Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TSIB ZAJ LUS QHUAB QHIA TXOG KEV HLOOV
DUA SIAB TSHIAB NTAWM TUG TUB HLUAS

FIVE SERMONS USED IN THE CONVERSION
OF A YOUNG EVANGELIST
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj Kaum hli 9, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, October 9, 2016

“Lawv yuav hnov tau licas yog tsis muaj tug qhia?”
(Loos 10:14).


Tej zaum yog zaj lus qhuab qhia uas tseem ceeb tshaj nyob rau lub Rau hli ntuj xyoo 2009, nov yog tsib zaj lus qhuab qhia uas Vajtswv muab rau cov hluas kom los paub txog kev hloov dua siab tshiab nyob rau tag kis no, yog tsib zaj lus qhuab qhia uas John Samuel tau hnov ua ntej nws los hloov duas siab tshiab, thaum ntawd kuv yeej ntseeg hais tias John yuav yog ib tug uas qhia tau Vajtswv txoj lus zoo heev, tsib zaj lus qhuab qhia uas ua rau nws hloov dua siab tshiab ntawd yog qhov tseem ceeb ua kuv tau qhia los, kev qhuab qhia kom hloov dua siab tshiab yog qhov tseem ceeb rau tiam tam sim no heev, vim qhov no yog txoj hau kev uas Vajtswv muab coj los qhia tug neeg txhaum kom hloov dua siab tshiab, Vajluskub hais tias “Lawv yuav hnov tau licas yog tsis muaj tug qhia?” (Loos 10:14), Tsib zaj lus qhuab qhia hauv qab yog cov uas John Samuel tau hnov ua ntej nws yuav los txais yuav kev cawmdim, kuv yuav muab nws zaj lus povthawj coj los hais tom kawg, ua ntej no kuv yuav kuv yuav los qhov John tau hnov ua ntej tso, lub ntsiab lus tag kis no kuv yuav qhia yog hais tias tsib zaj lus qhuab qhia.

I. Ib, “Txhawb zog rau cov uas nyob tsi deb ntawd kev cawmdim” (qhia nyob rau lub Zwjhnub sawv ntxov Rau hli 7, 2009).

Lub ntsiab lus nqe Vajluskub no yog los ntawm “Cov nyob tsis deb ntawm Vajtswv tebchaws” (Malakaus 12:34), Vajntsujplig yog tug ua hauj lwm rau tug neeg no, tsuas yog Vajntsujplig xwb thiaj li yuav hloov tau tug neeg uas tawm tsam tug Tswv Yexus, kuv hais txog ib tug tub hluas ua tau nug kuv “Yog vim licas Yexus thiaj li yuav tsum tuag saum ntoo Khaublig” tug tub hluas no tau hnov kuv hais tias “Tswv Yexus tuag saum Ntoo khaub lig yog theej peb tej kev txhaum” Nws yeej hnov kuv hais tau zaug, tiam sis lub siab yeej tsis totaub kiag li, koj yuav tsum muaj coj lus no los xav kom tob tob “Tswv Yexus tuag saum Ntoo khaub lig yog theej peb tej kev txhaum” Dab tsis muaj koj khi cia tsis pub los cuag Yexus? Koj ntshai tsam lwm tug ho hais lov? Cia li hnov qab yam lawv hais, lawv cov lus yuav cawm tsis tau koj thaum mus nyob rau tub Tuagteb lawm, cia li tso kev txhaum tseg los cuag Yexus, tsis muaj lwm txoj hau kev cawm kom khiav dim tub Tuagteb.

II. Ob, “Cov neeg uas uas yog Calvinism thiab kev hloov dua siab tshiab” (qhia nyob rau lub rau hli 7, 2009).

Vajluskub nyob rau zaj lus qhuab qhia no yog “Yog tug neeg twg nyob hauv Yexus, nws yog tug neeg tshiab: tug qub dua mus lawm, txhua yam tshiab huv si” (2 Kaulithaus 5:17), kuv tsis tau qhia tawm tsam txog Calvinism, tiam sis kuv hais tias mus ntseeg cov lus ntawm yuav cawm tsis tau koj, txawm mus ntseeg los yeej cawm tsis tau kiag li, kuv hais tias ntseeg cov lus ua muaj tseeb los yeej cawm tsis tau koj, koj yuav tsum tso kev txhaum tseg xwb, koj yuav tsum lees kev txhaum, koj yuav tsum los rau ntawm Vajtswv tsis yog li ntawd cev mus tug Tuagteb xwb, thaum koj los paub txog koj tej kev txhaum - tsuas yog thaum ntawd - koj thiaj li pom tias cheem tsum Tswv Yexus los cawm koj, yog koj tsis xav tau Yexus los cawm koj lub siab phem, tsis muaj hnub koj yuav hloov dua siab tshiab, koj puas txaj muag rau tej kev txhaum ua nyob puv koj lub siab thiab? Qhov ntawd puas ua teeb meem rau koj? Yeej muaj yog koj xav los hloov dua siab tshiab, Spurgeon hais tias “yuav tsum hloov siab tshiab tiag tiag uas yog hloov tag nrho huv si” Kev hloov dua siab tshiab tiag yog tug neeg txhaum los paub txog kev txhaum thiab ntxub qhov kev txhaum ntawd.

Nyob rau zaj lus qhuab qhia no kuv tau muab Spurgeon zaj lus qhuab qhia coj los hais li no tias “Puas cheemtsum hloov dua siab tshiab?” Spurgeon hais tias,

Nyob rau hauv kev hloov dua siab tshiab muaj peb yam tseem nyob uas yuav tsum pom zoo uake: yuav tsum lees txhua yam kev txhaum, thiab ntsia ntsoov rau Yexus txoj kev zam txim, thiab yuav tsum hloov dua siab tshiab tiag tiag zoo tag nrho lub neej, thiab thaum tsis pom tias muaj kev txhaum lawm lauj thaum ntawd thiaj li yog hloov duas siab tshiab tiag (C. H. Spurgeon, “Is Conversion Necessary?”, Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1971, vol. xx, p. 398).

III. Peb, “Tsuas yog Thov Vajtswv thiab Yoo mov” (qhia nyob lub rau hli 14, 2009).

Vajluskub nyob rau zaj no yog “Hom dab no yuav ntiajteb tsis tau, tsuas yog los ntawm kev thov Vajtswv thiab yoo mov xwb” (Malakaus 9:29), kuv hais tias cov lus “thiab yoo mov” raug muab nrho tawm vim yog ob cov lus qhia thaum ub ua tau muab luam los ntawm cov neeg uas yog Gnostic ua tso kev ntseeg tseg, muab cov lus no nrho tawm, thiab ua rau cov pawg ntseeg nim qaub zog vim mus siv cov Vajluskub txhais tshiab no, Ua ntej yuav raug nrho tawm cov Vajluskub uas sau kiag thaum chiv yeej muaj cov lus “thov Vajtswv thiab yoo mov” nyob rau hauv, nyob rau tebchaws Suav cov lus no nyob rau lawv phau Vajluskub, qhov no thiaj qhia tias yog vim licas lawv thiaj ib sij muaj rooj txhawb siab, tiam sis nyob rau cov tebchaws sab hnub poob, ho mus coj raws li phau txhais tshiab tom qab no, peb yuav tsum muaj sij hawm los thov Vajtswv thiab yoo mov rau peb cov hluas kom los hloov dua siab tshiab, peb yuav tsum yoo mov thiab thov Vajtswv rau lawv kom los paub txog lawv tej kev txhaum, hloov dua siab tshiab, thiab los ntsib tug Cawmseej, thiab raug ntxuav los ntawm Nws cov Ntshav, zaj lus qhuab qhia no xau rau zaj nkauj no “Dawb npaum li Daus” hais tias “Tswv Yexus, koj ua siab ntev tos, cia li los, kuv lub siab raug kho dua tshiab” tiam sis thaum cov ntseeg hauv peb tabtom thov Vajtswv yoo mov, John Cagan los xav txog qhov kev yoo mov, ua rau nws chim heev - txawm yog tsis ntev nws tuag los hloov dua siab tshia los xij zoo li nws niam thiab txiv thov Vajtswv thiab yoo mov koj nws los txais yuav kev cawmdim!

IV. Plaub, “Neeg qhov kev paub thiab Kev hloov dua siab tshiab” (qhia lub rau hli 14, 2009).

Vajluskub nqe no yog Lub siab uas muaj kev txhaum ntawd yeej rau txim rau tug neeg ntawd, thiab nws lub siab los yeej paub tau li ntawd thiab” (Loos 2:15) Qhov kev paub txog qhov zoo thiab qhov phem yog yam yus rov paub txog yus tug kheej, pom zoo los sis tsis pom zoo yus qhov kev ua neej ntawd, xav thiab npaj ua, qhia tias peb tau ua yuam kev, thiab qhia tias peb ntxim nyho txais qhov tsis zoo ntawd, Adas ua kev txhaum qhov no qhia nws tias nws ntxim nyho tau qhov ntawd, nws thiaj li hais ntau yam kom dim qhov kev raug txim ntawd, qhov uas qhia tias qhov kev txhaum no yeej poob los rau neeg yog thaum Kha-ees los tua nws tug kwv, thaum ntawm kev txhaum thiaj li los nyob hauv neeg lub siab, lawv paub qhov no los ntawm zoo li txhaum loj zuj zus “Ua neeg ntsej muag ncaj siab nkaug yeej hais lus dag, txawm paub los yeej txhob txwm zoo li muab hlau liab liag los hnov nws lub siab” (1 Timautes 4:2). Kuv hais qhov no rau cov tub hluas hauv peb pawg ntseeg hais tias lawv khaws qho no cia los ntawm qhov lawv dag niam thiab txiv, tsis mus kawm ntawv, ua tub sab, muab qhov no ua txhaum loj zuj zus tuaj - ua kuv tsis tau hais nyob rau pawg ntseeg no, nej yeej paub zoo tias yog zoo licas, neej yeej paub tau hais tias nej yeej tsis lees paub txog qhov kev txhaum no kiag li - vim yog nej yeej ua txhaum tag mus li, tseem thuam Vajtswv vim yog kev txhaum nyob hauv nej lub siab, kuv yuav uas licas thiaj li pab tau rau nej? Nej yog tug muaj tej kev txhaum no zais cia, kuv tsuas yog ceeb toom rau nej - zoo li tsis muaj kev vam rau yav tom ntej,kuv tsuas qhia rau nej xwb, kuv pab tsis tau nej, vim yog koj tab tom yuav puas tuaj loj, Yexus hais tias, “Tug neeg uas ntseeg yuav tsis raug txim” (Yauhas 3:18) qhov koj paub meej yog yuav poob rau tub tuag teb zoo koj twb poob los lawm, tsis muaj ib yam kuv yuav ua thiab hais cawm tau rau nej, tsuas yog Vajtswv xwb thiaj li yuav qhia rau kom nej paub txog kev txhaum, yog nws qhia kom nej txog tej yam kev txhaum ua ntej, yuav ntseeg tsis tau lawm hais tias nws yuav pab nej ntxiv, vim yog tau muaj cov neeg uas raug Vajtswv qhia kom paub txog kev txhaum ho rov mus ua kev txhaum Vajtswv yuav Nws tug Ntsujplig los ib zaug ntxiv lawm, tom qab ua koj saib tsis tau Vajtswv, koj yuav tsis rov tau qhov uas Vajtswv rov los qhia kom paub txog kev txhaum lawm, yog koj plam qhov los paub txog kev txhaum no lawm, Vajtswv yuav tsis rov muab rau koj ntxiv lawm, los rau ntawm Vajtswv zoo li khib nyiab lawm xwb! Cia li los ntawm txo hwjchim, yuav tsum paub tias Vajtswv yeej tsis tshuav koj nqe dabtsi kiag li, koj yeej ntau Vajtswv nyob rau hauv koj lub siab tag xyoo nyob rau xyoo no, sim ua tib zoo xav! Koj tau ntau Yexus lub nplu los ntawm koj tug yam ntxwv, tam sis Yexus yeej tsis tshua koj nqe, Nws yuav yog tshuab qhov chim rau koj, thiab muab koj rau txim rau hav hluav taws, tam sim no nej sim los saib tias “yeej muaj tseeb - Vajtswv yeej tsis tshuam koj nqe tsuas yog cub hluav taws hauv tub tuag teb xwb, kuv los yeej tsis ntxim nyho tau dab tsis kiag li thiab” yog thaum koj muab qhov kev xav zoo li no lawm kuv thov hais rau koj tias cia li txav los cuag Yexus zoo li tug poj niam uas tuaj cuag Yexus thiab nwj Nws kotaw, cia li los zoo li ntawd, cia li los quaj rau Nws, zoo li John Bunyan tau ua; zoo li Whitefield tau ua – quaj thov kev hlub, tej zaum nws yuav hlub koj, tsuas yog hais tias “tej zaum xwb” - vim yog lub sijhawm koj raug cawm dim ntawd twb dua los lawm, koj ua kev txhaum mus tag ib txhi lawm, cia li los quaj rau Yexus - thiab tej zaum nws yuav muaj kev zam txim rov rau koj thiab - tsis yog tias txhua zaug, cia li txav los cuag Nws, thiab txho caug thov nws kev hlub, Tswv Yexus yuav hnov koj tej lus thiab yuav zam txim thiab ntxuav koj los ntawm nws cov ntshav, Tsuas yog cov Ntshav no xwb “ntxuav lub siab uas paub txog kev txhaum ntawm nej kom dim txoj kev tuag thiab los tu Vajtswv tug uas ciaj sia” (Henplais 9:14).

V. Tsib, “Qhov chaw ua muaj pob txha qhuav” (kuv qhia rau tag kis no txog John Cagan qhov kev hloov dua siab shiab, Rau hli 21, 2009).

Vajluskub hais tias “Vajtswv hais li no rau cov pob txha ntawd hais tias sim saib seb kuv yuav tso pa rau hauv nej thiab nej yuav ciaj sia” (Exeekees 37:5). Kuv tsis xav hais tias John yuav los hloov dua siab tshiab ntawm zaj lus qhuab qhia no, kuv ntseeg hais tias nws yuav tsis ua tib zoo mloog zaj lus no, kuv ntseeg hais tias yog thawj plaub zaj lus qhuab qhia uas yog ua rau nws hloov dua siab tshiab, nej yuav hnov kuv los nyeem txog John cov lus pov thawj ua kuv tab tom yuav nyeem - nws tsis tau hwm kuv, qhov tseeb nws ntxub kuv, nws hais li no rau kuv thaum kuv qhia zaj lus qhuab qhia no “tsis lees yuav kiag li, tsis txhob mloog…kuv yeejt sis mloog nws qhia kiag li, tiam sis xibhwb yeej qhia mus kom tag li” qhov no nws thiaj tsis hais ib yam dab tsis uas kuv qhia nyob rau hauv kiag li, ib los xwb los tsis hais, John hais tias “txawm yog yuav caw kuv los yeej tsis lees yuav qhov ntawd” thiab nws hais tias “xibhwb muab lus qhia kuv, hais kom kuv los rau ntawm Yexus, tiam sis kuv tsis los.”

Ntawd yog qhov tseem ceeb, tseem ceeb vim yog qhov uas nej ib txhias yeej xav li ntawd rau lub sijhawm no thiab, nej tsis xav mloog kuv, nej tsis nyiam kuv, nej tsis xav hnov kuv qhia.

Tiam sis tej yam uas tshwm sim rau John nyob rau hmo ntawd, kuv yuav nyeem qees yam hais txog qhov nws los hloov dua siab tshiab, yog vim licas kuv thiaj hais li ntawd? Vim plaub zaj lus qhuab qhia ua ntej ntawd yeej choj nws lub siab heev, tseem ceeb tshaj yog qhov uas hais txog qhov yus paub txog tug kheej, koj pom lawm hais tias Vajtswv siv zaj lus qhuab qhia no nrog rau peb zaj ntawd qhia kom nej paub txog nws tej kev txhaum, nws thiaj li los paub tau hais tias qhov teeb meem ntawm nws muaj tsis yog tawm tsam kuv, tam sis yog qhov nws tau tawm tsam Vajtswv, nej sim los mloog John cov lus pov thawj tias kuv yeej pab nws me me xwb txog qhov John tau los hloov dua siab tshiab, Tsuas yog Vajtswv xwb yog tug uas coj nws los hloov dua siab tshiab thaum los hnov kuv thawj zaj lus qhuab qhia kom nws pom txog kev txhaum, Vajtswv ua tug siv kuv coj tug tub hluas muaj kaum tsib xyoo los hloov dua siab tshiab ntawm kev txhaum, Vajtswv xwb thiaj li ua tau “ua tug yuam [coj nws] los rau Yexus” tsis yog kuv kiag li, “kuv hnov tau licas yog tsis muaj tug qhia” yog qhov tseeb, tiam sis Vajtswv ua tug siv neeg los qhia rau cov neeg txhaum, zoo li Yaunas hais tias “Kev cawmdim los [ntawm] Vajtswv los” (Yaunas 2:9), los ua tib zoo mloog kuv yuav nyeem John Cagan cov lus pov thawj uas hais txog nws qhov kev hloov dua siab tshiab.

KUV COV LUS POVTHAWJ
Rau hli 21, 2009
Yog John Samuel Cagan

     Kuv yuav nco ntsoov lub sij hawm ntawm kuv hloov dua siab tshiab yog li vividly thiab intimately tias cov lus zoo li me me piv rau zoo npaum li cas qhov txawv Khetos ua. Ua ntej kuv hloov dua siab tshiab kuv yog tag nrho ntawm kev chim siab thiab kev sib ntxub. Kuv coj muaj nuj nqis nyob rau hauv kuv tej kev txhaum thiab kuv enjoyed ua neeg mob, thiab txuam kuv tus kheej nrog cov neeg uas ntxub Vajtswv; rau kuv txoj kev txhaum tsis yog ib co "yuam kev" yuav tsum tau khuv xim. Kuv tau txhob txwm muab kuv tus kheej rau txoj kev no. Vajtswv pib mus ua hauj lwm rau kuv nyob rau hauv txoj kev kuv yuav tau tsis txhob xav raws li kuv lub ntiaj teb no pib sai sai crumble nyob ib ncig ntawm kuv. Cov lis piam ua ntej rau kuv hloov dua siab tshiab muaj xws li tuag: Kuv puas tau pw tsis tsaug zog, kuv yuav tsis luag, kuv yuav tsis nrhiav ib daim ntawv uas kaj siab lug. Peb lub tsev teev ntuj twb muaj evangelistic cov rooj sib tham thiab kuv yuav kom meej meej nco ntsoov luag thuam lawv raws li kuv xav kiag li saib kuv ib tug xibhwb thiab kuv txiv.
     Tus Vaj Ntsuj Plig tau pib heev twv yuav raug hu txim rau kuv ntawm kuv txoj kev txhaum nyob rau hauv lub sij hawm, tab sis, nrog kuv tag nrho kuv yuav tso tseg tag nrho cov kev xav kuv muaj txog Vajtswv thiab hloov dua siab tshiab. Kuv tsis kam mus xav txog nws, tsis tau kuv yuav tsis tso tseg koj li quaj los kuamuag vim. Los ntawm Sunday thaum sawv ntxov ntawm Lub rau hli ntuj 21, 2009, kuv twb kom huv si daig. Kuv yog nkees ces ntawm nws tag nrho. Kuv pib ntxub kuv tus kheej, ntxub kuv txoj kev txhaum thiab yuav ua li cas nws ua rau kuv xav tias.
     Thaum Dr. Hymers tau qhuab qhia, kuv txaus siab tau ua yuav tsis tau txais nws, yuav tsis mloog, tab sis raws li nws qhia kuv yuav cia xav tias tag nrho cov kuv tej kev txhaum rau kuv tus ntsuj plig. Kuv twb suav cia lub vib nas this txog cov lus qhuab qhia yuav tshaj, tab sis cov xibhwb cia cov lus qhuab qhia, thiab kuv tej kev txhaum los ua endlessly heev zuj zus. Kuv yuav tsis ncaws tej pas ntse ntse, kuv muaj tau txais kev cawmdim! Txawm li caw tau muab kuv tsis kam ua, tab sis kuv cia li tsis tau coj nws ntxiv lawm. Kuv paub hais tias kuv yog tus heev phem tau tug neeg txhaum kuv yuav ua tau thiab hais tias Vajtswv yog ncaj ncees mus rau txim rau kuv mus ntuj raug txim. Kuv yog nkees ces ntawm chav, kuv thiaj li nkees ntawm txhua yam kuv yog. Tus xibhwb qhuab ntuas kuv, thiab hais kom kuv tuaj mus rau Tswv Yexus, tab sis kuv yuav tsis tau. Txawm li tag nrho kuv txoj kev txhaum txim rau kuv kuv tseem yuav tsis muaj Yexus. Tej lub sij hawm yog tus phem tshaj ntawm tag nrho cov raws li kuv xav hais tias kuv yuav tsis tau txais kev cawmdim thiab kuv yuav cia li tau mus rau ntuj raug txim. Kuv twb "ua" tau txais kev cawmdim, kuv twb "ua" cia siab rau Yexus thiab kuv yuav tsis tau, Kuv cia li tsis yuav kuv tus kheej rau Tswv Yexus, kuv yuav tsis txiav txim siab los ua ib tug Christian, thiab nws ua rau kuv xav tias yog li tsis cia siab. Kuv yuav xav tias kuv txoj kev txhaum thawb kuv mus rau hauv ntuj raug txim tsis tau kuv yuav xav tias kuv stubbornness yuam kuv lub kua muag tam sim ntawd. Kuv twb daig nyob rau hauv qhov teeb meem.
     Mam li nco dheev cov lus ntawm ib tug cov lus qhuab qhia tshaj tawm txoj xov xyoo ua ntej mus rau hauv kuv lub siab: "Yield rau Tswv Yexus! Paib los rau Tswv Yexus! "Tus xav hais tias kuv yuav tau muab rau Yexus kom ntxhov siab rau kuv hais tias rau dab tsi zoo li mus ib txhis kuv tsuas yuav tsis tau. Yexus tau muab Nws lub neej rau kuv. Qhov tiag Yexus mus raug ntsia rau kuv thaum kuv yog nws tus yeeb ncuab thiab kuv xav tsis tawm los mus rau Nws. Qhov no xav tsoo kuv; Kuv yuav tsum tau qhia rau tag nrho cov ntawm nws mus. Kuv cia li yuav tsis tuav mus rau kuv tus kheej lawm, kuv yuav tsum tau muaj Tswv Yexus! Nyob rau hauv lub sij hawm ntawd kuv yielded mus rau Nws thiab los cuag Tswv Yexus los ntawm txoj kev ntseeg. Nyob rau hauv lub sij hawm ntawd nws ciali raws li yog tias kuv yuav tsum tau qhia rau kuv tus kheej tuag, thiab ces Khetos tau muab rau kuv lub neej! Muaj tsis muaj kev txiav txim los yog li kuv lub siab tab sis, nrog kuv lub siab, nrog ib tug yooj yim so nyob rau hauv Tswv Yexus, Nws cawm tau kuv! Nws ntxuav kuv kev txhaum tseg nyob rau hauv nws cov ntshav! Nyob rau hauv uas ib lub sij hawm ntawd, kuv tsis kam Khetos. Nws yog li ntawd tseeb tias txhua yam kuv tau ua yog cia siab rau Nws; Kuv yeej paub lub caij nyoog tseem muaj thaum nws ceased mus yuav kuv thiab nws yog tsuas yog Tswv Yexus. Kuv yuav tsum tau zam! Nyob rau hauv lub sij hawm ntawd muaj ib tsis muaj lub cev zoo nkaus li los sis blinding lub teeb, Kuv tsis xav tau ib tug zoo nkaus li, kuv muaj Tswv Yexus! Tiam sis nyob rau kev cia siab rau Tswv Yexus nws muaj raws li yog hais tias kuv txoj kev txhaum twb nqa tawm kuv tus ntsuj plig. Kuv muab los ntawm kuv txoj kev txhaum, thiab kuv ntsia mus rau Tswv Yexus ib leeg! Yexus cawm kuv dim.
     Yuav ua li cas Yexus yuav tsum hlub kuv kom zam txim rau tsawg kawg deserving neeg txhaum uas twb zus nyob rau hauv ib tug zoo lub tsev teev ntuj thiab tseem muab tawm tsam Nws! Lo lus zoo li lub caij nplooj zeeg kom luv luv ntawm qhov kev piav qhia ntawm kuv hloov dua siab tshiab thiab nyob rau hauv kev qhia tawm ntawm kuv txoj kev hlub rau Tswv Yexus. Tswv Yexus tau muab Nws lub neej rau kuv thiab rau qhov no kuv muab kuv tag nrho rau nws. Yexus txi nws lub zwm txwv rau ib tug ntoo khaub lig rau kuv li kuv nto qaub ncaug rau nws lub tsev teev ntuj thiab thuam Nws txoj kev cawm seej; yuav ua li cas muaj peev xwm kuv puas tau txaus tshaj tawm Nws txoj kev hlub thiab txoj kev hlub tshua? Yexus coj kuv ntxub thiab chim siab tam sim ntawd thiab muab kuv hlub xwb. Nws muab rau kuv ntau tshaj li ib tug tshiab pib - Nws muab kuv ib lub neej tshiab. Nws tsuas yog los ntawm txoj kev ntseeg hais tias kuv paub tias Tswv Yexus tau ntxuav kuv tej kev txhaum tseg, thiab kuv yuav nrhiav kuv tus kheej xav li cas Kuv tsis paub nyob rau hauv kuv tsis muaj kev ua vaj tse pov thawj, tab sis kuv yeej ib txwm nco ntsoov kuv tus kheej hais tias "txoj kev ntseeg yog lub substance ntawm tej yam uas tsis pom" thiab kuv nrhiav tau kev thaj yeeb paub hais tias tom qab ceev faj xav tias kuv txoj kev ntseeg rests on Yexus. Yexus yog kuv tsuas teb.
     Kuv thiaj ua tsaug rau qhov kev hlub Vajtswv muab rau kuv, qhov ntau yuav nws ncua rau kuv, thiab rau li ntiag nqus kuv rau Nws Leej Tub vim hais tias kuv yuav tau tsis txhob tuaj mus rau Tswv Yexus rau kuv tus kheej. Cov no yog cov cia li lus, tab sis kuv txoj kev ntseeg rests nyob rau hauv Tswv Yexus, vim Nws tau hloov kuv. Nws yeej ib txwm tau muaj, kuv tus Cawmseej, kuv So, thiab kuv tug Cawmseej. Kuv txoj kev hlub rau Nws nkawd li me me piv rau ntau npaum li cas Nws hlub kuv. Kuv yuav tsis nyob rau nws ntev txaus los yog siab dawb paug txaus, kuv yuav tsis ua ntau dhau rau Khetos. Muab Tswv Yexus yog kuv kev kaj siab! Nws muab kuv lub neej thiab kev thaj yeeb tom qab tag nrho cov kuv tau paub yog yuav ua li cas ntxub. Yexus yog kuv ambition thiab cov kev taw qhia. Kuv tsis cia siab rau kuv tus kheej, tab sis muab tso rau kuv kev cia siab nyob rau hauv Nws nyob ib leeg, vim Nws tau yeej tsis tsis tau tejyam kuv. Yexus tuaj mus rau kuv, thiab qhov no kuv yuav tsis tawm Nws.

Koj yog neeg txhaum zoo ib yam li John Cagan thiab, Kuv tsuas hais rau koj tau li kuv hais rau John nyob rau tom qab kuv cov lus qhuab qhia thaum nws dim lawm “Koj yog neeg txhaum, koj ploj lawm, tsis muaj leej twg yuav cawm tau koj tsuas yog Yexus xwb, yog vim li no nws thiaj tuag saum ntoo Khaublig theej koj tej kev txhaum - thiab ntxuav txhua yam los ntawm Nws cov Ntshav, lub sijhawm thaum peb tab tom hu nkauj, thov sawv ntawm nej qhov chaw los rau ntawm no! “Kuv yuav kev”! Au, Yexus, ntxuav kev tej kev txhaum los ntawm Ntshav uas ntws ntawm koj los saum ntoo Khaublig!’ cia li los ntawm no thaum kuv tab tom hu nqe ib uas yog “Txav ze ntoo Khaublig’” nov yog zaj nkauj caw nej, peb kuj hu rau John thaum nws los txais yuav kev cawmdim, nej coob tug yeej paub zoo, cia li hu, thaum peb hu, nej cia li los cuag Yexus rau ntawm no.

Yexus thov kuv nyob ze tug ntoo khaub lig ua zoo tshaj plaws
   Yog qhov chaw uas kho tau neegt txhua tug kom tau kev dim
Ntawm tug ntoo khaub lig, ntawm tug ntoo khaub lig, yog qhov zoo
   Txog hnub kuv tug ntsujplig mus so rau ntawm ntug dej ntshiab
(“Near the Cross,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb Kl. Mr. Benjamin Kincaid Griffith: Loos 10:9-14.
Hu nkauj ua ntej qhia Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Near the Cross” (Fanny J. Crosby, 1820-1915).


TXHEEJ TXHEEM

TSIB ZAJ LUS QHUAB QHIA TXOG KEV HLOOV
DUA SIAB TSHIAB NTAWM TUG TUB HLUAS

FIVE SERMONS USED IN THE CONVERSION
OF A YOUNG EVANGELIST

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Lawv yuav hnov tau licas yog tsis muaj tug qhia?”
(Loos 10:14).

I.   Ib, “Txhawb zog rau cov uas nyob tsi deb ntawd kev cawmdim”
(qhia nyob rau lub Zwjhnub sawv ntxov Rau hli 7, 2009).
Malakaus 12:34.

II.  Ob, “Cov neeg uas uas yog Calvinism thiab kev hloov dua siab tshiab”
(qhia nyob rau lub rau hli 7, 2009). 2 Kaulithaus 5: 17.

III. Peb, “Tsuas yog Thov Vajtswv thiab Yoo mov” (qhia nyob lub rau hli 14, 2009). Malakaus 9:29.

IV. Plaub, “Neeg qhov kev paub thiab Kev hloov dua siab tshiab” (qhia lub rau hli 14, 2009). Loos 2:15; I Timautes 4:2; Yauhas 3:18; Henplais 9:14.

V.  Tsib, “Qhov chaw ua muaj pob txha qhuav” (kuv qhia rau tag kis no txog
John Cagan qhov kev hloov dua siab shiab, Rau hli 21, 2009).
Exekees 37:5; Yaunas 2:9.