Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
RHUAV TSHEM TXOJ SIA HLUA NYOB IB LEEG

BREAKING THE CHAINS OF LONELINESS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov lub xya hli 13, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Morning, July 13, 2014

“Puas tsuaj rau tug uas nyob ib leeg” (Tejlusqhia 4:10)


Raws li Dr. Leonard Zunin, ib tug neeg txawj ntse nyob rau lub nroog Los Angeles hais tias teebmeem loj ntawm neeg yog nyob ib leeg. Ib tug neeg soj ntsuam txog neeg lub siab hu ua Erich Fromm hais tias, “Qhov tseem ceeb tshaj uas nyob hauv neeg lub siab uas yuav tsum kov yeej yog yeej qhov kev khiav tawm ntawm lwm tug, es nyob ib leeg xwb.” Vajtswv Txojlus qhia tias, “Tsis yog ib qhov zoo uas cia nws nyob ib leeg xwb” (Chivkeeb 2:18). Ib tug neeg muaj lub npe John Milton ceeb toom rau peb tias kev nyob ib leeg yog thawj yam uas Vajtswv hais tias tsis zoo.

Tsis muaj ib qhov chaw tug nyias nyob nyias zoo li lub nroog Los Angeles. Herbert Prochnow hais tias, “Yog lib nroog uas muaj cov neeg uas nyiaj nyob nyias los nyob uake.” Teresa tau nyob rau tham tsam ua cov neeg txom nyem coob coob nyob uake yog ntawm Calcutta, tebchaws India hais tias, “Kev nyob ib leeg yog ib yam ntawm qhov kev txom nyem” Yog muaj tseeb li ntawd, Amelikas yog qhov chaws uas neeg txom nyem coob tshaj hauv ntiajteb.” Muaj saum plhom tug neeg nyob rau nroog Los Angeles yog cov nyias nyob nyias kho siab khuav. Koj ne zoo licas? Koj puas tau muaj qhov xav tias tsis muaj leej twg hlub koj – tsis muaj leej tuwg totaub koj, los sis pom zoo nrog rau koj?

Kuv ntseeg raws li cov neeg txawj ntse no, Dr. Zunin thiab Dr. Fromm tias hais yog lawm. Kuv ntseeg tias qhov kev nyob ib leeg yog ib yam teeb meem loj uas tshwm rau neeg lub sijhawm no – xws li nroog Los Angeles – thiab thoob plaws ntiajteb. Nej cooj tug raug khi ntawm txoj sia hlau uas nyob ib leeg rau lub sijhawm tag kis no! Kuv yuav los qhia txog lub ntsiab lus no.

I. Ib, xav txog qhov kev coj noj coj ua thiab peb lub tebchaws ua kom neeg nyias nyob nyias.

Vim yog peb tej kev txawj ntse thiab kev vam meej, peb thiaj nyiam nyob ib leeg tsis zoo li lub neej txheej thaum ub. Nyob rau H.G. Wells lub khooj tsheej puv rau caum tsib xyoo, nws hais tias, “Kuv nyob ib leeg, thiab tsis tau ntsib dua kev thajyeeb.” Nws yog ib neeg nyob kho siab thiab nyob ib leeg thiab tseem yog yeebncuab rau cov ntseeg.

Kuv vam meej yog qhov ua rau kom neeg nyob ib leeg kho siab khuav. Xws li nyob saib TV, Ib tug neeg sau ntawv Ann Landers hais tias, “TV HMONG 2 yog qhov qhia tias neeg nyiam nyob ib leeg ib teev dhau ib teev saib thiab saib, los sis ua video games ib lub sijhawm mus rau ib lub. Peb tsis muaj lub sijhawm los nrog yus tsev neeg tej phooj ywg noj mov uake Peb hnov qab yuav nrog lwm tug tham. Peb siv sijhawm rau kev saib TV los sis kov iPab nrog lwm tug tham – rau tej yam tseem ceeb!

Neeg mloog nkauj, thiab muab tso rau lawv tej hlwb. Lawv nkaum rau hauv tsheb. Ib tug neeg ib lub tsheb. Lawv “mus” rau lub computer – nyob ib leeg.

TV, Commters, tsheb, - txhua yam no yog kev vam meej – pab tsis tau kom peb muaj kev kaj siab. Tseem ua kom peb yim huab nyob kho siab. Albert Einstein hais tias, “Yogi b yam ua txaus ntshai vim kev vam meej rhuav tshem kev ua tib neeg lawm.” Video games ua rau kom cov menyuam tam sim no ua neeg phem!

Vajluskub hais tias, “Puas tsuaj rau tug neeg uas nyob ib leeg: vim nws tsis muaj lwm tug pabcuam” (Tejlusqhia 4:10). Kuv ntseeg tias qhov no yog ib yam uas ua rau kom cov tub ntxhais hluas tug mus rau kev hau cawv. Lawv nyog ib leeg kho siab khuav. Ib txhia mus koom lwm pab neeg – kom lawv muaj phooj ywg xwb, tiam sis qhov tseeb yog tab tom rhuav tshem tsev neeg. Lawv mus ua kev lom zem ib hmo dhau ib hmo – kom kov yeej txoj kev nyob ib leeg kho siab khuav. Tiam sis qhov no pab tsis tau. Vim nws tej phoj ywg los txawj ploj mus. Kev noj haus txawj tag – koj yuav mus tsev – rov mus nyob ib leeg.

Kev xam pom tug kheej yog qhov ua rau kom neeg nyob ib leeg. Vajluskub hais tias,

“Koj yuav tsum nco ntsoov hais tias thaum lub ntiajteb yuav kawg yuav muaj kev ntxhov siab tuaj rauv qhov tej neeg nyias yuav xav txog nyias xwb…lawv yuav tsis sib hlub, tsis zam txim rau lwm tug, nyiam taug xaiv, tsis tswj lawv lub siab lawv ua neeg ntxeev siab, thiab lawv saib lawv tseemceeb tshaj lwm tug” (2 Timautes 3:1-4).

Vajluskub nqe no qhia txog lub neej tom ntej uas nyob ib leeg – thiab qhia kom meej tias neeg yuav nyob ib leeg kho siab khuav.

“Hlub lawv tug kheej.” Koj yuav nrog tsis tau lwm tug nyob yog koj pheej hlub koj tug kheej nkaus xwb. “Kev hlub tug kheej yuav hlub tsis tau Vajtswv.” Ntsib teb yam no! Nyob neeg uas xam pom tug kheej xwb yuav tsis hlub Vajtswv! Koj puas zoo li ntawd thiab? Koj puas yog neeg xam pom tug kheej xwb? Kev xam pom tug kheej xwb yog ib yam ntawm kev txhaum – Koj hlub koj tug kheej, tsis yog Vajtswv. Qhov kev hlub tug kheej, koj tawm tsam Vajtswv. Koj muab Vajtswv cais tawm ntawm koj qhov kev xav. Koj thiaj tau txais qhov kev nyob ib leeg kho siab khuav. Tsis muaj hnub koj yuav paub Vajtswv. Koj yuav mus mus los los yam tsis muaj ib tug phooj ywg tseeb hauv ntiajteb. Vajluskub hais tias, “Tug neeg uas lam dag tias muaj phooj ywg, txawm muaj ib tug phooj ywg xwb los zoo li nyob deb tshaj kwv tij” (Pajlug 18:24). Yog koj tsis qheb siab rau phooj ywg koj yuav tsis muaj ib tug phooj ywg tseeb. Qhov koj tau yog nyob ib leeg kho siab khuav, yog cov neeg tsis muaj Vajtswv rau peb tiam no.

Yog lintawd koj thiaj yuav tsum ua koj tej hauj lwm kom tiam uantej hnub mus pehawm Vajtswv! Koj cheemtsum Vajtswv! Koj yuav tsum muaj phooj ywg tom pawg ntseeg kom coob tshaj qhov koj muaj nyiaj txiag.

Tsis muaj ib yam yuav pab kom koj khiav dim qhov nyob ib leeg kho siab khuav, tsuas yog Yexus thiab pawg ntseeg xwb\! Koj yuav tsum yeem tug kheej rau Yexus, thiab ntxuav koj tug kheej ntawm Yexus cov Ntshav! Tom qab ntawd koj HMONG 3 yuav tsum tuaj koom pawg ntseeg thiam nrhiav kev phoojywg ntawm no! Yog vim licas thiaj li nyob ib leeg kho siab khuav? Los tsev – rau ntawm pawg ntseeg!

Vajlubkub qhia txog cov ntseeg thaum ub li no:

“Lawv niaj hnub mus pehawm Vajtswv hauv lub tuam tsev, thiaj lawv noj Yexus rooj mov uake hauv lub tsev ib lub dhau ib lub, txawm muaj tau tsawg los lawv zoo siab noj. Lawv muaj Vajtswv tsaug tsis tseg tsis tu. Thiab neeg los puas leej hwm lawv, Tug tswv niaj hnub coj neeg los ntseeg coob zuj zus thiab txais yuav kev cawmdim” (Teshaujlwm 2:46-47).

Yog li no qhov tuaj mus koom pawg ntseeg pab kom ua tau “muaj siab zoo” – thiab pab kom kov yeej qhov nyog kho siab khuav. Lawv nyob ntawm pawg ntseeg thaum lub qhov rooj qheb. Raws cov no qab ua tug qauv! Rov tuaj rau lub lim tiam tom ntej no! Tuaj pehawm Vajtswv nrog rau pawg ntseeg! Yuav pab kom koj txhob nyhob ib leeg kho siab khuav! Tswv Yexus yuav rhuav tshem txoj sia hlau nyob ib leeg kho siab khuav! Tuaj koom pawg ntseeg, fij tug koj lub siab rau Yexus!

II. Ob, los xav txog nyob ib leg rau txoj kev tuag.

Vajluskub qhia txog Yakhauj li no:

“Kuv tug tug yuav tsis nrog nej mus [txog Iziv] rau qhov nws tug kwv tij tuag, thiab nws nyob ib leeg…” (Chivkeeb 42:38)

Nej tsev neeg ib tug yuav tuag mus – yuav cia koj nyob ib leeg.

Kev tuag yog ib yam phem tshaj – rhuav tshem txhua tug – koj los tib yam thiab. Kev tuag ua rau koj nyob kho siab huav thiab nyuaj siab tshaj plaws. Koj yuav los rau ntawm qhov chaw koj hais tias,

“Kuv ntsia, kuv nyob ib leeg zoo tug noog saum qaum tsev” (Ntawv Nkauj 102:7).

Koj yuav xav tias nyob ib leeg zoo li tug noog – nyob ib tug rau saum qaum tsev – nyob ib leeg, tsis muaj leej twg quav ntsej!

Vajtswv xa ib tug tub txij los tso Petus dim ntawm qhov raug khi hauv tsev loj cuj. Tug Tubtxib hais tias “Sawv tom sim no. thiab txoj sia hlau txawm plam ntawm nws txhais tes” (Teshaujlwm 12:7). Qhov no los yuav tshwm sim rau koj txog thaum koj los rau ntawm Yexus thiab hloov dua siab tshiab. Txoj sia hlau yuav raug rhuav tshem tawm – Koj yuav nyob ywj pheej. Tswv Yexus los

“…Yexus thiaj los yug ua neeg muaj roj muaj ntshav ib yam li lawv, nws ua lintawd nws lub hwjchim thiaj li rhuav tau dabntxwv nyoog lub hwjchim thiab tso tau cov neeg ib txwm ntshai kev ploj kev tuag kom dim” (Henplais 2:14-15)

Zoo li Charles Wesley tau sau cia:

Kuv txoj sia hlau plam kuv lub siab nyob ywj pheej;
Kuv sawv mus lawm tom hauv ntej los cuag koj.
Kev hlub loj! Zoo kawg nkaus
Vajtswv yog vim licas koj tuag rau kuv?
   (“And Can It Be?”, Charles Wesley, 1707-1788).

Txoj sia hlau uas nyob ib leeg kho siab khuav yuav rau rhuav tshem thaum koj los rau ntawm Yexus!

III. Peb, xav txog qhov koj nyob ib leeg hauv tub Tuagteb.

Vajluskub qhia tias,

“Thiab nws raug txom nyem nyob hauv tub tuag teb, nws tsa qhov muag ntsia saum…tug npluanuj hu hais tias Txiv Aplahas thov koj hlub kuv thiab txib Laxalaus muab nws tug ntiv tes mus muab dej tuaj ntub kuv tug nplaig kom laj mentsi, rau qhov kuv nyob hauv qhov nplaim taws no, kuv txom nyem kawg li” (Lukas 16:23-24).

Nyob rau hauv dab teb nws xav tias kheev kom muaj ib teev dej los chwv nws tug nplaig. Tiam sis nws ib leeg nyob rau tub Tuagteb xwb. Tsis muaj leej twg pab tau nws. Nws quaj thov kom neeg nqa dej los rau nws haus.

Tug txiv neeg qhia kom peb tias nws quaj txom nyem nyob ib leeg raug tub tuag teb. Koj cov phoojywg, yog lawv nrog koj nyob rau tub tuagteb thiab, los tsis muaj leej twg yuav pab tau rau koj. Lawv yuav tsis nrog koj nyob ntau qhov tsau ntuj thiab thiab cub hluav taws kuj tsis paub tuag. Koj yuav nyob ib leeg, zoo li ko, txom nyem mus tag ib txhi.

Tswv Yexus xwb thiaj li muaj peevxwm txiav tau txoj sia hlau uas yog khi koj kom dim hauv tub tuagteb! Nws muaj peevxwm pab tau koj tamsim no – thaum kom tseem muaj txoj sia. Yog koj tos txog thaum koj tuag, yuav lig rau koj mus tag ib txhi. Los rau ntawm Yexus rau tamsim no – thiab koj yuav hu nkauj,

Vajtswv, vim yog cov kev txhab koj raug luag nplawm,
Koj tuag thiaj cawm kom kuv dim muaj kev ywjpheej,
Los muaj txoj sia nyob rau ntawm koj, Halelusyas!
   (“The Strife Is O’er,” translated by Francis Pott, 1832-1909).

Kev tuag kov tsis yeej nws – Yexus kuv tug cawmseej!
Nws rhuav tshem pov tseg – Yexus kuv tug Vajtswv!
   (“Christ Arose,” Robert Lowry, 1826- 1899).

Txoj sia hlau uas nyob ib leeg rau Tub Tuagteb raug rhuav tshem tag mus li, yog koj tig los rau ntawm Yexus! Los rau ntawm Nws! Khiav tawm ntawm kev txham! Tuaj koom pawg ntseeg! Txoj sia hlau uas nyob ib leeg rau Tub Tuagteb raug rhuav tshem los ntawm Tswv Yuxus, Vajtswv Leejtub!

IV. Txuas ntxiv, plaub, xav txog qhov Tswv Yexus nyob ib leeg.

Thaum Yexus los ua Vajtswv tes dej rau ntiajteb nws yeej nyob ib leeg xwb. Vajtswv Txojlus hais tias:

“Thaum nws xa cov neeg coob coob ntawm mus lawm, nws txawm mus rau pem rob mus thov Vajtswv ib leeg: thiab thaum yav yuav tsau ntuj, nws nyob rau ntawd ib leeg xwb” (Mathais 14:23).

Muaj neeg coob coob raws Yexus qab, tiam sis nws khiav tawm ntawm cov neeg no mus nrog Vajtswv nyob uake – deb ntawm cov neeg coob coob no. Nws pheej hais tias, “Kuv txiv yeej tsis cia kuv nyob ib leeg” (Yauhas 8:29). Thaum nws tseem ua dej num nyob ntiajteb, Vajtswv yeej nyob ze rau ntawm nws. Tiamsis tib neeg khi thiab ntau nws, thiab muab koos mom pov rau nws ntoo, thiab thuam Nws. Lawv tau muab ntsia hlau los ntsia nws rau saum Ntoo Khaublig. Nws tuag rau qhov ntawd, Vajtswv tau ncaim nws uas yog Vajtswv ib leej tug tseg. Thiab Yexus quaj li no tias:

Kuv Txiv, Kuv Txiv, yog vim licas koj hnov qab kuv lawm? [Yog vim licas koj tso kuv pov tseg?]” (Mathais 27:46).

Lub sijhawm thaum Tswv Yexus Vajtswv leej tug raug txom nyem thiab raug ntsia rau saum ntoo Khaublig. Nws yeej nyob nws ib leeg lawm tiag tiag. Vajtswv khiav tawm ntawm nws mus lawm Yexus ris peb tej kev txhaum cia rau ntawm nws – nyob ib leeg saum ntoo Khaublig. Luther yog ib tug paub Vajtswv Txojlus zoo, tiam sis nws hais tias, raws li neeg ntiajteb nws yeej tsis totaub thiab tsis paub yuav los piav tau qhov no.

Vajtswv ntsia tsis tau rau qhov kev txhaum – Vajtswv thiaj li khiav tawm thaum Yexus “ris peb tej kev txhaum nyob rau ntawm nws lub cev ntawm tug ntoo [khaublig]” (1 Petus 2:24). Qhov no lauj peb thiaj paub tias Yexus ib leeg xwb thiaj rhuav tshem tau ob txoj sia hlau uas yog txoj kev txhaum, kev nyob ib leeg kho siab khuav, thiab kev ploj tuag. Tswv Yexus muaj peev xwm cawm koj dim tau txoj kev rau txim vim yog kev txhaum los ntawm qhov nws ris peb tej kev txhaum saum tug ntoo khaub lig!

Tug Cawmseej thov Vajtswv tomob Kebxemanes ib leeg xwb,
Nws nyob ib leeg thiab nyuaj siab vim yog pub rau kuv
Nyob ib leeg! Nyob ib leeg! Nws ris ib leeg xwb
Nws muab nws tug kheej los tiv qhov kev txom nyem,
Nws txom nyem ntshav nrog tuag ib leeg xwb.
   (“Alone,” Ben H. Price, 1914).

Tswv Yexus tuag saum ntoo Khaublig ib leeg cawm peb dim ntawm txoj kev nyob ib leeg, nws theej peb tej kev txhaum. Tswv Yexus rhuav tshem txoj sia hlau ntawm txoj kev txhaum vim yog nws tau mus rau saum tug ntoo Khaublig! Cawm koj dim ntawm txoj kev txhaum!

V. Tsib, xav txog hloov dua siab tshiab ntawm koj tug kheej xwb.

Nej tsis yog hloov dua siab tshiab vim yog kuv. Kuv zoo li ib yam ua Vajtswv siv xwb – ib tug qhuab qhia – tau tes qhia qhov yog – mus rau ntawm Vajtswv – zoo li cov tshaj tawm Txoj moo zoo mu sib qhov rau ib qhov. Tiam koj yuav tsum tshawj koj ntsib Yexus los ntawm koj tug kheej. Koj yuav tsum mus rau ntawm Yexus ntawm koj tug kheej. Yog li ntawd thiaj qhia tias peb yua tsum tshawb nrhiav kev cawm dim los ntawm peb tug kheej zoo Yakhauj:

“Thiab Yakhauj nyob ib leeg; nws nrog ib tib txiv neeg sib ntsua zog txog rau thaum yuav pom kev” (Chivkeeb 32:24).

Tug “txiv neej” ua nrog Yakhauj sib ntsuas zog rau hmo ntawmd yog tug Tswv Yexus, los ntsib Yakhauj rau thaum hmo thiaj nyob ib leeg xwb.

Lub sijhawm ntawd nws nrog Yexus sib ntsuas zog ib hmo nkaus. Koj los tib yam nkaus yuav tsum nrog Vajtswv sib ntsuas zog los ntawm koj tug kheej xwb. Koj pom tias, Kuv tsis muaj peev xwm yuav ua dabtsi tau rau koj. Kuv ua tsis tau kom koj los ua ib tug ntseeg tiag tiag. Qhov nov yog koj thiab Yexus nkaus xwb.

“Thiab Yakhauj nyob ib leeg; nws nrog ib tib txiv neeg sib ntsua zog txog rau thaum yuav pom kev” (Chivkeeb 32:24).

Tswv Yexus tuag saum ntoo Khauglig cawm koj dim ntawm kev txhaum. Tiamsis koj yuav tsum “muab tug khej rau hauv” Yexus. Koj yuav tsum yeem tug kheej rau Yexus. Kog tsis txhob mus mloog qhov kev khav theeb ntawm koj tug kheej thiab kev ntxeev siab. Koj yuav tsum los rau ntawmm Yexus zoo li tug neeg txhaum uas tag kev vam. Koj yuav tsum yeem rau nws, thiab cia siab rau nws tiag tiag. Nws yuav hloov koj lub siab! Nws yuav daws txoj sia hlau uas yog kev txhaum! Nws yuav koj tej kev txhaum los ntawm nws cov Ntshav!

Yog koj xav nrog peb tham txog fij tug kheej rau Yexus thiab los ua ib tug ntseeg tiag, thov sawv mus lawm tom qab. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau chav tsev muab lus qhia ntxiv. Dr. Chan, thov pab koj yuav muaj cov los cia siab rau Yexus rau lub sijhawm tag kis no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub yog Kl. Abel Prudhomme: Tejtswvyim 4:8-12.
Hu nkauj tshwjxeeb los ntawm Benjamin Kincaid Griffith:
“Ten Thousand Angels” (Ray Overholt, 1959).


TXHEEJ TXHEEM

RHUAV TSHEM TXOJ SIA HLUA NYOB IB LEEG

BREAKING THE CHAINS OF LONELINESS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Puas tsuaj rau tug uas nyob ib leeg” (Tejlusqhia 4:10)

(Chivkeeb 2:18)

I.   Ib, xav txog qhov kev coj noj coj ua thiab peb lub tebchaws ua kom
neeg nyias nyob nyias. Tejlusqhia 4:10; 2 Timautes 3:1-4; Pajlug
18:24; Teshaujlwm 2:46-47.

II.  Ob, los xav txog nyob ib leg rau txoj kev tuag, Chivkeeb 42:38;
Ntawvnkauj 102:7; Teshaujlwm 12:7; Henplais 2:14-15.

III. Peb, xav txog qhov koj nyob ib leeg hauv tub Tuagteb,
Lukas 16:23-24.

IV. Txuas ntxiv, plaub, xav txog qhov Tswv Yexus nyob ib leeg,
Mathais 14:23; Yauhas 8:29; Mathais 27:46; 1 Petus 2:24.

V.   Tsib, xav txog hloov dua siab tshiab ntawm koj tug kheej xwb.
Chivkeeb 32:24.