Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YUAV COJ NEEG LOS CUAG YEXUS LICAS –
QHIA RAU TUG NEEG YUAV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!
(Hmong)

Tug sau zaj lus qhuab qhia yog Christopher L. Cagan, Ph.D. (UCLA)
Thiab tug qhia yog Kxh. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunkaus nrog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Yim hli 26, 2018
A sermon written by Christopher L. Cagan, Ph.D. (UCLA),
M.Div. (Talbot Seminary), Ph.D. (the Claremont Graduate School),
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, August 26, 2018

“Tsuas yog tug hloov dua siab tshiab…yog tsis yog li no yuav mus tsis tau Vajtswv lub tebchaws” (Mathais 18:3).


Yexus hais tias ib tug ntseeg yuav tsum hloov dua siab tshiab – yug dua tshiab – los sis tug neeg ntawd yuav mus ntuj ceeb tsheej tsis tau. Lus Kislis txhais lo lus “hloov dua siab tshaib” yog “epistrepho.” Qhov no txhais tias “tig rov qab” nov tsis qhov tug neeg txhaum cov lus thov Vajtswv los sis tsa tes. Nov yog kev hloov hauv siab uas yog Vajtswv pub rau ib tug neeg twg hloov dua siab tshiab, Yexus hais rau Nikaudemaus, “Tsuas yog tug neeg ntawd yug dua tshiab, yog tsis yog li no tug neeg ntawd yuav tsis pom Vajtswv teb chaw” (Yauhas 3:7). Nov yog kev hloov hauv lub siab. Vajluskub hais tias, “Yog leej twg nyob hauv Yexus, nws yog tug neeg tshiab [tsim dua tshiab] lub neej qub ploj, lub neej tshiab lo lawm” (2 Kaulithaus 5:17). Nov tsis yog tug neeg txhaum cov lus thov. Tiam sis yog kev hloov dua siab tshiab! Nov yog kev coj tug neeg txhaum los cuag Vajtswv.

Kev hloov dua siab tshiab yog dab tsi? Peb xav kom dabtsi tshwm sim? Tug neeg txhaum cheem tsum yuav tsum yug dua siab tshiab, tsis yog txiav txim siab. Txij lub sijhawm thaum Charles Finney (1792-1875) “Kev txiav txim siab” ua rau ntau pawg ntseeg tsis los hais txog kev hloov dua siab tshiab lawm. Neeg saum plhom tug cia li yuav qhov lawv tug kheej qhov kev txiav txim siab, tiam sis tsis hloov dua siab tshaib.

What is “Decisionism”? What is conversion? Here is the definition from Today’s Apostasy, written by Dr. Hymers and my father, Dr. Cagan.

     Kev txiav txim siab totaub hais tias neeg dim los ntawm qhov tawm los pem hauv ntej, tsa tes, thiab thov Vajtswv, ntseeg raws cov lus qhuab qhia, fij tug kheej rau Vajtswv, los sis lwm yam, neeg qhov kev ua, uas yog yam uas neeg lub qhov muag no pom, los sis txiav txim los ntawm yam txij ci uas tau ua tshwm sim los, qhov no ntseeg tias tib neeg dim los ntawm neeg lub peev xwm los sis lwm tug neeg.
     Kev hloov dua siab tshiab yog los ntawm Vajntsujplig tug dawb huv uas yog coj tug neeg txhaum los cuag Yexus Khetos thiab ua kom tug neeg ntawm los ua tug neeg ncajncees thiab yug dua tshiab, thiab hloov tug neeg txhaum los cuag Vajtswv. Nov yog seem ntsujplig, thiab qhov no thiaj li yog kev hloov dua siab tshiab tiag tiag. Kev cawmdim yog yam Vajtswv ua kom ib tug neeg twg los ua tug neeg ncajncees. Nov yog kev yug dua tshiab thiab txais kev cawmdim. Nov yog kev hloov dua siab tshiab. (Today’s Apostasy, pp. 17, 18).

Kev txiav txim siab yog los ntawm neeg qhov kev ua los sis txhua tug ua tau thiab txhua lub sijhawm. Kev hloov dua siab tshiab yog yam ua Vajtswv ua tug ua los sis hloov neeg lub neej thiab mus tag ib txhi.

Kev txiav txim siab yog yooj yim dua coj tus ntsuj plig los hloov dua siab tshiab. Tug xibhwb muaj peev xwm tau txais ntau tus "txiav txim siab" los suav. Koj tuaj yeem tau txais kev txiav txim siab nyob qhov twg, txhua lub sijhawm. Koj tuaj yeem thov tus neeg txhaum lub thov Vajtswv nrog tib neeg ntawm lawv lub qhov rooj, ntawm lub dav hlau, lossis lwm qhov chaw. Koj tuaj yeem suav lawv, tab sis koj yuav zaum tsis pom lawv dua. Lawv tau txiav txim siab, tab sis tsis tau muaj kev hloov dua siab tshiab.

Kev hloov dua siab tshiab, neeg feem coob yuav tsum tuaj koom lub koom txoos thiab hnov Txoj Moo Zoo ob peb zaug ua ntej lawv nkag siab thiab ntseeg Yexus. Qee cov neeg tuaj koom lub koom txoos rau lub hli thiab xyoo dhau los ua ntej lawv hloov dua siab tshiab.

Tus Tswv yog tus Tswv Coj lawv mus rau lwm qhov chaw uas koj yuav nrog lawv tham. Tsis txhob cia lawv coj lawv kev thov Vajtswv sai. Thov Vajtswv tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv tsis yog tib yam li kev cia siab rau Yexus. Nrhiav kev tsa tes, taug kev mus rau tom ntej, los yog kev cai raus dej, tsis yog tib yam li kev cia siab rau Yexus. Ua ub ua no tsis yog qhia tias ib tug neeg tau tso siab rau Yexus. Kev tso siab rau Tswv Yexus yog qhov txawv, tshwj xeeb thiab tshwj xeeb rau nws tus kheej. Kev ntseeg Yexus yog kev ntseeg Yexus.

Yuav kom coj tau ib tug neeg los cia siab rau Yexus, thiab qhov kev hloov dua siab tshiab yuav siv sij hawm, dag zog, pom kev, thov Vajtswv, thiab Vajtswv qhov koobhmoov. Dr. Hymers thiab Dr. Cagan tau qhuab ntuas cov neeg los hloov dua siab tshiab rau peb caug xyoo. Nov yog qee yam uas lawv tau kawm.

1. Ib, xibhwb yuav tsum mloog tug neeg txhaum.

Tsis txhob lam xav – zoo li txhua tug xibhwb tshaj tawm tau ua – ntawd yog yam tug neeg txhaum los totaub Vajtswv txoj lus. Koj yuav tsum mloog nws thiab tshawb pom tias nws ntseeg li cas. Nws ntseeg yav tag los yog dabtsi? Nws ntseeg Yexus licas? Neeg puas ntseeg hais tias Yexus yog ntsujplig? Nws puab ntseeg xav hais tias Yexus twb nyob hauv nws lub siab? Nws puas xav tias Yexus chim rau nws? Nws puas xav hais tias puas tau mus ntuj ceeb tsheej? Kawv yam nws xav, tom qab ntawd qhia nws paub txog qhov tseeb ntawm Tswv Yexus.

Neeg txhaum nyob li cas? Puas muaj dab tsi uas yuav tuav tau nws los ntawm kev ua neej nyob hauv lub neej - kev saib duab liab qab, kev ua nkauj nraug, los sis cov neeg hauv tsev neeg? Cov neeg txhaum tsis tas yuav ua lawv tus kheej zoo tagnrho rau lawv - lawv ua tsis tau. Tiam sis ib tug neeg uas muaj siab dawb siab zoo thiab ua siab ntev rau txoj kev txhaum loj yog tsis ntseeg Yexus. Es tsis txhob, nws trusts nws tus kheej.

Yog li ntawd, cov neeg txhaum yuav raug nplawm, thiab lawv yuav tsum ua siab ntev rau lawv. Tshawb nrhiav seb vim li cas tus neeg txhaum tau tuaj hais lus nrog koj. Nws xav kom Yexus ua dabtsi rau nws? Vim li cas nws tuaj? Ib tug neeg hais tias nws xav kom Yexus ua haujlwm rau nws. Tiam sis qhov no tsis yog kev cawmdim! Txawm hais tias Yexus tau muab nws ua haujlwm, nws tseem yuav ploj mus. Tus neeg ntawd yuav tsum xav kom nws tej kev txhaum zam lub txim ntawm Yexus cov ntshav.

2. Ob, tug neeg txhaum totaub yuam kev txog Tswv Yexus.

Tug neeg txhaum xav txog Yexus licas? Nws nws, “Lub sijhawm no Yexus nyob rau qhov twg?” Vajluskub hais tias Yexus nyob rau Qaumntuj “ntawm Vajtswv sab xis” Vajleejtxiv (Loos 8: 34). Coob tug ntseeg Npavtiv tseem totaub hais tias Yexus nyob hauv lawv lub siab, los sis nws yog Ntsujplig yav nyob saum nruab ntug. Koj yuav los tsis tau rau ntawm Yexus yog koj tsis paub tias nws nyob rau qhov twg.

Nug tug neeg txhaum, "Leej twg yog Yexus?" Coob leej xav tias Nws yog ib tug txiv neej, ib tug ntawm cov xibfwb zoo ntawm keeb kwm. Tab sis hais tias "Yexus" yuav cawm tsis tau leej twg. Muaj qee leej xav tias Nws yog ntsuj plig, lossis Yexus yog Vajntsujplig. Tswv Yexus tsis yog ntsujplig. Tom qab Yexus sawv hauv qhov tuag rov los, phau Vajlugkub hais tias,

“Lawv poob siab ntshai kawg, lawv xav tias pom ib tug dab. Yexus hais rau lawv tias, “Nej ntxhov siab ua dabtsi? Vim li cas nej tsis tso siab ntseeg? Cia li saib kuv txhais tes thiab kuv txhais kotaw yeej yog kuv ntag. Thiab kov kuv lub cev saib, rau qhov dab tsis muaj nqaij muaj txha yam li nej pom kuv muaj.” Thaum hais li ntawd tag, Yexus txawm muab nws txhais tes txhais kotaw rau lawv saib. Thaum lawv tseem tsis tshua ntseeg vim yog zoo siab thiab tseem tabtom phimhwj, Yexus txawm hais rau lawv tias, “Ntawm no nej muaj dabtsi noj los tsis muaj?” Lawv txawm muab ib qhov ntses ci rau Yexus, 43nws txawm noj tab meeg lawv.” (Lukas 24:37-43).

Tom qab Nws sawv hauv qhov tuag los, Yexus tau noj. Ib tug ntsuj plig tsis noj. Ib ntsuj plig tsis muaj nqaij thiab pob txha li Yexus. Thiab ib tug ntsuj plig - txawm tus Ntsuj Plig Dawb Huv - tsis muaj ntshav ntxuav kev txhaum!

Thov tug neeg txhaum, "Puas yog Yexus npau taws rau koj?" Ntau tus Catholics thiab lwm tus xav tias Nws yog. Lawv ntseeg tias "Yexus" - uas tsis yog Yexus ntawm Phau Tshiab. Phau Vajlugkub hais tias Yexus hlub cov neeg txhaum. Nws tau zam txim rau tus tub sab ntawm tus ntoo khaub lig thiab ib tug poj niam raug coj mus deev luag poj luag txiv. Yuav ua li cas muaj peev xwm tus neeg txhaum tso siab rau ib tug neeg uas npau taws rau nws? Tamsim no cov ua yuam kev thiab taw rau tug neeg txhaum rau qhov Yexus tiag tiag.

3. Peb, neeg txhaum totaub kev cawdim yuam kev.

Muaj peb lub ntsiab hom kev ua yuam kev txog kev cawmdim. Muaj ntau tus neeg txhaum xav hais tias yog lawv ua ib yam ntawm cov khoom no, lawv yuav dim - lossis yog lawv tau ua ib yam ntawm cov no, uas qhia qhov tseeb lawv tau txais kev cawmdim. Yog li ntawd, peb yuav tsum muab siab rau ntseeg tus Tswv Yexus Khetos.

Kev ua haujlwm: kev cai raus dej, kev mus rau tom hauv ntej, tsa tes, ua tus Tswv txoj kev cog lus tseg, muab ntau yam kev txhaum (qhov no tsis yog qhov hloov siab lees txim ntawm phau Vajluskub), lossis hais tias tus neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv. Cov no yog tib neeg tej hauj lwm uas tsis muaj peev xwm cawm tau leej twg. Vajtswv Txojlus hais tias, "Tsis yog los ntawm txoj haujlwm ntawm kev ncajncees uas peb tau ua, tabsis raws li nws txoj kev hlub nws tau cawm peb" (Titus 3: 5).

Kev txiav txim siab ntawm kev puas hlwb: muaj kev xav, lossis ntseeg txog qhov tseeb txog Yexus lossis txog kev cawmdim. Cov neeg txhaum feem ntau hais tias, "Kuv ntseeg tias Yexus tuag saum tug ntoo Khaublig rau kuv." Tiam sis tsheej lab ntawm cov neeg ntseeg tias qhov tseeb. Txawm Dab Ntxwg Nyoog ntseeg tias Yexus yog Vajtswv Leejtub uas tau tuag saum tug ntoo Khaublig thiab sawv rov los. Nws pom nws. Vajtswv Txojlus hais tias, "Dabntxwnyoog [cov ntsujplig phem] tseem ntseeg, thiab tshee hnyo" (Yakaunpaus 2:19). Cov neeg txhaum yuav tsum cia siab rau Yexus Khetos tug kheej, tsis yog qhov tseeb txog Nws.

Neeg qhov kev xav: kev xav thiab kev ua neej, nrhiav "kev ruaj siab" dua li Tswv Yexus, lossis zoo siab hauv lub neej. Kev xav zoo li nce thiab nqis. Txhua tus muaj kev xav thiab kev xav zoo. Txhua tus muaj kev xav thiab kev xav phem. Tug neeg txhaum yeej paub qhov no. Nws muaj cov kev xav nws tus kheej. Yog li ntawd, koj lub neej tsis ntev dhau los, koj lub neej tsis ntev los no, koj lub neej yog lub sijhawm, txhua hnub koj lub neej ntev. Txoj kev cawm seej tsuas yog hauv Khetos xwb, tsis yog hauv kev xav. Ib zaj nkauj qub txeeg qub tes tau hais tias,

Kuv qhov kev vam tsis nyob rau lwm qhov
   Tsuas yog Yexus cov ntshav thiab kev ncajncees.
Kuv yuav tsis cia siab rau lwm yam [neeg lub siab]
   Tsuas yog hauv Yexus lub npe
Kuv sawv rau ntawm Yexus uas yog lub pob zeb
   Txhua qhov chaw yuav puas tsuaj mus
(“The Solid Rock,” Edward Mote, 1797-1874).

Tamsim no cov ua yuam kev thiab qhia txog tug neeg txhaum rau Yexus tug kheej, rau qhov kev zam txim ntawm kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav.

Muaj ntau yam lus cuav hais txog Tswv Yexus, tiam sis lawv "muab Nws tso" los sis "nkuaj Nws" los ntawm lwm yam. Muaj qee leej xav tias yog koj ua kevcai raus dej, koj yuav tau txais kev cawmdim hauv Tswv Yexus. Qhov no ua rau Yexus "nyob rau hauv" thiab "los ntawm" cov dej ntawm kev ua kevcai raus dej. Coob leej xav tias yog koj hais tus neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv yuav dim, thiab kev thov Vajtswv yog tib yam li kev cia siab rau Tswv Yexus. Yog li ntawd, lawv yuav tau txais neeg thov Vajtswv qhov kev thov Vajtswv thiab suav lawv, thaum tsawg tsawg ntawm lawv los cia siab rau Yexus thiab hloov dua siab tshiab. Qhov no muab Yexus "tso" thiab "los ntawm" cov lus ntawm kev thov Vajtswv. Vajluskub hais tias "Yexus Khetos tug kheej" yog tus thawjtshua (Efexaus 2:20), tsis yog cov lus ntawm tug neeg txhaum qhov kev thov Vajtswv. Taw tes rau tus neeg txhaum los cia siab rau Yexus Khetos tug kheej.

Hwd pom neeg khiav ntawm ib qho yuam kev mus rau lwm tus. Lawv tuaj yeem pib los ntawm kev nrhiav kev xav. Zaum tom qab lawv hais tias, "Kuv tsis tau muaj kev xav. Kuv cia li ntseeg tias Tswv Yexus tuag rau kuv. "Cov neeg txhaum tau tsiv tawm ntawm qhov yuam kev mus nrhiav kev txhaum ntawm kev ntseeg txog Tswv Yexus qhov tseeb. Tua tus neeg txhaum tawm ntawm nws qhov chaw nkaum ntawm kev dag thiab qhia nws rau Tswv Yexus.

4. Plaub, kev txhaum cheem tsum lub siab yuav tsum lees kev txhaum.

Tug neeg txhaum yuav tsum raug txim ntawm txoj kev txhaum ntawm nws lub siab. Txhua tus lees hais tias lawv yog neeg txhaum nyob rau hauv ib txoj kev. Txhua tus lees tias lawv tsis zoo tag nrho, tias lawv tau ua tej yam tsis yog lawm. Kuv tsis tau tham txog qhov ntawd.

Kuv tsis tau tham txog kev paub txog qhov tseeb los yog tej kev txhaum. Yog, tus neeg txhaum tau ua ntau yam kev txhaum. Tiam sis tsuas yog xav txog cov kev txhaum no yuav cawm tsis tau nws. Yog tias koj mus dhau ib txoj kev txhaum, tej zaum tus neeg txhaum yuav xav tias, "Kuv tsis ua tej ntawd, yog li ntawd kuv thiaj yuav tsum tau txais kev cawmdim." Los sis nws yuav xav tias, "Kuv yuav tsis ua tej yam no thiab yuav ua rau kuv ' m đã lưu. "

Kev txhaum mus tob tshaj qhov ntawd. Txhua tus neeg yog ib tug neeg txhaum hauv, nrog kev txhaum los ntawm Adas. Txhua tus muaj lub siab phem. Vajtswv Txojlus hais tias, "Lub siab yog dag ntxias tshajplaws txhua yam, thiab phem tshajplaws" (Yelemis 17: 9). Txhua tug neeg txhaum yog qia dub. Txhua tug neeg txhaum yog tawm tsam Vajtswv hauv nws lub siab. Yog li ntawd, koj yuav tau txais kev txhawj xeeb ntawm koj tus kheej. Dab tsi lawv tuaj tawm ntawm lawv yog dab tsi. Qhov tob tob tshaj txhua yam uas tus neeg txhaum ua, nws lub siab, tag nrho nws, yog kev txhaum thiab tsis ncaj ncees. Tug neeg txhaum yuav tsum paub txog kev txhaum ntawm nws lub siab. Qhia nws txog kev txhaum ntawm nws lub siab hauv koj txoj hauj lwm, thiab thaum koj hais lus rau nws tom qab cov lus qhuab qhia.

Ib tug neeg txhaum hloov tsis tau nws lub siab, tsis pub dhau ib tug tshis tuaj yeem hloov nws tus kheej mus rau hauv ib tug yaj. Uas txhais tau hais tias nws yog ploj thiab cawm tsis tau nws tus kheej. Tswv Yexus tsis cia siab rau Yexus los ntawm nws tus kheej. Tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li coj nws los cuag Yexus. Tswv Yexus hais tias, "Tsis muaj leej twg tuaj cuag kuv, tsuas yog Leej Txiv uas txib kuv los coj nws" (Yauhas 6:44). Qhov no hu ua "Txoj Moo Zoo" - tug neeg txhaum yuav los rau ntawm Yexus, tiam sis nws ua tsis tau. Nws ua tsis tau dab tsi los cawm nws tus kheej. Raws li Vajluskub tau hais tseg, "Kev cawmdim yog ntawm tus Tswv" (Yaunas 2: 9). Tug neeg txhaum yuav tsum zoo li Yaxayas uas hais tias, "Kev txom nyem yog kuv! rau qhov kuv tau ua txhaum "(Yaxayas 6: 5). Qhia nws lub txim ntawm nws lub siab. Qhia nws tias nws cawm tsis tau nws tus kheej. Qhia nws tias nws xav tau kev hlub tshua. Tom qab ntawd nws yuav los rau ntawm Yexus.

5. Tsib, yog tug neeg txhaum lees kev txhaum hauv lawv lub siab, coj tug neeg ntawd los cuag Yexus.

Kuv tsis coj leej twg los cuag Tswv Yexus uas los nrog kuv tham! Qee cov neeg tsuas yog xav paub xwb. Lawv tsis xav tau kev zam txim ntawm lawv tej kev txhaum. Qee cov neeg tuaj vim lawv pom lwm tus tuaj. Qee cov neeg tsis paub txog lawv qhov kev txhaum thiab tsis muaj Vajtswv. Cov thawj coj hauv kev thov Vajtswv los cia siab rau Yexus uas yog kev dag ntxias yuav coj lawv mus rau kev hloov siab lees txim. Thaum nws zoo li ib tug neeg yuav cia siab rau Yexus los?

Tug neeg txhaum yuav tsum "tsis qias neeg rau nws tus kheej," raws li ib tug ntxhais hauv peb pawg ntseeg hais tias. Nws yuav tsum "tso nws tus kheej tseg." Nws yuav tsum "los txog ntawm nws tus kheej." Yaxayas los rau ntawm nws tus kheej thaum nws hais tias, "Kev txom nyem yog kuv! rau qhov kuv tau ua txhaum "(Yaxayas 6: 5). Tom qab ntawd nws yog yooj yim dua los cia siab rau Tswv Yexus. Yog koj tsis ua li cas. Nws xav tau Yexus los cawm nws.

Tug neeg txhaum yuav tsum ntseeg Tswv Yexus tug kheej. Tug neeg txhaum yog Yexus Khetos tug kheej thiab qhov kev zam txim ntawm kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav. Koj tuaj yeem coj tus neeg nyob rau hauv ib qho yooj yim thov Vajtswv zoo li "Yexus, kuv tso siab rau koj. Los ntxuav kuv txoj kev txhaum nrog koj cov ntshav. "Los sis tsis muaj kev thov Vajtswv kiag li, tsuas yog tig los rau Tswv Yexus zam txim rau los ntawm nws cov ntshav. Tug neeg txhaum tsis xav thov Vajtswv. Tug neeg txhaum tsis xav ua kom tiav ntawm Tswv Yexus hauv nws lub siab. Cov lus tsis tas yuav "yog." Qee cov neeg cim thiab rov hais dua - lo lus "yog" tiamsis tsis cia siab rau Yexus. Tug tub sab saum tus ntoo khaub lig tsis tau hais lo lus zoo tag nrho. Nws hais tias, "Tus Tswv, nco ntsoov kuv thaum koj los rau hauv koj lub nceeg vaj" (Lukas 23:42). Tiam sis nws paub tias nws yog neeg tsis muaj kev cia siab thiab nws tig los rau Tswv Yexus. Nws yog qhov yooj yim! Tus Tswv hais rau nws tias, "Hnub no koj yuav nrog kuv nyob hauv lub vaj kaj siab" (Lukas 23:43). Kev cia siab rau Yexus tug kheej yog qhov tseemceeb dua cov lus!

6. Rau, tom qab koj nrog tug neeg txhaum sib tham lawm, nug nws yooj yim.

Nug nws tias, “Koj puas cia siab rau Yexus?” yog koj hais tias tsis muaj “tsis muaj” nrog nws tham ib zaug ntxiv. Yog nws hais tias “yog” nug nws thais tias koj cia siab rau Yexus thaum twg. Yog nws hais tias “Kuv twb cia siab rau Nws tag kuv lub neej” los sis “Kuv cia siab rau Nws ntev los lawm,” Nws tseem tsis tau hloov dua siab tshiab.

Look at his attitude and conduct. A person who leaves your church and refuses to listen to you shows that he was not serious about sin and did not trust Christ. A person with a persistent bad attitude about the church and the Christian life shows that he was not serious about sin and did not trust Christ. Yog tias nws hais tias, "Kuv tau cia siab rau Yexus tam sim no," nug nws seb nws tau ua dab tsi. Sim ua kom nws piav qhia nws txoj kev ntseeg hauv nws cov lus. Cov neeg tuaj yeem ua raws li "lo lus" uas lawv hnov thiab rov hais dua lawv txawm hais tias lawv tsis hloov dua siab tshiab Tus neeg txhaum ua rau nws tso siab li cas? Puas yog nws ntseeg txog Tswv Yexus? Nws puas cia siab rau nws? Los yog nws puas cia siab rau Yexus Khetos?

Nug nws tias, "Tswv Yexus tau ua dab tsi rau koj?"

Nug nws tias, "Yog tias koj tuag hnub no, koj puas mus rau Saum Ntuj Ceeb Tsheej los yog Tub Tuagteb?" Yog tias nws hais tias "Saum Ntuj Ceeb Tsheej," nug nws vim li cas. Dab tsi nws yuav hais rau Vajtswv yog nws nug nws vim li cas nws yuav tsum tau txais mus rau hauv ntuj ceeb tsheej? Tsis tas li ntawd, tsuas yog Yexus Khetos cov ntshav xwb, nws tseem tsis tau dim! Ces nug nws tias, "Ib xyoo tom ntej no, yog tias koj tau xav phem thiab tom qab ntawd koj tuag lawm, koj yuav mus qhov twg?" Yog tias nws hais tias "Tuagteb," nws yog nyob ntawm qhov ua zoo thiab tsis yog rau Yexus. Ces koj tuaj yeem nug nws tias, "Ib xyoo tom ntej, yog tias koj tawm hauv pawg ntseeg thiab tsis rov qab los, thiab nrog tus poj niam (lossis tus txiv neej) tsis muaj txij nkawm, nrog kev sib deev nrog nws, thiab koj tau noj tshuaj txhua txhua hnub, koj puas yog ib tug ntseeg lossis tsis? "Yog tias nws hais tias" tau "nws tsis tau hais txog qhov teebmeem ntawm txoj kev txhaum, thiab tseem poobzoo.

Nws tseem ceeb heev kom nws tsis txhob hais tias, "Kuv tau los cia siab rau Tswv Yexus," tab sis qhia txog qhov nws tau ua nrog Yexus thaum nws tso siab rau nws. Xav hnov txog lub sij hawm nws lub sij hawm nws lub sij hawm nws lub sij hawm, Kuv tsis xav txog kev xav lossis kev xav. Txij lub ntsiab ntawm txoj kev txhaum thiab kev zam txim ntawm txoj kev txhaum los ntawm Tswv Yexus cov ntshav los ntawm kev cia siab rau Tswv Yexus Nws tus kheej yuav tsum nyob rau ntawd. Cov ntsiab lus ntawm qhov kev paub yuav txawv rau cov neeg sib txawv. Kuv saib qhov tseeb, rau qhov kev muaj tiag hauv tus neeg hais li cas.

Yog hais tias koj xav tau, koj yuav tsum hais lus dua. Yog tias koj tau txais kev pab zoo tshaj plaws, koj yuav tau txais kev pabcuam ntawm koj tus kheej. Cov neeg uas Vajtswv tau txais kev cawmdim yuav mloog cov lus qhuab qhia thiab koj lub tswv yim. Cov neeg uas tsis mloog yuav tsis hloov dua siab tshiab.

Tsis txhob poob siab yog hais tias tus neeg hloov tsis tau txais kev cawmdim tom qab koj nrog nws tham. Qee tus neeg tau hloov dua siab tshiab thawj zaug lawv hnov Txoj Moo Zoo, tab sis feem ntau tsis yog. Cov neeg feemcoob yuav tsum rov tuaj dua ua ntej lawv cia siab rau Yexus.

Saib xyuas txhua tus neeg tshaj li ib zaug. Đailng baptize neeg tam sim ntawd. Hais kom lawv tos ntev li ib xyoos, thiab ob xyoos tom ntej yuav zoo dua rau qhov kev phem ntawm pawg ntseeg nyob rau niaj hnub no. Tej zaum ob los yog peb lub xyoos yuav zoo dua. Qhov ntawd yuav qhia koj lub sijhawm kom pom tias lawv txoj kev ntseeg yog qhov tseeb. Yog koj xav tau ib tus neeg ua haujlwm, koj yuav tau txais kev pabcuam ntawm peb tus kheej. Koj tuaj yeem nug nws rau nws zaj lus tim khawv - sab nraud ntawm pawg ntseeg. Koj tuaj yeem nug nws li plua tsib lossis ib hlis tom qab. Cov neeg uas tsis cia siab rau Yexus yuav hnov qab "zaj lus tim khawv" lawv tau ua thiab yuav ua yuam kev tom qab ib xyoos lossis ob xyoo. Lawv tsuas xav tau "dhau" thiab raug pom zoo, tiamsis lawv tsis cia siab rau Yexus. Lwm tus yuav cim tau qee lo lus thiab rov qab lawv rov qab, tab sis thaum koj nug lwm txoj hauv lwm lub sij hawm lawv tsis paub tias yuav hais li cas, vim lawv tsis muaj kev ntseeg txog Yexus.

Ntsia nws tus cwj pwm thiab kev coj. Ib tug neeg tawm hauv koj pawg ntseeg thiab tsis kam mloog koj qhia tau hais tias nws tsis txhaum rau kev txhaum thiab tsis cia siab rau Yexus. Ib tug neeg uas muaj tus cwj pwm phem tsis zoo txog lub koom txoos thiab Christian neej qhia tau hais tias nws tsis yog rau kev txhaum thiab tsis cia siab rau Yexus.

7. Xya, nco txog qhov tseeb sim txog kev ua Vajtswv haujlwm.

Kev sim neeg txog kev ua Vajtswv haujlwm yog li no: KOJ PUAS QHIA TAU HAIS TIAS LEEJ TWG NWS TSIS CIA SIAB RAU YEXUS THIAB TSEEM TSIS TAU HLOOV DUA SIAB TSHIAB? KOJ HAIS RAU TUG NEEG UAS YOG NWS YUAV TSUM ROV QAB LOS HAIS RAU KOJ IB ZAUG TXOG KEV CAWMDIM?

The true test of counseling ministry is this: CAN YOU TELL A PERSON THAT HE DID NOT TRUST CHRIST AND WAS NOT CONVERTED THAT DAY? CAN YOU TELL A PERSON THAT HE MUST COME BACK AND SPEAK WITH YOU AGAIN ABOUT HIS SALVATION? Kuv tsis paub ntawm cov xibhwb uas ua li no. Tias yog vim li cas peb pawg ntseeg thiaj li muaj neeg ploj lawm, nrog rau cov xibfwb hauv Hnub Caiv, cov thawjcoj, tus xibhwb cov pojniam, thiab cov xibhwb lawv tus kheej. Cov xibhwb hais kom thov Vajtswv thov Vajtswv nrog txhua tus uas tau txais kev txhawb siab. Lawv ua li ntawd lawv thiaj suav tau hais tias muaj pes tsawg tus kev cai raus dej. Yuav luag txhua tus neeg uas lawv tau ua kev cai raus dej raug cawm. Lawv tsis coj ncaj ncees rau pawg ntseeg vim lawv tsis yug dua tshiab. Cov neeg no tsis yog "thim rov qab." Lawv poob vim hais tias cov qhia Vajtswv tsis tau siv sijhawm kom paub meej tias lawv tau hloov dua siab tshiab. Có thể bạn yêu cầu một tại nhạc tại cản nhạc tại cản tại quản trước. Koj puas nyiam cov neeg uas "nyiam qhov kev qhuas ntawm tib neeg"? (Yauhas 12:43). Los yog koj puas paub qhov tseeb txawm hais tias tib neeg nyiam nws los tsis?

Qhov no yog ib txoj kev uas hais tias: Koj puas ntseeg qhov kev hloov dua siab tshiab - yog kev ntseeg tiag tiag hauv Tswv Yexus? Yog tias koj xav hais tias thaum koj taug kev hauv kev thov Vajtswv, lossis tsa lawv txhais tes, lossis kos npe rau ib daim ntawv, koj yog "Txiav Txim Siab." Koj tsis saib xyuas tib neeg tus ntsuj plig uas Vajtswv xa rau koj.

Kuv vam tias nej ib txhia ntseeg tias muaj kev hloov dua siab tshiab. Kuv cia siab tias nej ib txhia pom tias yuav tsum siv sij hawm nrog txhua tus neeg, kom paub tseeb tias nws tau tso siab rau Khetos thiab hloov dua siab tshiab. Đây là người dùng chung qua người dùng. Tus neeg yug yaj uas saib xyuas lub nra yeej saib xyuas cov yaj. Kuv yuav ua qhov zoo tshaj plaws kom paub tseeb tias koj cov neeg tau los cia siab rau Yexus thiab hloov dua siab tshiab.

KOJ YUAV XAV TIAS TIAS KUV HAIS QHOV NO NTAU DHAU LAWM, KEV HLOOV DUA SIAB TSHIAB YOG QHOV YOOJ YIM UAS TSIS CHEEM TSUM YUAV XAV TAU DAB TSI NTAU. Teeb meem tsis yuav nws xav. Tab sis li cas yog hais tias tus kws kho mob profession tsis yuav tsum tau obstetricians paub lub ntsiab lus ntawm yuav ua li cas kom xa ib tug me nyuam? Yuav ua li cas yog hais tias lawv puas tau rau ib yam khoom, los yog tsis tau ntxuav lawv txhais tes, los yog tsis tau paub yuav ua li cas nrog ib tug breech yug, thiab lwm yam? Yog hais tias peb kho lub me nyuam ntawm cov me nyuam zoo li peb ua qhov tus me nyuam ntawm tus ntsuj plig, tsheej lab ntawm cov me nyuam yuav tuag tsis tas - vim hais tias tam sim no tsheej lab ntawm cov ntsuj plig tuag tsis tas thiab mus rau ntuj raug txim vim peb tsis siv sij hawm txaus ua kom paub tseeb ntawm lawv hloov dua siab tshiab, los yog qhia ntawv. cov neeg nyob rau hauv peb cov phau Vajlugkub cov tsev kawm ntawv thiab cov kev kawm vaj lug kub - QHOV NO YOG TSIS TAU TXAIS TAG NRHO !!!

Kuv yuav mus nyeem cov lus ntawm "Ces Yexus Tuaj," los ntawm Oswald J. Smith thiab suab paj nruag los ntawm Homer Rodeheaver. Thaum Tswv Yexus los rau hauv koj lub neej, Nws cov ntshav ntxuav koj ntawm txhua txoj kev txhaum; Nws cov ntshav tau tso saum ntoo Khaublig tseem muaj nyob rau ntxuav koj tej kev txhaum. Thiab Tswv Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los muab txoj sia ntev dhawv rau koj. Tsuas yog cia siab rau Yexus thiab Nws yuav zam koj lub txim thiab muab txoj sia kav ib txhis rau koj. Kuv yuav rov qab tuaj nrog peb noj hmo thaum 6:15 tsaus ntuj. Dr. Hymers yuav qhia ib tug evangelistic cov lus qhuab qhia hu ua, "Ib tug dig muag txiv neej Kho los ntawm Yexus." Nej yuav tsum nco ntsoov rov tuaj ntawm 6:15 hmo no thiab nyob twj ywm rau noj hmo tom qab Dr. Hymers hais lus.

Muaj ib tug zaum ntawm ib sab ntawm txoj kev loj,
Nws ob lub qhov muag dig, qhov kaj uas nws pom tsis tau.
Nws clutched nws rags thiab shivered hauv ntxoov ntxoo.
Tom qab ntawd Tswv Yexus tau los
Thaum Yexus los, lub sijhawm hle lub hwjchim tawg tag;
Thaum Tswv Yexus los, lub kua muag tawm tas lawm,
Nws nyob rau hauv lub neej nrog lub yeeb koob,
Rau tag nrho yog hloov thaum Yexus los nyob rau.

Los ntawm cov phooj ywg lub siab phem ntsuj tsav tsheb nws,
Ntawm cov tombs nws nyob hauv txoj kev txom nyem;
Nws txiav nws tus kheej li dab muaj nws,
Tom qab ntawd Yexus los thiab tsa cov neeg raug txhom dim.
Thaum Yexus los, lub sijhawm hle lub hwjchim tawg tag;
Thaum Tswv Yexus los, lub kua muag tawm tas lawm,
Nws nyob rau hauv lub neej nrog lub yeeb koob,
Rau tag nrho yog hloov thaum Yexus los nyob rau.

Neeg nim no muaj peev xwm paub txog tug Cawmseej
Lawv kov yeej txoj kev ntshaw, kev phem thiab kev txhaum;
Lawv lub siab tau tso lawv txoj kev tu siab thiab kev kho siab,
Jélék tuaj thiab nyob hauv, Nws tus kheej nyob hauv.
Thaum Yexus los, lub sijhawm hle lub hwjchim tawg tag;
Thaum Tswv Yexus los, lub kua muag tawm tas lawm,
Nws nyob rau hauv lub neej nrog lub yeeb koob,
Rau tag nrho yog hloov thaum Yexus los nyob rau.
   (“Then Jesus Came” by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
      music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Then Jesus Came” (by Dr. Oswald J. Smith, 1889-1986;
music by Homer Rodeheaver, 1880-1955).


TXHEEJ TXHEEM

YUAV COJ NEEG LOS CUAG YEXUS LICAS –
QHIA RAU TUG NEEG YUAV HLOOV DUA SIAB TSHIAB

HOW TO LEAD A SOUL TO CHRIST –
COUNSELING FOR CONVERSIONS!

Tus sau zaj lus qhuab qhia yog Dr. C. L. Cagan
Thiab tug qhia yog Kxh. John Samuel Cagan

“Tsuas yog tug hloov dua siab tshiab…yog tsis yog li no yuav mus tsis tau Vajtswv lub tebchaws” (Mathais 18:3).

(Yauhas 3:3, 7; 2 Thauxalaunike 5:17)

I.    Ib, xibhwb yuav tsum mloog tug neeg txhaum.

II.   Ob, tug neeg txhaum totaub yuam kev txog Tswv Yexus, Loos 8:34;
Lukas 24:37-43.

III.  Peb, neeg txhaum totaub kev cawdim yuam kev, Tistus 3:5;
Yakaunpaus 2:19; Efexaus 2:20

IV.  Plaub, kev txhaum cheem tsum lub siab yuav tsum lees kev txhaum,
Yelemis 17:9; Yauhas 6:44; Yaunas 2:9; Yaxayas 6:5.

V.   Tsib, yog tug neeg txhaum lees kev txhaum hauv lawv lub siab, coj tug neeg ntawd los cuag Yexus, Yaxayas 6:5; Lukas 23:42, 43.

VI.  Rau, tom qab koj nrog tug neeg txhaum sib tham lawm, nug nws yooj yim.

VII. Xya, nco txog qhov tseeb sim txog kev ua Vajtswv haujlwm, Yauhas 12:43.