Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TXHUA YAM KUV XA TAU YOG YEXUS

ALL I NEED IS JESUS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub tsib hli ntuj 3, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, May 3, 2014

“Kuas Vaajtswv coj mej lug nrug Yexu Kheto koom ua ib txujsa. Yexu Kheto yog Vaajtswv tug tswvyim kws Vaajtswv pub tsua peb. Vaajtswv kuas Yexu coj peb lug nrug Vaajtswv sws raug zoo, peb txha tau ua Vaajtswv le tuabneeg hab txha dim peb lub txem. Tej nuav muaj lawv le tej lug kws sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, tug kws yuav khaav theeb, tsuas kheev nwg khaav has txug tej kws Vaajtswv tau ua lug lawm xwb” (1 Kaulithaus 1:30, 31).


Peb cov lus qhuab qhia hnub no nyob rau 1 Kaulithaus tshooj ob, Kl. Prudhomme twb nyeem rau dhau los lawm. Xibhwb Povlaub hais tias tsis muaj coob uas yog cov neeg txawj ntse, los muaj cov (muaj hwjchim) los tsis muaj cov neeg (zoo) yog cov los txais yuav kev cawmdim. Vim lawv xav tias tsis cheemtsum Vajtswv. Yam lawv ntshawv yog khoom ntiajteb. Lawv tsis kam tiv kev txom nyem, los kwv tug ntoo Khaublig raws Yexus qab.

Xibhwb Povlauj hais rau cov ntseeg hauv nroog Kaulithaus tias lawv tsis muaj cov neeg txawj ntse thiab neeg npluanuj coob nyob rau pawg ntseeg. Tiamsis Vajtswv yuav xaiv lawv los ua Nws dej num, neeg ntiajteb yuav hu cov neeg no tias yog cov ruam, thiab tsis muaj zog, thiab tsis tseemceeb. Vajtswv xaiv cov neeg zoo li no “mus qhia rau cov” neeg txawj hauv ntiajteb. Yeej muaj tseeb li no tiag. Neeg ntiajteb yeej pom tias cov ntseeg tsis tseemceeb dabtsi. Tiam sis lawv totaub yuamkev lawm, cov neeg tsis txawj ntse no yog cov yuav thoob tebchaws Loos, thiab hauv qab ntuj. Vajtswv siv cov neeg uas tsis muaj hwjchim mus cob qhiab nom tswv Loo, Vajtswv kuj ua haujlwm li no thiab rau tebchaws Suav. Zoo li zaj nkauj no, “Kev ntseeg yuav kovyeej lub ntiajteb.” Thaum peb pom tias neeg Amelikas yuav ploj tag mus, los tseem tshuav cov ntseeg nyob rau tebchaws no.

Kuv ntseeg yuav kov yeej lub ntiajteb!
Au, Vajtswv tug chwjchim kov yeej ntiajteb.
   (“Faith is the Victory,” John H. Yates, 1837-1900).

Vajtswv hu cov neeg ruam li peb kom peb thiaj li khav tsis tau, “Kom tsis muaj leejtwg khav theej rau Vajtswv tau” (1 Kaulithaus 1:29). Dr. J. Vernon McGee hais tias, muaj coob leej ntau tug uas qhia Vajtswv Txojlus “lawv qhia rau cov neeg tseemceeb uas yog [qhov kev ntseeg uas tseemceeb] – rau cov neeg txawj ntse, cov thawjcoj, thiab cov uas yog nom tswv. Tiamsis Vajtswv hais kom qhia rau txua haiv neeg. Vajtswv hu cov neeg zoo li koj thiab kuv no” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 12)

Nej puas paub hais tias peb pawg ntseeg tsis tau qhia Vajtswv txoj lus rau cov neeg nplua nuj thiab neeb muaj suab npe xwb? Nej puas xav tias yog vim licas? Vajtswv Txoj lus ntawm no qhia tias,

“Cov kwvtij, mej swm ua tuab zoo xaav saib thaus Vaajtswv hu mej lug ntseeg, mej yog tuabneeg zoo le caag. Suavdawg puav leej pum tas, mej cov tsw muaj pes tsawg leej txawj ntse lossws paub qaabhau lossws nrug luas ua num ua tswv. Kuas yog Vaajtswv pum zoo xaiv tej kws tuabneeg suav has tas, tsw tseem ceeb, sub cov tuabneeg kws muaj tswvyim txha txaaj muag. Hab Vaajtswv xaiv tej kws tuabneeg suav has tas, tsw muaj fwjchim, sub cov tuabneeg kws muaj fwjchim txha poob ntsej muag. Vaajtswv xaiv tej kws tuabneeg thuaj hab saib tsw taug, hab suav has tas tsw tseem ceeb, sub tej kws tuabneeg suav has tas tseem ceeb txha puam tsuaj moog. Vaajtswv ua le ntawm mas txha tsw muaj ib tug muaj cuab kaav khaav tsua Vaajtswv has tas, nwg yog tug kws muaj fwjchim” (I Kaulithaus 1:26-29)

Koj pom lawm, peb paub ntev los lawm hais tias, peb coj tsis tau cov neeg npluanuj thiab neeg muaj suav npe tuaj rau pawg ntseeg tuaj mloog Vajtswv Txojlus, thaib txais yuav kev cawmdim. Peb pawg ntseeg loj hlob vim peb tshaj tawm rau cov tub ntxhais hluas uas tseem kawm ntawv. Neeg ntiajteb xav tias cov hluas no yog cov ruam. Tiamsis Vajtswv siv neej qee tug, tiam sis tsis hu cov neeg nplua nuj thiab neeg muaj suav npe! Vim Nws paub tias tsawg tug ntawm cov neeg no yuav los mloog cov lus qhia txog Tswv Yexus! Lawv pom lawv tug kheej zoo xwb, lawv nyiam yam nyob hauv ntiajteb tsis kam los ua ib tug ntseeg. Vajtswv thiaj li dhau lawm mus lwm qhov lawm. Nws tsis siv neeg los hu cov neeg no. Nws hu cov tub ntxhais hluas. Hu nej los txais yuav kev cawmdim. Vajtswv Txojlus ntawm no qhia tias yog ib qhov tseemceeb uas Vajtswv hu peb, cawm peb dim ntawm Tswv Yexus!

“Kuas Vaajtswv coj mej lug nrug Yexu Kheto koom ua ib txujsa. Yexu Kheto yog Vaajtswv tug tswvyim kws Vaajtswv pub tsua peb. Vaajtswv kuas Yexu coj peb lug nrug Vaajtswv sws raug zoo, peb txha tau ua Vaajtswv le tuabneeg hab txha dim peb lub txem. Tej nuav muaj lawv le tej lug kws sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, tug kws yuav khaav theeb, tsuas kheev nwg khaav has txug tej kws Vaajtswv tau ua lug lawm xwb” (1 Kaulithaus 1:30, 31).

Muaj peb lub ntsiab lus nyob rau Vajlukub nqe no.

I. Ib, qhov tshwjxeeb uas raug coj los cuag Tswv Yexus.

Vajtswv Txojlus ntawm no qhia tias, “Vim Vajtswv peb thiaj li los rau ntawm Tswv Yexus…” (1 Kaulithaus 1:30). “Hauv Nws” – ntawd yog “Hauv Vajtswv” Txhais tau li no tias, “Vim yog qhov Nws ua kom koj los nyob rau hauv Yexus.” Qhov no qhia tseeb tias Vajtswv ua tug coj koj los nyob rau hauv Yexu. Vajtswv hais rau tug cev Vajtswv lus uas yog Haucheyas, “Kuv coj lawv tawm los, vim yog hlub” (Haucheyas 11:4), Thiab Yexus hais tias, “Tsis muaj leejtwb los rau ntawm kuv, tsuas yog tug ua Leejtxiv ua tug coj los” (Yauhas 6:44). Cov neeg tiam tamsim “decisionism” qhia tias lawv muaj peevxwm los rau ntawm Vajtswv txhua zaug lawv xav los! Tiamsis Vajtswv Txojlus qhia tias, tsuas yog tug uas Vajtswv coj los xwb thiaj li lo tau rau ntawm Yexus. “Tsiam sis vim yog Nws, nej thiaj los tau ntawm Yexus.” “Vim yog qhov Nws uas, nej thiab los nyob rau ntawm Yexus.” Spurgeon txhais li no tias, “Ntawm Vajtswv peb thiaj lo nyob tau hauv Yexus.”

Yog xav li neeg ntiajteb xav tias lawv muaj peevxwm los rau ntawm Yexus, qhov no ruam tshaj plaws. Vim Vajtsw xwb yog tug coj nej los cua tau Yexus. Vajtswv xwb, tsa nej sawv, coj nej los kom uake nrog rau Tswv Yexus” (Efexus 2:6). Yog ib qhov zoo uas koj xav tias kom dim lawm. Koj hloov tsis tau koj tug kheej. Vajtswv xwb thiaj hloov koj tau. Koj tsis txhob xav tias yuav los cuag tau Yexus los koom “nrog Nws” Tsis yog! Tsis tau! “Vajtswv xwb thiaj coj koj los cuag tau Yexus” Vajtswv lub hwjchim coj koj los koom Tswv Yexus lub cev, thiab koom nrog Yexus uake. Yog ib qhov zoo uas los pom tau hais tias kom yog tug uas ploj lawm. Yog ib qhov zoo uas koj ntsib teebmeem thiaj li raug Vajtswv hu coj koj los rau ntawm Yexus. Yog ib qhov zoo uas ib tug ntseeg yuav tsum los xav txog qhov teebmeem nws ntsib uas rau nws thiaj li los cuag Yexus, koj raug coj los cuag Yexus! Cov ntseeg thiaj li hu zaj nkauj no,

Koj Txoj kev hlub qab zwj tshajplaws,
Cawm tau kom kuv dim plaws!
Kuv twb ploj lawm, nim no nrhiav tau,
Dig muag, nim no pom lawm.
   (“Amazing Grace,” John Newton, 1725-1807).

Au! Vajtswv yog tug zoo tshaj plaws, Nws Txoj kev hlub, coj kuv los koom ua ib nrog rau Yexus!

Tiamsis kuv xav nug nej qee tug, “Koj puas nyob hauv Yexus?” Xibhwb Povlauj puas tau hais rau koj tias, “Vim Vajtswv koj los nyob hauv Yexus lawm?”

Yexus yeej txaus siab lees yuav koj, yog koj txaus siab los rau ntawm Nws, tiamsis koj txhob tos ntev vim lub qhov rooj qheb ntawd yuav kaw ib hnub. Thaum Nau-ees los rau hauv lub nkoj, nws thiaj li dim. Lub nkoj ntawd piv zoo li Yexus. Nes puas xav tias yog vim licas Nau-ees thiab nws tsev neeg thiaj li los rau hauv lub nkoj? Thaum kuv los npaj cov lus qhuab qhia no, kuv kuj xav tau ntau yam txog qhov no. Tej zaum koj yuav xav tau lwm yam thiab, tiamsis kuv xav tias muaj peb yam.

1.  Ib, lawv tsis xav tias yuav muaj kev txiav txim los rau lawv – lawv tsis ntseeg tias muaj kev txhaum.

2.  Ob, lawv tsis ntseeg cov lus Nau-ees qhia. Nws yog tus “qhuab qhia uas ncajncees” (2 Petus 2:5). Tiamsis lawv tsis ntseeg nws cov lus qhuab qhia.

3.  Peb, lawv khavtheej muab hlob, tsis ntseeg tias lub nkoj ntawd yuav cawm lawv tau.


Kuv ntseeg muaj ib yam ntawm peb yam no ruj nej tsis pub los rau ntawm Yexus. Kuv yuav muab peb nqe lus no rov los hais dua. Rov los xav ib (ntau tshaj los tau) qhov ruj nej tsis pub los rau ntawm Yexus.

1.  Ib, lawv tsis xav tias yuav muaj kev txiav txim los rau lawv – lawv tsis ntseeg tias muaj kev txhaum.

2.  Ob, lawv tsis ntseeg cov lus Nau-ees qhia. Nws yog tus “qhuab qhia uas ncajncees” (2 Petus 2:5). Tiamsis lawv tsis ntseeg nws cov lus qhuab qhia.

3.  Peb, lawv khavtheej muab hlob, tsis ntseeg tias lub nkoj ntawd yuav cawm lawv tau.


Qhov no puas yog rau koj nyob rau hmo no thiab? Peb hais zoo ib yam li George Whitefield (1714-1770), “Neeg yeej tsis lees yuav [Yexus], thiab peb los yeej pab lawv tsis tau, txog rau thaum lawv qhov kev txhaum tsim txom lawv, thiab kom lawv los cuag Yexus” (George Whitefield, “The Duty of a Gospel Minister”).

Qhov no txawv koj licas? Koj yuav los tsis tau rau ntawm Yexus ntawm koj lub peevxwm – Koj yuav tsum los rau ntawm nws lossis yeem raug kev puas tsuaj. Cov xibhwb txheej thaum ub hu tias “Vajtswv Txojlus qhia” Nej yuav tsum raug qhia, raug qhia tias yuav tsum los ntawm Yexus. Tiamsis tseem muaj ib lub suab hais tias txhob mus rau ntawm Yexus. Yog li ntawd koj yuav ua licas? Koj xaiv khiav tawm hauv pawg ntseeg rov mus rau koj txoj kev qub, vim yog tias nyuaj heev dhau lawm. Los sis koj yuav mus hauv lub nkoj zoo Nau-ees thiaj nws tsev neeg.

“Mej yuav tsum ntxhuv sab quaj ntsuag. Mej cov kws luag luag mej ca le quaj. Mej cov kws zoo zoo sab mej ca le ntxhuv sab. Mej ca le leeg tsua Vaajtswv has tas, mej yog cov kws tsw tswm txaj, Vaajtswv txha le tsaa mej ua cov kws tswm txaj” (Yakausnpaus 4:9-10)

Dr. Martyn Lloyd-Jone hais tias,

      Peb txhawj thiab maj los “txiav txim siab.” Yog lub sijhawm uas koj ntsib kev txom nyem yog lub sijhawm ua koj yuav tsum ua Vajswv tsaug. Yog txhua tug neeg uas raug cawm dim ntawm lub qhov rooj uas coj rau kev tuag. Cov neeg txhaum uas raug cawm dim ntawm tub Tuabteb (Martyn Lloyd-Jones, M.D., The Assurance of Our Salvation, Crossway Books, 2000, p. 305).

Tswv Yexus xwb thiab cawm tau peb. Nej twb hnov kuv hais ntau zaug los lawm tias, Koj yeej tsis ntseeg thaum koj los ntsib ntawm koj tug kheej. Vajtswv paub qhov ntawd zoo.

Neeg tig los tawmtsam nws tug khee
Qhov kev xav no mus li no ntxiv.

Nws rau txim rau koj, Vajtswv yuav tsum coj koj los rau qhov chaw ua zoo li tag kev cia siab. Koj yuavtsaum raug uas kom cheemtsum tau Vajtswv. Koj yuav tsum raug ua zoo li tag kev vam kev cia siab rau koj tug kheej. Koj yuav raug coj los xav tias, “Kuv yuav nyog li no ntxiv tsis tau lawm! Kuv cov kev txhaum yuav tsum raug Yexus zam xwb!” Dr. Lloyd-Jones hais tias, “Tsis muaj leej xav los rau ntawm Yexus txog rau thaum nws tiv kev txom nyem txaus lawm” (Martyn Lloyd-Jones, M.D., God’s Way Not Ours, The Banner of Truth Trust, 2003, p. 71) Vajtswv yog tug ua kom koj xav tias yuav tsum qhov ntawd, thiab Vajtswv coj koj los rau ntawm Yexus kom nws pab cawm koj. Koj yuav qhov no tsis tau ntawm koj tug kheej. Coob leej tsis tau ntsib qhov no dua los. Lawv tsis tau coj mus ntsib teebmeem kom txaus nkaus, lawv thiaj tsis tau raug coj los rau ntawm Yexus. Qhov no, kuv thiaj tiv nqe lus no tias qhov tshwjxeeb uas raug coj los cuag Tswv Yexus, lod nrog Nws nyob” Vajluskub hais tias, “Hu ntau tug, tiam tsawg tug thiaj raug xaiv” (Mathais 22:14).

II. Ob, yam npaj tseg cia muaj txhij nyob rau hauv Yexus.

Zoo li kuv siv sijhwm rau nqe ib ntau dhau lawm. Tseem tshuav ib qhov tseemceeb thiab. Koj yuav txais tau yam ua tau npaj ntseg hauv Yexus txog rau thaum koj raug coj los rau ntawm Yexus, Yam npaj ntseg cia ntawm no tsuas yog rau tug uas yog Tswv Yexus cov neeg xwb, tug “uas nyob hauv Yexus.” Vajtswv Txojlus hais tias,

“Kuas Vaajtswv coj mej lug nrug Yexu Kheto koom ua ib txujsa. Yexu Kheto yog Vaajtswv tug tswvyim kws Vaajtswv pub tsua peb. Vaajtswv kuas Yexu coj peb lug nrug Vaajtswv sws raug zoo, peb txha tau ua Vaajtswv le tuabneeg hab txha dim peb lub txem” (1 Kaulithaus 1:30)

Tswvyim, kev ncajncees, kev raug ntxuav koj dawb huv, kev cawmdim – plaub yam ntawm no yog qhov Vajtswv cog lus raug tug uas “nyob hauv Yexus.” Ib, Vajtswv cog lus rau peb txog “tswvyim.” Thaum kuv los ntseeg tshiab, kuv xav tias tsis muaj leej twg yuav los pab kuv lawm, vim kuv niam thiab kev txiv sib nrauj lawm, kuv los tsis muaj haujlwm ua. Kuv nco tau kuv xav hais tias yuav tsum tsis txhob ua ib yam yuamkev. Txawm ib yam xwb los muaj peevxwm ua kom kuv ua tsis tau ib tug mus qhia Txoj Moo Zoo. Kuv thiaj li thov Vajtswv muab tswvyim rau kuv. Nws yeej muab rau kuv tiag tiag! Kuv pheej xav tias yog thaum kuv ntog lawm, yog Yexus tsis pab tsa kuv sawv ntshe kuv yuav sawv tsis tau rov qab los. Nws tau tsa kuv sawv los! Thiab nws muab tswvyim rau kuv! Muaj ib tug pog laus pom kuv puas thaum kuv tseem kawm ntawv, tsis ntev los no nws hais rau kuv tias, “Koj yog ib tug tub hluas uas kub siab ua txhua yam.” Tswv Yexus yog tug ua kom kuv yog neeg kub siab. Tswv Yexus yog tug muab tswvyim rau kuv. Vajluskub hais tias, “Kev hwm Vajtswv yog lub haupaus ntawm Tswv Yexus” (Pajlug 1:7).

Ob, Vajtswv cog lus rau peb txog “kev ncajncees.” Tswv Yexus tug kheej yog “tug ua rau peb…kom ncajncees.” Peb hnav nws qhov kev ncajncees – Ntawd yog Tswv Yexus ntag! Zoo li muaj ib zaj nkauj sau tias “Hnav Nws qhov kev ncajncees xwb, thiab tsis muaj kev txhaum hnub mus rau ntawm Nws lub zwm txwv” (“The Solid Rock”). Dab ntxwvnyoog los rau kuv ntau zaug hais rau kuv tias “Koj qhia tau licas? Koj los ua qhov haujlwm no tau licas?” Au, cov lus nyob rau Efexus tshooj ib qhia tau zoo heev! Hais tias, “Nws ua kom Vajtswv txaus siab rau peb. Tug neeg uas hlub Vajtswv, thiab raug cawm ntawm Nws cov ntshav” (Efexus 1:6, 7). Tug uas Yexus “hlub” kuv raug Tswv Yexus lees yuav. Kuv qhov kev ncajncees los ntawm Nws! “Hnav Nws qhov kev ncajncees xwb, thiab tsis muaj kev txhaum rau hnuv nyob ntawm lub zwmtxwv.” Thaum Dabntxwnyoog hais rau kuv tias zoo tsis txaus los qhia Vajtswv lus, vim tsem yog ib tug tub hluas xwb, kuv hais tau cov lus ntawd, “Nws yog tug ua [kuv] lees yuav kuv vim yog hlub” (Efexus 1:6). Qhov koobhmoov ntawd yog dabtsi! Dabntxwnyoog rhuav tshem licas. Hnov yog tiam kawm peb yuav kov yeej Dabntxwnyoog! “Lawv yuav kovyeej nws los ntawm Vajtswv tug menyuam yaj cov ntshav” (Qhia tshwm 12:11). Ib tug xibhwb mus tshajtawm nyob rau txawv tebchaws hais li no tias,

Kuv yuav sawv nyob rau hnub ntawd,
Leej twg yuav ua rau kom kuv ntshai?
Thaum kuv nyob rau ntawm nws cov ntshav
Kuv tej kev txhaum thiab kev txaj muag rau rhuav tshem.
   (“Jesus, Thy Blood and Righteousness,” Count Nicolaus Zinzendorf,
   1700-1760; translated by John Wesley, 1703-1791).

Txuav ntxiv, Yexus ntxuav kom peb yog neeg dawb huv. Vajntsujplig yog tug pab pab ntxuav peb kom dawb huv vim yog peb kom ua ib nrog rau Yexus. Yog leejtwg nyob hauv Yexus, nws tsis yog tug qub lawm los ntawm hloov qee yam xwb, tsis yog li ntawd! “Yog leej twg nyob hauv Yexus, nws tau lub neej tshiab lawm, lub neej qub dua lawm; txhua yam tshiab tag husi” (2 Kaulithaus 5:17)

Lub neej qub tsis yog xa mus kho tom tsev kho mob. Tiamsis xa mus ntsia rau tom ntoo Khaublig. Tsis yog tias mus hloov kuv kho dua tshiab, tiamsi yuav ua kom tuag thiab coj mus faus. Muaj ib txhia hais tias lawv muaj peevxwm los nca qha rau ntawm Tswv Yexus los txais yuav kev zam txim thiab kev ntxuav kom dawb huv, thiab los rau ntawm Mauxes tham xav ua neeg dawb huv! Qhov no pab koj tsis tau dabtsi! Qhov yuav pab kom koj dawb huv – Koj yuav tsum los cia siab rau Yexus, vim Nws yog lub haupaus ntawm kev cawmdim. Tug Yexu saum ntoo Khaublig xwb yog lub hauvpaus ntawm kev hlub! Yexus cawm peb dim ntawm kev txhaum, thiab Vajtswv ua kom peb yog “neeg dawb huv.” Cov ntsoov cov lus no,

Thaum mus rau qhov dej tob, kuv yuav hu koj,
Tug dej uas quaj ntsua yuav nyab kuv tsis tau,
Kuv yuav nrog koj tau txoj kev ua yog koobhmoov,
Thiab koj ntxuav kom kuv yog neeg dawb huv.
   (“How Firm a Foundation,” George Keith, 1638-1716).

Qhov kawg uas Vajtsw cog lus rau peb yog Tswv Yexus los “cawm peb dim” Tiam sis muaj ib txhia hais tias, “Qhov tsis yog thawjyam npaj rau peb lov?” Yog, tiamsis li cas los yog qhov kawg. Yog koj yog tug ntseeg, koj dim ntawm lub txim, tiamsis koj tseem tsis tau raug cawm kom dim ntawm Nws lub hwjchim. Txawm koj tuag los yeej tseem tsis tau txais qhov kawm cawmdim no, koj tseem tabtom “tos nws cawm koj, cawm peb lub cev” (Loo 8:23). Peb qhov kev cawmdim hauv Yexus yuav tau tiag thaum Yexus los zaum ob.

“Thaus tug tswv Yexu lug sau ntuj lug, suavdawg yuav nov ib lub suab hu nrov nrov sau ntuj, hab yuav nov tug thawj tubkhai sau ntuj lub suab hu, hab yuav nov Vaajtswv lub suab raaj suab xyu nrov. Tes cov ntseeg Yexu Kheto kws tuag lawm yuav sawv huv qhov tuag lug Tes Vaajtswv le maav qaws peb cov kws tseem muaj txujsa nyob, nrug cov tuabneeg ntawm ua ke nrug fuab nrug cua moog ntswb tug tswv sau ib ntaa ntuj, mas peb yuav nrug tug tswv nyob moog ib txhws le” (1 Thexalaunike 4:16-17)

Txawm kuv cev qub los raug hloov mus ua kom zoo li kuv tug Cawmseej. Thaum kawm peb yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los – thiab nyob kaj siab mus tag ib txhi, vim yog peb nyob hauv Yexus, thaum pib mus txog rau thaum kawg ntawm txoj kev cawmdim. Kuv yuav hais luv nyob rau nqe kawg xwb.

III. Peb, Peb hu nkauj qhua Tswv Yexus vim qhov nws cawm peb dim thiab npaj rau peb.

Kuv xav los hais nqe lo no ntxiv

“Kuas Vaajtswv coj mej lug nrug Yexu Kheto koom ua ib txujsa. Yexu Kheto yog Vaajtswv tug tswvyim kws Vaajtswv pub tsua peb. Vaajtswv kuas Yexu coj peb lug nrug Vaajtswv sws raug zoo, peb txha tau ua Vaajtswv le tuabneeg hab txha dim peb lub txem. Tej nuav muaj lawv le tej lug kws sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, tug kws yuav khaav theeb, tsuas kheev nwg khaav has txug tej kws Vaajtswv tau ua lug lawm xwb” (1 Kaulithaus 1:30, 31).

Koj pom lawm, cov phoojywg, Peb yuav ua tau ib tug ntseeg nyob rau ntawm Yexus. Txhua tug uas paub Yexus yeej txaus siab qhuas nws – yog koj yuav khav cia li khav hauv Yexus yam nws ua rau nej.

Kuv ntxub los hnov cov lus zoo li no “ua timkhawv” uas hais txog cov neeg uas los hais txog nws tug kheej nkaus xwb, zoo li cov neeg tsis paub Vajtswv, hais mus hais los txog tug kheej, qhov kev tawm tsam, kev tiv thaiv lawv tug kheej. Lawv nyiam los xaus rau lo lus no – “thiab kuv cia siab rau Yexus.” Lawv muab Yexus ntsia rau ntawm ntoo Khaublig. Lawv siv sijhawm los qhuas lawv tug kheej, lawv lub neej – lawv mam los hais txog Yexus ua qhov kawg! Kuv mob taubhau rau cov lus timkhawv zoo li no! Kuv xav tias Yexus los mob taubhau ib yam nkas!

“Nwg khaav has txug tej kws Vaajtswv tau ua lug lawm xwb”
      (1 Kaulithaus 1:31).

Thaum koj los hais lus timkhwv yuav tsum ua tib zoo xav tib zoo hais qhua tug Cawmseej! Koj yuav tsum hais zoo li tug neeg muaj tswvyim, ncajncees, raug ntxuav thiab raug cawm hauv Tswv Yexus! Koj yuav tsum muaj peevxwm hais thiab qhua tug Cawmseej.

Tam sim no muaj ob peb lo lus rau cov uas tseem tsis tau dim. Koj puas los thia txais Yexus cov koobhmoov? Yexus cawm koj rau lub sijhawm koj los cia siab rau nws. Nws cov ntshav yuav ntxuav koj tej kev txhaum. Koj puas yuav los rau ntawm Nws? Los yog koj yuav tsis lees yuav Nws thiab tig mus nyob rau lub neej qub uas coj koj mus poob rau tub Tuagteb? Koj yuav tej licas?

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 1 Kaulithaus 1:26-31
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“All I Need” (Tsis paub tug sau).


TXHEEJ TXHEEM

TXHUA YAM KUV XA TAU YOG YEXUS

ALL I NEED IS JESUS

Tug qhia Dr. R.L. Hymers, Jr.

“Kuas Vaajtswv coj mej lug nrug Yexu Kheto koom ua ib txujsa. Yexu Kheto yog Vaajtswv tug tswvyim kws Vaajtswv pub tsua peb. Vaajtswv kuas Yexu coj peb lug nrug Vaajtswv sws raug zoo, peb txha tau ua Vaajtswv le tuabneeg hab txha dim peb lub txem. Tej nuav muaj lawv le tej lug kws sau ca tsua huv Vaajtswv phoo ntawv has tas, tug kws yuav khaav theeb, tsuas kheev nwg khaav has txug tej kws Vaajtswv tau ua lug lawm xwb” (1 Kaulithaus 1:30, 31).

(1 Kaulithaus 1:26-29)

I.   Ib, qhov tshwjxeeb uas raug coj los cuag Tswv Yexus,
Haucheyas 11:4; Yauhas 6:44; Efexus 2:6; 2 Petus 2:5;
Yakaunpaus 4:9-10; Mathais 22:14.

II.  Ob, yam npaj tseg cia muaj txhij nyob rau hauv Yexus., Pajlug 1:7;
Efexus 1:6, 7; Tshwmsim 12:11; 2 Kaulithaus 5:17; Loos 8:23;
1 Thexalaunikes 4:16-17.

III. Peb, hu nkauj qhua Tswv Yexus vim qhov nws cawm peb dim thiab
npaj rau peb, 1 Kaulithaus 1:31.