Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV XAIV

ELECTION
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov ob hli ntuj 1, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, February 1, 2015

“Thaum cov neeg no li no, lawv zoo siab, thiab qhuas Vajtswv: thiab muaj coob tug raug xaiv los tau txoj sia ntawv dhawv” (Teshaujlwm 13:48).


Xibhwb Povlauj thiab nws cov phoojywg tau thau kev mus nraum lub nroog Ateaus uas yog nyob hauv Loos thiab yog ib lub xeev nyob rau Pisidia. Lawv tau mus rau hauc cov tsev pehawm Vajtswv. Cov thawjcoj saib xyua cov ntseeg ntawd tau caw xibhwb Povlauj qhia Vajtswv lus. Nov yogi b yam uas nyob rau cov neeg Yudas uas yog thaum twg muaj cov thawjcoj tuaj saib lawv ces yeej caw tug ntawd los qhia Vajswv Txojlus. Vim lawv kuj xav hnov tej yam kev ntseeg uas yog nyob rau nraum Hauvpaus loj uas yog Yeluxalees. Nov yog ib lub sijhawm zoo rau Povlauj yuav los qhia Vajtswv Txojlus. Povlauj thiaj li sawv mus qhia txog neeg Ixayees tej keeebkwm, Nws hais txog qhov Yexus yuav rov qab los, qhov Yexus tuag thiab sawv rov qab los. Lub sijhawm Povlauj qhia tiag, muaj coob tug uas yog neeg Yudas tau los mob siab mloog cov lus qhuab qhia txog Yexus.

Nyob rau hnub so tom qab, cov neeg tag nrho hauv lub nroog tawm tuaj mloog Povlauj qhia Vajtswv Txojlus hais txog kev cawmdim.

“Thaum cov neeg no li no, lawv zoo siab, thiab qhuas Vajtswv: thiab muaj coob tug raug xaiv los tau txoj sia ntawv dhawv” (Teshaujlwm 13:48).

Raws li lub ntsiab lus “muab coob tug raug xaiv los tau txoj sia ntawv dhawv” Ua ntej ntawd Vajtswv yeej tau xaiv ib cov neeg tseg cia lawm. Lub sijhawm no Vajtswv tau coj lawv los rau ntawm Yexus hauv txoj kev ntseeg. Lukas tau siv cov lus uas yog qhia tias “raug caw” – “raug tsa” qhov no qhia tias Vajtswv ua tug ua qhov haujlwm no. Vajtswv ib leej xwb thiaj mua tau txoj sia ntev dhawv ib txhi. Nov yogi b qhov qhia tau meej meej txog qhov Vajtswv cawm cov neeg txhaum. Vajtswv xaiv leej twg tug ntawd thiaj dim. Vajtswv hu lawv. Nws cov lawv. Nws hloov lawv lub siab “muaj coob tug raug xaiv [raug caw] los tau txoj sia ntawv dhawv” Dr. W. A. Criswell hais txog Vajluskub nqe no tias,

Cov uas tsis raug xaiv los tau txoj sia ntev dhawv tsis ntseeg
Cov raug xaiv thiaj li ntseeg.
(“Election: God’s Sovereign Purpose Achieved”).

Nov tsis yogi b qhov nyuaj kiag li! Hnov cov lus qhia txog kev xaiv raws li Vajluskub. Raws li nyob hauv Vajluskub tag nrho.

Muaj nyeem Vajluskub txog Nauees tias uas yog neeg ua phem ua qias, ua kev txhaum “Tiam Vajtswv pom tau hais tias Nauees yog ib tug neeg uas ncajncees” (Chivkeeb 6:8). Nauyees tsev neeg rau cawm qhov dej nyab ntiajteb vim yog Vajtswv tau xaiv lawv ntawm txoj kev hlub kom dim. Ntawd yog kev xaiv tseg lawm!

Yog ib lub nroog uas neeg nyiam pe dab pe mlom los tshajplaws rau tiam ntawd. Vajtswv hu Anplahas taawm ntawd qhov chaw pe dab pe mlom kom kom dim thiab los ua ib haiv neeg loj. Ntawv yog kev xaiv,

Peb nyeem txog Lauj lub neej uas yog nyob rau lub nroog txhaum uas yog Xaudoos. Lub nroog no pua tsuaj. Lauj yeej tsis xav khiav tau hauv lub nroog ntawd,

“Lub sijhawm ua peb maj heev ntawd cov tub txib tau tuav peb txhais tes xis Nws poj niam txhais tes thiab nws ob tug txhais ob txhais tes Tswv Yehauvas tau hlub nws cov tub txib no coj nws tawm los thiab tawm hauv nroog mus” (Chivkeeb 19:16).

Ntawd yog kev xaiv tseg lawm! “Tiam sis nws poj niam rau tig rov mus saib, thiab nws txawv hloov mua ua ib tug ncej ntsev (Chivkeeb 19:26). Yog vim licas thiaj li tshwm li ntawd rau Yauj poj niam? Vim nws tsis raug xaiv. Nws thiaj li puas tsuaj!

Peb los nyeej neeg Ixayees cov menyuam uas poob ua cev qhev nyob rau Iziv. Vajtswv tau xa Mauxes mus tso lawv dim. Vajtswv hais lus rau Mauxes ntawm tsob ntoo li no tias,

“Thiab peb nqe los yog los cawm cov neeg ntawd kom dim ntawm cov neeg Iziv thiab yuav coj cov neeg ntawd tawm lub tebchaws ntawd mus rau lub tebchaws uas dav thiab zoo heev yog lub tebchaws uas muaj kua miv, zib ntab ntau heev yog thajchaw ntawd Khanaas neeg Hithai neeg Amaulaiv neeg Pelixis neeg Hivaiv thiab neeg Yenpub” (Khiavdim 3:8).

Ntawd yog kev xaiv tseg lawm! Thiab qhov kev qhia ntawd tseem muaj qhia ib ntus zuj zus thooj plaws hauv Vajluskub qub,

Nyob rau lub sijhawm uas yog Nauees tias, cov neeg Ixayees tau mus pe dab pe mlom thiab phem heev. Lub sijhawm ntawd, tug cev Vajtswv lus thiaj li hais tias,

“Yog Vajtswv tsis xaiv rau peb mentsis lawm peb yuav zoo li cov neeg hauv nroog Xoodoos thiab yuav zoo li nroog Kaumaulas” (Yaxayas 1:9).

Tsuas yog tug raug xaiv xwb thiaj li dim. Ntawd yog kev xaiv tseg lawm!

Peb nyeem hauv Vajluskub tshiab txog qhov Vajtswv qhov kev xaiv tseg vim yog txoj kev hlub. Peb nyob hauv Loos,

“Yog lintawd tseem tshuav cov ua raug xaiv raws li nws kev hlub…yog lintawd yuav zoo licas? Cov neeg Ixayees tsis ntsib yam lawv tshawb nrhiav Tiam sis cov uas Vajtswv xaiv lawm thiaj li ntsib, tiam sis lawm tug neeg lub siab tawv tsis ntseeg” (Loos 11:5, 7).

Peb nyeem hauv Efexus,

“Vajtswv twb xaiv peb raws li Vajtswv lub homphiaj los ua nws li menyuam hauv Tswv Yexus kom peb paub txog Vajtswv lub hwjchim raws li Vajtswv pom zoo Vajtswv tau hais hauv nws tug kheej tias thaum lub sijhawm tiav tag lawm, Vajtswv yuav sau txhua yam tsis hais saum ntuj thiab hauv ntiajteb, hauv Tswv Yexus peb tau txais cov cuab yeeb uas hais raws li Vajtswv dej siab, thiab ua txhua yam kom tias raws li nej dej siab” (Efexaus 1:5, 9-11).

Peb nyeem hauv 2 Thexalaunikev,

“Tiam sis peb ua Vajtswv rau nej txhua tug, cov phoojywg hauv tug Tswv Yexus, vim yog Vajtswv twb xaiv nej puas thaum chivkeeb los txais kev cawmdim hauv Vajntsujplig thiab ntseeg rau qhov tseeb: hu nej los ntaw peb cov lus hais txog Yexus, los txais cov chwjchim ntawm peb tug Tswv Yexus” (2 Thexalaunike 2:13-14).

Vajtswv xaiv, Vajtswv hu, Vajtswv xaiv nws cov neeg. Txaw no tswv yuav hais licas los xij, txawm lub rooj txiav txim yuav hais licas los xij, los sis neeg Muslim yuav hais li cas los xij. Lub tebchaws Ixayees yog qhov Vajtswv cog lus tseg rau cov neeg Ixayees nyob thiab lawv yuav rov qab los rau lawv lub tebchaws ua Vajtswv pub rau lawv. Ntawd yog qhov kev xaiv tseg lawm!

Muaj ib txhia yuav hais tias, yog koj ntseeg txog qhov kev xaiv tseg lawm koj yuav tsis kam coj neeg los ntseeg. Koj ntseeg tias nej yuav pom cov neeg uas yog Calvinist tiam tam sim no lawv tsis mus tshaj tawm. Tiam sis Dr. Martyn Lloyd-John hais tias, lawv tsis yog Calvinist tseeb, lawv ntseeg raws li neeg tej “kev txawj ntse” Cov neeg ua ntseeg txov qhov kev xaiv tia tiag yeej coj ntau tug neeg los cuag Vajtswv lawm xws li - Whitefield, ib tug xibhwb txawj rau seem tshaj tawm; William Carey, tug pib tshaj tawm rau lwm haiv neeg; Adoniram Judson, neeg Amelikas thiaj thawj tug neeg tawm txawv tej chaws tshajtawm rau lwm haiv neeg; Dr. David Livingstone, mus tshaj tawm nyob Africa; C. H. Spurgeon, ib tug xibhwb qhuab qhia nyob rau cov Npavtiv – cov neeg puas leej ntseeg txog kev xaiv tseg lawm.

Kuv tsim tsa pawg ntseeg no rau lub plaub hli ntuj plaub caug xyoo dhau los. Lub sijhawm ntawd kuv tsis ntseeg txog kev xaiv tseg. Kuv xav tias txhua yam yog xib peem ntawm kuv xwb. Zoo li lub nra uas nyhav kawg nkaus rau kuv! Tiam sis thaum kuv los paub txog qhov tseeb, uas yog Vajtswv qhov kev xaiv tseg vim yog txoj kev hlub, ua rau kuv zoo siab thiab txaus siab rau kev tshaj tawm, zoo li kuv ua rau nej! Tsis muaj hnub ua koj ua tsis tau! Peb mus tom tej tog kev, rau cov tsev muas khoom loj loj uas yog nyob rau lub nroog loj thiab npu ntoob rau kev phem – yog raws li neeg tej kev xav, “Koj yuav ua tsis tau. Tsis muaj hnub yuav ua tiav! Txhua tug neeg uas nej coj tuaj rau pawg ntseeg yuav khiav tawm tag!” Tiam sis nov yog Ntxwnyoog lub tswvyim! Vajtswv Txojlus hais tias,

“Zoo li cov uas raug xaiv lawm thiaj li ntseeg” (Teshaujlwm 13:48).

Tsis muaj hnub peb yuav ua tsis tau! Hnub Vajtswv xaiv yuav los txog thiab nyob rau ntawd! Tug neeg uas raug xaiv yuav dim! Tawm mus thiab coj neeg tuaj! Mus ua! Mus ua! Tswv Yexus yuav tau txais meej mom! Tug neeg uas raug xaiv lawm yuav dim! “Coj lawv tuaj rau hauv” Hu zaj nkauj no!

Cov lawv tuaj rau hauv, Coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj cov neeg txhaum tuaj rau hauv;
Cov lawv tuaj rau hauv, Coj lawv tuaj rau hauv,
   Coj neeg tuaj rau ntawm Tswv Yexus.
(“Bring Them In,” Alexcenah Thomas, 19th century).

Ntxwgnyoog yuav hais tias, “Tsis muaj hnub muaj kev txhawb siab! Nej twb sim dhau los lawm! Tsis muaj hnub yuav ua tau!” Tiam sis Vajtswv qhov kev xaiv tsag, yeej yuav tsum tshwmsim tau xwb! Vajtswv ua tej yam peb ua tsis tau! Vajtswv, xa kev txhawb siab los rau peb! Hu zaj nkauj no!

Vajswv xa kev txhawb siab,
   Vajswv xa kev txhawb siab,
Vajswv xa kev txhawb siab,
   Thiab coj lawv tuaj rau hauv!

Tiam sis qhov no yog Vajluskub ceebtoom rau peb paub thiab siv rau peb. Yog li no,

“Tug neeg raug xaiv yuav tau txais qhov ntawd, thiab lwm tug neeg yuav dig muag tag” (Loos 11:7).

“Ntawd” yog hais txog kev cawmdim, thiab Vajluskub nqe no siv rau peb cov neeg ua nyog rau pawg ntseeg.

Yog vim licas tug neeg raug xaiv thiaj yuav tau qhov ntawd? Vim yog Vajtswv muaj pob ntseg rau lawv hnov, thiab qhov muag rau lawv pom. Lawv ua tib zoo mloog. Lawv pom lawv tej kev txhaum. Lawv cia siab rau Yexus. Nws yooj yim. “Thiab lwm tug neeg dig muag tag” Kuv ntseeg tias qhov no yuav tsis tshwm rau koj, tiam sis kuv ntshai tias “Tug neeg raug xaiv yuav tau txais qhov ntawd, thiab lwm tug neeg yuav dig muag tag”

Koj pom, “lwm tug neeg” hnov ua ntej los lawm, thiab lawv tau kaw lawv lub siab lawm. Lawv twb pom xibhwb Wurmbrand cov dua uas yog qhia txog neeg cov kev txhab ua raug tsim txom vim yog Tswv Yexus lub npe. Lawv twb pom dua los lawm. Vim yog qhov lawv twb pom dua los lawm, lawv lub siab kaw lawm thiab. Lawv tsis hnov, thiab lawv tsis xav txog yam ua xibhwb Wurmbrand tau hais tseg! Lawv twb hnov Dr. Chan cov lus ntau zaug lawm – Ntau zaug los lawm. Thiab, lawv lub siab kaw lawm, thiab lawv lub siab txias tshaj qhov ua lawv yuav txais yuav Vajswv Txojlus. Lawv twb hnov cov lus qhuab qhia thiab thov Vajtswv, tiam sis lawv lub siab raug kaw rau yam nws hais lawm. Lawv twb hnov kuv qhuab qhia – ntau zaug los lawm. Kuv lub suab nthe los yeej rhuav tsis tau tug laj kaj uas thaiv lawv lub siab. Lawv twb hnov kuv hais thiab thov lawm. Kuv cov lus qhuab qhia chwv tsis tau lawv lub siab. Lawv lub siab raug kaw ntawm kuv cov lus lawm.

Tiam sis tug neeg ua rau xaiv tseg lawm tsis zoo lintawd. Thaum lawv hnov xibhwb Wurmbrand cov lus, lawv ua tib zoo mloog. Lawv ua tib zoo mloog nws zoo li nws yog xibhwb Povlauj ua raug kawv nyob rau hauv nkuaj pem Loos. Lawv hnov Dr. Chang, nws zoo li Lukas. Lawv hnov kuv lub suab nthe zoo li kuv yog Luthawj, muab Vajtswv txojcai los qhia,

“Tug neeg raug xaiv yuav tau txais qhov ntawd, thiab lwm tug neeg yuav dig muag tag” (Loos 11:7).

Ua ntej xibhwb Wurnbrand yuav raug nte coj musk aw nyob ib leeg, nws tau tshaj tawm rau cov neeg uas yog nyob hauv tsev lojcuj communist, muaj ib tug txiv neej muaj lub npe Stancu, hais rau nws tias,

[George] Bernard tau hais tseg hais tias tug menyuam ua kho kho tau tsem me me loj hlob yeej tsis muaj mob, zoo li cov ntseeg ua khov kho yeej tsis ntshai paub qhov tseeb (Richard Wurmbrand, In God’s Underground, Living Sacrifice Book Co., 2004 reprint, page 120).

Qhov no puas muaj tseeb rau koj thiab? Koj puas tau raug cob qhia kom khov kho? Koj puas yog ib tug uas kawm me me xwb ua rau ntsia tsis pom qhov tseeb kiag li?

Yog koj xav ua ib tug ua hloov dua siab tshiab tiag koj yuav tsum muaj lub qhov muag tshiab thiab pob ntseg tshiab. Txhua yam tseeb ua koj nyeem nyob hauv Vajluskub yuav tsum muaj nqi rau koj. Koj tug ntsujplig, kev tshaum hauv koj lub siab, kev khiav tawm ntawm Yexus – tej no tsuaj ua kom koj khiav deb ntawm Vajtswv xwb, los sis yuav tsis ntsib kev Cawmdim.

Dr. Cagan thiab kuv wb tau ntsib cov neeg ua yeej tsis xav txog qhov kev cawmdim kiag li, tiam sis thaum lawv los paub txog lawv tej kev txhaum thiab lub siab phem. Peb pom tias lawv tau quaj tu siab. Peb pom tias lawv cia siab rau Yexus. Peb pom tias lawv tau hla dhau ntawm kev txhaum los cua Yexus ntawm txoj kev ntseeg rau seem ntsujplig. Peb yeej tsis paub yuav piav li cas txog neeg qhov kev ntseeg, thaum neeg los ntsib Vajtswv. Tsis yog yam ua peb hais los sis ua tau. Peb tsua qhia lawv qhov qub xwb uas yog yam lawv twb hnov dua los lawm. Tiam lub sijhawm Vajtswv los hais rau lawv. Lawv txawm paub txog lawv tej kev txhaum. Lawv khia los rau ntawm Yexus ntawm txoj kev ntseeg. Lawv raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav. Lawv yug dua tshiab ntawm Vajtswv. Tamsim no lawv nyob hauv Vajtswv. Nov yog kev hloov siab tiag. Nov yog kev cawmdim tiag. Nov yog qhov Yexus los rau ntiajteb tuag saum ntoo Khaublig. Nov yog qhov Nws muaj Nws cov ntshav – ntxhuav koj tej kev txhaum mus tag ib txhi! Nov yog qhov Nws lub cev sawv qhov tuag rov los – muaj txoj sia rau koj.

“Tug neeg raug xaiv yuav tau txais qhov ntawd, thiab lwm tug neeg yuav dig muag tag” (Loos 11:7).

“Xibhwb” muaj ib txhia yuav hais tias, “Kuv tsis xav yog tug qhov muag dig, kuv xav ua tug raug xaiv.” Ntxuav ntxiv “Ua lub neej kom phim raw li qhov raug xaiv lawm” (2 Petus 1:10). Txhob ua tug neeg tsis lees yuav Vajntsujplig, vim nws yuav koj tej kev txhaum rau koj. Txhob tawm tsam Vajtswv tug Ntsujplig thaum nws coj koj los cuag Yexus. Tiamsis nyob hauv Yexus cov Ntshav.

Kuv niam mus mus los hauv pawg ntseeg tau ntau xyoo hauv nws lub neej. Nws yeej tsis paub cov lus qhia txog Yexus kiag li. Nws tseem yog tug neeg uas ploj lawm, Thaum nws hnov kuv ob tug tub hu nkauj,

Koj puas tau raug ntxuav ntawm Yexus cov ntshav?
Koj cov ris tsho puas tau dawb? Dawb zoo li dau npu?
Koj puas tau raug ntxuav ntawm Yexus cov ntshav?
   (“Are You Washed in the Blood?,” Elisha A. Hoffman, 1839-1929).

Ib hnub tom qab nws los hais rau kuv tias, “Ua cas zaj nkauj ntawd yuav txawv ua luaj, ‘Koj puas tau raug ntxuav ntawm Yexus cov ntshav?” Yogi b zaj nkauj txawv kawg!”

Tom qab ntawd tsis ntev, zaj nkauj ntawd tsis txawv rau nws lawm. Nws tau los rau ntawm Yexus thiab hloov dua siab tshiab. Nws hais rau kuv tias, “Yexus muaj tiag, Robert. Thaum Nws los ntawm kuv nws tsw qab kawg” Kuv tsis tau hnov leej twg hais li ntawd rau kuv kiag li. Kuv tsis tau nyeem lwm qhov thiab. Kuv ntseeg tias tsis muaj leej twg yuav zoo li kuv niam. Nov yog yam kuv niam ntsib los, nws los rau ntawm Yexus ntawm txoj kev ntseeg. Nws raug “ntxuav hauv Yexus cov ntshav lawm!”

Koj txhob xav tias yuav tsum ntsib tib yam zoo li kuv niam – Tiam sis thaum koj los rau ntawm Tswv Yexus ntawm txoj kev ntseeg, koj,yeej yuav tsum raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav thiab, nws yog tug ris neeg ntiajteb tej kev txhaum. Txawm yuav tsis ntsib tib yaj zoo li kuv niam los xij, Yexus cov lug “Koj yuav tsum ntshawb nrhiav kuv, yuav ntsib kuv, thawm koj tshawb nrhiav kawg koj lub siab” (Yelemis 29:13). Thaum koj cia siab rau Yexus, koj yog tug ua raug Vajtswv xaiv lawm! Dr. Chan thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov uas tau cia siab rau Yexus no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Teshaujlwm 13:44-48.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I’ve Found a Friend” (James G. Small, 1817-1888).