Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NWS POM NEEG ZOO LI NTOO MUS KEV!

HE SAW MEN AS TREES WALKING!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymbers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob hauv Npavtiv Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub, yav lig, Yim hli 26, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 26, 2018

“Lawv txawm mus rau lub zos Npexaida. Muaj neeg coj ib tug dig muag tuaj cuag Yexus, thov Yexus kov tus ntawd. Yexus tuav tus dig muag ntawd tes coj tawm mus rau sab nraum ntug zos. Thaum Yexus nti qaub ncaug rau nws ob lub qhov muag thiab tsa tes npuab saum tus ntawd, nws nug tias, Koj pom dabtsi los tsis pom? Tus ntawd tsa muag ntsia thiab hais tias, Kuv pom neeg mus mus los los tiamsis zoo li ntoo xwb. Yexus rov muab tes npuab nws dua ib zaug mas tus ntawd rov saib mas nws lub qhov muag zoo kiag thiab nws pom txhua yam meej lawm.” (Malakaus 8:22-25).


Yexus los rau ntawm Npexaisdas. Tiam sis Nws tsis tau qhia nyob rau ntawm Npexaisdas. Nyob rau lub zos Npaxaisdas ntawm no cov thwjtim tau co jib tug neeg dig muag los cuag Yexus. Tiam sis Yexus tsis tau kho tug txiv neej no hauv lub nroog ntawd. Npexaidas yog lus zos uas Yexus yug 5,000 tug neeg uas yogh hloov tsib lub ncuav thiab ob tug ntse uas zaub mos rau 5,000 tug neeg no. (Malakaus 6:38:44). Yexus mus saum nplaim dej, thiab Nws ua txuj ci ntau yam. Tiam sis cov neeg uas nyob hauv Npaxaidas tsis kam hloov dua siab tshiab thiab cia siab rau Yexus. Yexus thiaj li foom lub nroog ntawd. Yexus hais tias yuav tsum raug Vajtswv “Txiav Txim Zaug Kawg” xwb li.

Lub sijhawm no Yexus thiab nws cov thwjtim los foom tsis zoo rau lub nroog no.

“Lawv txawm mus rau lub zos Npexaida. Muaj neeg coj ib tug dig muag tuaj cuag Yexus, thov Yexus kov tus ntawd.” (Malakaus 8:22).

Nov yog ib daim duab qhia txog ib tug hluas hloov dua siab tshiab nyob rau lub nroog Los Angeles.

I. Ib, lub nroog raug foom, tiam sis tsis yog rau tug tub dig muag uas raug xaiv!

Tug neeg uas raug “xaiv” yog cov neeg uas raug xaiv ua ntej yuav tsim lub ntiajteb no, “tug neeg Vajtswv xaiv twb ntsib lawm, tiam sis lwm tug xyav cov muab lub siab tawv” (Loos 11:7). Txhua tug neeg hauv lub nroog ntawd dig muag los ntawm Vajtswv, vim yog qhov los tsis lees yuav Yexus Khetos – txhua tug neeg hauv lub nroog ntawd thiaj li raug foom, tsuas muaj ib tug neeg hauv lub nroog hauv xwb thiaj li raug xaiv, thiab cov Thwjtim coj nws los cuag Yexus!

“Cawm” txhais tias xaiv los sis raug xaiv, Vajtswv xaiv ua ntej yuav tsism tib neeg nov yog cov neeg raug cawmdim.

Tug txij neej dig muag no yog tug uas raug xaiv. Cov Thwjtim raug xa mus nrhiav tug txiv neej no, coj los cuag Yexus!

Txhua tug neeg hauv lub nroog ntawd raug txiav txim vim yog qhov lawv tsis lees yuav Yexus. Peb tawm mus coj neeg los cuag Yexus, peb paub tias coob tug tsis kam tuaj cuag Yexus. Peb paub tias cov neeg ntawd yeej xav tias lawv twb dim lawm. Peb paub tias ntau tug neeg hauv lub nroog Los Angeles raug Ntxwnyoog ua tug tswj. Lawv thiaj li ntxub tuaj pehawm Vajtswv thiab tsis xav hnov txog Vajtswv txoj lus! Peb tawm mus coj neeg los cuag Yexus, peb yeej paub tias coob tug yeej tsis tau dim, tsis dim vim yog Vajtswv twg tsis xav lawv. Vajluskub hais tias, “Vajtswv thiaj li cia lawv ua kev txhaum…cia kom lawv ua raws li lawv lub siab phem…[lawv yog] tug neeg ntxub Vajtswv, khavtheeb, muab hlob, tsis mloog niam txiv lus…ntxub qhov zoo…nyiam yam lawv lub siab ntshaw tshaj hlub Vajtswv” (Loos 1:26-30; 2 Timautes 3:3, 4).

Yog, peb paub tias pe blub nroog no yeej muaj neeg phem coob heev, hauv yeeb hauv tshuaj, ua phem ua qias, tua neeg, tsuas yog cov neeg uas ntxub Yexus, kuv paub vim yog kuv ua Vajtswv num tau rau caum xyoo los lawm!

Tab sis kuv kuj paub qhov chaw, hauv ib qhov ntawm cov vaj tse, nyob rau hauv ib qho ntawm, nyob rau hauv ib qho ntawm cov tsev kawm ntawv - Kuv paub tias nyob rau hauv ib qho ntawm cov chaw muaj ib tug tub hluas los yog poj niam uas Vajtswv tau xaiv, xaiv los ntawm lub teeming ntau txhiab tus neeg txhaum kev zam txim, xaiv los txais kev cawmdim los ntawm Yexus Khetos, Vajtswv Leejtub nkaus xwb! Kuv ntseeg tias koj yog tus neeg xaiv ntawd!

Thiab tus tub hluas ntawd yuav rov tuaj koom lub koom txoos, los ntawm Vaj Ntsujplig, nws yuav raug cawm tawm ntawm Dabntxwnyoog, thiab ntxuav los ntawm Tswv Yexus cov Ntshav los ntawm Ntoo Khaublig!

Cawm tug neeg dig muag los ntawm Tswv Yexus!
   Lub sijhawm raug cawm tawm ntawm kev txhaum
Hu nkauj qhua Vajtswv thiab Nws leej Tub,
   Raug cawm los ntawm Yexus cov Ntshav!
Raug cawm! Raug cawm! Kuv tej kev txhaum raug zam tag!
   Raug cawm! Raug cawm! Kuv raug cawm los ntawm Nws cov Ntshav!
(“Saved by the Blood,” S. J. Henderson, 1902).

Amees! Qhuas Vajtswv! Hallelujah! Kuv raug cawm los ntawm cov ntshav ntawm Ntu Khaublig!

Tus txiv neej no yog ib tug ntawm Vajtswv xaiv. Thiab cov thwjtim tau los thiab coj nws tawm ntawm qhov kev txhaum ntawd, tub Tuagteb hauv lub nroog - zoo li peb tau mus thiab tau txais koj! Thiab lawv tau coj tus tub uas dig muag los cuag Tswv Yexus! Amees! Lub nroog raug foom thiab raug txiav txim, tab sis tsis yog tus txiv neej uas raug xaiv! Lawv coj nws los cuag Yexus!

II. Ob, tug txiv neej hluas no dig muag.

Nws yog tug neeg dig muag – dig muag zoo li puav! Dig muag zoo li tug tsuaj!!! Nov yog qhov kev dig muag ntawm cov hluas! Yog, cov hluas dig muag – DID MUAG!

Nov txhais tau qee yam! Txhais tias dig muag, yog! Tiam sis hauv Vajluskub tshiab muaj ntsiab lus tshaj qhov ntawd! Txhais zoo li Matthew Henry tau sau tias “dig seem ntsujplig” thiab Vajluskub Lukas qhia rau peb txog Yexus ua tiav raws li Yaxayas 61:1 qhia txog “paub txog qhov kev dig muag” (Lukas 4:18)

Yexus tuav tug neeg txhais tes, “thiab coj nws tawm hauv nroog” (Malakaus 8:23), nov qhia tias tug neeg txhaum dig muag yuav tsum raug cai tawm ntawm lwm tug neeg txhaum yog xav raug Yexus cawm kom rov pom kev tuaj, Vajluskub hais tias,

“Tsis txhob nrog tus uas tsis ntseeg koom ib tug quab. Rau qhov txojkev ncaj ncees yuav koom nrog txojkev tsis ncaj tau li cas…tawm hauv lawv mus thiab cais ntawm law cov nyob rau ib cag, tus Tswv hais li no… kuv thiaj li txais yuav nej. Thiab kuv yuav ua nej leej txiv thiab nej yuav ua kuv li tub li ntxhais” (2 Kaulithaus 6:14, 17-18).

Muaj ntau zaus cov tub ntxhais hluas xav tau kev cawmdim, xav paub Vajtswv, tab sis lawv raug thaiv los ntawm cov phooj ywg cov neeg txhaum - cov phooj ywg lawv yuav tsis tso tseg rau Yexus. Ua Vajtswv tsaug, Yexus "coj nws tawm ntawm lub nroog" ua ntej Nws rov qab los rau nws pom. Nws yuav tsum tau tawm ntawm lub tuam txhab Hellish. Tawm! Tawm tawm! Tawm tawm! Nws yuav tsum tau khiav tawm ntawm cov phoojywg phem uas yuav ua kom nws dig muag! Yexus coj nws los ntawm txhais tes "thiab coj nws tawm hauv lub nroog mus." Kuv tsis ntseeg tias tus txiv neej xav tau kev cawmdim yog tias nws tau ua phooj ywg nrog cov neeg phem hauv Npexaidas!

III. Peb, nws pib pom kev zuj zus.

“Thiab lub sijhawm thaum nws muaj nws txhais tes chwv nws lub qhov muag [ntsiab lus qub, “chwv nws qhov muag”] thiab muab nws txhais tes tso swm nws, nws nug nws hais tias nws pom [dab tsi]. Nws tau saib, thiab hais kuv pom neeg zoo li ntoo mus kev. Tom qab ntawd nws rov muab nws txhais test so rau ntawm nws qhov muag, kom nws saib: thiab nws qhov muag raug kho pom neeg tseeb tseeb” (Malakaus 8:23-25). Phau ntawv Pajlug hais txog li no,

“Tiamsis cov ncaj ncees txojkev mas zoo yam nkaus li tus duab tshav ntuj uas ci zuj zus thaum tagkis mus txog thaum tshav ntuj kub lawm” (Pajlug 4:18).

Thaum koj dig muag seem ntsujplig, koj tuaj rau pawg ntseeg, tiam sis koj yuav hnov tsis tseeb yam ua koj tau hnov, koj thiaj yuav pom tau hais tias Yexus pab tau koj. Ua rau koj ntseeg hais tias Nws yeej pab tau rau koj. Tiam sis koj yuav ntsia tsis pom Nws, thiab chwv Nws tsis tau, tom qab ntawd koj yuav pom tias, “kev ntseeg yog kev cia siab rau koj, yam uas qhov muag ntsia tsis pom” (Henplais 11:1).

Tus Thwj Tim uas yog Thausmas hais tias, "Kuv yuav tsis ntseeg." Tom qab ntawd, Yexus txawm tuaj cuag nws, "Kuv tus Tswv thiab kuv tus Vajtswv." Thiab Yexus hais rau Thausmas, "Cov neeg uas tsis tau pom, thiab tseem ntseeg tau koob hmoov." ob txhiab xyoo Yexus tau cawm tau tsheej plhom leej neeg uas "tsis tau pom thiab tsis tau ntseeg."

Mloog John Cagan. Nws hais tias, "Kuv nrhiav tsis tau ib hom kev thaj yeeb nyab xeeb. Kuv zoo li kev tuag ... [ces] nws yog qhov tseeb tias txhua yam kuv tau ua yog ntseeg [Yexus]. Tsis muaj kev xav ntawm sab cev nqaij daim tawv, kuv tsis xav tau, kuv muaj Yexus! Kuv ntsia rau Yexus xwb! Nws yog kev ntseeg xwb uas kuv paub tias Tswv Yexus ntxuav tagnrho kuv tej kev txhaum, thiab kuv pom kuv tus kheej paub ua li cas kuv thiaj li paub kuv cov lus povthawj, tiamsis ... Kuv nrhiav kev thajyeeb paub tom qab ua tib zoo xav txog kuv txoj kev ntseeg lawm. Yexus yog kuv lo lus teb xwb. "

Mloog Philip Chan. "Kuv nco ntsoov xav kuv yeej yuav tsis hloov dua siab tshiab. Kuv tseem tabtom pib ntseeg tias kev hloov dua siab tshiab yog qhov tseeb ... [Tom qab] Dr. Hymers tau qhia txog tias Xatas tsis pom cov neeg tsis muaj Yexus. Nws hais tias ib txoj hauv kev uas Dab Ntxwg Nyoog ua yog los ntawm kev ua haujlwm hauv tus neeg ploj, thiab ua rau nws xav tias nws yuav tsum muaj kev ruaj siab. Tom qab ntawd Dr. Hymers hais tias kuv yuav tsum cia siab rau Yexus thiab Nws tib leeg xwb. Tsis muaj leej twg, tsis muaj dab tsi ntxiv. Cia li ua ntej [kuv lub siab] tau swirling hauv kev ua xyem xyav thiab tshawb nrhiav tus kheej ... Tam sim no Yexus nyob ntawd. Tam sim no tus Cawm Seej tab tom tos coj kuv los rau hauv Nws txhais tes! Yuav ua li cas yuav kuv tuav mus rau kuv lub txim thiab tsis saib rau Yexus, qhov uas hlub kuv tus ntsuj plig? Kuv tau txais hauv kuv lub hauv caug thiab cia siab rau Yexus Khetos tug kheej. Kuv tsis tau tos kom muaj kev xav. Kuv tsis tos kom mloog cov lus dag ntawm Xatas. Kuv tau mus rau Yexus kom raug ntxuav ntawm kuv tej kev txhaum. Kuv yuav tsum tsis txhob tos! Cov kev xav tau kev ruaj ntseg tau ploj mus. Kuv cia siab rau Yexus. Yexus [Nws tus kheej] tau los ua kuv txoj kev ruaj siab thiab kev cia siab. Tswv Yexus tau tshem kuv txoj kev txhaum ntawm kev txhaum. Nws ntxuav kuv cov ntaub ntawv nrog Nws cov Ntshav. Tam sim no kuv nco ntsoov tej zaj nkauj zoo li "Yexus, Lover of My soul," thiab kuv nco ntsoov tias kuv muaj ib tug phoojywg hauv Yexus. Qhuas Vajtswv rau Nws hais tias Nws muab Nws tus Tub, Yexus, los zam txim rau kuv kev txhaum nrog Nws cov Ntshav! "

Tam sim no mloog cov lus ntawm ib tug ntxhais uas tsis kam lees yuav Yexus ntau xyoo. Nws hais tias, "Kuv tau muaj kev ntseeg ruaj khov heev ntawm kuv tej kev txhaum thiab muaj kev cia siab kawg li. Kuv thov Vajtswv txhua hnub. Kuv nyeem cov lus qhuab qhia txhua txhua hnub. Lawv tsis tau pab vim kuv tseem tos txog ntau txoj kev xav thiab kev ntseeg ntxiv. Kuv hais rau Dr. Cagan hais tias kuv muaj lub hlwb zoo, yog li ntawd kuv tuaj yeem tsis los rau ntawm Yexus. Dr. Cagan tau hais tias, "Cia li los cuag Tswv Yexus nrog koj lub siab xav!" Tsis ntev tom qab kuv hloov siab los ntseeg, Griffith hu nkauj, 'Yog tias koj tos kom txog thaum koj zoo, koj yeej yuav tsis tuaj txhua lub sijhawm.' txoj kev xav thiab kev xav [tsis pom] yeej tsis ntseeg, yog li ntawd kuv yeej tsis ntseeg lawv lawm. Thaum kuv los cia siab rau Tswv Yexus, Nws tau zam txim rau kuv thiab ntxuav kuv los ntawm tag nrho kuv tej kev txhaum. Nws ntxuav kuv thiab ntxuav tag nrho kuv tej kev txhaum tawm ntawm Nws cov Ntshav. Yexus cawm kuv dim ntawm Xatas thiab tso kuv dim! Kuv xav ua ib tug qhev rau Tswv Yexus uas hlub kuv thiab mob siab rau kuv, dua li mus ua qhev rau Ntxwnyoog , uas yuav rhuav tshem kuv, thiab xa kuv mus rau Tub Tuagteb thaum kawg. Yog zaj 2 ntawm koj daim ntawv. Sawv ntsug thiab hu zaj nkauj no!

Yexus tug uas hlub kuv tug ntsujplig
   Cia kuv nrog koj mus uake
Mus rau nram ntug dej
   Koj coj kuv mus nyob qhov siab
Tug Tswv kuv los nkaum ntawm koj
   Txawm yog cua daj cua dub los yuav tsis raug kuv
Koj yog tug tiv thaiv kuv
   Cia kuv tug ntsujplig los so ntawm koj!
(“Jesus, Lover of My Soul,” Charles Wesley, 1707-1788).

Nej zaum tau.

Kuv paub tias koj yeej xav kom Yexus ntxuav koj tej kev txhaum! Kuv paub tias koj xav kom Yexus cawm koj! Tsis yog tias yog tug neeg zoo xhua yam. Yexus cawm koj tawm hauv kev txhaum, kev zoo txhua los tom qab, los mloog Yexus cov lus qhuab qhia, txhua lo lus los ntawm Yexus los.

“Txhua tus uas ua haujlwm khwv thiab ris lub nra hnyav, cia li los cuag kuv, kuv yuav pub nej tau so los siav” (Mathais 11:28).

Los rau ntawm kuv, nej cov uas ris nra nyhav nyhav” koj paub tias yog neeg txhaum thiab yuam kev lawm. Koj mus pw thiab muaj kev txhawj xeeb, yog vim licas thiaj li mus pw thiab mus kev txhawj xeeb li ntawd? Yexus hais tias,

“Los rau ntawm kuv, nej cov uas ris nra nyhav, thiab kuv yuav cia nej so”.

Koj tsis tag tau kev ruaj siab los ntawm neeg qhov kev xav, koj cheem tsum so. So koj tug ntsujplig. Tig mus saib zaj nkauj 3 ntawm nej phau nkauj. Hu uake.

Kuv hnov koj lub suab hu,
   Tug Tswv koj tau hu kuv
Raug ntxuav los ntawm koj cov ntshav
   Uas nyob rau ntawm roob Kaulakauthas
Tug Tswv kuv los rau ntawm koj!
   Ntxuav kuv, ntxuav los ntawm koj cov ntshav
Uas nyob rau ntawm roob Kaulakauthas
   (“I Am Coming, Lord,” Lewis Hartsough, 1828-1919).

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cia siab rau Yexus, thov los thiab zaum pem hauv ntej no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“I Am Coming, Lord” (Lewis Hartsough, 1828-1919).


TXHEEJ TXHEEM

NWS POM NEEG ZOO LI NTOO MUS KEV!

HE SAW MEN AS TREES WALKING!

Tug qhia Dr. R. L. Hymbers, Jr.

“Lawv txawm mus rau lub zos Npexaida. Muaj neeg coj ib tug dig muag tuaj cuag Yexus, thov Yexus kov tus ntawd. Yexus tuav tus dig muag ntawd tes coj tawm mus rau sab nraum ntug zos. Thaum Yexus nti qaub ncaug rau nws ob lub qhov muag thiab tsa tes npuab saum tus ntawd, nws nug tias, Koj pom dabtsi los tsis pom? Tus ntawd tsa muag ntsia thiab hais tias, Kuv pom neeg mus mus los los tiamsis zoo li ntoo xwb. Yexus rov muab tes npuab nws dua ib zaug mas tus ntawd rov saib mas nws lub qhov muag zoo kiag thiab nws pom txhua yam meej lawm.” (Malakaus 8:22-25).

I.   Ib, lub nroog raug foom, tiam sis tsis yog rau tug tub dig muag uas raug xaiv!
Loos 11:7; Loos 1:26-30; 2 Timautes 3:3, 4.

II.  Ob, tug txiv neej hluas no dig muag, Luke 4:18; Malakaus 8:23;
2 Kaulithaus 6:14, 17-18.

III. Peb, nws tug yam ntxwv, Malakaus 8:23-25; Pajlus 4:18;
Henplais 11:1; Mathais 11:28.