Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KOJ QHOV KEV TXHAUM LOJ

YOUR TOTAL DEPRAVITY
(Hmong)

Tug qhia Dr. C. L. Cagan
by Dr. C. L. Cagan

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav tsau ntuj, Kaum hli ntuj 17, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, October 17, 2015

“Koj nyob hauv qab kev txhaum” (Loos 3:9).


Tib neeg txhua tug puas leej “Nyob hauv kev txhaum” Vajtswv Txojlus hais li ntawd ntau zaug los lawm, hais tias peb “tuag rau hauv kev txhaum” (Efexus 2:5) Peb tau “yuam cai thiaj li tuag thiab muaj kev txhaum” (Efexus 2:1). Xibhwb Povlauj sau tias “Kev txhaum…nyob rau hauv kuv” (Loos 7:20). Peb nyog rau txoj kev puas tsuaj, koj nyob rau txoj kev puas tsuaj.

Ntawm no yog hu hais tias Txoj kev phem txhua tug nyob rau txoj kev phem, koj yog nyob rau txoj kev phem, pho no peb yuav los kawm txog tej yam ua tsis nyob rau txoj kev phem, nov yog qhov ntawd,

I. Ib, dab tsi thiaj tsis yog qhov kev txhaum loj,

Txoj kev phem ntawm no tsis yog yam kev txhaum ua ib tug neeg twg ua, tsis muaj qhov yuam kev – koj ua kev phem ntau yam, thiab tej ntawd phem heev. Vajluskub hais tias “Kev txhaum yog qhov [yuam] txoj cai” (1 Yauhas 3:4), Koj yuam Vajtswv txojcai qhov twg, koj ua kev txhaum

Thaum Vajtswv hais kom txhob ua tej yam, tiam sis koj ua, thaum ntawm koj txhaum, Vajluskub hais tias “Koj tsis txhob ua lus tim khawv dag [koj tsis txhob dag]” (Khiav dim 20:16), koj yeej paub hais tias tsis txhob dag, tiam sis koj niaj hnub ua, koj txhaum thiab tawm tsam Vajtswv, Vajluskub hais tias “Koj tsis txhob ua tub sab” (Khiavdim 20:15), Thaum koj tub sab koj tab tom tawm tsam Vajtswv.

Thaum Vajtswv hais kom koj ua tej yam, koj ho tsis ua thaum ntawd kuj muaj kev txhaum thiab, Yexus hais tias “Nej yuav tsum hlub nej tug Vajtswv kawg siab kawg ntsws, thiab kawg nej lub zog” (Mathais 22:37), Tiam sis koj ua neej nyob muab Vajtswv saib tsis muaj nqi, txhua txhua uas koj tsis tuaj pehawm Vajtswv rau hnub zwj hnub, koj tau rhuav tshem Vajtswv cov lus sam hwm, koj thiaj muaj kev txhaum.

Vajluskub hais tias, “Koj tsis txhob ua phem ua qias” (Khiavdim 20:14), thiab Yexus hais tias “yog leej twg saib poj niam los ntawm muaj lub siab phem, tug ntawd lub sia yeej deev tug poj niam ntawd lawm ntag” (Mathais 5:28), txhua zaug ua koj saib duab liab qab nyob hauv koj lub computer, koj tab tam ua qhov kev txhaum ua loj tshaj plaws.

Vajluskub hais tias “Yuav tsum saib hlob koj niam thiab koj txiv” (Khiav dim 20:12), tsis tau hais hwm lawv vim yog lawv yog cov ntseeg Vajtswv, los sis yog lawv ua yog txhua txhua yam – tsuas yog hais tias cia li hwm lawv, txhua zaug koj yuam txoj cai koj tab tom ua txhaum, nej ib txhia uas tuaj rau ntawm no ntxub nej niam thiab nej txiv, nov yog qhov kev txhauj loj tshaj plaws.

Koj ua kev txhaum ua yeej sau cia los ntev los lawm, tej yam uas tau sau cia no yuav coj koj mus rau qhov kev txiav txim zaum kawg, Vajluskub hais tias txhua yam koj ua, hais thiab xav raug sau raug Vajtswv sau – Vajtswv “phau ntawv” Nyob rau ntawm kev txiav txim zaug kawg “kev tuag [yuav txiav txim] rau tej yam uas tau sau nyob rau cov phau ntawv” (Tshwmsim 20:12), koj yuav mus sawv rau ntawm Vajtswv, koj phau ntawv yuav raug nyeem rau txhua tug mloog, Vajluskub hais tias “ntshai [yam ua neeg yuav hais] thiab tsis ntseeg, thiab tuag neeg, lus [Kislis pornois txhua tug uas saib duab liab qab, los sis twb muaj poj niam muaj txiv lawm lost seem ua kev nkauj kev nraug] thiab pe dab pe mlom, thiab dag [txhua tug uas hais lus dag – koj puas tau dag?] yuav poob rau tub tuag teb qhov chaw ua muaj hluav taws kub tsis paub tuag” (Tshwmsim 21:8), Koj yuav txaj muag rau tug kheej, koj yuav raug muab pov rau hav hluas taws.

Txawm koj yuav hais tias koj yog neeg zoo tshaj dua lwm tug los yuav cawm koj tsis tau, qhov koj ua “ib tug neeg zoo” yuav cawm tsis tau koj dabtsi” Koj paub tias koj yog neeg txhaum, Vajtswv los paub li ntawd thiab, yuav cawm tsis tau koj dab tsi txawm lwm tug yuav phem tshaj koj los xij, Neb ob leeg puas leej yuav raug pov rau hav hluav taws.

Txawm koj yuav hais tias kuv twj tso tej yam tsis zoo tsawg lawm, thiab los xyaum ua neeg zoo qhov no los cawm tsis tau koj thiab. Vim koj tej kev txhaum txhua yam yav tag los twb raug sau nyob rau Vajtswv phau ntawv lawm. Txawm yog koj yuav tsis ua txhaum ntxiv lawm los xij, koj yuav yuav tsum poom rau tub tuag tej rau tej yam ua koj tau ua tag los, txawm koj yuav hais tias yuav tsis ua neeg phem lawm los xij yuav cawm tsis tau koj, vim koj yeej twb phem txaus lawm, koj uas yam phem tshaj plaws, tsis muaj ib yam twg ua koj ua kom khiav dhau tej no.

Cov kev txhaum ua koj ua yeej phem kawg nkaus, Tiam sis tsis yog “qhov kev phem loj tshaj plaws” tau hais tseg. Koj qhov kev txhaum uas koj ua piv tsis tau li qhov kev txhaum uas koj yog yug los ua ib tug neeg txhaum. Qhov uas koj yog los zoo li tug neeg txhaum no thiaj li qhia kom koj yuav tsum ua qhov phem. Yexus hais tias “Vim yog nyob rau hauv, uas yog neeg lub siab, xav rau qhov phem, ua nkauj ua nraug deev luag poj niam luag txiv, tua neeg, ua tub sab, siab hlob, kev phem, kev dag ntxias, kev phem kev qias, ua ntsej muag nyaum, tsis ua tib zoo saib, khav theeb, siab phem, txhua yam kev phem no tshwm sab hauv los xwb, thiab ua rau neeg tsis dawb huv” (Malakaus 7:21-23). Lo lus “sab hauv” txhais tias “nyob sab hauv”, nqi no yog tab tom hais txog yam nyob sab hauv koj. Tsis yog tias koj ua qhov phem, tiam sis koj yog neeg phem, Koj ua tej yam phem vim yog koj yog neeg phem. Tsis yog tias koj ua txhaum xwb, koj ua kev txhaum vim yog koj yog neeg txhaum. Koj yog dab tsi ces koj yeej yuav tsum ua yam ntawd tshwm los. Nov thiaj li coj mus rau nqe txuav ntxiv.

II. Ob, yam kev txhaum loj yog

Qhov kev phem loj yog hais txog qhov ua yog koj. Txhais tau hais tias koj yog neeg txhaum, thiab sab hauv raug rhuav tshem lawm. Yog li ntawd koj thiaj li uas yam ua koj ua. Tej no tshwm sim los ntawm qhov ua yog koj tug kheej, Vajluskub hais tias koj yog “cov menyuam uas Vajtswv chim rau” (Efexus 2:3), ntawm lauj yog qhov uas yog koj. Koj tau txais qhov no los ntawm koj thawj leej txiv uas yog Adas, Nws uas kev txhaum, thiab muaj qhov kev txhaum no coj los rau txhua haiv neeg, los rau koj niam thiab koj txiv los rau koj, twb yog vim li no tug sau Phau Ntawv Nkauj thiaj hais tias “Kuv yog neeg txhaum thaum kuv tseem nyob hauv kuv niam plab” (Phau Ntawv Nkauj 51:5). Tam sim no koj yog neeg txhaum, Nov yog txhua yam ua yog koj, nov yog txhua yam ua koj muaj peevxwm ua tau.

Qhov kev phem loj yog txhais tau hais tias koj yog neeg txhaum mus tag ib sim neej, thiab tsis muaj hnub yuav plam qhov no mus. Vajluskub qhia tias “Koj tuag rau kev txhaum” (Efexus 2:5). Koj yog “tug tuag vim yog koj tau yuam cais thiab ua txhaum” Vajluskub nqe ntawm no qhia tias koj nyob hauv “qab kev txhaum” (Loos 3:9), koj puas tsuaj hauv kev txhaum, Yexus hais tias, “leej twg kuj xij yog ua kev txhaum yog raug [Kislis doulos, qhev] kev txhaum tswj” (Loos 6:20), Koj tsis yog Vajtswv li menyuam, koj yog Ntxwnyoog li, koj nyob rau hauv “tej zaum nws yuav dim hauv ntxwnyog tug ntxiab…kom ua raws li nws qhov kev ntshaw” (II Timautes 2:26).

Hauv koj lub siab, hauv koj nruab nrab, koj yog Vajtswv tug yeebncuab. Vajluskub hais tias “Tug neeg [tsis hloov dua siab tshiab] nws lub siab tawm tsam Vajtswv” (Loos 8:7), nov lauj koj thiaj yog neeg xam khib, nov lauj koj thiaj tsis kam ua yam Vajtswv xav tau, hauv koj lub siab xa ua lwm yam. Txawm yog koj yuav tsis hais tawm los kuj xij, hauv koj lub siab yeej tawm tsam, vim yog hauv koj lub siab yog Vajtsv tug yeeb ncuab, koj tawm tsam Vajtswv.

Koj yuav tsis totaub rau seem ntsujplig, txawm yog koj siv zog heev los xij, Vajluskub qhia tias “Tug neeg txhaum yeej txais tsis tau yam uas yog Vajtswv tug Ntsujplig li: vim lawv ruam, thiab yuav tsis muaj hnub totaub, vim yog yuav totaub txog qhov ntawd yuav tsum cheem tsum ntsia ntawm seem ntsujplig” (1 Kaulithaus 2:14), yog li ntawd thiaj tsis tag nug ntxiv lawm txog qhov no “Kuv yuav cia siab Yexus tau licas? Tsis yog tej yam ua koj yuav kawm tau!

Koj qhov kev xav twb yuam kev lawm. Vajluskub hais tias “Neeg qhov kev xav yeej phem thaum lawv yog hluas” (Chivkeeb 8:21), koj qhov kev xav yeej yog phem thiab, vim nyob hauv koj, tsis muaj hnub koj yuav hloov tau.

Koj yuav hloov tsis tau tug kheej los sis ua kom koj yog neeg zoo. Vajluskub yeej qhia tias koj ua tsis tau! Hais li no tias “vim tsis nyob hauv Vajtswv Txoj cai, ua neeg yuav ua tau” (Loos 8:7). Koj ua tsis tau neeg zoo, koj siv zog ua los yuav ua tsis tau, koj yuav ua tsis tau tag mus li, koj yuav ua tsis tau kiag li.

Koj hloov tsis tau yam ua yog koj – yam uas nyob hauv koj. Vajluskub qhia tias “Cov neeg Ethib-aupiav puas yuav hloov tau lawv daim tawv, los tsov qhov txaij? Nej yuav ua qhov zoo, tiam sis ho mus ua qhov phem” (Yelemis 13:23). Koj hloov tsis tau koj daim tawv, Tso txaij yuav hloov tsis tau qhov txaij no, koj yuav tshem tsis tau koj qhov kev txhaum, Yauj hais tias “Leej twg yuav tshem tau qhov dawb huv tawm hauv qhov tsis dawb huv”? tsis muaj li” (Yauj 14:4). Koj yuav tshem tsis tau yam qias neeg hauv koj kom txhob qhov qias neeg. Sim ua! Tsis ntev koj yim huab yuav qias neeg.

Cia kuv nug nej ib lo lus, Koj puas tsum txhob cia ua neeg tau? Koj hloov puas tau, kom koj tsis txhob ua neeg ntxiv lawm? Muaj tseeb yeej ua tsis tau! Tiam sis txhua tug neeg puas leej yog neeg txhaum! Vajluskub hais tias “Txhua tug yog neeg txhaum” (Loos 3:23). Vajluskub qhia tias “Tsis muaj leej twg ncajncees, tsis muaj hlo li” (Loos 3:10). Yog koj yeej hloov tsis tau kev ua neeg, koj yeej yuav hloov tsis tau kom txhob yog neeg txhaum, koj hloov tsis tau koj qhov kev txhaum, lub neej qias neeg, hauv koj yeej tsis muaj kev vam kiag li.

Koj yeej ua tsis tau ib yam kom hum Vajtswv siab kiag li, Vajluskub yeej qhia meej meej, hais tias “tug neeg txhau yeej ua tsis tau ib yam kom Vajtswv txaus siab” (Loos 8:8), los lus “cev nqaij daim tawv” yog hais txog tug neeg uas yuam kev lawm. Yog koj yuam kev lawm, yeej tsis muaj ib qhov twg uas koj yuav ua kom hum Vajtswv siab tau – kom Nws zoo siab rau koj, txawm yog uas qhov zoo los sis coj lwm yam kev ntseeg los tsis muaj qhov hum Vajtswv siab, Vajluskub hais tias “Peb qhov kev ua zoo tsuas zoo cev khaub ncaws ua qias neeg” (Yaxayas 64:6). Koj yuav xav hais tias koj yeej muaj peev xwm ua kom hum Vajtswv siab – tiam sis Vajtswv hais tias koj ua tsis tau! Vajtswv yog los yuam kev? Thaum koj siv zog los ua kom yog nrog rau Vajtswv los ntawm kev kawm, los sis ua kom tau qhov zoo tshaj, koj tab tom hais tias Vajtswv yuam kev, qhov no yuav ua rau koj ua tsis tau ib zaug li. Tsis muaj hnub koj yuav ua tau ib yam twg kom hum Vajtswv siab.

Tsis muaj dab tsi uas koj yuav kawm tau pab cawm koj tau. Ib zaug ntxiv, thiaj tsis tag yuav nug hais tias “Kuv yuav cia siab rau Yexus tau licas?” Kev kawm qee yam yuav pab tsis tau koj, kawm qee yam yuav hloov tsis tau koj, Yexus hais rau tug neeg uas yuam kev tias, “Yog vim licas koj yuav tsis totaub yam kuv hais? Vim yog koj tsis hnov yam kuv hais” (Yauhas 8:43), Yexus hais ib zaug ntxiv tias “Nws yog Vajtswv txojlus, yog li ntawd peb thiaj tsis hnov, vim peb tsis yog Vajtswv li” (Yauhas 8:47).

Koj yuav coj tsis tau tug kheej los txog rau ntawm Yexus thiab cia siab rau Nws, Yexus hais tias “Tsis muaj ib tug neeg twg yuav los rau ntawm kuv tau, tsuas yog tug uas raug kuv txiv ua tug coj los xwb” (Yauhas 6:44). Kuv tsis tau hais tias – Yexus hais li ntawd! Koj siv zog ua kom koj dim – tiam sis ua tsis tau, koj kawm cov lus zoo, koj mlog koj tug kheej – los sis lwm yam, tsis muaj hnub koj yuav nrhiav tau, tsis muaj hnub koj yuav hloov dua siab tshiab – vim koj yuav coj tug khej los hloov dua siab tshiab tsis tau? Vim koj tuag lawm, hauv koj lub siab muaj qhov phem, koj yuav hloov tau tug kheej tau licas? Koj hloov tsis tau

Zoo li ib tug neeg txhaum, koj yog tug uas “tuag ntawm Vajtswv lawm” – yog neeg txhaum thiab tsis muaj kev vam. Koj piv tsis tau rau txoj kev cawmdim, koj tsis muaj peev xwm tsim ib qhov kev cawmdim rau koj, koj tuag rau ntawm Vajtswv lawm, koj tuag rau kev txhaum,” Tej zaum koj tsis xav txog rau kev txhaum, tiam sis pheem tseem nyob rau hauv, Vajtswv tseem pom, txawm koj yuav xav tau los sis tsis xav tau, Vajtswv yeej chim rau koj tej kev txhaum, Vajtswv yeej tsis nyiam koj tej kev txhaum, ib tug ntxhais sau li no “Kuv chim rau kuv tug kheej” thiab koj los zoo tib yam nkaus, yog koj tsis paub li ntawd, koj yuav tsis cia siab rau Yexus.

Lo lus teb yog licas? Hauv koj yeej tsis muaj hnub yuav ntsib lo lus teb kiag li! “Kev cawmdim nyob ntawm Vajtswv” (Yausnas 2:9), koj yuav tsum muaj Yexus! Tsuas yog Yexus cov ntshav xwb muaj peev xwm”[ntxuav koj] ntawm kev txhaum” (1 Yauhas 2:9), yog tsis yog li ntawd koj yuav khiav tsis dhau – tub tuag teb. Koj txawm nug los tsis muaj qhov yuav teb tau – tsuas yog Tub tuagteb, tsis muaj hnub yuam cawm koj dim – yauv Tub tuagteb, koj tsis muaj kev vam.

Koj yuav tsum muaj Yexus! Koj yuav tsum muaj Nws cov Ntshav! Koj yuav tsum tau Vajtswv qhov kev hlub coj koj los cuag Yexus, koj cawm tsis tau tug kheej, Koj yuav tsum muaj Yexus! Yexus hais tias “Kuv yog txoj kev, qhov tseeb, thiab yog txoj sia: tsis muaj leej twg mus cuag kuv txiv tau, tsuas yog los ntawm kuv xwb” (Yauhas 14:6). Nov puas tseeb, los tsis tseeb? Koj yuav ntseeg los tsis ntseeg? Yexus hais tias tsis muaj hnub koj yuav mus tau rau ntawm Vajtswv tsuas yog mus ntawm Nws xwb – Yexus tug kheej! Tsis muaj lwm txoj haukev, tsis muaj lwm qhov kev tseeb, tsis muaj lwm txoj sia lawm! Koj twb sim lwm txoj tiam sis ua tsis tau, tom tsis muaj dab tsi, Koj yuav tsum muaj Yexus! Khetos! Yexus Khetos xwb! Khetos! Koj tej kev txhaum thiaj yuav raug zam huv ntawm Yexus cov Ntshav! Ntshav! Ntshav! Ntshav! Koj yuav tsum Khetos! Khetos! Khetos! Amees.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.


TXHEEJ TXHEEM

KOJ QHOV KEV TXHAUM LOJ

YOUR TOTAL DEPRAVITY

Tug qhia Dr. C. L. Cagan
by Dr. C. L. Cagan

“Koj nyob hauv qab kev txhaum” (Loos 3:9).

(Efexus 2:5, 1; Loos 7:20)

I. Ib, dab tsi thiaj tsis yog qhov kev txhaum loj, 1 Yauhas 3:4;
Khiavdim 20:16, 15; Mathais 22:37; Khiavdim 20:14; Mathais 5:28;
Khiavdim 20:12; Tswmsim 20:12; 21:8; Malakaus 7:21-23.

II. Ob, uas yog kev phem loj yog, Efexus 2:3; Phau Ntawv Nkauj 51:5;
Efexus 2:5; Loos 3:9; Yauhas 8:34; Loos 6:20;
2 Timautes 2:26; Loos 8:7; 1 Kaulithaus 2:14; Chivkeeb 8:21;
Loos 8:7; Yelemis 13:23; Job 14:4; Loos 3:23, 10; 8:8;
Yasxasyas 64:6; Yauhas 8:43, 47; 6:44; Yaunas 2:9; I John 5:7;
Yauhas 14:6.