Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KUV NYIAM KHIBXAMAJ – TUG QHIA DR. JOHN R. RICE

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsau ntuj Kaum lob hli 18, 2011
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, December 18, 2011

“Thaum lawv rov mus txog hauv tsev, lawv pom tug metub thiab nws niam uas yog Malis; lawv txho caug, thiab pehawm nws: thiab lawv tau qheb lawv tej khoom plig lawv thiab muab pub rau nws yog; kub, thiab tshuaj tsw qab” (Mathais 2:11).


Dr. John R. Rice (1895-1980) yog ib tug neeg thiab ib tug ntseeg zoo, tag kis no kuv yuav muab nws zaj lus qhuab qhia “I love Christmas” Los sis kuv “Kuv nyiaj hnub Yexus Yug” yog ib zaj lus qhuab qhia luv luv, qee qhov kuj txawv txawv Dr. Rice hais tias:

Kuv nyiam lub caij nco txog Yexus yug, kuv kaj siab kawg nkaus thaum kuv los qhia Vajtswv Txojlus txog hnub Yexus yug hais txog cov tub txib, cov yug yaj, lub dabzaub, tug ntxhais nkauj xwb yug menyuam, cov tub tshaj lij, kuv nyiam hmo mus thov Vajtswv ncig zos, yog ib yam kev zoo siab, pehawm Vajtswv rau pem tej tsev, ua Vajtswv tsaug, hauv kuv lub siab, rau lub caij nco txog Yexus yug, kuv nyiam vim peb tsev neeg tau rov los sis ntsib, kuv nyiam muab khoom plig, thiab nco txog cov neeg thiab phooj ywg uas kuv hlub, kuv nyiam lub caij nco txog Yexus (Dr. John R. Rice, I Love Christmas, Sword of the Lord, 1955, p. 7).

Tiam sis Dr. Rice lub ntsiab lus tsis thooj li lwm tug xav “chim thiab npau taws thaum peb los hais txog hnub Yexus yug” (Ibid.), lawv hais lus saib tsis tau hnub peb ua koob tsheej nco txog Yexus yug.

I. Ib, lawv hais tias khibxamaj tsis yog hnub Yexus hnub yug.

Yeej muaj tseeb hais tias peb tsis paub meej tias Yexus yug hnub twg tiag tiag, vim Vajluskub tsis qhia rau peb, tiam sis qhov no yeej tsis txhaum los sis uas kom peb txhaum los cov txog Yexus hnub yug rau hnub Khibxamaj.

Dr. Rice paub tias muaj ib tug ntxhais yug rau hnub tim 29 lub ob hli ntuj, hnub no plaub xyoo tsuas muaj ib zaug xwb, nov yog tsis yog ib qhov txhaum uas nws niam thiab txiv ua kev cai nco txog nws lub hnub yug rau lub ob hli ntuj hnub tim 28, txawm yuav tsis yogh nub nws yug tiag tiag los xij.

Lub kaum ob hli ntu hnub tim 25 yog hnub uas ze tshaj plaws rau hnub Yexus yug ua peb yuav ua tau lawm, peb hlub Tswv Yexus, peb xav kom txhua tug nco txog nws hlub hnub yug, peb xav qhia peb cov menyuam kom paub txog tug menyuam mos-liab pw hauv lub dab zaub, thiab txog cov tub saib hnub qub tuaj sab hnub tuaj tuaj cuag Nws, thiab txog qhov tu Tub txib los hais rau Malis thiab lawv tau [hu nkauj] nrog rau cov yug yaj, yog li no hnub tim 25 tseem tsis yogh nub zoo thiab lov? Koj xav hais tias yuam kev uas los nco txog Yexus hnub yug thiab lov?

II. Ob, lawv hais tias Khibxamaj tsuas txhais tau hais tias “Yexus qhov maj xwb,” yog hnub so rau cov neeg ntseeg Katoliv.

Lawv hais tias Khibxamaj yog los ntawm lo lus Christ’s Mass, yog ib lo lus uas Katoliv ua cov siv, yog lintawd cov uas yog Protestants tsis ntxim nyho yuav siv, qhov no zoo li ruam heev rau kuv.

[Muaj ntau lub nroog hauv xeev California yog cov lus los ntawm Katoliv, tsis tag li Los Angeles thaum ub yos npe Katoliv, tiam sis thaum peb hu “Los Angeles” twb tsis xav tias yog Katovliv, peb tsis tau xav txog Katoliv thaum peb hais lo lus “San Diego,” los sis “San Francisco” los sis “Sacramento”] Npe yog li lawv txhais, txhawm yuav los qhov twg los xij.

Cov ntseeg Vavxom los sis the Seventh Day Adventists tseem thuam txog qhov peb pehawm Vajtswv rau hnub zwj hnub, vim yog los Sunday yog pehawm lub hnub xwb. Kuv thiaj li hais tias cov pehawm Vajtswv rau hnub Saturday yog lub npeb los ntawm cov neeg pehawm tug vajtswv uas yog Saturn! Tiam sis yeej tsis muaj leej twg yuav xav hais tias peb pehawm lub hnub thaum peb los pehawm Vajtswv rau hnub zwj hnub los sis “Sunday”! Yog ib yam uas ruam khawv ntau thaum cov neeg uas los hais txog hnub Khibxamas yam tsis muaj nuj nqee, Lub ib hli ntuj yog lub npe uas los ntawm Loos tug vajtswv uas yog Jenas los sis Janus. Cov ntseeg puas hu nkauj thaum lawv los hu lub hli ntawd npe? Rau txhua tug neeg, Khibxamas tsuas yog Khiabxamaj, Tsis yog txhais tias Mass, tej zaum Katoliv yuav siv lo lus Mass, tiam sis Protestants tsis yog lintawd

III. Peb, lawv hais tias Khibxamaj yog cov neeg txheej thaum ub hnub so.

Kuv xav hais tias Khibxamaj yog cov neeg txheej thaum ub lub hnub so, cov lus sib ceg no tsis yog qhov tseem ceeb, cov neeg phem yeej ua qhov phem txhua hnub, lawv tseem ua kev cai nco txog kev cog qoob loo thiab sau qoob loo, caij nyoog thiab hli, cov neeg tsis ntseeg siv hnub tim nees nkaum lub Kaum ob hli ntuj pehawm mloom, yog li ntawd yog vim licas peb cov ntseeg ho tsis los hwm txog Tswv Yexus hnub yug? Txawm peb yuav ua licas los nco txog Tswv Yexus hnub yug los xij, no tseem yogh nub uas muaj tej tug neeg siv los ua qhov phem, Tiam sis, ua Vajtswv tsaug, txhua hnub yog Yexus li, tsis muaj hnub uas yog yog dab li, xam hnub tim 25 lub Kaum ob hli ntuj thiab! Hnub tim 25th Kaum ob hli ntuj peb yuav tsum hwm Vajtswv, txawm licas los xij.

IV. Plaub, lawv hais tias ntoo Khibxamaj yog tej yam tsis zoo.

Muaj ib txhia hais tias Vajluskub hauv Yelemis 10:3-4 txwv tsis siv ntoo Khibxamaj, tiam sis Vajluskub tsis hais txog ntoo Khibxamaj, vim hais txog mloom uas xuas ntoo ua, xam nyiaj thiab kub hu si, thiab Vajluskub lwm qhov tseem hais tias cov mlom ua kim tshaj yog txhua los ntawm nyiaj thiab kub, [Dr. Hymers cov lus no: tsis hais txog tsob ntoo Khibxamaj los ntawm o blub ntsiab lus no (1) Tsis muaj Khibxamaj thiab tsis muaj ntoo Khibxamaj hauv Yelemis hnub (2) neeg nim no tsis muaj leej twg pehawm ntoo Khibxamaj] tsis yog, Vajluskub tsis tau txwm txog ntoo Khibxamaj, [tsis muaj kev txhaum dab tsis txawm yuav muab tsob ntoo Khibxamaj lost so hauv lawv tsev]

Puas muaj kev txhaum dabtsi yog peb yuav lo tu vaj tug tsev rau hnub Khibxamaj? Tej no yeej tsis txawm li hnub uas neeg muab tau los siv rau hnub ua Vajtswv tsaug! Tsis txawv hnub uas neeg los ua kev cai nco txog cov tub rog teb chaw no! qhov tseeb tiag Vajtswv yeej tsis txaus siab rau peb yog yog peb muaj tej yam saib tseem tshaj Vajtswv.

[Dr. Hymers muab cov lus no: los ntawm cov lus hais tias ntoo Khibxamaj yog los ntawm cov Protestant uas yog Martin Luther pom ib hnub qub ci, uas nws coj los rau hauv tsev, ua pov thawj qhia rau nws txog lub hnub qub ci thaum Yexus yuav yug los, yog tej no yog qhov tseeb, ntoo Khibxamaj yeej xub pib los ntawm cov Protestant ntag]

Kuv nyiam Khibxamaj, thiab kuv pom tau hais tias tej no tsis yog ib yam txhaum dab tsi, tsuas yog qhia txog kev zoo siab nyob hauv kuv lub siab thaum kuv los xav txog qhov Vajtswv yug los ua neeg, tug Tsim ib puas tsav yam yug los ua menyuam neeg, “Vim nej txhua tug paub txog Yexus uas yog peb tug Vajtswv tej kev hlub txawm Vajtswv nplua nuj, nws tseem lees yuav cov neeg txom nyem, vim yog nej sawvdaws kom nej txhua tug ua neeg nplua nuj, vim yog qhov nws los ua neeg pluag” (2 Kaulithaus 8:9).

V. Tsib, lub ntsiab lus Khiabxamaj yog neeg ntiajteb thiab cov neeg tsis ntseeg Vajtswv siv ua hnub so.

Muaj tseeb tias coob tug yeej saib Tswv Yexus tsis tau rau hnub Khibxamaj, kuv ntseeg tias lawv yog neeg txhaum loj heev, muaj ib txhia tseem muaj Santa Claus saib hlob thiab dag dag menyuam muab hais ua lwm yam, thaum lawv los hais txog Tug Tswv Yexus, kuv xav tias qhov no tsis zoo kiag li. Kev dag yog ib yam uas Vajtswv tsis nyiam, kev dad yog ib yam kev phem heev thaum los hais txog Tswv Yexus hnub yug, Kev dag menyuam txog tug Santa Claus los kuj yog ib qhov kev txhaum, cov ntseeg tsis ntxim nyho yuav mus hais li ntawd, muaj tseeb neeg yeej tsis hwm Vajtswv rau hnub Khibxamaj, kuv thov txim rau cov neeg ntawd, kuv vam tias txhua tug uas hnov kuv cov lus no lawm yuava tsis ua kom Vajtswv tu siab rau tej kev txhaum zoo li no.

Peb tsis txhob muab Khibxamaj pov rau Ntxwnyoog los sis cov neeg phem vim yog muaj ib txhia ua txhaum rau hnub Khibxamaj, peb puas muab hnub zwj hnub tso tseg vim yog neeg totau yuam kev? Hnub no neeg yim huab hauv dej hau cawv loj heev tshaj, muaj kev lom zem ntau yam, Cov ntseeg puas ntxim nyho muab hnub pehawm Vajtswv no tso pov tseg rau tej kev phem no? Tseeb tias tsis yog lintawd! Muaj ib txhia qhia tias kev cai rau dej yog qhov tau txais kev cawmdim, lawv muab dej saib hlob tshaj Yexus cov ntshav, nov yuam kev lawm, puas yog peb txhob mloog Yexus lus los ntawm tsis ua kev cai rau dej vim yog muaj tej yam qhia yuam kev txog qhov no lov? Tiag tiag tsis yog lintawd!

Qhov Yexus los zaum ob no los yeej muaj cov neeg qhia yuam kev ntau yam thiab, cov ntseeg yuam kev yeej qhia yuam kev txog qhov Yexus yuav los no. Neeg teem caij nyoog, puas yog peb tsis txhob mus ntseeg raws li Vajtswv txojlus txog qhov Yexus los zaum ob vim yog neeg muab hais yuam kev lov? Tiag tsis yog li ntawd!

Peb yeej tsis tso yam ua Vajtswv Txojlus qhia txog kev puv ntoob rau Vajntsujplig vim yog muaj ib txhia pheej hais txog kev hais lus txawv txawv,

Tib yam nkaus peb yog cov ruam tshaj plaws yog peb muaj Khibxamaj cuam rau Ntxwnyoog thiab neeg ntiajteb, yog neeg ntiajteb npaj haus dej haus cawv rau hnub Khibxamaj, cia peb los muaj hnub no ua kev hlub, kev sib raug zoo, thiab hnub hwm Vajtswv!

Hnub no puas yogh nub neeg muaj khoom plig lov? Tsis tag yuav muaj rau hnub no xwb los tau, cov ntseeg Vajtswv yeej muaj tau txhua lub sijhawm qhia txog kev hlub.

Puas yog ib qhov txhaum ua muaj ib hnub ua hnub muaj kev nyivfab? Puas txhaum uas muaj hnub Khibxamaj los npaj noj thiab faib rau lwm tug? Tsis yog lintawd! Thaum cov neeg Ixayees rov qab tim Npanpiloos, muaj Nehamis ua tug coj, tau nyeem Vajtswv txoj cai, thiab txhais, neeg tau quaj, yog vim licas lub sijhawm muaj kev zoo siab ho quaj tsis tau, Nehamis hais tias,

“Hnub no yogh nub dawb huv rau koj tug Vajtswv: txhob quaj, los sis nyiav, cov neeg quaj thaum lawv hnov txog Vajtswv Txoj cai, nws hais rau lawv tias, mus koj txoj kev, cai li noj cia li haus, faib ib txhia rau cov neeg uas tsis muaj: vim hnub no yogh nub dawb huv rau Vajtswv: cia li zoo siab vim Vajtswv yog koj lub zog” (Nehasmis 8:9-10).

Nqe 12 hais li no:

“Neeg tau mus npaj noj npaj haus, thiab faib rau lwm tug, vim yog lawv totaub Vajtswv Txojlus ua hais rau lawv” (Nehasmis 8:12).

Yog cov neeg Ixayees muaj ib hnub uas hwm Vajtswv los ua hnub muaj kev zoo siab noj haus thiab faib rau lwm tug vim yog qhov kev pehawm Vajtswv uas nws tau cawm lawv rov qab los cuag nws, yog li no cov ntseeg niaj hnub nim no yeej muaj peev xwm ua kev zoo siab nco txog peb tug Tswv Yexus lub hnub yug!

Yog, kuv nyiam Khibxamaj! Kuv saib zoo li kuv nyob ze Vajtswv rau lub sijhawm Khibxamaj, kuv nyiam mloog Vajtswv Txojlus rau hnub Khibxamaj, kuv xav kom txhua tug neeg txhaum los txais yuav Vajtswv pob khoom plig uas yog Tswv Yexus rau hnub Khibxamaj

Cia peb txhua tug cia li muaj kev zoo siab rau hnub Khibxamaj, thiab cia Yexus ua tug loj hauv peb lub neej rau hnub no, nco ntsoov muab nws lub hnub yug ua qhov tseem ceeb!


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Dr. Krieghton L. Chan: Mathais 2:1-12.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“Jesus, Baby Jesus” (Dr. John R. Rice, 1895-1980).


TXHEEJ TXHEEM

KUV NYIAM KHIBXAMAJ – TUG QHIA DR. JOHN R. RICE

I LOVE CHRISTMAS – ADAPTED FROM DR. JOHN R. RICE

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum lawv rov mus txog hauv tsev, lawv pom tug metub thiab nws niam uas yog Malis; lawv txho caug, thiab pehawm nws: thiab lawv tau qheb lawv tej khoom plig lawv thiab muab pub rau nws yog; kub, thiab tshuaj tsw qab” (Mathais 2:11).

I.   Ib, lawv hais tias khibxamaj tsis yog hnub Yexus hnub yug.

II.  Ob, lawv hais tias Khibxamaj tsuas txhais tau hais tias “Yexus qhov maj xwb,” yog hnub so rau cov neeg ntseeg Katoliv

III. Peb, lawv hais tias Khibxamaj yog cov neeg txheej thaum ub hnub so,

IV. Plaub, lawv hais tias ntoo Khibxamaj yog tej yam tsis zoo,
2 Kaulithaus 8:9.

V.  Tsib, lub ntsiab lus Khiabxamaj yog neeg ntiajteb thiab cov neeg tsis
ntseeg Vajtswv siv ua hnub so, Nehamis 8:9-10,12