Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
VAJLUSKUB THIAB KEV TSO VAJTSWV TSEG!

THE BIBLE AND TODAY’S APOSTASY!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Thenpaunkaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Rau hli 17, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, June 17, 2018


Thov nthuav Vajluskub mus rau 2 Timautes tshooj peb, nyob rau daim 1280 hauv phau Vajluskub Scofield Study Bible. Ua tib zoo saib thiab nthuav nej phau Vajluskub cia rau tshooj no.

Rau kuv 2 Timautes tshoo peb thiab tshoob plaub tseem ceeb rau kuv peb heev nyob rau hnub no. 2 Timautes yog phau Vajluskub kawg uas Povlauj ua tug sau, nws sau nyob rau xyoo A.D. 67, lub sijhawm no Povlauj rau Vajntxwv Nerau ntes vim yog qhov nws qhuab qhia Vajtswv txojlus, nws raug kaw nyob rau Mamertine, nyob tsis deb rau ntawm lub nroog Kaulauxiaj, kuv poj niam wb twg mus txog lub tsev loj cuj no lawm thiab. Povlauj sau phau Vajluskub no rau qhov chaw no, tom qab sau 2 Timautes tsis ntev ntawd ces nws txawm raug txiav caj daj tuag, yog li no 2 Timautes thiaj li yog phau Vajluskub uas sau qhia txog kev ua neej zoo li tug ntseeg rau lub sijhawmuas neeg tso kev ntseeg tseg – yog lub sijhawm uas cov tsis ntseeg tsis lees yuav Yexus. Tshwj xeeb rau lub sijhawm peb nyob rau tam sim no! yog tiam 20 thiab 21 centuries no, yog lub sijhawm neeg tso kev ntseeg ntau tshaj plaws, Tshoob peb nqe ib hais tias.

“Koj yuav tsum nkag siab qhov no, tiam kawg yuav yog lub sijhawm txom nyem nyuaj siab kawg” (2 Timautes 3:1).

Saib rau nqe no, nov yog lub sijhawm ua kawg txij thawm Yexus rov mus qaum ntuj, tiam sis kuv tsis ntseeg li ntawd. Dr. J. Vernon McGee hais tias, “Peb yog peb ntseeg tias peb tseem mus rau tiam kawg…tiam sis kuv ntseeg tias peb twb nyob rau lub sijhawm ‘tiam’ kawg lawm. Kuv tsis paub tias tseem yuav zoo li ca rau yav tom ntej tiam sis tsuas yog muaj qhov phem loj zuj zus lawm xwb” (McGee, Thru the Bible; note on II Timothy 3:1). Ob peb nqe tom ntej qhia rau peb pom txog lub sijhawm peb nyob sim saib ntawm nqe 2-7.

“Rau qhov neeg yuav xam pom lawv tus kheej xwb, ntshaw nyiaj txiag, khav theeb, muab hlob, saib tsis taus luag, tsis mloog niam txiv lus, tsis nco luag txiaj ntsig, tsis yuav Vajtswv, tsis hlub luag, tsis zam txim, xyav luag moo, tsis tswj lub siab, ua neeg nyaum, ntxub qhov zoo, fav xeeb rau luag, ua siab heev, tsab ua loj, nyiam kev lomzem heev dua li nyiam Vajtswv. Lawv ua txuj tuav Vajtswv txojkev ntawm lub ncauj xwb, tiamsis tsis lees yuav txojkev ntawd lub hwjchim. Cia li txav deb ntawm cov neeg ntawd. Lawv cov ntawd qee leej pheej nkag mus rau hauv luag tej tsev thiab haub cov pojniam uas lub siab ywj fab ywj fwj uas ris lub txim hnyav thiab qaug rau tej kev ntshaw phem. Cov pojniam no pheej kawm lawm tiamsis tsis nkag siab qhov tseeb.” (2 Timautes 3:2-7).

Zoo li lub sijhawm uas Kl. Olivas tawm pawg ntseeg thiab pawg ntseeg tawg ua ob peb pab, peb nyob rau tiam kawg lawm! Tig mus siab rau nqe 12 thiab 13.

“Qhov tseeb txhua tus uas xav ua lub neej uas hwm Vajtswv hauv Yexus Khetos yuav raug tsim txom, 13mas cov neeg phem thiab cov neeg txawj dag yuav phem heev zuj zus, thiab yuav dag ntxias luag thiab raug luag dag ntxias” (2 Timautes 3:12, 13).

Ua tib zoo saib.

Nqe no yog hais txog rau lub ntiajteb uas tsis ntseeg Vajtswv thiab tawm tsam Vajtswv thiab Vajluskub, thiab lub ntiajteb no tsuas muaj cov neeg phem coob zuj zus, lub ntiajteb no tsuas muaj “neeg tsis ntseeg” [Cov ntseeg ua neej] thiab raug tsim txom los ntawm txhua txoj kev [nqe 3]

Txhua yam no peb yeej pom rau niaj hnub nim no lawm, cov ntseeg ib txhia sawv los tawm tsam qhov “Txiv neej deev txiv neej, poj niam deev poj niam” tsis tag lis tej pawg ntseeg xws li cov Npav tiv los tseem muaj cov ntseeg txog li ntawd 200, 000 tug tswv cuab khiav tawm hauv pawg ntseeg rau xyoo dhau los no, ib txhia tso kev ntseeg tseg – nyob rau txoj kev ntshais, vim yog “lub sijhawm” no yeej pheem, thiab dab ua tug tswj. Cov Mubxalis sawv los tua neeg cov ntseeg, neeg haus dej haus cawv, thiab muab tug ntoo Khaublig cuam pov tseg, cov menyuam los raug qhia tias tsis pub thov Vajtswv rau hauv tsev kawm ntawv, zoo li sawvdaws yeej pom txog tej no lawm.

Peb twb yog rau tiam ntiaj teb kawg lawm, tug xibhwb nyob rau tebchaws Akiv uas yog Leonard Ravenhill hais tias, “Yog tiam ntiajteb kawg lawm!” Lub sijhawm thaum kuv los npaj Vajluskub no los kuv tseem hnov tias muaj cov neeg Mubxalis tseem tua neeg nyob rau Pavlis rau ntau qhov chaw, neeg Mubxalis twb tua 120 neeg yam tsis ntshai dab tsi kiag li, ua ntej Obama yuav los hais txog cov “ISIS uas ua phem” tsis yog dag! Obama yog tug no kav teb chaws ua tsis muaj hwjchim kiag li txwj thaum Jimmy Carter los!

Yog lub sijhawm no lawm, yog lub sijhawm neeg tso kev ntseeg tseg, peb tej pawg ntseeg los yeej muaj cov tswvcuab uas tseem tsis tau txais kev cawmdim kiag li, ib txhia xibhwb los tsis kam qhia qhov tseeb vim ntshai cov ntseeg yuav khiav tawm hauv pawg ntseeg – ntshai tias ib tsam ua rau cov neeg tsis lees yuav Yexus ntawd chim! Tsis tag li ib txhia xib hwb qhia nyob rau tsev kawm ntawv los tseem qhia hais tias Vajtswv yog cov lus dag xwb, koj paub tias lawv ua lintawd! Koj paub tias kuv hais yog lawm! Cov lus teb yog licas? Peb yuav ua licas? Xibhwb Povlauj hais nyob rau nqe 14,

“Tiamsis koj cia li ua raws li koj tau kawm paub thiab ntseeg ruaj lawm, vim koj kuj paub tias koj kawm ntawm leejtwg los” (2 Timautes 3:14).

“Ua raws li twb tau kawm los lawm” Txhob tso tseg rau kev tuaj pehawm Vajtswv txawm yuav muaj dab tsi tshwm sim los xij! “Ua raws li twb tau kawm los lawm” Dr. Lee Roberson (1909-2007) yogi b tug xibhw muaj suab npe rau cov ntseeg Npavtiv, nws yog “Three to Thrive” – “Yog yam li kuv twb qhia tau rau caum xyoo los lawm!” – “Puv ntoob rau kev pehawm – Hnub kaj sawv ntxov, hnub kaj yav tsaus ntuj thiab hnuv vav Pub tsaus ntuj” (Lee Roberson, D.D., “Three to Thrive Statement,” The Man in Cell No. 1, Sword of the Lord Publishers, 1993, back cover).

Qhov ntawd yuav kev licas? Tsis yuam kev qhov twg! Tsuas yog tuaj pehawm Vajtswv xwb tsis yog tias mus nrog phooj ywg haus dej haus dej haus cawv! Tuaj hauv pawg ntseeg tsis yog mus rau Las Vegas, los sis mus ua phem rau pem San Francisco! Tuaj pehawm Vajtswv rau hnub kaj sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj thiab hmo Vav phub tsaus ntuj! Txaw yuav muaj dab tsis los! Tsis txhob zoo li tug neeg tsis ntseeg tiam sis “yuav tsum ua raws li tau kawm los” Amees rau qhov ntawd! Mus saib rau nqe 15.

“Txij thaum yau los koj twb paub Vajtswv txojlus tseem ceeb, uas pub tau koj muaj tswvyim paub txojkev dim vim ntseeg Yexus Khetos” (2 Timautes 3:15).

Tig mus saib raws li Dr. McGee hais tseg,

Ib qhov uas yuav pab thiab cawm kom txhob tso kev ntseeg tseg yog Vajtswv Txojlus [Vajluskub] xwb. Ib qhov uas pab Vajtswv cov menyuam ces yog Vajtswv Txoj lus xwb.

Yog koj tsis nyeem Vajluskub txhua hnub, koj yuav tsis paub tias neeg tso kev ntseeg rau niaj hnub nim no zoo licas, tig mus saib rau nqe 15,

“Txij thaum yau los koj twb paub Vajtswv txojlus tseem ceeb, uas pub tau koj muaj tswvyim paub txojkev dim vim ntseeg Yexus Khetos” (2 Timautes 3:15).

Dr. McGee hais tias,

Tsis yog tias Vajluskub muab txoj [kev] cawmdim rau peb xwb…tiam sis tseem cawm peb dim ntawm lub ntiajteb phem no thiab…kuv ntseeg hais tias yuav tsum kawm Vajluskub xwb thiaj li cawm tau peb los sis [teb] tau peb tej lus tho. Pab kom peb “los txaiv yuav kev cawmdim hauv txoj kev ntseeg uas nyob hauv Tswv Yexus.” Thiab…pab kom peb ntse rau txoj kev [ua neej hauv ntiajteb uas muaj kev phem no]

Yog vim licas peb thiaj yuav tsum nyeem Vajluskub, thiab ua raws? Vim Vajluskub tsis thooj li lwm phau ntawv, mus nyeem rau nqe 16,

“Vajtswv txojlus txhua nqe yog tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj los txhua nqe yog tawm hauv: lossis: txhua nqe uas tawm hauv Vajtswv lub qhov ncauj kuj siv tau thiab siv tau qhuab qhia, qhuab ntuas, qhia tus uas txhaum rov ua zoo, thiab cob qhia ua ncaj ua ncees” (2 Timautes 3:16).

Dr. W. A. Criswell (1909-2002), nws tau hais li no tseg tias.

Yuav kom totaub raws li Povlauj lub ntsiaj lus yuav tsum txhais raws li no: “Vajluskub txhua phau, yog Vajtswv tshua pa rau, muaj nqe…raws li Vajlubkub tau hais tseg caig: yog Vajtswv tshua pa (theopneustos, Greek), los lus, cov lus yog txais los ntawm Vajtswv tug kheej. Yog lub ntsiab lust seem ceeb hauv Vajluskub yog Vajtswv ua pa cov [lus] ntawd los ntawm Vajtswv los (W. A. Criswell, Ph.D., The Criswell Study Bible, note on II Timothy 3:16).

2 Petus 1:21 hais tias “Vajtswv cov neeg rau coj los ntawm Vajntsujplig tug Dawb huv” los lus “coj” nyob ra ulus Kislis yog pherō. Txhais tias “coj mus tom ntej” Vajluskub tseem ceeb vim yog Vajntsujplig tug dawbhuv “coj” los sis kav” tug neeg uas hais Vajtswv Txoj lus, Vajtswv tug Ntsujplig ua tug coj neeg kom ua tug sau kom txhob muaj qhov yuam kev, yog li no cov lus no raws li lus Henplais thiab lus Kislis yog Vajtswv cov lus uas hais rau neeg. Dr. Henry M. Morris hais li no “‘Vajluskub txhua lo lus’ txhua ‘phau’uas muaj nyob rau hauv…tsis yog ua kev xav xwb tiam sis yog cov lus uas tau sau tiag tiag, cov lus no [raug tshoov siab] los ntawm Vajtswv…yog cov lus tseeb thiab yog phauv Vajluskub Dawb huv” (Henry M. Morris, Ph.D., The Defender’s Study Bible, note on II Timothy 3:16).

“Txhua” txhais tias “huv tib si” “hais lus” txhais tias “cov lus” “tshoov siab” txhais tias “Vajtswv ua pa” Txhua lo lus hauv Vajluskub yog Vajtswv ua tug tshoov siab, zoo thiab pab rau neeg lub neej yog cov lus qhia los ntawm cov ntseeg uas yog orthox Christianity (Dr. R. L. Hymers, Jr.).

Phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum thiab Phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum yog "theopneustos" - "Vaj ua pa" - uas yog kev tshoov siab los ntawm Vajtswv. Cov yaj saub thiab cov Thwj Tim tau sau cov lus Hebrew thiab Greek thaum lawv lub siab "txav mus los" los ntawm tus Vaj Ntsuj Plig Dawb Huv. Kev tshoov siab tsis txuas rau txhua tus neeg txhais lus, xws li KJV, tiam sis tsuas yog mus rau lo lus Henplais thiab lus Kislis uas sau cia los ntawm cov yaj saub thiab cov thwj tim. Cov Tuag Hiav Txwv Tuag qhia tias qhov kev txuag cov neeg Yixayee no tsis tshua muaj siab. Cov ntawv nyeem Greekus Receptus Greek yog kev ywj pheej ywj pheej ntawm cov lus Kislis tshiab thawj. Thaum koj qhib Phau Vaj Lug Kub Npaiv Npaum koj tab tom nyeem cov lus ua lus Hebrew thiab lus Kiv.

Vim li cas qhov teeb meem no? B. B. McKinney tau ntau xyoo ntawm tus thawj coj ntawm lub suab paj nruag ntawm Baylor University, thiab tsev kawm ntawv Southern Baptist. Twb tau, xyoo 1920, cov xibfwb qhia ntawv hauv Baylor thiab lwm cov tsev kawm ntawv Southern Baptist tau qhia tias muaj teebmeem hauv Vajluskub. Tias yog vim li cas Dr. McKinney tau sau zaj nkauj ntawd "Kuv Paub Phau Vajlugkub Yog qhov Tseeb" Dr. McKinney yog Dr. John R. Rice tus phoojywg, thiab nws ntseeg Vajtswv Txojlus. Tias yog vim li cas McKinney zaj nkauj hais tias,

Kuv paub tias Vajluskub los ntawm Vajtswv los
   Tsis hais Vajluskub Qub los sis Tshiab
Yog cov lus cawm txoj siab thiab dawb huv
   Kuv tias Vajluskub yeej tseeb.

Cov neeg ruam yuav tsis lees yuav cov lus ntawd
   Tsis hais Vajluskub qub los tsis tshiab
Tiam sis rau kuv yeej qab zib kawg nkaus heev
   Kuv paub tias Vajluskub yeej tseeb
Kuv paub, kuv paub, kuv paub tias Vajluskub yeej tseeb
   Yog cov lus uas Vajtswv ua tug hais
Kuv paub tias Vajluskub yeej muaj tseeb.
   (“I Know the Bible is True,” Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).

Kuv kawm Vajluskub los ntawm tug xibhuwb uas yog Dr. Timothy Lin, Nws yog tug paub Vajluskub zoo heev, thiab ua xibhwb qhia nyob rau lub tsev kawm Vajluskub uas yog Bob Jones University. Tom ntawd nws muas ua thawj tsav xwm nyob rau lub tsev kawm ntawv uas yog China Evangelical Seminary hauv Taipei, Taiwan, nws ua txuav los ntawm Dr. James Hudson Taylor III, uas kuv ntsib ntau zaug los lawm, kuv ib tug xibhwb thiab yog Dr. J. Verson McGee, kuv mloog nws cov lus qhuab qhia hauv xovtooj cua tau kaum xyoo, kuv paub qhov tseeb los ntawm cov xibhwb no.

Thaum kuv mus rau nram Cal State, Los Angeles, mus kuv daim bachelor, kuv thiaj tsis yuam kev rau cov xibhwb uas qhia ywj siab thiab tseem tawm tsam Vajluskub nyob rau qhov ntawd, kuv paub tias lawv yuam kev, Vajluskub thiaj li tseeb. Kuv thiaj mus kawm kuv daim Master of Divinity nyob rau lub tsev kawm Vajluskub uas yog Golden Gate Baptist Theological Seminary nyob ze rau San Francisco. Nco ntsoo hais tias cov xibhwb uas qhia ywj siab yog cov tawm tsam Vajluskub, kuv ntxub lub tsev kawm ntawv no heev, vim ua rau kuv tsis muaj kev ntseeg, kuv raug cov xibhwb uas “nyob rau txoj kev txhaum” (Efexaus 2:1) qhuab qhia – lawv yog cov xibhwb uas “totaub rau seem kev tsaus ntuj, tuag raug ntawm Vajtswv, los sis Vajtswv tsis nyob hauv lawv, vim yog lawv lub siab tsis pom kev, Efexaus 4:18.

Kuv tseem ceem cov lus lawv hais thiab kom kuv teb cov lus uas lawv txhob txwm sim kuv, tiam sis kuv yeej tsis ntseeg cov xibhwb cuav no, peb nqe Vajluskub hauv Phau Nkauj 119 pab kuv yeej tej kev sim siab no tau peb xyoo rau lub sijhawm kuv nyob rau lub tsev kawm ntawv no.

“Kuv nyiam koj txoj kevcai kawg nkaus, yog tej lus uas kuv tshawb nrhiav tas hnub tas hmo. Koj tej lus nkaw ua rau kuv txawj ntse dua kuv tej yeeb ncuab, vim koj tej lus nrog nraim kuv txhua lub sijhawm. Kuv muaj kev nkag siab ntau dua cov uas qhia kuv sawvdaws, rau qhov koj tej lus qhia yog tej uas kuv tshawb nrhiav” (Phau Nkauj 119:97-99).

Thaum kuv kawm yuav tiav ntawd mas tseem mam Ntxwnyoog ua hauj lwm rau cov xibhwb no heev, tiam sis qhov kuv tuav kho kho yog Vajluskub, muaj ib hmo kuv nyob ib leeg thaum kuv yuav mus pw kuv tau nthuav Phau Nkauj 119 cia – tso rau ntawm kuv lub phlu, kuv pom zoo nrog rau Dr. McGee thaum nws hais tias, “Ib yam uas cov neeg tso kev ntseeg tseg yog tawm tsam Vajluskub, ib qhov yuav cawm tau Vajtswv cov menyuam yog Vajluskub xwb thiab…thiaj yog qhov yuav pab tau peb…Vajluskub txhua phau yog los ntawm Vajtswv los – Yog Vajtswv ua pa, hais raws li Vajtswv xav hais, thiab hais txhua yam li Nws yuav hais. Qhov no xwb thiaj li yog qhov neeg lub siab xav tau” (McGee, ibid.; notes on II Timothy 3:14-17).

Kuv xav kom nej los ciam cov Vajluskub no cia, ntuav mus rau Pajlug 3:5-7. Nyob rau daim 673 hauv phau the Scofield Study Bible.

“Koj cia li tso siab plhuav rau Yawmsaub kawg siab kawg ntsws, koj tsis txhob vam khom koj li kev txawj ntse. Cia li lees yuav nws rau txhua txojkev uas koj mus, mas nws yuav pub koj taug txojkev ncaj. Tsis txhob xav hais tias koj txawj ntse. Cia li hwm thiab paub ntshai Yawmsaub thiab tig hlo ntawm txojkev phem” (Pajlug 3:5-7).

Cim cov Vajluskub no cia, hais mus hais los rau koj tug kheej, “Koj txoj lus ua lub teeb tsom rau kuv, thiab qhia kom kuv totaub” (Phau Nkauj 119:130). Nqe txuas ntxiv uas kuv xav kom nej los cim yog nyob rau Phau Nkauj 119:97-99. Nyob rau daim 660 hauv phau Scofield Study Bible, thov peb sawv ntsug thiab nyeem uake nrov nrov.

“Kuv nyiam koj txoj kevcai kawg nkaus, yog tej lus uas kuv tshawb nrhiav tas hnub tas hmo. Koj tej lus nkaw ua rau kuv txawj ntse dua kuv tej yeeb ncuab, vim koj tej lus nrog nraim kuv txhua lub sijhawm. Kuv muaj kev nkag siab ntau dua cov uas qhia kuv sawvdaws, rau qhov koj tej lus qhia yog tej uas kuv tshawb nrhiav” (Phau Nkauj 119:97-99).

Nej zaum tau.

Kuv yuav thov Vajtswv rau koj koj cov lus uas yog Vajtswv cov lus no yuav pab thiab cawm koj dim ntawm tug neeg tsis ntseeg thiab cov xibhwb uas qhia nyob rau tsev kawm Vajluskub uas tsis coj raws li Vajtswv txojlus. Cov lus no yuav tiv thaiv koj koj txhob mus mloog cov neeg tawm tsam Vajluskub.

Tiam lub ntiajteb phem tam sim no, muaj kev tsis zoo kev txhaum txim ntau heev, kuv thov Vajtswv kom koj yuav nyeem Vajluskub txhua hnub, koj yuav kawm nyiam nyeem, yuav pab koj kom tsis txhob ua tug neeg uas zoo li tug tsis ntseeg uas ua neej kho siab khuav hauv ntiajteb, ib tug neeg uas txhawb tau kuv yog Abraham Lincolh hais li no “Vajluskub yog pob khoom plig uas zoo tshaj plaws rau tib neeg, phau ntawv no thiaj yuav cawm tau koj lub neej thiab kev ntseeg thaum tseem ua neeg nyob thiab thiab tau koob hmoov tau tag sim neej”

Nov yog ib nqe yuav tsum tau cim, nthuav mus rau Henplais 13:17, nyob rau daim 1304 hauv phau the Scofield Study Bible, sawv ntsug thiab nyeem nrov nrov.

“Leejtwg yog cov uas Vajtswv chim rau plaub caug xyoo ntawd? Twb yog txhua tus uas ua txhaum thiab lawv tej cev tuag poob tag rau hauv tebchaws moj sab qhua los tsis yog?” (Henplais 13:17).

Nej zaum tau, cov lus no yog “muab los tswj koj lub neej” yog cov xibhwb nyob rau hauv pawg ntseeg, nyob rau hauv Teshaujlwm 20:28, xibhwb Povlauj hais rau cov xibhwb thiab cov thawj coj li no “Saib xyuas Vajtswv pawg ntseeg ua nws yuav los ntawm nws cov ntshav” yog li no xwb hwb thiab cov thawj coj hauv pawg ntseeg yog coj cov ntseeg los ntawm Vajtswv Txojlus, xibhwb tsis yog tug yuav zoo txhua yam, tiam sis kuv pom tias, peb tug xibhwb tsis yog tug zoo txhua yam, tiam sis yog tug uas hlub Vajtswv thiab ua Nws tes dej num, kuv yuav tsis yog xibhwb rau niaj hnub nim no yog kuv tawm tsam Nws.

Tseem ib nqe uas yuav tsum tau cim, nthuav mus rau Henplais 10:24, 25, nyob rau daim 1300 hauv phau the Scofield Bible. Sawv ntsug nyeem uake.

“Peb cia li ua tib zoo saib yuav ua li cas ib leeg thiaj txhawb tau ib leeg lub zog kom sib hlub thiab ua haujlwm zoo, thiab tsis txhob tseg qhov uas tuaj txoos ua ke yam li qee leej txeev tseg, tiamsis ib leeg yuav tsum txhawb ib leeg lub siab, thiab yimhuab yuav tsum ua tej no vim nej paub tias hnub uas teem cia los ze lawm.” (Henplais 10:24, 25).

Nej zaum tau, nov yog ib txoj hau kev yuav tuam koj txoj kev ntseeg kom ruaj khov, nov yog qhov kev cia siab rau ib pab neeg ua koj nrog lawv koom thov Vajtswv uake, kuv tau muaj ib paj neeg, yog tsis xam Dr. Cagan thiab cov hluas uas koom nrog peb thov Vajtswv, kuv tseem yuav qhia ntau zaug.

“Tus uas nrog nraim tus txawj ntse nws kuj yuav txawj ntse, tiamsis tus uas nrog cov neeg ruam ua phoojywg yuav raug kev liamsim” (Pajlug 13:20).

Tseem tshuav ib qhov, ua raws li Vajluskub qhia koj thiaj li yuav hloov dua siab tshiab. Vajluskub qhia tias, “Ntseeg tug Tswv Yexus Khetos thiaj li yuav dim” (Teshaujlwm 16:31). Thaum koj los ntseeg Yexus, thaum koj cia siab rau Yexus tag koj lub siab, koj thiaj yuav dim. Nws tuag saum ntoo khaub lig theej koj tej kev txhaum, Nws cov Ntshav tawm ntawm Nws cov kev txhab los, cov Ntshav ntawm ntxuav tau koj tej kev txhaum, los cia siab rau Yexus thiaj li yuav txais kev cawmdim mus tag ib txhi, Vajluskub hais li ntawd – thiab Vajluskub yeej tsis dag, vim yog Vajtswg cov lus cawm txoj sia!

Koj yog tug uas kuv cia siab rau
Koj yog tug uas kuv ntsib
Thaum kuv yuav kuv tau los ntsib koj
Koj yog tug coj thiab qhia kuv

Ntiajteb no muab tsis tau dab tsi rau kuv,
Txhua yam hauv ntiajte tsuas xuas nyiaj yuav
Tsuag qhia kom kuv ua neej
Thiab yuav tuag licas xwb!

Tswv Yexus qhia Nws tug kheej rau peb paub nyob rau hauv phau ntawv uas Dawb huv! Amees.


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Noah Song:
“I Know the Bible is True” (Dr. B. B. McKinney, 1886-1952).