Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
YEXUS QHOV KEV THOV VAJTSWV HAU KEBXEMANES

CHRIST’S PRAYER IN GETHSEMANE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsau ntuj, Peb hli 29, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 29, 2015


Yexus nrog nws cov thwjtim noj mov ua zaum kawg. Tom qab ntawd nws txawm coj lawv mus rau tom lub vaj kebxemanes. Yexus tau cia cov thwjtim nyob rau ib qhov, thiab mus nyob ib leeg thov Vajtswv. Nws muaj kev nyuaj siab kawg nkaus. Nws quaj thov Vajtsw cawm Nws. Rau lub sijhawm uas nws ntsib kev nyuaj siab, nws cov hws nrog “ua ntshav los rau hauv av” (Lukas 22:44). Qhov no coj los rau peb cov Vajluskub, qhov ntawm no hais txog Yexus cov lus thov Vajtswv nyob rau hauv Kebxesmanes.

“Nws tug uas yog neeg, thaum nws tau thov Vajtswv thiab quaj heev kawg nkaus rau Vajtswv kom cawm nws dim hauv kev tuag, thiab thaum hnov lawm nws kuj hwm” (Henplais 5:7).

Yog ib qhov uas ntau phau ntawv txhais Vajluskub hais txog Vajluskub nqe no. Ntau phau ntawm nom hais txog Yexus qhov kev thov Vajtswv hauv lub vaj kebxemanes. Tiam sis muaj ntau phau xav tias Yexus qhov kev thov Vajtswv kom vajtswv cawm nws dim ntawm txoj kev tuag saum ntoo Khaublig rau hnub tom qab. Dr. Lenski taut tej cov lus no los ntawm Henplais 5:7 (R. C. H. Lenski, Ph.D., The Interpretation of the Epistle to the Hebrews and the Epistle of James, Augsburg Publishing House, 1966 edition, p. 162-165; note on Hebrews 5:7).

Peb los ib saib ib nqe zuj zus, vim yog qhia txog qhov Yexus nyob ib leeg thov Vajtswv hauv lub vaj kebxemasnes, hmo ua ntej nws yuav raug ntsia saum ntoo Khaublig.

“Nws tug uas yog neeg, thaum nws tau thov Vajtswv thiab quaj heev kawg nkaus rau Vajtswv kom cawm nws dim hauv kev tuag, thiab thaum hnov lawm nws kuj hwm” (Henplais 5:7).

I. Ib, nqe lus ntawm no hais txog Yexus “lub neej ntawm cev nqaij daim tawv.”

Cov lus ntawm no qhia meej tias tsis yog hais txog Yexus ua ntej nws yuav los rau hauv lub ntiajteb, los sis ua ntej nws yuav nqe saum ntuj los. Tsis tag li ntawd xwb tsis yog hais txog qhov Yexus tau txais tom qab nce mus qaum ntuj. Tiam sis cov lus ntawm no hais txog qhov Yexus thov Vajtswv “quaj” hauv “lub neej uas yog ib tug neeg” hauv ntiajteb.

Vajluskub tshiab hais txog peb zaug ua Yexus quaj. Ib zaug yog tom Laxalaus lub qhov ntxa. Vajluskub hais tias, “Yexus quaj” (Yauhas 11:35). Zaum ob yog nws quaj rau nroog Yelusxalees,

“Thiab thaum nws los ze, rau lub nroog, thiab tau quaj rau lub nroog ntawd” (Lukas 19:41).

Dr. J. Vernon McGee hais tias, “zaum peb Yexus quaj rau tom lub vaj Yelusxalees” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume V, p. 540; note on Hebrews 5:7). Vajluskub nqe ntawm no qhia tias qhov Yexus quaj zaum no tsis yog hais txog qhov nws quaj tom Laxalaus lub qhov ntxa. Thiab tsis tau hais txog qhov Yexus quaj rau nroog Yeluxalees. Yog lintawd qhov zaum no tsua yog hais txog tom lub vaj Kebxemanes xwb, hmo ua ntej Nws yuav raug ntsia tom ntoo Khaublig.

Hmo ua ntsiab tos nyob rau tom roob txiv ntseej
   Hnub qub ci rau sau hmo ntuj
Ib tag hmo nyob rau ntawm lub vaj tam sim no,
   Tug Cawmseej thov Vajtswv nyob ib leeg.

Nyob rau hmob ntawd thiab neeg tej kev txhaum
   Tug txiv neej raug txom nyem tawm hws los ntshav
Nws tau txog caug thov Vajtswv
   Vajtswv yeej tsis hnov qab nws kiag li.
(“‘Tis Midnight; and on Olive’s Brow,” William B. Tappan, 1794-1849).

“Nws tug uas yog neeg, thaum nws tau thov Vajtswv thiab quaj heev kawg nkaus rau Vajtswv kom cawm nws dim hauv kev tuag, thiab thaum hnov lawm nws kuj hwm” (Henplais 5:7).

II. Ob, Vajluskub nqe no qhia peb tias Yexus thov Vajtswv, kom cawm Nws dim ntawm kev tuag hauv Kebxemanes.

Ua tib zoo mloog Mathais 26:36-38.

“Yexus mus rau ntawm lub vaj uas muaj lub npe Kebxemanes, thiab hais rau cov thwjtim, zaum ntawm no, kuv yuav mus thov Vajtswv ib leeg. Thiab nws tau coj Petus thiab Xenpedis ob tug tub mus uake, thiab peb nyiaj siab txhawb heev kawg nkaug. Thiab hais rau lawv, kuv muaj kev nyuaj siab kawg nkaus, zoo li yuav tuag…” [“rau ntawm qhov kev tuag” NIV] (Mathais 26:36-38).

Dr. John MacArthur hais txog Henplais 5:7 tau zoo heev, tiam sis nws hais yuam kev nyob rau qhov kawg. Nws hais tias, “Yexus thov kom dim ntawm txoj kev tuag, xws lis [qhov ntawd yog] sawv qhov tuag rov qab los” (John MacArthur, D.D., The MacArthur Study Bible, Word Bibles, 1997, p. 1904; note on Hebrews 5:7).

Yexus tsis tau thov Vajtswv kom “dim ntawm kev tuag” kom sawv hauv qhov tuag rov qab los! Tsis yog lintawd, Mathais 26:38 qhia meej rau peb tias Yexus ntsib “kev txom nyem kawg nkaus, yuav luag tuag” – nyob rau txoj kev tuag – nyob rau ntawm lub vaj Kebxesmanes – Yexus yuav luag tuag! Nws thov kom dim los sis tsis tuag hauv lub vaj! Vajluskub Lukas qhia peb tias, “Nws cov hws tawm ua ntshav nrog rau hauv av” (Lukas 22:44). Yexus ntsib kev nyuaj siab loj kawg nkaus, thiab hws nrog ua ntshav thiab yuav luag tuag rau hmo ntawm, hauv vaj kebxesmanes, hmo ua ntej yuav raug ntsiab saum ntoo Khaublig, Joseph Hart hais li no tias,

Saib Vajtswv Leejtug tug uas raug txom nyem,
Raug mob quaj qw hws nrog ua ntshav!
Vim yog Vajtswv Txoj kev hlub!
Yexus, tug uas muaj kev hlub loj!
   (“Thine Unknown Sufferings” by Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

Mloog Mathais 26:38-39.

“Thiab hais rau lawv tias kuv nyuaj siab kawg nkaus li, zoo li twb yuav tuag, zaum ntawm no, thiab ntsia ntsoov kuv. Thiab nws tau txav mus rau tom ntej, txhog caug thov Vajtswv, thiab hais tias, Au, kuv txiv, yog tau, thov kom lub khob no rau ntawm kuv mus: Tiamsis thov txhob mus raws li kuv lub siab xav, tiam sis cia mus raws li koj lub dej siab” (Mathais 26:38-39).

Ntaw phau ntawv txhais Vajluskub qhia tias Yexus thov Vajtswv kom cawm Nws dim ntawm ntoo Khaub lig. Tiam sis kuv ntseeg tias qhov no tsis yog qhov Vajluskub qhia. Dr. J. Vernon McGee, ib tug xibhwb muaj suab npe nyob rau tebchaws Amelikas hais li no tias,

Tsis yog tias Tswv Yexus thov Vajtsw kom dim ntawm txoj kev tuag saum ntoo Khaub lig…tsis muaj ntseeb lintawd. Nws ntsib kev nyuaj siab thiab ntsis kev txom nyem kawg nkaus vim yog nws tej kev txhaum poob rau saum Nws tug Kheej… (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, 1983, Thomas Nelson Publishers, volume IV, p. 141; note on Matthew 26:36-39).

Dr. J. Oliver Buswell, ib tug uas paub Vajluskub zoo hais li no tias,

Nyob rau hauv phau Vajluskub Lukas qhia txog tug uas ntsib teebmeem kev nyuaj siab kawg nkaus vim yog paub tias tab tom yuav ntsib kev tuag…Peb tug Tswv Yexus, uas lub neej ntawm cev nqaij daim tawv nws yeej ntsai kawg nkaus, nws thov Vajtswv kom dim kev tuag hauv lub vaj, kom nws thiaj li yuav ua tau hauj lwm tiav rau tom ntoo Khaublig rau [hnub tom qab] (J. Oliver Buswell, Ph.D., A Systematic Theology of the Christian Religion, Zondervan Publishing House, 1962, part III, p. 62).

“Nws tau coj Petus thiab Zenpdis ob tug tub, thiab pib ntsib kev nyuaj siab ua loj kawg nkaus. Thiab hais rau nws tias, kuv tug ntsujplig txom nyem kawg nkaus, yuav tuag. ..” [“mus rau qhov kev tuag” NIV] (Mathais 26:37-38).

Dr. John R. Rice tau ua tib zoo qhia cov lus uas Dr. J. Vernon McGee thiab Dr. J. Oliver Buswell tau hais tseg. Dr. Rice hais tias,

     Yog koj tsis paub txog nqe 37 thiab 38 (hauv Mathais 26), yuav totaub yuav kev qhov kev thov Vajtswv hauv Kebxemanes xwb. Yexus nyuaj siab heev kawg nkaus “txom nyem ua rau yuav luag tuag,” ntawd yog [Nws] yuav tuag vim yog ntsib kev nyuaj siab…Yexus yuav luag tuag hauv lub vaj. Lub khob uas nyob rau nqe 39 thiab 42 yog lub khob uas kev tuag, tuag rau hmo uas nyob hauv Kebxemanes. Qhov no qhia tseeb nyob rau hauv Henplais 5:7 ntawm no qhia tias Yexus “raug kev txom nyem thiab quaj thiab muaj peevxwm cawm nws dim ntawm kev tuag, thiab hnov thiab hwm.” Ua rau yuav tuag hauv vaj Kebxemanes, Yexus thov Vajtswv kom muab lub khob tshem tawm ntawm Nws nyob rau hmo ntawd thiab nws yuav ciaj thiab tuag saum ntoo Khaub lig rau hnub tom qab. Vajluskub qhia tias, “Nws tau hnov”! Vajtswv teb Nws cov lus thov…Yog Yexus tuag hauv lub vaj Kebxemanes, ntshe yuav tsis muaj phauv Vajluskub qhia txog Tswv Yexus, Vim cov lus no qhia tias “Yexus tuag theej peb tej kev txhaum raws li Vajluskub” [kata tas graphas], 1 Kaulithaus 15:3.
     Kev tuag ntawm Tswv Yexus yog ib qhov tshwjxeeb, vim yog mus raws li Vajluskub hais tseg…Neeg yuav nrho Yexus cov hwjtxwv tawm (Yaxayas 50:6). Nws yuav raug nplawm (Yaxayas 53:5)…Nws yuav tuag hauv nruab nrab ntawm ob tug tub sab saum ntoo Khaublig [Yaxayas 53:12; Xemkhaliyas 12:10; Xemkhaliyas 13:6]. Lawv yuav nkaug nws txhais tes thiab kotaw (Phau Ntawv Nkauj 22:16)…txawm yog [Nws] quaj heev [saum ntoo Khaublig], “Kuv txiv, yog vim licas koj hnov qab kuv lawm?” tau hais ua ntej nyob rau Vajluskub (Phau Ntawv Nkauj 22:1). Cov pothawj thiab neeg tau qw cem thiab saib tsis tau [thaum Nws raug ntsia saum ntoo Khaublig] qhov no yuav tsum muaj tseg lintawd (Phau Ntawv Nkauj 22:7-8). [Cov tub rog] yuav hle nws lub [tsho] tawm (Phau Ntawv Nkauj 22:18).
     Yog Yexus tsis tuag “raws li tau hais tseg hauv Vajluskub,” Nws yuav ua tsis tau peb tug Cawmseej. Ua Vajtswv tsaug, tau teb Yexus cov lus thov hauv Kebxemanes! Lub khob ntawm kev tuag…Nws thiaj li nyob dhau hmo ntawm [Nws thiaj li mus txog] tau tom Ntoo Khaublig cawm peb…Lukas 22:43 qhia rau peb tias, “Cov tub txib saum ntuj nqe los rau ntawm nws, txhawb nws lub zog.” Yog tsis muaj cov tub txib los txhawb nws lub zog no, Yexus yeej yuav tsum tuag rau tom vaj kebxemanes rau hmo ntawd xwb (John R. Rice, D.D., The Gospel According to Matthew, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, pp. 441-442; notes on Matthew 26:36-46).

Peb yuav tsis dim ntawm txoj kev txhaum yog Tswv Yexus tuag rau tom vaj Kebxemanes ua ntej mus rau tom Khaublig ntoo. Yog vim licas? Vim yog yuav tsis tuag raws li “kata tas graphas.” Nws yuav cawm tsis peb vim yog nws tsis tuag raws li Vajluskub tau qhia tseg.”

“Nws tug uas yog neeg, thaum nws tau thov Vajtswv thiab quaj heev kawg nkaus rau Vajtswv kom cawm nws dim hauv kev tuag, thiab thaum hnov lawm nws kuj hwm” (Henplais 5:7).

III. Peb, Nqe Vajluskub no qhia rau peb tias Vajtswv tau teb Yexus.

Yog nws thov kom dim ntawm tug ntoo Khaublig, thiab Vajtswv tsis hnov nws cov lus thov los sis cawm Nws! Tsis yog, Vajtswv hnov nws cov lus thov thiab teb Nws. Nws thiaj tsis tuag rau tom vaj Kebxemanes! Vajtswv cawm Nws koj nws tuag saum tug Ntoo Khaugli rau peb tej kev txhaum “kata tas graphas” – “raws li Vajluskub”! Yexus “hnov thiab nws hwm” (Henplais 5:7). Qhov no qhia tias, nws mloog lus, thiab ntshai hais tias ib tsam nws ua tsis tau raw li Vajtswv yog mus tuag tom tug ntoo Khaublig. Vajluskub qhia tias, “Qhov kev zoo siab ntawd muaj ua ntej nws yuav mus rau tom tug ntoo Khaublig” (Henplais 12:2). Yexus tsis yog lam tau lam tuag. Tsis yog lintawd, Nws tuag saum tug Ntoo Khaub lig yog theej peb tej kev txhaum.

Yog lintawd thiaj li qhia tias yeej muaj cov ntsiab lus tseem ceeb qhia txog qhov nws raug kev txom nyem “yuav luag tuag” [“mus rau ntawm kev tuag” NIV] hauv lub vaj Kebxemanes (Mathais 26:38)? Yog vim licas nws “thiab quaj ntsuag” thiab “ev lub nra nyah” rau ntawd? Yog vim licas nws thiab “pib ntshai kawg nkaus” (Malakaus 14:33)? Yog vim licas Nws thiab “ntshai nyob rau hauv” (Lukas 22:44)? Yog vim licas Yexus thiaj tawm hws “ntws los ua ntshav” hauv Kebxemanes (Lukas 22:44)?

Kuv ntseeg tias vim yog Vajtswv muab neeg tej kev txhaum tso rau ntawm Yexus nyob rau hmo ntawd, Vajtswv tug menyuam yaj. Vajluskub qhia tias, “Vajtswv tau muaj peb tej kev txhaum tag nrho tso rau ntawd” (Yaxayas 53:6). Kuv ntseeg tias qhov tshwmsim hauv Kebxemanes yog vim lintawd. Koj qhov kev txhaum raug tso “rau ntawm Nws lub cev” nyob rau hmo ntawd, thiab nws ev mus rau tom Nto Khaublig, them peb tej kev txhaum rau ntawd tsob ntoo ntawd” – Ntoo Khaub lig (1 Petus 2:24). Saib nws raug kev txom nyem, hws nrog ua ntshav, nyob rau hauv Kebxemanes. Thaum Vajtswv “tso peb tej kev txhaum rau ntawm nws.” Saib ev peb tej kev txhaum tawm hauv Kebxemanes mus rau tom ntoo Khaublig “ev rau ntawm nws lub cev.” Koj yuav tsis lees paub Nws? Los yog koj yuav los rau ntawm Nws, tug ua raug txom nyem thiab tuag theej koj qhov chaw, koj yuav tau txais kev zam txim?

Ib zaj nkauj tug sau yog Joseph Hart (1712-1768) pom txog qhov Yexus nyob rau hauv lub vaj Kebxemanes.

Tsis muaj leej twg hlub peb zoo li Yexus
   Tsis muaj leej tug hmo tshua koj zoo li Yexus
Koj yuav tsis muaj phooj ywg tseeb
   Cia siab rau Yexus koj yuav tau lub neej tshiab
Cia Yexus los ua koj tug Tswv!
   (“Thine Unknown Sufferings” by Joseph Hart, 1712-1768;
      to the tune of “‘Tis Midnight, and on Olive’s Brow”).

Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj sau los ntawm Joseph Hart. Nyob rau zaj 5 ntawm nej phau ntawv.

Nws tau rau luag foom, raug kev sim siab ntau yam,
Tiam sis ua siab ntev, taug txoj kev ntawd
Nws yuav luag tuag hauv lub vaj Kebxemanes!
Nws yuav luag tuag hauv lub vaj Kebxemanes!

Nyob rau hmo ntawd; lawv tau nplawm Nws lub cev
Vajtswv tug menyuam yaj raug luag nplawm nyob ib leeg.
Pom, Tug Cawmseej pom kuv tug ntsujplig tom Kebxemanes!
Pom, Tug Cawmseej pom kuv tug ntsujplig tom Kebxemanes!

Vajtswv Leejtub tuag thee kuv qhov kev txhaum, vim yog kev hlub;
Tiam sis nws poob rau qhov kev txom nyem thiab ntshai heev kawg nkaus.
Tsis muaj leej twg yuav ua tau li ntawd, Hmo nyob rau tom Kebxemanes!
Tsis muaj leej twg yuav ua tau li ntawd, Hmo nyob rau tom Kebxemanes!

Kev txhawm tawm tsam Vajtswv; Tawm tsam Nws qhov kev ncajncees;
Tawm tsam Nws txoj kev hlub, cov ntshav; thiab tawm tsam Nws lub npe
Kev txhaum dav zoo hiav txwv – Nraim kuv, Au Kebxemanes!
Kev txhaum dav zoo hiav txwv – Nraim kuv, Au Kebxemanes!

Kuv yug hais tias, ntawm no xwb; Tsis mua lwm tug Cawmseej lawm;
Kuv tsis muaj kev ncajncees kiag li; ua tsis tau ib qhov zoo
Tsis muaj kev vam qhov twg, tsuas yog ntawm Kebxemanes!
Tsis muaj kev vam qhov twg, tsuas yog ntawm Kebxemanes!
   (“Many Woes He Had Endured” by Joseph Hart, 1712-1768;
      altered by the Pastor; to the tune of “Come, Ye Sinners”).

Yexus ris koj tej kev txhaum saum ntoo Khaub lig vim yog Nws hlub koj. Yexus muab nws cov ntshav los ntxuav koj lub txim vim yog Nws hlub koj. Kuv thov Vajtswv kom koj los cia siab rau tug Cawmseej tug ua hlub koj thiab yog txoj kev hlub mus tag ib txhi!

Tsis muaj leej twg hlub peb zoo li Yexus
   Tsis muaj leej tug hmo tshua koj zoo li Yexus
Koj yuav tsis muaj phooj ywg tseeb
   Cia siab rau Yexus koj yuav tau lub neej tshiab
Cia Yexus los ua koj tug Tswv!

Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Mathais 26:36-39.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Gethsemane, the Olive-Press!” (by Joseph Hart, 1712-1768).


TXHEEJ TXHEEM

YEXUS QHOV KEV THOV VAJTSWV HAU KEBXEMANES

CHRIST’S PRAYER IN GETHSEMANE

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nws tug uas yog neeg, thaum nws tau thov Vajtswv thiab quaj heev kawg nkaus rau Vajtswv kom cawm nws dim hauv kev tuag, thiab thaum hnov lawm nws kuj hwm” (Henplais 5:7).

(Lukas 22:44)

I. Ib, nqe lus ntawm no hais txog Yexus “lub neej ntawm cev nqaij
daim tawv,” Yauhas 11:35; Lukas 19:41.

II. Ob, Vajluskub nqe no qhia peb tias Yexus thov Vajtswv,
kom cawm Nws dim ntawm kev tuag hauv Kebxemanes,
Mathais 26:36-39; Lukas 22:44; 1 Kaulithaus 15:3;
Yaxayas 50:6; 53:5, 12; Xemkhaliyas 12:10; 13:6;
Phau Ntawv Nkauj 22:16, 1, 7-8, 18; Lukas 22:43.

III. Peb, Nqe Vajluskub no qhia rau peb tias Vajtswv tau teb Yexus,
Henplais 12:2; Mathais 26:38; Malakaus 14:33; Lukas 22:44;
Yaxayas 53:6; I Petus 2:24.