Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KHAIYAFA – TUG NEEG NPAJ TUA YEXUS!

CAIAPHAS – THE MAN WHO
PLANNED THE MURDER OF CHRIST!
(Hmong)

Zaj lus qhuab qhia sau los ntawm Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kl. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Plaub hli 9, 2017
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 9, 2017

“Tiam is ib tug hauv cov neeg ntawd, yog Khaiyafas tug povthawj los nyob rau xyoo ntawd hais rau lawv tias nej tsis paub dab tsi kiag li, thiab tsis xav txog li tias yuav muaj qab hau rau peb cia ib tug tuag rau lwm tug zoo tshaj cia txhua tug hauv lub teb chaws puaj tsuaj, nws tsis hais li ntawd raws li nws lub siab nyiam, tiam sis vim yog nws ua povthawj loj nyob rau xyoo ntawd, thiaj li hais tias Yexus yuav tuag theej cov neeg hauv lub tebchaws, tiam sis yog rau cov neeg hauv lub tebchaws xwb, tiam sis yuav coj Vajtswv cov menyuam uas khiav mus nyob rau ub rau no los nyob uake, txij hnub ntawd los, lawv thiaj li sablaj yuav tua tug Tswv” (Yauhas 11:49-53).


Nov yeej tshwm nyob rau cov ntseeg kev ua Vajtswv num, tom qab uas Yexus tsa Laxalaus sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws txawv khiav mus nyob rau ntawm ntug roog, Nws tsis tau los hauv Yeluxalees xog rau thaum lub sijhawm ua law muab Nws ntsia rau saum ntoo Khaublig, ib txhias yuav sav hais tias qhov tsa Laxalau sawv qhov tuag los yuav ua rau ib txhiab thawj coj yuav xeev rov qab los, tiam sis tsis yog, Yexus tau hais ua ntej tias,

“Yog lawv tsis mloog Mauxes thiab cov cev Vajtswv lus, txaw yog tug yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los xij” (Lukas 16:31).

Tsis yog tias tib neeg lam tau lam ntsib Vajtswv lub hwjchim, qhov tseem ceeb lawv cheem tsum Vajtswv tug Ntsujplig los ua hauj lwm rau lawv tug ntsib plig, vim yog neeg “tuag rau txoj kev txhaum lawm” (Efexaus 2:1), yog neeg tsis pom txog Vajtswv lub hwjchim, tsis muaj hnub uas tug neeg ntawd yuav hloov dua siab tsiab, tug neeg ntawm yeej tsis kam hloov dua siab tshia txawm yog “ib tug neeg sawv hauv qhov tuag los qhia rau los xij” (Lukas 16:31), yuav tsum yog Vajtswv tug ntsujplig los ua hauj lwm rau tug neeg ntawd lub siab xwb, kom neeg paub txog lawv tej kev txhaum, ntawm no thiaj li yog kev hloov dua siab tshiab tiag tiag.

Tiam sis tej zaum tej yam xwm txheej uas lawv pom txog Vajtswv lub hwjchim yim huab ua rau neeg lub siab tig los tawm tsam Vajtswv, lub sijhawm no cov povthawj, cov Falixais pom Tswv ua tau “ntau yam txuj ci”, lawv thiaj lu hu sawvdaws los “sablaj” nyob rau lub tuam tsev Xehedis (Yauhas 11:47), muaj qhov tsis zoo nyob rau lub rooj sab laj no, tug povthawj loj uas yog Khaiyafa hais txog cov lus uas hais txog Khetos, The New Testament Commentary hais tias: Khaiyafa yog “tug neeg los siv lub sijhawm no nrhiav koob nrhiav npe kom neeg hwm nws, tiam sis yog tug neeg uas tsis paub txog kev ncajncees…nws tsis paub txog qhov ua phem rau ib tug neeg uas tsis muaj kev txhaum, [nws ua raws nws siab] thiab tsuas yog ua raws li neeg qhov kev xav, Khaiyafas ua phem rau Yexus, Khaiyafa xav kom Yexus tuag mus thiab li ua rau nws zoo siab, nws ua txhua yam tawm tsav Yexus thiab….thuam Yxus, thiab coj nws mus rau qhov kev txom nyem ntawd…tiam sis tom qab nws tig rov los paub tias nws ua txhaum rau Tswv Yexus tug ua tsis muaj kev txhaum nws kuj tu siab thiab muab nws lub tsho hle cuam pov tseg! Neeg zoo li Khaiyafa, ho mus saib txog Josephus thiab, Antiquities, XVIII, 4:3” (William Hendriksen, Th.D., New Testament Commentary, Baker Book House, 1981 edition, volume I, p. 163; note on John 11:49-50). Yuav tsum paub hais tias cov cov povthawj losj qhov kev ua phem no yeej muaj hais ua ntej los lawm, zoo li Balaan nyob rau Vajluskub Qub,

“Tiam is ib tug hauv cov neeg ntawd, yog Khaiyafas tug povthawj los nyob rau xyoo ntawd hais rau lawv tias nej tsis paub dab tsi kiag li, thiab tsis xav txog li tias yuav muaj qab hau rau peb cia ib tug tuag rau lwm tug zoo tshaj cia txhua tug hauv lub teb chaws puaj tsuaj, nws tsis hais li ntawd raws li nws lub siab nyiam, tiam sis vim yog nws ua povthawj loj nyob rau xyoo ntawd, thiaj li hais tias Yexus yuav tuag theej cov neeg hauv lub tebchaws, tiam sis yog rau cov neeg hauv lub tebchaws xwb, tiam sis yuav coj Vajtswv cov menyuam uas khiav mus nyob rau ub rau no los nyob uake” (Yauhas 11:49-52)

.

Tiam sis Vajluskub qhia hais tias,

“Txij hnub ntawd los, lawv thiaj li sablaj yuav tua tug Tswv” (Yauhas 11:53).

Ib lim tiam tom qab ntawd Khaiyafa txij nws cov neeg mus ntes Yexus thaum tseem tabtom thov Vajtswv nyob rau hauv lub Vaj-Kebxemanes, cov neeg ntawd coj Yexus los cuag Khaiyafa, hais rau Nws “Qhia peb tias leej twg yog Khetos, Vajtswv Leejtub” (Mathais 26:63), Yexus tej li no tias,

“Lub sijhawm ntawd tug povthawj txawm dua nws lub tsho thiab hais tias, nws tau hais lus saib tsis tau lawm, peb tseem yuav cheem tsum tim khawv thiab lov? Lub sijhawm no twb hnov nws hais lus saib tsis tau lawm, nej xav licas? Cov nee thiaj li teb tias nws txhaum uas yuav tsum tuag lawv txawm nto qaub ncaug rau tug Tswv thiab ntau nws thiab muaj neeg los xuas sib tes ntau nws thiab hais tias tug Khetos koj sim hais rau peb tias leej twg ntau koj” (Mathais 26:65-68).

Cov povthawj loj ntawm no tsis muaj hwjchim yuav rau txim rau ib tug twg, yog li ntawd Khaiyafa thiaj li coj Yexus mus rau Pooti-as Pislas, Loo tug nom loj. Lawv hais kom nom tswv Loos muaj Yexus ntsia saum ntoo Khaublig.

Yeej tsis yooj yim uas yuav los npaj Vajluskub txog qhov no, tiam sis yeej yog lawv uas los hais txog cov neeg ntawd tug yam ntxwv, xws li Yauxej Khaiyafa, cov Povthawj loj npaj muab Yexus ntsia saum ntoo Khaublig.

I. Ib, Khaiyafa yog neeg ntseeg thiab hais qhov tseeb txog qhov Yexus tuag theej.

Khaiyafas yog tub Povthawj Loj uas yog Annas tug vauv, nws yog tug cob qhiav cov povthawj loj tau 18 xyoo los lawm ntev tshaj lwm tug.

Peb paub taus hais tias nws yog neeg zoo licas tiag, xws li, thaum uas Dr. Hymers tseem ua tub hluas, nws raug qhia hais tias, “Koj yuav qhia qhov ntawd tsis tau” los sis “koj yuav qhia zoo li ntawd tsis tau” tom qab ntawd thiaj li pom tau hais tias cov lus no tsis yog, tug neeg hais ntawm xav txog lawv qhov haujlwm ntau tshaj txog qhov tseeb, raws li tau hais nyob rau hauv Vajluskub, ib tug xibhwb tsis yog tias ntshai tsam poob hauj lwm tshaj qhov qhia qhov tseeb, Khaiyasfa yogh om neeg zoo li no, Nws yeej paub tias Yexus ua tau “ntau yam txwj ci” (Yauhas 11:47), tiam sis nws tshai tsam Yexus los ua nws tes num, nws thiaj li “yog peb cia nws nyob twb ywm peb yuav plam qee yam.”

Tswv Yexus hais tias Nws ua los ntawm qhov kev hlub thiab kev mloog Vajtswv lus, Khaiyafas hais thiab ua los ntawm tsis muaj Vajtswv nyob rau hauv, niaj hnub nim no muaj neeg coob tug zoo li ntawd nyob rau peb cov ntseeg, nws yog cov neeg ua zoo li muaj kev ntseeg, tiam sis tsis hais qhov tseeb txog Yexus qhov kev cawmdim, nws hais li no xwb,

“Yog yuav cia ib tug tuag rau cov neeg coob zoo tshaj cia neeg thoob tebchaws puas tsuaj” (Yauhas 11:50).

Raws li Yaxayas tau hais tseg Tswv Yexus yog tug los tuag theej neeg tej kev txhaum,

“Tiam sis nws raug mob vim yog qhov peb tau yuam cai, nws nqaij ntsuab vim yog peb tej kev phem, qhov kev rau ntau kom peb dim ntawd poob rau nws, nqaij ntsuab kom peb zoo ntag” (Yaxayas 53:5).

Tiam sis ceev faj! Koj muaj peev xwm paub cov lus qhia saum no los ntawm tsis tau txais ib yam dab tsi kiag li! Zoo li Khaiyafa, nws paub cov lus ntawm meej meej, tiam sis tsis coj los siv rau nws lub neej.

Nov yog tib tug Povthawj los uas tawm tsam Petus rau lub sijhawm nws qhia txog qhov Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, tiam sis vim yog qhov nws ntshai cov neeg coob coob, nws thiaj li tso Petus mus (Teshaujlwm 4:21), Khaiyafa tseem yog tug uas ntev Yexus cov thwjtim rau hauv tsev loj cuj (Teshaujlwm 5:17-18), tiam sis Vajtswv xa cov tub txib los qheb qhov rooj nkuaj tso los tawm, Khaiyafa thiaj li tso tub ceeb xwm mus ntes Petus coj tuaj rau lub tsev txiav plaub ntug Xehedis “Tsis ua phem…lawv yuav raug txawb pob zeb” (Teshaujlwm 5:26), muaj neeg coob mloog cov thwj tim qhia Vajtswv txoj lus Khaiyafa thiaj li tsis kam ua phem rau lawv vim ntshai cov neeg ntawd! Ib tug txiv neej nyob rau lub tuam tsev hais plaub ntug hu ua Kamaliees, hais rau Khaiyafa thiab lwm tug li no,

“Nyob rau qhov no kuv thiaj li hais rau nej tias cia li tso cov neeg no must sis txhob ua dab tsi rau lawv yog cov hauj lwm no los ntawm neeg ces yuav puas tsuaj mus, tiam sis yog los ntawm Vajtswv nej yuav rhuav [tshem tsis] tau ntshe nej yuav mus nrog Vajtswv sib tawm tsam” (Teshaujlwm 5:38-39).

Khaiyafa thiab lwm tug pom zoo li Mamali-ees, tiam sis lawv ua licas? Puas yog hlub Vajtswv? Tsis yog! Lawv ntau cov thwjtim thiab “txwv tsis pub lawv hais txog Yexus lub npe, thiaj li tso lawv mus” (Teshaujlwm 5:40).

“Hauv lub tuam tsev thiab tom tej tsev lawv tej qhuab qhia thiab tshaj tawm txoj Moo Zoo txog Tswv Yexus nyob rau txhua hnub tsi tso tseg” (Teshaujlwm 5:42).

Peb tso Khaiyafa tseb – tsis muaj ib yam dab tsi yuav txwv peb txog kev qhia Vajtswv lub thiab hais txog peb cov ntseeg, tiam sis tej no zoo li tsis tseem ceeb rau Khaiyafa kiag li, nws yog tug uas nyiam kev ua nom ua tswv – zoo li tug ntseeg zoo tiam sis tsis paub ntshai Vajtswv – txog rau thaum nws raug ntiab tawm tsis pub ua povthawj los ntawm Pilas Vitellus nyob rau xyoo A.D. 36 raws li Josephus hais tseg (Antiquities, XVIII:4, 2). Tsis paub txog nws tom qab uas raug rho tawm lawm, tiam sis tau ntsib ib cov pov txha uas muaj neeg tshawb nrhiav nyob rau hauv Yeluxalees nyob rau xyoo 1991 ntseeg hais tias cov pob txha no yog Khaiyfafa – vim cov neeg txawj ntse tshawb pom nyob rau hauv nws lub hleb (Archaeological Study Bible, Zondervan, 2005, p. 1609; note on Matthew 26:3). Raws li paub nws yog tuas “muaj kev feem xyuam los ntawm cov neeg uas muab [Yexus] tua pov tseg zoo tug neeg txhaum” (John D. Davis, D.D., Davis Dictionary of the Bible, Baker Book House,1978 edition, p. 114).

II. Ob, Khaiyafa, zoo li Kha-ees, tsis hloov dua siab tshiab – thiab tsis dim hlo hli.

Yog muaj tseeb uas yog Khayafas thiab Khaees lub neej zoo tib yam nkaus, Khaees yeej tias nws yuav tsum coj ntshav mus fij zoo li Anpees tau ua. Tiam sis Kha-ess tsis hloov dua siab tshiab,

“Kha-ees sawv los tawm tsam nws tug kwv, thiab tua nws” (Chivkeeb 4:8).

Hauv Vajluskub Tshiab yeej qhia txog Kha-ees thiab Khayasfa yeej zoo tib yaj nkaus, Yauhas hais li no,

“Tsis txhob ua zoo li Kha-ees uas los ntawm Ntxwnyoog ua tau tua nws tug kwv tuag thiab yog vim licas nws thiaj li tua nws tug kwv vim yog nws tau ua phem tiam sis nws tug kheej ua qhov ncajncees, cov kwv tij tsis txhob poob siab yog neeg ntiajteb ntxub nej” (1 Yauhas 3:12-13).

Khaiyafas zoo li Kha-ees raug Ntxwnyoog ua tug tswj, “yog tug neeg phem” zoo li Kha-ees, Khaiyafas yog “neeg ntiajteb” lawv yog cov neeg uas pheej mus mloog Ntxwnyoog lus, nws yeej tsis khiav tawm lub “ntiajteb” los ua Vajtswv num, Cov neeg Ixayees los sis The Essenes of the Jewish Qumran community uas mus ntsib cov ntawv sau Vajluskub uas yog Dead Sea Scrolls, yeej cem Khayasfa tias yog niag “neeg phem” (Archaeological Study Bible, ibid.).

Khav-ees thiab Khaiyafas yog ob tug neeg qhia rau lwm tug tias zoo tug ntseeg Vajtswv zoo heev tiam sis tseem tau dim, ob tug Kha-ees thiab Khaiyafas paub txog cov ntseeg fij, ob tug Kha-ees thiab Khaisyafa hais ncaj nraim rau Vajtswv, thiab Vajtswv hais ncaj nraim rau Khaiyafas – zoo li Nws hais rau Kha-ees (Chivkeeb 4:6-7), ob tug Kha-ees thiab Khaiyafa tsis hnov Vajtswv lub suab, hais rau lawv lub siab, thiab rau tau hau, Ob tug Kha-ees thiab Khaiyafas yuav sawv ntawm Yexus nyob rau hnub txiav txim zaum kawg, Nws yuav rau nkawd tias,

“Kuv tsis paub koj, cia li khiav ntawm kuv mus, niag neeg phem” (Mathais 7:23).

Lawv yuav raug “pov rau qhov tsaus ntuj: qhov chaw uas tom hniav qees” (Mathais 8:12).

Tag kis no kuv thov ntuas nej tias – nco ntsoov tias koj xav txog Vajtswv! Nco ntsoov tias koj nco ntsoov koj tej kev txhaum! Nco ntsoov tias tsis yog koj hais cov “lus zoo xwb” Nco ntsoov tias koj paub txog koj tej txhaum!

“Cia li quaj ntsuag cia li tso qhov kev luag xyiv fab hloov ua kev quaj ntsuag thiab kev zoo siab mus ua kev tu siab” (Yakausnpaus 4:9).

Nco ntsoov tias koj hloov dua siab tshiab lawm tiag tiag – Koj yuav los sawv rau ntawm Yexus Khetos thiab ntxuav koj tej kev txhaum “kev txhaum hauv koj cov ntshav” (Tshwmsim 1:5), Tsis txhob tos! Tsis txhob tsis kam los cuag Yexus! Tsis txhob tos txog thaum Vajtswv twb tso koj tug ntsujplig tseg, thiab thiab cia koj mus ua raws koj lub siab nyiam!

Kuv tau tsis lees paub tug Cawmseej los ntev lawm
   Kuv ua txhaum ntev los lawm,
Kuv pheej uas raws li kev qhov kev ntshaw
   Kuv ploj tsis pom Vajtswv lawm
Lig lawm, lig lawm! Qhov Nws los khob qhov rooj
   Thiab Yexus yog tug Cawmseej ua dawb huv tseem hu
(“Too Long I Neglected,” Dr. John R. Rice, 1895-1980).

Dr. Hymers, thov los thov Vajtsaw xau qhov kev pehawm hnub no.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Too Long I Neglected” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


TXHEEJ TXHEEM

KHAIYAFA – TUG NEEG NPAJ TUA YEXUS!

CAIAPHAS – THE MAN WHO
PLANNED THE MURDER OF CHRIST!

Zaj lus qhuab qhia sau los ntawm Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kl. John Samuel Cagan
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Mr. John Samuel Cagan

“Tiam is ib tug hauv cov neeg ntawd, yog Khaiyafas tug povthawj los nyob rau xyoo ntawd hais rau lawv tias nej tsis paub dab tsi kiag li, thiab tsis xav txog li tias yuav muaj qab hau rau peb cia ib tug tuag rau lwm tug zoo tshaj cia txhua tug hauv lub teb chaws puaj tsuaj, nws tsis hais li ntawd raws li nws lub siab nyiam, tiam sis vim yog nws ua povthawj loj nyob rau xyoo ntawd, thiaj li hais tias Yexus yuav tuag theej cov neeg hauv lub tebchaws, tiam sis yog rau cov neeg hauv lub tebchaws xwb, tiam sis yuav coj Vajtswv cov menyuam uas khiav mus nyob rau ub rau no los nyob uake, txij hnub ntawd los, lawv thiaj li sablaj yuav tua tug Tswv” (Yauhas 11:49-53).

(Lukas 16:31; Efexus 2:1; Yauhas 11:47-48, 49-52, 53;
Mathais 26:63, 65-68)

I.   Ib, Khaiyafa yog neeg ntseeg thiab hais qhov tseeb txog qhov Yexus tuag theej, Yauhas 11:47, 50; Yaxayas 53:5; Teshaujlwm 4:21; 5:17-18, 26, 38-39, 40, 42.

II.  Ob, Khaiyafa, zoo li Kha-ees, tsis hloov dua siab tshiab – thiab tsis dim hlo hli, Chivkeeb 4:8; 1 Yauhas 3:12-13; Chivkeeb 4:6-7; Mathais 7:23; 8:12; Yakaunpaus 4:9; Tshwmsim 1:5.