Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PETUS UA IB TUG THWJTIM TAU LICAS

HOW PETER BECAME A DISCIPLE
(Hmong)

Tug sau yog Dr. Christopher L. Cagan;
Tug qhia yog Dr. R. L. Hymers, Jr.
Nyob rau pawg ntseeg Npav tiv Thenpaunakau Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Cuaj hli 1, 2019
Text by Dr. Christopher L. Cagan;
preached by Dr. R. L. Hymers, Jr.
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, September 1, 2019

“Ob tug uas hnov Yauhas hais es raws Yexus qab mus ntawd, ib tug yog Anru uas yog Ximoos Petus tus kwv. 41Anru txawm mus nrhiav nws tus tijlaug Ximoos ua ntej thiab hais rau nws tias, “Peb twb ntsib tug Mexiyas lawm,” (Mexiyas txhais hais tias Khetos). Anru txawm coj Ximoos mus cuag Yexus. Yexus ntsia ntsoov Ximoos thiab hais rau nws tias, “Koj yog Yauhas tus tub Ximoos, koj yuav raug hu tias Khefa” (uas txhais hais tias Petus” (Yauhas 1:40-42; p. 1116 Scofield).


Nov yog thawj zaug uas Petus tau los ntsib Yexus. Nws lub npe qub yog Ximoos. Yexus tau tiv npe tshiab rau nws yog “Petus” txhais tau hais tias “pob zeb.” Adales yog nws tug kwv tij. Petus yog neeg ntes ntses. Adales thiab Petus nyob rau ib lub zos uas tsis deb ntawm hiav txwv Kalilais, uas yog qhov chaw lawv tuaj mus muab ntses. Petus yeej yuav poj niam lawm vim yog Yexus twb mus kho mob rau nws niam tais. Peb muaj hnub nyoog thaj tsam li 30 xyoo rau lub sijhawm uas nws los ntsib Yexus. Nws yog tug thwjtim uas laus tshaj lwm tug hu si.

Kuv ua tug neeg ntes ntses nyob rau lub hiav txwv Kalilais yeej tsis yog qhov hwjlwm dog dig kia li. Kuv muaj ntses yeej khwv kawg nkaus. Lawv yuav tsum ntsib kev ntshai, vim yog muaj cua daj cua dub hauv hiav txwv Kalilas txhua lub sijhawm. Cov cua daj cua dub no yeej muaj peev xwm yuav tshuab thiab uas rau lawv cov nkoj ntxeev tau.

Petus tsis yog neeg Failixais. Nws yog neeg Yudas tej zaum nws kub mus rau qhov chaw uas pehawm Vajtswv. Nws tsis yog tug uas yeej ntseeg zoo thiab ruaj zoo li cov neeg Falixais. Tiam sis kuj tsis zoo li lwm tug neeg uas muaj ntses thiab, Petus yeej paub hauv nws lub siab tias nws yog neeg txhaum. Vim tom qab no nws tau hais rau Yexus tias “Khiav tawm ntawm kuv mus, vim kuv yog neeg txhaum, os tug Tswv” (Lukas 5:8; p. 1078).

Yog li no Petus thiaj li yogi b tug neeg uas tsis loj hlob rau seem kev ntseeg, los sis ib yog ib tug ntseeg zoo. Nws yog tug neeg uas siab kub heev. Thiab yog neeg uas tsis muaj li lwm tug. Nws tsis yog tug ntseeg ua raug “cob qhia nyob rau pawg ntseeg” Nws hais li los tsis zoo thiab muaj twg yam ntxwv tsis zoo. Nws yog neeg txhaum thiab ua ntau yam txhaum.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

PEB COVLUS QHUAB QHIA NPAJ NTXHIJ RAU NEJ LOS XOVTOOJ LAWM. MUS RAU WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.
QHEB RAU QHOV NTSUAB RAU NTAWM LO LUS “APP”
TOM QAB NTAWD UA RAWS LI COV LUS QHIA.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Lub sijhawm no los xav txhog tug neeg uas koj xav coj los cuag Yexus. Zoo li Petus, nws tsis yog tug neeg uas raug “cob qhia nyob rau pawg ntseeg” Nws tsis totaub tias yog vim licas nws thiaj li los koom pawg ntseeg lub rooj sablaj. Tug neeg ntawm tej zau tsuas siv sijhawm rau kev ua si, los sis nrog phooj ywg uas sir au ub rau no xwb. Txhua tug neeg uas nws paub tsuas yog zoo li nws xwb. Nws xav yuam kev, nws muaj teebmeem. Koj yuav coj nws los yuav Vajtswv tsis tau los ntawm qhov nws sib ceg. Tsis yog tias qhia Yexus rau nws. Qhia nws tias Yexus ua dab tsi rau nws. Ua phooj ywg zoo rau nws. Yuav tsum siv sijhawm coj nws los koom pawg ntseeg tau. Petus tsis tau raug cob qhia, thiab tseem yog tug neeg uas ploj lawm.

Adales pheej hais txog Yexus rau Petug mloog. “Anru txawm mus nrhiav nws tus tijlaug Ximoos ua ntej thiab hais rau nws tias, “Peb twb ntsib tug Mexiyas lawm,” (Mexiyas txhais hais tias Khetos). (Yauhas 1:41; p. 1116). Petus yeej tsis tau uas Yexus tug thwjtim thaum uas nws los hnov txog Yexus tshiab tshiab.

Nov yog qhov tseem ceeb. Nyob rau cov uas yog “decisionism” phau ntawv Dr. A. W. Tozer tau qhia meej hais tias yog yuam tib neeg koj hais raws li “tug neeg txhaum phau ntawv” tiam sis qhov no yeej coj tsis tau ib tug ntseeg twg los cuag Yexus, thiab ib tug thwjtim tseeb hlo li. Petus tsis tau “txiav txim siab” thawj zaug los ntsib Yexus. Yog Petus xav paub ntxiv. Tiam kuj tos txog rau thaum Yauhas tug muaj neeg uas kev cai rau dej sawv los Petus thiaj li mam los raws Yexus qab li ib tug thwjtim.

“Yexus mus raws ntug Hiavtxwv Kalilais nws pom Ximoos thiab Ximoos tus kwv Anru, tabtom ntaus vas hauv hiavtxwv. Ob tug yog neeg muab ntses. Yexus hais rau ob tug tias, Cia li los, raws kuv qab, mas kuv yuav tsa neb ua cov uas npo neeg ib yam li npo ntses.” Tamsim ntawd ob tug txawm tso ob tug tej vas tseg thiab raws Yexus qab mus.” (Malakaus 1:14-18; p. 1046).

Txhua tug neeg uas koj xav coj los cuag Yexus – txawm yuav xav los sis tsis xav los ua Yexus ib tug thwj tim los xij – nov yeej muaj teebmeem. Nov yog kev sib tawm tsam. Tsis yog tias nrog koj tuaj pehawm Vajtswv li ob peb hli xwb. Tej zaum tuaj txog li ntawm ntau hli los sis ntau xyoo.

Tsis tsis uaj zoo li no Kreighton yeej los ua tsis tau ib tug uas ttshaj tawm Vajtswv Moo zoo tau. Thaum ubnws yeej zoo li lwm tug ntseeg thiab uas nyob “rau” lawv qhov kev totaub “qhov tseeb” tsog cov lus hais txog Yexus. Cov neeg no yog Chan thiab Waldrip lawv cia cov ntseeg tshiab “mus” lawv uas si ua dog ua dig. Lawv tsis paub tias kev coj neeg los cuag Vajtswv ntawd yuav tsum muajkev sib tawm tawm tsam. Qhov no lauj thiaj li qhia tias kev tshaj tawm yuav tsum siv tswvyim: “siv tswv yim coj neeg los cuag Vajtswv” (Pajlug 11:30), p. 680). Tseem txhais tau hais tias “Nws yog tug muaj tswvyim rau kev tshaj tawm” Dr. A. W. Tozer hais tau meej li no tias,

“Muaj ob yam nyob uake xws tug uas nyob nruab nrab uas kom ua tau tug ntseeg tseeb nrog rau txoj cai uas muaj nyob ntiajteb. Tiam sis lawv tsis kam lees yuav txoj kev ncaj ncees uas los ntawm kev txom nyem thiab kev quaj nyob rau saum tug ntoo Khaublig thiab uas tug neeg mloog lus. Lawv dhau ntawm qhov raug cob qhia ntawm seem ntsujplig, lawv yuav tsum muaj kev ntseeg zoo los ntawm tsam txoj kev ntiajteb, ntsujplig phem thiab cev nqaij daim tawv” (The Inadequacy of ‘Instant Christianity’).

Petus rau sim rau lub sijhawm uas pawg “ntseeg rau faib” ib pab khiav tawm. Petus txiav txim siab tsis khiav tawm. Nws tsis khiav nrog lawm tug mus.

“Txij ntawd los nws cov thwjtim ntau leej txawm thim tsis nrog Yexus mus lawm. Yexus txawm hais rau kaum ob tug thwjtim tias, Nej kuj xav ncaim kuv mus thiab lov? Ximoos Petus teb Yexus tias, Tus Tswv, peb yuav mus cuag leejtwg? Koj tej lus thiaj pub txojsia ib txhis tsis kawg. Peb yeej ntseeg thiab paub tias koj yog tus dawb huv ntawm Vajtswv.” (Yauhas 6:66-69; p. 1124).

Yexus hais rau kau mob tug thwjtim, “Nej tseem yuav khiav mus thiab lov?” “tom qab ntawd Petus thiaj li teb hais tias, Tug Tswv, peb tseem yuav khiav mus qhov twg? Koj yuav tug qhia txog txoj sia ntev dhawv mu sib txhi” (John 6:67, 68). Ob yam uas tseem ceeb.

1. Cov neeg ua tawm lawm tsis hnov txog tias zoo licas lawm! Nyob rau kuv lub neej ua Vajtswv tej num tau 61 xyoo pom tau hais tias cov neeg uas khiav tawm hauv pawg ntseeg tsis muaj hnub uas yuav tau ib tug thwjtim uas yuav khov kho tau. Kuv tsis pom khiav li!

2. Yog Petus nrog cov neeg uas “tawg” khiav mus, tsis muaj hnub uas Nws yuav los hloov dua siab tshiab kiag li.

“Lawv cov ntawd tawm ntawm peb mus lawm, tiamsis lawv tsis yog peb cov. Yog tias lawv yog peb cov, lawv kuj yuav nrog peb nyob ua ke mus. Tiamsis qhov uas lawv tawm mus ntawd twb qhia kom pom tseeb tias lawv tsis yog peb cov.” (1 Yauhas 2:19; p. 1322).

“Lawv hais rau nej tias, “Thaum lub sijhawm kawg yuav muaj neeg uas nyiam thuam luag, thiab ua raws li lawv lub siab phem ntshaw.” 19Cov neeg no yog cov uas ua rau nej tawg ua pab ua pawg, lawv yog neeg ntiajteb, tsis muaj Vaj Ntsuj Plig.” (Yudas 18, 19; p. 1329).

Cov neeg uas khiav tawm lawv yeej qhia tau meej meej hais tias lawv yeej tsis yog ib tug uas yog tug ntseeg tseeb thiab ruaj khov khia li. Kev ua ib tug thwjtim ruaj khov thiab ib tug neeg uas los hloov dua siab tshiab tsis yog tias cim Vajtswv Txojlus tau ntau xwb, Kev ua thwjtim yog kev txiav txim nyob ua Vajtswv tes dej num, tsis muaj qhov hais tias yuav khiav tawm, vim yog tsis muaj “qhov no” nyob rau hauv lub hlwb. Petus pom qhov no – tiam sis nws tseem tsis tau hloov dua siab tshiab!

Kuv xav tias koj pom lawm hais tias kev yuav coj neeg los cuag Vajtswv yogi b tes dej num uas loj heev! Tsis yog tias tsuas yog coj ib tug neeg twg los ntseeg thiab kom nws cia li thov Vajtswv raws li neeg tau sau tseg cia lawm xwb. Tiam sis los ntawm tug neeg uas muaj lub siab quaj dig tshawb nrhiav Vajtsv tiag tiag!

Kev hloov dua siab tshiab thiab kev ua thwjtim ntau tshaj qhov uas los xav txog thiab pom txog tias Yexus yog leej twg xwb!

“Yexus hais rau lawv tias, Nej nev nej hais tias kuv yog leejtwg? Ximoos Petus teb tias, “Koj yog tus Khetos, yog Vajtswv uas muaj txojsia nyob leej tub.mYexus thiaj hais rau Petus tias, Yauna tus tub Ximoos koj tau koob hmoov, rau qhov tsis yog neeg uas muaj roj muaj ntshav qhia rau koj, tiamsis yog kuv leej Txiv uas nyob saum ntuj qhia rau koj.” (Mathais 16:15-17; p. 1021).

Vajtswv Vajleejtxiv qhia (ua rau paub) Petus paub tias Yexus yog leejtwg. Vajtswv qhia rau Petus paub hais tias Yexus yog leej twg tiag tiag. Tiam sis Petus tseem tsis tau hloov dua siab tshiab!!! Coob leej xav hais tias Nws twb hloov dua siab tshiab lawm, tiam sis lawv xav yuam kev lawm!

Tom qab uas Yauhas qhia Petus tias Yexus yog leej twg lawm – Petus txawm pib tsis lees yuav cov lus qhuab qhia txog Yexus!!!

“Txij thaum ntawd los Yexus txawm pib qhia rau nws cov thwjtim paub tias nws yuav tsum mus rau Yeluxalees thiab yuav raug cov kev txwj laus thiab cov pov thawj hlob thiab cov xibhwb qhia Vajtswv kevcai tsim txom thiab raug muab tua mas peb hnub nws yuav raug muab tsa ciaj sawv rov los. Ces Petus txawm coj Yexus mus rau ib cag pib txwv nws hais tias, Tus Tswv, thov kom tsis txhob muaj li ntawd. Koj yeej yuav tsis raug li ntawd. Yexus txawm tig hais rau Petus tias, Xatas, koj cia li khiav rau tom kuv qub qab. Koj ua chaw rau kuv dawm rau qhov koj xav li neeg xwb tsis xav li Vajtswv” (Mathais 16:21-23; p. 1022).

Petus tsis lees yuav cov lus qhuab qhia txog Yexus ntawd. Petus tsis ntseeg Yexus cov lus qhia tias Yexus yuav mus rau tom ntoo Khaublig thiab raug cawm sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nws tsis lees yuav cov lus qhia txog Yexus! Ib tug neeg twg muaj feem yuav raws Yexus qab los tau ntau xyoo tiam sis tsuas yog xav tias tej no yog niaj lus sau tseg xwb. Muaj tseeb li ntawd!

Petus khav hais tias nws yog ib ntseeg uas loj hlob kawg. Hmo ua ntej uas Yexus yuav raug ntsia, Petus hais rau Nws tias, “Kuv yuav nrog koj tuag uake, thiab tsis muaj hnub kuv tsis lees paub koj” (Mathais 26:35; p. 1038). Tiam sis ib pliag tom qab ntawd Nws txawv pib tsis lees paub Yexus lawm!

Petus tseem tsis yeej nws tug kheej! Thaum Yexus raug ntes hauv lub Kebxemanes Petus tseem tsis kav nyob ze ntawm Yexus. Nws tsis lees paub Yexus peb zaug. Petus los nrog lwm tug ua Thwjtim uake – tiam sis nws tseem uaj qhov kev tawm tsam. Nws tseem tsis tau yeej. Nws yeej tsis tau nyob “hauv” kiag li!

Nws yeej tsis tau txog rau thaum Yexus sawv qhov tuag rov qab los, thaum ntawd Petus thiaj li hloov dua siab tshiab tiag tiag. Muaj sau nyob rau hauv Yauhas 20:22,

“Thiab thaum [Yexus] hais li ntawd tag, Nws txawm tshuab pa rau [Petus thiab lwm tug] thiab hais rau lawv tias cia li txais yuav Vajntsujplig tug Dawb huv” (Yauhas 20:19-22; p. 1144).

Phau ntawv uas yog Commentator John Ellicott qhia peb paub txog tug thwjtim uas yog Yauhas li no tias “Nco ntsoov txog lub sijhawm uas los muaj feem rau lawv lub neej yav tom ntej uas yog kev hloov dua tshiab ntawm seem ntsujplig, uas yog lawv raug hu ntawm hauv qhov kev tsaus ntuj los” (Ellicott’s Commentary on the Whole Bible). Thiab Dr. J. Vernon McGee tseem hais tau meej txog Petus tau yug dua tshiab rau hmo uas Yexus sawv qhov tuag rov qab los! (Saib Thru the Bible Yaujas 20:22).

Nov yog lub sijhawm uas Petus yeej cia siab rau Yexus tag nws lub siawb lawm. Tom qab ntawd Petus thiaj li hloov los ua ib tug thwjtim uas los qhia yam tau txais Vajtswv lub hwjchim rau hnub Petekos thiab rau neeg saum txhiab tug tau txais kev cawmdim. Tom qab ntawd Petus thiaj li tau tuag rau Yexus tsis yog tias tsis lees paub Yexus lawm. Tiam sis ua ntej ntawd, Petus ntawd Petus yuam kev mus deb heev.

Nej puas pom tias kev yuav cov ib tug neeg los cuag Vajtswv ntawd tsis yog qhov yooj yim kiag li? Tsis yog los ntawm qhov koj cia li hu xov tooj mus nrog ib tug twg tham los sis thov Vajtswv uake. Tiam sis los ntaw tsis hais poj niam los sis txiv neej uas yuav tsum muaj kev sib tawm tsam nyob hauv nws lub neej. Cheem tsum koj li kev thov Vajtswv, koj li tswv yim, koj lub dag lub zog, koj lub sijhawm, yog koj xav ib tug neeg twg los cuag Vajtswv tiag tiag yuav tsum zoo li no, thov kom koj tau koob hmoov. Nej yeej ua tiav ntau zaug lo lawm, nej ua tau zoo heev li. Kuv thov Vajtswv kom nej ua kom tau.

Puas yog yuav tsum siv sijhawm ntev los rau qhov no? Puas yog yuav tsum nyuaj heev? Yexus hais tias, “Txoj kev nqaim thiaj li coj mus tau txoj sia, tsawg tug thiaj li ntsib” (Mathais 7:14; p. 1004).

Peb muab Petus cov lus coj los hais hais ua zaum kawg nyob rau sab lus qhuab qhia no. Nov yog Petus cov lus kawg uas ua ntej nws yuav raug tua tuag,

“Tiamsis raws li Vajtswv tej lus cog tseg peb tos rawv lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab uas txojkev ncaj nc


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.