Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG VAJTSWV UAS TSIS MUAJ NEEG PAUB

(QHIA NYOB RAU SAUV LUB CAI PE LU HLI)
THE UNKNOWN GOD
(A SERMON GIVEN AT THE CHINESE MID-AUTUMN FESTIVAL)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv nyob hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub zwj hnub tim 29 hlub cuab hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, September 29, 2012


Peb sawvdaws sawv ntsug, kuv xav kom nej nthuav Vajluskub mus rau Teshaujlwm tshooj 17, pib nyeem ntawm nqe nees-nkaum ob. Nyob rau daim 1173 ntawm phau Vajluskub hu ua the Scofield Study Bible.

“Ces Povlauj txawm sawv ntsug tabmeeg cov nomtswv thiab qhia lawv haistias, cov neeg Athees, kuv pom nej muaj siab rau teev nej tej mlom heev. Thaum kuv mus ncig saib nej lub nroog thiab mus saib tebchaw ua nej pe mlom, kuv pom muaj lus sau rau ntawm lub thaj hais tias Muab rau tug Vajtswv ua peb tsis paub. Tug ua nej pehawm tiamsis nej tsis paub ntawd twb yog tug nim no kuv qhia rau nej ntag. Tug Vajtswv uas tsim lub ntiajteb thiab ib puas tsav yam hauv lub ntiajteb no, tug ntawd yog tug Tswv ua kav lub ntej thiab lub ntiajteb. Vajtswv tsis pluag ib yam dabtsi li, nws yeej tsis kom leejtwg ua ib yam diabtsi rau Nws, rau qhov Vajtswv tug uas rau siav rau pa rau neeg thiab pub ib puas tsav yam rau sawvdaws. Vajtswv tsim tib neeg tawm hauv tib tug neeg li roj ntsha los xwb thiab kom lawv mus nyob thoob plaws lub ntiajteb. Vajtswv tu tebchaws rau lawv thiab teem sijhawm kom lawv nyob ntev licas. Vajtsw ua lintawd kom lawv thiaj li los nrhiav Vajtswv. Yog lawv kub siab lug xav paub Vajtswv, lawv yeej yuav paub nws, rau qhov Vajtswv yeej nyob tsis deb ntawm peb txhua tug. Thaum cov neeg mloog Povlauj qhia, lawv hnov Povlauj qhia haistias, muaj ib tug ua tuag lawm sawv hauv qhov tuag rov qab los, lawv txawm thuam thiab luag Povlauj zom zaws. Tiamsis muaj qeleej haistias, Peb xav rov mloog koj qhia zaj no dua tshiab. Tom qab ntawd Povlauj txawm tawm hauv qhov chaw ntawd ua sawvdaws tuaj sablaj. Muaj qeeleej los ntseeg Yexus thiab los koom nrog Povlauj. Cov neeg ua los ntseeg muaj ib tug hu Di-auneximus muaj ib tug poj niam hu ua Damalis, thiab muaj dua ob leeg los ntseeg thiab” (Teshaujlwm 17:22-34).

Nej zaum tau.

Xibhwb Povlauj tau mus txog rau pem lub nroog Athees tebchaws Kiliv (Greece). Athees yog nruab nrab hauv ntiajteb hais txog kev txawj ntse. Cov neeg ntxawj ntse nyob lub nroog no yog Aristotle, Plato, thiab Socratess. Xibhwb Povlauj taug kev mus txog rau lub nroog Athees no. Nws mus rau ntawm lub nroog hu ua Mars Hill. Kuv tsev neeg kuj tau mus txog rau lub nroog no nyob rau ob xyoo dhau lo no, tom qab ua peb mus saib tebchaw Ixayees. Mars Hills yog ib lub nroog ua muaj mlom ntau heev. Cov neeg txawj ntse thaum ub tau muaj khaws cia rau qhov ntawd. Nyob rau hauv nruab nrab ntawm cov mlom no, Povlauj tau pom ib daim ntawv sau haistias, “TUG VAJTSWV UAS TSIS MUAJ NEEG PAUB.” Lawv muaj ntau tug mlom thiab ntau tug vajtswv, tej zaum hauv lawv lub siab yeej paub tau tias muaj ib tug Vajtswv uas tsis muaj leejtwg paub dua los. Thaum cov neeg tuaj uakev coob lawm. Povlauj txawm pib qhia. Nws haistias “thaum kuv mus ncig saib nej lub nroog thiab mus saib tej chaw ua nej pe mlom kuv pom muaj lus sau rau ntawm lub thaj haistias muab rau tug Vajtswv uas peb tsis paub…yog tug tamsim no kuv qhia rau nej ntag” (Teshaujlwm 17:23).

Peb sawvdaws tuaj koom ua kevcai nco txog kev pe lub hli ntawm cov neeg Suav. Muaj cov neeg tawv dawb tej tug hu haistias lub ncuav pe lub hli. Lub sijhawm no tseemceeb heev rau cov neeg Suav. Yog ib lub caij ua lawv tau ua tseg cia thiab nthuav dav mus rau lwm lub tebchaws – Kaulim, Yijpum (ua ntej lawv tseem tsis tau hloov mus siv lawv lub caij nyoog), Indonesia, Filipis, Lostsuas, Thaib, Khabmeem, Nyablaj, Phabmaj, Taijvam, Xiskhabpaus, thiab lwm lub tebchaws nyob rau phab Axias. Lub caij pe hli nov yog lub sijhawm thaum lub hli tawm puv, lossis hli nra.

Yav tag los Dr. James Legger (1815-1897) yog ib tug xibhwb qhia lus Suav thiab qhia txog keebkwm nyob rau lub tsev kawm ntawv hu ua Oxford University. Raws li Dr. Legge, Suav cov pojkoob yawg koob tsis pe lub hli. Tiamsis lawv pe ib tug Vajtswv, lawv hu nws ua Chees Tij (tug Vajntxwv uas nyob saum ntuj). Dr. Legge muab cov lus no ntawm Suav tug Vajntxwv uas hu ua Chus, kav tebchaws Suav xyoo 2207 uantej Yexus yug. Nyob rau Vajntxwv Chus qhov kev komtswj tau haistias, “Nws tau fij qhov ua zoo plaws, tiamsis yog ib yam ua yoojyim ua, yog fij rau Tug Vajtswv hu ua Chees Tij, nws yog…Vajtswv” (James Legge, Ph.D., The Religions of China, Hodder and Stoughton, 1880, pp. 24-25). Yav thaum ub, Suav thiab cov neeg Axias yeej pehawm ib tug Vajtswv xwb, yog Chees Tij, tug Vajntxwv uas nyob saum ntuj. Nov yog 1,500 xyoo dhau los no lawm, thiab ua ntej Khoomcwv (551-479) thiab huj sam tuaj txeem rau suav teb (563-483 ua ntej Yexus yug). Qhov kev pehawm Vajtswv no muaj tau ntau tiamneej ua ntej kevcai pe mlom yuav tuaj txees rau tebchaw Suav, cov neeg Suav no yeej pehawm tib tug Vajtswv xwb. Tom qab txawm muaj cov mus pehawm tej ntsujplig lawm thiab. Tiamsis Chees Tij tseem yog Suav tug Vajntxwv nyob rau lawv qhov kev pehawm. Tiamsis thaum kawg lawv tau hnov qab Chees Tij, tug Vajntxwv nyob rau qaum ntuj lawm. Lawv txawm pib mus pe lwm tug vajtswv, thiab pe lawv tej pojkoob yawgkoob tej ntsujplig. Lawv txawm muab kevcai pe mlom los coj rau lub tebchaw Suav lawm.

Nyob rau tebchaws Amelikas los yeej coj zoo lintawd lawm thiab, niaj hnub nim no lawv tau muab Vajtswv tso pov tseg. Nyob rau hnub uas Amelikas tug thawj no Obama yuav los txais tes dej num nws hais li no, “Tebchaws Amelikas tsis yog cov ntseeg lub tebchaws.” Txawm hais ib zaug xwb los, qhov Obama hais no tau yuamkev lawm. Qhov no nyob rau xyoo no thaum txog hnub uas tebchaws qhov kev thov Vajtswv, nws thiaj tsis kam koom qhov kev thov Vajtswv no. Muaj neeg Amelikas coob heev uas tsis ntseeg tug Vajtswv uas yog Vajleejtxiv ntawd lawm. Suav cov neeg los kuj coj li ntawd thiab. Cov neeg Amelikas, thiab cov neeg Axias yeej tsis paub Vajtswv lawm.

Nov yog tib yam ua tau tshwmsim nyob rau lub nroog Athees. Lawv tau khiav tawm ntawm Vajtswv tug muaj txoj sia nyob. Vajtswv Txojlus haistias,

“Txawm yog lawv twb paub Vajtswv lawm, los lawv tseem tsis hwm Vajtswv, lossis tsis ua nws tsaug lawv xav txog tej zaj ua tsis muaj qabhau vim lawv lub siab ruam thiab tsau ntuj nti” (Loos 1:21).

Lawv tsis paub tug Vajtswv uas ib txwm lawv yeej pehawm nws. Povlauj thiaj hais rau lawv tias, “thaum kuv mus ncig saib nej lub nroog thiab mus saib tej chaw ua nej pe mlom kuv pom muaj lus sauv rau ntawd haistias muab rau tug Vajtswv uas peb tsis paub…yog tug tamsim no kuv qhia rau nej ntag” (Teshaujlwm 17:23). Lawv muaj tsheej pua tug mlom thiab vajtswv cuav. Tiamsis lawv tsis paub txog tug Vajtswv ua tseeb tiag. Nws txawm yog tug “VAJTSWV UAS TSIS MUAJ NEEG PAUB” rau lawv lawm.

Povlauj tau hais rau lawv tias tug Vajtswv ua tsis muaj neeg paub ntawd txawm yog tug Vajtswv uas tsim lub ntiajteb thiab txhua yam hauv ntiajteb teb. Nws hais rau lawv tias tug Vajtswv uas lawv tsis paub ntawd txawm yog tug “Vajtswv uas yog tswv ntuj tswv teb” thiab Nws tsis nyob rau lub tuam tsev uas neeg txhais tes ua. Nws hais rau lawv tias tug Vajtswv uas lawv tsis paub ntawd txawm yog Chees Tij, tug Vajntxwv nyob rau qaum ntuj, yog tug “Tswv ntuj Tswv teb” (Teshaujlwm 17:24).

Peb tsis tau hais kom nej los coj txoj kevcai tshiab. Vim yeej tsis muaj ib yam tshiab nyob rau cov ntseeg Vajtswv. Vim qhov no yog ib yam kev ntseeg ua nyob ntev tshaj dua lwm yam huv tibsi. Cov ntseeg Vajtswv yog yuav hais txog qhov pib, yuav tsum mus saib nyob rau lub Vaj Edees. Qhov no tshwm ua ntej kevcai hujsam, Taoism, Hinduism, Islam thiab lwm yav kev ntseeg hu si. Tswv Yexus nqe los coj peb rov los nrog Vajtswv sibraugzoo, yog tug Vajtswv Chees Tij, tug Vajntxwv nyob rau qaum ntuj. Povlauj tau haistias,

“Nej yeej yog…lwm haiv neeg nej tsis yog cov uas Vajtswv xaiv cia lawm. Nej nyob hauv ntiajteb no, nej tsis muaj kev cia siab thiab nyob tsis muaj Vajtswv rau lub ntiajteb: Tiamsis tamsim no Yexus Khetos twb los tuag txhiv nej” (Efexus 2:12-13).

Tswv Yexus nqe los cob peb sib raug zoo nrog rau tug Vajtswv ua ib txwm peb tej pogkoob yawgkoob ntseeg los. Tswv Yexus nqe los rhuav tshem tej kev cai pe mlom. Tswv Yexus los ua rau kom peb paub txog tug Vajtswv uas “TSIS MUAJ NEEG PAUB”!

Povlauj tau hais rau lawv tias “Vajtswv tsim txhua haiv neeg tawm hauv tib tug neeg li roj ntsha los xwb, thiab kom lawv mus nyob thoob plaws hauv ntiajteb” (Teshaujlwm 17:26) hniaj hnub no muaj kev sis ntxub nyob rau tej pab neeg, kev tsov rog ib haiv neeg tawm tsam ib haiv neeg, kev sib tawm tsam ntawm Suav thiab Yijpm, kev sib tawm tsam cov neeg Elam thiab neeg Ixayees. Qhov teebmeem loj tsis yog ntawm nyias muaj nyias haiv neeg, tiam yog seem ntsujplig. Qhov uas ib haiv neeg saib tsis tau ib haiv neeg, yog vim los ntawm txoj kev txhaum.

Povlauj hais tias Vajtswv tsim txhua haiv neeg ntawm “tib cov ntshav” Nws paub qhov no tau licas? Raws Vajtswv txojlus, Vajtswv ua tug ntshoov nws lub siab! Los txog rau niaj hnub nim no lawv thiab paub tias Vajtswv ua tug tshoov Paulauj lub siab nyob rau ob puas xyoo dhau los! Koj muaj peevxwm coj neeg tawv dub cov ntshav los txhab rau neeg tawv dawb. Koj muaj peevxwm coj neeg Suav cov ntshav coj mus txhab ntxiv rau neeg mabqus nyob rau tebchaws Australia. Qhov no ua tau licas? Vim yog “Vajtswv tsim txhua haiv neeg tawm hauv tib tug neeg li roj ntsha los xwb, thiab kom lawv mus nyob thoob plaw hauv ntiajteb” (Teshaujlwm 17:26). Qhov no ua rau cov neeg nyob rau pem nroog Ethees xav tsis thoob li thaum lawv hnov Povlauj qhia li ntawd. Tug Vajtswv ua neeg tsis paub ntawd yog tug Tsim txhua haiv neeg los ntawm ib tug txiv neej thiab ib tug poj niam xwb. Tamsim no tau muaj kev soj ntsuam txog DNA, thiab qhia tau haistias tib neeg los ntawm tib tug poj niam uas nyob rau sab nruabnrab tim sab hnub tuaj. Phau ntawv uas yog Time tau tshawb pom qhov no tau ib xyoo dhau lo no. tsis hais koj yuav nyob rau haiv neeg twg los xij, peb yog tib tsev neeg xwb. Peb koom tib cov ntshav thiab yog nkauj muam-nraug nus xwb! Thiab Tswv Yexus coj peb los nyob uake ua ib tsev neeg, nyob rau pawg ntseeg. Kuv xav hais rau nej txhua tug nyob rau hmo no tias – tsis txhob cia qhov hais tias nyias muaj nyias haiv neeg los ua ib qhov teebmeem koom nrog tsis tau rau lwm tug. Peb yuav tsis pub kom muaj qhov uas ib haiv neeg saib tsis tau ib haiv neeg tshwmsim raug pawg ntseeg! Cov neeg txhaum ntshai ntau kev ua phoojywg rau lwm haiv neeg! Muaj ib hmo kuv tug tub los hais rau kuv tias, “yog ib qhov uas “xav tsis thoob kiag li” kuv poj niam wb sib yuav tau 30 lub xyoo no vim qhov nws yog neeg Span thiab kuv yog neeg tawv dawb. Wb nyuab qhuav ua kevcai nco txog wb qhov kev sib yuav tau pebcaug xyoo rau lub limtiam dhau los no. kuv xav tias qhov kuv tug tub hais ntawd yeej yog lawm. Yog ib yam ua paub tsis totaub kiag li, tiamsis qhov no tsis yog ib yam uas txawv rau kuv kiag li! Kuv tsis paub tias yog tsis muaj nws lawm kuv yuav ua licas! Nws yog qhov koob hmoov loj ua Vajtswv pub rau kuv, thiab kuv ua Vajtswv tsuag vim yog nws!

Qhov no los xav kom zoo tib yam nyob rau hauv pawg ntseeg thiab, vim “Vajtswv tsim txhua haiv neeg tawm hauv tib tug neeg li roj ntsha los xwb, thiab kom lawv mus nyob thoob plaw hauv ntiajteb” (Teshaujlwm 17:26). Tsis yog ib yam txaws dabtsi ua qhov kuv ua kevcai rau dej nyob rau hau pawg ntseeg Suav, kuv tug xwbhwb yog ib tug Suav. Tiamsis qhov no yuav yog ib yam txawv txawv rau cov neeg tsis paub Vajtswv. Vim lawv sib ntau sib tua, ib haiv neeg tawm tsam ib haiv neeg. Tiamsis qhov Tswv Yexus los rau ntiajteb yog los coj peb rov nrog Vajtsw sibraugzoo thiab peb rov sibraugzoo rau peb, txhua haiv neeg koom tib lub cev, nyob rau pawg ntseeg! Ib pawg ntseeg zoo li peb no, peb muaj ntau haiv neeg tuaj koom uake, nov tsis yog ib yam txawv nyob rau lub ntiajteb, vim Vajtswv coj peb los nyob uake! Kev txhaum muab peb faib tawm. Tiamsis Vajtswv coj peb los nyob uake. Qhov no yuav tshwmsim tau yuav tsum muaj – kev yug dua tshiab! Yog peb yug dua tshiab lawm tiag tiag, teb no yeej tshwmsim tau xwb! Thaum Dr. John R. Rice tug ntxhais yau tseem nrog peb nyob, nws thiab kuv poj niam tau los suav thiab pom tau hais tias peb pawg ntseeg kam muaj txog li 20 haiv neeg tuaj koom uake. Nws hais tias zoo heev kawg li. Yuav tsum ua li no mus lawm tomntej! Kom ntiajteb pom tau tias peb yog ib tsev neeg hauv Tswv Yexus xwb! Cia pawg ntseeg no ua ib tug qauv qhia rau lub ntiajteb uas muaj kev tawg ua pab ua pawg! Pab tej tug neeg nyob rau hnub no.” Hu zaj nkauj no uake!

Pab lwm tug rau hnub no, txhob cia nws nyob kho siab
   Txhawb kev phoojywg, kev kho siab thiaj yuav ploj mus
Au, pab lwm tug nyob rau hnub no!
   (“Help Somebody Today” by Carrie E. Breck, 1855-1934;
     altered by the Pastor).

Thiab Povlauj hais rau cov neeg nyob rau Athees,

“…Thaum neeg tseem tsis paub Vajtswv Vajtswv tsis suav neeg lub txim tiamsi nim no Vajtswv twb qhia rau txhua haiv neeg ua nyob thoob plaws hauv lub qab ntuj kom yuav tsum hloov dua siab tshiab” (Teshaujlwm 17:30).

Qhov uas lawv tsis lees paub ntawd, Vajtswv tsis suav txim rau lawv tiam sis qhov no yog yav tag los. Tamsim no, Vajtswv twb qhia rau peb lawm, txawm peb yuav yog haiv neeg twg los yuav tsum hloov dua siab tshiab. Tamsim no Nws hais tias Vajtswv hais kom peb yuav tsum hloov dua siab tshiab! Nov yog Vajtswv txoj lus! Vajtswv haistias, “Kuv hais kom nej yuav tsum hloov dua siab tshiab.” Txhai tau hais tias koj yuav tsum hloov dua siab tshiab los xav txog rau qhov kev txhaum. Txhais tau hais tias koj yuav tsum tig nraubqaum rau kev txhaum thiab tig xubntiag rau Yexus. Txhais tau hais tias tsis txhob cia siab rau koj tug kheej lawm, los cia siab rau Yexus. Thaum koj hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag, koj tau yug duatshiab vim yog Vajtswv lub hwjchim.

Yexus los rau ntiajteb yog los pab kom peb dim lub txim, kev tuag, thiab tub Tuagteb. Nws los, muaj lub homphiaj yog tuag saum ntoo Khaublig, theej lub txim ntawm peb tej kev txhaum. Nws muab nws cov ntshav los ntxuav peb tej kev txhaum, kom Vajtswv pom peb ua neeg dawb huv. Tswv Yexus lub cev tau sawv hauv qhov tuag rov los. Tamsim no nws muaj txoj sia nyob rau sau ntuj Ceebtsheej, yog qhov chaw Nws thov Vajtswv pab rau peb. Thaum koj los cuag Yexus ntawm txoj kev ntseeg lawm, koj yuav yug dua tshiab. Koj yuav mus rau lub neej tshiab nrog Yexus nyob uake. Vajtswv Txojlus haistias, “Tug ua nrog Yexus Khetos koom ib txoj sia, tug ntawd yog neeg tshiab” (2 Kaulithaus 5:17).

Muaj ib tug ntxhais, yog cov neeg tawvdawb, tau pab ib tug ntxhais Suav ua tuaj rau peb pawg ntseeg tshiab tshiab. Tug ntxhai no tau sau ib daim ntau rau kuv. Nws hais kom kuv thov Vajtswv pab rau tug ntxhais Suav ntawd, “kom nws tau txais Tswv Yexus qhov kev hlub, tsis yog ‘cov ntseeg xwb’” Yeej yog lawm! Amees! Peb yuav tsum thov Vajtswv rau cov neeg ua tseem tsis muaj pawg ntseeg thiab. Peb xav kom koj paub txog Tswv Yexus qhov kev hlub! Vim xav kom koj raug cawmdim, yug dua tshiab, hla dhau txoj kev tuag los txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhi hauv Tswv Yexus tug ua nyob mus sib txhi!

Povlauj tau hais rau cov neeg uas nyob rau hauv Athees tias, Vajtswv tau tsa Yexus sawv qhov tuag rov qab los. Thiab haiv rau lawv tias lawv yuav cia siab rau Yexus los yog cia Yexus txiav txim rau lawv. Tswv Yexus muaj txoj sia nyob. Nws tseem yuav los txiav txim rau lub ntiajteb. Koj puas tau npaj txhij? Koj tej kev txhaum puas tau raug ntxhua los ntawm Tswv Yexus cov ntshav?

Qhov ua Povlauj qhia Vajtswv Txojlus nyob rau hauv nroog Mars Hills zoo licas lawm? Muaj peb yam tshwm sim nyob rau zaum no.

“Thaum cov neeg mloog Povlauj qhia, lawv hnov Povlauj qhia haistias, muaj ib tug ua tuag lawm sawv hauv qhov tuag rov qab los, lawv txawm thuam thiab luag Povlauj zom zaws. Tiamsis muaj qeleej haistias, Peb xav rov mloog koj qhia zaj no dua tshiab. Tom qab ntawd Povlauj txawm tawm hauv qhov chaw ntawd ua sawvdaws tuaj sablaj. Muaj qeeleej los ntseeg Yexus thiab los koom nrog Povlauj. Cov neeg ua los ntseeg muaj ib tug hu Di-auneximus muaj ib tug poj niam hu ua Damalis, thiab muaj dua ob leeg los ntseeg thiab” (Teshaujlwm 17:32-34).

Muaj ib txhia luag thiab thuam. Muaj ib txhia kuj hais tias, “Peb tseem xav mloog qho ko dua ntxiv.” Peb xav mloog ntxiv, thiab xav txog qhov ntawd. Tiamsis muaj ib txhia kuj los ntseeg Yexus tamsim ntawd, thiab tau txais kev cawmdim. Peb thov Vajtswv rau kom qeeleej ua tuaj rau hmo no yuav tso kev txhaum thiab lub neej qub tseg, los cia siab rau Yexus thiab txais kev cawmdim ntawm Nws, thiab Nws cov ntshav los ntxhuav nws tej kev txhaum. Tom qab ntawd nej yuav raug coj los nrog Vajtswv sibraugzoo. Thaum ntawd nej yuav los paub txog tug Vajtswv tseeb ua nej tej pojkoob yawgkoob nyob rau Suav teb tau ntseeg, nws yog Chees Tij – tug Vajntxwv nyob rau qaum ntuj! Peb thov txhawb nej lub zog kom los cia siab rau Yexus. Nws muaj peevxwm muaj tau kev thajyeeb kev kajsiab kev vam pub rau koj yam ua koj tsis paub dua lo li. Peb xav kom nej rov tuaj koom peb rau tagkis. Peb yuav muaj ib pluas mov noj rau yav sawv ntxog thaum 10:30 – thiab ib pluas rau yav tsaus ntauj rau thaum 6:30. Rov tuaj koom kev los zem nrog rau peb!

Amen. Kuv zoo siab yuav nrog cov ua xav los cia siab rau Yexus thaib xav tau kev cawmdim tham nyob rau hmo no. Thov kom Vajtswv pab nej ua kom tau! Amees.

NIAS QHOV NO MUS NYEEM “LUB NCUAV SIV PE LUB HLI THIAB
TUG VAJTSWV UAS TSIM LUB HLI!”

NIAS QHOV NO MUS NYEEM “YOG VIM LICAS VAJTSWV THIAJ FOOM
KOOBHMOOV RAU TEBCHAW SUAV-TIAMSIS RAU TXIM RAU AMELIKAS!”

NIAS QHOV NO MUS NYEEM “YAM UA RAU TEBCHAWS SUAV NTSIB KEV
VAMMEEJ.”

NIAS QHOV NO MUS NYEEM “TEBCHAWS SUAV-LUB QHOV ROOJ TAU
QHEB LAWM”

NIAS QHOV NO MUS NYEEM “TEBCHAWS SUAV-RAUG VAJNTSUJPLIG UA
LUB CIM NIAS”

NIAS QHOV NO MUS NYEEM “TEBCHAWS SUAV – LAWV YUAV TUAJ SAB
NHUB TUAJ TUAJ”

NIAS QHOV NO MUS NYEEM “HNUB UA VAJTSWV TSAUG NYOB RAU
TEBCHAWS SUAV.”

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.

Thov Vajtswv uantej mloog Vajtswv lus Dr. Kreighton L. Chan.
Hu nkauj tshwjxeeb uantej mloog Vajtswvlus yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Praise, My Soul, the King of Heaven” (by Henry F. Lyte, 1793-1847).