Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TXOM NYEM HAUV KEBXEMANES

THE SORROW OF GETHSEMANE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Yav tsaus ntuj, Peb hli 18, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, March 18, 2017

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub ntshai Vajtswv” (Henplais 5:7).


Hmo uantej uas Yexus yuav tuag saum Ntoo Khaublig, nws tau coj nws cov thwjtim mus rau hauv lub vaj Kebxemanes. Thaum ze rau ib tag hmo Yexus coj yim tug thwjtim nrog nws mus rau hauv Kebxemanes. Nws tseem coj Petus thiab Yakaunpaus thiab Yauhas mus rau hauv plawv vaj Kebxemanes. Nws “pib muaj kev txhawj xeeb [nyuaj siab ntshai heev] thiab tseem [ntshai heev]” (Malakaus 14:33) Nws tau hais rau peb tug Thwjtim tias, “Kuv tug ntsujplig [mob heev] twb yuav tuag [txog rau qhov yuav tuag]” (Malakaus 14:34) Nws tseem txav mus rau tom hauv ntej, Nws siv sijhawm ib teev los thov Vajtswv nyob rau lub vaj Kebxemanes, nws thov Vajtswv “Ib teev raug mus” (Malakaus 14:35). Lub sijhawm thov Vajtswv yog ib teev” (Malaukaus 14:35). Lub sijhawm ib teev ntawd yog hais txog qhov Yexus nyob rau hauv vaj Kebxemanes – Thaum Nws pom lawv pw tsaug zog tag, Nws hais rau lawv tias “Nej tsis kam nrog kuv nyob ib teev kiag li lov?” (Mathais 26:40).

Muaj tej yam tsis zoo tshwm rau Yexus – Nyob rau lub sijhawm thaum ib tag hmo hauv Kebxemanes. Yexus hais tias, “Kuv tug ntsujplig zoo li twb yuav tuag” (Mathais 26:38). Lus Kislis yog “perilupos” txhais tias “nyob rau lub sijhawm uas ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws” Nws yuav hais zoo li tug sau Phau Ntawv Nkauj li no “Zoo li kuv nyob rau tub tuag teb” (Phau Ntawv Nkauj 116:3). Kev nyuaj siab txom nyem txhua yam poob los rau ntawm Nws. Nyob rau saum nws, ib sab ntawm Nws, ib puag ncig Nws, sab nraum Nws, thiab nyob hauv Nws – txhua yam nyuaj rau nws tag huv si – zoo li twb yuav tuag – txhua yam no zoo li yuav los tua nws! Txhua yam no yeej los rau ntawm Nws! – phem txaus tuag kom Nws tuag tau! Tsis muaj kev txom nyem uas yuav loj npaum lintawd! Nws poob rau kev txom nyem “Nws cov hws nrog ntaws los ua ntshav” (Lukas 22:44).

Nyob rau saum lub roob txiv ntseej
   Hmo ua hnub qub ci ntsa iab
Thaum ib tag hmo hauv lub Vaj
   Tug Cawmseej tiv kev txom nyeem ib leeg xwb.

Nyob rau lub sijhawm thaum ib tag hmo
   Tug Cawmseej tawm tsam txoj kev ntshais
Cov thwj tim uas Nws tau hlub tshaj plaws
   Tsis muaj leej twg nrog tug Tswv quaj.
(“‘Tis Midnight; and on Olive’s Brow,” William B. Tappan, 1794-1849).

Vajluskub qhia tias Yexus yog “tug neeg uas raug txom nyem loj tshaj plaws” (Yaxayas 53:3). Tiam sis Nws tsis ntshai txog tej kev txom nyem kev tsimm txog ntawd. Nws yeej paub zoo, tiam sis Tswv Yexus yog tug uas muaj kev thajyeeb, thiab xyiv fab. Nws mus koom neeg ntau zaug thiab cov neeg Falixis yeej hais lus saib tsis tau mus. Lawv hais tias, “Nws nrog cov neeg txhaum noj mov uake” (Mathais 11:19, thiab lwm yam). Qhov no qhia tias cov ntseeg Vajtswv yuav tsum xyiv fab hlo txhua lub sijhawm. Muaj teb zaum peb nyob rau lub sijhawm ua ntsib kev nyuaj siab. Tiam sis peb tseem nyob rau lub sijhawm uas muaj kev thajyeeb, vim yog peb cov ntsoov tias Yexus sawv qhov tuag rov qab los lawm!

Tiam sis txhua yam hauv lub vaj Kebxamanes hloov txhua yam. Nws tej kev kaj sab ploj tag mus. Nws tej kev kaj siab hloov ua kev nyuaj siab “Perilupos” – muaj keva nyuaj siab; zoo li twb yuav tuag! Qhov no yog daim duab uas qhia rau peb paub txog rau lub sijhawm uas peb los paub txog peb tej kev txhaum.

Tiag tias hauv Yexus lub neej yeej tsis los hais txog tej yam kev nyuaj siab los sis ntxho siab kiag li. Tiam sis lub sijhawm no txhua yam hauv lub vaj Kebxemanes hloov tag huv si. Nws quaj rau Vajtswv, “Yog ua tau, thov kom lub khob no dhau mus” (Mathais 26:39). Nws yeej tsis hais txog tej yam zoo li no kiag li. Tiam sis lub sijhawm no “Nws txo hwjchim thov Vajtswv: thiab Nws cov hws nrog ntaws los ua ntshav” (Lukas 22:44). Yog vim licas? Yog vim licas? Yexus ris koj tej kev txom nyem?

Dr. John Gill hais tias vim yog Ntxwnyoob los rau hauv lub vaj ntawd. Tiam no nyob rau zaj Yeejyajkiab uas yog Mel Kibson tau ua, “The Passion of the Christ” qhia tias Ntxwnyoog los rau hauv lub vaj Kebxemanes zoo li tug nab, los tsim txog Yexus nyob rau hauv lub vaj ntawd. Qhov tseeb tias Ntxwnyoog tsis tau los rau hauv lub vaj Kebxemanes. Vim tsis muaj nyob hauv Vajluskub. Ib txhia hais txog Lukas 22:53, thaum tug tub rog tuaj txog rau hauv lub vaj thiab ntes Nws, Yexus hais tias, “Nov yog koj lub sijhawm, thiab hwjchim ntawm seev kev tsaus ntuj” (Lukas 22:53). Lawv hais yog lawv tias qhov no yog hais txog Ntxwnyoog. Tiam sis Yexus hais rau tug tub rog uas tuaj ntes Yexus rau lub sijhawm uas tuaj ntes nws tom qab Yexus thov Vajtswv tag. Nws hais rau tug tub rog ntawd tias “Nov yog koj lub sijhawm [tsis yog lub sijhawm hauv Kevxesmanes], thiab hwj chim ntawm kev tsaus ntuj” Ntxwnyoog los tom qab hauv vaj Kebxemanes. Yudas raug dab nkag [qhov tseeb tiag, yog Ntxwnyoog los nkag ntag) ua ntej ntawd. Nyob rau hauv Lukas 22:3, “Ntxwnyoog nkag rau hauv Yudas” Ntxwnyoog los rau hauv lub vaj tom qab Yexus twb ntxib kev txom nyem lawm, nkag rau Yudas thiab ntsoov tug tub rog lub siab kom tuaj tsim txom Yexus.

Peb tseem tsis totaub hais tias Yog vim licas Yexus raug kev txom nyem ua rau hws nrog ua ntshav thiab thov Vajtswv kom muab tej no tshem mus. Kuv ntseeg qhov no teb nyob rau nqe Vajluskub no, Yexus “thov Vajtswv hais tias, kuv Txiv, yog tau, thov kom lub khob no dhau mus” (Mathais 26:39). Lub “khob” ntawd yog dab tsi? Yog Yexus qhov kev raug ntsia saum ntoo Khaublig rau hnub tom qab ntawd, Vajtswv tsis teb Nws cov lus thov, yog lub “khob” raug nrho tawm nyob rau hmo ntuj, Vajtswv tsis teb nws cov lus thov. Nyob rau hauv Henplais 5:7 teb li no, thov sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov.

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub ntshai Vajtswv” (Henplais 5:7).

Neb zaum tau, qhia rau peb hais tias Yexus thov Vajtswv li no “hnub uas yog hais txog nws yog tib neeg” – Nws ua neej nyob hauv ntiajteb. Nws thov Vajtswv “Nws quaj heev” kom raug cawm dim hauv kev tuag – lo lus thov no yog ua ntej Nws yuav raug ntsia saum ntoo Khaublig. Nov qhia tias Vajtswv hnov Nws cov lus thov, Vajtswv twb cawm Nws cawm hauv kev tuag hauv lub vaj Kebxemanes lawm! Dr. J. Oliver Buswell, hais li no tias,

Hws nrog raws li Lukas hais nyob rau hauv [vaj Kebxemanes] yog hais txog ib tug neeg twg uas ntsib tej yam uas ntshai loj tshaj plaws thiab zoo li ua rau tuag tau…Peb tug Tswv Yexus, Nws tabtom ntsib kev txom nyem loj tshaj plaws, thov Vajtswv kom dim qhov ntawd hauv lub vaj, kom nws thiaj li mus tiav lub hom phiaj saum ntoo Khaublig (J. Oliver Buswell, Ph.D., Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan Publishing House, 1971, part III, p. 62).

Dr. John R. Rice los hais zoo tib yam nkaus.

Yexus txom nyem thiab zoo li “Ua rau nws twb yuav tuag,” yog qhov txog kev txom nyem…Yexus thov Vajtswv kom lub kho no dhau ntawm Nws mus nyob rau hmo ntawd, nws thiaj li ciaj mus rau tom ntoo khaub hnov tom qab ntawd (John R. Rice, D.D., The Gospel According to Matthew, Sword of the Lord, 1980, p. 441).

Dr. Buswell hais tias,

Qhov kev txhais no yog zoo tib yam li Henplais 5:7, rau kuv zoo li tias yog qhov kev txhais uas meej tshaj plaws (ibid.).

Dr. Rice hais tias,

Qhov no qhia tseeb nyob hauv Henplais 5:7 qhia rau peb tias Yexus “tau thov Vajtswv thiab quaj heev kawg nkaus thiab thov kom nws raug cawm dim hauv kev tuag, thiab hnov txog nws txoj kev ntshai” yog hais txog kev qhov yuav tuag nyob rau hauv Kebxemanes, Yexus thov kom lub khob ntawd dhau ntawm Nws mus rau hnov ntawd thiab dim mus tuag rau tom ntoo Khaublig, Vajluskub hais tias, “Vajtswv hnov”! Vajtswv teb Nws cov lus thov (ibid.).

“Thaum Yexus tseem ua neeg nqaij tawv nws thov thiab taij thov nrov nrov los kua muag rau Vajtswv tus uas cawm tau nws dim hauv txojkev tuag, thiab Vajtswv mloog nws tej lus thov vim Yexus paub ntshai Vajtswv.” (Henplais 5:7)

.

Saib Vajtswv Leejtub qhov kev txom nyem
   Mob siab, txom nyem, hws nrog ua ntshav!
Yog hais txog yam uas nyob hauv lub siab!
   Yexus, hlub txhua txhia tug!
(“Thine Unknown Sufferings,” Joseph Hart, 1712-1768).

Tiam sis peb yuav tsum los paub kom tau hais tias yog vim licas Yexus thiaj li nyuaj siab tshaj rau hmo ntawd. Nov yog qhov uas tshwm sim rau Yexus hauv lub Vaj. Kuv ntseeg tias yeej yog li ntawd

“Tswv…muab neeg tej kev txhaum tso rau ntawd nws” (Yaxayas 53:6).

“Muaj tseeb nws tau ris peb tej kev txom nyem, kev quaj ntsuag” (Yaxayas 53:4).

Tiam sis thaum Nws tuag lawm puas tseem ris thiab? Nws ris hauv Kebxemanes, thiab coj mus pov rau tom ntoo Khaublis rau yav sawv ntxov.

“Nws muab nws lub cev los riv peb tej kev txhaum rau saum tug ntoo” (I Petus 2:24).

Tiam sis peb tej kev txhaum tso “rau ntawm nws lub cev” rau hmo ntawd, hauv lub vaj Kebxemanes. Nws ris coj mus pov rau tom ntoo Khaublig! Nws ris Vajtswv tej kev chim, nws rhuav tshem tej no.

Tug Cawmseej nyob ib leeg rau hauv Kebxemanes;
   Nws haus lub khob iab thiab txom nyem ntsuav
Nws ris ib leeg xwb, ib leeg xwb
   Nws muab nws tug kheej cawm peb
Nws txom nyem, ntshav rog thiab tuag, nws ib leeg xwb.
    (“Alone,” Ben H. Price, 1914).

Tug xibhwb loj uas yog Dr. John Gill (1697-1771) hais tias,

Nws raug nplawm los ntawm nws txiv: nws peb tiv kev txom nyem, tsis tau xaus rau hauv, tiam sis tom ntoo khaublig,…thiab yog yam nyhav tshaj plaws; uas yog lub txim neeg tej kev txhaum, thiab Vajtswv qhov kev chim, uas yog yam uas tsis muaj leej twg yuav ris taus, ua rau nws tug ntsujplig twg yuav yaj plho mus; nws twb yuav luag tuag; nws lub siab mob heev…nws tug ntsujplig txom nyem tshaj plaws vim yog neeg tej kev txhaum hu si; txhua yam no raug tso rau ntawm nws…kev tuag thiab tub tuag teb nyob ib puas ncig rau ntawm nws, tsis muaj leej twg yuav los tshem tau…thiaj li ua rau nws tug ntsujplig raug kev txom nyem loj ua rau yuav luag tuag (John Gill, D.D., An Exposition of the New Testament, The Baptist Standard Bearer, volume I, p. 334).

Thaum peb los kawm txog qhov Yexus cawm peb dim ntawm Vajtswv qhov kev chim, ntawm kev txiav txim rau peb tej kev txhaum, thiab tug Tuagteb. Nws txom nyem theej peb, zoo li tug neeg los tuag theej. Nws qhov kev txom nyem, yog theej koj ntag, pib yog hauv lub vaj Kebxemanes, yog qhov chaw nws ris koj tej kev txhaum thiab coj mus pov tseg rau tom ntoo Khaub lig rau hnob tom qab ntawd.

Kuv cov phoojywg, peb tabtom ze rau hnub Yexus sawv qhov tuag rov qab los. Tiam sis Nws qhov kev tuag yuav tsis muaj nuj nqi dab tsi rau koj kiag li yog koj tsis los paub tau hais tias qhov Nws tiv kev txom nyem hauv lub vaj thiab tom tug Ntoo Khaublig twb vim yog cawm koj kom dim ntawd koj tej kev txhaum. Koj yuav ua dab tsi rau Yexus tug tuag theej koj? Koj yuav tsum txog caug rau ntawd Nws thiab cia siab rau Nws!

Kuv kuv los pom txog ntoo khaub lig
   Yog qhov chaw tug Cawmseej tau tuag
Txhua yam uas kuv muaj ploj tag mus
   Tej ntawd yog kuv tej kev khav theeb.

Tug Tswv thov los kav kuv lub siab
   Vajtswv thov cawm kuv dim txoj kev tuag
Txhua txoj sia hlau uas muab kuv khi cia
   Kuv yuav muab fij rau tug Tswv cov Ntshav.

Saib ntawm Nws taub hau, txais tes, ko taws,
   Kev txom nyem thiab kev hlub tws los
Nws txoj kev hlub txom nyem kuv hlub los nyob uake
   Los sis lub koom mom kub uas yog muaj pos?

Txhua yuav nyiaj txiag hauv ntiajteb,
   Tsis muaj qhov twg tseem ceeb npaum
Kuv tug Tswv txoj kev hlub loj
   Cawm kuv tug ntsujplig, thiab txhua yam.
(“When I Survey the Wondrous Cross,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Hmo no cia li los cia siab rau Yexus thiab koj tej kev txhaum yuav raug rhuav tshem los ntawm Nws qhov kev txom nyem thiab kev tuag theej koj – saum ntoo Khaublig. Nws cov Ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhaum, cia li cia siab rau Nws!


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj uantej mloog lus qhuab qhia:
“‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow” (William B. Tappan, 1794-1849).