Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUB SIAB UAS RAUG RHUAV TSHEM

THE SEARED CONSCIENCE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg nseeg Npativ Thenpaunakaus nroog
Los Angeles Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Kaum hli 16, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, October 16, 2016

“Tam sim no Vajntsujplig tau hais meej li no tias tiam tom qab yuav muaj ib txhia tso kev ntseeg tseg, tig mus mloog cov ntsujplig phem dag ntxias, thiab mus mloog cov dab [Ntsujplig] ntawd lus, cov neeg dag lub siab nkaug ua los ntawm yeej paub zoo li muab hlau liab los tso rau nws lub siab ua paub qhov phem qhov zoo” (1 Timautes 4:1-3).


Vajluskub qhia hais tias tib neeg yuav phem loj zuj zus tuaj rau tiam ntiajteb kawg, txhua yam xwm txheej qhia hais tias peb tab tom nyob rau tiam kawg no lawm, sim los mloog phau Vajluskub txhais tshiab tam sim no seb qhia licas, saib neeg tiam tam sim no coj txawv txheej thaum ub licas, hais li no tias,

“Cia li to taub nqe no thiab uas yog tiam kawg ntawd yuav muaj kev phem los tshwm tuaj, neeg yuav hlub tug kheej xwb, ua neeg nyiam nyiaj txiag, ua neeg khavtheeb, ua neeg muab hlob, ua neeg saib tsis tau lwm tug, ua neeg tsis mloog niam mloog txiv lus, tsis paub hwm lwm tug, ua neeg tsis hlub lwm tug, ua neeg tsis coj raws li tau hais tseg, ua neeg nyiam qhov phem cuam rau lwmtug, ua neeg coj tsis tus neeg nyaum, ua neeg ntxub cov neeg zoo, ua neeg ntxeev siab, ua neeg khav theeb, muab hlob, nyiaj kev uasi tshaj nyiam Vajtswv” (2 Timautes 3:1-4, 12-13, NIV).

Nov yog ib yam uas phem tshaj plaws nyob rau tiam ntiajteb yuav kawg no, nov yog yam uas ua rau koj tso kev ntseeg tseg thiab poob rau kev txhaum, txawm Vajluskub yuav hais licas los xij, peb yeej nyob rau tiam uas phem tiag tiag li lawm, peb nyob rau tiam uas muaj kev nkauj kev nraug phem loj heev, neeg tej yeeb yaj kiab los yeej phem heev, tsuas yog qhov ua phem ua qias thiab sib ntau sib tuag nqaij ntuag ntshav nrog, txawm yog neeg yuav nyiam txog hnub uas yog Holasvis los xij, nyiaj kev ploj kev tuag los xij, txawm yog pawg ntseeg yuav tsis muaj ib tug hluas li lawm vim yog mus quav yeeb quav tshuaj sib ntau sib tua, txaw tsis muaj neeg tuaj pehawm Vajtswv lawm los xij, Vajluskub yeej hais li no “Tiam ntiajteb kawm kev phem yuav loj heev” (2 Timautes 3:1).

Tiam sis dabtsi yog qhov ua rau muaj qhov kev txhaum no, tsis totaub, thiab kev sis tua? Yog vim licas peb tej no tswv thiaj li ua tsis tau dabtsi kiag li? Yog vim licas cov neeg phem thiaj li tuaj sib saub nyob tom tej tog kev tua nom, thiab hlawv tsev vajtse? Yog vim licas peb cov ntseeg tam sim no yuav xam khib ua luaj thiab nyob rau kev txhaum xwb? Leej twg yog cov uas hais kom cov neeg Mubxalis tua cov ntseeg rau niaj hnub nim no, cov lus teb nyob rau Vajluskub nqe no,

“Tam sim no Vajntsujplig tau hais meej li no tias tiam tom qab yuav muaj ib txhia tso kev ntseeg tseg, tig mus mloog cov ntsujplig phem dag ntxias, thiab mus mloog cov dab [Ntsujplig] ntawd lus, cov neeg dag lub siab nkaug ua los ntawm yeej paub zoo li muab hlau liab los tso rau nws lub siab ua paub qhov phem qhov zoo” (1 Timautes 4:1-3).

Vajntsujplig hais ncaj ncaj tias “qhia kom meej” ntawd txhais tau hais tias yeej meej tiag tiag, Nws xav kom koj paub qhov tseeb no, Vajtswv yeej xav kom koj paub tau hais tias yeej muab ntsujplig phem tiag tiag, Vajtswv hais tias lawv yog cov ntsujplig dag [kev dag] Yog cov ntsujplig uas coj nej mus rau qhov kev qhia dag, “Kev qhia los ntawm cov ntsujplig phem” cov lus qhia cuav ntawm no yog los ntawm cov xibhwb cuav, tej zaum yog cov neeg qhia nyob rau tsev kawm ntawv qeb siab, lawv qhia hais tias neeg yug ntawm liab los, lawv qhia hais tias koj yog tsiaj xwb, lawv qhia hais tias yeej tsis muaj Vajtswv kiag li, lawv qhia hais tias tsis muaj qhov yog thiab tsis yog, lawv qhia hais tias Vajluskub muaj ntau yam yuam kev nyob rau hauv, txawm yog ib txhia niam txiv los yeej qhia menyuam lintawd thiab! Yog lino peb cov nroog thiaj li muaj tub sab thiab kev sib ntau sis tua nyob rau txhua qhov chaw, yog li no lawv thiaj li tsis paub ntseeg dabtsi.

Cov ntsujplig phem no zoo li no vim yog lawv lub siab “yog kub li hlau” qhov no qhia tias lawv lub siab yeej tsuas muaj qhov kub nyhiab thiab puas tsuaj xwb, lawv lub siab raug ntsuj plig phem tswj thuab hlawv txog rau thaum lawv yeej tsis paub qhov phem qhov zoo li lawm, niaj hnub nim no cov ntsujplig phem no yeej tswj neeg lub siab tag nrho huv si.

Lub homphiaj ntawm cov ntsujplig phem no tig koj qhov kev xav, lawv xav tswj koj, lawv yuav tswj koj qhov kev paub thiab kev txawj.

Thaum Vajtswv tsim neeg Vajtswv cia kom neeg muaj qhov paub, Vajtswv tau “tshuab pab rau neeg thiaj ciaj sia” Lus Henplais yog “neshamah.” lo lus neshamah qhia tias neeg muaj ob yam ua tsiaj tsis muaj - ib, lawv muaj peev xwm paub Vajtswv, thiab ob lawv paub txog qhov yog thiab qhov tsis yog.

Nej puas tau pom Disney zaj yeeb yaj kiab uas yog “Pinocchio”? Pinocchio yog thooj cav tiam sis nws xav ua ib tug menyuam tub tiag tiag, ib tsob ntoo yeej tsis muaj qhov paub, qhov kev paub ntawd yog yuav tsum muaj ib yam los qhia rau nws paub txog qhov yog thiab tsis yog, peb yeej poob rau tej yam zoo li no ntau zaug thiab, tiam sis thaum lawv pib uas menyuam lawv tiag tiag, nws tsis cheem tsum lwm tug cov nws kev ntxiv lawm, thaum nws ciaj ua neeg lawm nws muaj qhov qhia rau nws tias yog twg yog thiab tsis yog.

Nov yog yam tswhm rau peb thawj tug yawg koob yog Adas, thaum nws poob rau kev txhaum vim yog rau Ntxwnyoog ntxias, txij thaum ntawd ntsujplig phem tswj nws qhov kev paub lawm, thaum nws paub mus ua qhov kev phem lawm ces tsis muaj qhov yuav tig los ua zoo li lawm, nws txawm pheej mus hnov txim rau tug ub tub no lawm xwb, tsis yog tias yuav los paub txog kev txhaum lees txim rau Vajtswv tiam sis khiav mus nkaum Vajtswv, Thaum Vajtswv ntsib nws, Nws yeej tsis lees qhov kev txhaum ntawd rau Vajtswv kiag li, Nws thawj tug tub uas yog Kha-ees thiab li tau txais qhov no los ntawm nws txiv los, txawm thaum nws tua nws tug kws lawm los, nws yeej tsis paub txog qhov kev txhaum no kiag li, tsis yog tias los lees txim tiam sis tseem tsis kam lees tias txhaum, qhov no thiaj ua rau phem loj zuj zus tuaj, tam sis no nws lub siab raug Dabntxws nyoog hlawv “Kha-ees txawm ncaim ntawm Vajtswv mus lawm” nws xav hais tias tsis cheem tsum yuav tau Vajtswv ntxiv lawm, Nws chim Vajtswv heev, nws los ua ib tug neeg phem tua neeg txog rau thaum nws tuag thiab mus rau Tub tuag teb, Ntxwnyoog tswj nws, Ntxwnyoog yog tug tua nws tug kwv, Ntxwnyoog muab qhov kev phem hlawv nws lub siab - lig uas nws yuav tau txais kev cawm dim lawm, thaum ntxwv nyoog tswv koj lub siab lawm thaum ntawd lig rau koj yuav los txais yuav kev cawm dim lawm, koj yuav tsis paub tias txhaum li lawm, koj kuv lub siab uas paub qhov zoo thiab phem ntawd tuag lawm, tsis muaj hnub koj yuav tig rov los cuag Yexus thiab raug ntxuav los ntawm Nws cov Ntshav, koj yuav tsis paub qhov tseeb hauv lub neej txog rau thaum koj tuag thiab poob mus rau tub Tuagteb mus tag ib txhi, qhov yuav poob rau nej cov uas tuaj tag kis no rau ntawm no yog nej tsis tsis paub txog kev txhaum, tej no yuav raug rhuav tshem txog rau thaum nej los rau ntawm Yexus thiab raug ntxuv los ntawm Nws cov Ntshav uas ntws saum Ntoo Khaublig, tug neeg uas tsis paub txog nws qhov kev txhaum tug ntawd yeej tsis muaj hnub dim, tsis muaj hnuv yuav los cuag Vajtswv, nws nyob rau qhov kev txhaum uas tsis muaj kev zam txim, nws ua Ntxwnyoog qhev zoo li Kha-ees.

Kuv thov ceebtom rau nej tias tsis txhob cia Ntxwnyoog tswj nej lub siab, cia li tso kev txhaum tseg los cuag Yexus ua ntej yuav ploj mus tag ib sim neej.

Nej yug los ntawm paub txhua yam los ntawm Adas, zoo li Kha-ees, nej qhov kev xav zoo li tug menyuam, txhua zaug ua koj dag koj niam koj txiv, txhua zaug koj ua lintawd koj lub siab cia tawv rau qhov ntawd, txhua zaug koj nyhiav dabtsi, koj cia li siav tawv rau qhov ntawd, txhua zaug koj dag tsev kawm ntawv koj lub siab tawv rau qhov ntawv, txhua zaug koj saib duab liab qab koj lub siab tawv rau qhov ntawv nej lub siab yeej nyiam kev plees kev yig tag mus li, qhov kev txhaum uas tsis muaj tug paub, qhov kev txhaum uas ua rau niam txiv txaj muag, vim yog nej lub siab yeej tawv qhawv uas qhov kev txhaum ntawd yam tsis paub ntshai, thaum kawg koj ciaj li txhob txwm ua yam tsis ntsai li lawm - ua kev txhaum loj zuj zus tuaj, txog rau thaum ua npaum cas los tsis paub ntshai, tsis tag li tseem yeej zoo siab ua qhov ntawd - qhov kev txhaum ntawd yeej tsis ua teebmeem rau koj lawm, koj paub txog qhov kev txhaum ntawd, kuv tsis tag txog qhov ntawd, koj tsis txhawj txog kiag li, koj yeej nyiam ua tug neeg txhaum.

Nov yog qhov pib uas ua rau koj ntxub tuaj pehawm Vajtswv, koj ntxub vim yog peb pheej qhia txog koj tej kev txhaum, nej ib txhia ntxub qhov kuv pheej qhia txog kev txhaum, muaj ib txhia tseem zoo siab thaum hnov hais tias kuv tsis xis nyob qhia tsis tau Vajtswv txoj lus, nej zoo siab thaum hnov John Cagan thiab Noah Song los pib qhia, nej xav hais tias ob tug yuav muab qhov yooj yim rau nej, tiam sim tam sim no nej thiaj li pom tias ob tug qhov tawm tsam nej tej kev txhaum tshaj kuv, nej ib txhia kuj xav hais tias qhov yuav dim yog yuav tsum khiav tawm hauv pawg ntseeg no! Kuv paub tias koj yog leej twg, thiab nej tseem ntxub kuv kawg nej lub siab! Nej xav kom kuv tuag mus, nej los xav kom Noah thiab John ploj mus thiab, nej lub siab yeej tawv qhawv tsis xav tuaj pawg ntseeg, Ntxwvnyoog coj koj tsev neeg los nyob hauv nws, nws hlawv nej lub siab, nov yog lub sijhawm uas nej yuav tsum tig los cuag Yexus thiaj li yuav dim, Tiam sis nej ib txhia tseem ntxub Yexus! Nej ntxub qhov hais txog Yexus lub npe!

Au, yog vim licas nej thiaj yuav ntxub nws ua luaj? Nws hlub nej tshaj qhov ua lwm tug yuav hlub tau! Tswv Yexus nqe saum qaum ntuj los txom nyem nyob rau lub ntiajteb rau koj, koj tej kev txhaum poob rau saum nws, Nws cov ntshav tau nrog rau koj nyob rau Kebxamanes twb yog vim cawm koj ntag, raws li koj paub tsis muaj leej twg yuav yeem tiv kev txom nyem thiab cawm koj thiab muab txoj sia tshiab rau koj li no lawm, Yexus hlub koj, Nws yuav cawm koj, Nws yuav pab koj kom dim ntawm txoj kev ntshai thiab kho koj tug Ntsujplig, nws yuav pab koj thiab kho koj lub siab ua tawg tag, Nws tuag saum ntoo Khaublig rau koj, Nws ob txhais tes thiab kotaw raug ntsiab hlau ntsia, Nws raug dai saum ntoo Khaublig raug tshav ziab - txog rau thaum nws tug nplaig qhua tag.

Yexus tsis tau ntxub koj, Nws yuav ntxub koj tau licas? Nws los rau lub ntiajteb vim yog qhov hlub koj, Nws txom nyem los tsis hais tsis cem ib los li thiaj li tuag saum ntoo Khaublig vim yog qhov hlub koj, Yexus yeej hlub koj, tam sim no los nws yeej hlub koj.

Koj cov lus povthawj tsis thooj John Cagan li, tiam sis yeej muaj qhov sis thooj thiab, John khav txog nws tej kev txhaum thiaj zoo siab thaum tau ua phem rau lwm tug, tiam sis kuv ho tsis khav theeb txog tej kev txhaum no li thiab tsis tau ua kom lwm tug mob, John koom nrog rau cov neeg ua ntxub Vajtswv - los sis hais li no tias, cov ntseeg uas tsis muaj Vajtswv tiag, kuv tsis nyiam cov ntseeg zoo li no thiab txav deb ntawm lawv, tom qab tsis ntev John txawm los paub Vajtswv thiab paub txog nws tej kev txhaum, kuv siv sijhawm li xya xyoo mam los paub txog kuv tej kev txhaum, John xav ua tug menyuam phem, kuv xav ua tug menyuam zoo, ob cov lus povthawj no tsis sib thooj.

Tiam sis tom qab ob xyoo lawm, wb los zoo tib yam nkaus, wb ob leeg pheej xav cawm wb tug kheej tiam sis ua tsis tau, John hais tias “Kuv tsis kam kuv tug kheej rau Yexus, kuv tsis txiav txim siab los ua tug ntseeg, ua rau kuv tsis muaj kev vam kiag li” nov zoo tib yam li kuv thiab, John ua tug neeg phem, kuv xav ua tug neeg zoo, tiam sis wb ob leeg yeej cia siab rau tug kheej, tsis muaj tug yuav cia siab rau Yexus kiag li.

Kuv siv zog ua neeg zoo, Vajtswv yeej paub txog qhov uas ib tug neeg xav los ua ib tug neeg zoo, kuv tsis hauv haus luam yeeb, kuv mus pehawm Vajtswv, kuv mus nrog lawv kawm Vajluskub txhua hmo, kuv los ua xibhwb ntawm yoojyim, kuv lees yuav cov lus qhuab qhia thaum kuv tseem muaj 17 xyoo, kuv raug tsa los ua xibhwb nyob rau pawg ntseeg Npavtiv thaum muaj 19 xyoo, tom qab ntawd tsis ntev kuv mus xibhwb rau cov neeg Suav, txhua tug yeej xav hais tias kuv yog ib tug menyuam zoo heev li, tiam sis lawv yeej tsis paub qhov tseeb ntawm kuv, lawv yeej tsis paub tias kuv lub siab phem licas, lawv tsis paub tias kuv yog ib tug Falixais uas raug Yexus cem nyob rau Lukas 18 - sib zog kom tug kheej dim los ntawm qhov kev ua zoo, kuv zoo li ib tug menyuam Suav, tiam sis kuv tsis muaj peev xwm yuav ua tau ib tug neeg zoo vim kuv tseem paub tias yog neeg txhaum, yog ib tug neeg txhaum uas tsis hlub Yexus kiag li, txog rau ib tag kis Yexus los rau ntawm kuv thiab kuv paub tias Nws hlub kuv, kuv tsis paub li ntawd rau yav tag los, kuv xav tias kuv zoo tshaj lwm tug menyuam ntseeg, kuv tsuas yog ib tug neeg uas coj kev cai zoo li lwm tug xwb, tiam sis yeej tsis paub Yexus kiag li, thaum Nws los rau ntawm kuv, kuv tsis tau los ntawm nws los ntawm kuv tug kheej, kuv xav tias kuv zoo txaus, tiam sis thaum Yexus coj kuv los ze ntawm Nws, lub sijhawm ntawd Nws ntxuav kuv los ntawm Nws cov Ntshav.

Ib txhia taug nug kuv tias “Xibhwb, yog vim licas koj pheej hais txog Yexus cov Ntshav tag mus li?” Yooj yim teb heev, Nws cov ntshav cawm kuv yam kuv cawm tsis tau kuv tug kheej, nws hlub kuv ntau heev, Nws ntxuav kuv tej kev txhaum los ntawm Nws cov Ntshav.

Yexus los hlub koj thiab, Nws yuav los ntawm koj, cia siab rau Nws muab koj tej kev txhaum, kev tsis cia siab thiab kev sim siab ntawm tso rau Vajtswv ntxua kom dawb huv zoo li cov daus - vim yog Nws hlub koj thiab!

Kuv yeej tsis tau txais kev hlub los ntawm lwm tug los li, kuv txiv khiav tawm thaum kuv tseem muaj ob xyoo, thaum kuv muaj kaum ob xyoo kuv nrog tsis tau kuv niam nyob uake, kuv nrog cov neeg yeej tsis nyiam kuv nyob xwb, tsis muaj tug xav tau kuv, qhov no ua rau kuv zoo li tug neeg Falixais uas muaj lub siab txias, yog kuv yog neeg zoo tshaj tej ntawd, tshe kuv yeej los ua tug ntseeg ntawm kuv tug kheej xwb!

Tiam sis kuv ua tsis tau li ntawd! Kuv siv zog thiab siv zog! Tiam sis kuv ua tsis tau, kuv yog neeg yuam kev - ploj neeg tej kev ntseeg! Tiam sis Yexus hlub kuv, lub sijhawm ntawd Nws hlub kuv, Nws los rau ntawm kuv thiab cawm kuv tug Ntsujplig los ntawm Nws cov Ntshav, yog neeg twb cawm tug neeg phem zoo li kuv no, Nws yeej cawm txhua tug thiab, Nws hlub koj, Nws yuav muab koj tej kev txhaum ntxuav pov tseg los ntawm Nws cov Ntshav, Kuv ntseeg tias nws yuav ua vim yog Nws hlub koj. Amees.

Kuv hnov tug Cawmseej hais tias “Koj lub zog me kawg nkaus;
   Tug menyuam txom nyem, saib thiab thov, los nyob rau ntawm Kuv”
Yexus them txhua yam, Kuv tshuav Nws nqe tag nrho;
   Kuv tej kev txhaum, Nws ntxua dawb zoo li Daus

Tug Tswv lub sijhawm no koj los ntsib koj lwm hwjchim lawm,
   Thov los hloov kuv tug nplais thiab tsoo kuv lub siab ua tawv ntawd
Yexus them txhua yam, kuv tshuav nws nqe tag nrho
   Kuv tej kev txhaum, Nws ntxua dawb zoo li Daus

Tsis muaj ib yam yuav zoo npaum licas koj txoj kev hlub
   Kuv yuav ntxuav kuv lub siab los ntawm koj cov Ntshav
Yexus them txhua yam, kuv tshuav nws nqe tag nrho
   Kuv tej kev txhaum, Nws ntxua dawb zoo li Daus
(“Jesus Paid It All.” Elvina M. Hall, 1820-1889).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb Kl. Aaron Yancy: 2 Timautes 3:1-8.
Hu nkauj ua ntej qhia Vajluskub yog Kl. Noah Song:
             “Jesus Paid It All” (Elvina M. Hall, 1820-1889).