Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
MUAJ CUAB KAV UA TUG NTSEEG TAWM TSAM!

DARE TO BE A FIGHTING CHRISTIAN!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakauss hauv nrog
Los Angeles, Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Kaum ob hli 10, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, December 10, 2017


Tsis ntev los no kuv tau nyeem ib phau ntawv qhia txog cov ntseeg hu ua World Maganzie, qhia txog cov tub ntxhais hluas ua tau los ntseeg Vajtswv nyob rau pab hu ua evengelicals rau lub sijhawm thaum lawv tseem kawm ntawv nyob rau tebchaws Amelikas, coob tug ntawv cov tub ntxhais hluas no mus koom tsis tau nrog rau cov ntseeg nyob rau Suav teb, xws li muaj ib tub ntxhais hluas tuaj ntseeg nyob tebchaws no thiab mus koom pab uas yog evengelicals thaum rov mus rau Suav teb qhia txog qhov teeb meem nws ntsib, nws hais tias “kuv tau mus saib pawg ntseeg nyob rau Suav teb, nyuaj rau kuv yuav mus koom nrog rau lawv, vim lawv coj txawv txawv, zoo li kuv nyob ib leeg xwb tsis thooj leej twg” phau ntawv no yeej qhia tias nws nyuaj siab kawg, vim cov ntseeg uas yog koom rau cov hu ua evangelicals nyob tebchaws Amelikas no yeej tsis npaj txog qhov yuav mus koom cov ntseeg nyob rau lawv lub tebchaws – xws li koom tsis rau rau lawv niam lawv txiv, sijhawm, thiab kev coj noj coj ua txawv txav, “tom qab ntawm ob xyoo muaj txog li ntawd 80 feem puas cia li khiav tawm hauv pawg ntseeg mus tag lawm” (World Magazine, September 30, 2017, p. 48). “Lawv qhov kev xav tsis thooj li nyiam thaum mus koom nrog rau cov ntseeg nyob rau Suav teb – vim tej pawg ntseeg tsis muaj cua txias, tsis muaj lub tuam tsev – tsis muaj qhov lawv ntshaw.”

Cov xibhwb nyob rau Suav teb tseem pom tias thaum cov hluas rov los txog rau Suav teb tseem ua teebmeem qees tiab tawm tsam cov thawj coj hauv pawg ntseeg, vim lawv xav kom cov ntseeg nyob Suav teb coj li lawv pom nyob rau cov ntseeg tebchaws Amelikas.

Kuv pom tias no tseem ceeb heev vim yog peb pawg ntseeg yeej coj rau li cov ntseeg nyob rau Suav teb, cov ntseeg Suav no rau kev tsim txom thiab dim tau ntau xyoo, thiab tseem muaj kev txhawb siab nyob rau Suav teb, peb cov ntseeg nyob rau tebchaws no yuav tsum muaj kev hlub zoo li cov nyob rau Suav teb!

Kuv pom tias qhov no tseem ceeb heev vim peb pawg ntseeg yeej coj zoo li cov ntseeg nyob rau Suav teb, cov ntseeg Suav tiv kev txom nyem ntau xyoo nyob rau Suav teb los ntawm nom tswv, tsis tag li tseem muaj kev txhawb siab loj nyob rau Suav teb, yog li no peb cov ntseeg nyob rau lub tebchaws Amelikas ntawm no yuav tsum muaj kev hlub zoo li lawv thiab! Tiam sis zoo li tsis yog yooj yim vim yog “vim yog lawv txoj kev ntseeg” yeej tsis loj hlob npaum cov nyob Suav teb! “tom qab ob xyoo muaj txog li ntawm 80 feem puas cov menyuam coj li neeg Amelikas khiav ntawm hauv pawg ntseeg mus tag lawm!”

Yog vim licas? Vim tsis muaj cua txias! Tsis muaj neeg zov menyuam! Tsis muaj lub tuam tsev zoo nkauj pehawm! Tsis muaj neeg pab zov menyuam! Tsis muaj yam pab tau lawv! Au kuv! Cov menyuam! Peb xav kom lwm tug ua rau peb – zoo li cov ntseeg evangelicals nyob Tebchaws Amelikas! Peb yws cem! Peb tawm tsam cov thawj coj hauv pawg ntseeg – zoo li cov ntseeg evangelicals! Peb tsis kub siab rau kev thov Vajtswv! Yog vim licas lawv thiaj thov Vajtswv heeb ua luaj – thov nrov! Yog vim licas xibhwb yuav qhia kev cem ua luaj, thiab nthe heev? Yog vim licas lawv ho tsis ua tub zoo hais cov lus qab zib thiab qhia Vajluskub zoo li nyob tebchaws Amelikas?

Cov ntseeg evengelicals no yuam kev qhov twg? Nov yog phauv ntawv qhia uas yog World Magazine hais txog cov tub hluas ntseeg tuaj kawm nyob rau tebchaws Amelikas thiab rov mus rau Suav teb – 8 txog 10 leej tsis paub txog Vajtswv txoj lus! 8 ntawm 10 tsis txog Tswv Yexus! Lawv yog cov ntseeg uas tsis tau hloov dua siab tshiab! Yog li no lawv thiaj li tsis nyiam cov ntseeg tseeb nyob rau Suav teb! Ob, lawv tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Vajtswv, vim lawv yuam kev! Yog koj tsis muaj kev sib raug zoo nrog rau Tswv Yexus tsis ntev koj yuav tsum khiav tawm hauv pawg ntseeg mus! Peb, lawv tsis raug qhia kom los ua Vajtswv num nyob rau pawg ntseeg, lawv tsuas xav kom pawg ntseeg pab lawv los ntawm tsis kam pab pawg ntseeg!

Yog tseem ceeb yog lawv yuam kev mus deb heev, cov ntseeg nyob tebchaws Amelikas ntawm no qhia cov ntseeg no rau qhov yuam kev tsis qhia kom lawv hlub thiab pab pawg ntseeg! Peb yeej paub qhov no zoo puas yog? Cov ntseeg no tseem hais tias, “kuv nplua nuj, thiab muaj vaj muaj tsev, tsis cheem tsum dab tsi lawm; tsis yog neeg phem, pluag, thiab dig muag, thiab liab qab…tsis kub tsis txias, thiab kuv yuav muab koj nti tawm hauv kuv qhov ncauj” (Tshwmsim 3:17, 16), Tswv Yexus hais rau cov neeg no tias, “Kuv yuav muab koj nti tawm hauv kuv qhov ncauj” (lub ntsiab lus) qhov no thiaj li coj peb los rau plaub tug tub hluas uas nyob rau phauv Vajluskub Taniyees, xws li Taniyees, Chalaj, Mexas, thiab Anpekaus nyob deb tsev li ntawm 1,500 miles ntawm lawv vaj lawv tsev, lawv yog tub hluas, lawv poob mus ua cev qhev nyob rau tebchaws Npanpisloos, lawv puas zoo li cov tub hluas Suav?

Plaub tug hluas no tsis yog neeg Henplais xwb ua rau coj mus ua qhev, thov tig mus rau Taniyees 1:3, nyob rau daim 898 phau Vajluskub Scofield Study Bible. Thov sawv ntsug thaum kuv nyeem nqe no,

“Vajntxwv txawm hais rau Apena uas yog nws tus thawj nraug sam kom coj cov Yixayee qee leej, yog tej noob vajntxwv thiab cov uas ua hlob los” (Daniyees 1:3).

Sim mus saib rau nqe 6

“Hauv lawv cov ntawd muaj Daniyee, Hananiya, Misa‑ee thiab Axaliya uas yog xeem Yuda” (Daniyees 1:6).

Nej zaum tau. Cov nqe lus no qhia tau hais tias muaj ntau cov tub hluas ntxhais hluas ntawm cov neeg Ixayees uas tau raug coj mus ua qhev. Tiamsis cov tub hluas no yog qhov zoo tshaj plaws. Nkawd tabtom yuav kawm tau peb xyoos los ua cov neeg txawj ntse thiab tom qab ntawd cov pab tawm hauv Npanpiloo tus vajntxwv Npanpiloos. Daniyee nyob nrog lawv thiab peb tug yog Salab, Mexas thiab Anpenekau. Lawv txhua tus tub ntxhais hluas muaj kev zoo siab, uas zoo tshaj plaws hauv kev paub, keeb txuj, thiab hom lus.

Tiam sis muaj lwm yam ntxiv txog cov tub hluas uas tau sib txawv. Lawv tsis xav noj tus vajntxwv noj lossis haus nws cov cawv txiv hmab. Lawv tau thov kom lawv yuav coj Mauxes txoj kev cai hais txog zaub mov thiab haus. Lawv yuav tau raug tua. Lawv tau los ua ib qho nyuaj rau Vajtswv hauv lub tsev hais plaub no. Saib nqe 8. Nws hais tias, "Daniyee npaj siab rau nws lub siab tias nws yuav tsis pub nws tus kheej nrog lub vajntxwv cov nqaij [nqaij], lossis nrog cov dej uas nws haus." Qhov ntawd peb ua tib yam nkaus. Lawv tau ua ib qho nyuaj rau Vajtswv. Koj pom, nws tsis yog tus vajntxwv cov tub qhe uas tau cob qhia lawv xwb. Vaj tswv nws tus kheej tab tom kawm kom lawv sawv rau Nws thiab tsis txaj muag ntawm Nws. Koj puas kam txhos koj lub taub hau thiab ua Vajtswv tsaug rau cov khoom noj txhua zaus koj noj? Koj puas tau ua li ntawd thaum koj tseem nrog cov neeg uas tsis ntseeg Vajtswv? Koj puas tau ua li ntawd thaum koj nrog ib pawg neeg nyob hauv ib lub tsev noj mov? Koj puas tuaj yeem nyob rau pawg ntseeg Christmas lub caij Christmas, ntawm lub tshav puam? Los yog koj puas mus koom lub koom txoos rau Christmas Eve ua qhov chaw ntawm kev txhaum? Koj puas kam nrog peb nyob rau pawg ntseeg ntawm xyoo tshiab lub tswv yim? Los sis koj puas yuav yog nyob rau ntawm pawg pagan? Nws yuav siv kev ntseeg thiab ua siab loj los coj zoo li cov tub hluas no! Kuv tau hloov ib lo lus hauv zaj nkauj.

Muaj cuab kav zoo li Taniyees
   Muaj cuab kav sawv los
Muaj cuab kav coj raws homphiaj
   Muaj cuab kav qhia rau lawv paub!

Sawv ntsug hu zaj nkauj no!

Muaj cuab kav zoo li Taniyees
   Muaj cuab kav sawv los
Muaj cuab kav coj raws homphiaj
   Muaj cuab kav qhia rau lawv paub!

Nej zaum tau.

Cov menyuam yaus tsis nyiam cov menyuam yaus Americanized Suav uas xav kom cov koom txoos zoo nyob rau Suav teb kom muag thiab muag zoo li American evangelicals. Tsis yog! Tsis yog! Cov tub no tau ua raws li Vajtswv hais kom ua rau leej twg nyiam los tsis ua! Qhov ntawd yog qhov zoo ntawm cov menyuam yaus Vajtswv hwm! Nws tau koob meej rau lawv thiab Nws yuav hwm koj yog tias koj zoo li cov tub hluas no!

Tam sim no cov tub hluas no tau txais lwm qhov kev xeem. Lawv tsis dhau qhov kev sim siab los ntawm kev noj mov tsis huv. Yog li tam sim no Vajtswv muab lwm txoj kev sim siab - kev sim siab ntawm kev thov Vajtswv. Tus vajntxwv tau npau suav thiab nws xav paub tias nws txhais li cas. Tiamsis nws tsis qhia rau nws cov neeg txawj ntse seb nws npau suav li cas. Nws tau thov kom lawv qhia thawj zaug rau nws txog kev npau suav ua ntej lawv piav dab tsi nws meant. Yog tias lawv ua tsis tau nws ces lawv yuav raug dua ib ntus. Vajntxwv hais tias, "Qhia kuv zaj npau suav thiab txhais ntawm nws" (2: 6). Cov neeg txawj ntse tau hais tias tsis muaj ib tug neeg yuav ua li nws tau thov. Qhov no ua rau vajntxwv npau taws thiab nws hais kom tag nrho cov neeg txawj ntse hauv Npanpiloo raug rhuav tshem. Tus vajntxwv txoj kevcai txiav tawm mus thiab lawv nrhiav Daniyee thiab nws peb tug phoojywg kom raug tua nrog lwm tus neeg txawj ntse. Daniyee mus cuag vajntxwv thiab thov kom ntev me ntsis ntxiv thiab nws yuav muab lo lus teb. Daniyee ua li cas xwb? Nws tau mus rau Shadrach, Madeakh thiab Anpenekau, nws peb tug phoojywg. Thiab cov plaub tug txivneej no tau sib ntsib thov Vajtswv. Lawv nco txog kuv ntawm Yauhas, Nkaus, Nau-es thiab Aloos, plaub tug tub hluas uas ntsib kuv nrog kev thov Vajtswv. Lawv thov kev hlub los ntawm Vajtswv ntuj Ceebtsheej. Lawv thov Vajtswv kom lawv qhia lawv lub siab npau suav. Saib Daniyee 2:19, "Tom qab ntawd, tus tub ceev xwm tau qhia rau Daniyee ua ntej pom kev. Ces Daniyees tau txais koob hmoov ntawm Vajtswv saum ntuj ceeb tsheej. "Saib Daniyee 2:23. Daniel, "Kuv ua koj tsaug, qhuas koj, Au Vajtswv uas yog kuv cov poj koob yawm txwv, koj tau pub kuv lub tswvyim thiab dag zog, thiab koj tau paub kuv tam sim no yam uas peb xav tau ntawm koj: rau tam sim no koj tau qhia rau peb tus vaj ntxwv "Saib. Vajntxwv hais tias, "Koj puas paub hais tias kuv npau suav thiab txhais tau licas?" Daniel hais li no, "Tsis txhob pub leejtwg ntsej muag uas koj xav tau. "Tiam sis muaj ib tug Vajtswv uas nyob saum ntuj ceeb tsheej uas qhia txog qhov tseeb" Qhov no yog yam ua rau koj xav tau. "Ces Danias thiab nws peb tug phoojywg tau qhia rau nws tus npau suav npau suav thiab nws txhais li cas. Tam sim no saib nqe 47. "Tus vajntxwv teb hais rau Daniyee, thiab hais tias, qhov tseeb yog qhov koj tus Vajtswv yog tus tswv vajtswv, thiab tus tswv ntawm Vajntxwv, thiab tus neeg qhia txog kev zais, vim koj tau qhia qhov kev paub no. "Tam sim no saib. Tom qab ntawd vajntxwv ua Daniyees yog ib tug neeg zoo, thiab ua tus kav nws lub xeev Npanpiloo, thiab muab nws coj tagnrho cov neeg txawj ntse hauv Npanpiloos. Chalaj, Mexas thiab Anpenekau kuj tau ua haujlwm siab, tiamsis tus tub hluas no Daniyee tau ua tus thawj nom tswv

Cov tub hluas no yeej qhov kev sim siab uas Vajtswv muab rau lawv los ntawm qhov tsis kam no vajntxwv cov zaub mos thiab dej caw, lawv muab Vajtswv ua ntej!

Tam sim no lawv yeej qhov kev sim siab zaum ob, lawv los thov Vajtswv uake thiab txhais tau vajntxwv zaj npausuav, lawv cia Vajtswv ua tug coj thiab yeej zaum ob!

Kuv yuav siv sijhawm los txhais rau nej txog qhov no vim tseem ceeb heev, tej zaum nej xav tias no yog cov ntseeg lub hwjchim, tiam sis koj yuav tsis “muaj” Vajtswv lub hwjchim, koj loj hlob, koj dim thiab loj hlob! Yexus hais tias,

“Thiab muaj ib tug pluag hu ua Laxalau ua kiav txhab thoob plaws ib ce pw ntawm tus nplua nuj lub rooj vag.” (Lukas 16:10)

Yog lub sijhawm ua koobtsheej nco txog Yexus yug, thiab tos txais xyoo tshiab koj nyob tsev, tom qab ntawd koj yeej yog neej ncajncees xwb!

Cov hluas no ncajncees rau tej yam lawv noj, lawv kov yeej kev sim siab, lawv ncajncees rau kev thov Vajtswv, los kov yeej kev sim siab

Tom qab ntawd lawv tseem yuav ntsib qhov kev sim siab loj tshaj no, lawv puas txog caug pehawm Vajtswv tug mlom, thiab txawm yog yuav raug pov rau qhov tsov ntxhuav lost seem tuav kev ntseeg kho kho? Lawv yeej qhov kev sim siab me me, tom qab ntawd lawv thiaj muaj cai hais tias,

“Yog muaj li ntawd Vajtswv uas peb ua koom tu yuav cawm tau peb dim hauv cub hluavtaws. Au vajntxwv, nws kuj yuav cawm peb dim hauv koj txhais tes thiab” (Daniyees 3:17).

Lawv kawm kov yeej tej yam me me thaum kawg Vajtswv pab thiab cawm lawv dim hauv cub hluav taws hlob!

Tsis tas li ntawd los ntawm kev thov Vajtswv lawv tau txais kev cawmdim los ntawm raug tua los ntawm tus vaj ntxwv. Tom qab ntawd, thaum Vajntxwv hem tias Daniyee tau muab Daniyee npau suav rau Daniyee, nws tau xa ib tug tubtxib saum ntuj los kaw lub qhov ncauj! Yexus yog nyob rau hauv lub cub tawg thiab cawm lawv dim. Yexus yog tus timtswv ntawd. Yexus nyob hauv tom tsov ntxhuav nyob rau thaum Daniyee raug pov tseg. Nws muaj kev ntseeg tawm tsam Ntxwg Nyoog. Phau Vajlugkub hais tias, "Npaj ntsib koj tus Vajtswv." Yog tias koj tsis npaj, koj yuav muab rau Dabntxwnyoog thiab tsis lees paub tus Tswv!

Koj yuav tsum tau cob qhia tam sim no kom txawj sawv thiab raug suav. Yog li ntawd, Daniyee. Yog li ntawd yuav tsum tau koj, yog tias koj cia siab tias yuav dim qhov hluav taws kub!

Tias yog vim li cas koj yuav tsum pib kev cob qhia tam sim no! Tsis tom qab, tab sis tam sim no! Koj tsis tau dheev ua ib tug neeg zoo ntawm kev ntseeg! Tsis yog! Nws siv sijhawm! Mloog Dr. Chan hais txog kuv tus poj niam, niam Hymers. Chan hais tias, "Mrs. Hymers tsis tau los ua cov neeg ntseeg Yexus zoo nws yog hmo ntuj. Nws tau loj hlob los ntawm ntau xyoo ntawm txoj kev ua siab zoo rau tus Tswv. Raws li ib tug ntxhais hluas nws tau muab nws txoj sia pov rau hauv pawg ntseeg thiab tsis muaj dab tsi rov qab. Vajtswv siv nws zoo heev vim qhov no. "Nws pib thaum 16 xyoo ua nws zoo tshaj plaws rau pawg ntseeg. Tam sim no, ntau xyoo tom qab, nws yog ib tug loj heev ntawm txoj kev ntseeg. Yog tias koj tsis loj thiab ncaj ncees tam sim no, nrog cov hauj lwm me me uas koj muaj, koj yuav tsis nco dheev ua ib tug neeg zoo heev thiab thov Vajtswv rau yav tom ntej.

Tsis muaj luv nqi rau Daniyee thiab nws cov phooj ywg peb - thiab tsis muaj luv luv rau koj. Pib tawm tam sim no los ntawm qhov tseeb thiab zealously striving nkag mus rau hauv Tswv Yexus. Yog hais tias koj tub nkeeg thaum pib, koj yuav tsis yog ib tug ntseeg Yexus tom qab. Siv zog nrog tag nrho koj lub zog mus rau hauv Yexus tam sim no. Qee leej tau hais tias, "Zoo pib yog ib nrab ua tiav." Mrs. Hymers tig los ntawm kev txhaum thiab cia siab rau Tswv Yexus thawj zaug uas nws hnov kuv qhia Txoj Moo Zoo! Yog li ntawd, Dr. Judith Cagan. Yog li ntawd, Dr. Kreighton Chan. Li ntawd, Mrs. Melissa Sanders. Li ntawd, Kl. Ben Griffith. Tsis muaj ib lub sijhawm zoo li cov ntseeg Vajtswv tam sim no! Muaj ib tug poj niam ntsia kuv zoo kawg nkaus uas lawv tau txais kev cawmdim los ntawm kev ceev nrooj. Nws tus kheej tau nyob ntawm no ploj mus ntev ntau xyoo. "Yuav ua li cas lawv ua nws sai?" Nws nug. Lawv loj heev thiab koj tsis loj heev. Yog li ntawd! Yog tias koj tsis muaj teebmeem thiab tsis nyuaj rau kev nkag mus rau lub tebchaws pib, koj yuav yog ib tug neeg tsis muaj zog tshiab, zoo li cov menyuam yaus uas raug rhuav tshem los ntawm pawg ntseeg, tsis muaj zog, tshiab-pawg ntseeg. Vajtswv Txojlus hais tias, "Yog li ntawd koj yuav tsum ua siab ntev, zoo li tug tub rog ntawm Tswv Yexus" (2 Timautes 2: 3). Tuav kom zoo li Daniel! Hu nkauj!

Muaj cuab kav zoo li Taniyees
   Muaj cuab kav sawv los
Muaj cuab kav coj raws homphiaj
   Muaj cuab kav qhia rau lawv paub!

Kuv yeej yuav tsum tawm tsam xwb;
   Tug Tswv thov txhawb kuv zog
Kuv yuav tiv kev txom nyem
   Thov koj txoj lus txhawb kuv zog
(“Am I a Soldier of the Cross?”, Dr. Isaac Watts, 1674-1748).

“Cia li tawm tsam kawg nkaus rau hauv txojkev ntseeg lub tshav rog!” (I Timautes 6:12).

Cov ntseeg tub nkeeg zoo li no- pawg ntseeg yuav tsis loj hlob! Lawv tsis ntseeg tias lawv tsis muaj zog tshiab- tsis mauj qhov kev tshajtawm! Tias vim li cas cov xibhwb tshiab thiaj tsis tau txais kev cawmdim. Thiab lawv yeej tsis tau txais kev cawmdim thawj zaug lawv hnov Txoj Moo Zoo. Koj yuav tsum tawm tsam cov neeg no kom lawv pau bhais tias, lawv txoj kev ntseeg tsis yog lawm. Yog vim li ntawd lawv thiaj tsis ua zoo rau cov ntseeg hauv pawg ntseeg! Tsis txhob! Tsis txhob! Tsis txhob! Yog tias koj tub nkeeg los tiv thaiv koj txoj kev coj los rau Tswv Yexus, koj yuav tsis muaj peevxwm sib ntaus sib tua rau txhua yam uas tseemceeb hauv cov ntseeg lub neej! Kuv puas tau hais txog txoj kev cawmdim los ntawm kev ua haujlwm? Tsis yog, kuv tsis. Kuv tabtom tham txog kev cawmdim los ntawm kev hlub, kev hlub uas coj koj mus tua koj kev dhau los ntawm koj txoj kev ntseeg thiab kev ntshai. Kuv tabtom tham txog kev ntseeg uas tawm tsam Tswv Yexus, thiab tom qab ntawd tseem tabtom tawm tsam rau qhov zoo ntawm Tswv Yexus pawg ntseeg. Dr. R. A. Torrey muaj cov lus qhuab qhia lub ntsiab lus - "Xav, Sib ntaus sib tua cov Khixatia!" Muaj ib lub sijhawm pib! Yog hais tias koj tub nkeeg txog kev ua ib tug ntseeg – yog koj tub nkees qhov hloov los ua tug neeg ntseeg! "Xav - cov ntseeg sib ntaus sib tua!" Qhov no yog tib hom peb tau nyob rau ntawm Npavtiv Tsevneeg. Yog tias koj xav kom cov neeg ntxias Vajtswv, mus rau lwm pawg ntseeg! Muaj ntau pawg ntseeg tshiab-pawg ntseeg! Mus rau ib qho! Mus rau ib qho! Mus rau ib qho! Tawm thiab mus rau ib qho!

Tiam sis tos pliag! Kuv tseem tsis tau mus rau hauv! Kuv lost sis xav kom nej mus koom nrog, kuv xav kom nej tau txais kev cawm dim! UA TIB ZOO LOS MLOOG KUV HAIS, NOV YOG QHOV TSEEM CEEB TSHAJ NYOB RAU ZAJ LUS QHUAB QHIA NO YOG KOJ TSEEM TSIS TAU DIM, SAIB RAU QHOV KUV HAIS RAU KOJ RAU LUB SIJHAWM NO, MLOOG YAM UA KOJ TSIS TAU HNOV DUA LWM QHOV LOS!

Tus vajntxwv tau muab cov tub no tso rau hauv qhov cub tawg. Nkawd tau dhau los lawm. Puas yog tias koj xav li cas tam sim no? Koj nyob hauv txoj kev cia siab. Koj cawm tsis tau koj tus kheej. Nyob rau hauv qhov tseeb, koj tau muab tag nrho cov kev cia siab ntawm tau txais kev cawmdim. "Kuv tuaj yeem tsis zoo li Dr. Chan lossis Mr. Griffith lossis Judy Cagan lossis Mrs. Hymers." Koj muaj kev cia siab. Koj paub tias koj yuav mus hlawv rau Tub Tu Siab thiab koj ua tsis tau dab tsi los cawm tau koj tus kheej! Tab sis npog, tos! Thaum vajntxwv ntsia mus rau hauv qhov cub tawg, nws tsis pom peb tug tub hluas. Nws pom plaub tug txivneej nyob hauv lub cub tawg, "taug kev hauv nruab nrab ntawm qhov cub, thiab lawv tsis raug mob; thiab daim ntawv plaub yog zoo li Vajtswv Leejtub "(Daniyee 3:25). Spurgeon yog lawm. Plaub tug txiv neej nyob rau hauv qhov hluav taws kub yog Yexus - yog Vajtswv Leej Tub. Yexus nyob hauv qhov cub nrog lawv. Yexus txuag cov tub ntawd los ntawm nplaim taws! Phau Vajlugkub qhia tias "qhov hluav taws kub tsis muaj hwjchim" los hlawv lawv (Taniyees 3:27). Yexus yog nrog lawv thiab Yexus cawm lawv los ntawm qhov hluav taws kub thiab tub Tuagteb.

Kuv cov phooj ywg zoo, Yexus yuav cawm koj thiab. Nws muaj kev khuv leej rau koj. Nws hlub koj. Txawm tias koj txoj kev ntseeg tsawg npaum li cas, Yexus yog tus muaj hwjchim loj kawg nkaus. Thiab Yexus nyob rau koj sab! Phau Vajlugkub hais li ntawd! Vajtswv Txojlus hais tias, "Yexus Khetos los rau ntiajteb los cawm cov neeg txhaum" (1 Timautes 1:15).

Kuv tsis tu siab li cas koj tsis xav tias tam sim no. Nyob rau hauv qhov tseeb, qhov ntau tsis muaj kev cia siab koj xav tias qhov zoo dua! Vim li cas? Vim tias txhais tau hais tias koj yuav npaj txhij mus cia Yexus ua txhua yam kev cawmdim. Koj cawm tsis tau koj tus kheej. Koj paub tias koj ua tsis tau. Koj paub tias koj tuaj tsis tau zoo txaus los yog muaj zog txaus. Zoo! Tam sim no cia Yexus nyob hauv koj lub cub tawg. Cia Nws cawm koj.

Koj hais tias, "Kuv tsis muaj txoj kev ntseeg txaus." Kuv paub. Tiamsis Yexus yuav cawm koj kom dim. Tswv Yexus cawm kuv thaum kuv poob tag nrho kev cia siab ntawm kev raug cawmdim. Nws los rau kuv thiab cawm kuv hauv lub cub tawg ntawm kev ntseeg thiab kev ntshai. Yexus tuag saum ntoo Khaublig cawm koj. Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los cawm koj. Tswv Yexus nyob rau hmo no rau koj. Nws yuav los rau koj hauv koj lub siab ua rau nws ntshai thiab ntshai. Nws yuav muab kev ywjpheej thiab kev cia siab rau koj. Kuv paub tias koj tsis ntseeg nws. Tiam sis ncav tes mus cuag Nws thiab Nws nyob ntawm no rau koj. Tsis txhob saib koj tus kheej. Ntsia nws. Cia siab rau Nws nrog kev ntseeg xwb, yuav luag tsis muaj. Nws tsis siv ntau! Cia li ntseeg me ntsis xwb. Nws nyob hauv lub cub tawg nrog koj. Cia siab rau Nws xwb me ntsis thiab txhua yam yuav zoo. Koj tsis txawm yuav tsum ntseeg nws. Cia li ntseeg kuv. Kuv paub Nws yuav cawm koj. Cia kuv txoj kev ntseeg pab koj. Cia kuv pab koj tso siab rau Yexus thiab txhua tus yuav zoo. "Dr. Hymers ntseeg Yexus yuav cawm kuv, yog li kuv yuav cia siab rau tug xibhwb thiab cia siab rau Yexus thiab!" "Cia li cia siab rau Nws, cia siab rau Nws xwb, cia siab rau nws tam sim no. Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj tam sim no." "Tiam sis," koj hais tias,"Nws tsis txuag kuv ua ntej." Tej zaum nws yuav zoo li ntawd, tiam sis Nws yuav cawm koj.

Txhua tug ntsujplig ua raug kev txom nyem cia los cuag Vajtswv
Cia li cia siab rau Nws, thiab nws yuav cia koj tau so
Tsuas yog cia siab rau Nws, Tsuas yog cia siab rau Nws,
Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawm koj, Nws yuav cawmkoj
   (“Only Trust Him,” John H. Stockton, 1813-1877).

Cia li khiav kom deb ntawm cov ntseeg uas yog new-evangelicals, txav kom deb ntawm cov neeg no! los cia siab rau Yexus thiab txais kev cawmdim ntawm Nws – vim Nws cov Ntshav uas ntws saum tug Ntoo Khaublig ntxuav tau koj tej kev txhaum!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwj xeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Dare to Be Like Daniel” (by Philip P. Bliss, 1838-1876; altered by Dr. Hymers).