Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
PAWG NTSEEG UAS LOJ HLOB

AN EXPLODING CHURCH!
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Bavtiv nyob hauv lub nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav sawv ntxov hnub tim 9 hlub cuab hli ntuj xyoo 2012
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Morning, September 9, 2012

“Cev Yexus hais rau nws cov thwjtim haistias, cov nplej uas zoo hlais lawm muaj ntau, tiam sis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tus tswv teb kom nws txib dua ib cov neeg mus pab hlais cov nplej” (Mathais 9:37, 38).


Ntau tug xibhwb uas qhia Vajtswv txoj lub yeej xav haistias Tswv Yexus ua tug qhia rau lawv, nyob rau cov nqe Valuskub ntawm no, qhia kom yuav tsum thov Vajtswv pab kom txhua tug tswvcuab yuav tsum tawm mus coj lwm tug los ntseeg. Qhov hais los no yeej tsis yuamkev, tiam sis yog qhov coj muss iv, tsis yog qhov haistias txhai tau licas tiag tiag. Peb yeej ntseeg haistias qhov coj mus siv yeej siv tau rau kev thov Vajtswv kom cov ntseeg Vajtswv tawm mus tshajtawm. Tiamsis tseem tsis yog lub ntsiab lus tiag tiag uas Tswv Yexus qhia rau nws cov thwjtim.

Tswv Yexus tau qhia rau cov thwjtim kom thov Vajtswv pab xa ib cov neeg tshiab mus coj neeg los cuag Nws, lub lub sijhawm ntawd thiab tamsim ntawm, uantej lawv yuav tsum kawm thaib xyaum, thiab uantej yuav coj neeg los txais kev cawmdim! Qhov tseemceeb tshaj yog lub sijhawm Tswv Yexus hais ntawd tseem tsis tau muaj ib tug twg yog cov ntseeg! Txawm Tswv Yexus cov thwjtim kiag los twb tsis tau xyaum thiab tej zaum tej tug twb tsis hloo dua siab tshiab. Dr. McGee thiaj li hais li no tias txhua tug thwjtim ntawd tsis tau yug duatshiab txog thaum Tswv Yexus sauv hauv qhov tuag rov qab los. Qhov no thiaj qhia tau hais tias Yudas yuav tsis raug cawm kom dim. Thomas los yeej tsis ntseeg Tswv Yexus cov lus, vim nws yeej tsis ntseeg haistias Yexus yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los. Petus tsis lees paub Tswv Yexus, Tswv Yexus tau cem nws txog qhov uas Petus yog ib tug ua siab tawv heev. Cov neeg no los kuj raug xa mus tshajtawm xws li nyob rau ntawm Mathais tshooj 10 thiab tshooj tom ntej mus. Tswv Yexus tseem tau hais kom lawv thov Vajtswv pab xa cov neeg tshiab mus coj neeg los cuag Nws!

Tamsim no qhov nov txhais tau licas rau peb? Yog vim licas, txhais tau hais tias peb yuav tsum xa cov neeg tshiab hauv tawm hauv pawg ntseeg mus coj neeg los cuag Vajtswv! Tseem txhais tau licas thiab? Peb cias los muaj qhov no saib dua “tshiab” saib Tswv Yexus xav kom peb ua dabtsi rau niaj hnub nim no, nyob rau hauv peb pawg ntseeg. Yog koj tuaj thawj zaug rau lub sijhawm tagkis no, peb tabtom thov Vajtswv pab rau koj kom koj yuav nrog peb mus coj neeg los cuag Vajtswv, coj cov ua ploj lawm los mloog Vajtswv txoj lus nyob rau hauv pawg ntseeg. Vajtswv txoj lus tau hais li no,

“Cev Yexus hais rau nws cov thwjtim haistias, cov nplej uas zoo hlais lawm muaj ntau, tiam sis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tus tswv teb kom nws txib dua ib cov neeg mus pab hlais cov nplej” (Mathais 9:37, 38).

Peb tabtom hais rau koj tib yam nkaus li thiab. Peb tabtom thov Vajtswv rau koj kom koj los pab peb coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg, kom cov neeg no tau txais kev cawmdim.

I. Ib, Tswv Yexus tau hu nws cov thwjtim coj neeg los cuag Vajtswv tamsim ntawd.

Thov nthuav Vajluskub mus rau Mathais 4:18-20. Thov sawv ntsug thiab nyeem nqe no uake nrov nrov.

“Thaum Yexus tabtom taug ntug dej hiavtxwv Kalilais, nws pom ob kwvtij uas yog, Ximoos thiab nws tug kws Adales, nkawd tabtam muab vas ntaus ntses hauv hiavtxwv. Nws hais rau nkawd tias, Nws cias raws kuv qab mus, kuv yuav tsa neb mus nrhiav neeg li nrhiav ntses. Kawm txawm tso plhuav lub vas tseg thiab nrog Yexus mus.” (Mathais 4:18-20).

Novyog thawj yam ua Tswv Yexus tau hais rau cov txiv neej no hais tias, “Raws kuv qab, thiab kuv yuav tsa neb mus nrhiav neeg li nrhiav ntses” (Mathais 4:19). Zaj nkauj no nyob rau nqe tshooj tau qhia meej meej tias,

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.
   (“I Will Make You Fishers of Men” by Harry D. Clarke, 1888-1957).

Nej zaum tau.

Tswv Yexus tsis tau coj lawv tuaj rau hauv thiab siv sijhawm tsheej xyoo los cob qhia lawv uantej nws mam xa lawv tawm mus coj lwm tug, zoo li mus ntes ntses. Nws tsis tau tej lawv txhua lo lus nug thiab qhia kom lawv paub txog Vajluskub thiab qhov qhia tias lawv yog ib ntseeg tiag tiag, thiab qhov txog cov ntseeg li keebkwm. Nws tsis tau coj lawv tuaj kawm hnub kaj uantej yuav xa lawv tawm mus coj neeg tuaj rau hauv. Nws yeej tsis tau qhia kom lawv yuav tsum xyaum txhais Vajluskub. Tsis tau ua lintawd! Nws cia li xa lawv tawm mus coj lwm tug tuaj rau hauv, mus nrhiav lwm tus tuaj rau hauv! Thawj yam Nws hais rau lawv yog “Raws kuv qab, thiab kuv yuav tsa neb mus nrhiav neeg li nrhiav ntses.”

Kuv tsis paub yuav hais lwm yam rau nej lawm kom zoo tshaj no. Kuv xav tias qhov zoo tshaj yog peb cia li raws Yexus tug qauv. Kuv xav tias peb yuav tsum hais rau nej tias, cia li ua tamsim no, nov yog thawj yam koj yuavtsum ua thaum koj tuaj thawj zaug rau hauv pawg ntseeg, nov yog qhov Tswv Yexus xav kom koj ua. Tswv Yexus xav kom koj mus coj lwm tug tuaj rau hauv. Tswv Yexus xav kom koj mus coj neeg, coj lawv tuaj rau hauv, rau lub sijhawm no, tamsim no – tej zaum twb yog hmo no ntag! Tawm mus coj neeg nrog koj tuaj rau hauv! Sawv ntsug rov huv zaj nkauj no dua!

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.

Yeej yog lawm, Tswv Yexus yeej hais rau Nws thawj pab thwjtim lintawd, tamsim no, thaum pib, mus nrhiav neeg li nthiav ntses – mus ua tes dej num sau qoob sau loo – yog coj neeg tuaj rau lub sijhawm no – tamsim no! Amees thiab Amees!

II. Ob, Tswv Yexus tau xa lwm tug neeg tshiab mus coj neeg los cuag
Vajtswv rau tamsim no.

Peb pom nyob rau hauv Yauhas tshoob ib. Yauhas ob tus thwjtim tau raws Tswv Yexus qab. Ib tug ntawno yog Petus tug kws uas hu ua Adasles. Adasles txawm tawm mus hais rau Petus tam sim ntawd, “Peb tau ntsib tug Mexiyas lawm…thiab nws txawm coj Petus los cuag Yexus” (Yauhas 1:41, 42). Hnub tom qab Tswv Yexus tau hais rau Filis, “cia li raws kuv qab” (Yauhas 1:43). Filis txawm mus coj Nathasnaees thiab hais rau nws tias lawv pom tug Mexiyas lawm. Nathasnaees xav tsis ntseeg tias yog qhov tseeb. “Filis hais rau nws, koj cia li tuaj saib maj” (Yauhas 1:46). Filis txawm coj Nathasnaees los rau Yexus, nws thiab li ua Tswv Yexus tug thwjtim rau lub tamsim ntawd.

Adasles coj Petus los cuag Tswv Yexus tamsim ntawd. Filis coj Nathanaees los cuag Tswv Yexus tamsim ntawd. Cov los ua thwjtim tshiab tshiab no taum mus coj neeg los cuag Vatjswv rau lub sijhawm tamsimm ntawd! Lawv tsis tos txog hnub uas lawv kawm txau txaus tso mam mus coj neeg los cuag Vajtswv. Lawv txawm tawm mus tamsim ntawd thiab coj neeg los cuag Tswv Yexus, yam tsis cia lub sijhawm hlaus li! Lawv hais li no xwb, “Tuaj saib maj.”

John R. Rice tau qhia rau peb paub txog Yauhas tshoob plaub li no.

      Nyob rau [Yauhas] tshooj 4, peb kawm tau hais tias thaum tug pojniam Xamali paub tau tias Yexus yog tug Mexiyas, nws txawm tso plhuav nws lub khob dej tseg khiav mus qhia rau cov neeg uas nyob rau tom nroog, “Tuaj siab tug Txivneej no, qhia tau txhua yam ua kuv tau ua los: puas yog Yexus Khetos?” [Yauhas 4:29]. Muaj tej tug tau txais kev cawmdim vim tug poj niam no cov lus povthawj, thaum lawv tau tuaj pom thiab txhais yuav kev cawmdim. Yeej yog lintawd, cov ntseeg tshiab los mus coj tau neeg los cuag Vajtswv tau (John R. Rice, D.D., The Son of God: A Verse-by-Verse Commentary on the Gospel According to John, Sword of the Lord Publishers, 1976, p. 40).

Dr. Rice tau hais ntxiv tias, “qhov tseemceeb ntawm coj neeg los cuag Vajtswv yog raws li qab mus. Qhov koj mus qhia lawv yog qhov tseemceeb dua qhov ua koj siv sijhawm txhais Vajluskub rau lawv mloog, yog koj qhia rau lawv paub tias tug ntawd yog Tug Cawmseej uas cawm cov neeg txhaum thiab lawv los ntseeg Nws. Ib yam li Adasles coj Petus los cuag Yexus” (tib phau ntawv). Tug poj niam tom pasdej coj tau ntau tug neeg Xamalis tuaj cuag Yexus – rau lub sijhawm tamsim ntawd. Nws tau los ua tug coj neeg los cuag Vajtswv los ntawm qhov ua nws tug kheej ciasiab rau Tswv Yexus!

“Cov neeg Xamalis uas nyob hauv lub nroog ntawd muaj ntau leej ntseeg Yexus, rau qhov tug poj niam ntawd hais rau lawv haistias, Nws qhia txhua yam uas kuv ua tas los lawm hauv tibsi rau kuv mloog. Yog lintawd thaum cov neeg Xamalis tuaj cuag Yexus, lawm cheem kom Yexus nrog lawv nyob, ces Yexus txawm mus nyob hauv lub nroog ntawd tau ob hnub. Muaj ntau leej los ntseeg Yexus ntxiv, rau qhov lawv hnov Yexus tej lus qhia” (Yauhas 4:39-41).

Tswv Yexus tau mus rau nram ntug pagdej Kalilais. Nws mus pom tug txiv neej uas dhau dab. Tswv Yexus tau ntiab dab tawm ntawm nws mus, tug txiv neej ntawd txawm zoo rov li qub lawm. Tug txiv neeg xav raws Yexus qab, tiamsis Tswv Yexus hais rau nws tias.

“Koj cia li rov qab mus tsev thiab qhia tej uas Vajtswv pab koj lawm rau sawvdaws mloog. Tug txiv neeg ntawd txawm mus thoob plaws lub nroog, thiab qhia tej uas Yexus pab nws lawm rau sawvdaws mloog” (Lukas 8:39).

Tug txiv neeg tau mus coj neeg los cuag Vajtswv, qhia rau lwm tug paub txog qhov ua Tswv Yexus cawm nws!

Thaum Tswv Yexus mus rau nram Yeluxalees, nws tau mus ntsib kaum tug txivneej mov ruas. Lawv qw hais tias, “Yexus, Xibhwb, thov hlub peb thiab” (Lukas 17:13). Tswv Yexus hais kom lawv cia li mus hais rau cov povthawj tom Vajtswv lub tuam tsev paub txog qhov Nws kho lawv ntawd, “Thaum lawv tabtom mus, lawv tej ruas txawm zoo lawm” (Lukas 17:14). Muaj ib leeg xwb thiaj rov los ua Tswv Yexus tsaug. Tiamsis txhua tug puas leej rau xa mus qhia txog Vajtswv lub hwjchim rau cov povthawj. Nyob rau xyoo ntawd, peb paub tau hais tias “…muaj ntau tug uas yog cov povthawj tau los ntseeg Tswv Yexus” (Teshaujlwm 5:7). Cov pov thawj no tau hloov dua siab tshiab, tej zaum tej tug ntawd yog cov uas hnov cov neeg mob ruas uas raug Yexus kho mus qhia kom lawv paub txog Yexus ntag. Cov neeg mob ruas ntawm txawm yog cov mus coj neeg los cuag Vajtswv thaum Yexus kho lawv zoo lawm! Thaum lub caij Peetekos, tau muaj neeg txog peb txhiab tug neeg los ntseeg Vajtswv vim lawv hnov Petus cov lus qhuab qhia. Peb tseem paub tau hais tias cov neeg no tau los “qhuas Vajtswv, thiab kom nrog rau lwm tug ntseeg, muaj neeg los rau hauv pawg ntseeg coob zujzus” (Teshaujlwm 2:47). Dr. John R. Rice tau hais tias, “Saum txhiab tug ntseeg pom cov neeg los ntseeg Vajtswv nyob rau txhua txhua hnub! Kev coj neeg tug ntsujplig los cuag Vajtswv tsis yog tias tseemceeb xwb: tseem yog lub homphiaj loj thiab yog qhov kawg ntawm pawg ntseeg Yeluxalees hauv Vajluskub tshiab!” (John R. Rice, D.D., Filled With the Spirit: A Verse-by-Verse Commentary on the Acts of the Apostles, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, page 104).

Thaum cov neeg tuaj rau pawg ntseeg hauv Yeluxalees thiab tau txais kev cawmdim, lawv txawm mus tshajtawm rau tej phoojywg, kwvtij thiab coj tuaj rau hauv, “Vajtswv txhab neeg rau hauv koj tau txais kev cawmdim” (Teshaujlwm 2:47).

Xibhwb Povlauj tuaj rau nram nroog Thexalaunikes rau xyoo 53 A.D.. Peb kuj pom tau tias txawm muaj neeg nyob lub nroog ntawd los ntseeg Yexus, muaj cov neeg Kilis tau los txais kev cawmdim (Teshaujlwm 17:4). Povlauj tau muab cov neeg no los koom uake ua ib pawg ntseeg. Ib xyoo dhau mus. Yog xyoo 54 A.D.. Xibhwb Povlauj mus rau tom nroog Kaulithaus. Nws tau sau ntawv rov los rau cov ntseeg uas nyob hauv Thexalaunike, raws li peb paub yog “Ib Thexalaunike” uas yog ib phau Vajluskub tshiab. Cov neeg ntseeg no puas leej los ntseeg tau ib xyoo nkaus xwb. Xibhwb Povlauj haistias,

“Rau qhov nej cov ntseeg uas nyob hauv lub nroog Thexalaunikes no, nej twb mus qhia Vajtswv txoj lus thoob plaws txhua qhov lawm, tsis yog qhia hauv lub xeev Makedaunias thiab lub xeev Akhayas xwb, tiamsis tej neeg uas nyob rau txhau qhov chaw puas leej hnov moo haistias nej twb ntseeg Vajtswv lawm” (1 Thexalaunikes 1:8).

Cov neeg uas nyob rau pawg ntseeg tshiab ntawd tau mus tshajtawm nyob rau lub nroog Makedaunia xeev Akhayas. Lawv coj tau pua tug neeg los cuag Vajtswv, txawm cov neeg mus tshajtawm ntawd puas leej yog cov ntseeg tshiab xwb.

Nov yog ib qhov yoojyim uas lauv tau siv rau txoj kev tshajtawm. Lawv tsuas qhia rau lawv tej phoojywg, thiab lawv tej kwvtij, “Tuaj saib maj.” Lawv tau coj neeg tuaj pehawm Vajtswv. Nov yog ib txoj haukev tshajtawm siv nyob rau Suav teb. Nov yog qhov lawv siv tshajtawm rau cov neeg Muslim, thiab cov neeg no tau los ntseeg Yexus. Siv tau rau qhov ntawd, kuj yuav siv tau rau ntawm no thiab. Mus thiab qhia rau lwm tug, “Tuaj saib maj.” Yog ib qhov yoojyim thiab siv tau zoo heev!

Nov yog ib txoj haukev tshajtawm uas cov ntseeg siv nyob rau hauv Vajluskub tshiab. Peb nyeem tau zaug txog cov neeg uas tau los cuag Vajtswv thiab tawm mus tshajtawm Txoj Moo Zoo, coj lawv tej kwvtij phoojywg tuaj hauv pawg ntseeg! Txhua pawg ntseeg tau loj hlob zujzus! Thov Vajtswv hais rau koj lub siab! Thov kom txhua tug uas tuaj rau peb pawg ntseeg coj koj tej phoojywg, tsev neeg tuaj mloog Vajtswv txoj lus thiab tuaj nrog peb no hmo uake! Tuaj koom nrog peb ua kom pawg ntseeg no loj hlob rau lwm tug paub! “nrhiav neeg li nrhiav ntses.” Sawv ntsug thiab hu nkauj uake!

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.

Tawm mus coj neeg nrog koj tuaj rau hauv pawg ntseeg! Peb npaj su thiab hmo rau lawv noj! Peb tau npaj kom muaj kevcai nco txog hnub yug rau lawv! Peb npaj tau tej yam lom zem nyob rau hauv pawg ntseeg yam tsis muaj qhovtwg ua tau nyob hauv lub nroog Los Angeles! Pawg ntseeg no yog ib pawg mua kev kajsiab tshajplaws nyob rau lub nroog Los Angeles. Lwm zaug koj rov qab tuaj nco ntsoov coj lwm tug nrog koj tuag thiab! Tsis muaj ib yam yuav nyuaj kiag li. Tsuas hais rau lawv tias, “Nrog kuv mus saib pawg ntseeg. Muaj kev kajsiab nyob rau hauv. Koj puas nrog kuv mus pehawm Vajtswv rau hnub pehawm Vajtswv thiab?” Hai li no xwb! Yoojyim! Rov tuaj lwm zaug coj lwm tug nrog koj tuaj thiab! Nej zaum tau.

Nov yog thawjyam uas Yexus qhia rau nws cov thwjtim, thiab yog thawjyam peb xav qhia rau koj. Tagkis no Tswv Yexus hais rau koj tias,

“Raws kuv qab, kuv yuav tsa nej nrhiav neeg li nrhiav ntses”
       (Mathais 4:19).

Nej tej tug tuaj zaum no yog zaum ib. Tswv Yexus hais rau koj tias, “Raws kuv qab, kuv yuav ua kom koj mus ntes neeg.” Tagkis no, yog lwm tug ua tug coj koj tuaj, thawj yam Yexus xav kom koj ua yog mus “ntes neeg.” Mus coj lwm tug tuaj pehawm Vajtswv rau lub limtiam tom ntej no! Yoojyim heev! Cia li ua! Hu nqe tshooj uake.

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.

Ob peb lub limtiam dhau lo no muaj ib tug ntxhais tau tuaj rau hauv pawg ntseeg. Nws tau hloov mus ua ib tug “ntes neeg.” Nws twb coj tau peb tug ntxhais nrog nws tuaj rau hauv pawg ntseeg lawm! Koj los ua tau tib yam nkaus li thiab! Mus coj lwm tug tuaj nrog koj pehawm Vajtswv! Cia li ua! Cia li ua! Coj lwm tug nrog koj tuaj! Peb yuav noj su thiab hmo uake. Peb yuav saib yeebyajkiab uake. Peb yuav ua kevcai nco txog hnub yug. Peb yuav uasi kom lom zem tshaj cov liabkaubpuab! Qhov no yog ib qhov uas kuv niam pheej hais tias, “Peb yuav uasi kom lom zem tshaj cov liabkaubpuab!” Mus coj lwm tug tuaj koom peb ua kevcai nco txog hnub yug uake hau pawg ntseeg! Cov lawv tuaj rau hauv! Hu nqe tshooj uake!

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.

Muaj peg tsawg tug yuav hais li no tias, “Kuv yuav li ntawd! Kuv yuav coj lwm tug nrog kuv tuaj rau hauv pawg ntseeg tuaj mloog Vajtswv txoj lus thiab koom kev los zem nrog rau peb!” Thov koj tsa tes. Dr. Chan yuav los thov Vajtswv pab rau kom koj muaj peevxwm ua tau (Thov Vajtswv).

Yog koj yog ib ntseeg tuaj rau ntawm no tseem tsis tau yug dua tshiab ua tib zoo mloog. Tswv Yexus tau nqe saum qau ntuj los rau ntiajteb tuag saum tug ntoo khaublig theej koj tej kev txhaum. Laawv muab nws lub cev cov must so rau tom qhov ntxa, muaj kaw zoo heev, thiab cia tub ceevxwm zov rawv. Peb hnub tom qab, Tswv Yexus lub cev tau sawv hauv qhov tuag rov qab los. Nws tau koom nrog nws cov thwjtim nyob uake tau plaub caug hnub. Lawv tau xuas nws lub qhov nqai thiab pom tias nws tsis yog dab.

Thaum kawg nws nce rov mus qaum ntuj, nyob rau ntawm leejtxiv sab tes xis. thaum koj tso kev txhaum tseg tig los cuag nws, ntseeg cia siab rau nws lawm. Nws cov ntshav yuav ntxuas koj tej kev txhaum huv tib si, nws yuav muab txoj sia ntev dhawv mu sib txhi rau koj. Peb thov Vajtswv pab kom koj los cuag Tswv Yexus thiab cia siab rau nws thiab txais kev cawmdim sai sai no. Koj yuav dabtsi los xij nco ntsoov rov tuaj pebhawm Vajtswv rau lub limtiam tomntej no! cia li tawm mus coj neeg tuaj rau hauv pawg ntseeg rau lub limtiam tom ntej no! cia li mus cia li ua!

Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Mus nrhiav neeg, mus nrhiav neeg,
Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
   Yog koj raws kuv qab los;
Yog koj raws kuv qab, yog koj raws kuv qab;
   Kuv yuav tsa koj mus nrhiav neeg li nrhiav ntses,
Yog koj raws kuv qab los.

Au, Vajtswv, thov pab kom lawv ua kom tau! Amees.

(XAUS ZAJ QHUAB QHIA NO)
Koj mus nyeem Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia nyob hauv Internet
tom www.realconversion.com. Qhib no “Hmong Lus Qhuab Qhia.”

You may email Dr. Hymers at rlhymersjr@sbcglobal.net, (Click Here) – or you may
write to him at P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Or phone him at (818)352-0452.


TXHEEJTXHEEM

PAWG NTSEEG UAS LOJ HLOB

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Cev Yexus hais rau nws cov thwjtim haistias, cov nplej uas zoo hlais lawm muaj ntau, tiam sis cov neeg uas hlais muaj tsawg. Nej cia li thov tus tswv teb kom nws txib dua ib cov neeg mus pab hlais cov nplej” (Mathais 9:37, 38).

I.   Ib, Tswv Yexus tau hu nws cov thwjtim coj neeg los cuag Vajtswv
tamsim ntawd, Mathais 4:18-20.

II.  Ob, Tswv Yexus tau xa lwm tug neeg tshiab mus coj neeg los cuag
Vajtswv rau tamsim no, Yauhas 1:41, 42, 43, 46; 4:29, 39-41;
Lukas 8:39; 17:13, 14; Teshaujlwm 6:7; 2:47; 17:4;
I Thexalaunikes 1:8.