Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUB NEEJ SIB TAWM TSAM

A LIFE OF CONFLICT
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov, Plaub hli 3, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, April 3, 2016

“Peb tsis tau tawm tsam cev qaij daim tawv, tiam sis tawm tsam yam nyob saum nruab ntug, tawm tsam hwjchim, tawm tsam tug kav qhov kev tsaus ntuj, tawm tsam ntsujplig phem” (Efexus 6:12).


Tag kis no yog ib lub sijhawm uas peb muaj kev xyiv fab kawg nkaus, pep pawg ntseeg rov ciaj sia ib zaug tuaj, yog ib qhov tseem ceeb heev, peb yuav tsis pom qhov yeej yog peb peb tsis saib qhov tseem ceeb zoo li qhov kev zoo siab tiag tia.

Dr. Henry M. Morris hais tias “muaj ntau yam nyob rau ntawm no uas yog yam neeg lub qhov muag ntsia tsis pom, thiab tawm tsam Vajtswv haiv neeg, Vajtswv tsim ‘cov tub txib uas coob yam suav tsis txheeb’ (Henplais 12:22), thiab peb feem ntawm cov tub txib no tau raws Ntxwnyoog tig los tawm tsam Vajtswv thiab Nws haiv neeg (Tshwmsim 12:4, 7), cov [ntsujplig phem] yog cov ntsujplig kav saum nruab ntug, thiab kav rau seem ntsujplig” (Henry M. Morris, Ph.D., The New Defender’s Study Bible, Word Publishers, 2006; note on Ephesians 6:12).

“Peb tsis tau tawm tsam cev qaij daim tawv, tiam sis tawm tsam yam nyob saum nruab ntug, tawm tsam hwjchim, tawm tsam tug kav qhov kev tsaus ntuj, tawm tsam ntsujplig phem” (Efexus 6:12).

Nqe Vajluskub no qhia tias cov ntseeg lub neej yog nyob rau qhov kev sib tawm tsam, tiam cov ntseeg coob tug hnov qab txog qhov no, txawm yog cov neeg ntawm peb pawg ntseeg los tseem muaj thiab, Dr. Martyn Lloyd-Jones hais tias “peg tsawg zaug uas peb yuav los xav txog tias cov ntseeg lub neej yog zoo li kev ua tsov rog?...kuv thov qhia tias cov cov ntseeg tej pawg ntseeg tsis totaub txog qhov tseeb hauv Vajluskub tshiab…kuv ntshai [peb coob tug] tsis paub txog cov ntseeg lub neej tias yeej muaj kev ua tsov rog…yog peb tsis los tawm tsam qhov no, los sis los [tawm tsam]; peb yuav swb rau peb tug yeebncuab” (Martyn Lloyd-Jones, The Miracle of Grace and Other Messages, Baker Book House, 1986, pp. 105, 106).

Peb yeej xav hais tias kev hloov dua siab tshiab yog qhov cheem tsum tshaj plaws, peb xav hais tias cov ntseeb lub neej tom qab hloov dua siab tshiab zoo li “nyob rau lub sijhawm so” – zoo li Dr. Lloyd-Jones sau tseg (ibid., p. 105) Tsis muaj dabtsi nyob deb qhov tseeb! Peb cov lus qhuab qhia hnub no qhia tias cov ntseeg tseem yuav tawm tsam Ntxwnyoog thiab ntsujplig phem mus ntxim!

Tej zaum kuv kuj zoo siab hais tias kuv yug dua siab tshiab ntawm lub ntiajteb lawm, cov menyuam uas loj hlob hauv pawg ntseeg yim huab yooj yim tshaj, txhua yam uas muab rau lawv rau ntawm lub tais nyiaj, lawv yuav tsis muaj teeb meem li cas nyob rau hauv pawg ntseeg, yog kuv loj hlob hauv pawg ntseeg, kuv tsis paub hais tias kuv tsis tig los tiv thaiv kuv tug kheej, kuv nyob rau qhov uas ntsib teeb meem loj heev – kuv lub neej ntseg qaug zog heev thiab ntsib teeb meem ntau yam! Kuv lub neej thiaj li “ua tau txhua yam vim yog Tswv Yexus ua tug txhawb kuv lub zog” (Filipis 4:13), rau kuv qhov no qhia tias kuv yuav tsis qaug zog kev tawm tsam nrog rau Dab Ntxwnyoog, vim yog muaj Tswv Yexus ua tug txhawb kuv lub zog tawm tsam txhua txhia yam, ib txhia yuav hais tias kuv tsuas yog tshawb nrhiav kev sis ntaus, qhov tseeb tsis yog li ntawd, vim yog kuv tsis khiav tawm zoo li lwm tug xibhwb, yog koj tsis khiav tawm koj yuav kov yeej kev sib tawm tsam ntawm seem ntsujplig, Yog vim licas? Vim Ntxwnyoog yeej muaj tseeb! Muaj ntau zaug kuv nyob rau lub sijhawm uas qaug zog heev, lub sijhawm zoo li no zoo li kuv txoj kev ntseeg los zoo li tsawg zuj zus, “Kuv ua tau txhuas yam vim muaj Yexus ua tug txhawb kuv zog.” Tsuas yog tug neeg qaug zog li kuv no xwb thiaj pom tias Vajtswv qhov kev cog lus muaj nqi heev!

Leslie thov kom kuv muaj kub luv neej los sau cia, kuv sau tau 150 daim lawm – tiam sis kuv cia li muab tso tseg lawm, kuv xav tias yuav tsis muaj leej twg xav los nyeem lub neej uas zoo li kuv no – vim yog lub neej uas muaj teebmeem xwb, tawm tsam, thiab ze rau qhov swb – lub neej nyob rau kev sib tawm tsam xwb, qhov zoo tsuas yog tsawg heev! Thaum kawg kuv hais rau Vajtswv tias kuv yuav tsis tso tseg txog rau thaum peb pawg ntseeg no tau txais kev txhawb siab – kom lub neej xaus rau qhov zoo, Vajtswv hais rau kuv tias “Robert ua lintawd, cia li nyob tos kev txhawb siab – thiab yog kuv tsis tau xa ib tug, koj tsis txhob tso tseg rau qhov kev sau txog koj lub neej.”

Tej zaum kuv kuj zoo siab uas tsis tau loj hlob los ntawm pawg ntseeg uas qhia Vajtswv Txojlus, los rau ntawm lub neej uas nyob ib leeg kho siab khuav qhov no qhia kom kuv yuav tsum tawm tsam, vim thaum pib qhia rau kuv tias tug ntseeg lub neej yeej tsis yooj yim, txhua qhov kauj ruam yog muaj Vajtswv ua tug txhawb kuv zog, los sis kuv yuav ploj ntawm Vajtswv tag mus li! Kuv thiaj li los ua ib tug xibhwb, tom qab kuv hloov dua siab tshiab lawm kuv thiab paub tias tug ntseeg lub neej yeej tseem yuav muaj kev tawm tsam, yog kuv tsis mus rau qhov kev tawm tsam zaum no, kuv yuav poob ntawm Vajtswv, kuv paub lawm hais tias raug cawm kom dim thaum muaj hnub nyoog nees nkaum xyoo, txawm yog kuv lub neej nyog yam kaj siab lug los tseem nyob rau qhov kev sib tawm tsam thiab – zoo li Yexus, zoo li Povlauj, zoo li cov neeg uas muaj txoj kev ntseeg loj uas sau nyob rau Henplais tshooj kaum ib! Kuv paub lawm tias Povlauj txhais tau licas thaum nws hais rau Timautes,

“Vim rau txoj kev ntseeg cia tawm tsam kom kawg lub zog, cia li tuav txoj sia ntev dhawv ib txhis, uas Vajtswv hu nej los txais thaum nej los txais hauv kuv ntseeg rau neeg lwm tug” (1 Tesmautes 6:12).

Xibhwb Povlauj tseem hais li no rau cov hluas tias,

“Yog li no nej yuav tsum tiv kev txom nyem zoo li tug tub rog zoo ntawm Yexus” (2 Timautes 2:3).

Kuv yuav tsum uas siab ntev, kuv yuav tsum tawm tsam los ntawm txoj kev ntseeg – zoo li Tswv Yexus ib tug tub rog! Tsis muaj lwm txoj hau kev rua kuv lawv yuav ua kom ua tau ib tug ntseeg zoo, tej lub sijhawm zoo li peb pheej xav zoo li neeg tej kev txawj ntse tshaj Vajtswv Txojlus, yog peb coj raws li Vajtswv Txojlus peb yuav paub tias yog vim licas cov ntseeg lub neej tseem muaj kev sib tawm tsam.

Muaj ib hmo ntawd muaj ib tug tub hluas hais rau kuv tias kuv muab kuv tug kheej hais ntau dhau lawm, tom qab ntawd nws rov hais tias “kuv xav hais tias koj hais li ntawd vim yog nov yog pawg ntseeg uas muaj cov hluas coob.” Nov yog ib qhov zoon, kuv pheej mus hais txog kuv lub neej thaum hluas yog cov los hais qhuab qhia peb cov tub ntxhais hluas xwb, kuv yuav tsis los sawv qhia saum no los coj nej kawm Vajtswv Txojlus xwb – los sis muaj Vajluskub los txhais ib nqes zuj zus, qhov kuv qhia nej yam Vajtswv Txojlus hloov kuv lub neej – thiaj siv kuv lub neej, kuv nyeem nqe Vajluskub no,

“Peb tsis tau tawm tsam cev qaij daim tawv, tiam sis tawm tsam yam nyob saum nruab ntug, tawm tsam hwjchim, tawm tsam tug kav qhov kev tsaus ntuj, tawm tsam ntsujplig phem” (Efexus 6:12).

Tom qab ntawd kuv yuas hais rau nej tias txhais tau licas, kuv yuav qhia nej txog qhov tseeb hauv kuv lub neej, kuv hais rau koj tias “cov ntseeg lub neej, thaum pib txog rau thaum xaus, lub neej yog kev tawm tsam – yog lub neej tsov rog ntawm seem ntsujplig uas yog tawm tsam Ntxwnyoog thiab cov ntsujplig phem” kuv thov kom nej txhob xav tias tom qab nej hloov dua siab tshiab lawm yuav tsis muaj teeb meem dabtsi! Vim yog qhov pib nkaus xwb!

Dr. H. L. Willmington of Liberty University hais li no tias,

Thaum Yexus pib ua Vajtswv num ntawd, yeej muaj cov ntsujplig phem coob tawm tsam nws…thiab rau li Povlauj [1 Timautes 4:1-3] peb yuav nco ntsoov tias yeej yuav ntsib tib yam zoo li no [ua ntej] peb tug Tswv yuav los zaum ob, cov ntsujplig phem yeej muaj hwjchim heev rau txhua yam (H. L. Willmington, D.D., Signs of the Times, Tyndale House Publishers, 1983, p. 45).

Ntsujplig phem ua haujlwm ntawm kuv zoo li heev zuj zus rau txhua xyoo, thaum kuv tseem kawm ntawv yeej ntsib txaus kawg nkaus, kuv tsis paub tias cov tub ntxhais hluas mus kawm ntawd nyob rau cov tsev kawm ntawv uas tsis yog cov ntseeg li puas ntsib kev sim siab licas, raws li Dr. Willmington tau hu tias, “ntsujplig phem lub hwjchim” Ntxwnyoog lub homphiaj yog coj koj mus rau ntiajteb thiab kev txhaum “yog li no tug uas xav hais tias nws tug kheej zoo txaus lawm, cia li ceevfaj, nyob tsam yuav yuam kev” (1 Kaulithaus 10:12) yog peb tsis tawm tsam Ntxwnyoog, tsis ntev peb yuav plam ntawm Vajtswv, thawj yam thiab meej yog hauv koj lub neej, yog koj tsis thov Vajtswv zoo koj yuav tsum tau thov ua ntej ntawd, paub tias tsis ntev koj yuav tawm tsam Vajtswv los poob rau kev sim siab, sim mloog Dr. A. W. Tozer, Nws hais tias,

Thaum ub…peb cov yawg koob ntseeg txog kev txhaum thiab ntsujplig zoo li yam uas muaj hwjchim, lawv ntseeg hauv Vajtswv thiab kev ncajncees thiab qaum ntuj zoo li lwm yam…ob yam no zoo tsis sib thoob tag mus li, yeej sib tawm tsam thiab ua yeeb-ncuab, neeg yuav tsum xaiv tuaj ib tog – nyob tsis tau hauv nruab nrab, yuav tsum xaiv txoj sia los yog kev tuag, qaum ntuj los yog tub Tuagteb, yog nws xaiv [nyob] Vajtswv tog, nws yuav ntsum paub tias tab tom qheb tsov rog nrog rau Vajtswv cov yeeb-ncuab, qhov kev sib tawm tsam no yeej muaj tseeb thiab yuav muab mus txog thaum tseem ciaj sia nyob hauv [ntiajteb]…yuav tsum txhob hnov qab hais tias nws yuav xaiv nyob seem twg hauv ntiajteb no – yog tsov rog, coob tug raug tuag thiab nqaib ntuag…Ntxwnyoog lub hwjchim yog rhuav tshem neeg, tiam sis Tswv Yexus luj hwjchim yog cawm kom dim los ntawm Nws txoj lus, yuav raug cawm dim yuav tsum tawm los nyob Vajtswv tog thiab mloog lus, nov yog yam uas peb cov yawg koob thaum ub ua los, thiab ntseeg raws li Vajtswv Txojlus qhia tseg
     Tam sim txawv licas…neeg xav hais tias ntiajteb no tsis muaj kev tawm tsam, tiam sis yeej muaj lintawd, Peb tsis yog nyob qhov no tawm tsam; peb los nyob rau txoj kev lom zem [nyob yam xyiv fab hlo]…nov, peb ntseeg, yog [yam] neeg tiam tam sim no [xav]…nov yog yam uas neeg totaub hais lub ntiajteb no yog los ua si tsis yog los tawm tsam…ntau pab pawg ntseeg tsis ntseeg li no (A. W. Tozer, D.D., “This World: Playground or Battleground?”).

Tiam sis tsis txhob xav hais tias yog li no ces peb yeej tsis muaj kev kaj siab kiag li! Muaj yeej muaj! Muaj tseeb peb yeej tuaj txoo txwg ua ke! Peb noj mov thiab tuaj sis ntsib nyob uake! Peb mus taug kev ua si, tiam sis tsis yog yuav xaus zoo li no, ntawm qhov kev zoo siab ntawd peb yuav tsum paub tias yeej tseem muaj kev tsov rog tag mus li – cov ntseeg lub neej yog lub neej uas ntsib teebmeem thiab tsov rog seem ntsujplig! Muaj tej lub sijhawm peb yeej muaj kev lom zem, tiam sis yeej yuav ntsib kev tawm tsam.

Yog li no cov hluas ntawm peb pawg ntseeg thiaj yuav tsum siv sijhawm thov Vajtswv txhua lim tiam, kev thov Vajtswv yog qhov tseem ceeb, yog tsis thov Vajtswv peb yuav swb Ntxwnyoog!

Yog li no peb thiaj mus coj cov neeg tsis paub Vajtswv tuaj mloog Vajtswv Txojlus, Kev tshaj tawm yog qhov cheem tsum, yog tsis tshaj tawm peb yuav swb Ntxwnyoog!

Yog li no kev qhia Vajtswv Txojlus yuav tsum siv zog tiag tiag, kev qhia Vajtswv Txojlus tiag tiag yog qhov cheem tsum, yog tsis muaj peb yuav swb Ntxwnyoog!

Tshuav ib qhov, niaj hnub nim no zoo li kuv qhia Vajtswv Txojlus tau tsis zoo, thiab kuv thov txim nej! Zoo li kuv tau hais, cov ntseeg lub neej tsis yog xaus rau qhov uas koj los hloov dua siab tshiab! Tsis yog li ntawd! Kev hloov dua siab tshiab yog qhov pib rau kev mus ua tsov rog xwb! Yexus hais tias “Nco ntsoov thov Vajtswv, nej thiaj yuav tsis poob rau kev sim siab” (Malakaus 14:38), koj tuaj ntawm pawg ntseeg, thiab nyob zoo li tug hloov dua siab tshiab, tiam sis yog koj tsis ceev faj thiab thov Vajtswv, koj yuav yuam kev thaum muaj kev sim siab, koj yuav ua neeg txhaum thiab tsis tau txais kev cawmdim.

Ne j ib txhia tsis tuaj koom hmo thov Vajtswv lawm, Ceevfaj! Koj tab tom kauj ruam mus ze ntiajteb! Cov ntseeg lub neej yog lub neej uas ua tsov rog rau ntiajteb, kev txhaum, thiab Ntxwnyoog, yog koj tsis ceev fab koj yuav poob rau Ntxwnyoog qhov kev dad ntxias thiab ploj yuam kev mus – poob rau kev tsaus ntuj thiab lub neej phem, ib txhia hais tias “Txhob hais li ntawd! Txhob hais li ntawd! Txhob hem kom neeg ntshai!” Lawv ntag yog cov uas hem neeg!” “Hu coob tug tiam sis xaiv tsawg tug” (Mathais 22:14), yog kuv tsis ua kom lawv ntshai, lwm yam yuav ua rau! Tug uas raug xais lawm yuav dim, txawm kuv yuav hais licas los sis tsis hais nyob rau zaj lus qhuab qhia!

Coob tug yeej txhawj heev los ntawm qhov uas peb pawg ntseeg tau ntsib teeb meem yav dhau los, tsis txhob dag, zoo li lawv dag, tsis muaj ib yam yuav hloov! Ntxwnyoog yuav los rau ntawm nej, muaj kev chim heev, nws paub tias nws tshuav sijhawm luv lawm xwb” (Tshwmsim 12:12), thaum koj muab koj lub neej rau ntiajteb, Ntxwnyoog yuav tswj koj lub siab, tsis muaj dab tsis yuav coj tau kom tig los rau peb! Peb yeej tsis pom ib tug twg yuav tig los tau” (Malakaus 14:38).

Muaj ob yam koj yuav loj hlob rau kev hlub los sis kev puas tsuaj! Nyob tsis tau hauv nruab nrab! Zoo li Dr. Tozer hais tias, ntiajteb yog “kev sib tawm tsam, thiab coob tug sis ntau sis tua” (ibid.)

“Peb tsis tau tawm tsam cev qaij daim tawv, tiam sis tawm tsam yam nyob saum nruab ntug, tawm tsam hwjchim, tawm tsam tug kav qhov kev tsaus ntuj, tawm tsam ntsujplig phem” (Efexus 6:12).

Yog, Ntxwnyoog yeej muaj tseeb, yog koj tsis tau dim, nws yuav los tswj koj lub siab, Nws yuav hais rau koj “qhov no” los sis “qhov tod” kom txav deb ntawm qhov kev cia siab rau Vajtswv, Nws tseem ua kom neeg ntshai qhov cia siab rau Yexus, zoo li tsis txaus ntseeg, tiam sis lawv yeej ntseeg nws – thiab tawm tsam Yexus, koj muas yuav txav deb Ntxwnyoog los cuag Yexus rau lub sijhawm no, Yexus xwb thiab li muaj peev xwb ntxuav koj ntawm txhua yam kev txhaum los ntawm nws cov ntshav, Yexus xwb thiaj li cawm tau koj, thiab coj koj dim ntawm ntxwnyoog thiab peb lub ntiajteb, thov sawv ntsug hu zaj nkauj xya.

Cov ntseeg yog cov dawb huv hauv ntiajteb,
   Kev tsaus ntuj yuav los nroos tau licas?
Cov ntseeg cia li sawv los tawm tsam kev phem,
   Yuav tsum nyob ruaj kho kho rau kev dawb huv.
Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog,
   Tswv Yexus tug ntoo khaub lig mus ua ntej.

Cov ntseeg yuav tsum nco ntsoov tias yuav tsum ua haujlwm,
   Ruaj khov kho, tsis txhob poob rau kev txhaum?
Cov ntseeg tsis txhob ntshai, tsis txhob quaj ntsuag,
   Khi koj lub dua kom kho kho thiab nyob thov Vajtswv.
Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog,
   Tswv Yexus tug ntoo khaub lig mus ua ntej.

Cov ntseeg nej hnov txog lawv hais txog lawv hais qhov tseeb,
    “Yuav tsum nco ntsoov ceeb faj nyob tos thov Vajtswv”.
Cov ntseeg tsis txhob ntshai, “thaum kuv tseem thov Vajtswv”,
   Kev thaj yeej yuav los tom qab ua tsov rog.
Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog,
   Tswv Yexus tug ntoo khaub lig mus ua ntej.

“Kuv yeej paub txog koj txoj kev txom nyem,
   Tiam sis lub nra nyhav ntawm yuav sib zuj zus.
Tiam kev quaj ntsuag ib hnub yuav xaus mus xwb,
   Thiab kev quaj ntsuag ntawd nyob ze kuv lub zwm txwv.
Yexus cov tub rog yuav sawv mus ntau rog,
   Tswv Yexus tug ntoo khaub lig mus ua ntej.
(“Christian, Dost Thou See Them?” translated by John M. Neale, 1818-1866;
       to the tune of and with the chorus from “Onward, Christian Soldiers.”)


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Efexaus 6:10-18.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Soldiers of Christ, Arise” (by Charles Wesley, 1707-1788;
to the tune of “Crown Him With Many Crowns”).