Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
NAU-EES TIAM THIAB LAUJ TIAM

(COV LUS QHUAB QHIA # 77 NYOB RAU CHIV KEEB)
THE DAYS OF NOAH AND THE DAYS OF LOT
(SERMON #77 ON THE BOOK OF GENESIS)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npavtiv hauv lub nroog Los Angeles
Vajntswv hnub yav sawv ntxov lub tsib hli ntuj 18, 2014
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, May 18, 2014

“Lub swmhawm thau u kws Nau-e nyob muaj le caag lawm, tes lub swmhawm kws Tuabneeg Leej Tub lug yeej yuav muaj ib yaam le ntawm. Thaus Nau-e nyob tej tuabneeg suavdawg naj nub ua noj ua haus, ua tshoob ua kug moog txug nub kws Nau-e nee moog huv lub nkoj es dej lug nyaab tej tuabneeg ntawm tuag taag huvsw. Lub swmhawm kws Tuabneeg Leej Tub lug yuav zoo ib yaam le lub swmhawm kws Lauj nyob. Thaus Lauj nyob tej tuabneeg suavdawg ua noj ua haus, ua laag ua luam, ua laj ua teb, ua vaaj ua tsev moog txug nub kws Lauj tawm huv lub moos Xautoo moog. Thaus Lauj tawm plawg lawm txawm muaj nplaim tawg hab lawj faaj poob sau ntuj lug kub lub moos Xautoo hab tej tuabneeg huv tuag taag huvsw. Nub kws Tuabneeg Leej Tub rov qaab lug tsua suavdawg pum yuav zoo ib yaam le ntawm” (Lukas 17:26-30).


Muaj peb yam uas koj yuav tsum tau paub nyob rau Vajlubkub tshooj no. Ib, muaj ob yam uas Tswv Yexus hais txog – dej nyab nyob rau Nau-ees tiam, thiab hluav taws poob saum ntuj loj kuv nroog Xoodoos. Ob, sim nyob rau plaub nqe lus kawg ntawm nqe 27, “thiab rhuav tshem lawv txhua tug.” Tamsim no saib plaub los lus ntawm nqe 29, “thiab rhuav tshem txhua tug.” Tam sim no saib rau nqe 30, “lub sijhawm ua Neeg Leej tug yuav tshwm los.” Lo lus no yog hais txog qhov Yexus yuav los zaum ob, yog txiav txim rau cov ntseeg.

Cov neeg nyob rau Nau-ees tiam tsis npaj – lawv txhua tug thiaj raug rhuav tshem huvsi. Cov neeg nyob rau Lauj tiam los tsis npaj siab tos – lawv txhua tug thiaj raug rhuav tshem. Kev noj kev haus ntawm cov neeg no yeej tsis txhaum dabtsi, tiamsis txhua tug neeg tsis mob siab rau Vajtswv! Lawv tsis mloog Nau-ees thiab Lauj cov lus qhia. Lawv txhua tug thiaj raug kev puas tsuaj.

Peb los saib ob pab neeg yog vim licas lawv thiaj tsis npaj siab rau qhov kev txhuam txim zaum no. Tiamsis thawj yog kuv xav hais rau nej Vajtswv yog tug uas yuav txiav txim thiab chim rau kev txhaum. Kuv ntseeg tias tsis yog txhua tug yuav ntseeg li no. Vajtswv yeej tsis rau txim rau leej, nej yeej xav li no. Vajtswv tsis nrog nej nyob. Nws yeej nyob li ntawd txawm nej yuav ntseeg los sis tsis ntseeg. Koj txawm yuav ntseeg los sis tsis ntseeg tsis tseemceeb dabtsi, qhov koj tsis ntseeg ntawm hloov dabtsi tsis tau! Piv zoo li koj hais li no, “Kuv tsis ntseeg tias muaj lub nroog San Francisco.” Qhov no puas yuav ua rau kom lub nroog no ploj tau mus? Yeej ua tsis ploj ib zaug li! Piv tias koj hais li no, “Kuv tsis ntseeg tias muaj ib cov tshej rau neeg siv thauj khoom nyob rau hauv nroog San Francisco.” Qhov no puas yuav kom cov tshej thawb no ploj mus? Yeej tsis ploj ib zaug li! Vajtswv los tib yam nkaus li ntawd. Yog koj hais tias, “Kuv ntseeg tias Vajtswv yuav txiav txim rau neeg.” Qhov no los yeej hloov tsis tau dabtsi kiag li. Koj txawm yuav ntseeg thiab tsis ntseeg los, Vajtswv yeej nyob deb rau ntawm qhov ua koj yuav paub nws tau – Vajtswv yog tug uas yuav txiav txim thiab chim rau kev txhaum – txawm koj yuav tsis ntseeg los xij.

Qhov tseeb tiag cov neeg nyob rau Nauj-ees tiam los zoo tib yam li koj thiab. Lawv yeej paub tias muaj Vajtswv zoo ib yam li koj, lawv tsis ntseeg txog qhov Vajtswv Txiav txim! Thiab, lawv zoo tib yam li koj, lawv totaub yuam kev – yuam kev loj heev! Vajtswv thiaj li xa dej loj los nyab, “thiab rhuav tshem lawv txhua tug” (Lukas 17:27).

Qhov no los zoo tib yam los cov neeg uas nyob rau nroog Xaudoos thaib. Cov neeg hauv lub nroog no yeej tsis ntseeg tias Vajtswv yuav txiav txim rau lawv. Cov neeg nyob rau Nau-ees tiam tsis quav ntsej mloog Nau-ees cov lus qhuab qhia. Cov neeg uas nyob rau nroog Xaudoo los tsis tig pob ntseg mloog Lauj cov lus. Txawm nws tug tub xeebntxwv los tseem xav hais tias qhov no yog “quabyuam” neeg kom los ntseeg txog qhov no xwb. Tiamsis cov neeg no yuam kev tag. Kev txiav txim tau los “lawv txhua tug raug rhuav tshem tag huv si” (Lukas 17:29).

Tswv Yexus xaus Nws cov lus nyob rau nqe peb-caug, hais tias,

“Nub kws Tuabneeg Leej Tub rov qaab lug tsua suavdawg pum yuav zoo ib yaam le ntawm” (Lukas 17:30)

Kuv ntseeg tias niaj hnub nim no peb nyob rau lub sihawm zoo li no. Tsis muaj leejtwg yuav paub txog qhov uas Vajtswv yuav los txiav txim rau cov neeg txhaum. Tiamsis yeej muaj xwm txheej ntau yam qhia rau peb paub lawm tias tiam no tabtom yuav kawg. Vajtswv Txojlus hais tias, “Npaj ntsib nej tug Vajtswv” (Amaus 4:12). Dr. Hindson nyob rau lub tsev kawm ntawv hu ua Liberty University hais tias,

     Cov ntseeg tau muaj kev soj ntsuam pom tiam thaum ub cov neeg sab hnub poob tau caij tsuj lwm haiv neeg, tiam sis tamsim no yuav tsis zoo li ntawd lawm. Peb tab tom nyob rau tiam phem thiab tsaus ntuj, thiab qhov tseeb yuav tshwm los tiag…
     Cov xwm txheej tamsim no qhiav tias peb tabtom nyob rau tiam yuav kawg, caij nyoog thiab txhua yam hloov ceev heev mus rau qhov kev phem sai heev kawg nkaus uas peb yeej paub tsis txog kiag li. Tej no qhia tias “Kev phem loj” yeej muaj nyob raub txhua qhov chaw (Ed Hindson, Ph.D., Final Signs, Harvest House Publishers, 1996, pp. 65, 7).

Koj puas tau npaj ntsib Vajtswv? Koj puas tau npaj tos txog qhov Yexus yuav los zaum ob thiab tiam ntiajteb yuav kawm? Cov thwjtim nug Yexus tias, “Qhov twg qhia rau peb paub tias koj yuav rov qab los, thiab ntiajteb yuav kawg?” (Mathais 24:3). Yexus tsis cem lawv, tiam sis nws qhia ntau yam rau lawv paub txog qhov uas qhia tias ntiajteb yuav kawg. Kuv ntseeg tias peb tab tom nyob rau lub sijhawm no lawm – tamsim no. Yexus hais li no zoo li lub sijhawm Nau-ees tiam, ua ntej yuav muaj kev txiav txim cia dej los nyab ntiajteb – thiab lub sijhawm zoo li Lauj tiam, ua ntej hluav taws yuav poob los kub lawv. Dr. M. R. DeHaan hais tais,

     Yeej tsis muaj leej twg yuav hais tias tsis paub txog tej xwm txheej uas qhia txog qhov Yexus los zaum ob. Vajtswv Txojlus yog nyeem tsib tshooj tag nro huvsi yuav tsum siv sijhawm txog lis peb-caug feeb los nyob cov Vajluskub no. Lub sijhawm thaum Nau-ees thiab Lauj tiam muaj qhov tseem ceeb nyob rau hauv. Yog lub sijhawm uas ua tau txhua yam txhua tsav. Lawv thiab li muaj noj muaj haus. Qhov no qhia tias, lawv noj haus qaub dej qaug cawv. Yog tiam no tab tom los zoo li no, yog qhia tias kev phem tiam tamsim no yuav loj tshaj Nau-ees thiab Lauj, Yog lub sijhawm “noj tsau haus qaug.”
     Yam txuav ntiv uas Yexus hais txog Nau-ees thiab Lauj yog…kev plees kev yig…peb yuav coj los piv rau cov neeg tiam tamsim no. Peb pom tias tiam tam sim no kev phem kev qias loj tshaj yav tag los…tsis paub hwm kev cai, kev ua dog ua dig…tej kev txhaum ntawm tej kev phem ua rau Vajtswv yuav tsum txiav txim zoo li txiav txim rau [Xaudoos] zoo li uas yog Vajtswv cov menyuam ua ntej yuav raug dej nyab (M. R. DeHaan, M.D., The Days of Noah, Zondervan Publishing House, 1963, pp. 80-82)

Kuv xav rov los hais rau nej ib zaug ntxiv txog Yexus cov lus hais,

“Lub sijhawm uas yog Nau-ees tiasm…Lub sijhawm uas yog Lauj tiam…Neeg Leejtub yuav tshwm los” (Lukas 17, 26, 28, 30).

Tswv Yexus hais txog qhov kev txiav txim yam ua phem ua loj tshajplaws rau cov neeg ua tsis lees paub Vajtswv, thiab tsis muaj Vajtswv. Yexus hais tias,

“Tsua qhov lub swmhawm hov suavdawg yuav txom nyem kawg nkaus. Txwj thaus tswm ntuj tswm teb lug txug naj nub nwgnuav, yeej tsw tau muaj tuabneeg raug kev txom nyem npaum le zag nuav. Hab yaav peg suab nuav moog yuav tsw muaj le zag nuav ib zag le lawm. Kuas Vaajtswv tub txav caij txav nyoog kuas tuab lu lawm....” (Mathais 24:21, 22).

Vajtswv Txojlus hais txog Vajtswv ncua yim lub tais (lossis khob) uas yog ntim Vajtswv qhov kev chim los rau neeg ntiajteb. Cov lus no nyob rau Qhia tshwm tshooj kaum rau (Nyob rau NASV),

Thawj lub khob yog txiav txim nchuav los rau ntiajteb rau txhua tug neeg uas muaj tug tsiaj phem lub cim thia teev hawm nws (nqe 2).

Lub kho ob txiav txim ncuav rau hiav txwv, haiv txwv txawm zoo li ntshav uas yog neeg tuag (nqe 3)

Lub khob peb txiav txim nchuav rau hauv dej, dej txawm cia li ua ntshav (nqe 4).

Lub khob plaub txiav txim yog nchuav rau lub hnub, thiab kub ua hluav taws (nqe 8, 9).

Lub khob tsib txiav txim yog kom muaj qhov kev tsaus ntuj thiab cov neeg ntawd rov tom lawv tug nplaig mob quaj heev (nqe 10).

Nqe rau txiav txim yog nchuav rau tug dej Efates, cia li qhuav (nqe 12).

Lub khob xya txiav txim nchuav tawm thiab ua rau av qeeg loj tshaj plaws rhuav tshem ntiajteb puas tsuaj tag li ib sab (nqe 19, 21).

Cov neeg ntawd puas hloov siab? Tsis hloov li! Vim lig rau lawv yuav los hloov siab lawm! “Los lawg loj heev vim Vajtswv ua tug tso los” (Qhia tshwm 16:21) Vajluskub hais tias,

“Tsua qhov mej tub paub tseeb lawm has tas, nub kws tug tswv Yexu lug yuav lug ib yaam le tub saab tuaj mo ntuj. Thaus suavdawg tseem has tas, peb tau zoo noj tau zoo nyob heev lauj, tes taamswm ntawm puab yuav raug kev puam tsuaj. Puab yuav tswv tsw dim ib yaam le tug quaspuj kws ua mob teb yuav yug mivnyuas, mas nwg yuav tswv tsw dim le yuav tsum yug xwb” (I Thexalaunike 5:2-3).

Tsuas yog cov ntseeg tseeb, thiab li paub txog qhov kev hloov dua siab tshiab, thiab muaj kev vam ua ntej tej kev phem ntawd yuav tshwm los. Tiamsis feemcoob raug hu hais tias “Cov ntseeg” yuav rau tso tom qab. Yexus yuav hais rau lawv tias, “Kuv tsis paub koj” (Mathais 25:12).

Peb yuav tsum hnov cov lus qhuab qhia zoo li no. Tiamsis, tsis muaj neeg qhia tau ntau xyoo los lawm. Tig rov mus rau xyoo 1969 Billy Graham hais tias,

Vajtswv Txojlus qhia kom peb paub txog tiam yuav kawg, yog lub sijhawm uas ua tsov rog, rhuav tshem, tsis coj cai, tsis muaj Vajtswv…Nyob rau New Zealand lub sijhawm uas muaj rooj txhawb siab, muaj neeg qw cem hais tias, “Txog cia Billy Graham ua rau kom nej ntshai” (Billy Graham, “The Day to Come,” The Challenge: Sermons from Madison Square Garden, Doubleday and Company, 1969, p. 164)

Muaj ib tug xibhw ua ntej nws yuav tuag, nws hais rau kuv tsev neeg thiab rau kuv tias Billy Graham qhua qhia zoo li “hluav taws xob” Yog, tiamsis puas muaj cov neeg qhuab qhia zoo li no? Vim cov xibhwb feemcoob ntshai yuav los qhia txog qhov kev txiav txim uas yuav los thiab tub Tuagteb! Muaj ib tug txiv neej hais tias kuv yog neeg poob qab dej dhau lawm, yuav tsum qhia zoo li Joel Osteen, txawm yog peb cov neeg uas uas yog conservative, thiab cov xibhwb uas yog fundamental. Kuv thiaj teb nws los ntawm phau Vajluskub no 2 Timaustes 4:2-4,

“Mas koj yuav tsum muab tsua sau sab naj nub naj mo qha Vaajtswv txujlug, tsw has lub swmhawm twg los koj yuav tsum qha. Koj yuav tsum ua sab ntev qha kuas suavdawg paub qhov txhum, ntuag cov kws ua txhum hab txhawb suavdawg tug zug. Tsua qhov tshuav tsw ntev yuav muaj tuabneeg tsw kaam noog Vaajtswv txujlug. Puab yuav ua lawv le puab lub sab nyam, hab yuav moog nrhav ntau tug xwbfwb lug qha tej zaaj kws puab nyam noog. Puab yuav tsw nyam noog Vaajtswv txujlug lawm. Puab tsuas nyam noog tej lug nruag xwb.” (2 Timautes 4:2-4)

Thiaj li paub meej hais tias yog vim licas peb coj tswvcuab feemcoob tamsim no tseem yog cov tsis tau txais yuav kev cawmdim kiag li! Cov xibhwb no ntshai yuav los qhia zoo li cov xibhwb thaum ub!

Kuv tes dej num uas Vajtswv muaj rau kuv tsis yog los qhia Vajluskub ib nqe zuj zus. Kuv qhov haujlwm yog “qhuab qhia Vajtswv Txojlus” Txawm yuav lees yuav los sis tsis lees yuav los xij! Kuv qhia raws li Vajtswv txojlus qhia!

“Lub sijhawm uas yog Nau-ees tiasm…Lub sijhawm uas yog Lauj tiam…Neeg Leejtub yuav tshwm los” (Lukas 17, 26, 28, 30)

Qhov ntawd puas zoo li “hluav taws xob” rau koj thiab, thov Vajtswv pab koj! Koj yuav ntsib teebmeem loj thaum kev txiav txim los txog!

Tamsim no, yuav ua licas koj thiaj li khiav dim Vajtswv qhov kev txiav txim? Koj yuav tsum ua kom zoo li Lauj thiab Nau-ees!

Vajtswv hais rau Lauj kom khiav tawm hauv nroog Xaudoos, Vajtswv hais tias, “Khov kom koj thiaj ciaj sia, txhob tig saib qab…koj thiaj yuav tsis raug puas tsuaj” (Chivkeeb 19:17). Yog koj xav txais yuav kev cawmdim, koj yuav tsum ua lintawd. Khiav tawm ntawd cov neeg uas tsis muaj Vajtswv, Vajtswv hais tias, “khiav tawm ntawm cov neeg no, thiab txhob koom lawv…thiab kuv yuav txais yuav koj” (2 Kaulithaus 6:17). Khiav tawm ntawm cov neeg uas uas tsis mus pehawm Vajtswv, Khiav tawm ntawm cov neeg txhaum thiab tsis muaj Vajtswv, Qhov no yog yam Lauj uas, thiab koj los yuav tsum tau ua thiab, Khiav tawm ntawm kev txhaum, thiab cia li mus koom pawg ntseeg rau txhua lub sijhawm thaum qhov rooj tseem qheb! Cia li mus koom nrog cov phoojywg tom pawg ntseeg!

Tiamsi tseem tsis tau tag li ntawd! Koj yuav tsum ua raws li Nau-ees thiab. Vajtswv hais rau Nau-ees.

“Los rau hauv...lub nkoj” (Chivkeeb 7:1)

“Mas Vaajtswv txha has tsua Nau-e tas, kuv tub ua ib sab lawm tas kuv yuav ua kuas tuabneeg puam tsuaj taag nrho huvsw, tsua qhov tuabneeg ua tsua lub nplajteb nuav qas heev hwv lawm” (Chivkeeb 6:13)

“Los rau hauv...lub nkoj” (Chivkeeb 7:1)

Lub nkoj ntawd piv txog Tswv Yexus. Los rau ntawm Yexus. Yexus hais tias, “Los rau ntawm kuv” (Mathais 11:28). Nau-ees nrhiav txoj haukev los rau hauv – nws thiaj dim ntawm txoj kev txiav txim. Koj yuav tsum nrhiav txoj kom los - cuag tau Yexus. Nws yuav muab nws cov ntshav ua ntws saumn ntoo Kahublig los ntxuav koj tej kev txhaum. Los rau ntawm Yexus los ntawm koj tej kev ntseeg! Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, muaj txoj sia rau koj – thiab cawm koj dim los ntawm Vajtswv qhov kev chim.

Tso kev txhaum tseg, zoo li Lauj. Los rau ntawm yexus, zoo li Nau-ees. Thiab Vajtswv yuav tsa koj sawv coj koj los cuag Yexus!

Yog koj xav nrog peb thab txog qhov no, thov sawv mus lawm tom qab hauv chav tsev no. Dr. Cagan yuav los coj nej mus rau lwm qhov chaw muab lus qhia thiab thov Vajtswv pab. Dr. Chan, thov los coj peb thov Vajtswv pab rau cov neeg uas cia siab rau Yexus no! Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: 2 Petus 2:4-9.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“In Times Like These” (tug sau Ruth Caye Jones, 1902-1972).