Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG NAU-EES TSEEB THIAB KEV TXIAV TXIM TSEEB!

THE REAL NOAH AND THE REAL JUDGMENT!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub plaub hli ntuj 27, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, April 27, 2014


Txij thaum kuv txiav txim siab los ua ib tug ntseeg Vajtswv, kuv yeej ntseeg hais tias Nau-ees thiab qhov nej nyab ntiajteb yeej muaj tseeb tiag tiag. Thaum kuv tseem yog menyuam yaus me me, kuv raug qhia thiab ntseeg raws li qhov kev qhia tias neeg los ntawm liab los. Muaj ib zaug peb mus rau lub nroog Arizona nyob rau xyoo 1949, lub sijhawm ntawd kuv mob nyhav heev. Kuv pws rau saum txaj nkaus xwb, noog thiab mob lwm yam. Tej zaum yog huab cua nyob rau huav lub nroog Los Angeles tsis zoo, muaj plua tshauv. Kuv tau pw ntau hnub ua tsis tau dabtsi kiag li. Lub sijhawm xyoo 1940 ntawm peb tseem tsis tau muaj TV saib. Kuv niam tsuas yog los nyem ntawv rau kuv mloog nkaus xwb. Ib qhov uas kuv niam nyeem rau kuv mloog yog hais txog neeg los ntawm liab los. Kuv niam nyeem txog qhov ua Darwin mus rau ib lub tebchaws, thiab qhov hais txog “neeg los qhov twg los.”

Thaum kuv paub ntau tuaj, kuv hais kom kuv niam coj kuv mus saib ib qhov chaw hu ua the Natural History Museum nyob rau lub tsev kawm ntawv hu ua University of Southern California (USC) – nyob ze rau nroog Los Angeles.

Thaum kuv ncig mus pom tej yam uas lawv muab coj los tso rau neeg saib, ua rau kuv sim huab ntseeg txog qhov uas hais tias neeg los ntawm liab los. Kuv ntseeg tag kuv lub siab. Tom qab ntawd, kuv txawm hnov ib tug xibhwb qhia hais tias, cov lus qhia ntawd yog cuav xwb, tsis muaj tseeb li ntawd, kuv xav tias tug xibhwb ntawd ntshe ruam lawm. Tiamsis tom qab ntawd, lub cuaj hli hnub tim 28, xyoo 1961, nyob rau lub tsev kawm ntawv Biola University, kuv tsee hnov ib tug xibhwb qhia nyob rau 2 Petus tshooj peb. Nws nyeem nyob rau nqe peb hais li no, “Tiam yuav kawg cov neeg phem yuav sawv los thuam, thiab ua coj raws li lawv lub siab.” Nws hais tias, cov neeg phem “Tsis lees paub txog” qhov ua neeg raug Vajtswv tsim, thiab qhov dej los nyab ntiajteb nyob rau Nau-ees tiam.

Thaum kuv lub qhov muab thiaj pom kev thiab paub txog qhov tseeb! Lub sijhawm ntawd kuv txawm paub, thiab tsis ua ob siab kiag li, kuv paub tias yav tag los kuv mus ntseeg qhov dag lawm xwb! Vajtswv ua rau cov neeg uas ntseeg tias neeg los ntawm liab los lub qhov muag dig tag. Thaum kuv niam los hloov dua siab tshiab los, nws yeej pom tau tib yam nkaus lintawd. Niam hais tias, “Robert, kuv tsis paub tias uas cas yav tag los peb yuav mus ntseeg cov niag lus vwm dag ntawd!” Xibhwb Povlauj hais tias, “Yog lintawd, Vajtswv thiaj li cia qhov kev ntsaw los tswj neeg lub siab, kom lawv ntseeg qhov cuav” (2 Thexalaunike 2:11). Lub sijhawm thaum kuv los ntseeg kiag, kuv thiaj pom tias, Darwinian cov lus qhia tias neeg los ntawm liab los, tsis lees yuav cov lus qhia txog qhov dej nyab ntiajteb, cov lus qhia ntawd zoo li dabneeg xwb. Kuv txawm pom tias Darwin cov lus qhias thiab Lyell thiab Huxley yeej tsis txawv li lwm tug neeg txawj ntseeg hais xws li Jules Verne, H. G. Wells los sis Isaac Asimov. Darwin yeej tsis tau kawm dabtsi txog lub ntiajteb kiag li. Nws tau txais nws daim ntawv kawm tiav yog B.A. rau seem Vajluskub, uas yeej tsis tau kawm txog yam hais txog lub ntiajteb raws li neeg tej lus qhia kiag li! Tiamsis neeg tau pehawm nws zoo li yog ib tug uas neeg txawj ntse nyob rau niaj hnub nim no los yeej zoo lintawd! Txij thaum kuv yug dua tshiab nyob rau xyoo 1961 kuv ntseeg raws li Vajluskub qhia hais txog qhov Vajtswv tsim neeg ntiajteb, thiab keebkwm ntawm qhov dej nyab nyob rau Nau-ees tiam.

Thaum kuv hnov tias Haulivub (Hollywood) tau ua ib zaj yeebyajkiab txog Nau-ees thiab dej nyab ntiajteb, kuv kuj xav pom thiab. Ua rau kuv tamsim no cia li tsis xav saib Hollywood cov yeebyajkiab lawm. Vim muajkev sib ntau sib tua ua phem ua qias nyob rau hauv cov yeebyajkiab no. Txhob cia koj lub siab mus qaug rau tej niag yam qias neeg zoo li no. Tiamsis kuv xav tias kuv mus saib zaj Yeejyajkiab no, kom coj los qhia rau nej, tias Dabntxwnyoog dag licas rau phau Vajluskub.

Tug ua zaj Yeejyajkiab no yog Arron Klein uas you World Net Daily hais “Nau-ees” tiamsis hauv zaj Yeejyajkiab no qhia tias tsis muaj Vajtswv. Lawv uas raws li Darwinian cov lus qhia tias neeg los ntawm Liab los. Hauv zaj Yeebyajkiab no tseem hais txog khawvkoob, thiab muaj dab los txuam rau hauv. Lawv muab Metusxalas yog ib tug txiv neej txawj ua khawvkoob. Lawv muab Nau-ees ua ib tug neeg vwm ua xav tias yuav rhuav tshem neeg hauv ntiajteb. Dr. Ken Ham hais tias zaj yeeb yaj kiab ntawm no yog hais txog “tsiaj txhu – tsiaj tseemceeb tshaj dua tib neeg.” Dr. Robert L. Sumner hais tias, “Yog koj xav paub txog Nau-ees, yuav tsum tshawb nrhiav qhov twg? Yog vim licas, qhov tseeb yuav tsum tshawb nrhiav hauv Vajtswv Txojlus – thiab Nws tes dej num – qhia tau meej nyob rau Vajtswv Txojlus Chivkeeb tshooj ib txog cuaj. Qhia tau zoo…txog Vajtswv lub hwjchim, qhia tias Vajtswv ntxub kev txhaum, thiab txiav txim rau tug neeg txhaum uas tsis lees yuav Vajtswv” (Dr. Robert L. Sumner, The Biblical Evangelist, May-July 2014, p. 8).

Kl. Prudhomme twb nyeem Chivkeeb tshooj rau 14 nqe rau peb los lawm, hais txog Nau-ees thiab dej nyab ntiajteb. Sawv ntsug peb los nyeem Vajluskub nqe no uake.

“Tub yog vem Nau-e ntseeg, Nau-e txha noog Vaajtswv lug. Vaajtswv txha qha tej xwm kws yaav tom hauv ntej yuav muaj lug kws Nau-e qhov muag tsw pum tsua Nau-e. Nau-e txha ua ib lub nkoj luj luj, nwg hab nwg tsev tuabneeg txha dim kev pluj kev tuag. Nau-e ua le ntawm tub yog nwg rau txem tsua tej tuabneeg kws tsw ntseeg Vaajtswv. Vem nwg ntseeg, Vaajtswv” (Henplais 11:7).

Nej zaum tau, kuv yuav muab peb lus ntsiab lus nyob rau Vajluskub nqe no los qhia rau nej.

I. Ib, Nau-ees Txoj Kev Ntseeg.

Vajtswv Txojlus qhia tias, “Vim yog Nau-ees txoj kev ntseeg, Vajtswv thiaj qhia rau nws paub txog yam ua tseem tsis tau tshwm, ua kom nws txhob ntshai thiab npaj txua lub nkoj…” (Henplais 11:7).

Vajtswv qhia rau Nau-ees licas txog qhov dej yuav los nyab ntiajteb? Hauv Chivkeeb 6:13, qhia peb tias,

“Vajtswv hais rau Nau-ees, koj yuav pom neeg qhov kev puas tsuaj…”

Kuv ntseeg tias Nau-ees yuav xav ntau yam txog qhov uas Vajtswv rau txim rau neeg ntiajteb. Ib, Nau-ees tug yawg koob uas yog Enauj twb qhia tshem txog qhov kev txiav txim no. Enauj qhia tias “Txiav txim rau txhua tug neeg” (Yudas 15). Peb tig rov mus saib Enauj cov lus qhuab qhia no, pom tias qhov no tshwmsim rau lub sijhawm ua Yexus los zaum ob. Tiamsis Nau-ees totaub tia qhov no yog hais txog rau nws tiam, xws li qhov dej los nyab ntiajteb uas yog ib qhov ntawm Vajtswv txiav txim rau neeg ntiajteb. Nau-ees kawm paub hais tias, Vajtsv yuav txiav txim rau neeg ntiajteb. Ob, Nau-ees tug yawg koob uas yog Enauj nws tis nws tug tub lub npe hu ua Metuxelas, Arthur W. Pink hais tias lub npe Metusxelas txhais tias “thaum nws tuag lawm cov xwm txheej no yuav rau xav tawm mus” (Gleanings in Genesis). Phau ntawv txhais Metuxelas lub npe yog tug hu ua Thomas Newberry xyoo (1811-1901) hauv nws phau ntawv Interlinear Englishman’s Bible (1883, Hodder and Stoughton). Newberry los yeej ntseeb li F. F. Bruce. Newberry txhais raws li Samuel Bochart (1599-1667) thiab Henry Ainsworth (1571-1622) hauv nws phau ntawv Annotations on the Pentateuch. Dr. J. Vernon McGee (1904-1988) hais tias “Metuxelas txhais tias: ‘Thaum nws tuag lawm, qhov xwm txheej no yuav raug xa mus.” Qhov xwm txheej ntawd yog dabtsi? Dej nyab…rau tib lus sijhawm ua Metuxelas tuag. ‘Thaum nws tuag, qhov xwm txheej yuav raug xav tawm’ – nov yog nws lub npe” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Volume I, Thomas Nelson Publishers, 1981, p. 34).

Yog lintawd Nau-ees tau hnov cov lus qhuab txog qhov kev txiav txim no los ntawm Enauj – thiab Metuxelas txhaus tau hais tias kev txiav txim yuav los rau thaum nws tuag lawm. Dej nyab yuav tsis nyab kiag rau thaum nws tuag, tiam sis yeej nyob rau tib lub xyoo ntawd ntag.

Nau-ees qhov kev ntseeg yog los ntawm qhov nws hnov tug yawgkoob cov lus qhuab qhia. Kev qhuab qhuab yog qhov tseemceeb uas Vajtswv siv hais rau neeg peb. Xibhwb Povlauj hais tias,

“Kev ntseeg tshwsim tau hnov” (Loos 10:17), thiab,

“Yuav hnov tau licas yog tsis muaj tug qhia?” (Loos 10:14).

Vajluskub hais tias, yog lintawd Nau-ees pom kev phem kev qia nyob rau nws tias,

“Thaus Yawmsaub pum tas tuabneeg ua nruj ua tswv, ua phem ua qas tsua txhua qhov, hab tuabneeg pheej xaav zaaj phem xwb” (Chivkeeb 6:5)

“Mas Vaajtswv txha has tsua Nau-e tas, kuv tub ua ib sab lawm tas kuv yuav ua kuas tuabneeg puam tsuaj taag nrho huvsw, tsua qhov tuabneeg ua tsua lub nplajteb nuav qas heev hwv lawm” (Chivkeeb 6:13)

Tseem tshuav ib qhov uas Vajswv ua rau kom Nau-ees muaj kev ntseeg. Nyob hauv Chivkeeb 6:3 qhia rau peb txog Vajntsujplig tug Dawbhuv. Hais txog Vajntsujplig ua haujlwm nyob hauv Nau-ees. Txawm yog txhais zoo licas los xij, qhov tseemceeb yog Vajtswv tug Ntsujplig ua haujlwm nyob rau txheej thaum ub lo lawm. Vajtswv siv cov lus qhuab qhia uas yog Enauj thiab Metuxelas. Vajtswv siv Nau-ees kom paub saib txog lub ntiajteb, thiab neeg tej kev txhaum. Thiab Nws xa Vajntsujplig los ua kom Nau-ees lub siab paub txog tej xwm txheej no.

Nyob rau xyoo 1965, kuv mus qheb xovtooj cua hauv kuv lub tsheb mus mloog Barry McGuir cov lus qhuab qhia hais txog kev phem nyob rau tsov rog tebchws Nyablaj, thiab lawm yam hauv lub ntiajteb.

Kuv tug phoojywg koj qhia kuv ib zaug tag ib zaug thiab,
Yog, koj yeej tsis ntseeg tias peb nyob rau tiam uas yuav puastsuj.

Kuv paub txog ib zaj nkauj Rock, peb los tsis tag mus mloog rock thiab roll. Kuv yog Npavtiv, lus sijhawm ntawd los tsis paub txog tej no. Kuv thov Kl. Griffith hu zaj nkauj no vim yog cov ntsiab lus nyob hauv zoo li tug xibxwb uas chob kuv lub siab. Kuv thau hnov Dr. M. R. Dehaan qhia Vajluskub hauv xovtooj cua, qhia txog Tswv Yexus yuav los zaum ob thiab lub ntiajteb yuav khawv. Thaum kuv los hnov zaj nkauj no – zoo li cua tshuab kuv poob mus deb! Yog ib zaj nkauj uas qhia tau zoo heev – kuv xav tsis tag! Kuv nco zoo thaum kuv los hnov tshiab tshiab, lub sijhawm ntawd kuv tseem tsav tsheb, ua rau kuv yuav tsum nre tsheb vim kuv teev tsis tau kuamuag lawm! Zaj nkauj ua Kl. Griffith hu!

Cov tebchaws sab hnub tuaj tau sib ntau sib tua’
Kuv paub zoo tiasis ua tsis tau dabtsi,
Kuv tsis ntseeg txog tsov rog, tiamsi koj txhais tes tuav phom,
Thiab tug dej Yawledees los muaj neeg tuag rau hauv’
Kuv tug phoojywg koj qhia kuv ib zaug tag ib zaug thiab,
Yog, koj yeej tsis ntseeg tias peb nyob rau tiam uas yuav puastsuj.

Koj puas totaub txog qhov kuv tabtom hais?
Koj puas pom qhov ua kev tabtom ntshai?
Yog rab phom raug tua yuav khiav tsis dhau kiag li,
Tsis muaj leej twg yuav khiav dim rau qhov kev tuag no.
Tig mus saib ib puas ncig ntawm koj, tug me tub
Kuv tug phoojywg koj qhia kuv ib zaug tag ib zaug thiab,
Yog, koj yeej tsis ntseeg tias peb nyob rau tiam uas yuav puastsuj.

Yog lawm zoo li kuv cov ntshav tsis muaj nqi dabtsi’
Kuv nyob rau ntawm no zoo li tsis muaj kev cia siab’,
Kuv tsis pom qhov tseeb, tsis pom kev ncajncees,
Zoo li nom tswv los tsis muaj kevcai tag huvsi,
Tsis pom kev ncancees nyob rau qhov twg kiag li,
Qhov neeg muaj yog kev sib ntau sib tua’,
Kuv tug phoojywg koj qhia kuv ib zaug tag ib zaug thiab,
Yog, koj yeej tsis ntseeg tias peb nyob rau tiam uas yuav puastsuj.

Sim saib kev sib ntxub ntawm cov Suav liag nyob rau Suav teb,
Tig mus saib nyob rau Xemas, Alanpamas
Koj txawm khiav qhov no mus los plaub tsib hnub xwb
Koj tig rov qab los rau qhov chaw qub,
Suab nruas, suab nyiav nyob rau txhua qhov,
Koj muab koj tug kheel log lawm lawm tsis tag li,
Koj ntxuj koj tug phoojywg, nyob ze rau ntawm koj,
Kuv tug phoojywg koj qhia kuv ib zaug tag ib zaug thiab,
Yog, koj yeej tsis ntseeg tias peb nyob rau tiam uas yuav puastsuj.
(“Eve of Destruction” by P. F. Sloan, 1965; sung by Barry McGuire).

“Kuv tug phoojywg koj qhia kuv ib zaug tag ib zaug thiab, Yog, koj yeej tsis ntseeg tias peb nyob rau tiam uas yuav puastsuj.”

Kuv xav tias qhov yog kiag qhov Nau-ees xav ntag. Nws paub tias kev txiav txim thiab kev rhuav tshem los yuav txog – zoo li kuv paub nyob rau xyoo 1965. “Tiamsis” nws hais tias “ntawd yog plaubcaug cuaj xyoo!” Yog lawm, peb nyob rau qhov raug rhuav tshem ntau tshaj 49 xyoo! Lub sijhawm thaum Nau-ees tiam raug rhuav tshem 120 xyoo (Chivkeeb 6:3). Kuv ntseeg tias tag kis no – kev phem yuav ntau tshaj no lawm – tshaj kuv nyob xyoo 1965! Thaum ntawm kuv muaj 24 xyoo. Kuv tau nres kuv lub tshej thiab quaj! We nyob rau lub sijhawm raug rhuav tshem. Nau-ees paub zoo – thiab kuv los paub thiab. Kuv paub tias tamsim no yuav phem tshaj no lawm! Kev tsov rog ntau nqus peb cov tug hluas mus rau tsov rog Nyablaj. President Nixon yog tug coj peb cov menyuam no mus ntag, zoo li saum vam tug tug ntshais hluas quav yeej quav tshuaj, saib duab liab qab, tua menyuam hauv plab. Peb tiam tamsim no yog lub sijhawm uas rhuav tshem cov tub ntxhais hluas. Kuv plaub qhov ntawd nyob rau xyoo 1965, thiab tamsim no los kuv paub!

“Tub yog vem Nau-e ntseeg, Nau-e txha noog Vaajtswv lug. Vaajtswv txha qha tej xwm kws yaav tom hauv ntej yuav muaj lug kws Nau-e qhov muag tsw pum tsua Nau-e. Nau-e txha ua ib lub nkoj luj luj, nwg hab nwg tsev tuabneeg txha dim kev pluj kev tuag. Nau-e ua le ntawm tub yog nwg rau txem tsua tej tuabneeg kws tsw ntseeg Vaajtswv. Vem nwg ntseeg, Vaajtswv” (Henplais 11:7).

II. Ob, Nau-ees cov lus qhuab qhia.

“Tub yog vem Nau-e ntseeg, Nau-e txha noog Vaajtswv lug. Vaajtswv txha qha tej xwm kws yaav tom hauv ntej yuav muaj lug kws Nau-e qhov muag tsw pum tsua Nau-e. Nau-e txha ua ib lub nkoj luj luj…” (Henplais 11:7).

“Nws cem neeg ntiajteb.” Kuv hnov neeg hais tias, “Tsis txhob ua nyuaj! Txhob txiav txim rau peb! Txhob cem peb!” Kuv ruav siab tias Nau-ees hnov cov lus zoo li no thiab! Tiamsis nws tsis mus mloog cov neeg no cov lus! “Nws cev neeg ntiate”! “Nws cev neeg ntiateb”! “Nws cev neeg ntiateb”! Peb cheemtsum cov lus qhuab qhia zoo li no nyob rau tamsim no – cov lus qhuab qhia uas tawmtsam kev txhaum! Billy Graham yog ib tug xibhwb muaj suab npe rau xyoo 1950s thiab 60s. Muaj ib tug xibhwb hais rau kuv tias nws cov lus qhuab zoo “hluav taws xob” nyob rau tiam tamsim ntawd. Kuv xav tias peb cheemtsum cov lus qhuab qhia uas yog hluavtaws xob. Peb muaj cov xibhwb qhua “Vajluskub” coob heev thiab ntau tug uas yog cov “txhais Vajluskub” Nau-ees yog tug qhuab qhia zoo hluav taws xob! Vajluskub hu Nau-ees ua “Tug qhuab qhia uas ncajncees” (2 Petus 2:5). Mloog Billy Graam cov lus qhuab qhia nyob rau New York hauv Medixon Square Garden xyoo 1960s. Nws qhia txog Nau-ees, thaib cov neeg lub sijhawm ntawd ua ntej dab los nyab ntiajteb,

Yog lub sijhawm ua phem tshaj plaws. Yexus hais tias qhov lawv muaj yog kev noj thiab kev haus. Qhov lawv xav tau yog cev nqaij daim tawv xwb. Lawv tsis mob siab rau Vajswv thiab seem ntsujplig. Lawv txhawb thiab ntshai ib tsam tsis tau noj tsis haus, thiab kev ua plees ua yig xwb…Peb uas yog neeg Amelikas thiab cov neeg Yublaum…yog cov uas poob rau qhov kev puas tshaj no loj tshaj plaws. Peb cov dev tseem tau noj zoo tshaj cov neeg uas nyob lwm lub tebchaw…qhov no los yeej tshwm nyob rau Nau-ees tiam
     Tsis tag li los tseem ua kev plees kev yig uas yog txiv neej dees txiv neej poj niam deev poj niam. Yexus hais tias law tsuas sib yuav thiab maub neeg sib yuav. Lawv lub qhov muag dig, xav txog kev phem nkaus xwb…Tswv Yexus hais tias tej no muab nyob rau yav tag los lawm rau lub sijhawm dej los nyab ntiajteb. Nws [yog] ib yam tshwmsim rau yav tag los thiab qhov kev txiav txim uas tseem yuav los no.
     Nau-ees ntseeg Vajtswv txawm lawv yuav hais tias nws neeg vwm los xij, nws yeem nyob ib leeg..Nau-ees nyob rau Vajtswv tog, Vajtswv los hais rau nws tias, “Nau-ees, kuv yuav tso dej los rhuav tshem neeg ntiateb’…thiab Vajluskub hais tias, Nau-ees ntseeg Vajtswv…Vajluskub qhia txog Nau-ees qhov kev ntseeg, Vajtswv los ceebtoom rau nws txog tej yam ua tseem tsis tau tshwmsim los, tshem tej kev ntshai (sim saib tshem qhov kev ntshai twg ntawm nws), los txhua lub nkoj. Tamsim no cov neeg txheej no puas tau los paub ntshai Vajtswv thiab koom nrog Vajtswv. Peb paub tias muaj [xovxwm] yeej niaj hnub qhia peb. Lawv qhia txhua hnub rau peb…Nau-ees los qhia, thiab ceebtoom rau cov neeg ntawd tias “hloov dua siab tshiab, kev txiav txim los yuav txog, ntseeg,’ tiamsis lawv luag thiab thuam nws tsis ntseeg (Billy Graham, The Challenge: Sermons from Madison Square Garden, Doubleday and Company, Inc., 1969, pp. 162-168). …

Nau “cem cov neeg ntiajteb” qhia Vajtswv lus tawm tsam kev txhaum. Kuv vam tias peb yuav mauj cov xibhwb kom coob zoo li no! Muaj ib hnub Dr. Cagan hais rau kuv tias, yog tsis paub tias nws yog leejtwg, ntshe yuav tsis kam cia Billy Graham qhia li ntawd rau peb cov ntseeg nyob rau lub tebchaws no. Peb tig mus rau lub ntiajteb. Peb cov tswvcuab los tseem muaj cov yuam kev coob heev! Nov los zoo tibyam li Nau-ees tiam. Nws yog “tug qhuab qhia uas ncajncees” (2 Petus 2:5) – tiam sis lintawd los tsis muaj tug hloov dua siab tshiab kiag li. Tsis muaj leej twg yuav tso kev txhaum tseg los nyob rau hauv lub nkoj uas cawm neeg dim. Tsuas Nau-ees cov tug thiab lawv cov poj niam nkaus xwb, thiab nws poj niam xwb thiab mloog nws cov lus qhuab qhia thaum kawg lawv thiaj dim. Nws npaj lub nkoj “kom cawm nws cuag yig [tsev neeg]; los ntawm qhov qhua ntuav “neeg ntiajteb” (Henplais 11:7), Nej puas yuav mloog kuv cov lus qhuab qhia? Nej puas kam tso kev txhaum tseg? Nej puas yuav hloov dua siab tshiab los cuag Yexus – thiab tuaj pehawm Vajtswv rau ntawm no? Los sis yeem raug kev puas tsuaj zoo li raug dej nyab uas yog Vajtswv qhov kev rau txim? Muaj ib yam zoo nyob rau zaj yeeb-yajkiab no. Tsis txhob mus saib vim yog cov ntsiab lus hauv feem ntau ces tsis muaj tseeb kiag li. Ib qhov uas zoo yog, zaj yeebyajkiab no qhia tias lub sijhawm Nau-ees tias tsis muaj hais txog cov menyuam yaus! Tsis muaj kiag li. Tsuas yog hais txog Vajtswv rau txim rau lub ntiajteb uas muaj kev txhaum!

III. Peb, Nau-ees tiam, thiab nws lub “ntuj.”

“Tub yog vem Nau-e ntseeg, Nau-e txha noog Vaajtswv lug. Vaajtswv txha qha tej xwm kws yaav tom hauv ntej yuav muaj lug kws Nau-e qhov muag tsw pum tsua Nau-e. Nau-e txha ua ib lub nkoj luj luj…” (Henplais 11:7).

“Ntiajteb” yog hais txog cov neeg uas nyob ua ntej dej yuav los nyab ntiajteb. Tswv Yexus lo lus “ntiajteb” yog hais txog thaum Nau-ees tiam, hais txog neeg zoo li cas uantej ntiajteb yuav kawg. Ua ntej kev txiav txim zaum kawg, Yexus hais tias,

“Lub swmhawm kws Tuabneeg Leej Tub rov qaab lug yuav zoo ib yaam le lub swmhawm kws Nau-e nyob. Thaus dej tseem tsw tau nyaab nplajteb, suavdawg ua noj ua haus ua tshoob ua kug moog txug nub kws Nau-e nee moog huv lub nkoj. Puab tsw ncu ceev faaj, ua cav dej txawm swv lug nyaab hab kuav puab moog taag huvsw lawm. Thaus Tuabneeg Leej Tub rov lug yuav zoo ib yaam le ntawm ntaag.” (Mathais 24:37-39).

Yog lawm, kuv paub tias neeg Nau-ees tau sib ntau sib tua. Yog lawm, lawv tsis lees yuav Vajntsujplig tes dej num, tiamsis hauv lawv lub siab puvntoob rau ntsujplig phem, qhov phem tshaj yog lawv lub siab xib rau seem cev nqaij daim tawv xwb. Qhov no yog qhov Yexus hais txog – yam ua lawv xav tau, yam lawv xav txog yog kev noj kev haus xwb, kev sib yuav. Txhua yam lawv xav yog lub ntiajteb nkaus xwb, thiab lub neej xwb, lawv tsis mob siab tshawb nrhiav yam nyob tag mus ibtxhi, lawv tsis mob siab rau Vajtswv, lawv tsis mob siab tshawb nrhiav tom qab tuag lawm yuav mus qhov twg, lawv zoo li cov tub ntxhais hluas tiam tamsim no uas xav txog kev uasi, kev lom zem, thiab kawm ntaub kawm ntawv xwb, tsis paub txhawj txog lawv tej kev txhaum. Lawv ntsia tsis pom tias yuav los xav txog tej yam zoo li no, rau seem ntsujplig tom qab tuag lawm yuav mus qhov twg.

Vajtswv Txojlus qhia tias yeej mua Qaumntuj thiab tub Tuagteb tiag. Tom qab koj tuag lawm koj yuav mus qhov twg? Txhua tug yuav tsum mus tsis yog Qaumntuj ces tub Tuagteb xwb. Koj yuav mus qhov twg? Tsuas muaj ib txoj kev xwb uas yuav mus tau ceebtsheej ntuj – thiab qhov ntawd yog ntseeg tug Tswv Yexus. Qhov no muaj tseeb tau licas? Vim yog tsis muaj leej twg, tsuas yog Tswv Yexus tib leeg xwb thiaj tuag theej neeg tej kev txhaum. Tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav xwb, thiaj yuav ntxuav tau neeg tej kev txhaum. Tsuas yog Tswv Yexus cov ntshav xwb thiaj li ua rau Vajtswv pom tias koj yog neeg dawbhuv. Yexus xwb thiaj cawm tau koj.

Vajtswv yog tug Vajtswv uas txiav txim. Nws ntxub kev txhaum. Nws ntsis tsis tau kev txhaum. Yog koj tej kev txhaum tsis raug Yexus them saum ntoo Khaublig, thiab ntxuav los ntawm Nws cov ntshav, koj yuav mus tsis tau ntuj ceeb tsheej. Yexus hais tias, “Tsis muaj leejtwg mus cuag tau Leejtxiv, yuav tsum los ntawm kuv mus xwb” (Yauhas 14:6).

Kuv thov kom nej hloov dua siab tshiab, tig khiav tawm ntawm koj lub neej qub, thiab los ntawm Tswv Yexus hauv txoj kev ntseeg. Cia siab rau Yexus los ntxuav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav. Thiab mus koom pawg ntseeg, thiab mus koom txhua lub lim tiam! Muaj ib zaj nkauj qub qub uas Kl. Griffith hu uantej kuv yuav los qhia Vajtswv Txojlus.

Los, tug neeg txhaum, tug tag kev cia siab,
   Tswv Yexus cov ntshav pab kom koj dim tau;
Nws cawm tug neeg phem uas nyob hauv nej,
   Thaum nws cawm tug neeg txhaum li kuv.
Thiab kuv paub, yog, kuv paub,
   Tswv Yexus cov ntshav ntxuav tau tug neeg txhau.
Thiab kuv paub, yog, kuv paub,
   Tswv Yexus cov ntshav ntxuav tau tug neeg txhau.
(“Yes, I Know!”, Anna W. Waterman, 1920).

Yog koj xav los ua ib tug ntsee tseeb tiag? Koj puas xav tau kom Yexus ntxuav koj tej kev txhaum? Koj puas xav nrog peb tham qhov los ua ib tug ntseeg thiab raug ntxuav ntawm Nws cov ntshav? Yog nej xav nrog peb tham txog qhov los rau ntawm Tswv Yexus, thov sawv mus lawm tom qab, John Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau lwm chav tsev, muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Yog zaum no yog thawj zaug uas kom hnov cov lus no, thiab muaj lus nug kuv txog cov lus qhuab qhia no, thov mus lawm tom qab rau tamsim no.,Kuv yuav zaum nrad nrog nej thav. Mus tau tamsim no, Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas lees yuav Yexus no, A-mees

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Chivkeeb 6:1-14.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


TXHEEJ TXHEEM

TUG NAU-EES TSEEB THIAB KEV TXIAV TXIM TSEEB!

THE REAL NOAH AND THE REAL JUDGMENT!

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Tub yog vem Nau-e ntseeg, Nau-e txha noog Vaajtswv lug. Vaajtswv txha qha tej xwm kws yaav tom hauv ntej yuav muaj lug kws Nau-e qhov muag tsw pum tsua Nau-e. Nau-e txha ua ib lub nkoj luj luj, nwg hab nwg tsev tuabneeg txha dim kev pluj kev tuag. Nau-e ua le ntawm tub yog nwg rau txem tsua tej tuabneeg kws tsw ntseeg Vaajtswv. Vem nwg ntseeg, Vaajtswv” (Henplais 11:7).

(2 Petus 3:3; 2 Thexalaunike 2:11)

I.   Ib, Nau-ees Txoj Kev Ntseeg., Henplais 11:7a; Chivkeeb 6:13; Yudas 15; Loos 10:17, 14; Chivkeeb 6:5, 13, 3.

II.  Ob, Nau-ees cov lus qhuab qhia. Henplais 11:7b; 2 Petus 2:5.

III. Peb, Nau-ees tiam, thiab nws lub “ntuj.” Henplais 11:7c;
Mathais 24:37-39; Yauhas14:6.