Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUTHAWJ HLOOV DUA SIAB TSHIAB

LUTHER’S CONVERSION
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv uas yog nyob rau
Lub nroog Los Angeles, Kaum hli 25, 2015
A sermon preached on Reformation Sunday Morning
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles, October 25, 2015

“Yuav tsum ua neej nyob rau txoj kev ntseeg” (Loos 1:17).


Muaj ib txhia yuav nug kuv hais tias yog vim licas thiaj li los hais txog Martin Luther (1483-1546). Thov qhia kom meej hais tias kuv yog Npavtiv, tsis yog Luthawjleej, Kuv ua kev cai rau dej rau cov pawg ntseeg Npavtiv, tsis yog Luthawjleej. Kuv zwm nyob rau cov pawg ntseeg Npavtiv, tsis yog Luthawjleej, Kuv noj Vajtswv rooj mov raws li Npativ kev ntseeg tsis yog li Luthawjleej, hais txog cov neeg Ixayees kuv ntseeg raws li Npavtiv, tsis yog li Luthawjleej. Nov yog cov ntsiab lus tseem ceeb – cov lus uas tau hais los yog cov ntsiab lus uas kuv tsis pom zoo nrog rau Luthawj tiam sis kuv pom zoo nrog rau cov Npavtiv. Kuv yeej qhuas txog Luthawj txog qhov nws qhia thiab totau meej txog qhov kev ua tau ib tug neeg ncajncees vim yog ntseeg hauv Tswv Yexus xwb. Kuv tsis yog hais txog cov Luthawjleej tam sim no, Tiam sis hais txog Luthawj tug kheej xwb, nws yog ib tug ntseeg uas zoo tshaj plaws.

Luthawj yog ib tug neeg tseem ceeb rau cov ntseeg li keebkwm, tej zaum nws kuv yog ib tug uas tsis mloog lwm tug hais thiab, vim muaj ntau yam nws kuj totaub tsis meej thiab. Vim nws tseem coj thiab ntseeg ntau yam raws li cov Katoliv xws li “Cov lus qhia txog kev theej” los sis “replacement theology” yog qhia tias cov ntseeg tam sim no yog cov neeg Ixayees lawm. Qhov kev ntseeg nov yog Katoliv lis, thiab vim yog qhov kev ntseeg no thiab ua rau Luthawj lub neej yav laus los ntxub thiab hais tau ib cov lus tawm tsam cov neeg Ixayees. Tiam sis Richard Wurmbrand, yog ib tug neeg Ixayees ua tau los ntseeg Vajtswv, muaj ib zaug nws hais rau kuv tias “Kuv twb zam txim rau nws lawm” xibhwb Wurmbrand yeej paub tias Luthawj yog ib tug ntseeg zoo rau txheej thaum ub thiab nim no, vim Luthawj yeej qhia tau tias muaj ntau yam teeb meem yuav tshwmsim rau peb tiam tam sim no – xws li uas los rhuav tshem neeg tug ntsujplig zoo li cov uas siv “neeg txoj kev txiav txim” los sis “decisionism” uas coj thiab ntseeg zoo tib yam li cov Katoliv thaum ub thiab.

Tiam sis muaj tej yam uas Luthawj kuj pom tias yuav yog “qhov tsis zoo” Xibhwb Spurgeon yog ib tug xibhwb muaj suab npe, thiab nws yeej nyiam muab Luthawj cov lus coj los qhia thiab (mus saib nyob rau Spurgeon cov lus qhuab qhia txog Luthawj ntawm, The Metropolitan Tabernacle Pulpit, volume XXIX, pp. 613-636). Spurgeon hais tias “Lub ntsiab lus tseem ceeb ntawm peb cov thawjcoj txheej thaum ub yog qhia tias peb yog neeg ncajncees vim yog ntseeg hauv tug Tswv Yexus xwb” muaj ntau zaug Luthawj kuj muaj lus nug ntau yam txog Vajluskub – tej no thiaj ua rau nws los xav txog ntau yam thiab ntseeg qhov tshiab.

Kev raug ntxuav ntawm Tswv Yexus kom peb uas tau neeg ncajncees yog lub ntsiab lus tseem ceeb qhia txog kev cawmdim, yog ib tug neeg twg tsis raug Yexus ntuav yeej yuav tsum poob tub Tuag teb xwb! Ib tug neeg txawm yuav yog rau kev koom ua tswvcuab, ua kev cai rau dej, kev noj Vajtswv rooj mov, thiab ua phoojywg zoo rau cov neeg Ixayees los xij – los yuav tsum poob tug Tuagteb vim yog nws tsis yog ib tug neeg ncajncees rau ntawm Vajtswv, Txawm Luthawj yuav qhia lwm yam yuam kev los, qhov nws qhia tau yog thiab tseem ceeb yog qhov hu tias kev ncajncees “Lub Koommom kub” yog qhia tias kev ncajncees ntawm Vajtswv xwb thiaj yog qhov tseem ceeb, Luthawj hu hais tias Kev ncajncees vim yog kev ntseeg xwb “lub ntsiab lus uas cov ntseeg yuav tsum coj los sis tso pov tseg” Yog tsis tau raug ntxuav kom ncajncees yeej tsis muaj ib tug neeg twg yuav dim tau! Yog ib cov ntsiab lus uas tseem ceeb, thiab txaus ntseeg, qhov no kuv pom zoo thiab coj raws li Luthawj cov neeg. Kuv pom zoo nrog rau Luthawj txog qhov kev ntseeg tias peb yuav ua tau neeg ncajncees yog yuav tsum ntseeg Tswv Yexus xwb! Nov yog Luthawj lub ntsiab lus qhuab qhia tseem ceeb – kuv pom zoo tag nrho txog qhov no!

“Yuav tsum ua neej nyob rau txoj kev ntseeg” (Loos 1:17).

Luthawj los totau txog Vajluskub nqe no tau licas? Spurgeon qhia rau peb paub txog qhov Luthawj los hloov dua siab tshiab,

     Kuv yuav hais mi ntsis txog Luthawj lub neej thiab nws cov lus qhuab qhia. Lub sijhawm ntawd Vajtswv txoj lus tsis raug qhia kom meej, nws thiaj tau mus nthuav phau Vajluskub qub qub uas zoo li muab khi cia coj los saib, thiab li los ntsib los lus no – “ua tau neeg ncajncees vim yog nws txoj kev ntseeg” Vajtswv qhia rau nws paub lo lus no: tiam sis kuj tsis yooj yim rau nws yuav los tataub txhua yam. Vim yav tag los nws tsis muaj kev thaj yeej rau nws txoj kev ntseeg, thiab lub neej nyob zoo li ib tug coj kev ntseeg, tsis paub qhov tseeb tiag, nws kuj muaj nyuaj siab thiab nrhiav kom dim lub neej zoo li no, tiam sis zoo li nws coj tug kheej mus rau lub qhov rooj uas yog kev tuag xwb…nws tau mus tshawb nrhiav lub neej ua tau ib qhov chaw so, tiam sis nrhiav tsis ntsib hlo li…[tom qab ntawd] tom qab ntawm Vajtswv thiaj li coj nws tawm ntawm lub neej uas xav raws li neeg ntiajteb qhov kev xav, los sis tej yam ua nws ua tsis tau, kom rov los muaj txoj sia, tiam sis yog muaj txoj sia nyob rau txoj kev ntseeg [hauv Yexus] peb cov ntsiab lus [tag kis no] yuav tso cov [Katoliv] kom dim los sis tso rau saum lub qhov cub cig hlob hlob.

[“Yuav tsum ua neej nyob rau txoj kev ntseeg” (Loos 1:17)].

Thaum Luthawj los totaub txog lub ntsiab lus ua nws cia siab rau Tswv Yexus xwb, nws thiaj li sau ntawv rau nws niam tias “kuv saib kuv tau yug dua tshiab thiab tau mus rau ntawm lub qhov rooj uas coj kuv mus rau ntuj ceeb tsheej.” Spurgeon hais tias,

     Tom qab nws los ntseeg li ntawd tau tsis ntev nws pib mob siab rau Vajtswv, thaum ntawd muaj ib [tug xibhwb] muaj lub npe Tetzel, tau mus rau teb chaws Yawsla-mas yog mus muas daim pib txog kev zam txim, yog leej twg xav tau kev zam txim rau ntawm Vajtswv yuav tsum xuas nyiaj yuav dim pib no, txawm yog leej twg muaj kev txhaum loj npaum licas los xij, thaum nqa nyiaj tuaj tso rau lub tawb ntawd lawm [qhov chaw khawv nyiaj] nws lub txim yeej raug zam huv tib si. Thaum Luthawj los hnov txog qhov no, nws chim heev, thiab hais tias “kuv yuav ua kom lub nruav no to qhov” nws yeej ua li ntawd tiag, thiab lwm lub nruas thiab. Luthawj los qhia tias kev zam txim yuav tsum los ntawm qhov kev ntseeg hauv Tswv Yexus xwb, tsis yog nyiaj txiag yuav muas tau, tsis muaj ib tub xibhwb twg yuav zam tau neeg lub txim. Luthawj ua neej nyob rau txoj kev ntseeg, yog lintawd muaj ib txhia thiaj li chim tsis txaus siab rau nws, vim nws txoj kev ntseeg no uas rau nws uas yeeb ncuab rau lwm tug neeg. Tom qab ntawd lawv kom nws yuav tsum mus rau Augsburg, nws thiaj li mus rau Augsburg, txawm nws cov phooj ywg txwv kom nws txhob mus los xij. Lwm tug hnov txim rau nws tias yog tug ntseeg cuav, los sis hu tias [Imperial Council] nyob rau lub nroog Worms, txhua tug [hais kom nws] khiav mus kom deb, yog tsis yog lintawd, nws yuav raug pob hlawv [raug ntawd tug ncej), tiam sis nws pom tau hais tias cov lwm tug yuav tsum tau hnov thiab lees yuav cov lus uas nws qhia, nws thiaj li mus ib lub zos rau ib lub zos, ib lub nroog rau ib lub nroog, qhia Vajtswv txoj lus rau txhua qhov uas nws tau mus, neeg tau tawm tuaj tuav tug neeg uas ntseeg hauv Tswv Yexus tes, thiab yeem qhia Vajtswv Txojlus txawm yog ib yam uas yuav ua rau nws ntsib teebmeem los xij. Nws yeej nco ntsoov nws tau mus sawv rau ntawm cov neeg uas tauj sab laj coob coob [ntawm Worms] nws paub deb tshaj qhov uas lwm tug yuav paub tau, thiab nws sawv los tiv thaib cov lus qhia no, txawm yog qhov no yuav rau nws raug [hlawv rau ntawm tug ncej] zoo li John Huss, nws yeej tseem [ua zoo li ib] tug neeg uas cog kev ntseeg ruaj khov kho hauv Yexus, nyob rau ntawm lub rooj Txiav txim [Court] Luthawj ua tau tes dej num uas neeg saum txheej tsis hais poj niam menyuam tau txais koob hmoov los ntawm nws lub neej, thiab ua rau Vajtswv tau ntsej muag (C. H. Spurgeon, “A Luther Sermon at the Tabernacle,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1973 reprint, Volume XXIX, pp. 622-623).

“Yuav tsum ua neej nyob rau txoj kev ntseeg” (Loos 1:17).

Thawj zaug ua kuv los paub txog Luthawj nyob rau pawg ntseeg Npavtiv xyoo 1950’s Nyob rau hmo peb tug xibhwb tau muab ib daim yeej yaj kiab tsuas pom dub thiab dawb xwb qheb rau peb saib. Lub sijhawm ntawd kuv tsuas xav tias tug txiv neej ntawd yog leejtwg, tsis tseem ceeb dabtsi rau kuv kiag li. Zaj yeeb yaj kiab no los tsis zoo saib rau kuv kiag li. Kuv tseem xav tias yog vim licas kuv tug xibhwb uas yog Dr. Walter A. Pegg, yuav qheb tej zaj zoo li no rau peb saib, tiam sis los txog rau tam sim no kuv xav txawv lawm. Tam sim no kuv nyiam saib heev! Qhev ntawm no mus nyob rau zaj yeeb yaj kiab no.

Tom qab uas kuv tau hloov dua siab tshiab lawm, yog zaum ob ua kuv los paub txog Luthawj, Yog lub sijhawm thaum kuv los nyeem txog John Wesley hloov dua siab tshiab, Wesley hais li no tias,

Muaj ib hnub thaum tsau ntuj, kuv tau mus ncig taug kev ua si nyob rau txoj kev Aldersgate, lub sijhawm tabtom nyeem phau ntawv uas yog Luther’s preface to the Epistle to the Romans. Sijhawm dhau mus txog Yim teev plaub caug tsib, nws tau hais txog qhov Vajtswv los hloov nws lub neej vim yog qhov los ntseeg tug Tswv Yexus, kuv saib zoo li kuv lub siab no sov kawg nkaus. Kuv saib zoo li kuv twb cia siab rau Yexus lawm, Yexus xwb thiaj li muaj kev Cawmdim; kuv ruaj siab yam muab rau kuv, kuv tej kev txhaum raug rhuav tshem huv si, nws tau cawm kuv dim ntawm kev txhaum thiab kev tuag

(John Wesley, The Works of John Wesley, third edition, Baker Book House, 1979 reprint, volume I, p. 103).

Qhov no ua rau kuv xav tsis thoob kiag li, vim yog kuv paub Wesley yog ib tub xibhwb uas qhia tau zoo tshaj plaws nyob rau lub sijhawm Rooj Sablaj loj zaum ib, Wesley tau los hloov dua siab tshiab rau lub sijhawm nws los mloog txog Luthawj cov lus qhia txog ua neeg ncajncees tau vim yog ntseeg hauv Tswv Yexus.

Tom qab ntawd, kuv tseem los paub tias John Bunyam uas yog peb ib tug thawjcoj hauv cov ntseeg Npavtiv txheej thaum ub, nws tau los hloov dua siab tshiab vim yog nyeem txog Luthawj cov lus qhuab qhia xws li “Expanding his study of the Scripture with writings of Martin Luther” (Pilgrim's Progress, Thomas Nelson, 1999 reprint, publisher's introduction, p. xii). Bunyan thiaj li tau mus ua ib tug uas muaj suab npev ntawm cov Npavtiv txog kev sau ntawv rau txhua tiam neeg!

John Wesley, yog ib tug Metodiv, hloov dua siab tshiab vim yog tau los hnov txog Luthawj cov lus, John Bunyam, yog ib tug Npavtiv uas hloov dua siab tshiab vim yog nyeem txog cov ntawv ua Luthawj tau sau, kuv ntseeg tias nov yog tej yam zoo uas tshwm sim tom qab Luthawj lawm. Kuv pom tau tias Luthawj cov lus qhuab qhia yog nyob rau phauv Vajluskub uas yog Loos, Luthawj hais tias,

Tsab ntawv no tseem ceeb tshaj plaws nyob rau hauv phau Vajluskub tshiab thiab Tswv Yexus cov lus, nws muaj nqi tsis yog rau cov ntseeg kom los paub txog, thiab cog hauv lub siab, tiam sis coj los siv rau tug kheej txhua txhau hnub, zoo li cov mov rau seem ntsuj plig, tej yav tag los tsis muaj neeg nyeem, qhov zoo tshaj yuav tsum los sim saib qab npaum licas. (Martin Luther, “Preface to the Epistle to the Romans,” Works of Martin Luther, Baker Book House, 1982 reprint, volume VI, page 447).

Yog vim licas kuv thiaj xav tias Luthawj tseem ceeb heev rau peb cov neeg tam sim no? Qhov tseem ceeb nws coj peb rov mus rau phau Vajluskub Loos, qhia rau peb meej meej txog qhov Loos tau hais li no tias “yog qhov tseem ceeb nyob rau phauv Vajluskub tshiab thiab yog cov lus uas dawb huv heev” Ntawd yog cov lus uas peb yuav tsum rov hnov dua ib zaug rau tiam uas muaj kev phem loj los ntawm cov neeg uas yog “decisionism.” Loj tshaj qhov ntawd, peb yuav tsum tig rov mus rau phau Vajluskub Loos! Vim cov neeg Katoliv uas nyob rau Luthawj tiam, hnov qab phauv Vajluskub Loos no lawm, Cov uas yog “decisionists” uas nyob rau tiam no yeej coj tib yam nkaus li thiab, Tej zaum lawm kuj nyeej Loos thiab, tiam sis zoo li lawv txais tsis tau dab tsi kiag hlo li. Yog li no lauj cov “decisionism,” coj zoo tib yam li cov Katoliv los sis Catholicism. Cov Katoliv hais tias “Ua li no thiab nyob li no” cov “decisionists” hais tias “Ua li no thiaj nyob li no” Tiam sis Loos 1:17 hais tias,

“Yuav tsum ua neej nyob rau txoj kev ntseeg” (Loos 1:17).

Yuav tsum paub txog Loos 3:20,

“Yog lintawd nyob rau kev cai [tab tom hais tias hais rau li tug neeg txhaum cov lus thov, tsa tes, mus lawm pem hauv ntej, thov kom zam txim] tsis muaj leej twg ncajncees tau rau Vajtswv, vim yog kev cai qhia rau kom paub txog kev txhaum” (Loos 3:20).

Luthawj hais tias koj tsis txhob xav hais tias kev cai qhia kom ua dabtsi los sis txhob ua dabtsi, nov yog neeg tej kev cai qhia xwb, neeg tej kev cai ces qhia kom ua qhov zoo xwb, txawm yog hauv lub siab yuav tsis pom zoo lintawd los xij, Tiam sis Vajtswv txiav txim yog hauv neeg lub siab, yog vim li no Vajtswv txoj cai thiaj li saib hauv neeg lub siab, tsis yog los ntawm qhov kev txaus siab rau neeg tes dej num zoo, vim yog neeg ua ib yam tiam sis lub siab xav lwm yam, qhov no lauj neeg thiaj thiaj raug hu tias neeg dag, raws li phau Vajluskub Phauntawvnkauj 116:11, vim yog tsis muaj leej twg yuav khawv Vajtswv Txojlus cia rau hauv nruab siab tau, vim txhua tug yeej tsis nyiam qhov zoo thiab txaus siab rau qhov phem xwb. Yog vim neeg tsis nyiam qhov zoo lawm, koj lub siab thiaj li tsis xav ua qhov zoo thiab, tsis zoo li Vajtswv Txoj cai, tawm tsam tej no, nov yog kev txhaum, Vajtswv thiaj chim thiab yuav rau txim raws li yuav tsum tau ntsib, txawm yog sab nraug koj yuav ua tau ntau yam hauj lwm zoo los xij, koj tseem yuav raug Vatswv txiav txim rau nws txoj cai, vim hauv koj lub siab tawm tsam Vajtswv Txojcai.

Tiam sis Vajtswv txoj cais tsis yog muaj los ntxuav koj tej kev txhaum, nyeem Loos 3:20 ib zaug ntxiv nrov nrov.

“Yog lintawd nyob rau kev cai [tab tom hais tias hais rau li tug neeg txhaum cov lus thov, tsa tes, mus lawm pem hauv ntej, thov kom zam txim] tsis muaj leej twg ncajncees tau rau Vajtswv, vim yog kev cai qhia rau kom paub txog kev txhaum” (Loos 3:20).

Koj muaj peevxwm ua tug neeg zoo kom tau ntau thiab ntau, tiam sis Vajtswv tsis saib rau sab nraud, Nws saib hauv koj lub siab, nws pom nab cov taug, kev phem, kev tawm tsam thiab kev txhaum nyob hauv rau hauv koj lub siab

“Yog lintawd nyob rau kev cai tsis muaj leej twg ncajncees tau rau Vajtswv…” (Loos 3:20).

Koj sim huav siv zoog los mloog thiab ua raws kev cai kom koj dim, yim huab ua kom koj yog neeg txhaum xwb, nov yeej muaj tseeb nyob rau Luthawj lub neej uas tau los hloov dua siab tshiab, thiab nyob rau Wesley thiab Bunnyan ua tau los hloov duas siab tshiab, vim lawv “siv zoo ua zoo” kom yog ib tug neeg ncajncees rau ntawm Vajtswv, tiam sis kev cai mus tob tshaj qhov ntawd, tsuas qhia tias hauv koj lub siab muaj kev txhaum thiab tawm tsam Vajtswv tug dawb huv. Sim mus saib cov lus kawg nyob rau ntawm Loos 3:20,

“Vim yog kev cai qhia rau kom paub txog kev txhaum” (Loos 3:20).

Koj yuav tsum “tig los pom” thiab ntxub tug kheej – txog tias koj lub siab no muaj kev txhaum!

Vim Vajtswv tau foom tsis zoo rau tug ntsujplig uas siv zog tshawb nrhiav kev cawm dim ntawm nws lub zog, lawv yim huav siv zog ua kom yeej kev txhaum, yim huab ua rau kom lawv poob tob zuj zus rau kev txhaum, koj puas yog zoo li no thiab? Koj yim huab siv zog txhob ua kev txhaum, koj yim huav txhab kev phem ntxiv rau koj xwb – vim koj tabtom muab Yexus tso deb zuj zus, koj siv zog tsim qhov kev ua zoo rau tug kheej los ntawd “kev fij tug kheej dua tshiab” “sawv lawm pem hauv ntej,” hais raws li “tug neeg txhaum cov lus thov” kawm kom paub txog kev cawmdim, thiab kev cai, tiam tsis muaj ib yam ua koj yuav kawm tau, los sis hais, los sis ua, los sis xav txog yuav muaj kev thaj yeeb hauv Vajtswv tug paub koj lub siab rau koj tau,

Qhov kev cai muab tsis tau rau koj ces yog, kev hlub, mus rau ntawm “kev ntseeg hauv” Yexus cov Ntshav uas muaj peevxwm ua rau koj tau. Tsuas yog Yexus cov ntshav xwb thiaj yuav cawm koj tau thiab cawm koj dim ntawm Vajtswv qhov kev chim tau. Nws tuag saum ntoo Khaublig theej koj qhov chaw, them koj tej kev txhaum, thiab Nws cov Ntshav txhua koj tej kev txhaum huv tib si! Yexus them txhua yam kev txhaum ntawm koj huv tib si rau saum tug ntoo Khaublig.

Qhov twg tshuav rau koj ua tug yuav tsum ua? Lo lus teb nyob rau Loos 3:26,

“Ntawd nws [Vajtswv] suav tias yog neeg dawb huv vim yog qhov ntseeg hauv Tswv Yexus” (Loos 3:26).

Kev ntseeg hauv Yexus, nov yog lo lus teb rau ib tug neeg txhaum uas tab tom ntsib teebmeem, uas pheem xav ua qhov zoo tshaj los ntawm ua raws li “kev cai” thiab ua raws li “neeg qhov kev txiav txim” muab koj tes dej num zoo thiab kev txiav txim siab cuam pov tseg thiab kev xav li neeg xav thiab kev khav theeb, muab tej no cuam pov tseg, vim koj yuav dim tsis tau los ntawm tej kev zoo li no.

“[Vajtswv] suav tias yog neeg dawb huv vim yog qhov ntseeg hauv Tswv Yexus” (Loos 3:26).

Muab kev ntseeg hauv Yexus cov ntshav, ua tau ntws saum tug Ntoo Khaublig, tam sim no nyob rau saum qaum ntuj, tsis muaj ib yam twg yuav ntxuav tau kev txhaum hlo li, tsuas yog ntseeg hauv Yexus cov Ntshav, thiab li yuav cawm kom koj dim tau! Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv.


Yoj zaj lus qhuab qhia no ua koob hmoov rau koj, Dr Hymers xav hnov koj qhia rau nws paub, THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG TUAJ LOS SIS NWS TEJ TSIS TAU KOJ TSAB NTAWV. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Mr. Abel Prudhomme: Loos 3:20-26.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“For All My Sin” (Norman Clayton, 1943).