Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
QHOV TSEEB NTAWM TUG MENYUAM DAWB HUV

PROOFS OF THE VIRGIN BIRTH
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymbers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaum ntuj, Kaum ob hli, 13, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 13, 2015

“Tug ntxhais nkauj xeeb yuav xeeb menyuam, thiab yug tug tub ntawd, thiab hu nws ua E-masnu-ees” (Yaxayas 7:14).


Nov yog ib cov lus hais tau meej meej txog qhov tug ntxhais nkauj xwb yuav tug Tswv Yexus – yog nyob rau Vajluskub qub, muaj ib txhia kuj muaj teeb meem to taub txog cov ntseeg zaj lus qhuab qhia no. Tiam sis lawv qhov teebmeem yog tsis ntseeg yam txuj tsi tseem ceeb zoo li no. Cov neeg txawj ntse hauv lub ntiajteb no tsis ntseeg txog tej yam zoo li no – thiab tsis ntseeg txog Vajtswv!

Peb tau qheb Ben Stein zaj yeeb yaj kiab muaj lub npe “Expelled” nyob rau peb pawg ntseeg yav tag los, qhov uas kuv nyiam nyob rau zaj yeeb-yaj-kiab no yog thaum Stein nug Dr. Richard Dawkins, qhov tseeb tiag yav tag los Dr. Dawkins ntseeg txog qhoa tias neeg los ntawm liab los, txawm nws ntseeg li no los nws twb tsis paub qhia txog hais tias thaum pib neeg los qhov twg los licas tiag tiag. Nov yog ib lo lus nug nyhav uas Stein nug nws. Koj yeej pom nws lub qhov ncauj thiab tug nplaig dov mus dov los, Stein nug tias – “Thawj qhov chaw uas neeg los nyob rau qhov twg?” qhov no kuj ua rau Dawkin txhawj thiab pib tawm hws, thaum kawg Dawkins thiaj li los teb hais tias, tej zaum neeg nyob lwm lub hnub qub tuaj “yug” menyuam rau lub ntiajteb, tug txiv neej uas yog Stein thiab li rov nug ntxiv tias “Koj txhais tau hais tias neeg nyob lwm lub hnub qub cov neeg los nyob rau ntiajteb lov?” Kuv xav hais stias tej zaum Dawkins hnov qab tias nws tabtom raug yeev duab, nws thiaj li teb hais tias “yog” tom qab ntawd nws thiaj li tsis txaus siab qhov uas Stein muab nws cov lus luam khaw cia, tiam sis nws twb tau yeem tseg lawm hais tias yuav tsis ua teeb meem dab tsi.

Yog ib qhov ruam! Neeg lwm lub hnub qub cov neeg los nyob ntiajteb lov! Zoo li ib yam lus uas qhia rau menyuam yaus! Txawm yog Dawkin qhov kev xav muaj tseeb, los yeej tseem piav tsis tau meej tias neeg pib qhov twg lov! Peb pom, Stein zaj yeeb-yaj-kiab, tej no yog neeg ntiajteb txhob txwm lam hais kom dim ntawm qhov kev ntseeg txog Vajtswv xwb.

C. S. Lewis hais tias “kuv siv lo lus txuj ci tseem ceeb txog rau tej yam hwjchim uas neeg ua tsis tau” tsis tag li C. S. Lewis hais tias “yog peb tsis lees yuav Vajtswv, peb yeej tsis ntseeg tej txuj ci tseem ceeb lov? Yeej yog li ntawd, yog li ntawd.” (Miracles, pp. 105, 9).

C. S. Lewis txhais tau hais tias yuav tsum muaj Vajtswv thiab muaj hwjchim tseem ceeb, koj tsis tag cheem tsum ib tug neeg uas tuaj lwm lub hnub qub coj neeg tuaj nyob rau ntiajteb, yog muaj Vajtswv, nws yeej muaj peev xwm ua txuj ci tseem ceeb (tsim neeg los ntawm qhov tsis muaj dab tsi kiag li) Yexus hais tias “Ntawm Vajtswv txhua yam yeej ua tau” (Malakaus 10:27).

Kuv niam los hloov dua siab tshiab thaum muaj hnub nyoog 80 xyoo, yeej tsis paub tau hais tias nws twb xwb hloov dua siab tshiab ua ntej ntawm lawm, tsis muaj li, qhov kuv yuav qhia yog hais tias qhov uas nws lov hloov dua siab tshiab ntawd, vim Vajtswv lub hwjchim xwb, tiam sis kuv yuav tsis los hais txog qhov no rau nej, kuv yuav los hais txog Vajtswv lub hwjchim ua ntej, nws yuav los hloov dua siab tshiab, Kuv nrog kuv tsev neeg nyob rau pem New York, kuv niam nyob deb txog li ntawm Peb txheeb mais, los sis hauv nroog Los Angeles. Thaum kuv thov Vajtswv cia li xav txog kuv niam, kuv paub tias nws yuav tsum los txais yuav kev cawmdim, kuv thiaj hu xovtooj rau Dr. Cagan thiab hais kom nws mus coj kuv niam los lees yuav Yexus, kuv hais rau nws tia, Vajtswv hais rau kuv tias kuv niam yuav tsum los txais yuav kev cawmdim tam sim no. nws thiaj li mus coj kuv niam los cuag Vajtswv yam tsis muaj teeb meem dab tsi – nws lub neej hloov tag nrho husi, yog, nov yog txuj ci, tiam nov tsis qhov kuv yuav los qhia rau hnub no, kuv paub tau licas hais stias kuv niam yuav los hloov dua siab tshiab? Vim nyob ib qhov, nws nyob ib qhov, tiam sis nov yog Vajtswv lub hwjchim

Kuv niam tug kheej los yeej tsis ntseeg txog tej hwjchim zoo li no, vim ua ntej ntawd, nws kuj ntseeg tias neeg yug ntawm liab los, tiam sis Vajtswv lub hwjchim hloov nws, thawj yam yog Vajtswv qhia tias nws yuav los hloov dua siab tshiab, ob, nws cia los hloov dua siab tshiab, qhov peb yeej tshwm rau lwm qhov thiab – kuv tug kheej los zoo li no thiab

Ob peb hli tom qab nws hloov dua siab lawm, kuv tau coj nws thiab Ileana thiab kuv cov tub mus saib kuv ib tug xeeb ntxwv, nws muaj ib cov phooj ywg uas haus dej haus cawv, lawv cov poj niam los zoo tib yam thiab, nws paub tias kuv yog ib tug xibhwb, nws thiaj los zaum saum rooj, ze rau ntawm kuv, hais rau kuv “Tej txuj ci ntawm tshwm sim tau licas? Nws yug tau 5,000 tug neeg los ntawm ob peb tug ntse tau licas? Nws sawv hauv qhov tuag tau licas? Hiav txwv liab faib tau ob sab tau licas? Ha, ha, ha!”

Kuv tsis hais dab tsi, vim kuv tsis xav nrog kuv tug xeeb ntxwv ntawd sib ceg to nws lub tsev, kuv niam zaum ntawm kuv ib sab, kuv saib kuv saib kuv niam lub qhov muag, tsis muaj leej twg hais lus rau nws thaum nws zoo lintawd! Nws txawm ntsia ib tug poj niam ua haus dej haus cawv, thiaj li hais lus nrov nrov tias “Koj puas ntseeg Vajtswv?” tug poj niam ntawd lub ntsej muag dawb tag huv si, nws thiaj li hais tias “Tej zaum kuj ntseeg thiab” Kuv niam tuav nws tes, thiab hais nrov tias “Dabtsi yog koj teeb meem?” Lub sijhawm ntawd tsis muaj leej twg hais lu li lawm, tej no vim yog Vajtswv lub hwjchim tsis pub peb sib ceg!

Sim saib, yog koj ntseeg Vajtswv – zoo tib yam li C. S. Lewis qhia tias – yuav tsis sib ceg txog Vajtswv lub hwjchim! Zoo li Yexus hais tias “Ntawm Vajtswv txhua yam yeej ua tau.” Qhov no thiaj li coj peb los rau ntawm qhov tug ntxhais nkauj xwb yug tug Tswv Yexus, kuv yuav muab ob yam coj los qhia rau nej hais tias yeej “muaj tseeb” tias Yexus yug los ntawm tug ntxhais nkauj xwb, tiam qhov “tseeb” nov xwb thiaj yuav ua rau kom koj ntseeg Vajtswv, yuav pab tsis tau dab tsi rau tug neeg uas tsis ntseeg tias Vajtswv ciaj sia

I. Ib, tug poj niam uas yug Yexus ntawm yeej qhia muaj tseeb hauv Vajluskub qub.

Thawj yam hais txog tug poj niam yug Yexus muaj nyob rau hauv lub vaj A-dees, tom qab tsis ntev nkauj iab thiab nraug oos ob tug poob rau kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv, vim lawv mus mloog Ntxwnyoog, thiab poob rau kev txhaum, Vajtswv hais rau Ntxws-nyhoo,

“Kuv yuav muab kev yeej ncuab tso nruab nrab ntawm nws thiab tug poj niam, thiab nkawd cov xeeb ntxwv, lawv yuav tsoo nws tau hau, thiab lawv yuav tom nws kotaw” (Chivkeeb 3:15).

Ntawm no yog thawj zaug uas Vajtswv qhia txog tug nkauj xwb uas yug menyuam, tug poj niam no cov xeeb ntxwv yuav tsoo nab lub tau hau, cov ntseeg Luthawjleej ib tug neeg txawj ntse rau seem Vajluskub qub uas yog Dr. Claus Westemann (1909-2000) hais tias, “Nyob rau lub sihawm Irenaeus (130-202) cov ntseeeg lis kev totaub txog cov lus hais ua ntej txog Tswv Yexus (thiab Maslis), ‘tug poj niam cov xeeb ntxwv’ hais txog txhua tug neeg uas cov ntseeg (Yexus) thiab cov uas tsoo nab lub tau hau [Ntxwnyoog]…Nov yog Irenaeus txhais Vajlubkub tsis hais rau cov Katoliv yog cov lwm pawg ntseeg” (Claus Westermann, Ph.D., Genesis 1-11: A Commentary, Augsburg, 1984, p. 260).

Dr. Henry M. Morris hais tias, ‘tug poj niam no coc xeeb ntxwv’ yog hais txog A-vas cov menyuam yav tom ntej uas muaj txiv tsis yog neeg, vim tug neeg ntiajteb…yeej tsis muaj peev xwm yuav ua tau…Vajluskub hais txog txiv neej xwb, yog li ntawd “Xeem ntxwv, yuav los ntawm yog los xeeb rau [Maslis] lub cev yog los ntawm Vajtswv lub hwjchim, yog li no Nws [Yexus] thiaj li tsis muaj kev txhaum zoo li neeg ntiajteb zoo li Adas lwm tug menyuam, vim nws los tug Cawm neeg txhaum, yog li no cov cev Vajtswv Txojlus thiaj li hais txog tug nkauj xwm yuav Yexus” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, World Publishing, 1995, p. 13; note on Genesis 3:15).

Peb thawj nqe Vajluskub kuj nyob rau Vajluskub Qub, tug cev Vajtswv lus uas yog Yaxayas hais tias,

“Tug ntxhais nkauj xeeb yuav xeeb menyuam, thiab yug tug tub ntawd, thiab hu nws ua E-masnu-ees” (Yaxayas 7:14).

Lo lus “Nkauj xwb” los ntawm lus Henplais yog “almah” hais tau zaig nyob rau Vajluskub Qub txog cov ntxhais uas tseem tsis yuav txiv, Edward E. Hindson hais tias “yog lo lus [siv] rau tug ntxhais nkauj xwb, Vajluskub siv almah yog hais txog cov poj niam tsis tau yuav txiv” (Edward E. Hindson, “Isaiah’s Immanuel,” Grace Journal 10, Fall, 1969, p. 7). Tug neeg txawj ntse uas yog J. Gresham Machen hais tias “Tsis muaj ib qhov twg hauv Vajluskub Qub uas lo lus almah yuav tsis siv rau cov ntxhais nkauj xwb” (J. Gresham Machen, Ph.D., The Virgin Birth of Christ, Baker Book House, 1965, p. 288).

Tiam qhov tseeb uas qhia tau meej tias lo lus “almah” txhais tias “nkauj xwb” yog los ntawm cov xibhwb uas nyob ntau txhiab xyoo ua ntej Yexus, muaj txog cov neeg xibhwb uas yog Labnpais thoob ntiajteb txhais Vajluskub ntawm lus Henplais los ua lus Kislis, vim yog cov lus uas neeg Yudas nyob rau tebchaws Loos hais, yog li ntawd cov Labnpais no yog cov uab txhua tug yeej lees hais tias yog cov txawj ntse rau lub sijhawm ntawd, yog sijhawm 200 ua ntej Yexus. Yog li ntawd cov neeg ntxawj ntse uas yog Henplais no thiaj li txhaus lo lus “almah” uas yog nyob rau Yaxayas 7:14 los ua lus Kislis yog “Parthenos” – uas yog txhais tias nkau xwb – hais txog tug poj niam uas tsis ntau nrog ib tug txiv neej twg pw ua nkauj ua nraug kiag li. 70 tug Labnpais txhaus Vajluskub Qub ntawm lus Henplais los uas lus Kislis, phau no hu ua Septuagint, Dr. Ben Witherington III hais tias yog “almah” tsis tau txhais tau tias “nkauj xwb” yog ib qhov nyuaj uas yuav pom txog tias yog vim licas cov [Labnpais] uas txhais Vajluskub uas yog phau LXX [the Septuagint] tau siv lo lus “Parthenon” zoo ib yam li lus Kislis” (Ben Witherington III, Ph.D., “The Birth of Jesus,” Dictionary of Jesus and the Gospels, InterVarsity Press, 1992, p. 64).

Txhua yam lus qhia tseeb no yog qhia tias Lanpais yeej hais yog lawm thaum lawv txhais Yaxayas 7:14 li no

“Tug ntxhais nkauj xeeb yuav xeeb menyuam, thiab yug tug tub ntawd, thiab hu nws ua E-masnu-ees” (Yaxayas 7:14).

Ib tug ntxhais nkauj xwb uas nyob rau keebkwm xwb, thiab tau txais Vajtswv lub hwjchim, yog Maslis, Tswv Yexus niam.

II. Ob, tug Ntxhais Nkaujxwb uas yug Yexus yeej muaj tseeb nyob rau Vajluskub Tshiab.

Thov nthuav nej phau Vajluskub rau Mathais 1:23.

“Tug ntxhais nkauj xwb yuav xeeb menyuam, thiab yug tug menyuam tub ntawd, thiab yuav hu nws lub npe tias E-manu-ees, txhais tau hais tias, Vajtswv nrog peb nyob” (Mathais 1:23).

Yausxej tau qhaib Masli lawm, yog ua ntej nkawd yuav sis yuav “Nws yuav yeej menyuam los ntawm Vajntsujplig” (Mathais 1:18), Raws li neeg ntiajteb, Yauxej xav hais tias Maslis yuav tsum deeg luag nraug xwb, nws thiaj li xav hais tias yuav thim kev qhaib thiab tsis yuav Maslis lawm, nws xav txog qhov no nyob rau kev npau suav, lub sijhawm ntawd Vajtswv tug Tub txib thiaj los hais rau nws tias “Tsis txhob ntshai mus coj Maslis los ua koj poj niam: vim nws lub cev xeeb menyuam los [ntawm] Vajntsujplig lub hwjchim” Tug tub txib thiab lis muaj Yaxayas 7:154 rau Yauxej,

“Tug ntxhais nkauj xwb yuav xeeb menyuam, thiab yug tug menyuam tub ntawd, thiab yuav hu nws lub npe tias E-manu-ees, txhais tau hais tias, Vajtswv nrog peb nyob” (Mathais 1:23).

Vajtswv tug Ntsujplig uas tug tshoov neeg lub siab koj txhais Mathais 1:23, yog li no “Parthenos” yog lo lus uas Vajtswv tshov siab.

Kuv yuav mus rau Vajluskub tshiab saib neeg paub Tswv Yexus tau licas, kuv yuav mus saib cov neeg uas nrog Nws yog ntawd xav licas. Kuv yuav pib ntawm Yauxej, nws txiv uas tu nws hlob.

Kuv yuav pib ntawm Yauxej, uas yog Yexus txiv uas tu nws hlob, Yauxej ntseeg txog qhov Tswv Yexus yug los ntawm Vajtswv ntsujplig.

“Yauxej thiaj li tsim los thiab ua raws li tug Tubtxib qhia nww, thiaj li mus coj nws poj niam los nrog nws nyob, tiam sis txhob nrog nws pw txog thaum yug tug menyuam no lawm thiab hu nws npe YEXUS” (Mathais 1:24-25).

Tug tom ntej yog Maslis, zoo li Yauxej, ua ntej ntawd nws kuj tsis ntseeg tias nws yuav xeeb tau menyuam los ntawm qhov tsis tau nrog txiv neej pw uake, nws hais tsias “qhov ntawd yuav ua tau licas, sim saib kuv twb tsis pau bib tug txiv neej?” (Lukas 1:34).

“Thiab tug Tubtxib thiab tej nws hais tias, Vajntsujplig yuav los rau saum koj, Vajtswv lub hwjchim yuav los roos koj, yog lintawd tug menyuav dawb hu yuav yug los thiab hu hais tias Vajtswv Leejtub” (Lukas 1:35).

“Tsis muaj ib yam uas Vajtswv yuav ua tsis tau” (Lukas 1:37).

Tom qab ntawd, Malis tug kheej thiaj li los ntseeg qhov ntawd, nws hais tias “Kuv yog Vajtswv ib tug ntxhais qhev, thov kom mus rau li cov lus koj hais ko.”

“Tug menyuam uas dawb huv yuav yug los, thiab hu nws ua Vajtswv Leejtub” (Lukas 1:35).

Txuav ntxiv mus yog Tswv Yexus tug kheej, Yexus hais tias,

“Vim yog Vajtswv hlub neeg ntiajteb, nws thiaj li tso nws ib leej tub los, yog leej twg ntseeg nws thiab cia siab yuav tau txais txoj sia ntev dhawv mus ib txhi” (Yauhas 3:16).

Yexus hais tias nws Vajtswv “ib leeg tub” txuas ntxiv mus yog Vajtswv tug kheej, Yauhas tug muab neeg ua kevcai rau dej tau muaj Yexus ua kevcai rau dej rau nram tug dej Yeledees. Lub sijhawm ntawv thiab muaj ib lub suab tuab saum ntuj hais tias “Nov yog kuv tug tub ua kev hlub, kuv txaus siab rau nws heev” (Mathais 3:17), Yauxej, Maslis, Yexus tug kheej, Yauhas tug muab neeg ua kev cai raus dej, Vajtswv Vajleetxiv – txhua tug puas lees hais tias Nws yog Vajtswv Leejtub – qhia tias nws yug los ntawm ib tug nkauj xwb.

“Tug menyuam uas dawb huv yuav yug los, thiab hu nws ua Vajtswv Leejtub” (Lukas 1:35).

Kuv tau nyeem Vajluskub Tshiab, kuv kuj pom tias cov ntsujplig phem “quaj tias peb ua dabtsi rau koj, Yexus, Vajtswv Leejtub? Koj thiaj li tuaj ua li no rau peb?” Yog, txawm yog cov ntsujplig phem ntawm los yeej paub tias tug metub uas yog Vajtswv Leejtub! Thaum Yexus nug Nws cov thwjtim, “Nej xav tias kuv yog Leejtwg?” Petus hais tias “Koj yog Khetos, Vajtswv tug ciaj sia Leejtub” (Mathais 16:16), Tsis tag Yauhas uas yog Yexus tug thwjtim paub Nws zoo tshaj plaws, Yauhas thiaj li hais tias, “Cov lus sau no, kom nej thiaj li ntseeg tias Yexus yog Khetos, Vajtswv Leejtub” (Yauhas 20:31), Tsis tag li Yauhas tseem hais tias “Peb qhov kev txoo txws nrog rau VajLeejtxiv, thiab nws leejtub uas yog Yexus Khetos” (1 Yauhas 1:3). Yog, Yauhas paub Yexus zoo tshaj lwm tug, qhia tias Nws yog los ntawm tug ntxhais nkauj xwb thiab yog Vajtswv Leejtub, hu Nws tias Yexus yog Vajtswv “tib leej tub” (Yauhas 1:18), Lub sijhawm thaum xibhwb Povlauj hloov dua siab tshiab, “nws txawm mus qhia txog Yexus nyob rau lub cov tsev pehawm, tias nws yog Vajtswv Leejtub” (Teshaujlwm 9:20), nov yog lus pov thawj los Yexus cov Thwjtim, vim qhov lawv paub “yog Vajtswv lub hwjchim” uas yog nws los ntawm tug ntxhais nkauj xwb uas yog Maslis, hu tias “Vajtswv Leejtub” (Lukas 1:35), Yexus lo lus kawg saum ntoo Khaub lig, nws “quaj nrov nrov tias [thiab] Kuv txiv, kuv muab kuv tug ntsujplig fij rau koj” (Lukas 23:46), lub sijhawm ntawd tug tub rog uas muaj Yexus ntsia saum ntoo Khaug li txawm cia li txog caug ntua thiab hais tias “Muaj tseeb tiag no yog Vajtswv Leej tub” (Malakaus 15:39)

Cov neeg uas thuam Vajtswv Leejtub, tsuas yog cov neeg uas ntsia nws rau saum ntoo Khaub lig, cov neeg phem no nrhiav kev “tua nws, vim yog qhov nws rhuav tsem qhov kev ntseeg hnub Xanpataus xwb, tiam sis tseem yog qhov hais tias Vajtswv yog Nws txiv” (Yauhas 5:18). Lawv qw rau Nws rau lub sijhawm Nws raug kev txom nyem “Yog koj yog Vajtswv Leejtub, cia li nqe saum ntoo Khaub lig los” (Mathais 27:40), Tiam sis yog nws los saum ntoo Khaub lig los, qhia tias nws mus mloog cov neeg no lus lawm, yuav qhias tias Nws tsis yog Vajtswv Leejtub!

Tug menyuav dawb hu uas yog Vajtswv Leejtub nqi saum qaum ntuj los xeeb rau Maslis lub cev, yug los tuag saum ntoo Khaub lig theej peb tej kev txhaum, Nws nrog peb nyob, thiab Nws cov Ntshav ntxuav peb tej kev txhaum hu si.

Kuv tseem tsis tau los hais nqe kawg nyob rau Vajluskub nqe no, kuv yuav los hais txog Yaxayas 7:14 uas yog phau Septuagint tau sau nyob rau Mathais 1:23,

“Tug ntxhais nkauj xwb yuav xeeb menyuam, thiab yug tug menyuam tub ntawd, thiab yuav hu nws lub npe tias E-manu-ees, txhais tau hais tias, Vajtswv nrog peb nyob” (Mathais 1:23).

Nov yog lo lus E-mas-nu-eees txhais, yog tias “Vajtswv nrog peb nyob” nov yog tug ntxhais nkauj xwb yug nws los, Nws yog “Vajswv nrog peb nyob”.”

Thaum kuv tseem yog menyuam me me kuv paub tias nov yog Vajtswv, kuv nrog Nws tham tiam sis kuv tsis paub Nws meej, kuv tsuas paub tias nws yog tug Vajtswv uas tsim tej paj zoo nkauj ntawd! Kuv paub Vajtswv thaum kuv nyob ib leeg, yog lub sijhawm thaum tab tom taug kev mus nram Alibxaunaj – lub sijhawm ntawd nag los hlob heev – lub sijhawm ntawd zoo li lub ntiajteb no muaj tej yam tsw vim yog los nag, yuav tsum yog Vajtswv ua tug tsim xwb, Tiam sis kuv tsis paub Nws, kuv tsuas paub tias yuav tsum muaj Vajtswv xwb rau lub sijhawm peb muab kuv pog lub cev mus log kuv quaj heev, ua rau kuv paub tias Vajtswv tau nqis los, yuav tsum yog Vajtswv, tiam sis kuv tsis paub nws yog leej twg

Tiam sis muaj ib tag kis Yexus tau nqis los thiab cawm kuv tug ntsujplig, Ntawd yog qhov txawv! Nws lub npe yog E-masnu-ees – Vajtswv nrog peb nob! Nws cov ntshav ntxuav peb, Nws cov lus txhawb peb zog, Nws nrog peb nyob ua rau peb tsis ntshai, Yexus – peb tug E-masnu-ees – Vajtswv nrog peb nyob! Kuv nyiam Charles Wesley (1707-1788) hais txog kev mus thov Vajswv rau hmo ncig zog!

Txhawb nqa Yexus tug nyob saum ntuj
   Yexus yog Vajtswv nyob mu sib txhi;
Hmo Nws tau nqi los rau ntiajteb,
   Los xeej rau tug nkauj xwb lub cev:
Nws yog Vajtswv yug los rau peb pom;
   Yog Vajtswv los yug ua neeg,
Yexus, peb tug E-masnu-ees
   “Thov kom tug Vajntxwv no tau meej mom”
(“Hark, the Herald Angels Sing,” Charles Wesley, 1707-1788).

Kuv thov Vajtswv kom koj cia siab rau Yexus thiab raug cawm ntau txoj kev rau txim rau kev txhaum, raug ntxuav los ntawm Nws cov Ntshav dawb huv, Vajtswv tug nyob saum ntuj, kuv kom yuav muaj qee leej yuav los rau koj Leejtub thiab rau cawmdim nyob rau hmo no, Amees!


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Mathais 1:18-25.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Hark, the Herald Angels Sing” (Charles Wesley, 1707-1788).


TXHEEJ TXHEEM

QHOV TSEEB NTAWM TUG MENYUAM DAWB HUV

PROOFS OF THE VIRGIN BIRTH

Tug qhia Dr. R. L. Hymbers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tug ntxhais nkauj xeeb yuav xeeb menyuam, thiab yug tug tub ntawd, thiab hu nws ua E-masnu-ees” (Yaxayas 7:14).

(Malakaus 10:27)

I.   Ib, tug poj niam uas yug Yexus ntawm yeej qhia muaj tseeb hauv Vajluskub qub, Chivkeeb 3:15.

II.  Ob, tug Ntxhais Nkaujxwb uas yug Yexus yeej muaj tseeb nyob rau Vajluskub Tshiab, Mathais 1:23, 18; 24-25; Lukas 1:34, 35, 37;
Yauhas 3:16; Mathais 3:17; Yauhas 1:34; Mathais 16:16;
Yauhas 20:31; I Yauhas 1:3; Yauhas 1:18; Acts 9:20; Lukas 23:46;
Malakaus 15:39; Yauhas 5:18; Mathais 27:40.