Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAU-EES TXOJ KEV NTSEEG

THE FAITH OF NOAH
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv nroog Los Angeles Vajtswv hnub
yav tsau ntuj hnub tim 6 lub ib hli xyoo 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 6, 2013

“Twb yog vim Nau-ees ntseeg, Nau-ees thiaj mloog Vajtswv lus. Vajtswv qhia rau Nau-ees txog tej xwm txheej uas yav tom ntej yuav muaj los uas Nau-ees qhovmuag tsis pom, Nau-ees thiab nws tsev neeg thiaj dim kev ploj kev tuag. Vajtswv ua lintawd twb yog Nws rau txim rau cov neeg ua tsis ntseeg. Vim Nau-ees ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias, Nau-ees yog tug uas ncajncees” (Henplais 11:7).


Lub sijhawm no kuv xav siv sijhawm mentsis los hais txog Nau-ees txoj kev ntseeg. Vim nws yogi b tug ua tseem ceeb nyob rau neeg tej keebkwm. Yog tsis muaj Nau-ees yeej tsis muaj neeg nyob txog rau tamsim no. Txhua tug neeg yuav poob rau hauv dej nyab tuag tag yog Nau-ees tsev neeg tsis raug cawm cia rau hauv nkoj.

Peb hwm txog Charles Martel (688-741) yog tug ua cawm cov neeg Yublaum ntawm cov cov neeg Muslims. Peb thov hwm txog Winston Churhchill (1809-1865) tug cawm cov neeg nyob rau sab hnub poob ntawm Hitler txhais tes. Peb hwm txog Abraham Lincoln (1808-1865) tug cawm cov neeg Amelikas tsis pub tawg ua ob pab. Peb hwm txog Dr. Martin Luther King (1929-1968) rau qhov ua nws cawm peb cov neeg kom tsis muaj kev sib caij tsuj nyob rau xyoo 1960s. Peb thov hwm Amelikas thawj tug no uas yog Reagan (1911-2004), Margaret Thatcher (1925-), thiab John Paul II (1920-2005) ua cawm cov neeg sab hnoob poob tsis pub raug Communism caij tsuj. Feem coob ntawm cov thawj coj hais los no tsis yog cov ntseeg Vajtswv, tiamsis lawv ua tej yam zoo pub rau lub ntiajteb. Tiam txawm yuav ua thawjcoj zoo npaum licas los, tsis muaj tug uas yuav piv tau rau Nau-ees txog yam ua nws ua. Vim koj yeej pom tias, Noah cawm neeg ntiajteb los ntawm dej nyab ntiajteb teb!

Nau-ees tsis yog ib yam duab ua muab sau cia rau menyuam tau nyeem nyob rau qhov kawm hnub kaj. Yog kuv ua tau, xav kom lawv cia li tsum tsis txhob luam cov ntawv no ntxiv lawm! Nau-ees yog tib neeg tiag tiag, yog ib tug thawjcoj ua zoo heev, cawm neeg los ntawm qhov ua neeg ntiajteb txhua tug puas leej yuav luag raug rhuav tshem kom tag. Txhua tug ntseeg yuav tsum hwm nws, thiab muab nws tsog rau qhov siab txog tej yam ua nws tau ua los.

Nyob rau rooj txhawb siab hnub kawg nyob rau New York, Billy Graham qhia txog Tiam uas Nau-ees tseem muaj txoj sia, nyob rau Mathais 24:36-39, nqe Vajluskub ua Dr. Chan tau nyeem tag los no. Zaum no yog zaum kawg ua Billy Graham qhia nyob rau “rooj txhawb siab” ua zaum kawg, muaj neeg tuaj mloog nws qhia txog lintawm 90,000 tug nyob rau qhov chaw hu ua Flushing Meadows Corona Park, nroog New York. Graham tau hais nyob rau nws qhov kev qhuab qhia hnub ntawd li no, “Thaum ua lub ntiajteb no hloov mus zoo li lub sijhawm thaum Nau-ees tseem muaj txoj sia, kom nej cia li paub tias, ze rau lub sijhawm ua Tswv Yexus twb yuav nqe los” (Billy Graham, Living in God’s Love, G. P. Putnam’s Sons, 2005, p. 110). Txawm muaj tej yam kuv tsis pom zoo nrog rau Billy Graham los, kuv xav tias nws yeej hais yog lawm txog qhov ntawm uas nws muaj lub sijhawm tamsim no coj los piv rau tiam Nau-ees tseem muaj txoj sia.

Tiamsis kuv cov lus qhuab qhia hmo no yuav tsis hais ncaj nraim rau tiam uas Nau-ees tseem muaj txoj sia. Tiam sis hmo kuv yuav los hais txog “Nau-ees txoj kev ntseeg.” Kuv ntseeg raws li tau sau tseg nyob rau pwm kawg hauv Dr. M. R. DeHaan’s phau ntawv hu ua, Nau-ees tiam los sis The days of Noah (Zondervan Publishing House, 1979 edition, pp. 178-184).

“Twb yog vim Nau-ees ntseeg, Nau-ees thiaj mloog Vajtswv lus. Vajtswv qhia rau Nau-ees txog tej xwm txheej uas yav tom ntej yuav muaj los uas Nau-ees qhovmuag tsis pom, Nau-ees thiab nws tsev neeg thiaj dim kev ploj kev tuag. Vajtswv ua lintawd twb yog Nws rau txim rau cov neeg ua tsis ntseeg. Vim Nau-ees ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias, Nau-ees yog tug uas ncajncees” (Henplais 11:7).

Nyob rau tib nqe lus no xwb hais txog Nau-ees lub neej rau peb tau paub. Nqe no pib thiab xau rau tib lo lus yog, “vim yog kev ntseeg.” Nqe no faib rau rau xya lub ntsiab lus, txhua qhov ntawm no puas leej hais txog Nau-ees txoj kev ntseeg.

I. Ib, Thawj yam kev ntseeg uas Nau-ees muaj.

Nqe no pib hais siv cov lus no, “Vim Nau-ees txoj kev ntseeg, Vajtswv tau qhia rau nws paub…” Vajtswv qhia rau Nau-ees tias dej yuav nyab ntiajteb. Vim tsis muaj dej nyab zoo li no rau yav tag los. Thiaj li saib zoo li uas tsis muaj qhov qhia tau hais tias dej yuav nyob tau lub ntiajteb. Tiamsis, vim kev ntseeg, Nau-ees ntseeg raws li qhov Vajtswv hais. Dr. DeHaan hais tias, “Nyob rau txoj kev ntseeg tsis tag yuav nug dabtsi ntxiv lawm. Tsis tag nug tias yuav muaj dabtsi tshwj qhia ua ntej los sis suab los sis…pom rau yav tom ntej los sis kev npau suav, los sis yam ua yuav los qhia tau meej tias yuav muaj tseeb lintawd. Qhov kev ntseeg tseeb lees thiab yuav txhua yam li Vajtswv cov lus, vim Nws hais lintawd” (Tib phau ntawv, daim 179). Vajtswv Txojlus hais tias,

“Kuv ntseeg yog qhov uas peb paub tseeb tias peb yuav tau tej ua peb cia siab” (Henplais 11:1)

“Qhov tseem muaj nyob” txhais tau tias yam ua tau ntseeg losis qhia tias yav tom ntej yeej muaj tseeb lintawd. Kev ntseeg yog “yam muaj tseeb uas neeg lub qhov muag ntsia tsis pom.” Kev ntseeg tsis yog los ntawm qhov ua peb pom thiab xav, tiamsis los ntawm qhov uas Vajtswv tau hais “yam ua ntsia tsis pom.” Thawj yam kev ntseeg yog cia siab rau Vajtswv. Kev ntseeg yog “koob hmoov ntawm Vajtswv” (Efexus 2:8). Vajtswv muab kev ntseeg rau Nau-ees, kom ntseeg hais tias dej yuav nyab ntiajteb. Kev ntseeg tsis yog ua neeg yuav muab dabtsis los ua pov thawj qhia, tiamsis yog kev cia siab rau Vajtswv.

II. Ob, Nau-ees yog tug ua muaj kev ntseeg.

Vajtswv Txojlus hais tias, “Vim yog kev ntseeg, Vajtswv qhia tej yam nyob rau tom hauv uas tseem tsis tau tshwmsim…” “yam ua ntsia tsis pom.” Qhov no yog hais txog qhov ua dej yuav los nyab ntiajteb. Koj pom lawm tias, nag yeej tsis poob ib tee saum ntuj los kiag li. Nyob chivkeeb tshooj ob peb pom tias neeg tseem tsis tau los. Peb los nyeem uake yyob rau tshoob ob hauv Chivkeeb,

“Vajtswv tsis pub nag los rau lub ntiajteb…tiam sis nws txhawv hauv av los, txhua haiv neeg cia li poob tag rau hauv” (Chivkeeb 2:5, 6).

Ua ntej ntawd yeej tsis pom nag kiag li, tiam sis Nau-ees ntseeg hais tias Vajtswv tau ceebtoom cia “txhua yam ntawd tseem tsis tau tshwm.” Qhov no yog kev ntseeg – ntseeg tej yam ua peb los txhais tsis tau, tiamsis ntseeg lintawd, vim yog Vajswv hais lintawd cia. Kev ntseeg nyob rau qhov cia siab rau Vajtswv.

Vajtswv hais tias, “Ntseeg tug Tswv Yexus, koj thiaj yuav dim: (Teshaujlwm 16:31). Tiamsis muaj ib txhia hais tias, “Kuv yeej tsis pom dua Yexus. Kuv tsis paub tias nws zoo licas. Kuv yuav ntseeg Nws tau licas?” Koj xav tau yam ua coj los ua rau neeg lub qhov muag pom. Koj xav pom Yexus thiab saib Nws zoo licas. Tiamsis txoj hau kev no cawm tsis tau neeg kom dim. Koj yuav ntseeg tso siab rau Yexus los ntawm txoj kev ntseeg. Zoo li Nau-ees “Txhua yam ua tseem tsis tshwmsim,” Yog lintawd koj yuav tsum ntseeg tug Tswv Yexus, tug uas koj tseem tsis tau pom dua los li. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Tug uas tsis ntseeg yeej ua tsis haum Vajtswv siab rauv qhov tug uas xav los cuag Vajtswv, tug ntawd yuav tsum ntseeg hais tias yeej muaj Vajtswv tiag thiab Vajtswv yuav muab nqi zog rau tug ua ntseeg” (Henplais 11:6).

III. Peb, Nau-ees txoj kev ntseeg ua rau nws paub ntshai.

Vajtswv Txojlus hais tias, “Vim txoj kev ntseeg, Vajtswv tau qhia rau Nau-ees paub txog yam tseem tsis tau tshwm sim, vim yog txoj kev ntshai…” Nau-ees ntsai. Thaum Vajtswv hais rau nws tias dej yuav nyab ntiajteb, ua rau Nau-ees tau ntshai heev. “Nws mus lawm tom ntej vim txoj kev ntshais.” Dr. DeHaan hais tias, “Txhua tug neeg ntshai txoj kev tuag, txawm yog lawv lees paub los sis tsis lees paub. Kuv hnov neeg tau khavtheej, thuam, foom, luag Vajtswv thiab kev ntseeg Vajtswv; thiab kuv pom tib cov [neeg] no tau quaj qw zoo li tug dev ua raug plawm mus tag ib txhi. Txhua tug neeg uas nyob rau ntawm Nws sav xis yeej muaj tib qhov kev ntshai rau yav tom ntej thiab Vajtswv qhov kev chim. Muaj tseeb, Nau-ees mus rau tom hauv ntej los ntawm qhov kev ntshai ua ntej Vajtswv qhov kev chim yuav los txog, thiab coj nws los nrhiav kev cawmdim” (Tib phau, diam 180).

Vajtswv Txojlus qhia tias, tub Tuagteb nyob tos cov neeg txhaum. Vajtswv Txojlus hais li no,

“Txhua tug neeg puas leej yuav tuag ib zaug thiab tom qab ntawd Vajtswv yuav txiav txim rau lawv” (Henplais 9:27).

Cia li lees yuav hais tias koj yeej ntshai Vajtswv qhov kev chim, thiab los rau ntawm Yexus vim yog qhov kev cawmdim. Dr. DeHaan tau hais tias, “tej zaum yuav tsis txau ntseeg yog muaj tej tug tau txais kev cawmdim vim twb tsis muaj ib qhov kev ntshai me me hlo li” (nyob rau tib phau).

IV. Plaub, Nau-ees txoj kev ntseeg txaw muaj qhov ua kom tshwmsim.

Vajtswv Txojlus qhia tias, “Vim kev ntseeg, Vajtswv tau qhia rau Nau-ees paub txog yam ua ntsia tsis pom, mus tom ntej ntawm txoj kev ntshai, npaj txua nkoj…” Nau-ees txoj kev ntseeg ua kom tshwmsim los. Kev ntseeg xwb tsis txaus rau tej yam txau ntshai uas yuav tshwm los. Koj yuav tsum ua kom tshwm los. Koj puas ntseeg phau Vajtswv lus kub? Koj puas ntseeg hais tias Vajswv yuav rau txim rau tug neeg txhaum yog lawv lees txim thiab cia siab rau Yexus? Txawm koj ntseeg tej yam no los koj tseem tsis tau dim, txog rau thaum koj tug kheej los cia siab rau Tswv Yexus los ntawm qhov kev ntseeg uas ua tawm los. Tib neeg ib txwm yeej hais li no, “Koj tsis tag ua txhua yam koj tau txais kev cawmdim.” Tiamsis qhov tseeb tsis yog lintawd. Yog li no “Koj tsis tag ua txhua yam rau qhov ua tsis tau txais kev cawmdim! Tswv Yexus hais tias, “Tug uas ntseeg Leej Tug yuav tsis tuag” (Yauhas 3:18). Vim koj twb raug cem thiab ploj lawm. Thaum tug neeg nyob hauv tsev lojcuj nug Povlauj tias, “Kuv yuav ua licas thiaj yuav dim?” Xibhwb Povlauj tsis tau hais tias, “Txhob ua dabtsi li.” Tsis yog! Xibhwb Povlauj hais rau tug txivneej ntawm tias, “Ntseeg hauv Tswv Yexus, koj thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Koj puas tau cia siab rau Yexus hauv txoj Kev ntseeg? Koj puas tau los hauv peb tug Cawmseej los txaiv yuav kev cawmdim?

V. Tsib, Nau-ees qhov kev ntseeg cawm tau nws tsev neeg

Vajtswv Txojlus hais tias, “Vim kev ntseeg, Vajtswv tau qhia rau Nau-ees paub txog yam ua ntsia tsis pom, mus tom ntej ntawm txoj kev ntshai, npaj txua nkoj cawm nws tsev neeg…” Nau-ees tsis tau cawm nws ib leeg xwb. Nws tseem xav kom nws tsev neeg tau txais kev cawmdim. Nws xav kom nws tsev neeg dim, nws thiaj li npaj chaw hauv lub nkoj rau lawv. Nws “Npaj lub nkoj los cawm nws tsev neeg.” Dr. DeHaan hais tias, “Qhov no yog yam ua txaus ntseeg kawg nkaus lawm [yog qhov hloov dua siab tshiab tiag tiag]. Thaum ib tug neeg tug raug cawm lawm tiag tiag, nws tseem hlub thiab hmo tshua txog lwm tug, pib ntawm lub tsev tawm mus…Puas muaj pe tsawg zaug uas kuv los saib rau cov neeg ua hloov dua siab tshiab txais yuav Tswv Yexus hlub thiab hmo tshua txog nws txiv, niam, tub, ntxhais – ‘kuv yuav coj kuv niam thiab kuv txiv thiab,’ no yog ib tug neeg ua tau txho caug tom qab los txais yuav Tswv Yexus lawm. Los muab qhov no sim rau koj, yuav yog ib yam uas ua tshwm hauv koj tug ntsujplig tawm los…muaj tseeb Nau-ees ‘npaj nkoj los cawm nws tsev neeg’” (tib phau diam 181, 182).

VI. Rau, Lus tim khawv vim yog Nau-ees txoj kev ntseeg.

Vajtswv Txojlus qhia tias, “Vim txoj kev ntseeg Nau-ees…npaj ib lub nkoj…raws li nws tau hais rau cov neeg ntiajteb.” Qhov txua lub nkoj ntawd piv txog Nau-ees txoj kev ntseeg. Tiamsis kuj tseem qhia txog cov neeg hauv ntiajteb uas tsis kam ntseeg. Vajtswv txojlus hais tias, “Nau-ees thiab nws yim tug neeg, tug neeg ncajncees” (2 Petus 2:5). Nau-ees niaj hnub qhia txog qhov kev rau txim uas cia dej los nyab lub ntiajteb. Nau-ees niaj hnub qhia lawv koj hloov dua siab tshiab thiaj yuav dim. Nau-ees qhov kev qhuab qhia, thiab lub nkoj nws txua, yog cov lus pov thawj qhia rau cov uas tsis kam lees yuav Vajtswv. Qhov tseeb uas peb pom yog tsis muaj leejtwg los ntseeg kiag tsuas yog Nau-ees tsev neeg kiag xwb. Vajtsv tsis tau suav tias neeg peg tsawg tug los lees yuav nws vim peb cov lus povthawj, qhov tseeb Nws yog qhov ua peb qhia rau tug neeg txhaum, lub ntiajteb nyob rau qhov kev tsau ntuj. Zoo li cov tsev kawm ntawv tau rov qab qheb lawm, kuv vam tias nej yuav mus coj cov tug txhais kawm ntawv no los cuag Vajtswv, coj lawv tej chaw nyob thiab xov tooj tuaj peb yuav hu mus nrog lawm tham. Thiab coj koj tej txheej ze tuaj pehawm Vajtswv rau txhua lim tiam kom tau hnov Vajtswv Txoj Moo Zoo.

VII. Xya Nau-ees tau txais nqi zog vim txoj kev ntseeg.

Ib yam ntawm Nau-ees qhov kev ntseeg uas tseem nyob. Peb pom thawj yam, nws qhov kev ntseeg, nws muaj qhov ntshai, ua kom tshwmsim, cawm nws tsev neeg, thiab ua luv povthawj txog nws qhov kev ntseeg. Tamsim no peb los rau qhov kawg – yam zoo yuav tau txais vim txoj kev ntseeg.

“Twb yog vim Nau-ees ntseeg, Nau-ees thiaj mloog Vajtswv lus. Vajtswv qhia rau Nau-ees txog tej xwm txheej uas yav tom ntej yuav muaj los uas Nau-ees qhovmuag tsis pom, Nau-ees thiab nws tsev neeg thiaj dim kev ploj kev tuag. Vajtswv ua lintawd twb yog Nws rau txim rau cov neeg ua tsis ntseeg. Vim Nau-ees ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias, Nau-ees yog tug uas ncajncees” (Henplais 11:7).

Nau-ees tsis yog ib tug neeg txhaum. Thaum ub nws yog ib tug neeg txhaum li lwm tug thiab. Tiamsis Tswv Yexus tug uas muaj kev ncajncees tau nyob hauv nws vim yog nws ntseeg Vajtswv thiab los txua lub nkoj. Cov ntsoov tias lub nkoj ntawm piv yav li Tswv Yexus. Nau-ees tseeg txog yam uas Vajtswv hais txog Tswv Yexus. Nau-ees mus rau tom lub nkoj, zoo li koj los rau hauv Tswv Yexus. Nau-ees cia lub nkoj ntawm cawm nws txoj sia thiab Tswv Yexus los cawm koj kom dim. Koj yuav tsum los rau hauv Tswv Yexus, zoo li Nau-ees los rau hauv lub nkoj. Koj yuav tsum ntseeg Tswv Yexus, zoo li Nau-ees ntseeg, tso siab rau lub nkoj.

Thiab koj yuav tsum los rau hauv Tswv Yexus thaum lub qhov rooj tseem qheb. Lub nkoj no tsuas muaj tib lub qhov rooj nkau xwb. Thaum lub qhov rooj kaw lawm, txhua yam kev vam los yuav ploj tag mus! Cov neeg ntawd tsis mus caij tsis tau ib lub nkoj twg los cawm lawv, vim tsis muaj lwm lub nkoj lawm! Dr. DeHaan hais li no, “Kuv ruaj siab tias thaum nag pib los, xov laim, xob roo, dej pib txhawv tuaj, tej zaum [coob tug] yuav xav nkag [mus rau lwm lub] nkoj – lwm lub nkoj – tiamsis tsuas muaj ib lub nkaus xwb, tsis muaj [lwm] lub lawm. Lawv tau plam lub nkoj no. Lawv tau [tos] ib hnub dhau hnub…[zoo cov dej nyab ntaw tau los] dab tsis…yuav tshwmsim rau cov neeg ntawd! Lawv tau quaj thiab khob qhov rooj nkoj! Lub nkoj dav ntawd tsis muaj ib yam yuav dhuav tshem tau! [tiam sis tsis muaj leej twg los siv] – lub qhov rooj twb kaw lawm! Lawv plam lub nkoj ntawd lawm!” (Tib phau diam 183-184). NWS TWB LIG LAWM!

Tswv Yexus hais tias, “Lub sijhawm uas neeg Leej Tub, los yuav zoo ib yam li tej uas tshwmsim rau tiam Nau-ees nyob. Thaum dej tseem tsis tau los nyab ntiajteb, sawvdaws ua noj ua haus, ua tshoob ua kos mus txog hnub uas Nau-ees nce mus rau hauv lub nkoj; lawv tsis puab mus txog thaum dej los nyab thiab kuav lawv mus tag huv tib si licas, ces thaum neeg Leej Tug los yuav zoo ib yam lintawd” (Mathais 24:37-39). Txhua yam xwm txheeb tamsim no yeej qhia tias peb nyob rau lub sijhawm zoo lintawd lawm, “zoo li lub sijhawm uas yog tiam Nau-ees.” Tiamsis yam ua lwm tug ntshaw yog yam khoom nyob rau lub ntiajteb no, kuv thov kom koj los hloov dua siab tshiab thiab los rau Tswv Yexus ua ntej yuav lig qhov uas cawm koj tau – lig mus tag ib txhi! Lee, thov coj peb thov Vajtswv.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus ua ntej mloog lus qhuab qhia yog Dr. Kreighton L. Chan: Mathais 24:37-42.
Nkauj tswjxeeb ua ntej mloog lus qhuab qhia yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Faith is the Victory” (tug sau John H. Yates, 1837-1900).


TXHEEJ TXHEEM

NAU-EES TXOJ KEV NTSEEG

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Twb yog vim Nau-ees ntseeg, Nau-ees thiaj mloog Vajtswv lus. Vajtswv qhia rau Nau-ees txog tej xwm txheej uas yav tom ntej yuav muaj los uas Nau-ees qhovmuag tsis pom, Nau-ees thiab nws tsev neeg thiaj dim kev ploj kev tuag. Vajtswv ua lintawd twb yog Nws rau txim rau cov neeg ua tsis ntseeg. Vim Nau-ees ntseeg, Vajtswv thiaj suav hais tias, Nau-ees yog tug uas ncajncees” (Henplais 11:7).

I.    Ib, Thawj yam kev ntseeg uas Nau-ees muaj, Henplais 11:7a; 1;
Efexus 2:8.

II.   Ob, Yam kev ntseeg uas Nau-ees muaj, Henplais 11:7b;
Chivkeeb 2:5, 6; Teshaujlwm 16:31; Henplais 11:6.

III.  Peb, Nau-ees txoj kev ntseeg ua rau nws ntshai, Henplais 11:7c; 9:27.

IV.  Plaub, Nau-ees txoj kev ntseeg txaw muaj qhov ua kom tshwmsim,
Henplais 11:7d; Yauhas 3:18; Teshaujlwm 16:31.

V.   Tsib, Nau-ees Txoj kev ntseeg cawm nws tsev neeg, Henplais 11:7e.

VI.  Rau, lus povthawj ntawm Nau-ees qhov kev ntseeg, Henpais 11:7f;
2 Petus 2:5.

VII. Xya, Nau-ees tau txais nqi zog vim txoj kev ntseeg, Henplais 11:7g;
Mathais 24:37-39.