Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TIAM DABNTXWNYOOG KAV NTIAJTEB

(COV LUS QHUA QHIA # 79 HAUV CHIVKEEB)
DEMONS IN THE WORLD TODAY
(SERMON #79 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Cov lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub Tsib hli 25, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 25, 2014

“Nyob nyob tuabneeg fuam vaam coob coob puv nplajteb, muaj tub muaj ntxhais. Tuabneeg qaum ntuj pum tas tej ntxhais hov zoo nkauj. Yog le hov puab txawm tuaj saib tuaj yuav ua quaspuj” (Chivkeeb 6:1-2).


Muab koj phau Vajluskub qheb rau qhov no twjywm cia. Ua ntej kuv yuav los txhai ob nqe no, kuv yuav los hais mintsi rau nej txog qhov ua cov ntseeg niaj hnub nim no tso kev ntseeg tseg. Peb tig los saib Tswv Yexus cov lus pivtxwv ua kuv coj los qhia rau peb lub lim tiam dhau los no, peb yuav tig rov los xav qhov no ib zaug ntxiv thiab.

Cov thwjtim nug Yexus hais tias, “Qhov xwm txheej twg qhia tias koj yuav rov qab los, thiab tiam ntiajteb yuav kawg?” (Mathais 24:3). Tswv Yexus qhia ntau yam xwm txheej rau lawv. Tiamsis Nws muab ib qhov tseemceeb qhia rau lawv. Yexus hais tias,

“Lub swmhawm kws Tuabneeg Leej Tub rov qaab lug yuav zoo ib yaam le lub swmhawm kws Nau-e nyob” (Mathais 24:37).

Yog peb xav paub tias, yam xwm txheej dabtsi tshwm sim uantej Yexus yuav los zaum ob, thiab tiam ntiajteb yuav kawg, qhov tseemceeb peb yuav tsuj nyeem kom zoo li nyob rau Nau-ees tiam, uas yog ua ntej dej yuav los nyab ntiajteb. Cov lus qhiab no nyob rau peb tshooj nkaus xwb yog – Chivkeeb 4, 5, thiab 6.

Lub zwj hnub dhau los no kuv tau qhia nej txog cov neeg nyob rau hauv chivkeeb tso Vajtswv tseg, nyob rau tshooj 5, tsis yog lub sijhawm ua neeg loj hlob rau kev ntseeg! Cov thawjcoj thaum ub tsis yog cov mob siab, thiab loj hlob rau seem kev ntseeg. Qhov qhia txog yog hais txog lawv qhov kev ua neej, lawv tej tub tej ntxhais, thiab kev tuag. Npaum li no nkaus xwb! Cov thawjcoj txheej tiam no muaj ib tug xwb ua tej yam uas ua txawv. Nws lub npe yog E-nauj. Nws qhia Vajtswv Txojlus tawm tsam cov neeg ua tso Vajtswv tseg rau lub sijhawm ntawd, hais tias Vajtswv tau los “txiav txim rau lawv txhua tug” (Yudas 15). Nws qhia txog qhov Vajtswv yuav txiav txim tso dej los nyab ntiajteb. Thiab Vajtswv Txojlus hais tias, “E-nauj nrog Vajtswv mus uake” (Kalatias 5:22). Tsis tau qhia hais tias, muaj ib cov cev Vajtswv lus ua ntej Nau-ees, “thiab Nau-ees nrog Vajtswv uake” (Chivkeeb 6:9). Txhua tug thawjcoj ntawm no puas leej tso kev ntseeg tseg raws li qhia nyob rau Henplais 11 tsuas yog ob tug txiv neej – E-nauj thiab Nau-ees. Nov yog lub sijhawm nyob rau Chivkeeb 5 uas yog neeg tso kev ntseeg tseg.

Muaj cov ntawv txhais Vajluskub hais txog “Xes caj ceg tso Vajtswv tseg” thiab “Kha-ees caj ceg tso Vajtswv tseg.” Tsis muaj ib los lus – Tsis muaj hlo li – Vajtswv Txojlus qhia tias! Yog, muaj ob haiv neeg, ib haiv los nawm Kha-ees, thiab Xes caj ceg. Tiamsis ob haiv neeg no puas leej tso kev ntseeg tseg! Ob haiv neeg puas leej tuag tag rau lub sijhawm dej nyob ntiajteb! Cov povthawj txheej thaum ub hais txog cov cev Vajtswv Txojlus yog cov tso Vajtswv tseg. Coj peb los txog rau qhov tseemceeb ntawm cov neeg tso kev ntseeg rau li peb cov Vajluskub nqe no. Saib mus rau Chivkeeb 6:1-2.

I. Ib, yog lub sijhawm ua cov ntsujplig phem ua hauj lwm heev.

“Nyob nyob tuabneeg fuam vaam coob coob puv nplajteb, muaj tub muaj ntxhais. Tuabneeg qaum ntuj pum tas tej ntxhais hov zoo nkauj. Yog le hov puab txawm tuaj saib tuaj yuav ua quaspuj. Yawmsaub pum le hov nwg txha has tas kuv yuav tsw kheev tuabneeg muaj sa ntev moog ib txhws tsua qhov tuabneeg yuav txawj tuag. Txwj nuav moog kuv tsuas kheev tuabneeg muaj sa nyob txug ib puas neeg nkaum xyoo xwb.Mas tam kws tuabneeg qaum ntuj tuaj yuav tuabneeg nplajteb hov lug tsua ob peb tam tom qaab mas muaj tej tuabneeg kws luj kawg le. Puab yog cov tuabneeg qaum ntuj kws yuav tuabneeg nplajteb tej ntxhais cov mivnyuas. Cov mivnyuas nuav yog cov tuabneeg kws muaj tswvyim hab muaj meej thawb thau u. Thaus Yawmsaub pum tas tuabneeg ua nruj ua tswv, ua phem ua qas tsua txhua qhov, hab tuabneeg pheej xaav zaaj phem xwb” (Chivkeeb 6:1-5).

Phau Vajluskub uas yog Scofield hais tias qhov ntawd yog “Kev sib yuav ntawd Xe caj ceg thiab Kha-ees caj ceg.” Tiam sis qhov kev txhais no tsis yog li no lawm. “Vajtswv cov tub” yog cov tubtxib uas mus nrog “neeg cov ntxhais” ua plees ua yig Dr. Ryrie hais tias, “Lo lus ‘Vajtswv cov tub’ raws li nyob rau Vajluskub qub (O.T.) tsis tau hais txog cov tub txib…ntawm qhov hauj lwm [lawv ua] los deev neeg cov poj niam kom muaj menyuam” (Ryrie Study Bible, note on Genesis 6:2). Cov lus no nyob rau Yudas 6 thiab 7, Dr. M. R. DeHaan hais tias, “Cov tub txib no pooj saum Vajtswv tug chwjchim uas yog cov dawb huv. Lawv qhov kev txhaum zoo li cov neeg nyob rau hauv Xaudoos – ua kev phem kev qias – ua rau Vajtswv txiav txim rau lawv” (M. R. DeHaan, M.D., The Days of Noah, Zondervan Publishing House, 1963, p. 144)

Cov lus qhia no mus raws cov povthawj txheej thaum ub qhia, thiab kuv los yeej ntseeg tias yeej yog lintawd. Txawm licas los, muaj cov neeg txawj ntse tsis totaub tias cov tub txib ua yuam kev (lub sijhawm no paub li cov ntsujplig phem) ua kev nkauj kev nraug nrog rau cov poj niam nyob rau Nau-ees tiam.

Kuv ib tug xibhwb uas kuv paub ntev los nyob rau pawg ntseeg Npavtiv uas yog Dr. Timothy Lin. Nws yog ib tug txawj ntse rau seem Vajluskub qub thiab yog ib tug ntawd cov neeg txawj ntse txhai phau Vajluskub uas yog the New American Standard Version (NASV), thiab qhia nyob ntau lub tsev kawm ntawv.

Dr. Lin qhia txog qhov ua yog vim licas cov tub txib no thiaj yuav neeg cov ntxhais mus ua poj niam. Nws hais tias, cov tub txib no muaj neeg tug yam ntxwv, thiab muaj qhov phem los tswj neeg thaum kawg lawv thiaj li los yuav neeg cov ntxhais. Nws hais tias, “cov tub txib phem no ua rau kom muaj cov ntsujplig phem coob zuj zu [lawv yog] cov coj phem” (Timothy Lin, Ph.D., Genesis: A Biblical Theology, Biblical Studies Ministries International, 2002, pp. 96-97). Dr. Lin hais tias,

     Dab ntxwnyoog los nrog neeg nyob ua kev, nws muab kev plees kev yig coj los rau neeg. Qhov kev sib yuam no tau rhuav tshem qhov kev sib yuav tseeb, vim yog muaj kev xam khib thiab ua phem ua qias, yam ib tug neeg zoo twg yuav paub tau. Lub tswvyim no thiaj li mua ntseeg txog qhov ua Vajtswv cov tug los deev neeg cov ntxhais, vim yog ua li no thiaj li yuav rhuav tshem tau neeg. Qhov haujlwm zoo mus tau zoo heev, cov neeg no tsis yog Vajtswv haiv neeg lawm, tiam sis yog Ntxwvnyoog haiv neeg, cov neeg no thiaj li tseem li yuav tug Cawmseej txog qhov ua Nws yug los ua neeg.
     Dab Ntxwvnyoog tes dej num yog tswj txhua hais neeg hauv ntiajteb. Neeg thiaj li mob siab rau “kam noj kev haus, kev sib yuav, txog rau Nau-ees mus rau hauv nkoj” (Mathais 24:38). Thiab “Ntiajteb no thiaj li muaj kev sib ntau sib tua,” (Chivkeeb 6:11, 13). Ntxwnyoog tej dej num yog rhuav tshem tug ntseeg ua qaub zog, ntsujplig phem, kev phem, thiab kev sib ntau sib tua nyob rau tiam uas yog “Vajtswv cov menyuam,” uas yog…los ua kom neeg tig rov ua phem (ibid.).

Saib rau Chivkeeb 6:4,

“Mas tam kws tuabneeg qaum ntuj tuaj yuav tuabneeg nplajteb hov lug tsua ob peb tam tom qaab mas muaj tej tuabneeg kws luj kawg le. Puab yog cov tuabneeg qaum ntuj kws yuav tuabneeg nplajteb tej ntxhais cov mivnyuas. Cov mivnyuas nuav yog cov tuabneeg kws muaj tswvyim hab muaj meej thawb thau u” (Chivkeeb 6:4).

Phau KJV hu hais tias cov menyuam neeg ua raug dab nkag “cov neeg loj”* yog txhais li no yuam kev lawm, los lus txhai ntawm no los ntawm lo lus Henplais yog “nephilim” yog cov povthawj txheej thaum ub uas tug txhais. Lawv txhais lus Henplais los ua lus Kivliv yog phau Vajluskub hu ua Septuagint zoo li “gigantes” (cov neeeg loj). Tiam lo lus “nephilim” ntawm lus Henplais tsis tau txhais hais tias “neeg loj siab” tiam sis txhais hais tias, “cov neeg ua txhaum.” Dr. Henry M. Morris hais tias “los lus no tej zaum txhais tau tias “cov uas poj ntawm Vajtswv tug chwjchim,’ los sis hais txog cov…tub txib uas poob ntawm Vajtswv tug chwjchim…yog cov menyuam uas mus koom nrog rau cov ntsujplig phem thiaj los tswj neeg tsis hais poj niam txiv neej rau lub sijhawm uas yog hu tias [nephilim los sis ‘cov uas pooj ntawm Vajtswv tug chwjchim’]” (Henry M. Morris, Ph.D., The Genesis Record, Baker Book House, 1986 edition, p. 172; note on Genesis 6:4). Yog lintawd peb txhais Chivkeeb 6:4 li no tias “Cov uas poob ntawm Vajtswv tug chwjchim rau txheej thaum ub, tom qab ntawd, thaum Vajtswv coj tub [cov ntsujplig phem] los deev neeg cov ntxhais, thiab lawv thiaj muaj menyuam…” Thaum kawg uas uantej dej yuav los nyab ntiajteb, neeg yeej los nrog tej nstujplig phem nyob uake, muaj Dabntxwnyoog ua tug tswj. Nws yuav luag tua neeg kom tuag tag huv si, thiaj txwv yuav luag tau kom Yexus txhob nqi los. Cov ntsujplig phem qhia nyob rau Chivkeeb 6:5. Leej twg yog tug rhuav tshem Ntxunyoog tes dej num? Saib rau Chivkeeb 6:8,

“Vajtswv hlub Nau-ees vim qhov nws ua hum Vajtswv siab” (Chivkeeb 6:8).

Nau-ees thiab Nws tsev neeg dim ntawm qhov tsis raug Ntxwvnyoog ua tug tswj vim yog Vajtswv qhov koobhmoov. Vajtswv tseg nws tsev neeg ua ntej dej yuav los nyab ntiajteb kom rhuav tshem “cov neeg txhaum.” Yog koj yog ib tug ua rau Vajtswv xaiv tsis txhob ntshai, vim Vajtswv qhov tseeb yuav ua haujlwm hauv koj kov yeej Ntxwvnyoog thiab cov ntsujplig pheml. Luthawj hais tias, “Txawm lub ntiajteb no, puv ntoob rau cov ntsujplig phem los, kom peb tsis txhob ntshai, Vajtswv lub hwjchim uas kom peb kov yeej tej ntawd.” Tiamsis yog koj tseem tsis tau dim, koj yog tug yuav tsum tau ntsai! Qhov no coj peb mus rau nqe ob.

II. Ob, peb nyob rau tiam ntsujplig phem tab tom ua haujlwm nyav heev.

Qhov coj mus tig rov mus saib Yexus cov lus, nws hais tias,

“Lub swmhawm kws Tuabneeg Leej Tub rov qaab lug yuav zoo ib yaam le lub swmhawm kws Nau-e nyob” (Mathais 24:37).

Dr. M. R. DeHaan hais tias,

Puas muaj tej xwm txheej qhia rau peb tias peb nyob rau tiam zoo li Nau-ees…? Yeej muaj, xws li dig muag rau seem ntsujplig, thiab hnov qab Vajtswv tej lus, thiab tsis paub txog yam tau tshwm sim rau Nau-ees…(M. R. DeHaan, The Days of Noah, Zondervan Publishing House, 1971 edition, page 149)

Ntsujplig tau quab yuam neeg rau Nau-ees tiam – thiab neeg tuag yuav luag tag.

Nyob rau kuv lub neej tsuas pom tias Ntxwnyoog lub hwjchim tsuaj muaj loj zuj zu tuaj. Nyob rau xyoo 1960, yog lub sijhawm lub ntiajteb no poob rau kev puas tsuaj. Cov hluas coob tug qheb lawv tug kheej rau Ntxwnyoog caij tsuj, lawv tau mus haus dej hau cawv zoo li ISD. Cov neeg haus yeeb haus tshuaj tam sim no muaj yeeb saib zoo li kho no txom ncauj ua si. Kuv tau qhia rau cov neeg Hippies nyob rau lub nroog San Francisco nyob ze rau xyoo 1970. Kuv qhia nej los ntawm kuv qhov kev paub tias cov menyuamno puas rau dab nkag, thiab kuv pom coob tug rau dab nkag. Xyoo 1973 Nom tswv loj tau txiav txim hais tias kev tua menyuam hauv plaj yog ib yam ua raug kevcai nyob rau tebchaws Amelikas. Txij thaum ntawd los muaj cov menyuam raug tua thaum tseem nyob hauv niam lub plaj txog li ntawd 55 plhom tug los ntawd cov “kws kho mob” ua raug dab nkag. Peb cov haujlwm uas peb tshajtawm rau cov tub ntxhais hluas hauv nroog San Francisco thiab Los Angeles, cov txhais feemcoob yeej dhau qhov tua menyuam hauv plab “raws li txaus siab” tau mus ua cov ntsujplig phem, thiab coob leej rau ntsujplig ua tug tswj. Niaj hnub nim no, cov poj niam no nrog rau cov haus yeeb haus tshuaj tau txwv cov neeg tsis kam xaiv Barack Obama los ua nom kav tej chaws zaum ob. Obama yog ib tug uas paub txog cov ntsujplig phem no zoo heev. Kuv tug kheej ntseeg hais tias nws tau raug dab nkag thaum mus Dr. Jeremiah pawg ntseeg tau (21 xyoo), nws qws rau neeg pom tias, “Vajtswv rau txim rau tebchaws Amelikas! “Vajtswv rau txim rau tebchaws Amelikas! “Vajtswv rau txim rau tebchaws Amelikas! Kuv tsis pom dua ib tug twg uas mus koom nws pawg ntseeg tau 21 lub xyoo yuav tsis raug dab nkag! Yog lintawd kom peb tsis txhob poob siab txog qhov uas peb thawj tug nom loj no nyiam cov neeg Muslim heev tshaj cov ntseeg Yexus. Vim lawv zoo li raug tib tug ntsujplig phem koom ua ke!

Kuv yuav tsum rov hais txog cov neeg uas yogh u hais tias “gay” los sis poj niam yuav poj niam, txiv neej yuav txiv neej? Kuv tsum tau txog qhov neeg nyiam saib duab liab qab – tamsim no cov menyuam tub hluas muaj txog li 95% yog cov saib? Kuv puas yuav tsum hais txog cov neeg nyiam hu nkauj qw ua nqaj ua nrug, zoo li cov neeg tuaj mloog ntawd raug khawv koob laum vwm tag husi? Kuv yuav tsum tig rov los hais txog qhov tawm tsam txog cov yeeb yaj kiab ua txog kev sib ntau sib tua rau niaj hnub nim no? Dr. J Vernon McGee hais tias,

Neeg feem coob tiam tamsim no puas laug raug dab nkag…peb pom tej no coob thiab coob zuj zw txog qhov raug dab nkag. Muaj ntau yam pov thawj qhia rau peb pom (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, volume IV, 1983, p. 51; comment on Matthew 8:32).

Dr. Lloyd-Jones hais tias, Dr. McGee yog ib tug xibhwb uas muaj neeg hwm thiab ntse rau seem kev qhia Vajluskub. Dr. Martyn Lloyd Jones raug hu hais tias yog ib muaj suab npe rau kev qhia Vajtswv Txojlus ntau tshaj nees-nkaum- tsib xyoo. Dr. Lloyg-Jones hais tias,

Ntxwnyoog tes dej num yog rhuav tshem tug ntseeg uas tsis loj hlob, lub tebchaws ua tsis muaj Vajtswv (Martyn Lloyd-Jones, M.D., Healing and the Scriptures, Oliver-Belson Books, 1988, p. 159).

Vajtswv Txojlus tau qhia txog cov ntsujplig phem no tes dej num rau tiam ntiajteb yuav kawg. Xibhwb Povlauj hais tias,

“Koj yuav tsum ncu ntsoov has tas, thaus txug lub swmhawm kws nplajteb yuav kawg yuav muaj kev ntxhuv sab heev, tsua qhov tej tuabneeg nyag yuav xaav txug nyag xwb, puab yuav xaav tsw txug lwm tug le. Puab yuav ntshaw nyaj txag, yuav khaav theeb, yuav nyam thuaj lwm tug, tsw noog nam txwv lug, tsw rws luas txaj hab saib tsw taug Vaajtswv tej kevcai. Puab yuav tsw sws hlub, tsw zaam txem tsua lwm tug, nyam taug xaiv, puab tsw tswj puab lub sab, ua tuabneeg cis nyaum hab tsw nyam ua zoo, ua tuabneeg ntxeev sab, ua sab heev, hab puab saib puab tswm txaj dua lwm tug. Puab nyam kev lom zem heev dua nyam Vaajtswv. Puab yuav has tas, puab yog cov kws ntseeg Vaajtswv, kuas puab yeej tsw ua lawv le Vaajtswv tej kevcai. Koj tsw xob nrug cov tuabneeg kws zoo le ntawm ua ke hlo le” (2 Timautes 3:1-5).

“Kuas cov tuabneeg kws ua phem hab cov tuabneeg kws ntxag lwm tug puab tseem yuav ua phem heev zuj quas zug moog. Puab moog ntxag lwm tug kuas lwm tug tub ntxag puab lawm hab” (2 Timautes 3:13).

Xibhwb Povlauj qhia tias, cov ntsujplig phem rau tiam ntiajteb yuav kawg.

“Puab yuav tsw nyam noog Vaajtswv txujlug lawm. Puab tsuas nyam noog tej lug nruag xwb” (2 Timaustes 4:4).

“Lub swmhawm kws Tuabneeg Leej Tub rov qaab lug yuav zoo ib yaam le lub swmhawm kws Nau-ee nyob” (Mathais 24:37).

Peb nyob rau tiam uas Dabntxwnyoog siv zog ua haujlwm heev. Tswv Yexus xwb thiaj pab peb tau!

Tiam cov ntsujplig phem no kav ntiajteb uas yog tiam no, txhua tug yuav tsum ceevfaj cov xwm txheej uas Petus tau qhia tseg rau peb,

“Mej yuav tsum ceev faaj zuv zoo, tsua qhov Daab Ntxwg Nyoog kws yog mej tug yeeb ncuab, nwg moog moog lug lug ib yaam le tug tsuv ntxhuav kws nyooj qos qawg moog nrhav noj” (I Petus 5:8).

Nej puas xav hais tias yog vim licas yuav ncuaj rau ib txhua los cia saib rau Tswv Yexus thiab txais yuav kev cawmdim ua luaj? Nej puas tau los xav txog hais tias tej zaum muaj Dabntxwnyoog kav nej lub siab – Dabntxwnyoog tes dej num kawg yog quab yuam nej ua nws tug qhev? Vajtswv txojlus qhia txog tiam ua neeg poob ua cev qhe (raug lwm tug tswj) rau Dabntxwnyoog “tag hauv lawv lub neej” (Henplais 2:14, 15).

Qhov no thiaj ua rau Yexus yuav tsum nqi los – pab kom koj dim ntawm kev ua Ntxwnyoog qhev, thiab pab kom koj muaj kev ywjpheej! Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum. Tswv Yexus lub cev sawv hauv qhov tuag rov qab los pab kom koj dim ntawm kev ua Ntxwnyoog qhev! Los thiab thov Yexus pab kom koj dim ntawm Ntxwnyoog! Los thiab thov Yexus zam koj lub txim thiab muaj txoj sia tshiab rau koj! Tswv Yexus hais tias Vajtswv xa nws “los tshajtawm thiab cawm neeg dim, thiab…cov raug mob kom zoo thiaj muaj kev ywjpheej” (Lukas 4:18). Au, los, los, los – rau ntawm Yexus! “Tsis muaj leejtwg, tsuas yog Yexus, Tsis muaj leejtwg tsua yog Yexus pab tug neeg txhaum kom rov muaj kev vam!”

Txhob mus xav txog Dabntxwnyoog lawm! Cia li rau siab ntsoo rau Yexus xwb! Khiav los nkaum rau ntawm Yexus thiab cia nws pab kom koj dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag! Yexus yuav cawm koj! “Tsuas yog cia siab rau Nws xwb, cia siab rau Nws xwb. Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj”! Au, khiav ntawm kev txhaum los cuag tug Cawmseej tam sim no!

Los nrog peb tham txog Tswv Yexus Dr. Cagan yuav coj nej mus rau lwm chav tsev muaj lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Dr. Chan, thov coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg txais yuav Yexus no. A-mees.

*Cov povthawj txheej thaum ub txhais los lus Henplais no “nejhilim” los sis “Nephilim” yuam kev ua “cov neeg loj” los ua lus Kivliv raws phau Septuagint. Xws li, lawv qhia txog lub tsim yuav yuam kev ntawm lo lus nejhilim tias yog cov neeg loj. Lo lus “nejhilim” muaj qhia tshwm nyob rau Teevnpe 13:33 raws phau KJV tau txhais yuam kev rau lo lus no “neeg loj” Nyob rau ob phau no tau tataub yuam kev vim txhais raws li phau hu ua Septuagint (cov neeg loj). Qhov peb paub tias cov neeg ntawd loj heev vim yog qhia tshwm nyob rau Teevnpe 13:33 qhov no ua rau cov neeg Henplais ntsia tias lawv yog cov neeg me heev. Tiam sis qhov no tsua yog hais tias lawv loj thiab muaj zog, tsis yog txhais tias yog cov neeg noj loj txawv neeg dabtsi. Lo lus “nephilim” qhov tseeb tiag yog hais txog cov neeg uas rau ntsujplig phem nkag, feem coob yog cov neeg uas xwb nyob rau lub tebhcaws Khana-as ua ntej cov neeg Henplais yuav los nyob, vim yog cov neeg Henplais tsis ntiab cov neeg no tawm tebchaws raws li Vajtswv tau hais rau lawv. Cov neeg ntawd tsis yog tias yog “neeg loj” tsis thooj li tib neeg raws li nyob rau hauv Vajluskub, txawm yog li no muaj ib txhiab ntawv txhais Vajluskub, xws li phau Strong los tseem tsis totaub txog cov povthawj txheej thaum ub cov tswvyim yuam kev no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Chivkeeb 6:1-8.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Then Jesus Came” (tug sau Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986).


TXHEEJ TXHEEM

TIAM DABNTXWNYOOG KAV NTIAJTEB

(COV LUS QHUA QHIA # 79 HAUV CHIVKEEB)
DEMONS IN THE WORLD TODAY
(SERMON #79 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nyob nyob tuabneeg fuam vaam coob coob puv nplajteb, muaj tub muaj ntxhais. Tuabneeg qaum ntuj pum tas tej ntxhais hov zoo nkauj. Yog le hov puab txawm tuaj saib tuaj yuav ua quaspuj” (Chivkeeb 6:1-2).

(Mathais 24:3, 37; Yudas 15; Chivkeeb 5:22; 6:9)

I.   Ib, yog lub sijhawm ua cov ntsujplig phem ua hauj lwm heev,
Chivkeeb 6:1-5; Mathais 24:38; Chivkeeb 6:11, 13, 4, 8.

II.  Ob, peb nyob rau tiam ntsujplig phem tab tom ua haujlwm nyav heev, Mathais 24:37; 2 Timautes 3:1-5, 13; 4:4; I Petus 5:8; Henplais 2:14, 15; Lukas 4:18.