Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
KEV TUA, KEV NTAU, KEV TXAJ MUAG THIAB KEV NPLAWM

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING
(Hmong)

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Qhia nyob rau pawg ntseeg Npativ Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Peb hli 25, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, March 25, 2018

“Kuv tig nraub qaum rau cov neeg ua nplawm kuv, thiab tig plhu rau cov neeg uas rho kuv hwjtxwv, kuv tsis khiav tawm ntawd tej kev txaj muag no” (Yaxayas 50:6).


Nqe Vajluskub saum no yog hais txog Tswv Yexus qhov kev txom nyem thiab zaum no yog zaum peb lawm, tsis tag Yexus los yeej hais txog nqe Vajluskub no rau nws cov Thwjtim ntau zaug lawm.

“Peb mus rau nram Yeluxalees, thiab txhua yam ua cov cev Vajtswv lus tau sau tseg ntawd yog hais txog neeg Leejtub, vim yog nws yuav raug tso rau lwm haiv neeg, thiab lawv yuav thuam, ntau, thiab tsim txom, lawv yuav nplawm nws, thiab ua rau kom nws tuag, thiab hnub peb nws yuav sawv rov qab los” (Lukas 18:31-33).

Yexayas 50:6 ntawm no tsis hais txog lwm tug neeg tsuas yog Tswv Yexus xwb, qhov no qhias yuav tiav rau ntawm Tswv Yexus.

“Kuv tig nraub qaum rau cov neeg ua nplawm kuv, thiab tig plhu rau cov neeg uas rho kuv hwjtxwv, kuv tsis khiav tawm ntawd tej kev txaj muag no” (Yaxayas 50:6).

Hmo no kuv yuav muab Vajluskub nqe no coj los faib ua peb nqe lus.

I. Ib, Yexus “muab” Nws tug kheej rau qhov kev tsim txom!

Dr. Strong (nqe 5414) qhia peb txog lus Henplais yog “nâthan” txhais tau hais tias “muab” qhov no qhia tias “muab” nws lub plhu tig rau cov neeg uas ntau, thiab Nws “muab” muab Nws tau rau lawv rho nws cov plaub hau, Nws “muab” Nws lub plhu rau “lawv ntau tiv kev txaj muab”, Yexus hais tias,

“Kuv muab kuv txoj sia…tsis muaj leej twg yuam kev…tiam sis kuv txaus siab ua lintawd” (Yauhas 10:17-18).

Ib zaug ntxiv, nyob rau lub Vajkevxamanes, thaum lawv tuaj ntes Nws, Yexus hais rau Petus,

“Nej xav tias kuv yuav thov kuv leej Txiv tsis tau lov? Mas nws yuav tso tubtxib saum ntuj coob dua kaum ob pab tub rog kaum ob pab tub rog: cov tub rog Loos muab faib ua ib pab muaj rau txhiab leej los pab kuv tamsim ntawd. 54Yog ua li ntawd mas tej lus uas hais tias yuav tsum muaj li no, yuav tiav tau li cas?” (Mathais 26:53-54)

Lub sijhawm thaum cov tub rog los ntes Yexus, Nws yeej muaj cai yuav hu 72, 000 tug tub txib saum ntuj lost iv thaiv Nws, tiam sis Nws tsis kav ua lintawd, vim yog nws tug Cawmseej uas “muab” nws tug kheej los tiv kev txom nyem kom kom tiav raws li Nws lub homphiaj, thiab cawm Nws cov neeg, cawm thiab coj los cuag Nws.

muab nws tug kheej cawm txhua tug” (1 Timautes 2:6).

Nws,

muab nws tug kheej rau txhua tug, kom peb sawvdaws thiaj li raug cawm ntau ntsujplig phem” (Kalatias 1:4).

Nws,

muab nws tug khej, nws thiaj cawm peb dim ntawm kev txhaum” (Tistus 2:14).

Nws hais tias,

“Kuv muab kuv txoj sia….tsis yog neeg ua rau kuv tiam sis kuv txaus siab ua los ntawm kuv tug kheej” (Yauhas 10:17-18).

Nws muab Nws tugkheej los raug kev tsim txom, txaj muag thiab raug ntsia saum ntoo khaublig vim yog Nws hlub koj! Nws hais tias,

“Tsis muaj leej twg muaj kev hlub loj tshaj no, qhov ua ib tug neeg twg yuav” (Yauhas 15:13).

Yexus nqe saum qaum ntuj los rau hauv lub ntiatjeb yog lub homphiaj no ntag: muab nws txoj sia tiv kev txom nyem thiab yeem rau kev txom nyem kom peb tau txoj sia! Au, yog licas tiag! Nws hais tias, “kuv tig nraub qaum rau tug neeg uas nplawm kuv, kuv muab tau hau rau lawv rho kuv cov pluab hau vim yog tib txoj hauke no xwb thiaj li cawm tau koj, kuv muab kuv lub plhu rau neeg ntau thiab tiv kev txaj muag kom koj raug cawm dim thiab tsis txaj muag rau kev txiav txim zaum kawg!” Nws muab nws txoj sia rau cov neeg phem twb vim yog qhov Nws hlub koj thiab ua koj phoojywg! “Yexus yog neeg txhaum tug phoojywg” Sawv ntsug thiab hu nkauj!

Yog yog neeg txhaum tug phoojywg,
   Yog neeg txhaum tug phoojywg, ua phoojywg
Yog yog neeg txhaum tug phoojywg,
   Nws cawm koj dim tau!
(“Jesus is the Friend of Sinners,” John W. Peterson, 1921-2006).

“Kuv tig nraub qaum rau cov neeg ua nplawm kuv, thiab tig plhu rau cov neeg uas rho kuv hwjtxwv, kuv tsis khiav tawm ntawd tej kev txaj muag no” (Yaxayas 50:6).

II. Ob, Yexus “muab” Nws tug kheej tiv kev txom nyem yog kho koj tug ntsujplig!

Nws “muab” [Nws lub] nraub qaum rau luag ntau” yuav tsum ua tib zoo saib! Vajluskub hais tias,

“Tom qab ntawd Pilaj coj Yexus mus nplawm” (Yauhas 19:1).

Spurgeon hais li no,

Pilaj, tug nov kav tebchaws, yog tus tso cai kom neeg los nplawm nws…nqaij ntuag…vim yog neeg txhaum…nws raug nplawm zoo li tug menyuam yaj ua rau ntau, qhov no kuj ua rau nws nqaij ntuag ntshav nrho thiab tiv kev txom nyem tshaj plaws zoo li tug neeg txhaum uas yuav tsum raug rau txim, yog ib qhov kev txom nyem uas yuav luag tuag, qhov phem tshaj ntawd, peb tug Cawmseej yeem muab nws txoj siab los tuag theej peb los ntawm nws yeem muab Nws nraub qaum rau lawm nplawm, thiab ntau thiab [lawv] ua phem tshajplaws thiab ua rau nws [nqaij ntuag], yog ib qhov phemhwj tshaj! Koj yuav xav licas? (C. H. Spurgeon, “The Shame and Spitting,” The Metropolitan Tabernacle Pulpit, Pilgrim Publications, 1972 reprint, volume XXV, p. 422).

“Kuv tig nraub qaum rau cov neeg ua nplawm kuv, thiab tig plhu rau cov neeg uas rho kuv hwjtxwv, kuv tsis khiav tawm ntawd tej kev txaj muag no” (Yaxayas 50:6).

Yog vim licas koj thiaj muab koj lub nraub qaum rau luag ntau, Yexus? Yaxayas rov hais rau peb ib zaug ntxiv,

“nws raug ntaus kom peb raug kho” (Yaxayas 53:5).

Ntawm qhov uas “raug nplawm” ntawm Nws lub nraub qaum peb tug ntsujplig thiaj li dim ntawm kev txhaum! Xibhwb Petus hais meej meej li no tias,

“Uas yog muab nws tug kheej los ris peb tej kev txhaum rau ntawm nws uas thiab ntsia saum ntoo khaublig, peb tuag thiab sawv los muaj txoj sia tshiab thiab ncajncees: vim yog tug ua raug ntaus” (1 Petus 2:24).

Peb lub neej rau kev txhaum tswj thiab rhuav tshem, tiam sis peb raug kho los ntawm qhov Yexus raug nplawm!

Lub sijhawm thaum Nws tseem nyob rau pem ntug dej Tinpilias muaj neeg coob coob tuaj cuag Nws,

“thiab nws kho txhua tug” (Mathais 12:15).

Thaum Nws kho lawv, zoo li Nws kho koj tug Ntsujplig thiab, “phem heev kawg nkaus” yog neeg qhov kev xav (Yelemis 17:9), Charles Wesley sau tau ib zaj nkauj “Hark, the Herald Angels Sing,” qhia tias “Yexus sawv hauv qhov tuag rov los…nws yog Vajtswv los yug nyob ntiajteb, kom neeg ntiatjeb yug zaum ob” los ntawm Yexus los yug hauv ntiajteb!

III. Peb, Yexus “muab” Nws tug kheej los tiv kev txom nyem zoo li tug neeg los theej koj uas yog tug neeg txhaum!

“Kuv tig nrob qaum rau cov uas ntaus kuv, thiab tig plhu rau cov uas dob kuv cov hwj txwv, kuv tsis nraim kuv lub ntsej muag ntawm qhov uas raug txaj muag thiab raug luag nto qaub ncaug” (Yaxayas 53:6).

Tsis muaj lwm qhov uas meej tshaj qhov no lawm:

“Vajtswv Yawmsaub qheb kuv lub qhov ntsej, kuv tsis fav xeeb, thiab kuv tsis thim rov qab. Kuv tig nrob qaum rau cov uas ntaus kuv, thiab tig plhu rau cov uas dob kuv cov hwj txwv, kuv tsis nraim kuv lub ntsej muag ntawm qhov uas raug txaj muag thiab raug luag nto qaub ncaug” (Yaxayas 53:5-6).

Yexus mus tiv kev txom nyem nyob rau koj qhov chaw txhua qhov, yog cawm koj dim kev txom nyem hauv tub tuag teb!

“Lawv txawm nto qaub ncaug rau Yexus ntsej muag thiab ntaus nws thiab muaj qee leej xuas tawg ncuav rau Yexus” (Mathais 26:67).

“Qee leej pib nto qaub ncaug rau Yexus thiab muab nws lub ntsej muag qhwv thiab ntaus nws thiab hais rau nws tias, “Cia li cev Vajtswv lus rau peb saib. Cov tub rog txawm kav nws thiab xuas tawg ncuav rau nws” (Malakaus 14:65).

“Lawv nto qaub ncaug rau nws thiab muab tus tauj deg los ntaus nws taubhau” (Mathais 27:30).

“Lawv xuas ib tug tauj deg ntaus nws taubhau thiab nto qaub ncaug rau nws thiab txhos caug ntua pe nws” (Malakaus 15:19).

“Cov uas ntes Yexus kuj thuam luag thiab ntaus Yexus. Lawv muab ntaub qhwv Yexus qhov muag nug nws tias, Cia li cev Vajtswv lus. Saib leejtwg ntaus koj? Thiab lawv tseem hais ntau yam tuam mom Yexus” (Lukas 22:63-65

“Pislaj cov Yexus mus nplawm nws lub nraub qaum” (Yauhas 19:1).

“Kuv tig nraub qaum rau cov neeg ua nplawm kuv, thiab tig plhu rau cov neeg uas rho kuv hwjtxwv, kuv tsis khiav tawm ntawd tej kev txaj muag no” (Yaxayas 50:6).

Joseph Hart hais tias,

Saib Yexus uas tau siab ntev npaum licas
   Los nyob hauv [qhov chaw uas phem tshaj]
Neeg tej kev txhaum uas yog los ntawm lawv txhais tes
   Ntau nplawm thiab ntau lawv tug uas Tsim lawv.
(“His Passion,” Joseph Hart, 1712-1768; altered by Dr. Hymers).

Txhua yam kev txom nyem no Yexus yeej mus dhau tag los lawm, tom ntawd los coj nws los ntsiab rau tes ntsia taw rau saum ntoo Khaublig! Nws yeej mus tiv txhua yam kev txom nyem no saum koj qhov chaw, Nws txom nyem thiab tuag saum ntoo Khaublig ntawm koj qhov chaw them txhua yam kev txhaum uas yog koj tej kev txhaum thiab ntxuav koj dawb huv coj los cuag Vajtswv!

“Khetos tuag txhiv lub txim tib zaug xwb kuj txaus lawm, nws yog tus uas ncaj ncees this cov uas tsis ncaj, kom nws thiaj coj tau peb lossis nej los cuag Vajtswv” (1 Petus 3:18).

Dr. Isaac Watts hais tias,

Saib Nws taub hau, Nws tes, Nws kotaw,
   Kev txom nyem thiab kev hlub ntws los;
Yog qhov uas kev hlub lub tug neeg txhaum
   Los sis dabtsi yuav piv tau lub koosmom kub?

Vim yog neeg nyob hauvlub ntiajteb,
   Uas muaj kev txhaum loj kawg nkaus
Nws txoj kev hlub uas loj tshaj plaws
   Los cawm koj thiab kuv tug ntsujplig
(“When I Survey the Wondrous Cross,” Isaac Watts, D.D., 1674-1748).

Thiab William Williams hais tias,

Tus uas los ris neeg tej kev txhaum
   Yog tug Cawmseej muaj nws txoj sia
Los tuag rau saum ntoo khaublig, Nws
   Los tuag zoo li tug neeg txhaum.
      (“Love In Agony,” William Williams, 1759).

Emi Zabalaga yug nyob rau peb pawg ntseeg, nws tuaj pehawm Vajtswv txhua zaug, tiam sis qhov no ua tsis tau kom nws yog tug ntseeg, vim nws yeej yug los zoo li tug neeg txhaum li txhua tug neeg, nws yeej niaj hnub ntsib teebmeem rau nws tej kev txhaum los ntawm nws tug kheej, tiam sis muaj ib hnub nws hnov kuv cov lus qhuab qhia thiab los rau pem hauv ntej, nws txho caug thiab cia siab rau Yexus! Los mloog nws cov lus povthawj,

Kuv qhov kev txhaum tau nthuav tawm zoo li dej hiav txwv ua tsis muaj qhov xaus. Kuv tsis tuaj yeem nqa ntxiv lawm. Kuv yuav tsum muaj Yexus! Kuv yuav tsum muaj nws cov ntshav! Kuv tau txais ntawm kuv lub hauv caug thiab cia siab rau Yexus tug kheej. Vajtswv tau tawm tsam kuv ntawm kuv cov mlom ntawm kev xav, psychoanalysis, thiab lub siab xav tau kev ruaj siab. Kuv cia lawv mus thiab nkag mus rau hauv tus caj npab ntawm tus Cawm Seej. Tsis txhob ntshai tsam lwm txoj kev hloov siab lees txim, los sis saib kuv tus kheej thiab tshawb xyuas kuv tej kev xav thaum kuv tau ua txhua lub sijhawm, kuv ntsia rau ntawm Yexus los ntawm txoj kev ntseeg. Tug Tswv Yexus cawm kuv dim. Nws ntxuav kuv tej kev txhaum hauv Nws cov ntshav. Nws tau ris lub nra hnyav ntawm kev txhaum. Yexus tau ua rau qhov kev chim ntawm Vajtswv uas tau xa kuv mus rau Tub Tuagteb. Nws raug zam thiab zam tag nrho kuv tej kev txhaum. Kuv cov ntaub ntawv tau sau txog "Tsis Ploj" nrog Nws cov Ntshav. Nws yog kuv tus kws lij choj, kuv tus Txhiv Dim, kuv tus phab ej, thiab kuv tus Tswv! Kuv tuaj yeem hais nrog Xibhwb Povlauj xwb, "Tsaug rau Vajtswv vim Nws tau koobhmoov - Yexus."

Yexus yog tug theej koj, Nws tuag ntawm koj qhov chaw – them koj tej kev txhaum, Xibhwb loj Spurgeon hais tias “Lwm twg yuav qhia txog lwm yam, tiam sis thaj chaw no yuav hais txog Tug Tswv Yexus uas los tuag theej peb!”

Yexus los them tug nqe ntawm koj tej kev txhaum los ntawm tiv kev txom nyem thiab tuag saum ntoo Khaublig! Los rau ntawm Yexus thiab txais kev zam txim thiab cawmdim! Thov koj hais los ntawm lub siab dawb paug tias,

Tug Tswv kuv los rau ntawm koj!
   Los ntawm koj tam sim no!
Ntxhuav kuv los ntawm koj cov ntshav
   Ua ntws los saum ntoo Khaublig.
(“I Am Coming, Lord,” Lewis Hartsough, 1828-1919).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu nkauj ua ntej mloog Vajtswv lus Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“My Jesus, I Love Thee” (William R. Featherstone, 1842-1878).


TXHEEJ TXHEEM

KEV TUA, KEV NTAU, KEV TXAJ MUAG THIAB KEV NPLAWM

THE SMITING, PLUCKING, SHAME AND SPITTING

Tus qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Kuv tig nraub qaum rau cov neeg ua nplawm kuv, thiab tig plhu rau cov neeg uas rho kuv hwjtxwv, kuv tsis khiav tawm ntawd tej kev txaj muag no” (Yaxayas 50:6).

(Lukas 18:31-33)

I.   Ib, Yexus “muab” Nws tug kheej rau qhov kev tsim txom!
Yauhas 10:17-18; Mathais 26:53-54; 1 Timautes 2:6; Kalatias 1:4;
Tistus 2:14; Yauhas 15:13.

II.  Ob, Yexus “muab” Nws tug kheej tiv kev txom nyem yog kho koj tug ntsujplig! Yauhas 19:1; Yaxayas 53:5; 1 Petus 2:24; Mathais 12:15; Yelemis 17:9.

III. Peb, Yexus “muab” Nws tug kheej los tiv kev txom nyem zoo li tug neeg los theej koj uas yog tug neeg txhaum! Yaxayas 53:5-6; Mathais 26:67; Malakaus 14:65; Mathais 27:30; Malakaus 15:19; Luke 22:63-65;
Yauhas 19:1; 1 Petus 3:18.