Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TSWV YEXUS YUAV LOS TSIM NWS LUB NROOG RAU NTIAJTEB

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Ib hli ntuj 13, 2019
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, January 13, 2019

“Hnub ntawd Yawmsaub txhais taw yuav tsuj saum lub Roob Txiv Aulib uas nyob ntawm Yeluxalees sab hnub tuaj, mas lub Roob Txiv Aulib ntawd yuav tawg rhe ua ob sab thiaj ua kiag ib lub kwj ha dav dav li kem sab hnub tuaj mus thoob plaws sab hnub poob, mas ib nrab roob thiaj txav rau sab ped ib nrab roob txav rau sab nrad. Nej yuav khiav ntawm lub hav uas kuv ua ntawd vim lub hav ntawd ntev mus txog ntua Asxa. Nej yuav tawm khiav mus yam nkaus li thaum Uxiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws es ntuj qeeg nej thiaj khiav. Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv yuav los thiab cov neeg dawb huv saum ntuj sawvdaws yuav nrog nws los, Yawmsaub yuav ua vajntxwv kav tag nrho lub ntiajteb huvsi. Hnub ntawd tsuas yog muaj Yawmsaub tib leeg xwb thiab muaj Yawmsaub tib lub npe xwb” (Yekhaliyas 14:4-5, 9).


Neeg feem coob hauv ntiajteb yeej hnov txog qhov Yexus los zaum ib lawm, uas yog hais txog qhov Vajtswv xa los yug rau tug nkauj xwb uas yog Malis, thiab yug los nyob rau lub nroog Npelehees. Yog nej txhua tug yeej hnov txog qhov Yexus los zaum ib lawm. Tsis tag los hauv Vajluskub los yeej hais txog qhov nws los zaum ob. Dr. David Jeremiah hais tias,

Cov neeg txawj ntse tau hais tias muaj txog li ntawd 1,845 hauv Vajluskub uas yog hais txog qhov Yexus los zaum ob, qhov ntawd 318 hais nyob rau hauv Vajluskub tshiab. Qhov hais txog Yexus los zaum ob no muaj hais nyob rau Vajluskbu qub tshaj li ntawm kaum xya phau. Thiab kaum ntawm xya tshooj hauv txhua phau Vajluskub tshiab los yeej qhia txog qhov no thiab. [Khetos] Nws tug kheej los yeej hais txog qhov yuav los zaum ob no li ntawm nees nkaum ib zaug. Kev los zaum ob yog seem kev ntseeg raws li hais nyob rau Vajluskub Tshiab (David Jeremiah, D.D., What in the World is Going On?, Thomas Nelson Publishers, 2008, p. 217).

Ib tshoob Vajluskub uas hais meej tshaj plaws txog qhov Yexus los zaum ob hauv Vajluskub yog Xemkhaliyas 14:4-5, 9. Muaj pe blub ntsiab lus uas peb kawm nyob rau nqe Vajluskub no.

I. Ib, Yexus yuav los rau saum roob txiv ntseej.

Kuv ntseeg hais tias phau Vajluskub uas yog Scofield hais yog lawm.

Xekhaliyas tshooj 14 hais tau tag nrho. Pib [txheej txheem] li no (1) Coj neeg los nyob uake, v. 2 (saib “Armageddon,” Tshwmsim 16:14; 19:11); (2) Raug rho tawm, nqe 3; (3) Yexus los rau saum rooj txiv ntseej, thiab hloov txhua yam, nqe 4-8; (4) lub tebchaws tshiab los, lub ntiajteb tau txais koob hmoov, nqe 9:21 (The Scofield Study Bible, 1917 edition, p. 978; note on Zechariah 13:8).

Muaj neeg tawm tsam Yexus thoob plaws ntiajteb, lawv yuav xa neeg mus tawm tsam tebchaws Ixayees nyob rau lub Hav Makidaus raws li peb paub yog Amaskidaus. Cov neeg tawm tsam Yexus no yuav mus rau Yeluxalees, tiam sis Yexus yuav los lub sijhawm ntawd saum ib nta ntuj los thiab yeej cov neeg no. thov sawv ntsug thiab nyeem Xekhaliyas 14:3-4.

“Mas Yawmsaub yuav tawm mus tiv tej tebchaws ntawd ib yam li hnub uas Yawmsaub tawm mus ua rog ntag. Hnub ntawd Yawmsaub txhais taw yuav tsuj saum lub Roob Txiv Aulib uas nyob ntawm Yeluxalees sab hnub tuaj, mas lub Roob Txiv Aulib ntawd yuav tawg rhe ua ob sab thiaj ua kiag ib lub kwj ha dav dav li kem sab hnub tuaj mus thoob plaws sab hnub poob, mas ib nrab roob thiaj txav rau sab ped ib nrab roob txav rau sab nrad” (Xekhaliyas 14:3-4).

Nej zaum tau.

“Nws txhais kotaw yuav los tsuj saum roob txiv Ntseej” (Xekhaliyas 14:4). Rooj txiv ntseej tsuas nyob rau sab hnub tuaj ntawm Yeluxalees. Lub Roob txiv Ntseej no yog tib qhov chaw uas Yexus tau nce mus thov Vajtswv thiab raug ntes. Roob txiv Ntseej no yog tib qhov chaw uas Yexus nce mus nqaum ntuj raws li sau nyob rau hauv Teshaujlwm 1:9-12.

“Thaum Yexus hais li no tag lawd, nws txawm raug coj mus saum ntuj rau lawv ntsia ntsoov, thiab muaj huab laum nkaus nws ploj ntais ntawm lawv qhov muag lawm. Thaum lawv tseem ntsia ntsoov rau saum ntuj rau thaum Yexus nce mus, txawm muaj ob tug yawg hnav tsoos tsho dawb paug los sawv ntawm lawv ib sab, thiab hais tias, Cov neeg Kalilais ua cas nej yuav sawv ntsia ntsoov rau saum ntuj? Tus Yexus no uas raug coj ncaim nej mus rau saum ntuj lawm, nws yuav rov los ib yam nkaus li uas nej pom nws nce mus rau saum ntuj ntag” (Teshaujlwm 1:9-12).

“Nws txhais kotaw yuav los tsuj saum roob txiv Ntseej” (Xemkhaliyas 14:4). Txhais kotaw uas raug ntsia saum ntoo Khaublig no yog tib txhais uas yuav los ntsuj lub roob no yog los saum ntuj Ceebtsheej Teshaujlwm 1:9.

“Hnub ntawd Yawmsaub txhais taw yuav tsuj saum lub Roob Txiv Aulib uas nyob ntawm Yeluxalees sab hnub tuaj, mas lub Roob Txiv Aulib ntawd yuav tawg rhe ua ob sab thiaj ua kiag ib lub kwj ha dav dav li kem sab hnub tuaj mus thoob plaws sab hnub poob, mas ib nrab roob thiaj txav rau sab ped ib nrab roob txav rau sab nrad” (Xekhaliyas 14:4). Dr. McGee hais tias,

Lub ntiajteb no yuav muaj kev txawv txav ntau yam, yuav muaj av qeeg, thiab roob txiv ntseej yuav yuav faib ua ob sab, ib sab yuav mus rau qaum teb, ib sab mus rau qab teb. “thiab yuav muaj lub tebchaws tshiab” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1982, vol.III, p. 986).

Nov yog thawj qhov – Yexus yuav los saum ntuj los rau saum Roob txiv Ntseej.

II. Ob, Yexus nrog txhua tug ntseeg rov qab los.

Saib qhov kawg ntawm nqe tsib.

“Vajtswv uas yog kuv tug Vajtswv yuav los, thiab nrog rau cov ntseeg txhua tug” (Xekhaliyas 14:5).

Qhov no qhia hais tias txhua tug ntseeg uas xub mus nrog Yexus nyob saum ib nta ntuj rov qab los, raws Yexus qab los rau saum Roob txiv Ntseej. E-nauj yog thawj tug uas los hais txog qhov no.

“Enauj uas nyob tiam xya suav txij thaum Adas los, kuj cev lus txog cov neeg no hais tias, Saib maj, tus Tswv nrog nws cov tubtxib saum ntuj dawb huv coob coob qas vam leej los” (Yudas 14).

Thiab Yauhas hais nyob rau hauv Tshwmsim 19:14, “thiab pab tub rog saum qaum ntuj raws nws qab los” los rau saum Roob txiv Ntseej thiab los rhuav tshem cov neeg Tawmtsam Yexus. Dr. Jeremiah hais tias,

Cov tub rog saum qaum ntuj yuav nrog Yexus rov qab los zaum ob yog cov ntseeg thiab tub txib – cov neeg zoo li koj thiab kuv yuav mus nrog lawv nyob uake saum ib nta ntuj….lawv yuav tsis muaj kev ntau rog, tiam sis Yexus yog tug yuav rhuav tshem cov neeg uas tawm tsam Nws. (David Jeremiah, ibid., p. 224).

“Vajtswv uas yog kuv tug Vajtswv yuav los, thiab nrog rau cov ntseeg txhua tug” (Xekhaliyas 14:5).

Dr. McGee hais tias,

Nov yog yam tseem ceeb nyob hauv Vajluskub. Yog daim duab qhia txog Yexus yuav rob qab los hauv ntiajteb. Peb pom qhov no nyob rau Tshwmsim 19 uas yog qhia rau peb paub txog cov tub rog Nws los (J. Vernon McGee, ibid.).

Nov yog yam ob uas Xekhaliyas tau hais tseg – Yexus yuav los rhuav tshem txhua tug ua tawm tsam nws hauv ntiajteb. Txhua tug uas hloov dua siab tshiab, txhua tiam neeg yuav nrog Yexus rov qab los.

Ib vam zaug diam ib vam zaug diam
   Yog qhov kaj saum nruab ntug
Vajtswv cov tub rog uas yog cov ntseeg
   Ci ntsha iab tuaj saum ntuj tuaj
Txhua yam tiav lawm, txhua yam tiav lawm
   Lawv tawm tsam kev tuag thiab kev txhaum
Rooj ntug qheb rau txhua haiv neeg
   Thiab cia cov neeg kov yeej mus rau hauv.
(“Ten Thousand Times Ten Thousand,” Henry Alford, 1810-1871).

John Cennick thiab Charles Wesley sau li no,

Nws! los saum nruab ntug los rau ntiajteb
   Nws los cawm kom peb dim
Cov ntseeg coob thiab coob los ntseeg
   Txhua tug los ntamw nws yuav kov yeej
Halelusyas! Haleluyas!
   Vajtswv los kav lub ntiajteb.
(“Lo! He Comes,” John Cennick, 1718-1755;
      alt. Charles Wesley, 1707-1788).

III. Peb, Yexus los tsa Nws lub tebchaws hauv ntiajteb.

Thov sawv ntsug thiab nyeem Xemkhaliyas 14:9 nrov nrov uake.

“Vajtswv yuav ua Vajntxwv kav ntiajteb mus tag ib txhi: hnub ntawd yog Vajtswv hnub, thiab nws lub npe xwb” (Xekhaliyas 14:9).

Nej zaum tau, Yexus yuav los ua neeg ntiajteb tug Vajntxwv, cov ntseeg qhov kev thov Vajtswv ob txheej xyoo yuav tiav li ntawd,

“Thov cia koj lub tebchaws los. Thov cia muaj raws li koj lub siab nyiam rau hauv ntiajteb ib yam li muaj saum ntuj ceeb tsheej” (Mathais 6:10).

Nws lub teb chaws hauv ntiajteb yuav nyob li ib txhiab xyoo. Thov ntuav mus rau Tshwmsim tshooj 20, nqe 4 txog rau 6, nyem cov nqe no uake nrov nrov.

“Thiab kuv pom muaj tej zwm txwv thiab cov uas zaum saum tej zwm txwv ntawd tau txais hwjchim txiav txim. Thiab kuv pom cov uas raug txiav caj dab li ntsuj plig vim yog ua timkhawv txog Yexus thiab txog Vajtswv txojlus. Lawv tsis tau pe hawm tus tsiaj thiab tus dab mlom tsiaj, thiab tsis tau nias tus tsiaj lub cim rau ntawm hauv pliaj lossis ntawm txhais tes. Lawv sawvdaws rov muaj txojsia thiab nrog Khetos kav ib txhiab xyoo. Dua li cov uas tuag lawm tsis rov tau txojsia mus txog thaum tag ib txhiab xyoo ntawd. No yog thawj zaug uas sawv hauv qhov tuag rov los. Tus uas muaj feem ciaj sawv hauv qhov tuag rov los zaum ib tau nyob kaj siab lug thiab dawb huv. Txojkev tuag zaum ob tsis muaj hwjchim kav lawv lawm tiamsis lawv yuav ua Vajtswv thiab Khetos li pov thawj, thiab yuav nrog nws kav ib txhiab xyoo” (Tshwmsim 20:4-6).

Cov ntseeg uas yog Jehovah’s Witness ntseeg txog lub tebchaws 1,000 xyoo. Tiam sism lawv tsis paub tiav yuav mus tau licas! Hauv kuv qhov chaw ua haujlwm muaj ib daim duab qhia txog cov “Jehovah’s Witness hu ua “All Suffering Soon to End!” nyob rau ntawm daim duab no sau li no tias, “Thaum ntiajteb kawg, leej twg yuav dim?...cov uas kawm txog Jehovah’s yuav ua li ntawd” (“All Suffering Soon to End!,” Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2005, p. 6). Yog li no Jehovah’s Witness qhia hais tias qhov yuav mus tau rau Vajtswv lub tebchaws yuav tsum “kawm” txog Vajtswv qhov tseeb “thiab ua raws” tiam sis qhov no yuam kev loj heev. Vim yog dim los ntawm qhov uas neeg ua tau – Dim los ntawm “kev kawm” txog qee yam thiab “kev ua” qee yam! Yog li no cov Jehovah’s Witness thiab Roman Catholics qhov kev ntseeg zoo sib thooj. Vim yog Catholics thiab Jehovah’s Witness qhia hais tias dim los ntawm kev ua haujlwm, dim los ntawm kev kawm thiab kev ua haujlwm!

Tiam sis Vajluskub qhia hais tias kev cawdim yog tau txais los ntawm Vajtswv qhov kev hlub, tsis yog los ntawm qhov kev kawm thiab kev ua haujlwm; tsis yog los ntawm qhov neeg yuav ua tau los ntawm lawv tug kheej, tiam sis yog Vajtswv qhov kev hlub pub dawb xwb.

“Rau qhov nej dim, yog los ntawm txojkev hlub vim yog nej ntseeg. Txojkev dim no tsis yog tshwm ntawm nej los tiamsis yog Vajtswv pub dawb xwb, tsis yog tau ntawm qhov uas xyaum xwv thiaj tsis muaj leejtwg khav tau” (Efexaus 2:8-9).

John Newton sau zaj nkauj no,

Txoj kev hlub loj! Qab zib tshaj plaws
   Caum tau tug neeg zoo li kuv
Kuv tau ploj lawm, tiam sis ntsib lawm;
   Tau dig muag, tam sim no pom kev lawm.

Qhov kev hlub ua rau kuv lub siab los hwm koj
   Thiab tso kuv dim kev tuag
Koj ua qhov hauj lwm tseem ceeb
   Rau lub sijhawm kuv los ntseeg!
(“Amazing Grace,” John Newton, 1725-1807).

Thov Vajtswv hlub nej

“Ntseeg tug Tswv Yexus Khetos, thiab nej thiaj yuav dim” (Teshaujlwm 16:31).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj uantej mloog lus qhuab qhia yog Kl. Jack Ngann:
“He is Coming Again” (Mabel Johnston Camp, 1871-1937).


TXHEEJ TXHEEM

TSWV YEXUS YUAV LOS TSIM NWS LUB NROOG RAU NTIAJTEB

HOW CHRIST WILL SET UP HIS EARTHLY KINGDOM

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Hnub ntawd Yawmsaub txhais taw yuav tsuj saum lub Roob Txiv Aulib uas nyob ntawm Yeluxalees sab hnub tuaj, mas lub Roob Txiv Aulib ntawd yuav tawg rhe ua ob sab thiaj ua kiag ib lub kwj ha dav dav li kem sab hnub tuaj mus thoob plaws sab hnub poob, mas ib nrab roob thiaj txav rau sab ped ib nrab roob txav rau sab nrad. Nej yuav khiav ntawm lub hav uas kuv ua ntawd vim lub hav ntawd ntev mus txog ntua Asxa. Nej yuav tawm khiav mus yam nkaus li thaum Uxiya ua vajntxwv kav Yuda tebchaws es ntuj qeeg nej thiaj khiav. Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv yuav los thiab cov neeg dawb huv saum ntuj sawvdaws yuav nrog nws los, Yawmsaub yuav ua vajntxwv kav tag nrho lub ntiajteb huvsi. Hnub ntawd tsuas yog muaj Yawmsaub tib leeg xwb thiab muaj Yawmsaub tib lub npe xwb” (Yekhaliyas 14:4-5, 9).

I.   Ib, Yexus yuav los rau Roob txiv Ntseej, Xekhaliyas 14:3-4;
Teshaujlwm 1:9-12.

II.  Ob, Yexus thiab cov ntseeg Nws yuav los uake, Xekhaliyas 14:5;
Yudas 14; Tshwmsim 19:14.

III. Peb, Yexus yuav rov qab los tsim nws lub nroog hauv ntiatjeb,
Xekhaliyas 14:9; Mathais 6:10; Tshwmsim 20:4-6;
Efexaus 2:8-9; Teshaujlwm 16:31.