Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.Hu nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus Hymn Sung: “Higher Ground”
            (Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


TUG KAB KHAUMVIM NO PUAS TXWV TAU PEB?

SHALL THE CORONAVIRUS STOP US?
(Hmong)

Tus qhia: Dr. R. L. Hymers, Jr.,
xihbwb Emeritus

hia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tav su, Tsib hlis ntuj 10, 2020
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Afternoon, May 10, 2020


Nyob rau hauv Lukas 21:8-11.

“Yexus hais tias, Cia li ceev faj tib zoo tsam ces nej raug ntxias yuam kev. Rau qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias, Kuv yog tus ntawd ntag,’ thiab hais tias, Lub sijhawm los ze lawm. Tsis txhob raws lawv mus. Thaum nej hnov suab ua tsov ua rog thiab kev kub ntxhov tsis txhob ntshai, rau qhov tej no yeej yuav tsum tshwm los ua ntej tiamsis hnub kawg tsis tau los txog tamsid. Yexus txawm hais rau lawv tias, Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj ntuj qeeg loj thiab yuav muaj kev tshaib kev nqhis thiab mob kis rau ntau qhov, thiab yuav muaj tej xwm txheej txaus ntshai thiab tej txujci tseem ceeb los”

(Luke 21:8-11).

Thov nthuav rau Mathais 24:4-8.

“Yexus thiaj teb lawv tias, Cia li ceev faj tib zoo tsis txhob cia leejtwg ntxias nej yuam kev. Rau qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias, Kuv yog tus Khetos, mas lawv yuav ua rau neeg coob coob yuam kev. Nej yuav hnov suab ua tsov ua rog thiab hnov moo ua rog. Cia li ceev faj tsis txhob poob siab kiag li, rau qhov tej no yeej yuav tsum tshwm los tiamsis tsis tau txog thaum kawg. Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj kev tshaib nqhis thiab ntuj qeeg ntau qhov Tej xwm txheej no huvsi yog pib mob plab yug menyuam xwb.” (Mathais 24:4-8).

Kuv xav kom nej paub txog lo lus– “kab mob kis”. Nyob rau hauv Mathais 24:8, “Txhua yam kev quaj ntsuas nyuab qhuav pib xwb”.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tam sim no lo lus “tus kab mob sib kis” nyob rau lus Kislis yog loimoi (hais txog ntau yam mob). Phau Vajluskub Unger’s Bible Commentary lo lus no yog coj mus siv tau rau “txhua yam kab mob…uas yog mob sib kis” Yeus kuj tau hais txog tus kab mob uas yog AIDS thiab. Lo lus no kuj hais txog tus mob uas yog Khausvim-19 los yog Tus Tswv Yexus hais txog yam kab mob loj uas nyob rau nqe 8, “Txhua yam kev quaj ntsuas nyuab qhuav pib xwb” lus Kislis txhais tias “Pib ntawm tej kev txom nyem loj” (MacArthur).

Ib tus xibhwb lub npe hu ua J. N. Darby hais tias, “yuav muaj cov ntseeg cuav: Kev ntshaib kev nqhi, kab mob kev nkeeg, av qeeg” Vine’s Expository Dictionary tau txhais lo lus yam kab mob kis no li no tias “yam kab kab uas siv rau txhua yam mob los raw li nyob rau hauv Lukas 21:11.”

Lub sijhawm no los sim saib tias neeg yuav “coj pawg ntseeg” mus li cas tom qab Khaumvim-19 no dhau mus. Raws li xov xwm tau hais nyob rau onenewsnow.com (Plaub hli 24, 2020) lub ntsib lus, “Cov ntseeg yuav ‘coj pawg ntseeg’ mus licas tom qab tus kab mob Khausvim-19 no dhau mus?” nws tau hais li no tias “neeg yuav pehawm Vajtswv los ntawm siv xovtooj xwb” tseem hais li no tias “cov ntseeg Vajtswv yuav coj txawv tshaj li ua ntej tus kabmob Khausvim-19 no tshwm thiab” “42% tseem hais tias yuav phem tshaj yav tag los” “Cov thawj coj nyob rau tej phawg ntseeg loj yuav muaj kev txhawb xeeb tshaj plaws tom qab uas nom tswv tso cai rau neeg tawm” “cov thawj coj tej pawg ntseeg loj nyob rau tebchaws Amelikas yuav txhawj txog kev los coj lawv pawg ntseeg” “raws li neeg tej kev txhawj ntse…peb yuav coj thiab ntseeg tej ntawd tshaj – thiab yog yam txhua tus xihbwb pib txhawj” “vim yog kam noj kev haus qhia kom neeg coj li ntawd…raws li neeg tej kev cheem tsum”

Tom qab kuv uas Vajtswv haujlwm tau 62 xyoo kuv ntseeg tias tej xwm txheej no yuav loj zuj zus tuas. Kuv xav tias tej zaum yuav mus raws li tau hais tseg nyob rau 2 Thexalaunike 2:3 “Txhob cias neeg dag ntxias tau koj: hnub ntawd yuav tsis ploj mus txog rau thaum txhua yam raug qhia tawm uas yog tus neeg phem” (Hē apostasia” – tso kev ntseeg tseg). Dr. Merrill F. Unger hais tias, “qhov no yog qhia tias tus neeg tsis ntseeg tiag yuav tso kev ntseeg pov tseg – uas yog cov ntseeg cuav hauv ntiajteb” (Biblical Demonology, p. 207). Peb puas yua ua tau ib tug ntseeg zoo yog peb tsis coj raws li Vajluskub nqe no?

“Thiab tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos ua ke yam li qee leej txeev tseg, tiamsis ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg lub siab, thiab yimhuab yuav tsum ua tej no vim nej paub tias hnub uas teem cia los ze lawm.” (Henplais 10:25).

Dr. W. A. Criswell hais txog Vajluskub nqe no “Tus sau Henplais hais tias qhov no tuaj nyob uake yuav coob tuaj…zoo hnub Yexus rov qab los…nyob rau txhua pawg ntseeg, thiab cov ntseeg yuav tuav kev ntseeg ruaj kho kho” (The Criswell Study Bible; muab hauv Henplais 10:25).

Kuv ntseeg tias Vajluskub nqe no hais txog lub neej tiam tam sim no, uas yog raws li peb pom tias qhov Yexus yuav los zaum ob no ze zuj zus lawm. Tiam cov ntseeg uas yog New-evangelical tsis ntseeg Vajluskub nqi no. tsis ntseeg txog qhov uas peb yuav lag dhaum qhov Kev Txom Nyeem loj. Ntxwnyoog yeej paub qhov no heev, nws yuav muab cov cuav tshem tawm ntawm cov tseeb kom nrog nws tig los tawm tsam Yexus.

Kuv tu siab uas tug neeg zoo David Jeremiah tsis mob siab qhia kom nws cov tswvcuab tuaj kom pebhawm Vajtswv li yav tag los. Dr. Jeremiah yuam kev rau qhov tsis kam qhia txog kev npaj tug kheej rau tias Kev Txom Nye loj.

Lub sijhawm no nthuav rau Mathais 24:6-8.

“Leejtwg ntxias nej yuam kev. Rau qhov yuav muaj ntau leej tuav kuv lub npe los hais tias, Kuv yog tus Khetos, mas lawv yuav ua rau neeg coob coob yuam kev. Nej yuav hnov suab ua tsov ua rog thiab hnov moo ua rog. Cia li ceev faj tsis txhob poob siab kiag li, rau qhov tej no yeej yuav tsum tshwm los tiamsis tsis tau txog thaum kawg. Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj kev tshaib nqhis thiab ntuj qeeg ntau qhov. Tej xwm txheej no huvsi yog pib mob plab yug menyuam xwb.” (Mathais 24:6, 7, 8).

“Tiam kawg tseem tsis tau txog” (24:6).

“Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj kev tshaib nqhis thiab ntuj qeeg ntau qhov. Tej xwm txheej no huvsi yog pib mob plab yug menyuam xwb.”(Mathais 24:7, 8).

“Yog pib rau lub sijhawm kev quaj ntsuag” (24:8).

Kuv pom zoo nraug rau Dr. J. Vernon McGee hais txog 24:9 yog qhov pib rau Kev Txom Nyem loj Dr. A. W. Tozer hais tias,

“Kev phej niaj hnub loj (ntau) zuj zus tuaj, tiam sis cov ntseeg Vajtswv yeej paub txog tej no lawm. Cov ntseeg yeej paub tias yuav tsum muaj tej xwm txheej zoo li no tshwm tuaj” (“Of God and Men,” daim 131).

Thov sawv ntsug kuv yuav nyeem Mathais 24:7-14, daim 1033.

“Ib lub tebchaws yuav sawv tawm tsam rau ib lub tebchaws, ib tug vajntxwv yuav tawm tsam rau ib tug vajntxwv, yuav muaj kev tshaib nqhis thiab ntuj qeeg ntau qhov. Tej xwm txheej no huvsi yog pib mob plab yug menyuam xwb. Lub sijhawm ntawd luag yuav muab nej cob rau kev tsim txom thiab muab nej tua pov tseg. Ib tsoom tebchaws sawvdaws yuav ntxub nej vim yog tim kuv lub npe. Thaum ntawd ntau leej yuav thim thiab ib leeg fav xeeb rau ib leeg thiab ib leeg ntxub ib leeg. Yuav muaj ntau tus cuav xibhwb cev lus tshwm tuaj ua rau neeg coob coob yuam kev. Vim kev phem nthuav dav zuj zus, tej neeg coob coob txojkev hlub yuav txias zuj zus mus. Tiamsis tus uas thev taus txog thaum kawg yuav dim Txoj xov zoo uas hais txog Vajtswv lub tebchaws yuav raug muab tshaj tawm thoob plaws lub ntiajteb ua timkhawv rau ib tsoom tebchaws, mas thaum ntawd lub sijhawm kawg yuav los txog” (Mathais 24:7-14).

Lub sijhawm no kuv xav qhia rau nej tias kuv tsis ntseeg txog qhov uas raug kev txom nyem ua ntej raug coj mus qaum ntuj lawm. Kuv los ntseeg tias qhov kev coj mus qaum ntuj yuav tshwm sim ua ntej Vajtswv nchuav nws qhov kev chim rau ntiajteb. Ua ntej ntawm kuv ntseeg tias Vajtswv yuav rau txim rau neeg ntiajteb ua ntej coj cov ntseeg yam us qaum ntuj raws li Marvin Rosenthal tau hais tseg nyob rau nws phau ntawv The Pre-Wrath Rapture of the Church (Thomas Nelson Publications, 1990). Thov txhob rawm cem los sis thuam Rosenthal phau ntawv ua ntej nej mus nyem tso.

Marvin J. Rosenthal, zoo ib yam li kuv, ntseeg tias Vajtswv yuav coj cov ntseeg ua ntej mus saum ntuj ua ntej yuav muaj kev Txomnyem loj. Kl. Rosenthal qhia nyob rau nws phau ntawv, cov ntseeg yuav tsis raug coj mus qaum ntuj tsuas yog ua ntej Vajtswv nyuav rau txim rau neeg ntiajteb raws li Tshwsim 16 rau qhia tseg. Nov tsis taug dag tiam sis yeej muaj tseeb raws li ntawd tiag. Ib tus xibhwb Suav uas yog John Sung kuj ntseeg li ntawd. Dr. Timothy Lin, uas yog ua xibhwb rau kuv tau 24 xyoo, Dr. Christopher L. Cagan los kuv ntseeg li no thiab.

Rosenthal hais puas yog? Kuv ntseeg ze rau qhov yog lawm. Ua ntej koj tsis pom zoo nrog rau Rosental, koj yuav tsum mus nyeem nws phau ntawv tshooj kaum rau ua ntej tso uas yog hais txog “Qhov yuav los thiab yuav kawg”

Kuv lub homphiaj nyob rau zaj lus qhuab qhia no yog qhia rau nej pom tias “Cov ntseeg” yuav tsis ntsib “Kab mob” nyob rau hnub ua ntej Kevphem loj los sis Great Tribulation, yog vim licas kuv thiaj li hais li no?

“Vim tias lub sijhawm ntawd yuav muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li, txij thaum tsim ntuj tsim teb los txog niaj hnub nimno tsis tau muaj dua li ntawd thiab dhau ntawd mus yuav tsis muaj dua li lawm. Yog tsis muab lub caij lub nyoog ntawd txiav kom luv, yuav tsis muaj neeg dim tau li. Tiamsis vim saib rau cov uas twb xaiv cia lawd, thiaj muab lub caij lub nyoog txiav kom luv” (Mathais 24:21, 22).

Vajluskub sau no qhia tias “Kev Txomnyem loj” Dr. J. Vernon McGee tau hais tias, “Peb los nyeem nyob rau Tshwmsim rau lub sijhawm uas yog Kev Txomnyem loj pom tias peb feem ntawm neeg ntiajteb yuav raug rhuav tshem…lub sijhawm no yuav phem heev, yog lub sijhawm uas tsis txaus ntseeg. Vim neeg ntiajteb ntau lub tebchaws uas muaj tej hoob pob los rhuav tshem ntiajteb, yam uas phem tshaj plaws tsis muaj dua yav tag los” (Thru the Bible; note on Matthew 24:22).

Yexus hais tias, “Thaum nej pom yam uas qias vuab tsuab uas ua kom liamsim tag txawb cia rau hauv lub chaw dawb huv raws li xibhwb Daniyee uas cev Vajtswv lus tau qhia tseg lawd (cia tus uas nyeem nkag siab nawj (Matthew 24:15). Dr. McGee hais tias, “Vajtswv yeej txhob txwm hais txog…cov neeg taw tsahm Yexus (saib Taniyees 12:11) uas yogh ais txog [rov ua] lub tuam tsev tshiab.”

“Vim tias lub sijhawm ntawd yuav muaj kev ceeblaj txom nyem loj kawg li, txij thaum tsim ntuj tsim teb los txog niaj hnub nimno tsis tau muaj dua li ntawd thiab dhau ntawd mus yuav tsis muaj dua li lawm. Yog tsis muab lub caij lub nyoog ntawd txiav kom luv, yuav tsis muaj neeg dim tau li. Tiamsis vim saib rau cov uas twb xaiv cia lawd, thiaj muab lub caij lub nyoog txiav kom luv” (Mathais 24:21, 22).

Dr. McGee hais tias, “Vajtswv yuav tsis cia neeg rov tua lawv tug kheej kom tuag. Yov vim li no qhov no thiaj li siv sijhawm tsis ntev” (McGee, ibid., note on Matthew 24:22). Thiab hais txog “qhov xaiv” cov ntseg tseem nyob ntawm no raws li Marvin J. Rosenthal hais nyob rau nws phau ntawv, The Pre-Wrath Rapture of the Church.

Lub sijhawm no nthuav mus rau 2 Thexalaunike 2:3 (daim 1272).

“Tsis txhob cia leejtwg dag tau nej rau txojkev twg, vim tias hnub ntawd yuav tsis los txog ua ntej” (2 Thexalaunikas 2:3).

“Tsuas yuav tso kev ntseeg pov tseg ua ntej” (Raws phau txhais tshiab tam sim no).

Lub sijhawm no coob leej ntau tug qhia Vajtswv lus tau tso kev ntseeg t seg zoo li Kreighton thiab Waldrip, ob tug no hnov qab raws li tau qhia tseg nyob rau 1 Timautes 4:1, 2, nthuav mus rau 1 Timautes 4:1, 2.

“Vaj Ntsuj Plig qhia meej tias yav tom ntej yuav muaj qee leej tso kev ntseeg tseg tig mus ntseeg tej ntsuj plig uas dag ntxias thiab tej lus uas dab qhia. Tej no los ntawm cov neeg ncauj lus zoo siab phem uas txawj dag, lawv lub siab uas paub qhov zoo qhov phem raug hluavtaws kub tuag lawm” (1 Timautes 4:1, 2).

\Lub sijhawm thaum lawv hnov qab cov lus tau hais tseg cia, lawv tsuas yog ntsia ntsoov rau “ntxwnyoog cov lus qhuab qhia (ntsujplig phem); hais lus dag, tshawb nrhiav lawv tej kev txawj ntse” yog vim li no cov neeg no thiaj li nyiam muab pawg ntseeg cai tawm ua pab ua pawg, yog vim licas? Yog vim lawv “mus coj li ntxwnyoog cov lus qhuab qhia”, qhov no lau yog vim licas!

Ntawm no yog tej tug yam ntxwv tsis zoo ntawm “cov thawjcoj” uas ua kom pawg ntseeg tawg ua pab ua pawg raws li Dr. Roy Branson tau hais tseg nyob rau nws phau ntawv Church Split (pp. 29-31).


1. Lawv yog muab hlob. Lawv tsis nyiam mloog lwm tug hais, txawm yog xibhwb uas ntse tshaj lawv los xij.

2. Lawv yog neeg pom tias tug kheej zoo xwb. Lawv coj li lawv nyiam txawm yog yuav zoo los sis phem.

3. Lawv tsis lees tias lawv txhaum thaum yuam kev. Yog ib yam ntawm tug neeg muab hlob.

4. Lawv tsuas yog tshawm yam ua kom tau ntsej tau muag xwb.

5. Lawv tsis nyiam lwm tug los tswj lawv. Tsis muaj Vajluskub nqe twg yuav meej npaum li qhov hais txog kev los coj li tug xibhwb hais thiab yuav tsum coj thiab ua raws xibhwb. Lawv hais tias lawv hwm Yexus, lawv hais tias xibhwb yog tib neeg xwb tsis tseem ceeb.

6. Lawv yog neeg dag. Lawv dag tias hlub mog tshua pawg ntseeg. Qhov tseeb tiag yog xav kom tau qhov haulwm ua kom lwm tug qhuas xwb.

7. Lawv hais ib yam coj ib yam, “kuv hlub xibhwb, tiam sis….” Tom qab ntawd lawv tawm tsam xibhwb.

8. Lawv totaub xibhwb cov lus yuam kev thiab coj mus siv yuam kev.

9. Lawv tawm tsam txhua yam uas xibhwb ua.

10. Lawv tsis lees yuav cov lus qhuab qhia. Lawv coj “txawv” qhov Vajluskub qhia.

11. Lawv tsuas yog qhua tus neeg uas tig rov los tawm tsam xibhwb, thiab tseem txhawb hais kom lwm tug koom nws ua kom pawg ntseeg tawg ua pab pawg.


Txhua tus yam ntxwv saum no tshwm sim txog Kreighton/Waldrip rau lub sijhawm ob tug los ua rau pawg ntseeg tawg ua ob pab.

Kuv sawv tsis tau rau lub sijhawm kuv los qhia Vajtswv Txojlus lawm. Qhov no ua rau Kreighton tsis nyiam, tsis tag li nws tseem tsis txaus siab thiab chim hais tias kuv tsis cia nws los ua tug sawv cev los qhia Vajtswv Txoj lus nyob rau hauv peb pawg ntseeg. Nws hais rua kuv ntau zaug tias nws tsis chim rau kuv, nws tseem hais rau Dr. Cagan nws tsis tag qhia kom neeg “txaus siab” qhov kuv tsis kam nws los qhia twb vim yog nws tsis muaj koob hmoov rau seem qhuab qhia. Nws hais tias nws los pom li ntawd thiab. Tiam sis qhov tseeb tiag nws dag xwb. Zoo li cov menyuam uas hnub nyoob ib yam li nws uas tig rov los tawm tsam nws txiv. Thaum kuv pib mob, nws tig rov los tawm tsam nws txiv, tiam sis nws ua ntsiag tos tsis pub lwm tug paub. Tsis yog tias los nrog kuv tham, nws hu lwm tug xibhwb los sib tham tsis pub kuv paub, thau kawg nws thiab John Waldrip ob tus thiaj li los pom tiab yuav coj pab tawm ntawm peb mus nyob lwm qhov. Qhov no Waldrip thiab nws thiaj li los sib tham “tsis pub kuv paub”

Tom qab ntawd Kreighton thiaj li hais rau cov ntseeg tias nws yeej tsis pom zoo nrog rau kuv. Tiam sis nws ho tsis los nrog kuv tham txog qhov no. Thaum kuv los paub txog qhov nws ntxheev siab no ces twb li lawm. Nws coj peb feem ntawm cov ntseeg khiav caum nws qab, thiab mus pib “pawg ntseeg” tshiab. Cov nyob ces tsuas muaj li 35 leej lawm xwb.

Lub sijhawm thaum tawg ua pab pawg ntawd, kuv twb ze rau 83 xyoo lawm, kuv lub cev los qaug thiab muaj mob. Txawm li cas los kuj xij kuv ntseeg tias Vajtswv tseem nrog nraim kuv, kuv thiaj li tsis txhawb thiab ntshai dab tsi.

Muaj ib tug txwjlaug tseem los tawm tsam kuv, ib tug tseem muab nws cov duab liab qab ua nrog lwm tug poj niam pw los tso rau qhov website. Nws tseem cem tiam kuv yog tug neeg tawm tsam cov neeg dub. Lwm tus tseem cem tias kuv tso qhov kev tshaj tawm pov tseg rau lub sijhawm ua raug cov neeg LGBTQS tawm tsam vim yog lawv tsis tau kev pab cuam.

Thaum tej no tshwm sim tuaj, kuv kuj tau tawm ua xibhwb thiab tsa Dr. Cagan los ua xibhwb rau peb pawg ntseeg. Nws tug tub ua kuv ntseeg thiab cia siab tias yuav los ua xibhwb rau peb kuv khiav tawm, txawm yog kuv xam tias nws yog kuv ib tug phooj ywg zoo.

Lub sijhawm no ho muaj tus kabmob Khauvim-19 thiab! Peb txawm cia li los pehawm Vajtswv hauv tsev lwm xwb, zoo li xibhwb Emeritus tau hais tseg nyob rau nws cov lus qhuab qhia hauv TV.

Peb tau yuav ib lub tuam tsev pehawm Vajtswv nyob sab nraum nroog Los Angeles. Kuv tau los cob cov tub hluas Suav kom los coj sawvdaws tom qab kuv qhia tsis tau Vajtswv Txojlus lawm.

Kuv raug thuam txog pheej qhua qhia txog tej ntsujplig phem, tiam sis kuv tseem tshuav cov neeg uas mloog kuv qhia nyob rau cov “teb chaw txom nyem” txog li ntawm 43 hom lus thoob plaws ntiajteb. Lub sijhawm no pawg ntseeg uas nyob rau “Teb chaws Txom nyem” los kuj tseem tawg ua pab pawg zoo li Amelikas lawm thiab. Kuv ntseeg tias zaj lus qhuab qhia no yuav siv rau lawv thiab. Kuv ntseeg tias Vajtswv qhov no rau kuv los pib ib pawg ntseeg Suav tshiab.

Kuv zoo siab uas Vajtswv siv kuv los ua tug tshaj tawm rau cov neeg Suav rau lub sijhawm kuv muaj 19 xyoo. Tom qab 60 xyoo lawm los Vajtswv tseem siv kuv raws li qhov Nws hu kuv los ua. Kuv tseem ua raws li Vajtswv qhov kev hlub. Thaum ub kuv tau tso kev ntiajteb tseg! Raws li zaj lu sib dho ua John Wesley tau hais tseg cia.

Txawm yog txoj kev yuav tsis yooj yim
Los tseem muaj lub hnub ci tuaj rau caij ntuj no
Txhuam yam zoo thiab loj kawg nkaus
Ob sab ntawm lub txaj pw thiab lub ntxa!

Kuv pib ntau pawg ntseeg los lawm “Pib thaum” hluas los tau 62 xyoo l awm. Kuv ntseeg tias Vajtswv yuav pab kom Dr. Cagan thiab kuv yuav mus tom ntej.

Yeej tsis yooj yim kiag li. Peb yog cov tau txais Vajtswv kev hlub, uas yuav mus pib pawg ntseeg tshiab nyob rau lub sijhawm uas muaj cov neeg Antinomianism tshiab rau tiam ntiajteb yuav kawg no. chem tsum koj yuav tsum ruaj khov khor au Fundamentalist. Kom koj thiaj yuav tsis cia tej yam me me zoo li Khauvim-19 los cais tawm deb Vajtswv thiab ua neej zoo li Tswv Yexus zoo li Dr. Timothy Lin thiab xibhwb Richard Wurmbrand. Cov ntshoov “peb yuav tsum tiv kev txom nyem thiab mus tau Vajtswv teb chaws” (Teshaujlwm 14:22).

Kuv mus lawm tom hauv ntej thiab ywj khiav mus lawm tom toj ntej
   Kuv tseem niaj hnub thov Vajtswv “kom Nws coj kuv mus rau qhov siab tshaj”
Tus Tswv thov coj kuv mus los ntawm kev ntseeg, thiab txog ntuj Ceebtsheej,
   Siab tshaj qhov kuv tau ntsib los, Vajtswv coj kuv mus rau qhov siab tshiab.

Kuv lub siab yeej tsis ntshai dab tsis txawm yog yuav zoo li cas los xij;
   Thaum zoo li no kuv tau thov Vajtswv thiab nws tau coj kuv mus rau qhov siab.
Tus Tswv thov coj kuv mus los ntawm kev ntseeg, thiab txog ntuj Ceebtsheej,
   Siab tshaj qhov kuv tau ntsib los, Vajtswv coj kuv mus rau qhov siab tshiab.

Kuv yuav siab tshaj ntiajteb, kom Ntxwnyoog kov tsis yeej kuv
   Vim txoj kev ntseeg ua rau kuv muaj kev zoo siab thiab nyob qhov siab tshaj.
Tus Tswv thov coj kuv mus los ntawm kev ntseeg, thiab txog ntuj Ceebtsheej,
   Siab tshaj qhov kuv tau ntsib los, Vajtswv coj kuv mus rau qhov siab tshiab.

Kuv yuav mus kom txog qhov chaw uas pom txog kuv tug chwj chim;
   Kuv tseem niaj hnub thov Vajtswv “kom Nws coj kuv mus rau qhov siab tshaj”
Tus Tswv thov coj kuv mus los ntawm kev ntseeg, thiab txog ntuj Ceebtsheej,
   Siab tshaj qhov kuv tau ntsib los, Vajtswv coj kuv mus rau qhov siab tshiab.
(“Higher Ground,” Johnson Oatman, Jr., 1856-1926).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.