Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
COV LUS THOV UAS VAJTSWV TEB

THE PRAYERS GOD ANSWERS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunakau hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav sawv ntxov, Tsib hli 22, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, May 22, 2016

“Eliyas los yeej muaj kev zoo siab chim zoo ib yam li neeg txhua tug, thiab nws tau thov Vajtswv tiag tiag kom txhob los nag, nag kuv cia li tsis los rau ntiajteb tau peb xyoo thiab rau lub hli” (Yakaunpaus 5:17).


Nyob rau Vajluskub qub tsis tau hais txog Eliyas qhov kev thov Vajtswv zoo li ntawd, tsuas yog qhia rau peb paub tias nws yeej paub tias Vajtswv teb nws cov lus thov xwb (1 Vajntxwv 17:1), rau kuv Eliyas qhov kev thov Vajtswv zoo li tseem ceeb rau Yakaunpaus, tiam sis Vajluskub qhia rau peb paub txog Eliyas cov lus hais rau Vajntxwv Aham. Dr. McGee hais tug cev Vajtswv lus rau tib neeg, tiam sis tug Vajtswv hu hais lus rau Vajtswv, Eliyas yog tug cev Vajtswv lus, Vajluskub thiaj hais tias Eliyas hais rau Aham, yam Vajtswv hais rau Eliyas yog qhov tseem ceeb uas Vajtswv qhia rau Yakaunpaus. Eliyas hais rau Aham li no tias,

“Eliyas tug uas nyob rau Kileam tau hais rau Aham tias, yuav tsis muaj nag nyob rau xyoo no tsuas yog nyob ntawm kuv cov lus xwb” (1 Vajntxwv 17:1).

Peb yuav tsis paub txog Eliyas cov lus thov Vajtswv youg Vajtswv tsis qhia nyob Yakaunpaus 5:17, vim yog Vajtswv tshoov nws lub siab (2 Timautes 3:16)

Nqe lus no qhia tias Eliyas thov Vajtswv “tiag tiag” kom los hnas, lus Kislis txhais lo lus “tiag tiag” hais tias “Nws thov li thov Vajtswv” Thomas Manton (1620-1677) hais tias “tub nplaig thiab lub siab pom zoo uake, lub siab thov Vajtswv [kom raws] mus zoo li tug nplaig hais (Commentary on James, The Banner of Truth Trust, 1998 reprint). Kuv ntseeg tias muaj ntsiab lus zoo tshaj plaws yog thov Vajtswv nrov nrov, kuv ntseeg tias Manton yeej hais yog lawm lub siab thiab tug nplais yuav tsum pom zoo uake.

Ntau xyoo dhau los no kuv pom txog qhov Vajtswv teb peb cov lus thov, tiam sis tsis yog tias txhua yam kuv thov ntawd yuav teb kiag tam sim ntawd, qhov uas Vajtswv pheej teb yog lub nra nyhav ua kuv tau ris thov Vajtswv nws los pab, yog tej yam uas kev tug kheej los tsis totaub kiag li thiab, cov ntseeg thaum ub hu tias “ris nra” taum zaum nyhav rau koj, tej zaum zoo li nyob tob heev hauv lub neej yam tsis paub txog kiag li, tiam sis zoo li pheem tshwm sim rov rau koj, yog li no koj yeej thov txog rau thaum Vajtswv teb koj.

Tswv Yexus muaj ob zaj lus piv txwv coj los qhia txog kev ris nra txog rau thaum Vajtswv teb cov lus thov, thawj yam yog “Zaj lus piv txwv txog tug phooj ywg thov tag mus li” Thov tag mus li yog txhais tias “tsis tso tseg” los sis txawm yog “ntsib teebmeem” nyob rau hauv Lukas 11:5-13, nyob dau daim 1090 phau Vajluskub the Scofield Study Bible. Thov sawv ntsug thiab nyeem uake nrov,

“Yexus hais rau lawv tias, hauv nej cov neeg muaj ib tug phooj ywg, thiab mus nrhiav nws ib tug phooj ywg rau yav hmo ntuj thiab hais rau nws tias, tug phooj ywg thov txais koj peb lub ncuav vim yog kuv muaj ib tug phooj ywg nyuab qhuav tuaj saib kuv thiab kuv tsis muaj dabtsi rau nws noj, tug phooj ywg uas nyob hauv tsev txawm hais tias, tsis txhob tab kaum kuv vim qhov rooj kaw lawm, cov menyuam los pw tag lawm, kuv nrog cov menyuam pw kuv yuav sawv tsis tau los muab ncuav rau koj tau, kuv qhia rau nej txawm nws yuav tsis sawv los muab ncuav rau tug phooj ywg ntawd los, tiam sis yog nws tug phooj ywg pheej thov tsis tseg, nws yuav tsum sawv los muab rau tug phooj ywg xav, kuv qhia tseeb rau nej, thov thiaj yuav tau, nrhiav thiaj yuav ntsib, khob thiaj yuav qheb qhov rooj rau, txhua tug uas thov yuav tau, txhua tug uas nrhiav yuav ntsib, txhua tug uas khob yuav qheb rau nej, pe tsawg tug hauv nej yog txiv, yog menyuam thov ncuav nej yuav pob zeb rau lov, los sis thov ntses nej yuav muab nab rau lov, los sis thov qe yuav muab roob ris rau lov, yog vim li no nej cov uas yog neeg phem twb paub muab tej yam zoo rau nej cov menyuam tshaj ntawd, nej leej txiv tug nyob saum ntuj yuav muab Vajntsujplig tug dawb huv rau tug neeg uas thov Vajtswv?” (Lukas 11:5-13).

Nej zaum tau.

Zaj lus piv txwm ntawm no qhia tias peb yuav tsum thov tsis tseg tsis tu txog rau thaum peb tau txais cov lus thov ntawd, nqi cuaj thiab kaum hais li no,

“Thiab kuv qhia rau nej, thov yuav muab rau nej, nrhiav thiaj yuav ntsib, thiab khob thiaj yuav qheb qhov rooj rau, vim yog txhua tug uas thov yuav tau txais; thiab txhua tug nrhiav yuav ntsib, txhuab tug uas khob yuav qheb qhov rooj rau” (Lukas 11:9-10).

“Thov” “Nrhiav” thiab “Khob” yog hais txog tam sim no nyob rau lus Kislis, txhais tau li no tias “thov tag mus li, nrhiav tag mus li, khob tag mus li” sim saib nqe 13,

“Nej cov uas yog neeg phem twb paub muab tej yam zoo rau nej cov menyuam tshaj ntawd, nej leej txiv tug nyob saum ntuj yuav muab Vajntsujplig tug dawb huv rau tug neeg uas thov Vajtswv?” (Lukas 11:13).

Kev thov Vajtswv uas tsis tso tseg yuav ua rau kom Vajtswv teb thiab muab Vajntsujplig rau peb cov “phooywg” uas cheem tsum kev pab cuam, Dr. John R. Rice hais yog li no tias cov ntseeg Vajtswv yuav thov los ntawm muaj hwjchim kom Vajtswv tug ntsujplig pab kom cov tau neeg los cuag Yexus (Prayer: Asking and Receiving, pp. 212, 213).

Nyob rau ib nqe Vajluskub uas hais tib yam nkaus nyob rau Mathais 7:7-11, nyob rau daim 1003 hauv phau Scofield Study Bible. Nyeem nrov nrov uake.

“Thov yuav muab rau nej, nrhiav thiaj yuav ntsib, thiab khob thiaj yuav qheb qhov rooj rau, vim yog txhua tug uas thov yuav tau txais; thiab txhua tug nrhiav yuav ntsib, txhuab tug uas khob yuav qheb qhov rooj rau. pe tsawg tug hauv nej yog txiv, yog menyuam thov ncuav nej yuav pob zeb rau lov, los sis thov ntses nej yuav muab nab rau lov, los sis thov qe yuav muab roob ris rau lov, yog vim li no nej cov uas yog neeg phem twb paub muab tej yam zoo rau nej cov menyuam tshaj ntawd, nej leej txiv tug nyob saum ntuj yuav muab Vajntsujplig tug dawb huv rau tug neeg uas thov Vajtswv?” (Mathais 7:7-11)

.

Nej pom tau hais tias nqe 11, nyob rau Lukas 11 Yexus hais tias “Nej leej txiv tug nob saum ntuj yeej muab Vajntsujplig raws li nej thov?” tiam sis Mathais 7:11 siv cov lus txawv, “Tshaj ntawd neej Leejtxiv tug nyob saum ntuj yuav tsum muab qhov zoo raws li nej thov?”

Eliyas thov kom txhob los nag, neeg tsis los tau peb xyoo thiab ib nrab xyoo, nov yog lub nra Vajtswv tso rau nws lub siab, thiab, thaum nws thov, Vajtswv thiab li tsis tso nag los, tej yam Vajtswv teb sai sai, tej yam Vajtswv kuj tsis teb tam sim ntawd.

Kuv tseem nco txog hmo uas Vajtswv teb kuv cov lus thov tam sim ntawd, thaum ntawd kuv muaj kaum ob xyoo, kuv raug xa mus nyob tug dablaug nyob uas yog nyob rau Topanga Canyon, kuv mus kawm ntawv tau ntau xyoo rau ntawd – ib ntawm nees nkaum ob lub tsev kawm ntawv uas kuv raug xav mus kawm ua ntej yuav kawm tiav, yog li no thawj xyoo uas kuv mus kawm qeb siab kuv thiaj li tseem ntsib teebmeem, thaum koj raug xa mus kawm rau qhov ub qhov no, koj yeej kawm tsis tau dab tsi kiag li, kuv kawm nyeem, kuv kawm sau, li ntawd nkaus xwb, tiam sis thaum kuv mus nyob rau Topanga Canyon, nrog kuv tug dab laug nyob, muaj ib hmo kuv ib tug kwv tij uas yog tij yug kwv yug nrog nws tug phooj ywg haus cawv, qhov tseem kev haus yeej tsis yog qhov phem, lawv hais tias “Robert los nrog peb haus, los rau hauv tsheb” kuv tsis xav mus, vim kuv muaj kaum ob xyoo xwb, thiab muaj ib tug txiv neej loj los tsawv kuv, muab kuv tso zaum rau nram qab, lawv cia kuv mus zaum rau qhov ti ti, lawv muab cawv rau kuv haus, “peb caij tsheb” mus rau nram hiav txwv, yog koj tsis tau mus dua txoj kev ntawd, koj yuav xav tsis thoob tias uas cas yog li ntawd, kev nkaug zoo li nab, peb hauv dej hauv cawv saum tsheb lub sijhawm ntawd txoj kev lawv pub khiav txog li 35 mais tau ib teev tiam sis peb khiav yog 65 los sis 70, yog kuv tseem ciaj sia nyob yeej tsis muaj hnub yuav hnov qab txog qhov no, lub sijhawm ntawd kuv thov Vajtswv, kuv thov raws li Yexus cov lus qhia thov Vajtswv rau lub sijhawm peb caij tsheb nqi hav – kuv hais heev rau qhov uas yog “Thov cawm peb dim ntawm ntsujplig phem” thaum mus txog rau saum roob kuv tawm hauv tsheb mus nyob rau qhov tsaus ntuj tshai kawg, kuv ntsia zoo li tsheb kub nyhiab tag huv si, Vajtswv teb peb cov lus thov, txij thaum ntawd kuv paub los txog rau niaj hnub nim no, rau caum xyoo tom qab no los tseem nco tau! Muaj tau zaug Vajtswv tej cov lus thov ob peb los xwb.

Tiam sis tej lub sijhawm peb yuava tsum tau tos, tej zaum kuj siv sijhawm ntev Vajtswv thiaj mam teb, thaum kaum xya xyoo kuv txiav txim siab tsis mus ua yeeb yab kiab, tiam sis mus kawm Vajtswv Txojlus, lub sijhawm ntawd tsis paub tias yog vim licas, kuv twb tsis paub tias yog Vajtswv “hu” kuv zoo licas kom los qhia nws txoj lus, tej zaum ib txhia yuav hais li ntawd, tiam sis tsis yog kuv, taum ub neeg pheej nyiam hais lo lus “yeem” ua tug qhuab qhia, cov xibhwb hais txog mus rau qhov kev txom nyem thiab thaum kawg “yeem” ua ib tug xibhwb, tiam sis zoo li kuv tsis tau mus ntsib tej yam zoo li no, kuv tsuas xav tias ua yeeb yaj kiab yog ib yam ua ruam thiab tsis muaj nqi tshaj plaws no xwb, kuv txiav txim siab los qhuab qhia txawm yuav txhais tau licas los xij! Kuv yeem tug kheej coj raws li Vajtswv dej siab, qhov no thiaj coj kuv mus koom pawg ntseeg Suav, thiaj li tau mus qhia Vajtswv txoj lus rau lwm haiv neeg, kuv tau nyeem James Hudson Taylor lub neej, vim nws yog tug mus tshaj tawm nyob rau Suav teb, kuv paub tias nws yog ib tug qauv zoo rau kuv yuav caum nws qab.

Kuv thiaj mus koom pawg ntseeg Suav thiab ua txhua yam haujlwm ua kuv yuav ua tau, kuv tseem ua tug tu lub tuam tsev, ntxuav ub ntxuav no, ua txhua yam ua kuv yuav ua tau uas yog Vajtswv tes dej num, lub sijhawm ntawd kuv tau nyeem ib phau ntawv sau los ntawm John Wesley, Moody Press tau muab luam tawm rau neeg nyeem, kuv nyeem tag nrho huv si zoo li Vajlubkub ntag, lub sijhawm ntawd kuv tsis nyiam hlo li, tiam sis tau hais txog Roob Sablaj Loj thawj zaug uas tau muab nyob ntiajteb, Wesley phau ntawv no ua rau kuv xav paub txog rooj txhawb siab, lub sijhawm ntawd kuv tseem hluas thiab tsis paub txog tias rooj txhawb siab yog dab tsi thiab yuav tshwm sim tau licas. Kuv txawm thov Vajtswv kom muaj rooj txhawb siab tshwm rau pawg ntseeg Suav, thaum kuv raug kom thov Vajtswv noj mov, cov lus kuv hais yog thov kom muaj rooj txhawb siab xwb, nov yog cov lus tseem ceeb kuv thov nyob rau xyoo 1960s, kuv thiaj li tsis poob siab thaum muaj qhov kev txawb siab zoo li no tshwm tuaj, txawm tshwm kiag nyob rau xyoo 1960s, kuv paub tias yuav tsum muaj xwb, vim yog ib tug menyuam zoo li kuv no txoj kev ntseeg tau thov Vajtswv, Ob peb xyoo ua ntej Dr. Murphy Lum tuag, nws hais li no rau kuv “Bob, koj tsuas thov Vajtswv kom muaj kev txhawb siab xwb, txawm tsis muaj leej twg los ua qhov no los xij” Nws tseem hais tias, “kuv ntseeg hais tias rooj txhawb siab vim koj pheej thov Vajtswv rau qhov no” tiam sis kuv tug kheej tej zaum twb hnov qab qhov no lawm.

Rooj txhawb siab nyob rau pawg ntseeg Suav zoo li yog lub nra nyhav uas kuv ris, kuv ntseeg tias Vajtswv muab lub nra no rau kuv, kuv yeej xav li no tag mus li, kuv thov Vajtswv txog thaum nws teb kuv, cov ntseeg thaum ub hu tias “Thov Vajtswv kom tau” kev thov Vajtswv tag mus li yog qhov tseem ceeb – txog rau thaum Vajtswv teb thiab koj tau txais yam koj tau thov! Yexus hais tias,

“Yog li ntawd, yog nej cov uas yog neeg txhaum, tseem paub muab qhov zoo rau tej menyuam, tshaj ntawd nej leej txiv tug nyob saum ntuj yeej yuav muab yam zoo raw li nej thov xwb?” (Mathais 7:11).

Yexus hais ntxiv tias,

“Kuv qhia tseeb rau nej, thov thiaj yuav tau, nrhiav thiaj yuav ntsib, khob thiaj yuav qheb qhov rooj rau, txhua tug uas thov yuav tau, txhua tug uas nrhiav yuav ntsib, txhua tug uas khob yuav qheb rau nej” (Lukas 11:9, 10).

“Thov” “nrhiav” thiab “khob” yog cov lus hais rau lub sijhawm tam sim no raws li lus Kislis, txhais tias “thov tag mus li, nrhiav thiab “khob” tag mus li” Dr. John R. Rice hais tias “Vajtswv cov menyuam yeej muaj cai…thov Vajtswv, Au thov kom Vajtswv cov menyuam thov, thov, thov – thov txhawb sawv daws kom THOV KOM TAU!

Thov tag mus li
   Thov txog rau thaum tau
Thov tag mus li
   Thov txog rau thaum tau
Vajtswv yeej cog lus tseg
   Yeej muaj tseeb li ntawd,
Thov tag mus li
   Txog rau thaum tau txais.”
(John R. Rice, D.D., Prayer: Asking and Receiving,
Sword of the Lord Publishers, 1970, pp. 213, 214).

Dr. R. A. Torrey, nyob rau hauv nws phau ntaw uas yog How to Pray los sis yuav thov Vajtswv licas hais tib yam nkaus, Dr. Torrey hais tias,

     Tsis yog tias Vajtswv yuav muab txhua yam ua peb ntshaw rau peb, Vajtswv yuav xyaum kom peb khov kho los ntawm qhov ua hauj lwm nyha kom tau qhov zoo tshaj…Nws yuav tsis pub txhua yam uas peb thov ua ntej, Vajtswv yuav xyaum kom peb khov kho los ntawm qhov ua hauj lwm nyha kom tau qhov zoo tshaj, Nws ua kom peb ua siab ntev thov
     Kuv zoo siab rau cov lus no, tsis muaj ib yam dab tsis yuav tau los ntawm qhov uas peb thov thiab thov, thiab siv sijhawm ntev, peb yuav tsum nrhiav Vajtswv ua ntej, coob tug hais tias yeem rau Vajtswv dej siab thaum lawv thov zaum ib los sis zaum ob, lawv hais tias “tej zaum tshe tsis yog Vajtswv dej siab”
     No yog txoj cai, nov tsis yog kev yeem, tiam sis yog tub nkeeg rau seem ntsujplig…thaum tsis hais tug poj niam los sis txiv neej tau txais los sis tsis tau txais los sis thov ntau zaug los ntawm yam ua tug neeg ntawd tshawb nrhiav…thaum peb pib thov rau ib yam twg, peb tsis txhob tso tseg thov txog rau thaum peb tau txais (R. A. Torrey, D.D., How to Pray, Whitaker House, 1983, pp. 50, 51).

Tiam tseem tshuav rau sab no, Vajtswv yuav tsis teb koj yog koj lub siab tsis mus raws li Vajtswv lub, kuv coj kuv tsev neeg mus so rau Cancun, Mexico rau lub ib hli ntuj, muaj ib hnub peb mus saib rau qhov chaw uas yog Mayan tej vajtsev ua raug rhuav tshem, thaum ntawd kuv nyob ib leeg, kuv tau nyeem phauv ntawv uas yog hais txog kev rooj txhawb siab nyob rau Isle of Lewis xyoo 1949 txog 1952, kuv thov Vajtswv thiab sau zaj lus qhuab qhia, thaum peb rov qab kuv tshaj tawm tias peb yuav muaj roob sab laj txog kev tshaj tawm txhua hmo, raws li koj paub, Vajtswv nyob rau hauv, pib ntawd Dr. Cagan tau ib tug txiv neej 89 xyoo niam los cuag Yexus, nov yog Vajtswv lub hwjchim vim yog hauv nws lub neej nws yeej tsis ntseeg tias muaj Vajtswv kiag li, thaum Dr. Cagan’s niam tais vam tias nws yuav hloov dua siab tshiab – thaum nws muaj 86 xyoo, peb yeej paub tias tug neeg uas muaj hnub nyoog dhau xya caum xyoo lawm yeej tsis hloov dua siab tshiab ib zaug li, tom qab no ob tug poj niam hnub nyoog dhau yim caum xyoo kuj los cuag Vajtswv, zoo heev! Tsis tag li tseem muaj 11 tug hluas los cuag Vajtswv, tom qab ntawd tsis ntev, ntseeg tias tseem yuav muaj cov tshiab los cuag Vajtswv, xws li muaj kaum plaub leeg los cuag Vajtswv.

Tiam sis kuv nyeem Loos 12:1 thiab 2 thiab coj loss iv rau cov uas twb los ntseeg ua ntej ntawd lawm,

“Cov kwv tij vim pom los ntawm Vajtswv txoj kev hlub, kuv thiaj li thov muab nej tug kheej thaum tseem ciaj sia fij ua qhov dawb huv kom txaus Vajtswv dej siab, yog qhov kev ua nws tes dej num raws li ua tau, txhob ua raws li lub ntiajteb no tiam sis yuav tsum hloov dua siab tshiab kom nej thiaj li yuav paub txog Vajtswv dej siab tias dab tsi zoo, dab tsi yog qhov Vajtswv txaus siab thiab dab tsi zoo tshaj plaws” (Loos 12:1, 2).

Thaum nej los hnov txog Vajtswv Txojlus zoo li kuv hais rau nej nyob rau pawg ntseeg, yam kuv xav tsis zoo kuv ntsia cov tub ntxhais hluas zoo li lawv tsis kam muab lawv tug kheej fij rau Vajtswv, thaum kuv qhia rau lawv ces ntsia rau hauv av, ua rau kuv lub siab mob tshaj plaws, rau kuv zoo li lawv yuav tsum hloov dua siab tshiab, zoo li muab yam khoom hauv ntiajteb no co los tso rau Yexus qhov chaw.

Kev tawm tsam nyob rau tug neeg uas tsis kom yuav Tswv Yexus, nws hais tias kwv koj tug ntoo Khaublig raws kuv qab “txhua hnub” yuav tsum yeem tug kheej rau Yexus “txhua hnub” yog tsis muaj li ntawd peb yuav tug neeg khav theeb muaj hlob, yuam kev yog peb xav li no “Kuv twb dim lawm, kuv tsis tag yuav yeem tug kheej rau Yexus” qhov no txawv qhov xibhwb Povlauj hais licas, “muab koj lub neej uas tseem ciaj sia fij rau Yexus…rau Vajtswv, thiab lo ua nws tes dej num, txhob coj raws li lub ntiajteb: tiam sis hloov lub siab tshiab” li no xwb thiab qhia tias koj “ua tau qhov zoo, thiab lees yuav, zoo raws li Vajtswv dej siab” (Loo 12:1, 2), qhov yuav paub txog Vajtswv dej siab koj yuav tsum fij tug kheej rau Vajtswv thaum tseem ciaj sia nyob rau Nws, thiab tsis txhob koom nrog neeg ntiajteb.

Lub siab uas tsis yeem zoo li “fij thaum tseem ciaj sia” rau Yexus yog tug neeg uas ua ob siab, Vajluskub hais tias “Tug neeg ntawd tsis txhob vam tias nws yuav tau txais dab tsi los ntawm Vajtswv” (Yakaunpaus 1:7), Yexus hais tias “Yog leej twg yuav raws kuv qab, nws yuav tsum tso tug kheej tseg, thiab kwv tug ntoo khaub lig raws kuv qab” (Lukas 9:23).

Yexus hu koj los kom koj hnov qab tug kheej, nws hu koj raws nws qab, Au, tsawg zaug hauv kuv lub neej uas tau plam txoj kev cawmdim vim yog kuv tsis kam tso tug kheej tseg thiab raws Nws qab! Tug Tswv puas yuav rov qab los muab kev kaj siab rau kuv lawm, sijhawm dhaum mus zuj zus, zoo li kuv muaj tug kheej uas tseem ciaj sia fij rau Yexus! Hmo kuv yuav thov Vajtswv kom nej ua li ntawd thiab, Kuv nyiam zaj nkauj uas Kl. Griffith tau hu zoo li kuv lub neej, tug nyob ib leeg, ua tug hluas uas tsis paub mus qhov twg, los kua muag, kuv los hu zaj nkauj no,

Au, Vajtswv tug muaj txoj kev hlub
   Txhua hnub kuv yuav nyob ze koj!
Cia koj qhov zoo khi kuv cia
   Pab muab kuv lub siab khi rau ntawm koj
Nws ua loj leeb, tus Tswv, kuv xav tias nws,
   Vajtswv kuv xav tias zoo li yog lintawd
Ntawm no yog kuv lub plawv, coj mus thiab ntau cim cia
   Ntau cim cia rau saum koj lub zwm txwv
(“Come, Thou Fount,” Robert Robinson, 1735-1790).

Cov uas tuaj nyob rau hmo no puas muaj tug uas paub tias nws xav hnov qab tug kheej los ua neeg tshiab – los ntawm kwv tug ntoo Khaublig raws Yexus qab? Puas muaj leej twg xav “muaj nws lub cev” zoo li “tseem ciaj sia” rau Yexus? Yog Vajtswv hais rau koj zoo li ntawd, ib pliag, kuv yuav hais rau koj tawm los txog caug pem hauv ntej no, muab koj lub neej fij ua tug neeg tshiab zoo tseem ciaj sia rau Yexus tug ua tuag saum ntoo Khaublig cawm koj, los rau ntawm no thiab fij tug kheej thiab lub neej rau Yexus ua neeg tshiab, los lees koj tej kev txhaum rau Nws txog txhua yam kev tsis zoo hauv koj lub siab thiab lub neej, los thov Yexus zam txim rau koj, thiab mloog nws lus, sawv uake, koj los txog caug ntawm no, thiab thov Vajtswv, rau lub sijhawm thaum Kl. Griffith tseem hu nkauj

Los qhuas nws txog tej koobhmoov,
   Hloov kuv lub siab los qhuas koj,
Koj txoj kev hlub tsis muaj hnub tag,
   Los hu nkauj kom nrov nrov.
Qhia kom kuv paub hu nkauj,
   Hu nkauj los ntawm Vajntsujplig;
Lub ncauj qhuas – kuv thov qhuas,
   Qhua txog qhov koj cawm kuv.

Thov tsa kuv sawv ntawm no,
   Tsa kuv sawv vim yog Koj pab kuv;
Zoo siab thaum los txog tsev,
   Yexus tau los nrhiav tau kuv.
Nws los ntawm Vajtswv los,
   Nws cawm kuv dim ntawm teebmeem;
Los ntawm nws cov ntshav zoo kawg nkaus.

Au, Vajtswv tug muaj txoj kev hlub
   Txhua hnub kuv yuav nyob ze koj!
Cia koj qhov zoo khi kuv cia,
   Pab muab kuv lub siab khi rau ntawm koj.
Nws ua loj leeb, tus Tswv, kuv xav tias nws,
   Vajtswv kuv xav tias zoo li yog lintawd,
Ntawm no yog kuv lub plawv, coj mus thiab ntau cim cia,
   Ntau cim cia rau saum koj lub zwm txwv,


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Yakaunpuas 4:1-10.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“Come, Thou Fount” (Robert Robinson, 1735-1790).