Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TSIM NTUJ TSIM TEB TXOG RAU HAUV HLEB

(COV LUS QHIA PWM 75 HAUV CHIVKEEB)
FROM CREATION TO A COFFIN
(SERMON #75 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhua qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav lig, peb hli ntuj 17, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 17, 2013

“Nws hais rau nws cov kwvtij hais tias, Tshuav tsis ntev kuv tus tsomkwm nej thiab coj nej tawm hauv lub tebchaws no mus rau pem lub tebchaws uas nws tau coglus tseg hais tias, nws yuav muaj pub rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawv. Ces Yauxej hais kom cov Yixalayees coglus rau nws hais tias, Nej coglus tseg rau kuv, yog thaum twg Vajtswv coj nej mus pem tebchaws Kana-as, nej yuav tsum nqa kuv cov pobtxha nrog nej mus thiab. Yauxej tuag hauv tebchaws Iziv, thaum nws muaj hnubnyoog ibpuas kaum xyoo. Lawv muaj tshuaj pleev nws lub cev thiab muab tso rau hauv hleb tseg” (Chivkeeb 50:24-26).


Vajluskub phau Chivkeeb yog hais txog kev pib. Lo lus “Chivkeeb” txhais hais tias “Yug” los sis “Pib” Cov povthawj thaum ub txhais lo ua lus Kivliv, lawv hu hais tias, “Chivkeeb” vim los lus no siv sau pib rau phau Vajluskub no, Thaum Chivkeeb Vajtswv tsim lub ntuj thiab ntiajteb” (Chivkeeb 1:1). Phau Vajluskub Chivkeeb qhia txog kev pib ntawm lub ntuj thiab ntiajteb – pib ntawm ntej nroj tsuag, tsiaj txhu, thiab neeg txoj sia. Yog lintawd Vajluskub no yog phau hais txog txoj sia!

Tiam sis phau Vajluskub no tseem yog ib phau hais txog kev tuag. Kev tuag pib ntawd los. Qhov kev tuag ua txau ntshai tshajplaws, yog Anpees rau tua tuag. Nyob rau Tshooj tsij hais txog cov neeg ua tuag ib tiam dhau ib tiam. Nyob rau txhooj rau hais txog kev tuag ntawm neeg ntiajteb vim yog dej nyab, tsuas yog Nau-ees thib nws tsev neeg xwb thiaj dim vim yog raug cawm. Qhov kev tuag thiab txoj sai no muaj hais thoob plaws nyob rau Chivkeeb.

Kuv lub homphiaj hmo no yog hais txog kev tuag ntawm Yauxej, uas muaj hais luv luv nyob rau phau Vajluskub no.

“Nws hais rau nws cov kwvtij hais tias, Tshuav tsis ntev kuv tus tsomkwm nej thiab coj nej tawm hauv lub tebchaws no mus rau pem lub tebchaws uas nws tau coglus tseg hais tias, nws yuav muaj pub rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawv. Ces Yauxej hais kom cov Yixalayees coglus rau nws hais tias, Nej coglus tseg rau kuv, yog thaum twg Vajtswv coj nej mus pem tebchaws Kana-as, nej yuav tsum nqa kuv cov pobtxha nrog nej mus thiab. Yauxej tuag hauv tebchaws Iziv, thaum nws muaj hnubnyoog ibpuas kaum xyoo. Lawv muaj tshuaj pleev nws lub cev thiab muab tso rau hauv hleb tseg” (Chivkeeb 50:24-26).

Phau Vajluskub Chivkeeb pib los ntawm hais txog tsim ntuj tsim teb hauv lub vaj thib xau qhov “hauv lub hleb” (Chivkeeb 50:26). Kuv los pib cov lus qhuab qhia no hais txog kev tuag, thib xau los ntawm kev tau txoj sia.

I. Ib, Chivkeeb qhia txog txoj cai ntawm kev txhaum thiab kev tuag.

Xibhwb povlauj hais tias, “Kev txhaum thiab kev taug txoj cai” nyob rau hauv Loos 8:2. Kev txhaum thiab kev tuag txoj cai yog hais li no, “ntsujplig muaj kev txhaum, yuav tsum tuag” (Exeekees 18:4). Qhov no yog Vajtswv hais rau peb pojkoob yawm txwv. Nws hais kom lawv txhob noj tsob ntoo uas tsis pub no, “hnub twg koj noj koj yuav tsum tuag hnub ntawd” (Chivkeeb 2:17). Qhov no kev txhaum thiab kev tuag txoj cai. Vajtswv hais tias, “yog koj zwm rau kev txhaum koj yuav tuag.” Tiamsis nkawd kuj tsis ntseeg Vajtswv. Lawv noj, thiaj li tuag!

Thaum kev tseem ua tug hluas, txhua hnub thaum tav su kuv niam pheej zov ib tug menyuam hu ua “Joker” Thaum lub qhov cuj tseem cig, kuv niam hais tias, “Joker, tss txhob cev koj cov nti tes ib ntsi kub nawj” tiam sis tug neeg uas yog Joker, ntaw yuav zoo licas rau nws! Nws txawm cev ntiv tes mus rau lub qhov cub ntawd, txawm quaj nrov nrov. Kuv niam hais tias, “kuv twb hais rau koj lawm tias yuav zoo licas.” Muaj tseeb, nws tsis mloog kuv niam lus. Nws cev ntiv tes rau cov nplaim taws, thiaj li kub nws txhais tes. Qhov no yog daim duab uas yog txoj cai ntawm kev txhaum thiab kev tuag. Vajtswv hais tias, “Hnub twg koj noj ces koj yuav tuag hnub ntawd.” Nkawd tsis mloog Vajtswv lus. Nkawd noj tsob ntoo ntawd, thiaj li tuag. Ntawd yog txoj cai ntawmkev txhaum thiab kev tuag! Tej tug yuav hais tias, “qhov ntawd tsis cajncees!” Thov txim qhov no tsis tau hais txog kev ncajncees! Yog koj cuam koj txhais tes rau qhov cub yuav tsum kub nyhiab. Qhov ntawd yog txoj cai ntawm qhov uas yog ua licas yuav tau txais lintawd. Yog koj cuam pob zej rau saum ntuj, yuav tsum poob rov qab los. Qhov ntawd yog txoj cai uas yog lub ntiajteb rub. Yog koj cuam pob zeb rau saum ntuj poob los raug koj taub hau, koj yuav hais tias, “tsis ncajncees.” Qhov ntawd tsis yog hais txog kev ncajncees! Tiamsis yog txoj cai. Zoo ib yam li txoj cai ntawm txoj kev txhaum thiab kev tuag. Tug ntsujplig txhaum yuav tsum tuag. Peb thawj tug pojkoob yawm koob txhaum, lawv tuag. Nov yog txoj cai – kev txhaum thiab kev tuag txoj ca! Tsis yog hais txog kev ncajncees! Neeg yeej tsis nyiam qhov ntawd – tiamsis kuv rhuav tsis tau txoj cai no kiag li.

Peb thawj tug pojkoob thiab yawg koob txhaum ua lub vaj Edees, thiab nkawd tuag hauv lub vaj hauv. Ntawd yog kev txhaum thiab kev tuag txoj cai. Thawj yog tuag yog tug ntsujplig, tom qab ntawd yog cev nqaij daim tawv uas yog cajceg yug los ntawm qhov kev tuag thib kev txhaum.

Tu siab kawg, lawv qhov kev txhaum tsis yog poob rau lawv xwb, tiam sis poob rau lawv cov xeebntxwv huv si. Neeg pheej hais li no, “qhov ntawd tsis ncajncees.” Kuv paub lawv yuav hais li no, tias sis qhov ntawd tsis yog kev ncajncees. Tiam sis yog txoj cai, txoj cai ntawm kev txhaum thib kev tuag. Muab ib hnub kuv nyeem txog ib tug menyuam movliab yug los tau tug kabmob HIV. Tug menyuam no tsis tau ua kev txhau dabtsi. Tiam sis nws niam ua. Yog lintawd tug menyuam no thiaj yug los zoo lino. Qhov ntawd tsis yog hais txog kev ncajncees kiag li. Nws yog txoj cai ntawm kev txhaum thiab kev tuag. Thaum ib tug txhaum, cov xeebntxwv los txhaum tag huv si. Yeej zoo lintawd.

Qhov ntawd yeej hais nyob rau hauv phau Vajluskub Chivkeeb, kev txhuam thiab kev tuag pib los ntawm peb thawj tug pojkoob yawm txwv. Qhov kev txhaub thiab kev tuag ntawd tsis xau rau ntawd xwb. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Vim ib tub tsis mloog vajtswv lus, sawvdaws thiaj ua txhaum, tiamsis” (Loos 5:19).

Zoo lib lub cev uas yug los tau tug kabmob HIV, peb txhua tug “puas leej yog neeg txhaum” vim yog lub txim txhaum uas yog peb poj koob yawm txwv ua rau peb. Heidelberg Catechism hais tias peb lub txim ib txwm yeej muaj los “ntawm qhov uas peb poj koob yawmtxwv tsis mloog lus, uas yog Adas thiab Evas, hauv lub vaj paj. Qhov yuav kev ntawm ua cov tshuaj lom peb, peb thiaj yug los ua neeg txhaum – yuav kev tag mus li” (The Heidelberg Catechism, question seven). Nyob rau Npavtiv phau ntawm lees txim xyoo 1689 hais tias peb thawj tug poj koob yawg koob’ “…muaj txim, qhov yuam kev ntawm poob los rau peb, rau txhua tug neeg, txhua tug xeeb ntxwv, txhua tiam neeg, puas leej yug los ntawm txoj kev txhaum, thiab yog cov menyuam ua Vajtswv chim rau, ua lub txim qhev, nyob rau txoj kev tuag, thiab txhua yam kev puas tsuaj, ntsujplig, tsis hais ib pliag xwb lossis mus ib txhi, txog thau Vajtswv los cawm tau koj xwb, yog coj tawm ntawm txoj kev txhaum, thiab kev yuav Vajtswv Txojcai” (The Baptist Confession of Faith 1689, chapter 6:2, 3).

“Tsuas yog Tswv Yexus cawm [peb] kom muaj kev ywjpheej” peb yog “cov menyuam ua raug txim, nyob rau txoj kev txhaum, thiab kev tuag.” Vajtswv Txojlus hais tias,

“Twb yog vim ib tug xub ua txhaum, neeg ntiajteb txhua tus thiab ua txhaum. Vim tus nttawd ua txhaum, tus ntawd thiaj tuag Yog li ntawd, txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no thiab txawj taug, rau qhov txhua tus puavleej tau ua txhaum lawm” (Loos 5:12).

Phau Vajluskub Chivkeeb qhi tis qhov no muaj tseeb. Adas thib Evas tug tub hlob uas yog Khaa-ees ua neeg tua neeg. Nws yug los ua neeg txhaum vim nws niam thiab txiv yog neeg txhaum. Nyob rau Chivkeeb tshooj tsib hais txog cov neeg ua tuag ib tiam dhau ib tim ua ntej dej los nyab ntiajteb, yog lintawd “ib tub neeg ua txhaum los rau lub ntejteb, tuag vim kev txhaum; thib kev tuag los rau txhua tug neeg.” Rau luj sijhawm Nau-ess tiam.

“Thaum tus Tswv pom txxxhua tus neeg uas nyob hauv ntiateb no, muaj lub siab ua phem ua qias thiab xav phem txhua lub sijhawm” (Chivkeeb 6:5).

Qhov ntawd tshwm sim tau licas?

“Ib tub neeg ua txhaum, kev txhaum los rau txhua tug neeg” (Loos 5:12).

Nyob rau Chivkeeb, txhua tiam neeg ntawm puas leej yug los zoo li tug neeg txhaum, thiab tuag vim yog Adas txoj kev txhaum. Thiab Chivkeeb xau tias, neeg tsis yog tug kovyeej, tiam sis tuag vim yog txoj kev txhaum,

“Yauxej tuag hauv tebchaws Iziv thaum nws muaj hnubnyoog ib puas kaum xyoo. Lawv muab tshuaj pleev nws lub cev thiab muab tso rau hauv hleb tseg” (Chivkeeb 50:26).

Chivkeeb pib los ntawm qhov Vajtswv tsim txojsia, thiab xau rau qhov ua kev txhaum tsis kev tuag, thiab Yauxej “raug muab tso rau hauv hleb.”

Tamsim no, los saib qhov no tshwm sim tau licas rau koj? Nws yuav raug koj tau licas? Qhov tseeb, lub ntiajteb no yeej tsis los xam txog koj qhov no kiag li! Thawj yam, yog koj lub cev yuav tsum tuag vim yog kev txhaum. Kuv nco txog thauj zaug kuv los paub tias kuv yuav tsum tuag. Lub sijhawm ntawm kuv muaj hnub nyoog yim xyoo. Kuv tug menyuam aub khiav rau tom kev tsheb, raug tsheb luam tuag. Thaum kuv mus kawg puas rau ntawm kuv xwb ntiag nws cov pob txha los tag, nov yog thawj zaug kuv paub txog kev tuag, kev los yuav tsum tuag thiab. Yog ib yam uas txhaus ntshai kawg. Kev ntseeg tias peb txhua tug tsis hais yuav xav txog los sis tsis txog, peb yeej ntshai tshee nyho yog hais txog kev txoj kev tuag. Kev tuag tsis yog yam ua koj yuav los xav txog zaum ib zaum ob. Muaj ib tug neeg txawj ntse seem hais txog neeg lub siab hais tias, yam ua neeg xav txog ntau tshaj plaws yog kev tuag. Vim peb yeej rau kev tuag caum tag zej tag zog. Peb xav khiav nkaum nws, peb muab nws tsos ib sab. Tiamsis hauv peb lubsiab yeej niaj hnub xav tag mus li. Peb yeej tshem tsis tau tawm, txawm yuav ua licas los xij. Txawm thaum peb pw tsau zog los tseem xav txog kev tuag. Peb yeej khia tsis dhau kev tuag kiag li!

Koj pom lawm, yog qhov kev xav txog txoj kev tuag tsuas yog los ntawm txoj kev txhaum, dab tsis yuav tsim sim loj rau peb lub neej. Tiam sis tsis yog ib qhov ntawd xwb uas yog los ntawm txoj kev txhaum. Tseem muaj lwm yam thiab. Ib yam ntawm yog los ntam dab ntxwnyoog txoj kev xav thiab tes dej num ua kom peb lub siab no muaj txim. Tswv Yexus hais tias, “Nyob rau hauv, tawm hauv neeg lub siab los, yog xav txog yam phem xwb….qhov kev xav phem ntawd tawm sab hauv los” (Malakaus 7:21, 23). Kuv tsis tag yuav los sim tias koj ua, kuv puas tag ua lintawd? Nej yeej paub zoo tshaj lwm tug uas yog qhov kev xav phem ntawd los nyob hauv nej lub siab, kev xav yam tswj tsis tau. Koj yuav nres nws tsis tau, txawm koj yuav ua licas los xij. Qhov no, yog ib yam los ntawm thawj yam kev txhaum, qhov kev txhaum uas peb tau txais los ntawm peb pojkoob yawm txwv.

Thiab ua rau nyuaj los thov Vajtswv. Tiam sis qhov tseeb! Nyuaj kawg nkaus rau koj txog kev thov Vajtswv, puas yog lintawd? Nws yeej nyuaj kawg. Koj puas paub tias zoo lintawd. Tiam nws yeej muaj tseeb koj yeej ua tsis tau dabtsi rau qhov ntawd, koj ua pua tau? Koj paub tias cov ntseeg zoo yeej nyiam thov Vajtswv. Tiam sis koj tsis xav thov. Qhov tseeb, yuav tsum los paub qhov no, koj ntxub kev thov Vajtswv ntev ntev – puas yog?

Tam sim no, tom ntej, yam phem tshaj nyob rau koj qhov kev xav, yog dabtsi? Koj xav txog kev tuag. Koj yeej tsis xav los xav txob qhov ntawd. Koj kuj tsis xav thov Vajtswv. Qhov tseeb, yog koj nrog ib tug twg thov Vajtswv ntev ntev, koj yeej tsis nyiam kiag li. Tsis yog ib yam zoo nyob ru koj lub neej, puas yog? Qhov tseeb, yog koj cia koj tug kheej xav txog qhov ntawd ntau ntau, koj yuav hais zoo ib yam li Xibhwb Povlauj,

“Ua cas kuv yuav nyuaj siab ua luaj li Leejtwg thiaj yuav cawm tau kuv dim ntawm lub siab uas coj kuv mus raug kev ploj kev tuag?” (Loos 7:24).

Koj pom, txoj cai ntawm kev txhaum thib kev tuag los cai tsuj koj, los yog koj yuav cia Vajtswv Txojlus los nyob rau hauv koj, “kev tuag thib kev yuam ncai ntawm ntawm kev txhaum” (Efexus 2:1). Puas muaj tseeb – seem ntsujplig thib seem cev nqaij daim tawv, Koj tuag rau sab hauv zoo li Yauxej lub cev tuag thaum “lawv muab nws tso rau hauv hleb nyob rau tim Iyim” (Chivkeeb 50:26). Tiam sis ua tsaug Vajtswv, peb tsis nyob qhov ntawd! Peb los mus saib rau nqe ob hauv cov lus qhuab qhia no.

II. Ob, Chivkeeb qhia tis neeg tsuas muaj ib qhov kev vam xwb.

Mloog zoo nyob rau thawj ob nqe nyob rau phau Vajluskub no,

“Nws hias rau nws cov kwvtij hias tias, Tshau tsis ntev kuv twb yuav tuag tiamsis Vajtswv yuav ua tus tsokwm nej thiab coj nej tawm hauv lub tebchaws no mus rau pem lub tebchaws uas nws tau coglus tseg hais tias nws yuav muab pub rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawv. Ces Yauxej hais kom cov Yixalayees coglus rau nws hais tais Nej coglus tseg rau kuv yog thaum twg Vajtswv coj nej mus pem tebchaws Kana-as nej yuav tsum nqa kuv cov pobtxha nrog nej mus thiab” (Chivkeeb 50:24-25).

Muaj ntau yam uas peb kawm nyob rau cov nqe lus no, tiam sis kuv tsuas muab ib nqe nqe los rau peb kawm: Yauxej paub tias peb tsua muab ib qhov kev vam xwb qhov ntawd yog Vajtswv. Nws hais tias, “Vajtswv yuav los saib koj, thiab yuav coj koj tawm ntawm lub tebchaws ntawd mus rau lub tebchaws ua Vajtswv cog lus rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj” “Vajtswv yuav los saib koj, koj yuav coj nws co pob txha.” Yauxej muaj kev ntseeg rau Vajtswv, tias Vajtswv yuav coj nws tawm hauv tebchaw Iyim mus nyob rau Khanasees. Iyim piv txog txoj kev txhaum thiab kev tuag. Khanaees piv txog txoj sia thiab kev cawmdim. Yauxej muaj kev ntseeg, thiab Vajtswv yuav coj nws tawm ntawm lub tebchaws uas yog kev tuag, mus rau lub tebchaws uas muaj kev vam thiab txoj sia. Henplasi 11:22 hais tias,

“Twb yog vim Yauxej ntseeg, thaum Yauxej yuav tuag nws thiaj hais txog zaj uas cov Yixalayees yuav tawm hauv tebchaws Iziv mus.. Thiab mws qhia qhovchaw uas nws kom lawv coj nws lub cev mus faus cia” (Henplais 11:22).

Kuv tsis paub yuav muab lwm txoj haukev coj los piav rau nej kom meej tshaj no lawm hais tias Vajtswv tsuas yog peb ib txoj kev vam lawm xwb. Yog Vajtswv tsis cawm peb, peb yuav puas tsuaj vim yog txoj cai ntawm lub txim thiab kev tuag. Thiab Vajtswv yog tua uas pub txoj kev cawmdim. Yauxej hais tias, “Vajtswv yuav los saib koj, thiab coj koj tawm hauv lub tebchaw mus nyob rau lub tebchaws Nws cog lus rau Anplahas, Ixaj, thiab Yakhauj” (Chivkeeb 50:24). “Vajtswv yuav…coj koj tawm” ntawm lub tebchaws muaj kev tuag mus nyob rau lub tebchaws muaj txoj sia!

Yog kuv nyeem rau phau Vajluskub tom ntej, uas yog phau Khiavdim, koj yuav pom tau tias Vajtswv yeej ua txhua yam lintawd. Cov neeg ntawd ntxeev siab, ua kev txhaum, lawv yeej tsis pab lawv tug kheej. Vajtswv yog tug ua txhua yam rau qhov kev cawmdimd ntawd. Vajtswv coj lawm tawm ntawm kev ua cev qhev. Vajtswv coj lawv mus nyob rau qhov chaw Nws cog lus tseg cia. Thiab cov thwjtim nug Yexus tias,

“Cov thwjtim hnov li ntawd, lawv hajyam xav tsis thoob? Lawv sib tham hais tias, Yog li ntawd leejtwg thiaj yuav dim?Yexustsa qhovmuag saib cov thwjtim thiab hais tias, Neeg ua tsis tau, tiamsis Vaitswv…(Malakaus 10:26, 27).

Yam ntxuas ntxiv uas koj yuav tsum tau ua yog dabtsi? Qeeleej yuav hais tias, “Yog lintawd kuv kuj tsis tag ua dabtsi. Kuv tsua tuaj nyob hauv pawg ntseeg zoo li cov plua tshauv tos Vajtswv los cawm.” Yog koj ua lintawd, koj yuav mus rau dab teb. Muaj ib yam koj yuav tsum tau ua. Vajtswv Txojlus hais tias,

“Paulus nkawd teb hais tias, Koj thiab koj tsevneeg cia li ntseeg tus Tswv Yexus, nej thiaj yuav dim lub txim” (Teshaujlwm 16:31).

Ntseeg Tswv Yexus! Cia siab rau nws – Nws yuav ua txh yam rau koj! Nws tuag saum tug ntoo khaubkig theej koj lub txim Nws sawv qhov tuag rov qab los muab txoj sia rau koj, thiab coj koj tawm ntawm kev txhaum thiab kev tuag txoj cai!

Yav hli no kuv hais rau nej tias – los ntseeg Tswv Yexus! Txav los cuag Nws! Cia siab rau Nws! Ua tam sim no! Nws yuav zam koj lub txim! Nws yuav cawm koj dim ntawm txoj kev txiav txim! “Nws Txoj kev hlub, zoo kawg nkaus!” Txiv ntxawm Griffith, yuav rov hu zaj nkauj no dua!

Nws pom kuv tau poob yuav kev,
   Nws tseem hlub kuv, thiab tsis tso kuv tseg;
Nws pab kuv dim ntawm lub qhov tuag,
   Nws txoj kev hlub, kev zoo, loj tshajplaws!
Nws txoj kev hlub kev zoo, hlub thiab zoo,
   Nws txoj kev hlub, loj tshajplaws!
(“His Loving-Kindness” tug sau Samuel Medley, 1738-1799).

Yog koj npaj txhij cia siab rau Yexus, thov sawv mus lawm tom qab hauv chav tsev no, thiab peb yuav coj nej mus rau qhov tsis muaj neeg muab lub qhia ntxiv thiab thov Vajtswv pab, Mus tam sim no thaum txivntxawm Griffth tseem hu nkauj. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov txaiv yuav Yexus no.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajtswv Txojlus yog Mr. Abel Prudhomme: Chivkeeb 50:22-26.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Mr. Benjamin Kincaid Griffith:
“His Loving-Kindness” (tug sau Samuel Medley, 1738-1799).


TXHEEJ TXHEEM

TSIM NTUJ TSIM TEB TXOG RAU HAUV HLEB

(COV LUS QHIA PWM 75 HAUV CHIVKEEB)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nws hais rau nws cov kwvtij hais tias, Tshuav tsis ntev kuv tus tsomkwm nej thiab coj nej tawm hauv lub tebchaws no mus rau pem lub tebchaws uas nws tau coglus tseg hais tias, nws yuav muaj pub rau Anplahas, Ixaj thiab Yakhauj lawv. Ces Yauxej hais kom cov Yixalayees coglus rau nws hais tias, Nej coglus tseg rau kuv, yog thaum twg Vajtswv coj nej mus pem tebchaws Kana-as, nej yuav tsum nqa kuv cov pobtxha nrog nej mus thiab. Yauxej tuag hauv tebchaws Iziv, thaum nws muaj hnubnyoog ibpuas kaum xyoo. Lawv muaj tshuaj pleev nws lub cev thiab muab tso rau hauv hleb tseg” (Chivkeeb 50:24-26).

(Chivkeeb 1:1)

I.   Ib, Chivkeeb qhia txog txoj cai ntawm kev txhaum thiab kev tuag,
Loos 8:2; 6:23; Exekees 18:4; Chivkeeb 2:17; Loos 5:19, 12;
Chivkeeb 6:5; Malakaus 7:21, 23; Loos 7:24; Efexus 2:1.

II.  Ob, Chivkeeb qhia tis neeg tsuas muaj ib qhov kev vam xwb,
Chivkeeb 50:24-25; Henplais 11:22; Chivkeeb 50:24;
Malakaus 10:26, 27; Teshaujlwm 16:31.