leej tua pov tse, Txhua leej txhua tug yuav ntxub mej vem mej yog kuv cov” (Lukas 21:16-17).

Sim los saib! Ib txhia yuav tsis nyiam yog koj los ua ib tug ntseeg mob siab rau Vajtswv! Lawv yuav tawm tsam koj! Yog koj xav los ua ib tug ntseeg Vajtswv tseeb koj yuav tsum tso qee yam mus! Nov yog ib yam xwm txheeb nyob rau tiam ntiajteb kawg.

V. Tsib, xwm txheej Yexus hais txog kev saib neeg lub siab.

Yexus hais tias:

“Mej yuav tsum [ceev faaj] tsaam tes mej qaug sab tsua kev noj kev haus, hab mej naj nub [txhawj] mej lub neej, tes nub kws mej tsw ncu ceev faaj, Tuabneeg Leej Tub yuav lug txug nub hov ntaag. Nub ntawm yuav lug khwb nkaus tej tuabneeg suavdawg thoob plawg huv qaab ntuj nuav ib yaam le rooj yej maag tsuag” (Lukas 21:34-35)

Muaj ib tug txiv neej ua tuaj pawg ntseeg ntawm no hais tias, “Hnub pehawm Vajtswv no, kuv tuaj tsis tau, kuv yuav nrog kuv tug txiv ntxawm nqa khoom tsiv tsev” Nws muaj rau hnub los ua qhov haujlwm no tiam sis ho “txhob txwm” los ua rau hnub pehawm Vajtswv, nws tsis paub txog teebmeem rau sab ntsujplig, coob tug plam kev tuaj pehawm Vajtswv los ntawm hais cov lus uas tsis txaus ntseeg thiab tsis muaj qab hau. Lawv muaj teebmeem ntawm kev ua neej saib tsis tseemceeb. Kev txiav txim yuav poob los rau lawv yam tsis paub txog. Vim lawv tsis npaj tosh nub Vajtswv los txiav txim!

Koj muaj peev xwm tso ntau yam tseg, tiam sis tsis yog qhov uas yuav los “txhawj txog koj lub neej” rau lub sijhawm no. Kuv pom cov hluas coj lub neej zoo li nyob rau txhua xyoo.

Yexus tseem hais tias,

Mej yuav tsum ceev faaj zuv tog hab naj nub thov Vaajtswv paab kuas mej nyaj taug dhau ib puas tsaav yaam kws yuav muaj lug nuav, hab paab kuas mej lug sawv taug ntawm Tuabneeg Leej Tub lub xub ndag” (Lukas 21:36)

Qhov no yog yam koj yuav tsum npaj tosh nub ntiajteb yuav kawg, thiab Vajtswv qhov kev txiav txim uas yog los txog no. Muaj ob yam koj yuav tsum tau ua:

(1) Tuaj rau pawg ntseeg. Tsis muaj ib yam yuav pab tau koj yog koj tsis tuaj.

(2) Los rau ntawm Yexus. Nws tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, Nws muaj txoj sia nyob ntawm Vajtswv sab tes xis, nws nyob ntawd vim yog koj. Los rau ntawm nws, nws thiaj yuav ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm nws cov Ntshav.

VI. Rau, xwm txheej qhia txog pawg ntseeg uas tsis muaj Vajtswv kev hlub.

Cov thwjtim nug Yexus,

“Tub txug lub swmhawm kws koj yuav lug hab tub txug lub swmhawm kws nplajteb yuav kawg?” (Mathais 24:3).

Ib yam xwm txheej Yexus hais nyob rau hauv Mathais 24 yog – Ntau pawg ntseeg hauv ntiajteb yuav tsis muaj kev hlub rau cov tseem tsis tau ntseeg. Yog ib cov ntseeg uas tsis muaj kev hlub, tsis muaj kev phoojywg, thaum lawv los nug Yexus txog qhov nws yuav los zaum ob, Yexus teb hais tias,

“Thaus tej kev phem fuam luj heev, suavdawg yuav tsw txawj sws hlub zuj zug [ntau] lawm” (Mathais 24:12)

Ntau pawg ntseeg tam sim no tsis mob siab txais tos cov uas tuaj saib pawg ntseeg. Tsis yooj yim uas yuav mus ntsib ib tug phoojywg zoo rau tej pawg ntseeg zoo li no. Thov Vajtswv pab peb! Yog tsis muaj Vajntsujplig, peb pawg ntseeg los yuav txawj hlub lwm tug thiab!

“Kev hlub tsuag zuj zus” (Mathais 24:12)

Pawg ntseeg uas tsis muaj Vajtswv nrog lawv nyog yuav tsis muaj txoj kev hlub rau cov tseem tsis tau ntseeg. Pawg ntseeg uas tsis muaj kev ntseeg yog pawg ntseeg uas tuag lawm, txawm yog lawv yuav khob qhov rooj npau licas, txawm yog lawv yuav siv zog npaum licas, txawm yog lawv yuav tshajtawm npaum lias! Lawv yog pawg ntseeg uas tuag lawm vim yog lawv yeej tsis paub hlub cov tseem tsis tau ntseeg.

Thov Vajtswv pab thiab cawm peb kom dim ntawm qhov ua tsis muaj kev hlub lwm tug nyob rau tiam “ntiajteb kawg no” txhua tug tuaj saib pawg ntseeg yuav tsum tau kev txais tos yam zoo, cov tuaj ntau zaug lawm los tseem yuav tsum txais tos zoo li yog Vajntxwv, peb thov Vajtswv rau lawv thiab kom pawg ntseeg puv ntoob rau Vajtswv Txoj kev hlub rau cov neeg txhaum.

“Tug kws muaj Vaajtswv xyaa tug Ntsuj Plig hab muaj xyaa lub nub qub, nwg has tas, kuv paub tej kws mej naj nub ua, kuv paub has tas mej lub moo nto quas lug tas” (Tshwmsim 3:1).

Cia li mus tshaj tawm rau cov tseem tsis tau ntseeg, coj cov neeg uas nej tau tshaj tawm no tuaj rau peb, hmo peb thov Vajtswv peb yuav los thov Vajtswv pab rau cov neeg ntawd, hu xov tooj caw lawv tuaj koom pawg ntseeg. Cov lawv cov npe cooj li coob tau. Koj lawv cov npe thiab xov tooj – hu mus nrhiav lawv, coj lawv tuaj mloog Vajtswv Txojlus.

Qhov tsus yog thawj kauj ruam ntawm qhov kev tshaj tawm xwb. Thaum lawv tuaj txog rau pawg ntseeg, peb yuav tsum hlub lawv kom txaus thiab coj los koom nrog pawg ntseeg sib raug zoo. Txhob cias lawv nyob ib leeg tom qab pehawm Vajtswv. Ntsia ntsoov cov neeg no, coj lawv los koom pawg ntseeg pehawm thiab kawm Vajtswv Txojlus. Siv zog thov Vajtswv pab kom peb muaj txoj kev hlub.

Tsis yooj yim thiab yog ib yam uas txaus ntshai rau cov neeg uas nyob yam tsis muaj kev vam. Peb thov Vajtswv tias koj yuav los rau ntawm Yexus los ntsib kev thaj yeej hauv Nws! Peb thov Vajtswv tias koj yuav tuaj koom peb pawg ntseeg rau lub lim tiam tom ntej no, tuaj kawm ntxiv txog kev cawmdim hauv Tswv Yexus, Vajtswv Leejtub! Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 2 Petus 3:3-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“The Eve of Destruction” (Barry McGuire, 1965)/
“In Times Like These” (Ruth Caye Jones, 1902-1972).


TXHEEJ TXHEEM

TIAM NTIAJTEB KAWG

(QHUAB QHIA ZAUM 4 TXOG KEV HAIS TXOG YAV TOM NTEJ)
THESE ARE THE LAST DAYS!
(NUMBER 4 ON BIBLE PROPHECY)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Puab yuav nug mej has tas, nwg tub cog lug tseg lawm has tas, nwg yuav lug nua nev ais nwg nyob hov twg. Yog puab txhob txwm tsw ncu qhov kws thau u Vaajtswv has kuas muaj lub ntuj hab lub nplajteb, tes txawm ca le muaj lawv le Vaajtswv has. Lub nplajteb tawm huv dej lug hab Vaajtswv kuas dej nyob puag ncig lub nplajteb?” (2 Petus 3:3-4).

(2 Timautes 3:1; Yakaunpaus 5:3; Yudas 18; 1 Timautes 4:1;
Mathais 24:37, 3)

Nej yuam kev vim ntau yam xwm txheej qhia ntiajteb yuav kawg!

I.   Ib, xwm txheej hais txog kam noj kev haus, Lukas 21:11, 25-26

.

II.  Ob, xwm txheej hais txog kev sib tawm tsam, Lukas 21:20; Loos 11:28;
Xemkhaliyas 12:3.

III. Peb, xwm txheej qhia txog kev ntseeg – cov ntseeg cuav., Lukas 21:8;
Mathais 24:24; II Timautes 4:3.

IV. Plaub, xwm txheej qhia txog kev tawm tsam cov ntseeg,
Lukas 21:12, 16-17.

V.  Tsib, xwm txheej Yexus hais txog kev saib neeg lub siab,
Lukas 21:34-35, 36.

VI. Rau, xwm txheej qhia txog pawg ntseeg uas tsis muaj Vajtswv kev hlub, Mathais 24:3, 12; Tshwmsim 3:1.