Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
LUS QHIA TXOG PEB QHOV KEV YOO MOV-HNUB ZWJ QUAG

NOTES ON OUR FAST-DAY ON TUESDAY
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia hauv pawg ntseeg Npavtiv Thenpaunakaus nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Yim hli 12, 2018
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord's Day Evening, August 12, 2018

“Tiamsis thaum koj yoo mov, koj yuav tsum muab roj ntaus taubhau thiab ntxuav muag, 18kom luag thiaj tsis pom tias koj yoo mov, tiamsis koj leej Txiv uas tsis muaj leejtwg pom, pom xwb, mas koj leej Txiv uas pom tej uas ua twjywm yuav pub yeeb koob rau koj” (Mathais 6:17, 18)


Nco ntsoov Yexus tsis tau hais tias, “yog no yoo mov” tiam sis, Nws hais stias, “Thaum nej yoo mov” kev yoo mov zoo li yog ib qhov txawv rau cov tsis ntseeg Vajtswv. Muaj ib txhias niam txiv yuav xav hais tias xav yoo mov yog xav tuag tsis noj mov ces kawg tuag xwb. Tsis txhob dag rau koj niam. Koj tsis tau noj cov zaub mov ntawd.

Tsis yog tias txhua tug yuav tsum yoo mov, yog koj lub cev muaj mob koj yuav tsum nug koj tug kws kho mob ua ntej mam li los yoo mov. Peb pawg ntseeg, koj hu rau Dr. Judith Cagan, los sis Dr. Kreighton L. Chan. Los sis hu xov tooj rau lawv, nco ntsoov hu xov tooj rau Dr. Judith Cagan los sis Dr. Chan, los sis nrog lwm tug tom qab pehawm Vajtswv. Yog lawv hais kom koj tsis txhob yoo mov, koj tseem tuaj nrog peb pehawm Vajtswv tau thaum peb yoo mov. Koj koom peb los ntawm tsis yoo mov los tau.

Nyob rau hmo hnub ntawd, Yim hli hnub tim 14, peb yuav tuaj yoo mov tom peb pawg ntseeg. Nej tsis tag yoo mov los tau. Tsis muaj leej twg yuav mus saib hais tias koj yoo los sis tsis yoo mov. Yog koj xav yoo mov nrog rua peb los nov yog qhov koj txaus siab. Tsis txob ua yog koj tsis txaus siab.

Nov yog thawj zaug uas peb rov qab los yoo mov. Vim yog Dr. Elmer L. Towns uas tug ua rau kom kuv rov los nco txog qho no, nws yog tug tsim tsa Liberty University. Cov ntsiab lust seem ceeb hnub kuv muaj los ntawm Dr. Towns phau ntawv uas yog The Beginner’s Guide to Fasting, Bethany House Publishers, 2001. Yog ib ntawv zoo, yog koj xav tau phau ntawv no, koj mus yuav nrob rau Amazon.com.

Kev yoo mov muaj ntau yam raws li Dr. Town phau ntawv. Tiam sis paub yuav tsum muaj ib hnub uas los yoo mov, raws li nws hu tau tias “Yom Kippur Fast” Nov yog siv sijhawm yoo mov ib hnub uas yog cov neeg Yudas ua ntseeg Vajtswv yuav tsum coj los siv (Livikevcai 16:29)

Hnub no, cov ntseeg tsis tag yoo mov los tau – tiam sis peb yuav tsum tau ua. Yexus hais tias, “Thaum koj yoo mov” (Mathais 6:16) vim yog kev yoo mov yog yam qhia txog kev ntseeg thiab yog peb tug xeeb ceem.

Yog koj tsis tau yoo dua mov los koj yuav xav hais tias yog ib yam ua txaus ntsai heev vim yuav tsum yoo mov li ib hnub. Tiam sis kev yoo mov no los yeej tsis txawv kev tsis noj koj txhob rog. Kev yoo mov ib hnub yuav tsis ua teebmeem rau leej twg “yog” los ntawm kws kho mob – Dr. Judith Cagan los sis Dr. Chan.

Kev yoo mov ib hnub zoo li “Yom Kippur Fast” hnub uas zoo tshaj plaws yog ib hnub twg los xij. Koj tsis tag yuav yoo mov los xij. Seem tsis tag yuav ua yog tsis txaus siab, tsis txhob xav tias lwm tug yuav xav licas, vim yog koj qhov kev yoo mov yog los ntawm koj qhov kev txaus siab thiab tsuas yog koj thiab Vajtswv xwb. Kev yoo mov pab tau koj los ua ib tug neeg thov Vajtswv.

Hnub uas koj yoo yoo mov, ntxwnyoog yuav tawm tsam koj. Yoj koj thov rau koj qhov kev cawmdim rau lwm tug thiab rau koj pawg ntseeg, Kev yoo mov yeej tsis yooj yim, lub sijhawm thaum koj yoo mov lawm yuav tsum ua siab tawv tiag. Tiam sis qhov yuav tau txais tseem ceeb thiajb los tshaj ntawd!

Ib hnub uas yog Yom Kippur Fast pib thaum hnub poob rov qab mus txog rau hnub poob raws li hauv Vajluskub. Yog koj yuav yoo mov nrog rau peb ua ntej ntawd koj noj khoom mintsi tso (Thaj tsam li 8:30 PM). Noj txiv tsawj los sis khoom txom ncauj. Hnub tom ntej txhob noj su thiab hmo. Txog rau hnub poob rau hnub yoo mov. Thaum lub hnub poob mus rau hnub Tuesday peb yuav muaj ib pluag mov rau koj nyob ntawm pawg ntseeg. Koj tuaj yeem noj khoom txom ncauj, zoo li lwm txiv tsawb, ua ntej koj tuaj rau lub tsev teev ntuj tom 7:00 PM hnub Tuesday. Peb yuav muaj ib co porridge thiab ib lub ncuav rau koj thaum koj tuaj ntawm no. Tom qab ntawd peb yuav muaj ob peb ntau cov lus thov, thiab ib lub sijhawm rau koj los ua povthawj txog koj qhov kevcai yoo mov thiab kev thov Vajtswv, thiab kuv yuav tshaj tawm cov lus qhuab qhia luv luv.

TXOG HNUB KOJ YOO MOV RAU NTAWD, KOJ YUAV TSUM MUAJ HOMPHIAJ, LUB HOMPHIAJ YOG THOV VAJTSWV KOM PEB TES HAUJLWM MUS TAU ZOO THIAB COV TXIV TSEV COJ TAU LWM TUG TUAJ KOOM. YOG VAJTSWV TSIS FOOM KOOB HMOOV CES YEEJ TSIS MUAJ LEEJ TWG TUAJ KOOM, YOG TSIS MUAJ KEV ‘MUAG KHOOM” HAUV PAWG NTSEEG, LWM YAM TSIS TSEEM CEEB LAWM. PEB TSEEM YUAV YOO MOV THOV VAJTSWV PAB RAU PEB COV NIAM TSEV. TIAM SIS KUV XAV THOV COV NIAM TSEV TXIV TSEV TUAJ KOOM UAKE THOV VAJTSWV KOM PAB PEB TES DEJ NUM UAS COJ COV NTSEEG TSHIAB KOM QHOV NO MUS TAU ZOO. THIAB THOV VAJTSWV RAU LWM YAM THIAB – THIAJ LUB HOMPHIAJ LOJ ZAUM NO YOG THOV VAJTSWV COJ COV HLUAS TUAJ RAU HAUV PAWG NTSEEG. KEV THOV VAJTSWV YUAV TSUM MUAJ HOMPHIAJ – THIAB THOV VAJTSWV COJ NEEG UAJ KOOM PEHAWM VAJTSWV. YOO MOV THIAB THOV VAJTSWV RAU LUB HOMPHIAJ NTAWD. PEB XAV KOM COV NIAM TSEV YOO MOV RAU LUB HOMPHIAJ NO THIAB.

Noj mintsi khoom txom nyauj rau hnub yuav txog hnub yoo mov, hnub yoo mov ntawd tsis pub noj ntshai thiab su, lub sihawm thaum 7.00 tsaus ntuj mam noj khom txom ncauj, tom qab ntawd peb yuav los noj ib pluas hmo uake.

“Thaum koj yoo mov”… qhov no txhais tias Yexus twb pom zoo rau kev yoo mov lawm. Cov ntseeg yuav tsum yoo mov thov Vajtswv cia Vajntsujplig ua tug coj. Dr. John R. Rice hais tias, “Kuv tias qhov yoo moo tseeb… yuav ua rau tau txais koobhmoov ntawm Vajtswv. Spurgeon hais tias, “Peb tej pawg ntseeg plam Vajtswv tej koob hmoov vim yog qhov peb tsis muaj kev yoo mov” Dr. R. A. Torrey hais tias “Yog peb xav thov Vajtswv yam muaj hwjchim, peb yuav tsum yoo mov thov Vajtswv” Tub xibhwb loj uas yog John Wesley hais tias, “Koj puas muaj hnub twg uas siv yoo mov thiab thov Vajtswv? Vajtswv lub hwjchim…thiab kev hlub yuav ntws los” Kuv tug xibhwb Suav uas yog Dr. Timothy Lin hais tias, “Tsis muaj dab tsis yuav los txwv peb seem ntsujplig yog peb thov Vajtswv thiab yoo mov…nov yog hais los ntawm qhov kuv pom ntag”

Cov kuv cov lus qhuab qhia hnub no rov mus tsev. Thiab muab coj los nyeem rau tag kis thaum koj npaj los yoo mov, thov noj khoom txom ncauj. Ntawm no yog lus qhia qee yam uas qhia tias peb yuav yoo mov licas:

1. Tsis txhob pub leej twg paub (kom ntau thiab ntau) tsis txhob mus qhia tug ub tug no paub tias kom yoo mov.

2. Hnub peb yoo mov ntawd cim Yaxayas 58:6

“Kevcai yoo mov uas kuv cheem tsum yuav tsis yog li no lov? Yog qhov uas daws txojkev limhiam txoj hlua uas khi neeg thiab daws txoj hlua ntawm tus quab, thiab muab cov uas raug quab yuam tso kom dim thiab muab tej quab lov pov tseg huvsi?” (Yaxayas 58:6).

3. Nyeem Mathais 7:7-11 yog nqe qhia txog kev yoo mov.

“Cia li thov mas yuav muab rau nej, cia li nrhiav nej thiaj ntsib, cia li khob mas yuav qheb rau nej. 8Rau qhov txhua tus uas thov kuj yuav tau, tus uas nrhiav kuj ntsib, thiab tus uas khob kuj qheb rau nws. Nej cov muaj leejtwg uas nws tus tub thov ncuav noj es yuav muab ib lub pob zeb rau nws? Lossis yog nws thov ntses es yuav muab ib tug nab rau nws lov? Yog li no nej cov uas yog neeg phem los nej twb paub muab tej yam uas zoo rau nej tej menyuam, nej leej Txiv uas nyob saum ntuj yimhuab yuav muab tej yam uas zoo rau cov uas thov nws” (Mathais 7:7-11)

4. Thov peb cov txiv tsev kom cov tau neeg tuaj mus koom ntau Npas uake rau lub yim hli hnub tim 18th.

5. Haus dej kom ntau xwb li 1 khob rau ob sijhawm. Thiab hau kas fes los tau (tiam sis tsis txob pub tso lwm yam rua hauv) raws li koj niaj hnub haus. Koj koj “mob tau hau” koj haus dej qab zib (ib rau ob khob). Tsis txhob hau dej muaj zog!

6. Yog koj muaj lus nug txog koj tug kheej lub cev xws li ntshav siab ntshav qab zij hu xov tooj nrog Dr. Judith Cagan thiab Dr. Kreighton Chan tham ua ntej tso. Lawv tug xov tooj kuv twb hais rau nej paub ua ntej ntawd lawm.

7. Peb koj qhov kev yoo mov tom qab koj noj hmo tag rau hnub ua ntej ntawd, thiab yoo mus txog rau yav tsaus ntuj – thiab tuaj rau tom pawg ntseeg rau thaum 7.00 rau hnub yoo mov ntawd.

8. Nco ntsoov thov Vajtswv rau peb cov txiv tsev qhov kev tshaj tawm kom mus tau zoo rau hnub ntawd.


Nej hu rau kuv, Dr. Hymers, rau ntawd (818) 252-0452 yog koj muaj lus nug los sis lwm yam xav paub hu rau niam Hymers rau ntawm (818)645-7356 Thiab hais tias xav nrog kuv tham.

Kuv yuav thov Vajtswv pab kom nej txhua tug dhau hnub ntawd mus yam tsis muaj teeb meem dab tsi! Ib qhov ntxiv: Yog koj tseem ua haujlwm los sis nyob rau hauv tsev kawm ntawv rau hnub ntawd, thov Vajtswv yam txog pub neeg paub. Muab cov lus hnub no cim cia thiab nyeem cov ntsia lus 8 nqe [saum] no. Vajtswv foom koob hmoov rau txhua tug!

Dr. R. L. Hymers, Jr.
Filipis 4:13

Thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj zaj 5, “Teach Me to Pray.”

Qhia kuv thov Vajtswv, qhia kuv thov; nov yog qhov kuv lub siab txhua hnub
Kuv thiaj li paub txog koj li dej siab, Vajtswv qhia kuv thov koj

Lub hwjchim rau kev thov Vajtswv, thov Vajtswv yam muaj hwjchim
Neeg tuag thiab ploj lawm thov muaj hwjchim rau kuv!

Vajtswv qhia kuv thov koj, nov yog qhov kuv lub siab txhua hnub
Nov yog qhov kuv xav tau, Vajtswv thov qhia kuv thov koj.
   (“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966).


THAUM KOJ SAU RAU DR. HYMERS KOJ YUAV TSUM QHIA RAU NWS TIAS KOJ SAU NTAWV LUB TEBCHAWS TWG LOS SIS NWS TSIS TEB KOJ LI EMAIL. Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau. Yog koj xav sau ntawv rau Dr. Hymers xa rau nws qhov chaw nyob no los tau P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Koj xav hu xov tooj nrog nws tham los tau ntawm (818)352-0452.

(XAUS LUS ZAJ LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia rau Internet txhua lub lim tiam
ntawm www.sermonsfortheworld.com.
Qheb qhov no yog “Qhia Ua Lus Hmoob.”

Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv tau, txawm tsis tau kev tso cai los
ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiam sis yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas muab luam ua
duab yuav tsum tau kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Hu Nkauj ua ntej nyeem Vajluskub yog Kl. Benjamin Kincaid Griffith:
“Teach Me to Pray” (Albert S. Reitz, 1879-1966).