Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NTXUAV HAUV YEXUS COV NTSHAV!

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!
(Hmong)

Tug sau zaj lus qhuab qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kxh. John Samuel Cagan
Nyob rau pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus hauv nroog
Los Angeles yav sawv ntxov, Rau hli 3, 2018
A sermon written by Dr. R. L. Hymers, Jr.
and preached by Rev. John Samuel Cagan
at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, June 3, 2018

“Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim” (Tshwmsim 1:5).


Ib nrab ntawm nqe Vajluskub no yog hais xog Yauhas lub neej uas yog thov Vajswv rau nws cov neeg uas yog xya pawg ntseeg kom tau txais Yexus qhov kev hlub, “leej twg yog tug ncajncees rau kev ua tim khawv, thiab yog tug uas tseem ceeb rau kev ua Vajtswv num” tom qab uas nws hais txog Yexus Khetos, Yauhas hais tias,

“Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim” (Tshwmsim 1:5).

Vajluskub nqe no hais txog Yexus “hlub peb, thiab ntxuav peb” los ntawm Koj nco Ntshav, tiam sis tej phau Vajluskub nim no siv lo lus “ntxuav” rau “tso” lawv ua li no raws li lo lus Kislis uas yog phauv Gnostic-tainted Sinaiticus, nyob rau phau Nestle-Aland Greek New Testament. Tiam sis “tso” los ntawm phauv ntawv uas yog Alexandrian phau no yog Gnosticism, tej zaum Gnostics tsis nyiam lo lus “ntxuav” hauv cov ntshav! Yog li no phau Gnosticized Alexandrians siv ib lo lus Kilis – siv rau lo lus “tso” tiag yuav tsum siv lo lus “ntxuav”

Dr. Charles John Ellicott (1829-1903) yog neeg Amelikas, ib tug txawj ntse rau Vajluskub tshiab los yog New Testament of Cambridge, thiab yog tug thawj tsav xwm rau pab neeg txhais Vajluskub uas yog Revised Verson (RV) rau Vajluskub Tshiab, Dr. Ellicott yog tug los kho phau hu ua Ellicott’s Commentary on the Whole Bible (Zondervan Publishing House). Ellicott’s commentary hais li no tias,

Tias yuav tsum yog “ntxuav peb” ib txhia [ntawv] nyeem li no “tso peb” tsuas yog ib phau xwb thiaj hais txawv rau lus Kilis, yog qhia rau peb paub tias yog hais txog “ntxuav” nyeem muaj tseeb li ntawd, Yauhas yeej nco tau zoo heev, tias peb tug Tswv hais li no tias, peb tug Tswv hais tias “yog kuv tsis tau ntxuav hauv koj, koj yuav tsis muaj feem hauv kuv” yog “ntxuav hauv ntshav” tiam sis thaum nws cov ntshav thaib ntws los ntawm nws cov ntshav [Yauhas 19:34] qhia txog nws lub siab, Tshwmsim 7:13; 1 Yauhas 1:7; 5:5-9 (Charles John Ellicott, M.A., D.D., Ellicott’s Commentary on the Whole Bible, Zondervan Publishing House, n.d., volume VIII, p. 535; note on Revelation 1:5).

Tseem qhia rau pe bhai li no tias Tshwmsim 7:14,

“Cov neeg ntawd yog cov uas tuaj hauv txojkev tsim txom loj kawg tuaj. Lawv twb ntxhua lawv tej tsoos tsho hauv tus Menyuam Yaj cov ntshav kom dawb paug” (Tshwmsim 7:14).

Nqe no qhia tias cov uas nyob rau saum ntuj Ceebtsheej raug “ntxuav” thiab “ntxuav kom dawb hauv tug menyuam yaj cov ntshav” yog li Tshwmsim yeej qhia meej nyob rau Tswmsim 7:14, qhia meej hauv nqe no yog hais tias “ntxuav”:

“Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim” (Tshwmsim 1:5).

Dr. John F. Walvoord hais tias lo lus Kislis yog “louō” (ntxuav) thiab tseem muaj lwm lo lus “luō” (tso). Dr. Walvoord hais li no tias Ellicott nyiam siv lo lus [ntxuav] vim yog “siv cov lus twb muaj lo lawm zoo tshaj ntxiv dua tshiab” (John F. Walvoord, Th.D., The Revelation of Jesus Christ, Moody Press, 1966, footnote 1, p 38). Tiam sis phau Vajluskub uas yog King James tsis siv zoo li ntawd.

Luthawj phau ntawv txhais Vajlus kub uas yog “analogy of Scripture” tseem muaj tseeb – muaj tej lo lust sis siv nyob rau hauv txawm yog hais tib ntsiab lus los xij – thiab qhov tseem ceeb yog txawm yog tib phau ntawv los xij! Yog li no peb yuav tsum ua tib zoo saib cov Vajluskub txhais tshiab tam sim no tsis siv zoo li lus Kislis uas yog siv lo lus “ntxuav” ua Vajtswv tsaug uas tug ntseeg tseeb hais li no tias thov kom Yexus tau txais “meej mom” vim nws yog “tug uas hlub peb, thiab ntxuav peb ntawm peb tej kev txhaum hauv nws cov ntshav”!

Nov yog ib qhov uas ua rau kuv tsis totaub nqe no, vim yog koj yuav tsum raug “ntxuav” kev txhaum, thiab tsis yog raug “tso” tawm xwb, koj yuav tsum ntsib Vajtswv los ntawm koj tug kheej, yog koj mus ntsib Vajtswv rau hnub txiav txim es koj tseem muaj kev txhaum hnub ntawm koj yuav ntsib teeb meem! Yog li no ua ntej koj mus rau hnub txiav txim zaum kawg koj tej kev txhaum yuav tsum raug ntxuav koj thiaj li yuav dim lub cub tawg cig tsis muaj tuag hauv tub Tuagteb (Tshwmsim 20:11-15), thaum Vajtswv los saib txog koj lub neej ua tau sau cia, qhov zoo tshaj kom nws txhob pom koj li kev txhaum nyob rau hauv, vim yog hnub txiav txim zaug kawg ntawm tsis muaj hnub uas koj tej kev txhaum cia li raug muab “tso” pov tseg, Au, thov kom txhob mua li ntawd! Kom dim hauv lub cub tawg ua kuj tsis muaj hnub tuag hauv tub Tuagteb koj yuav tsum raug “ntxuav [thiab rau ua] kom yog neeg dawb huv hauv tug Menyuam yaj cov ntshav” (Tshwmsim 7:14) nyob rau Tshwmsim 7 qhia rau peb txog Ceebtsheej ntuj “lawv tej ris tsho raug ntxuav kom dawb, thiab raug ntxuav los ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav” (Tshwmsim 7:14), qhov no qhia rau peb hais tias peb yuav tsum raug ntxuav hauv Yexus cov Ntshav yog peb xav kom dim ntawm tug Tuagteb thiab dim mus nyob rau qaum ntuj, yog li no kuv thiaj siv zog los qhia txog nqe no. koj yuav tsum raug ntxuav hauv Yexus cov Ntshav yog tsis yog li ntawd koj yuav poob mus rau tub Tuagteb mus ib txhi. Tiam sis muaj ib txhia ntseeg uas yog cov ntseeg ywj siab thiab cov ntseeg tiam tam sim no uas yog “xibhwb qhia Vajaluskub” yuav xav tias tsuas yog rau “tso” tsis yog raug “ntxuav” tiam sis li cas los yuav tsum qhia rau tug neeg txhaum zoo li koj, koj tseem muaj kev txhaum ua raug sau cia! Tej kev txhaum ntawd yuav tsum raug ntxuav los sis yog koj cia kom Vajtswv muab koj pov rau tub Tuagteb. Dabtsi thiaj ntxuav tau koj tej kev txhaum? Tsis muaj lwm yam tsuas yog Yexus cov Ntshav!

“Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim” (Tshwmsim 1:5).

Cia kuv qhia koj rau lub sijhawm no thiab hnub no, Yexus cov ntshav tseem ceeb tshaj plaws! Koj yuav tau txoj sia ntev dhawv los sis tsis tau nyob rau ntawm Yexus cov ntshav xwb! Koj yuav tau ib tug ntseeg zoo los sis tsis zoo nyob rau ntawm Yexus cov Ntshav xwb, ntawm no mus yog qee yam hais txog qhov tseem ceeb ntawm Yexus cov Ntshav.

I. Ib, kev siv ntshav fij puas thaum chivkeeb.

Txhua haiv neeg yeej ntseeg thiab muaj tshav los fij, tsis pom tias tsis muaj haiv neeg twg yuav tsis siv ntshav los fij. Xws li ib txhia Qhab los sis Aztec Indians nyob rau Mexico tua neeg txog li ntawd 20, 000 tug coj los fij lawv tej dab yog kev thov txiv. Cov neeg Mayas los kuj fij li ntawd thiab. Tsis tag li cov neeg uas nyob rau hav zoo tim sab hnub poob los sis Pacific Island kuj muaj ntshav los fij rau dab, thiab txhua haiv neeg nyob rau Africa. Suav los yeej muaj ntshav los fij rau lawv tug vajtswv uas yog muaj lub npe Shang Ti tau 2,000 ua ntej yug Yexus. Suav yeej paub txog tib tug Vajtswv thiab cheem tsum tau ntshav coj los fij rau raws li keeb kwm tau hais tseg! Suav cov neeg yeej sau txog Vajtswv, thiab cov ntshav uas coj los fij rau Nws, tej no yeej muaj tshaj li ntawm plaub txhiab tawm xyoo los lawm. Tej tswv yim los qhov twg los? Pib ntawm Adas thiab Avas ob tug los dhau ib tiam dhau ib tiam los txog rau niaj hnub nim no.

Mauxes sau phauv ntawv Chivkeeb uas yog pib ntawm txhua yam, Nws sauv hais tias tsiaj cov ntshav yog coj los ntxiav lawv tej kev txhaum, ob tug tug tub uas yog Abel coj ntshav coj los fij rau Vajtswv, nws tug tub uas yog Kha-ees coj zauj tuaj fij rau Vajtswv tiam sis Vajtswv tsis txais yuav. Nau-ees muaj tsiaj cov ntshav los tua fij rau Vajtswv, Ablahas los ua tib yam thiab, txhua yam no twb yog pib los txog rau tiam cov neeg Ixayees kom yuav tsum tua tsiaj los fij rau Vajtswv. Thaum lawv tseem ua qhev nyob rau Iziv Vajtswv hais koj lawv tua tsiaj thiab coj los plees rau ntawm qhov rooj, Vajtswv hais tias thaum Nws pom cov ntshav ntawd Nws thiaj yuav hla mus rau lwm qhov thiab tsis rau txim rau lawv vim tej kev txhaum, peb kuj muaj ib zaj nkauj hu txog ntshav.

Thaum kuv pom cov ntshav, thaum kuv pom cov ntshav,
   Thaum kuv pom ntshav kuv yuav dhau mus
Kuv yuav hla ntawm koj mus.
      (“When I See the Blood,” John Foote, 19th century).

Nov yog cov lus uas Vajtswv hais rau cov neeg Yudas thaum lawv tseem ua qhev nyob rau tim Iziv rau lub sijhawm ua kev cai hla dhau. Vajtswv hais rau cov neeg Yudas nyob rau hmo ntawd,

“Rau qhov hmo ntawd kuv yuav hla mus hauv Iyi tebchaws mas kuv yuav tua txhua tus menyuam uas yog tus tub hlob hauv Iyi tebchaws huvsi, tsis hais neeg thiab tsiaj txhu. Thiab yuav rau txim rau Iyi tej dab huvsi. Kuv yog Yawmsaub.” (Khiavdim 12:13).

Niaj hnub nim no los cov neeg Yudas tseem siv ntshav coj los ua kev cai nco txog lub sijhawm thaum ub, yog hmo ua ntej yuav muaj Yexus ntsia saum ntoo Khaublig, Yexus tau npaj ib pluas mos nrog nws cov thwjtim noj uake, lub ntsiab lus yog hais txog kev cai Hladhau thaum nws hloov ua Vajtswv pluas mov, tej pawg ntseeg hu Rooj Mov Dawb Huv, cov Katoliv thiab cov Othodos tim sab hnub tuaj hu tias Mass, Vajtrswv li kuv tau hais li no tias,

“Thaum lawv noj mov, Yexus txawm muab ib lub ncuav los foom koob hmoov rau mas muab ntais cev rau cov thwjtim thiab hais tias, Cia li txais mus noj, no yog kuv lub cev.” Thiab nws muab ib lub khob los ua Vajtswv tsaug tag muab cev rau lawv hais tias, Nej txhua tus cia li haus lub khob no. No yog kuv cov ntshav uas nias hom thawj rau tej lus cog tseg, uas raug muab nchuav daws neeg coob coob lub txim.” (Mathais 26:26-28).

Yog li no thiaj li pom tau hais tias txhua haiv neeg lub ntsiab lus ntawm kev muaj tsiaj cov ntshav coj los fij yog fij rau Vajtswv, thiab Kev cai Hladhaum nyob rau Vajluskub Qub hais mus txog rau tug Mexiyas uas yog Yexus fij nws tug kheej cawm peb dim saum ntoo Khaublig, Yexus qhov kev tuag saum ntoo Khaublig thiab Nws cov Ntshav ntws nyob rau saud, yog lub ntsiab lus loj ntawm txhua haiv neeg hauv ntiajteb tej kev ntseeg

“Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim” (Tshwmsim 1:5).

Kuv yuav qhia meej meej rau nej tias Yexus cov ntsav saum ntoo Khaublig ntawd tseem ceeb npaum licas, tiam sis ua ntej no kuv xav hais lwm yam ua ntej tso.

II. Ob, Ntxwnyoog ntxub Yexus cov Ntshav heev.

Peb los nyeem Tshwmsim,

“[Ntxwnyoog] Thiab kuv hnov ib lub suab saum ntuj hais tias, Nimno txojkev dim thiab hwjchim thiab Vajtswv lub tebchaws thiab nws tus Khetos lub hwjchim los txog lawm, thiab lawv yeej los ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav…” (Tshwmsim 12:10-11).

Ntxwnyoog yeej paub meej tias nws kov tsis yeej Yexus cov Ntshav – cov ntseeg ntawm nov yog Vajtswv tug Menyuam yaj, Vajluskub qhia tias Ntxwnyoog yog tug tua neeg, nws yeej rhuav tshem txhuam yam uas nws ua tau nov thiaj li ua rau nws ntxub Yexus cov ntshav heev kawg nkaus. Nws yeej paub tias leej twg kuj xij yog muaj Yexus cov ntshav ces nws yuav kov tsis yeej, neeg txhaum kov yeej Ntxwnyoog ntawm Yexus cov Ntshav Ntxwnyoog yeej tsis xav pom qhov no, nws ua txhua yam kom txhob muab Yexus cov Ntshav.

Nyob rau tiam kaum cuaj century thiab tiam 20th century ntawd, Ntxwnyoog tau tswj thawjcoj ntau tug kom los ntxub Yexus cov Ntshav, xws li Dr. Harry Emerson Fosdick thiab Dr. Nels Ferre. Dr. Ferre hais tias, “Yexus cov ntshav tsis muaj hwjchim npaum li qaib cov ntshav” Dr. Fosdick hu tias cov ntseeg cawmim, “neeg tej kev ntseeg” cov neeg zoo li no yog txhob txwm hais tawm tsam Yexus cov ntshav, nws coj raws li cov neeg uas coj raws li Vajluskub uas ntseeg txog Yexus cov Ntshav, Dr. J. Vernon McGee, cov ntseeg nyob rau tebchaws Amelikas mus mloog lus qhuab qhia nyob rau xov tooj cua mus mloog yuam kev, McGee hais rau hauv Vajluskub nqe no li no,

Kuv tsis tau tawm tsam txhob qhov hais txog Yexus cov ntshav niaj hnub nim no, kuv tsuas nyiam zaj nkauj no,

Muaj lub pa dej uas muaj Yexus cov ntshav
   Los ntawm Immanu-ees sab tav
Thiab tug neeg txhaum, mus ntxuav rau hauv
   Lawv tej kev txhaum yuav raug ntxuav.

(J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983,
volume V, pp. 890, 891; note on Revelation 1:5-6).

Qhov no yog qhia tias Dr. McGee hais txog qhov neeg los sib ceg txog Yexus cov Ntshav, zoo li R. B. Thieme, John MacArthur, thiab Charles C. Ryrie, yog hais txog Kha-ees cov ntshav, “Yog tsis muaj ntshav ces tsis muaj qab hau dabtsi” (Charles C. Ryrie, Th.D., The Ryrie Study Bible, Moody Press, 1978; note on Genesis 4:3). Kuv yeej xav tsis thoob thaum kuv los nyeem txog Dr. Ryrie, kuv tseem pom tiasWarrenWiersbe “kev zoo siab” Ryries yeej hais li ntawd! (Warren W. Wiersbe, 50 People Every Christian Should Know, Baker Books, 2009, p. 207). Rau kuv ces qhov no zoo li los ntawm cov neeg uas ntseeg thiab coj ywj siab, peb yuav tsum ntsia tias cov neeg no yuav teb licas – sijhawm!

Zoo li cov neeg no yeej tsis pom tias Yexus cov ntshav tseem ceeb rau tug neeg txhaum! Coob tug raws lawv qab, Yexus cov ntshav thiaj li tsis tseem ceeb hauv lawv tej lus qhuab qhia, tej no tsis zoo dab tsis kia gli, yog li no Ntxwnyoog thiaj li ntxub Yexus cov Ntshav! Nws yog tug dag ntxias neeg xwb! Amees, txhua tug xibhwb yuav tsum qhia txog Yexus cov Ntshav! Raws li tau sau tseg hauv Vajluskub,

“...Yexus cov ntshav uas muaj nqe” (1 Petus 1:19).

III. Peb, Yexus cov Ntsham Cawm peb dim.

Nyob rau hauv 1 Petus hais tias,

“Nej kuj paub tias nej raug txhiv dim hauv lub neej uas tsis muaj qabhau uas nej saws ntawm nej tej poj koob yawm txwv los. Yam uas txhiv nej los ntawd tsis yog yam uas txawj puam tsuaj yam li nyiaj thiab kub, tiamsis yog Khetos cov ntshav muaj nqes, ib yam li tus menyuam yaj uas tsis muaj chaw thuam thiab tsis muaj ib qho phem cov ntshav.” (1 Petus 1:18-19).

Koj tsis tau raug cawmdim los ntawm kub, Vajtswv tsis tau cawm koj dim los ntawm nyiaj, Vajtswv tsis tau cawm koj los ntawm qhov ua koj tso nyiaj rau pawg ntseeg, koj raug cawmdim los ntawm “Yexus cov ntshav uas tseem ceeb”

Kev cawmdim txhais tau tias tej tug neeg raug cawm hauv kev ua qhev, Yexus hais tias, Nws los”Muaj tug kheej tuag theej coob tug” (Mathais 20:28), nws tsis txhais kom meej vim yog ob feem peb noog thoob ntiajteb yeej poob ua qhev. Txhua haiv neeg yog qhev, tsis nyob rau Akiv, Xapees, los sis Africa – nyob rau txhua qhov chaw, txhua haiv neeg thoob ntiajteb yeej poob ua qhev, cov neeg Yudas los yeej uas qhev nyob rau Iziv tau 400 xyoo, raws li kuv hais yav tag los,

Tus Thwj Tim Petus tau hais tias Tswv Yexus yuav rov qab los ntawm kev ua qhev nrog Nws cov Ntshav. Dab tsi Nws yuav koj rov qab los ntawm? Txij kev ua qhev rau kev txhaum. Tsheej lab ntawm cov neeg hauv lub nroog Los Angeles yog qhev txog kev txhaum. Lawv hooked ntawm luam yeeb - thiab yuav tsis txiav. Lawv hooked on pornography, thiab yuav tsis nres nws. Koj yog tus qhev rau kev txhaum! Tiamsis Vajluskub hais tias Tswv Yexus cawm koj dim. Nws muaj peevxwm txhiv tau koj los ntawm qhov kev txhaum ntawm koj qhov kev ntxeev siab rau qhov tsis ntseeg. Kuv xav tias qhov no yog qhov nyuaj tshaj plaws. Tswv Yexus txhiv tau koj dim ntawm koj lub siab lub ntsws ntawm kev tsis ntseeg! Muaj ntau ntau tab sis kuv tau khiav tawm ntawm lub sij hawm! Tag nrho koj txoj kev cawm seej nyob ntawm Yexus cov Ntshav! Tswv Yexus cov ntshav tau cawm koj dim ntawm kev txhaum! Mloog William Cowper,

Thaum kuv pom Yexus cov ntshav
   Los ntawm nws cov kev txhab
Nws cawm kuv dim vim yog kev hlub
   Kuv thiaj li tsis tuag.

Muaj lub pa dej uas muaj Yexus cov ntshav
   Los ntawm Immanu-ees sab tav
Thiab tug neeg txhaum, mus ntxuav rau hauv
   Lawv tej kev txhaum yuav raug ntxuav
(“There Is a Fountain” by William Cowper, 1731-1800;
      to the tune of “Amazing Grace”).

Thiab Fanny Crosby hais tias,

Cawmdim, cawmdim,
   Cawmdim los ntawm tug Menyuam yaj cov ntshav
Cawmdim, cawmdim,
   Kuv yog Nws menyuam mus tag ib txhi!
(“Redeemed,” Fanny J. Crosby, 1820-1915).

IV. Plaub, Yexus cov ntshav ntxuav tau txhua yam kev txhaum.

Txhob hnov qab hais tias Yexus yog leej twg! Nws tsis yog zoo li neeg! Vim cov neeg uas koj paub ntawd cov ntshav yeej cawm tsis tau peb, Yexus tsis yog tug neeg tau kev ua si, tsis yog! Yexus yog Vajtswv Leejtub, yog tug ob ntawm peb Vajtswv Dawb huv, “Nws yog Vajtswv”

“Vajtswv kom Txojlus ntawd tsim txhua yam, tsis muaj ib yam dabtsi uas tsis yog Txojlus ntawd tsim tshwm los” (Yauhas 1:3).

Tug Tswv Yexus ua tug tsim ib puas tsav yam ua ntej Nws nqe saum qaum ntuj los rau ntiajteb thaib muab Nws cov ntshav ntxuav peb tej kev txhaum – thiab ntxuav kom dawb huv txaus mus nyob rau Vajtswv teb chaws! Xibhwb John hais li no tias,

“Thiab nws leej Tub Yexus cov ntshav kuj ntxuav peb lub txim huvsi lawm”
     (1 Yauhas 1:7).

Vajluskub nqe no hais tib yam li ntawd,

“Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim”
      (Tshwmsim 1:5).

Koj puas xav kom qhov no tshwm rau koj? Koj puas xav raug cawmdim ntawm Ntxwnyoog txhais tes? Yexus cov Ntshav ua tau! Koj puas xav raug cawmdim ntawm kev txhaum? Yexus cov Ntshav ua tau! Koj puas xav raug ntxuav ntawm txhua yam kev txhaum koj thiaj li yuav mus tau ntuj Ceebtsheej thuab los zem qho chaw ntawd? Yexus cov Ntshav ua tau li ntawd!

Nov muaj tej yam koj yuav tsum ua, ua ntej Yexus cov Ntshav yuav los ntxuav koj, koj yuav tsum tso kev txhaum tseg, nov yog qhov ib, koj yuav tsum tso kev txhaum tseg, qhov ob koj yuav tsum cia siab rau Yexus, los cuag Yexus ntawm kev ntseeg thiab cia siab rau Nws, ib txhia yuav hais tias, “li no xwb?” yog li no xwb! Nws cov ntshav ntxuav txhua yam kev txhaum thiab cia siab rau Yexus? Mus mloog Mr. Griffith hu nqe tshooj, txhob hu nrawm nrawm, Kl. Griffith.

Tsis yog nyiaj thiab kub ntxuav tau peb tej kev txhaum,
   Kev nplua nuj hauv ntiatjeb cawm tsis tau neeg tug ntsujplig
Yexus cov ntshav saum ntoo khaublig xwb thiaj li cawm tau
   Kuv tug cov ntshav ntxuav kom kuv dawb huv,
Kuv cim tau tias yeej tsis yog nyiaj thiab kub
   Kuv raug yuav tiam sis tsis yog kuv
Raug ntxuav los ntawm Yexus cov ntshav,
   Cov ntshav ua muaj nqe tshaj plaws.
(“Nor Silver, Nor Gold,” Dr. James M. Gray, 1851-1935).

Yog koj xav nrog peb tham txog kev cia siab rau Yexus, thaum lwm tug mus noj su rau sab saud, koj los zaum pem hauv ntej no. Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith
“Nor Silver Nor Gold” (Dr. James M. Gray, 1851-1935).


TXHEEJ TXHEEM

NTXUAV HAUV YEXUS COV NTSHAV!

WASHED IN CHRIST’S BLOOD!

Tug sau zaj lus qhuab qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
Thiab tug qhia yog Kxh. John Samuel Cagan

“Thov kom tus uas hlub peb thiab muab nws cov ntshav tso peb dim peb lub txim” (Tshwmsim 1:5).

(Qhia tshwm 7:14)

I.   Ib, kev siv ntshav fij puas thaum chivkeeb, Khiavdim 12:13;
Mathais 26:26-28.

II.  Ob, Ntxwnyoog ntxub Yexus cov Ntshav heev,
Tshwmsim 12:10-11; 1 Petus 1:19.

III. Peb, Yexus cov Ntsham Cawm peb dim. 1 Petus 1:18, 19; Mathais 20:28.

IV. Plaub, Yexus cov ntshav ntxuav tau txhua yam kev txhaum.
Yauhas 1:3; 1 Yauhas 1:7.