Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV CAWMDIM RAU TUG NEEG TAG KEV CIA SIAB

SALVATION FOR THE HELPLESS
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus hauv nroog
Los Angeles, lub Rau hli 3, 2017
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Saturday Evening, June 3, 2017


Thov peb sawv ntsug nthuav nej phau Vajluskub rau Malakaus 9:26-27,

“Thiab cov dab quaj, thiab ua rau nws quaj qw, thiab tawm hauv nws los, nws zoo li tug neeg ua tuag lawm, coob tug hais tias, Nws tuag lawm, tiam sis Yexus tuav nws txhais tes, thiab tsa nws sawv, thiab nws sawv los” (Malakaus 9:26-27).

Tswv Yexus cawm tug menyuam tub dim ntawm Ntxwnyoog lub hwjchim, zaj lus no qhia li no, Tswv Yexus muaj hwjchim cawm cov neeg uas tag kev cia siab tiam tam sim no licas, tsis hais phau Mathais, Malakaus, Lukas, thiab Yauhas yeej hais txog tej yam zoo li ntau zaug, hais txog tug neeg tag kev cias siab raug cawm, zaj no qhia txog kev cawmdim, peb kawg ntau yam thaum los nyeem txog.

Tug menyuam tub no raug dab nkag, cov ntsujplig phem no ua rau nws dig muag thiab pob ntseg lag, nws tsis hnov lus thiab hais tsis tau, no yog txhua tug neeg ua ntej yuav los tau txais kev cawmdim, ua ntej koj yuav dim koj yeej tsis hnov txog Vajtswv Txojlus, thiab koj los yeej hais tsis tau kiag li.

Tiam sis Yexus tau ntiab dab tawm, Yexus yeej muaj hwjchim tshaj dab, yog li no Yexus thiaj li cawm koj! Nws cawm tug menyuam tub no tau yeej cawm koj tau thiab! Tswv Yexus cawm tau txhua tug txhawm yog tug neeg ntawd zoo li cas los xij! Tswv Yexus tso nws dim ntawm ntsujplig phem! Koj los kawm thiab paub txog qhov no nyob rau zaj lus qhuab qhia no.

I. Ib, koj zoo li tug neeg uas tuag lawm.

Vajluskub hais tias,

“Thiab nws zoo li tug tuag lawm, neeg coob tug hais tias, Nws yog neeg tuag lawm” (Malakaus 9:26).

Nov yog cov duab ntawm cov neeg ua ntej los txais yuav kev cawmdim, Vajluskub yeej qhia tias neeg ntiajteb txhua tug tuag seem ntsujplig, koj los tuag rau seem ntsujplig! Vajluskub hais tias,

“Kev txhaum los rau ntiajteb ntawm ib tug neeg, tuag vim kev txhaum; thiab kev txhaum los rau txhua tug neeg…” (Loos 5:12).

Peb thawj tug niam thiab txiv ua txhaum tawm tsam Vajtswv – thiab lawv tuag rau seem ntsujplig, Adas raug txiav tawm ntawm Vajtswv, vim yog tuag rau seem ntsujplig, qhov kev tuag seem ntsujplig no thiaj li poob los rau neeg txhua tug hauv ntiajteb, yog li no thiaj li muaj ntau yam kev ntseeg tshwm tuaj, vim yog kev tsaus ntuj thiab kev tuag seem ntsujplig, neeg thiaj li tsim lawv li kev ntseeg, tiam sis tsis muaj ib tug neeg twg yuav los ntsib tug Vajtswv tseeb thiab ciaj sia.

Povlauj hais rau ib cov neeg nyob rau lub nroog A-thees, nws hais li no tias,

“Vim yog kuv taug kev tuaj saib nej pehawm Vajtswv, kuv pom nej sau ib los lus tias RAU TUG VAJTSWV UA TSIS PAUB TXOG, yog li no kuv thiaj tuaj tshaj tawm, thiab qhia rau nej paub txog tug Vajtswv ua nej tsis paub tiam sis tseem pehawm nws” (Teshaujlwm 17:23).

Lawv muaj ntau tug mlom thiab tug saub, tiam sis tsis paub txog tug Vajtswv tseeb, lawv hu Nws tias “Tug Vajtswv tsis muaj paub.”

Hmo no rau nej los yeej tsis paub txog tug Vajtswv ntawd thiab, Nws yog “Tug Vajtswv uas tsis paub txog” zoo li Vajtswv tsis tseeb raukoj, koj tuag tsis paub Vajtswv, koj tuag rau seem ntsujplig zoo li tug menyuam tub ntawd.

“Thiab nws zoo li tug tuag lawm, coob tug hais tias, nws yog tug tuag” (Malakaus 9:26).

Vajluskub hais tias,

“Koj, tuag thiab muaj kev txhaum” (Kaulauxais 2:13).

Vajluskub hais tias koj yog

“tuag rau qhov yuam cai thiab kev txhaum” (Efexaus 2:1).

Leej txiv hauv zaj tug Tub uas Ploj lawm li no,

“Kuv tug tub twb tuag lawm” (Lukas 15:24).

Nws hais rau tug tub uas ploj lawm tias,

“Koj koj tug kws twb tuag lawm” (Lukas 15:32).

Txhua tug uas dim lawm nyob rau hmo, thaum ub koj yeej tuag rau txoj kev txhaum thiab, Vajtswv yog tug tsis paub rau koj, peb tsis paub txog Vajtswv, Vajluskub zoo li tsis tseem ceeb rau peb vim yog peb tuag rau seem ntsujplig.

“vim yog lawv qhov kev totau tsaus ntuj nti, thiab nyob deb ntawm lub neej uas muaj Vajtswv, vim yog kev ruam nyob rau hauv lawv, vim yog lawv lub siab tawv qhawv” (Efexaus 4:18).

Nov yog hais txog txhua tug neeg ua ntej yuav los txais yuav kev cawmdim! Koj yuav tsum raug cawm dim los ntawm Yexus, tsuas yog Yexus xwb thiab lawv coj dim ntawm kev tuag seem ntsujplig.

II. Ob, koj yog tug uas Yexus “tau tuav tes.”

Vajluskub hais tias,

“Nws zoo li tug tuab, coob tug yeej hais tias, Nws tuag lawm, tiam sis Yexus tau tuav nws txhais tes…” (Malakaus 9:26-27).

Nov yog ib nqe uas zoo kawg nkaus! “tiam sis Yexus tau tuav nws txhais tes”! Nov daim duab qhia txog kev cawmdim, yog daim duab qhia txog Vajswv txoj kev hlub, zaj qhia txog kev cawmdim, yog kev cawmdim rau tug neeg uas tsis muaj kev vam lawm!

“Nyob rau hauv lub sij hawm yav dhau los nej taug kev raws li cov ntawm no lub ntiaj teb no, raws li tus tub huabtais ntawm lub hwj chim ntawm huab cua [Xatas], tus ntsuj plig uas tam sim no ua hauj lwm nyob rau hauv cov me nyuam uas tsis mloog lus: Cov uas tseem peb tag nrho muaj peb kev sib tham nyob rau hauv lub sij hawm yav dhau los ... thiab yog los ntawm cov menyuam uas txoj kev npau taws, txawm li lwm leej lwm tus. Tab sis Vajtswv, uas yog nplua nuj nyob rau hauv txoj kev hlub tshua, rau nws txoj kev hlub wherewith nws hlub peb, Txawm tias thaum twg peb twb tuag lawm nyob rau hauv tej kev txhaum, hath quickened peb ua ke nrog rau Tswv Yexus, (los ntawm txoj kev tshav ntuj nej dim;) Thiab tau tsa peb tuaj ua ke, thiab ua peb zaum ua ke nyob rau hauv saum ntuj ceeb tsheej qhov chaw nyob rau hauv Yexus Khetos ... yog los ntawm txoj kev tshav ntuj yog kev cawm seej los ntawm txoj kev ntseeg; thiab hais tias tsis yog los ntawm nej tus kheej: nws yog ib lub txiaj ntsim ntawm Vajtswv: Tsis ntawm tej hauj lwm, tsam tej tug txiv neej yuav tsum khav” (Efexaus 2:2-9).

Nov yog kev cawmdim los ntawm txoj kev hlub! Nov yog kev cawmdim los ntawm Yexus! Nov yog txoj kev mus ntuj ceeb tsheej! Thiab tib txoj kev no xwb!

“Nws zoo li tug tuag, coob tug hais tias, Nws yog tug tuag lawm, tiam sis Yexus tuav nws tes…” (Malakaus 9:26-27).

Ua ntej Yexus los, koj tseem zoo tug neeg pw tsaug zog thiab tsis paub dab tsi li, koj yeej tsis paub qhov tseem ceeb rau seem ntsujplig, koj zoo tug menyuam tub nyob rau Malakaus tshooj cuaj.

“Ib tug ntawm cov neeg coob coob ntawd hais tias, xibhwb, kuv coj kuv tug tub tuaj rau koj, uas muaj ntsujplig phem” (Malakaus 9:17).

Nov yog kuv lub neej thaum ub, ib tug phooj ywg nyob ze kuv lub tsev coj kuv mus koom rau pawg ntseeg Npativ, lawv coj kuv mus koom pawg ntseeg, tsis muaj dab tsi hais txog Tswv Yexus, tsis muaj dab tsi hais txog rau hauv phau Vajlugkub. Kuv twb tsis tau nyeem phau Vajlugkub. Kuv yuav nrhiav tsis tau tus Txoj Moo Zoo ntawm Mathais. Kuv pib los ntawm phau Vajlugkub nyob rau phau Vajluskub Chivkeeb, tab tom nrhiav rau nws. lub sij hawm kuv pom Mathais cov lus qhuab qhia yog ze li ntawm lawm! Tab sis lawv coj kuv mus lub tsev teev ntuj. Vajtswv siv ntseeg los ua tim khawv rau koj thiab coj koj los rau Tswv Yexus, raws li tus txiv neej no puas tau, uas coj nws tus tub mus rau Tswv Yexus.

Ces koj pib muaj kev qhov tawm hauv qhov tsaus ntuj, Nws yuav tshwm sim sai sai heev, los yog nws muaj peev xwm noj ntev. Cov neeg no sib txawv. Tab sis kev paub txog yog ib tug txaus ntshai tshaj plaws. Paul twb ces muab pov tseg rau lub ntiaj teb. Cov neeg nyob rau Pentecost tau tshum nyob rau hauv lawv lub siab. Cov tub sab nyob rau hauv tus ntoo khaub lig pom nws kev txhaum. Nws yog ib tug txaus ntshai tshaj plaws. John Cagan hais tias, “kuv muaj li tuag. Kuv yuav tsis luag ntxhi. Kuv yuav nrhiav tsis tau kev thaj yeeb. Kuv yuav tsis nres koj li quaj los kuamuag vim. Kuv cia li yuav tsis coj nws tej yam ntau. Tus Vaj Ntsuj Plig convicting nws ntawm txoj kev txhaum.” Emi Zabalaga hais tias, "Tus Vaj Ntsuj Plig txim rau kuv ntawm kuv tej kev txhaum. Kuv thiab thiaj li tsis txaj muag. Kuv paub Vajtswv pom tag nrho kuv tej kev txhaum. Kuv muaj xws li ib tug neeg mob ruas ntawm cov huv si ntseeg.” Jack Ngann hais tias, “Kuv kom meej meej nco txog cov phem tshaj txoj kev txhaum kuv tau cog lus - kuv yog ib tug neeg txhaum.”

Thaum lawv coj nws tuaj cuag nws, thiab nws pom lawm, dab cia li nkag los hauv nws thiab ua rau nws ntog rau hauv av, thiab peb quaj qw” (Malakaus 9:20).

Uas yog raws nraim li cas tshwm sim rau ntau tus neeg nyob rau hauv lub Thawj rooj txhawb siab loj thiab nyob rau hauv lub rooj txhawb siab nyob rau hauv cov kob ntawm Lewis. Muaj ntau ntawm lawv quaj thiab poob rau hauv av nyob rau hauv txoj kev ntseeg ntawm txoj kev txhaum. Uas tej zaum yuav tshwm sim dua ib hnub nyob rau hauv America. Nws yuav tsis yog ib tug "luag 'lub rooj txhawb siab"! Tus tub nyob rau hauv Malakaus cuaj yog tsis luag! Tiag tiag lub rooj txhawb siab ua txoj kev ntseeg ntawm txoj kev txhaum, tsis tis!!! Nyob rau hauv zoo rooj txhawb siab tej zaum cov neeg vau qw nyob rau hauv txoj kev ntseeg. Nws tshwm sim feem ntau nyob rau hauv Tuam Tshoj thiab Nrias teb txoj cai tam sim no - nyob rau hauv lub rooj txhawb siab hais tias lawv muaj.

Tug neeg uas tawm hauv kev tsaus ntuj yeej pau txog kev txhaum, Vajntsujplig uas tug qhia rau nws paub.

“Thiab thaum nws los, nws yuav los qhia ntiajteb txog kev txhaum, thiab tug neeg ncajncees, thiab kev txiav txim rau kev txhaum, vim yog lawv tsis ntseeg kuv” (Yauhas 16:8-9).

Koj puas muaj tej kev txiav txim zoo ntawm txoj kev txhaum? Koj puas xav tias kev tu siab rau koj tej kev txhaum? Puas yog koj lub siab thab koj nyob tag nrho rau koj tej kev txhaum? Koj puas paub hais tias koj yuav tsum tau kev zam txim los ntawm Yexus? Tsis txhob tos kom ntau txoj kev ntseeg! Txoj kev ntseeg yuav cawm tsis tau koj! Tsis muaj nyiaj ntawm txoj kev ntseeg yuav cawm tau koj! Tuaj ib zaug rau Leej Tub ntawm Vajtswv! Tuaj txoj cai tam sim no! Txoj kev ntseeg ntawm txoj kev txhaum yuav tsum tsav koj los cuag Tswv Yexus. Yexus yog tus tsuas yog ib qho uas yuav pab koj txoj kev ntseeg!

Tug neeg uas ris nra nyhav nyhav thiab rau nplawm raug ntaus;
Yog koj tos txog thaum koj zoo tshaj, tsis muaj hnub yuav los.
      (“Come, Ye Sinners, Poor and Wretched,” Joseph Hart, 1712-1768).

Los thiab cia siab rau Yexus, txawm koj yuav xav hais tias koj tsis muaj kev txhaum – Nws yuav cawm koj! “yog koj tos kom koj zoo tshaj no, tsis muaj hnub koj yuav los kiag li” Los tam sim no! cia siab rau Yexus, Vajtswv Leejtub! Nws yuav cawm koj tam sim no!

Yexus tuag saum ntoo Khaublig thiab theej koj tej kev txhaum, Nws cov ntshav ntxhuav koj tej kev txhaum pov tseg, Yexus sawv hauv qhov tuag rov qab los, Yexus nyob rau ntawm Vajtswv sab tes xis – saum ntuj Ceebtsheej! Los rau ntawm Yexus! Cia siab rau Yexus! Cia siab rau Yexus! Cia siab rau Yexus thiab txais yuav kev cawmdim!

III. Peb, koj raug tsa los cuag Yexus.

“Tiam sis Yexus tuav nws txhais tes, thiab tsa nws sawv, thiab nws sawv los” (Malakaus 9:27).

Koj tsis tag yuav paub hais tias yuav los ntawm Yexus tau licas - yeej zoo li tug menyuam tub uas raug tsa sawv, “Yexus tuav nws txhais tes, thiab tsa nws sawv los” yog koj xav los cuag Yexus, koj yuav raug coj los ntawm lub hwjchim zoo tib yam li tug metub ntawd, Yexus hais tias!

“Txhua yam kuv txiv muab rau kuv yuav los rau ntawm kuv, thiab tug uas los rau ntawm kuv yuav tsis raug pov tseg” (Yauhas 6:37).

Ib tug neeg yuav hais tias, "Kuv tsis paub tseeb seb Vajtswv tau muab rau kuv los rau Tswv Yexus." Qhov ntawd yog ib tug ruam thought. Koj muaj peev xwm tsis paub hais tias, vim hais tias tsuas yog Vajtswv xwb paub nws. Tsis txhob nkim koj lub sij hawm nrog xws li ntuav. Thaum lwm tus neeg yog sib cav txog kev ntseeg, koj los cuag Tswv Yexus! Koj yuav tau kev cawm dim thaum lawv sib cav sib! Yexus hais tias,

“Tug uas los rau ntawm kuv yuav tsis raug pov tseg” (Yauhas 6:37).

Tswv Yexus yuav tsis muab koj tawm. Tswv Yexus yuav tsis cia koj tuag thiab mus rau ntuj raug txim. Tswv Yexus yuav zam txim rau koj tej kev txhaum thiab cawm koj, cia li zoo li Nws cawm tau tus me nyuam tub hauv zaj dab neeg. Kuv thov nrog koj. Kuv implore koj. Kuv ntuas koj. Kuv thov koj. Kuv hais kom koj. Rau lub hom phiaj ntawm koj nyob mus ib txhis tus ntsuj plig, los cuag Tswv Yexus! Yog tsis muaj lwm txoj kev rau koj mus yuav muaj kev thaj yeeb! Tsuas yog Tswv Yexus yuav muab rau koj kev sib haum xeeb thiab zam txim rau koj tej kev txhaum! Nau-a Song hais tias,

“Kuv yog tug neeg txhaum uas tsis muaj kev vam tsis muaj Yexus, dig muag thiab liab qab, kuv hlub Nws vim yog nws xub hlub kuv…Yexus ntshav nrog saum ntoo Khaublig rau kuv, theej kev tej kev txhaum thiab qhov kev hlub Nws pub raukuv, kuv yuav nco ntsoov, nws cawm kuv dim ntawm kev txhaum.”

Tawm ntawm kev mob siab, kev ntsoj kev ntsuag, kev tsaus ntuj, Yexus, kuv los
Los ntsib koj txoj kev ywjpheej, kev zoo siab, kev tshav ntuj, Yexus kuv los
Tawm ntawm kev mob nkeeg los cuag koj, ntawm qhov kev ntshaw los cuag koj,
Tawm ntawm kev txhaum thiab los cuag Yexus, kuv los cuag koj
      (“Jesus, I Come,” William T. Sleeper, 1819-1904).

Peb xav nrog koj tham txog qhov Yexus cawm peb dim, ib pliag no, thov nej los zaum rau peb hauv ntej no, Amees


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub uantej yog Kl. Noah Song: Malakaus 9:17-27
Hu Nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus los ntawm Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Yes, I Know!” (Anna W. Waterman, 1920).


TXHEEJ TXHEEM

KEV CAWMDIM RAU TUG NEEG TAG KEV CIA SIAB

SALVATION FOR THE HELPLESS

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thiab cov dab quaj, thiab ua rau nws quaj qw, thiab tawm hauv nws los, nws zoo li tug neeg ua tuag lawm, coob tug hais tias, Nws tuag lawm, tiam sis Yexus tuav nws txhais tes, thiab tsa nws sawv, thiab nws sawv los” (Malakaus 9:26-27).

I.   Ib, koj zoo li tug neeg uas tuag lawm, Malakaus 9:26; Loos 5:12;
Teshaujlwm 17:23; Kaulauxais 2:13; Efexaus 2:1; Lukas 15:24, 32;
Efexaus 4:18.

II.  Ob, koj yog tug uas Yexus “tau tuav tes”, Malakaus 9:27a;
Efexaus 2:2-9; Malakaus 9:17, 20; Yauhas 16:8-9.

III. Peb, koj raug tsa los cuag Yexus, Malakaus 9:27b; Yauhas 6:37.