Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV MOB NKEES VIM YOG KEV TXHAUM

A SOFT AND VIOLENT SADNESS
(Hmong)

Los ntawm Kl. John Samuel Cagan
by Mr. John Samuel Cogan

Qhia nyob rau pawb ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog
Los Angeles Plaub hli 30, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 30, 2017

“Muaj ib tug poj niam mob txog tau kaum ob xyoo, thiab siv nws cov nyiaj uas nws muaj los khob, tiam sis tsis muaj leej twg yuav kho tau nws, tug poj niam no thiaj li los sawv ntawd Yexus nraub qaum thiab kov nws lub tsho, lub sijhawm ntawd nws cov ntsha cia li tu [raug kho]” (Lukas 8:43-44).


Tug poj niam no mob nyhav heev, nws uas txhua yam kom nws tug mob zoo, nws mus cuag kws kho mob, tiam sis lawv kho tsis tau nws, nws siv txhuav yam nyiaj hauv ntiajteb uas nws muaj los kho nws tug mob kom zoo, nws noj txhua yam tshuaj, tiam sis tsis muaj ib yam twg yuav pab tau nws, raws cov neeg Yudas lawv hais tias nws yog neeg tsis dawb huv, raws lawv li kev cais nws yuav tsum raug ntiab mus nyob lwm qhov ua tsis muaj neeg nrog nws thov thiab nyob uake.

Nws khiav tawm yam tsis muaj lwm txoj hau kev, nws tsis muaj kev vam, txog rau thaum nws ntsib Yexus, nws tsis paub tias puas yog txav los ze Yexus tau, yog li no zoo li tsis muaj txoj hau kev uas nws tug mob yuav raug kho kom zoo, tiam sis nws ua txhua yam, nws paub tias ib tug xwb uas yuav cawm tau nws yog Yexus, nws thiaj li txeem cov neeg coob coob mus kom txog Yexus, nws tseem txav mus tsis tau txog Yexus, tiam sis nws tau chwv Yexus lub tsho, lub sijhawm thaum nws kov Yexus cov tw tsho, nws tug mob cia li zoo, Yexus ntxuav kom nws dawb huv, zaj lus no qhia ncaj qha rau nej.

I. Ib, koj muaj mob.

Txhua tug neeg yeej muaj mob, txhua tug neeg yeej yuav tsum ntsib ib tug mob nyob rau nws lub neej, vim yog kev mob kev nkeeg, neeg rov ua phem rau ib leeg, kev sib txeeb noj sib txeeb haus, thiab sib rhuav tshem, kev mob nkeeg tsis yog yam uas tsis pub tug paub, tsis heev keeb kwm los sis neeg txawj ntse puas leej ntsib tej kab mob, txawm yog lawv yuav hu txawv npe los xij, cov kab mob no Vajtswv ua tug paub, thiab tshwm rau tib neeg, Kev txhaum ua rau koj, Vajluskub hais tias,

“Txhua tug puas leej yog neeg txhaum thiab poob ntawm Vajtswv lub chwjchim” (Loos 3:23).

Txhua tug puas leej raug mob vim kev txhaum, kev txhaum tsis yog yam uas yuav tsum tau kawm los sis ntsib hauv yus lub neej, tiam sis yog yam nyob hauv koj lub neej, cuam tshuam txhua yam uas koj ua, thaum koj muaj kev nyuaj siab thaum ntawd twb yog kev txhaum ntag, koj tsis tag ua tug neeg txhaum thiaj mam ua tej no, vim yog koj yeej yog neeg txhaum lawm, koj tsis tag yog neeg txhaum mam ua tej yam yuam kev, vim koj yeej tau txais qhov kev txhaum no thaum yug los lawm, koj yeej yug los ua tug neeg txhaum, koj yog neeg txhaum vim yog koj yog neeg txhaum, koj thiaj li ua qhov txhaum, kev txhaum nyob hauv koj lub siab, nyob hauv qhov kev xav, koj ua ntau yam kev phem uas koj tug kheej los twb tsis xa ua, koj yuav phem tshaj no yog koj khiav dim qhov no, koj tug kheej yeej dag yam tsis ntshai, koj lub siab yeej cia koj ua kev phem thiab lam dag hais tias yog tug neeg zoo, koj raug kev txhaum tswj, thiab kev txhaum ua rau koj yog neeg xam khib, qia neeg, Vajluskub hais tias,

“Peb zoo li tej qias neeg, thiab peb qhov kev ncajncees zoo li daim ntaub qias neeg, peb txhua tug qhuav zoo li nplooj ntoo, thiab peb qhov kev phem tau tshua peb mus zoo li cua” (Yaxayas 64:6).

Kev txhaum yog kev mob nkeeg, kev txhaum yog yam ua rau neeg mob, tej no yog kev txhaum, tib neeg yeej tsis kaj siab rau lawv lub neej, neeg txaj muag, nyuaj siab, thiab mob nyob rau sab hauv, ib lub sijhawm dhau ib lub sijhawm, koj yeej pom tau hais tias hauv koj lub siab yeej tsis muaj kev kaj siab kiag li, mob tshaj yam yuav hais tau, koj yeej pom txog yam uas yog kev txhaum zoo li no, tej no yog kev nyuaj siab nyuaj ntsws uas neeg txhua tug ntsib, koj tug kheej los yeej paub zoo thiab paub tias ntshe yuav ua neej nyob tsis ntev, thaum tseem ciaj sia nyob los yeej xam hnub dhau hnub xwb, no yog lub ntiajteb, koj pib tshawb nrhiav kev kho raws li nrhiav tau nyob rau hauv ntiajteb,

“Muaj ib tug poj niam mob txog tau kaum ob xyoo, thiab siv nws cov nyiaj uas nws muaj los khob, tiam sis tsis muaj leej twg yuav los kho tau nws tug mob” (Lukas 8:43).

II. Ob, koj tshawb nrhiav hau kev los kho koj tej mob.

Muaj ntau txoj hau kev uas xav tias yog los pab cawm kom dim tej kev txhaum zoo li no, neeg ua kom lawv tug kheej dim ntawm tej kev mob nkeeg uas yog kev txhaum no ntawm qhov uas xav rau qhov zoo xwb, muaj ib txhia tseem haus dej haus cawv kom hnov qab tej ntawd, ib txhias thiaj li siv yeeb siv tshuaj kom tej kev mob nkeeg no ploj mus, koj tug kheej los yeej tshawb nrhiav tsis tau yam koj tug kheej ntshaw zoo kev txhaum, koj tej tshuaj tej zaum yuav tsis yog yeeb los sis cawv, tej zaum kuj yog, tiam sis yim kho yim quav xwb.

Kev kho tej yam zoo li yeej yog nyob rau tiam tam sim no, neeg tiam tam sim no quav rau kev lom zem hauv ntiajteb, nyob rau kev kawm thiab tau los sib tham txog hauv

Business Insider tau ntsib hais tias neeg kov lawv lub xov tooj txog li ntawd 2,000 txog 5,000 rau txhua hnub, neeg quav rau tej yam zoo li no, kev hais lus, thiab kev vim rau tej khoom neeg tsim tshiab no, yam lawv tug kheej los twb tsis paub txog – no vim yog los ntawm kev txhaum.

Koj muaj xov tooj nyob hauv koj lub ris, txhua lub sijhawm koj quav rau kev siv xov tooj, koj yeej siv tag mus li koj xav kho xav dim tiam sis zoo li tsis muaj txoj hau kev yuav kho tau tiag tiag, tej no kho tsis tau koj tug mob kom zoo.

“Muaj ib tug poj niam mob txog tau kaum ob xyoo, thiab siv nws cov nyiaj uas nws muaj los khob, tiam sis tsis muaj leej twg yuav los kho tau nws tug mob” (Lukas 8:43).

Neeg tej khoom lawv tsim muab koj tso rau lwm lub ntuj, tej no zoo li ua rau koj kaj siab tshaj lub ntuj ua koj yug los nyob, neeg siv sijhawm ntau thiab ntau los rau tej yam zoo li no, neeg muab tej no los yees duab rau lawv tug kheej kom ntau li ntau tau, txog rau thaum lawv los paub txog lawv tug kheej, lawv qhia lawv tug kheej yam lawv tug kheej los twb tsis ntseeg tej no thiab, lawv yeej tso duab kom lwm tug neeg tau pom tias lawv zoo li cas.

Neeg quav Facebook, neeg ib txhia tseem muaj Instagram, siv sijhawm los tso dua thiab kho kom zoo nkauj li zoo tau kom lwm tug tsis txhob pom koj tug kheej uas yog koj tiag tiag, yog koj ua qhov yog, neeg yuav qhua tias koj zoo nkauj heev, koj zoo heev, koj tsis nyuaj siab rau kev txhaum, koj ntsib yam kho tau koj lawm, tiam sis qhov no kho tsis tau koj.

“Muaj ib tug poj niam mob txog tau kaum ob xyoo, thiab siv nws cov nyiaj uas nws muaj los khob, tiam sis tsis muaj leej twg yuav los kho tau nws tug mob” (Lukas 8:43).

Sim saib koj lub neej no khwv npaum licas, Hnov koj yeej muaj tseeb mob yuav siv sij hawm lub sij hawm. Yog li ntawd nyob rau hauv ib lub dag zog rau kev khiav koj yeej muaj mob tiag, koj teem koj lub neej yuav sis nrauj ntawm lub sij hawm nkaus. Txawm koj dawb lub sij hawm yog tsis pub dawb. Koj nco ntsoov yog overloaded nrog distraction. Koj siv sij hawm txhua hnub ua si video ua si. Koj virtual ntiaj teb no muaj invaded lub tiag tiag ib tug. Thaum koj zaum nyob rau hauv chav kawm ntawv, los yog nyob rau hauv tsheb, los yog nyob rau hauv cov lus qhuab qhia, koj yuav xav txog mus tsev, thiab ua si video ua si, cia li ib tug me ntsis ntau. Koj yog heev xav tias cov mos mos thiab tsausmuag kev tu siab nyob rau hauv koj lub neej. Koj yog heev tuav cov kev muaj tiag ntawm koj tus kheej qhov teeb meem no

.

Koj tau poob tag nrho hnub nyob rau hauv pem hauv ntej ntawm ib tug computer screen. Koj tsis nyiam dab tsi nws muaj nyiam mus zaum ib leeg nrog koj tus kheej lub siab, thiab kom koj thiaj li kom lub qhov lub tuam txhab ntawm hauv Internet. Koj yuav tsis txhob txawm ib tug lub sij hawm ntawd vim hais tias koj yeej ib txwm xob nyob rau hauv. Koj yuav txhaws hauv cov suab paj nruag, mus rau hauv video ua si, mus rau hauv lub Internet, mus rau hauv yaam puab paub, mus rau hauv dab tsi tab sis cov kev muaj tiag ntawm lub neej. Koj qhia koj tus kheej, tias koj tseem tsis yeej ntshai ntawm cov tsos mob ntawm kev txhaum. Koj ua txhua yam uas koj ua tau vim hais tias ntawm laj. Koj ua tej yam no, vim hais tias lawv yog kev lom zem, tsis vim hais tias koj xav tau. Thiab tsis tau, yog tias koj tso tseg rau daim ntawv ceeb toom yuav ua li cas nyuaj koj chasing kev lom zem, tej zaum koj yuav pom tias yog khiav rau koj lub neej. Yog tsis muaj lub sij hawm rau kev txhawj los yog tu, vim hais tias koj tau tsim koj lub neej yuav dhau tibneeg hu tauj coob. Phau Vajlugkub hais tias,

“Kev kaj sab ib sab tes xwb los zoo tshaj khwv khwv ob los ntawm ob txhais tes thiab zoo li haus cua xwb” (Tejlusqhia 4:6).

Koj hais rau koj tug kheej tias koj pab tsis tau tiam sis zoo li khwv kawg nkaus, koj kawm ntawv ntawv thiab ua hauj lwm, tej no tsis muaj hnub hloov, koj yeej khwv li no tag mus li, koj cheem tsum koj lub neej zoo li tag mus li, koj xav tias yam tom ntej yuav muaj chaw tawm, koj lub neej yeej mus li no, koj xav tias yuav hloov kom zoo tshaj, koj xav tias koj yuav kawm ntawv tiav, pib ua hauj lwm koj muaj nyiaj, los ua tug neeg ua koj zoo siab thiab txaus siab rau, tiam sis txawm koj yuav kawm tiav dab tsis los, koj yuav muaj nyiaj npaum licas los, tsis muaj hnub koj yuav txaus siab tsis muaj hnub yuav txaus, Vajluskub hais tias,

“Zoo li nws yug hauv niam lub plab los zoo licas, nws yuav rov qab mus zoo lintawd, thiab nws yuav nqa tsis tau ib yam dabtsi uas yog nws khwv hws nrog ntawm nws txhais tes mus li” (Tejlusqhia 5:15).

Koj qhov kev cia siab pab tsis tau koj, tsis hais nyiaj txiag, thiab yam ua koj ua tej no tsuas yog yam ua koj lub siab ntshaw, tiam sis tsis muaj hnub uas koj yuav txaus siab rau, koj tsis kaj siab, koj txom nyem vim yog kev txhaum, koj siv zog kho tej kev mob nkees uas yog kev txhaum no, tiam sis yuav kho tsis tau koj.

“Muaj ib tug poj niam mob txog tau kaum ob xyoo, thiab siv nws cov nyiaj uas nws muaj los khob, tiam sis tsis muaj leej twg yuav los kho tau nws tug mob” (Lukas 8:43).

Tsis muaj ib yam dab tsi uas yuav los kho tau koj tug mob, txhua yam kev zoo siab hauv ntiajteb yuav kho tsis tau koj tug mob kom zoo, koj tej nyiaj txiag tag nrho hauv ntiajteb los yeej kho tsis tau koj muaj ib zaj nkauj qub qub hais li no.

Plhaib kub, toj roob hauv pes kub,
   Dej uas yog nyiaj, thiab nplaib kub,
Txhua yam no yuav tsis tau koj thiab kuv
   Kev thaj yeeb yog thaum tsaug zog, tsis muaj tej ntawd.
(“Acres of Diamonds,” Arthur Smith, 1959).

Koj tsis tag los kho kev mob nkeeg uas yog los ntawm kev txhaum, txhua yam ua koj siv zog kho ntawd tsuas yog koj tswj xwb, tiam sis yuav kho tsis tau kom zoo tiag tiag koj yuav kho mus txog rau hnub koj tuag, ib hnub ces yuav lig rau koj, koj qhov kev mob yuav loj zuj zus tuaj, thiab mob nyhav heev, yuav kho tsis zoo tej no yuav los rhuav tshem koj. Vajluskub hais tias,

“Nqe zog ntawm ke txhaum yog kev tuag, tiam koob hmoov ntawm Vajtswv yog txoj sia ntev dhawv” (Loos 6:23).

Koj cheem tsum yuav tsum raug kho koj tug mob, yuav tsum raug kho xwb, koj cheem tsum Yexus Khetos.

III. Peb, tug kho yam mob uas yog kev txhaum no yuav tsum yog Yexus xwb.

Kev kho mob uas yog seem ntsujplig tsis yog tias cia li kho txawm yuav zoo, xws li tug poj niam uas nyob hauv Vajluskub tshoob no, koj yuav tsum tig los cuag Yexus xwb thiaj li yuav kho tau.

“Muaj ib tug poj niam mob txog tau kaum ob xyoo, thiab siv nws cov nyiaj uas nws muaj los khob, tiam sis tsis muaj leej twg yuav kho tau nws, tug poj niam no thiaj li los sawv ntawd Yexus nraub qaum thiab kov nws lub tsho, lub sijhawm ntawd nws cov ntsha cia li tu [raug kho]” (Lukas 8:43-44).

Tug poj niam no siv txhua txoj kev los kho nws tug poj niam, tiam sis tsis muaj ib txoj hau kev twg yuav kho tau nws tug mob, tsis muaj leej twg yuav pab tau nws, thaum kawg thiaj li los cuag Tswv Yexus uas yog nws qhov kev vam kawg, Yexus kho tau nws, Tswv Yexus xwb thiaj li pab tau vim yog yam mob uas vim yog kev txhaum, Tswv Yexus xwb thiaj li kho tau tej mob no, vim yog Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum, Tswv Yexus pab tau txhua tug, Tswv Yexus tsis muaj kev txhaum thiab yog Vajtswv tug Menyuam yaj uas muab nws cov Ntshav los ntxuav peb tej kev txhaum, Nws raug ntsia saum ntoo Khaublig theej peb tej kev txhaum, Tswv Yexus cov ntshav theej koj tej kev txhum, Vajluskub hais tias,

“Muaj tseeb nws tau ris peb tej kev quaj ntsuag thiab tshem peb tej kev quaj ntsuag no mus, li ntawd los peb tseem xam tias nws raug ntau, uas yog Vajtswv ua tug ntau, tiam sis nws raug mob vim yog peb yuam cai, nws nqaij ntsuab vim yog peb tej kev phem, kev raug qhia ntawd twb vim yog kom peb raug kho kom zoo, nws raug mob kom peb tau zoo” (Yaxayas 53:4-5).

Yexus uas txhua yam vim yog Nws hlub koj, Tswv Yexus tuag theej koj tej kev txhaum kom koj tej mob raug kho, koj yog neeg txhaum, koj siv zog los kho, tiam qhov kev kho no kho tsis tau koj tej kev txhaum, tsis muaj ib txoj hau kev twg yuav kho tau koj, koj tiv kev txom nyem los ntawm seem kab mob uas yog kev txhaumn, koj yuav tsum lees hais tias koj yog neeg muaj mob, txog rau thaum koj paub tias koj mob, koj yuav tsum lees tias koj muaj mob, thiab cheem tsum yuav tsum raug kho, Yexus hais stias,

“Tug neeg tsis muaj mob yeej tsis cheem tsum tug kws kho mob tiam sis tug neeg muaj cheem tsum kws kho mob, kuv tsis tau los hu tug neeg ncajncees, tiam los hu kom tug neeg txhaum hloov dua tshiab” (Malakaus 2:17).

Koj yuav tsum paub tseeb tseeb hais tias koj yog neeg muaj mob, thaum kojlos paub txog zoo li no lawm, tsis txhob mus nrhiav tshuaj no, yuav tsum raug kho, qhov no yog yuav tsum tig los cuag Yexus, nws ib leeg xwb thiaj li cawm tau koj dim ntawm kev txhaum, qhov kev cawmdim Yexus muab rau koj no tsis muaj nyob rau lwm qhov, tug poj niam no raug kho, kev txhaum raug zam, thiab Yexus cawm nws, tsis tag li nws twb tsis them ib yam dab tsi hlo li, nws tsis tag yuav raws Yexus qab kho kho nws ntxiv, nws tsuas yog los chwv Yexus, thiab los chwv Yexus lub tw tsho xwb, thiab nws raug cawm vim yog txoj kev ntseeg! Txawm koj yuav los ze tsis tau ntawm Yexus los, cia li los nrhiav Nws! Txawm yuav txav tsis tau ti Yexus los xij, cia li txav ti Nws hauv txoj kev ntseeg, Nws yuav cawm koj! Cia siab rau Yexus ntawm txoj kev ntseeg, Nws yuav cawm koj! Cia siab rau Yexus, thiab raug kho kev mob vim yog txoj kev txhaum, Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: Lukas 8:43-48.
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Turn Your Eyes Upon Jesus” (Helen H. Lemmel, 1863-1961).


TXHEEJ TXHEEM

KEV MOB NKEEG VIM YOG KEV TXHAUM

A SOFT AND VIOLENT SADNESS

Los ntawm Kl. John Samuel Cagan
by Mr. John Samuel Cagan

“Muaj ib tug poj niam mob txog tau kaum ob xyoo, thiab siv nws cov nyiaj uas nws muaj los khob, tiam sis tsis muaj leej twg yuav kho tau nws, tug poj niam no thiaj li los sawv ntawd Yexus nraub qaum thiab kov nws lub tsho, lub sijhawm ntawd nws cov ntsha cia li tu [raug kho]” (Lukas 8:43-44).

I.   Ib, koj muaj mob, Loos 3:23; Yaxayas 64:6.

II.  Ob, koj ntshawb nrhiav kev kho koj tug mob, Efexus 4:6; 5:15; Loos 6:23.

III. Peb, tug kho koj tug mob uas yog kev txhaum tsuas yog Yexus xwb,
Yaxaya 53:4-5; Malakaus 2:17.