Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
TUG YAJ UAS TSIS QUAJ IB SUAB LI

(QHIA ZAUM 8 NYOB HAUV YAXAYAS 53)
THE SILENCE OF THE LAMB
(SERMON NUMBER 8 ON ISAIAH 53)
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv nroog Los Angeles
Vajtswv Hnub yav lig lub peb hlis 24, 2013
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 24, 2013

“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg, tiamsis nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li. Nws zoo ib yam li tug yaj ua luag cab mus tua, thiab zoo ib yam li uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb tsis quaj ib suab li” (Yaxayas 53:7).


Nco txog cov lus uas hais txog cov ntseeg uas yeem tuag rau txoj kev ntseeg. Coj peb lub siab kom los nco txog lawv cov lus uas tau hais tseg. Paulikham yog ib tug xibhwb uas muaj suab npe rau lub lub sijhawm ib puas xyoo tom qam Yexus rov mus saum ntuj. Lus English hu hais tias Paulikham, Lus Latin hais tias Paulikhaphab. Paulikham yog Yauhas uas yog Yexus tug thwjtim ib tug tub kawm ntawv. Nws tau mus nyob rau ntawm lub rooj txiav txim, lawv hais rau nws tias, “Koj twb laus lawm. Tsis ntximnyho koj yuav los tuag zoo li no…Koj cia cog lus kuv tias tsis yuav Yexus kuv yuav tso koj dim. Cov lus uas vajntxwv Xixaj hais li ntawd phem tshaj? Koj cia cog lus rau Xixaj cev yuav tso koj dim. Qhov ntawd yog tsis lees yuav Yexus xwb ces koj dim.”

Paulikhahab teb hais tias, “Yimcaum-rau xyoo uas kuv los [Yexus] tes dej num, tsis muaj ib zaug twg ua Nws yuav ua yuamkev rau kuv. Yog lintawd kuv yuav thuam tsis tau kuv tug Vajntxwv ua tau cawm kuv kiag li?” Tug txiavtxim hais tias, “Kuv yuav muab koj cuam rau hluavtaws.” Pualikhaphab teb hais tias, “cov hluavtaws ua nej muab hlawv kuv kub thiab tuag mus, tiam sis cov hluavtaws ua rau txim rau tug neeg [tsis]? ntseeg Vajtswv yuav kub mus tag ib txhi Yog lintawd nej tseem tos dabtsi? Los cia li los ua raws li nej lub siab nyiam.”

Yog lintawd tug txiavtxim ntawd thiaj li muab nws xav mus rau khi rau cov neeg coob coob saib, thiab hais nrov nrov tias, “Paulikham lees hais tias nws yog ib tug ntseeg Vajtswv!” “Cia li muab nws hlawv thaum tseem ciaj ciaj!” Cov neeg nqw hais tias, hluavtaws twb npaj tiav lawm. Yog lintawd thiaj muaj ib tug tubrog los muaj nws ntsia thiab khi cia. Paulikham hais twjywm hais tias, “Cia li tso kuv nyob kuv, Tug Vajtswv uas cawmkuv ntawm yeej tsis coj kom kuv khiav ntawm no li, tsis tag xa neeg los zov kuv li.”

Paulikham tau tsa suab thov Vajtswv, qhuas Vajtswv nws tuag yam tseemceeb tshajplaws.” Hluavtaws tau kub nws. Tiamsis ua ntej uaS nws tseem tsis tau raug hluavtaws kub, muab ib tug tubrog tau xuas hmuv kaug nws lub cev. Qhov no thiaj ua rau Paulikham tuag, tug xibhwb nyob rau pawg ntseeg Xaminas uas yog Yauhas tug tub kawm ntawv (saib rau James C. Hefley, Heroes of the Faith, Moody Press, 1963, pp. 12-14).

Spurgeon hais rau “Jane Bouchier, yog ib ntseeg nyob rau hauv Npavtiv uas tau yeem tuag rau txoj kev ntseeg…thawm nws raug coj los rau cov rau Cranmer thiab Ridley,” ob tug yog ob tug thawjcoj nyob rau pawg ntseeg hauv tebchaw England, yog ob tug uas hais kom muab tug poj niam no pov rau hauv hluavtaws, hais rau tug poj niam ntawd tias, hlawv thiaj yoojyim tuag. Tug pojniam no txawm hais rau lawv tias, “Kuv yog Tswv Yexus ib tug qhev tiag tiag zoo nej thiab; thiab yog nej muaj nej tug muam no tua kom tuag, cov ntsoov [ceevfaj] Vajtswv yuav cia cov hma uas nyob rau tebchaw Loos tuaj ua rau kom nej txomnyem thiab! (saib rau C. H. Spurgeon, “All-Sufficiency Magnified,” The New Park Street Pulpit, volume VI, pp. 481-482).

Txawm yog nyias nyob nyias ib lub sijhawm los, Paulikham thiab Jane Bouchier qhia tseeb tias kev ntseeg yog qhov tseemceeb txawm ob tug yuav raug muab hluavtaws hlawv. Zoo lintawd Yexus yeej tsis nti tsis hais dabtsi hlo thaum lawm nplawm nws thiab ua rau kom nws tuag! Nws tau hais rau cov povthawj thiab hais rau nom Tswv Loos tug thawjcoj uas yog Pilaj. Tiamsis nws twb yuav tuag uantej yuav raug ntsia rau saum ntoo Khaublig, Yaxayas cov lus tau qhia tseg tias, nws yeej tsis hais dabtsi hlo li!

“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg, tiamsis nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li. Nws zoo ib yam li tug yaj ua luag cab mus tua, thiab zoo ib yam li uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb tsis quaj ib suab li” (Yaxayas 53:7).

Thaum Nws raug nplawm los yeej tsis hais ib lo lus li! Thaum lawv muab Nws ntsia rau ntawm ntoo Khaublig los yeej tsis hais dabtsi hlo li! Peb los saib cov ntsiab lus no kom tob tob los ntawm peb lo lus nug no thiab teb cov lus nug no.

I. Ib, tug txivneej hu ua Yexus yog leejtwg?

Nws yog tug uas Yaxayas tau hais tseg cia, yog li no,

“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg, tiamsis nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li…” (Yaxayas 53:7).

Vajtswv Txojlus hais tias Nws yog tug Vajtswv uas muaj hwjchim, nws yog tug thij ob ntawm Vajtswv Vajleejtxiv Vajleejtub thiab Vajntsujplig, Yog Vajtswv yug los ua neeg! Zoo peb cov kev ntseeg hais tias “Yog Vajtswv tug muaj hwjchim.” Peb tsis xav hais tias Yexus yog ib tug uas cev Vajtswv lus xwb! Nws tsis tau qhia kom peb totaub lintawd, Nws hais tias,

“Leej Txiv thiab kuv yog tib tug” (Yauhas 10:30).

Nws tseem hais ntxiv tias,

“Kuv yog txojkev sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab yog txojsia. Tus uas ntseeg kuv, txawm yog nws tuag lawm los nws yeej yuav muaj txojsia” (Yauhas 11:25).

Txawm yog muaj lwm tug hais tias tej no yog ntsujplig phem, yog yam ruam thiab tsis muaj qabhau! Tiamsis Yexus hais tseeb tias Nws thiab Vajtswv Vajleejtxiv yog tib leeg xwb, thiab nws hais tias, Kuv yog tug sawv hauv qhov tuag rov qab los thiab muaj txojsia,” thiab cov lus no, peb tsis txhob xav mus rau lawm yam ntxiv lawm!

Txawm yog muaj ntau yam kuv tsis pom zoo nrog C. S. Lewis, ib yam ntawd yog cov ntsiab lus tseemceeb uas hais txog Yexus? C. S. Lewis hais tias,

Kuv nyob rau ntawm no tawm tsam cov neeg uas hais ruam hais txog Yexus: “Kuv yeej ntseeg hais tias Yexus yog ib tug uas cev Vajtswv lus uas tseemceeb, tiamsis kuv tsis lees yuav qhov hais tias Yexus hais tias nws yog Vajtswv.” Nov yogi b yam ua peb yuav tsum txhob hais. Ib tug neeg uas yog tibneeg uas yog Yexus tsis yog ib tug uas cev Vajtswv Txojlus thiab tseebceeb. Nw yog tug neeg ruam – Nws cov lus tsis tseemceeb – los sis nws yog Dabntxwnyoog nyob tuab tuag teb. Koj yuav tsum xaiv koj qhov. Xwsli hais tias tug txiv neej no tau yog los sis yog, Vajtswv Leejtub: Lossis yog tug neeg ruam ua tej yam phem. Koj puaj peevxwm haistias nws yog tug neeg ruam, koj muaj peevxwm yuav tso lossis tua Nws zoo li tug neeg phem; los sis koj yuav txhocaug rau ntawm nws xubntiag lees tias nws yog Vajtswv tiam peb tsis txhob hais tej yam tsis muaj tseeb txog Nws los ntawm qhov uas nws yog ib tug cev Vajtswv txojlus. Nws tsis tau hais kom xav txog lwm yam, nws tsis xav ua lintawd (C. S. Lewis, Ph.D., Mere Christianity, Harper Collins, 2001, p. 52).

“Koj yuav tso Nws los sis muab Nws tua povtseg; los sis yuav los txogcaug rau ntawm Nws xubntiag hu Nws hais tias Vajtswv…nyob rau ntawm koj xaiv,” Tswv Yexus hais tias,

“Kuv yog txojkev, yog qhov tseeb thiab yog txojsia; tsis muaj leejtwg nus cuag tau Leej Txiv, tsuas yog nws ntawm kuv mus xwb thiaj tau”
       (Yauhas 14:6).

Koj paub lawm! Koj txhob muab Yexus coj mus xyaw nrog rau kevcai hujsam, los sis lwm yam kev ntseeg vim yog Yexus “tsis tau hais kom peb yuav tsum ua lintawd.” Tswv Yexus tsis tau hais tias tseem tshuav lwm txog haukev thiab. Nws hais tias, “Tsis muaj tug neeg twg yuav los rau ntawm Vajtswv tau, tsuas yog los ntawm kuv.” Zoo C. S. Lewis hais tias, “Koj yuav tso Nws, thiab tua Nws…los sis koj yuav los txhogcaug rau ntawm Nws xubntiag thiab hu hais tias Nws yog Vajtswv…koj yuav tsum xaiv.” Yuav tsum xaiv yuav ib yam. Tsis muaj leejtwg yuav xaiv tau ob yam! Txawm lawv yuav rov dag tug kheej, qhov tseeb yeej tseem yog qhov tseeb. “Nws tsis tau kom peb yuav mus xaiv lwm txoj kev.”

II. Ob, yog vim licas Yexus tsis tiv thaiv tug kheej thaum lawv nplawm thiab tua Nws?

Yog vim licas thiaj zoo lintawd,

“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg, tiamsis nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li. Nws zoo ib yam li tug yaj ua luag cab mus tua, thiab zoo ib yam li uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb tsis quaj ib suab li” (Yaxayas 53:7).

Muaj ib tug neeg txawjntse muaj lub npe Albert Einstein, txawm nws tsis yog ib tug ntseeg los, nws hais tias,

Tsis muaj leejtwg yuav nyeem tau thawj [plaub] phau Vajluskub tshiab los ntawm qhov tsis paub txog Tswv Yexus. Nws tug kheej nyob rau cov lus ntawd. Tsis muaj ib yam dabneeg twg yuav muaj txoj sia lintawd (Albert Einstein, Ph.D., The Saturday Evening Post, October 26, 1929).

Yog lintawd thaum Nws raug nplawm thiab raug ntsia saum ntoo Khaublig, Yexus yeej tsis hais dabtsi hlo li! Yog vim licas Yexus tsis tiv thaiv nws tug kheej thaum lawv nplawm thiab tua Nws? Muaj ib tug neeg Fabkis uas yog Rousseau, tau teb cov lus nug li no tias,

Yog Socrates ciaj sia thiab tuag zoo li ib tug neeg txawj ntse, Yexus kuv ciaj sia thiab tuag zoo li Vajtswv (Jean-Jacques Rousseau, French philosopher, 1712-1778).

Yexus tsis tiv thaiv Nws tug kheej vim yog lub homphiaj uas Nws los rau hauv ntiajteb yog los raug kev txomnyem thiab tuag rau saum ntoo Khaublig. Yexus twb xubhais qhov no ua ntej ib xyoo los lawm.

“Txij thaum ntawd los Yexus txawm pib qhia rau nws cov thwjtim hais tias Kuv yuav tsum mus nram lub nroog Yeluxalees cov txwjlaug, cov xibhwb uas qhai Vajtswv txoj Kevcai yuav tsimtxom kuv thiab muab kuv tua, tiamsis peb hnub kuv yuav sawv hauv qhov tuag rov qab los” (Mathais 16:21).

Phau Vajluskubtshiab uas sau coj los rau neeg siv tau hais tias,

Petus tau lees hais tias Yexus yog Khetos, tug Mexiyas, Vajtswv Leejtub tug musj txojsia nyob [Malakaus 8:29]. Tiam sis [Petus] tseem tsis totaub tias yog vim licas Yexus thiaj los rau ntiajteb. Nws tseem xav li lwm tug neeg Yudas xav, xav tias Yexus los ua Vajntxwv nyob rau ntiajteb. Yog lintawd, thaum Yexus hais rau nws tias [Nws] yuav raug txomnyem thiab…raug tua, Petus tsis ntseeg tias yuav zoo lintawd. Nws tsis lees yuav Tswv Yexus cov lus ntawd. Yexus hais tias hnub peb [Nws] yuav sawv rov qab los. Yexus paub uantej, tsis yog qhov nws tuag xwb, tiam sis qhov uas Nws sawv hauv qhov tuag rov qab los rau hnub peb. Nws cov thwjtim yeej tsis totaub txog tej no li (Thomas Hale, The Applied New Testament Commentary, Kingsway Publications, 1996, pp. 260-261).

Tiamsis peb yuav tsum totaub, Vajtswv Txojlus hais tias,

“Yexus Khetos los hauv ntiajteb no yog nws los pab cov neeg uas muaj txim kom lawv dim lawv lub txim” (1 Timautes 1:15).

Vim Nws qhov kev tuag rau peb txoj kev txhaum rau saum tug ntoo Khaublig, thiab qhov nws sawv hauv qhov tuag rov los, muaj txoj sia rau peb. Yexus tsis tau tiv thaib Nws tug kheej thaum Nws raug nplawm thiab rau ntsia, raws li Nws tau hais rau Pilaj, “Yog lintawd kuv thiab los yug rau ntiajteb, kom kuv tau hais rau cov neeg uas nyob qhov tseeb mloog kuv cov lus” (Yauhas 18:37).

III. Peb, yog vim licas Vajtswv Txojlus qhia rau peb tias twb raug kev txomnyem los tsis hais ib lo lus li?

Thov sawvntsug nyeem Yaxayas 53:7 nrov nrov uake ib zaug ntxiv.

“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg, tiamsis nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li. Nws zoo ib yam li tug yaj ua luag cab mus tua, thiab zoo ib yam li uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb tsis quaj ib suab li” (Yaxayas 53:7).

Nej zaum tau.

“Nws raug tsim txom, thiab raug ntau.” Dr. Young hais tias, qhov no tseem txhais tau hais tias, “Nws [yeem cia] kom nws raug tsim txom.” Nws txau siab cia tug kheej kom txomnyem…tsis tiv thaiv los sis pab tug kheej tsis hais ib lo lus li. Tsis muaj leejtwg yuav nyem [cov lus no] los ntawm tsis paub txog qhov tseeb, tug Tswv yeej tsis teb Pilaj ib lo lus li. ‘Nws tsis hais ib lo lus kiag li’ [thaum nws rau nplawm thiab raug ntau los tsis hais ib los li]” (Edward J. Young, Ph.D., The Book of Isaiah, Eerdmans, 1972, volume 3, pp. 348-349).

“Philaj thiaj hais rau Yexus hais tias, Kuv tsis hnov tej lus uas lawv nkaug koj li los?Tiamsis Yexus tsis teb ib los li, tus tswvxeev xav tsis thoob, [xyov yog ua li cas Yexus thiaj tsis teb]” (Mathais 27:13-14).

Yexus teb hais tias, Ua li cas nej ua raws li tej kevcai, tiamsis nej tsis ua raws li Vajtswv Txojlus qhia? Vajtswv hais tias, Koj yuav tsum hwm koj niam koj txiv, thiab hais tias, Yog leejtwg cem nws niam nws txiv, yuav tsum muab tus ntawd tau povtseg Tiamsis nej qhia hias tias, Yog leejtwg muaj ib yam dabtsi uas yuav pab tau nws niam nws txiv, tiamsis nws hais tias, [kuv twb muab rau Vajtswv lawm]” (Malakaus 15:3-5).

“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg, tiamsis nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li. Nws zoo ib yam li tug yaj ua luag cab mus tua, thiab zoo ib yam li uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb tsis quaj ib suab li” (Yaxayas 53:7).

Nyob rau Yaxayas 53:7 muaj Yexus piv rau tug menyuam yaj. Nyob rau hauv Vajluskub qub, neeg coj yaj coj los tua fij rau Vajtswv. Lawv muaj tug yaj no coj los koom tua fij rau Vajtswv, thiab muab cov plau txiav tawm huv si. Tug menyuam yaj ntawm yeej tsis quaj ib suab li. Thaum lawv coj los tua tug yaj ntawm yeej nyob ntsia to, “nws yeej tsis muab lub suab thiab tsis hais ib lo lus li” (Yaxayas 53:7).

Yauhas muab Yexus piv zoo li tug menyuam yaj uas coj los tua fij, hws hais tias,

“Tus no yog Vajtswv tus menyuam yaj uas yuav ris neeg ntiajteb lub txim!” (Yauhas 1:29).

Thaum koj los cia siab rau Yexus los ntawm txoj kev ntseeg, Nws qhov kev fij rau saum tug ntoo Khaublig rau koj tej kev txhaum, thiab koj muaj feem sawv rau ntawm Vajtswv yam tsis muaj kev txhaum. Koj qhov kev txhaum twb raug them los ntawm Nws qhov kev tuag rau saum tug ntoo Khaublig. Thiab koj tej kev txhaum twb raug ntxuav los ntawm Nws cov ntshav.

David Brainerd, yog ib tug muaj suab npe ua tau mus qhiv Vajtswv Txojlus raug cov neeg Qhab, nws hais qhov tseeb tag mus li rau kev ua Vajtswv dej num. thaum nws qhiav Vajtswv Txojlus rau cov neeg Khab no, nws hais tias, “Kuv yeej tsis txav tawm ntawm Yexus thiab qhov Nws qhov kev fij. Kuv pom tau tias thaum cov neeg tau los ntsib qhov tseeb…uas yog Yexus tau los fij theej peb, kuv tsis tag yuav los hloo lawv tug yam ntxwv” (Paul Lee Tan, Th.D., Encyclopedia of 7,700 Illustrations, Assurance Publishers, 1979, p. 238).

Kuv paub tias niaj hnub nim los tseem zoo lintawd, muaj ib zaug koj pom tias,

“Yexus Khetos tau taug theej peb sawvdaws lub txhoj raws li muaj lus sau cia rau hauv Vajtswv txojlus hais tias” (1 Kaulthaus 15:3).

thiab tsua yogi b zaug xwb uas koj los zwm rau Yexus uas yog tug Cawmseej, koj yog tug ntseeg Vajtswv. Yogi b yam yeej yim coj los txhais. Cia siab rau Yexus los ntawm kev ntseeg thiaj yuav dim!

Nws yeem tuag, qhov no Spurgeon tau hais tias, “Kuv qhov kev ntseeg nyob rau ntawm plaub lo lus no – ‘Yexus tuag rau kuv.’ Kuv tsis qhov no txhua zaug uas kuv qhia Vajtswv txojlus, yog kuv tsis raug tsa sawv hauv qhov tuag rov qab los, tiamsis qhov kev tuag no yeej txau rau sawvdaws. Yexus tuag rau kuv” (Tan, tib phau). Yog tsis yog lintawd, koj puas yuav yeem rau tug Cawmseeej thiab cia siab rau Nws hmo no? Koj puas yuav hais tias, “Yexus tuag rau kuv, kuv yuav zwm rau Nws thiab cia siab rau Nws rau nws txoj kev ncajncees thiab cov ntshav”? Thov Vajtswv pab kom koj muaj kev ntseeg thiab ua tau Amees.

Thov sawv ntsug hu zaj nkauj qhuas Vajtswv uas yog nyob rau zaj rau, “Nws ua tau licas?” tug sau yog Charles Wesley.

Nws ua li ntawd kom kuv tau txoj sia
   Tug nqi ntawm nws cov ntshav ntau npaum licas?
Tuag rau kuv, thiaj ua rau nws raug mob?
   Nws tuag twb vim yog rau kuv?
Txoj kev hlub los! Zoo npaum licas?
   Kuv tug Vajtswv, puas yog koj tuag rau kuv?
Txoj kev hlub los! Zoo npaum licas?
   Kuv tug Vajtswv, puas yog koj tuag rau kuv?
(“And Can It Be?” by Charles Wesley, 1707-1788).

Yog koj ntseeg hais tias Yexus zam tau koj lub txim thiab cawm tau koj tug ntsujplig, peb zoo siab yuav nrog koj tham txog qhov los ua ib tug ntseeg Vajtswv. Thov sawv ntawm ko mus lawm nram qab hauv chav tsev no. Dr. Cagan yuav coj nej mus rau ib qhov chaw ua tsis muaj lwm tug neeg thiab muab lus qhia rau nej. Mus tau rau tamsim no. Kev txwjlaug Lis, thov coj peb thov Vajtswv pab rau cov no. Amees.

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Dr. Kreighton L. Chan: Yaxayas 52:13-53:7.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“A Crown of Thorns” (tug sau Ira F. Stanphill, 1914-1993).


TXHEEJ TXHEEM

TUG YAJ UAS TSIS QUAJ IB SUAB LI

(QHIA ZAUM 8 NYOB HAUV YAXAYAS 53)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Nws raug tsimtxom thiab nws ntxhov siab kawg, tiamsis nws muaj lub siab mos siab muag, nws tsis hais ib los li. Nws zoo ib yam li tug yaj ua luag cab mus tua, thiab zoo ib yam li uas luag tabtom muab txiav plaub los nws twb tsis quaj ib suab li” (Yaxayas 53:7).

I.   Ib, tug txivneej hu ua Yexus yog leejtwg? Yauhas 10:30; 11:25;
Yauhas 14:6.

II.  Ob, yog vim licas Yexus tsis tiv thaiv tug kheej thaum lawv nplawm
thiab tua Nws? Mathais 16:21; I Timautes 1:15; Yauhas 18:37

.

III. Peb, yog vim licas Vajtswv Txojlus qhia rau peb tias twb raug kev
txomnyem los tsis hais ib lo lus li? Mathais 27:13-14;
Malakaus 15:3-5; Yauhas 1:29; I Kaulithaus 15:3.