Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
ADAS, KOJ NYOB QHOV TWG?

(ZAJ LUS QHIA #89 NYOB CHIVKEEB)
ADAM, WHERE ART THOU?
(SERMON #89 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv yav sawv tsaus ntuj, Kaum ib hli 27, 2016
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, November 27, 2016

“Vajtswv sam hwm rau tug txiv neej ntawd tias, txhua yam ntoo hauv lub vaj no koj no tau, tiam sis tsuas yog tsob ntoo paub txog qhov phem thiab qhov zoo, txwv tsis pub noj, vim hnub twg koj noj koj yuav tuag” (Chivkeeb 2:16-17).


Tug Ada sib uas Vajtswv tsim ntawm yeej yog tug neeg uas zoo heev thiab tsis muaj kev txhaum, Vajtswv cia nws nyob rau hauv ib lub vaj ua zoo nkauj heev, txhua ntoo nyob rau hauv puas leej zoo noj ua zaub mov, Adas yeej ua tau txhua yam los noj thiab qab heev, nws tsis tag yuav mus txhawb txog yeeb ncuab nyob rau lub vaj no, txhua yam tsiaj nyob rau hauv puas leej no zaub hu si, tsis muaj ib yam tsiaj twg yuav los tom nws kiag li, tug neeg no los yeej tseem no zaub thiab xwb, nws tsis tag yuav mus tua tsiaj los ua zaub mov noj, txhua yam nyob rau lub vaj no puas leej nyob tau thajyeeb, tsis muaj nag xob nag cua, “Tsuas muaj hub tawm hauv ntiajteb tuaj ua rau roj tsuag nyob tau ntsuab xiab” (Chivkeeb 2:6). Tug txiv neej no tsis tag yuav txhawb xeeb txog dab tsi li, nws tsis muaj mob tsis muaj keeg, nws tsis muaj yeeb ncuab los tawm tsam nws, tsis tag yuav ntshai tsiaj, yog qhov chaw uas zoo tshaj plaws.

Adas los yeej tsis muaj kev txhaum li thiab, vim nws tsis tau raug tsim los yog neeg txhaum, nws tsis tag yuav muaj kev nyuaj siab li, Adas tug kheej yuav muaj kev thaj yeeb nyob rau hauv nws, Adas muaj kev thaj yeej nrog rau Vajtswv.

Thiab Adas yeej tsis muaj kev txhaum, nws raug tsim los ua tug neeg tsis muaj kev txhaum, tsis muaj kev nyuaj siab, Adas muaj kev thaj yeeb nyob rau hauv nws, Adas yog tug muaj kev kaj siab nrog rau Vajtswv, yog qhov chaw uas zoo heev, Nws tsis tag nyuaj siab yuav nrhiav luag nkauj, Vajtswv npaj rau nws, zoo nkauj, thiab txhawb hlub txawj pab nws, ua rau Adas tsis kho siab, vim yog qhov ob tug raug tsim los tsis muaj kev txhaum, thiaj tsis muaj hnub tug poj niam no yuav fav siab rau Adas, tsis muaj hnub yuav khiav Adas thiab tsis muaj qhov yuav tsis hlub nws. Nov yog qhov chaw ua zoo tshaj plaws.

Vajtswv nrog nws sib txuas lus txhua hnub, nws yeej tsis muaj qhov raug sim siab, nws tsis tag yuav ua rau Vajtswv chim siab, nws nrog tug poj niam uas zoo nkauj nyob uake thiab hlub nws, nyob hauv lub vaj ua muaj zaub mov qab kawg nkaus, muaj kev kaj siab nrog rau Vajtswv, yog qhov chaw ua zoo tshaj plaws.

Vajtswv muab ib txoj cai rau nws xwb, yog ib txoj cai yooj yim rau nws coj, thiab ib txoj cai rau nws ua raws, Vajtswv hais rau nws tias “Koj muaj cai noj txhua tsob ntoo hauv lub vaj no: tiam tsob ntoo paub txog qhov zoo thiab qhov, tsis txhob no, yog hnub twg nej no, hnub ntawd nej yuav tsum tuag” (Chivkeeb 2:16-17), tshuas yog twb qhov no xwb uas Vajtswv txwv nws, txhua yam tsis pub nws ua yog txhob no tsob txiv paub qhov zoo thiab qhov phem, yog txoj cai yooj yim rau lawv coj, yog qhov chaw ua zoo tshaj plaws.

Txawm licas los xij tseem muaj ib tug nyob hauv lub vaj no thiab, tug ntawd yog Ntxwnyoog, nws yog ib tug tub txib nyob Qaum ntuj, tiam tau ntxeev siab rau Vajtswv thiab raug ntiab tawm los nyob ntiajteb, Ntxwnyoog yog Vajtswv tug yeej ncuab, Tiam sis Vajtswv tiv thaiv Adas, qhov Ntxwnyoog ua tau yog los tshoov neeg lub siab kom tawm tsam Vajtswv xwb.

Muaj ob tsob ntoo tseem ceeb nyob hauv lub vaj ntawd, thawj tsob yog tsob ntoo cawm txoj sia, yog Adas noj tso ntoo no tag mus li, nws yuav muaj txoj sia nyob tag mus ib txhi (Chivkeeb 3:22), tiam sis yog nws no tsob ntoo paub qhov zoo thiab qhov phem nws yuav tuag, nov yog yam tsis zoo ntawm tsab cai no, yog tsab cai yooj yim – thiab yooj yim ua raws, Noj tsob ntoo no yuav tsis tuag mus ib txhi, noj lwm tsob ntoo yuav tuag, yog qhov chaw uas zoo tshaj plaws, thiab ib qhov nkaus xwb, tsab cai yuav tsum ua raws – yog tsab cai yooj yim los coj.

Vim yog Vajtswv tiv thaiv Adas thiab Avas, Ntxwnyoog thiab ua phem tsis tau rau ob tug, qhov nws ua tau yog sim ob tug siab, sim ob tug kom yuam cai, Ntxwyoog tsis yog nab, vim nab yog yam uas Vajtswv foom tsis zoo tom qab ntawd, tiam sis lub sijhawm no Ntxwnyoog nkag los nyob hauv lub Vaj, tom qab no cov ntsujplig no thiab li raug Tswv Yexus ntiab tawm thiab, ntawm no nws yog “tub tub txib ntawm txoj kev kaj” (2 Kaulithaus 11:14).

Peb tsis paub hais tias ua ntej ntawd nab zoo licas, tiam sis peb paub tias nws muaj tes taw, thiab paub hais tias nws yeej yog ib yam ua raug tsim los nyob rau lub vaj Adees, yog Avas thiaj li tsis ntshai nws, peb paub hais tias Ntxwnyoog tau los khag rau hom tsiaj no thiab siv nws lub qhov ncauj hais rau Adas poj niam, nws thiaj tsis tsis ceeb thaum pom tug nab no, tej zaum nws yeej nrog nab txuas lus ntau zaug los lawm thiab, nov yeej yog yam ntxwnyoog siv rau niaj hnub nim no thiab, nws hais rau tug neeg txhaum lub siab, txog rau thaum lawv swm ua qhov phem ntawd lawm, thiab tsis ntshai nws lawm.

Thaum ua Avas nyob ib leeg hauv lub Vaj no, tej zaum Adas mus nyob rau lwm qhov lawm “thiab cia nws mus nyob hauv lub Vaj Adees thiab saib xyua lub vaj ntawd” (Chivkeeb 2:15). Avas nyob rau hauv plawv vaj, xav mus xav los rau tsob ntoo paub qhov phem qhov zoo, qhov no thiaj li ua rau Ntxwnyoog los ntsib nws tau, nov lauj naj thiaj li los ntxhi rau nws pob ntseg, “Puas yog Vajtswv hais tias, tsis pub koj noj txhua yam ntoo hauv lub vaj no lov” (Chivkeeb 3:1), naj thiaj li los nug txog Vajtswv cov lus, nov yog tib yam uas Ntxwnyoog siv rau niaj hnub nim no, nws hais sim peb kom txhob ntseeg Vajtswv txoj lus, nws sim peb kom txhob ntseeg raws li Vajtswv hais, nws sim kom peb tsis txhob ntseeg rau li xibhwb qhuab qhia yam Vajtswv tau hais, qhov tshaj ntawd Ntxwnyoog ntxeev Vajtswv txoj lus los hais li no hais tias nws yeej no tsob ntoo paub qhov zoo qhov phem hu si, txij thaum Vajtswv hais tias “txhua tsob ntoo hauv lub vaj no noj tau huv si” Shakespeare hais li no tias, “Ntxwnyoog hais Vajluskub txhawb nws lub hom phiaj, nws hais tias “Tiam sis tsob ntoo paub txog qhov zoo thiab qhov, tsis txhob no, yog hnub twg nej no, hnub ntawd nej yuav tsum tuag” (Chivkeeb 2:17), Ntxwnyoog tig Vajtswv lus tsis hais qee lo, Vajtswv txoj lus yeej ceeb tom tsis pub peb ntxeev los sis txiav ib los lus twg tsis hais, Kevcai 2:23, thiab Tswmsim 22:19, hais li no tias “Yog leej twg nro ib lo lus tawm hauv phau qhia tshwm no, Vajtswv yuav muab nws nro tawm hauv phau ntawv cawm txoj sia, thiab lub nroog dawb huv…” Ntxwnyoog yeej phem thiab los nyob rau tej lub tsev kawm ntawv uas qhia kom neeg coj dav dav, qhia cov tub ntxhais hluas hais tias, ib txhia nyob rau hauv Vajluskub tsis muaj tseeb, kuv yeej kawm li no los nyob rau cov tsev kawm Vajlubkub uas qhia dav dav, Vajtswv tes dej num yuav puas tsuaj yog mus ntseeg tej lus qhia zoo li no, Xibhwb Povlauj hais tias “Txhua lo lus puas yog Vajtswv ua tug tshoov neeg lub siab…” (2 Timautes 3:16), txhua lo lus hauv Vajluskub uas yog lus Henplais thiab lus Kislis puas leej yog Vajtswv ua tug tshoov neeg lub siab ua tug sau, yog li no kuv thiaj li pheem siv phau uas yog the King James Bible. Cov Vajluskub txhais tshiab tam sim no muab lo lus “thiab yoo mov” rho tawm hauv phau Malakaus 9:29, los sis hloov “nkauj xwb” rau “tug ntxhais hluas” nyob rau Yaxayas 7:14, qhov hloov ntawm no yog nyob rau ob phau qub thaum ub muab coj loss au tshiab, kuv ntseeg hais tias vim yog rau ntxias los ntawm cov neeg Gnosticism.

Txhua lub tsev kawm ntawv uas qhia kom ntseeg ywj siab yeej hais kom cov tub ntxhais kawm ntawv nqa phau Revised Standard Bible los rau chav kawm ntawv, tiam sis kuv tsis mloog lawv hais kuv pheej coj phau uas yog King James Bible nrog rua kuv, kuv tsis ntseeg cov lus txhais “tshiab” tam sim no ib qhov li, koj ne, tej zaum kuv kuj siv thiab tiam sis tsuas yog qhov lawv hais tib yam li phau King James xwb, tiam sis thaum kuv nyeem Vajluskub yeej tsis siv kiag li coj los npaj kuv cov lus qhuab qhia, kuv yeej siv phau King James ntev los lawv, nej puas yog li no thiab!

Naj tau los ntxeev Vajtswv cov lus thiab tseem nug txog cov lus no thiab vim yog txhob txwm sim Avas siab nyob rau lub vaj Adees rau hnub ntawd, Vajtswv twb hais meej rau nkawd kom txhob noj, tiam sis tshas yog txhob noj, Vajtswv tsis tau hais kom ob tug txhob “chwv” Thaum Adas hais tias “Koj tsis txhob noj, los sis chwv, koj yuav tuag” Nws ntxiv Vajtswv Txoj lus, nov yog tab tom yuam Kevcai 12:32, Vajtswv hais tias “Txhua yam ua kuv sam hwm tseg rau koj, ua tib zoo saib thiab ua raws, tsis txhob ntxiv ib los rau hauv…” (Kevcai 12:32), cov lus no tseem hais ib zaug nyob rau Tshwmsim 22:18.

“Kuv uas povthawj rau txhua tug uas tau hnov cov lus qhuab qhia hauv tsab ntawv no yog leej twg ntxiv lus rau tsab ntawv no, Vajtswv yuav ntxiv kev puas tsuaj raws li tau sau nyob rau tsab ntawv rau tug neeg ntawd” (Tshwmsim 22:18).

Cov neeg uas ntseeg ywj siab los sis Liberal tau rho Vajtswv cov lus tawm, ua zoo li cov Mormoms ntxhiv Vajtswv cov lus nyob rau phau uas yog Mormon Phau Ntawv, nov yog ib yam kev sim siab uas yog rho los sis ntxiv ib cov lus rau Vajtswv Txoj lus, phau Koran tsis hais txog qhov Yexus tuag saum ntoo Khaublig, cov ntseeg Vajtswv uas siv neeg tej kev txawj ntse lost seem ntxiv rau phau uas Mary Baker Eddy. Kev yuav Vajtswv Txoj lus yog lub hauv paus ntawm qhov qhia yuam kev, qhov rho thia ntxiv yog yam ua rau Avas yuam Vajtswv Txoj lus, thiab yog qhov ua rau neeg tso kev ntseeg tseg.

Tam sim no Nab tau coj Avas los ua kev txhaum thiab mus mloog Ntxwnyoog lus lawm kom tig rov los tawm tsam Vajtswv Txoj lus, Nws hais tias “Koj yuav tsis tuag” yuog koj no tsob ntoo ua Vajtswv txwv no.

“Vajtswv sam hwm rau tug txiv neej ntawd tias, txhua yam ntoo hauv lub vaj no koj no tau, tiam sis tsuas yog tsob ntoo paub txog qhov phem thiab qhov zoo, txwv tsis pub noj, vim hnub twg koj noj koj yuav tuag” (Chivkeeb 2:16-17).

Lawv tsis mloog Vajtswv lus, tam sim no nkawg thiaj li paub hais tias tab tom liab qab, tsis yog tias los lees txim tseem nug txog Vajtswv qhov kev hlub “nkawd txaw mus muab mloog txiv cev los hnav, thiab khiav nkaum Vajtswv” (Chivkeeb 3:7), nov yog tib yam uas neeg txhaum tam sim no tab tom ua thiab, lawv yeej nrhiav tau txoj hau kev los npog lawv tej kev txhaum, los ntawm qhov “ua neeg zoo” los sis cawm lawv tug kheej los ntawm “coj zoo li tug neeg tsis ua phem” (2 Timautes 3:5).

Lub sijhawm thaum nkawd hnov Vajtswv lub suab huv nkawd, “Adas thiab nws poj niam txawm khiav nkaum Vajtswv…Vajtswv txawm hu Adas, nws thiab hais rau Vajtswv, koj nyob qhov?” (Chivkeeb 3:8, 9). Dr. W. A. Criswell hais tias,

Qhov Vajtswv tu siab loj tshaj yog “Adas, koj nyob qhov twg?” [ua ntej ntawd] tug txiv neej thiab tug poj niam no yeej ntsib Vajtswv…los ntawm kev zoo siab, kaj siab rau lub sijhawm [Vajtswv] nqe los nrog ob tug sib tham, ob tug tsis muaj qhov ntshai, tiam sis tam sim no [nkawd yog neeg txhaum] tug txiv neej no thia ntshai, ob tug txaj muag, tiam sis Vajtswv ua tib zoo hu ob tug, “Au Adas, koj nyob qhov twg, nej ua dab tsi lawm?” qhov yuav tej ces yog poob rau ob lo lus no kev txhaum thiab kev hlub thiab kev tuag theej (W. A. Criswell, Ph.D., Basic Bible Sermons on the Cross, Broadman Press, 1990, p. 55).

Hmo no Vajtswv hu koj “Au tug neeg txhaum koj nyob qhov twg?”

“Thiab Vajtswv hu Adas tias, koj nyob rau qhov twg?” (Chivkeeb 3:9).

Coj mus siv

Ntawm no yog kuv muab zaj lus qhuab hauv Vajluskub no coj muss iv, Hmo no koj nyob rau qhov twg?

1.   Koj puas tau khiav nkaum Vajtswv? Txhua tug uas tsis kam los rau ntawm Yexus yog cov khiav nkaum Vajtswv, puas yog koj thiab? Koj puas tau khiav nkaum ntawm Vajtswv thaum Vajntsujplig hu koj los rau ntawm Yexus? Nov puas yog koj qhov kev txhaum nyob rau hmo no?

2.   Koj khiav nkaum Vajtswv vim yog koj tsis kam ntseeg raws li Vajluskub puas yog? Puas yog Ntxwnyoog hais rau koj tias Vajluskub yog ib phauv ntawv qub qub xwb? Ntawd thiaj ua rau koj tsis ntseeg puas yog? Puas yog nws hais rau koj tias tsis muaj qaum ntuj thiab tub tuagteb uas yuav ntshai no? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

3.   Koj xav tias koj tsuas yog ua neeg zoo li lub ntiajteb no xwb lov? Koj ntseeg tias koj zoo txaus lawm lov, koj thiaj li tsis tag leej kev txhaum thiab los txais yuav Yexus ua koj tug Cawmseej? Koj qhov kev ua zoo puas yuav cawm tau koj? Nov puas yog qhov kev dag Ntxwnyog hais rau koj? Ntawd puas yog qhov koj ntseeg? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

4.   Thaum Vajtswv nqe los tshoov neeg lub siab koj puas yuav lees koj tej kev txhaum uas nyob hauv koj lub siab thiab lub ntsws? Koj puas yogi b tug uas tig mus saib cov neeg ua quaj vim yog kev txhaum koj xav hais tias lawv yog cov niag ruam? Tam sim no koj puas xav lintawd? Puas yog Ntxwnyoog ua rau koj xav hais tias tug neeg uas quaj thiab tig rov los cuag Yexus yog cov neeg ruam no? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

5.   Thaum koj hnov txog John Cagan muaj teeb meem vim kev txhaum ua rau nws pw tsis tsaug zog, koj puas xav hais tias ua cas yuav txawv ua luaj? Koj xav hais tias qhov no tsis tseem ceeb no lov, tsuas yog tug ruam xwb thiaj li txhawj txog kev txhaum? Puas yog Ntxwnyoog qhia rau koj tias qhov John Cagan zoo li ntawd tsuas yog nws xav nws xwb? Tsis yog qhov uas koj yuav tsum tau? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

6.   Thaum kuv hais rau koj tias qhov kev hloov dua siab tshiab tiag yuav tsum ntsib teeb meem loj los ntawm qhov tawm tsam kev txhaum uas nyob rau hauv koj, puas yog koj mus mloog Ntxwnyoog? Puas yog koj tsis lees yuav qhov kuv qhia, koj hais tias yam koj ua yeej yog lawm? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

7.   Thaum koj hnov kuv hais tias, koj xav tias qhov kev txhaum koj ua ntawm me me thiab yeej tsis ua rau koj poob tub tuag teb no lov? Koj puas ntseeg Ntxwnyoog thaum nws muab qhov no tso hauv koj lub siab? Koj xav tias koj qhov kev txhaum me me xwb Vajtswv yeej yuav tsis rau txim rau koj lov? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

8.   Koj puas tseeg tuav cov phooj ywg tsis ntseeg Vajtswv cia lov? Koj puas xav tias Vajtswv yuav foom koob hmoov rau koj, txawm yog koj ua phooj ywg nrog rau cov tsis ntseeg no lov? Thaum koj hnov Vajluskub qhia tias, “Leej twg los xij…ua phooj ywg rau ntiajteb yog Vajtswv tug yeebncuab” (Yakaunpaus 4:4), Koj puas tau tso cov phooj ywg tsis ntseeg tseg? Koj xav hais tias qhov no yeej tsis txhaum lov? Puas yog Ntxwnyoog muab qhov no hais hauv koj siab? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

9.   Koj puas tseem xav tias ywj ua plees uas yig nrog rau cov lwm tug neeg ua koj paub – txawm yog cov hauv pawg ntseeg – Puas yog Ntxwnyoog hais lintawd rau koj? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

10.  Koj xav tias tsis ua cas yog koj nyiam ua si? Los sis Ntxwnyoog hais rau koj tias tsis ua cas me me xwb? Ntawd puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

11. Koj puas ntshai kuv uas yog nej tug xibhwb? Yog vim licas nej ho ntshai kuv? Vim yog kuv coj nruj heev lov? Los yog vim nej pom nej tej kev txhaum ua kuv tau hais thiab qhia? Los yog ua rau kom koj ntshai kuv vim yog qhov koj khiav nkaum Vajtswv, thiab cem tias kuv tsis yog neej zoo txaus? Koj puas muaj cuab kav hais li John Cagan txog kuv nyob rau nws cov lus qhuab qhia yav tag kis no sawv ntxov, “Ua Vajtswv tsaug rau peb tug xibhwb!”? koj puas hlub kuv “saib xyua koj tug ntsujplig” – los sis ntshai kuv khiav nkaum ntawm kuv zoo li Vajtswv hais rau Adas, vim yog qhov nws khiav nkaum tsis pub paub txog nws lub neej? Puas yog Ntxwnyoog ua rau koj ntshai kuv? Ntawd puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no? (Henplais 13:17).

12. Koj puas xav muaj ntau tug luag nkauj los sis luag nraug los ntawm tsis nrog xibhwb tham ua ntej? Koj puas cia siab rau xibhwb tug ua coj pawg ntseeg, los sis khiav nkaum ntawm nws, zoo li Adas ua nyob rau hauv lub Vaj? Nov puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

13. Puas yog muaj tej yam kev phem kaw koj lub qhov chaw hais lus thiab teb peb tsis tau rau lub sijhawm peb nug koj “koj puas cia siab rau Yexus?” Puas yog Ntxwnyoog hais li ntawd rau koj? Puas yog nws hais rau koj tias yog koj hais lus koj raug txim vim yog qhov tsis lees yuav Yexus? Ntawd puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

14. Koj puas khib qee leej hauv pawg ntseeg? Koj puas khib tias ua cas mua ib txhia raug qhua ho tsis qhua koj? Ntawd puas yog koj qhov kev txhaum rau hmo no?

15. Puas yog thaum koj raug caw kom los pem hauv ntej koj tsis kam los? Koj tsis lees yuav li Vajluskub qhia “tug neeg ruam ua raws li nws xav, tiam sis tug ntse ua raws li lwm tug qhia”? Koj puas ruam ua rau koj tsis kam lees yuav lwm tug qhia koj nyob rau ntawm qhov kawg zaj lus qhuab qhia no?


Puas muab yam kev txhaum uas kuv hais los saum no uas pheej tuav koj tsis pub txav los cia siab rau Yexus rau lub sijhawm peb muaj rooj txhawb siab nyob rau xyoo no? “Au koj nyob rau qhov twg?” koj puas hnov Vajtswv hu koj txog koj tej kev txhaum? Koj puas yuav hais li Adas “Kuv hnov koj lub suab…thiab kuv ntshai…kuv tug kheej thiaj li khiav nkaum”? Kuv yuav muab ob nqe Vajluskub no ua qhov kawg.

“Tug neeg uas zais nws qhov kev txhaum cia tsis muaj hnub vammeej, tiam sis tug neeg uas lees kev txhaum yuav tau txais kev hlub” (Pajlug 28:13).

“Yog peb taug hauv qhov kaj zoo li nws yog qhov kaj, peb ib leeg koom rau ib leeg, thiab Yexus cov ntshav ntxuav peb tej kev txhaum hu si” (1 Yauhas 1:7).

Thov sawv ntsug uake, Dr. Cagan, John Cagan thiab kuv nyob rau saum no yuav muab lus pab hais rau koj kom koj tso kev txhaum tseg los cia siab rau Yexus – thiab ntxuav los ntawm Yexus cov Ntshav, zoo li zaj nkauj 7 no tau hais, sawv los pem hauv ntej no thaum peb tseem hu zaj nkauj 7 no.

Thov coj kuv txoj hau kev kom txhob muaj kev txhaum,
   Cia qhov kaj tsom rau hauv kuv lub neej.
Cia kuv pom koj tej koob hmoov,
   Thov cawm kuv tug ntsujplig los ntawm kev hlub.
Vajtswv thov coj kuv lub neej mus tom ntej,
   Thov ua lub teeb ci rau kuv tug ntsujplig;
Thov coj kuv mus tom ntej txog thaum kuv pom
   Koj tug Ntsujplig nyob hauv kuv.

Thov coj kuv lub zeemmuag rau txhua qhov,
   Thov coj thiab qhia kuv tug ntsujpligm
Los ntawm koj txog kev hlub dawb huv,
   Thov ua lub teeb ci saum ntuj los rau kuv.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.

Thov coj kuv tsis txhob poob rau kev txhaum,
   Ua lub teeb ci nyob rau sab hauv,
Cia kuv pom koj li koob hmoov
   Thov ntim kuv tug ntsujplig ntawm koj txoj kev hlub.
Kuv tug Cawmseej thov coj kuv lub zeemmuag,
   Txog rau thaum kuv tug ntsujplig ci ntsha iab
Thov coj kuv zeemmuag mus raws li koj
   Koj ci ntsha iab nyob rau hauv kuv.
(“Fill All My Vision,” Avis Burgeson Christiansen, 1895-1985).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj tshwjxeeb yog Noah Song: Chivkeeb 3:8-10.
Hu nkauj ua ntej qhia Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Search Me, O God” (Psalm 139:23-24)/
“I Am Coming, Lord” (by Lewis Hartsough, 1828-1919; chorus only).