Print Sermon

Lub homphiaj ntawm peb qhov Website no yog sau thiab cov yees ua duab rau txhua tug xibhwb thiab cov tshaj tawm nyob txawv tebchaws thoob plaws ntiajteb, tshwj xeeb rau cov tebchaws txom nyem uas tsis muaj tsev kawm Vajluskub.

Cov lus qhuab qhia no sau tawm los qhia thiab kaw ua duab qhia muaj txog li ntawm 1,500,000 lub khooputawj thiab muaj ntau tshaj 221 lub tebchaws rau ib xyoo twg, nej mus saib tau rau ntawm www.sermonsfortheworld.com. Saum puas tug neeg mloog thiab saib nyob rau YouTube. Tom qab ntawd cov neeg no kuj los saib peb qhov Website, YouTube coj neeg los rau peb qhov website, cov lus qhuab qhia no muaj txog li ntawd 46 hom lus thiab muaj neeg los nyeem txog li ntawd 120,000 lub khoopetawj nyob rau sau vam tug neeg los nyeem txhua hli. Cov lus qhuab qhia uas uas lus sau tsis txwv coj mus siv. Thov qheb ntawm no saib nej yuav pab nyiaj rau peb tshaj tawm Vajtswv Txoj Moo Zoo kom mus thoob plaws ntiajteb tau licas.

Txhua zaug nej sau ntawv rau Dr. Hymers, cov ntsoov qhia tias koj nyob lub tebchaw twg los sis nws teb tsis tau koj, Dr. Hymers li email yog rlhymersjr@sbcglobal.net.
THAUM NEJ YOO MOV

WHEN YOU FAST
(Hmong)

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

Zaj lus qhuab qhia ntawm pawg ntseeg Npavtiv hauv nroog Los Angeles
Vajtswv hnub yav tsaus ntuj, Yim hli 16, 2015
A sermon preached at the Baptist Tabernacle of Los Angeles
Lord’s Day Evening, August 16, 2015

“Thaum lawv yoo mov” (Mathais 6:16).


Yexus tug kheej los yeej yoomov ua ntej Nws yuav los pib ua Vajtswv tes dej num, Yexus hais tias Nws cov thwjtim los yuav tsum yoomov tom qab nws nce mus qaum ntuj lawm. Nws hais li no,

“Thiab tom qab nej yuav yoo mov” (Mathais 9:15).

Dr. John R. Rice hais tias nyob rau nqe Vajluskub no qhia tias lawv tau yoomov thiab thov Vajtswv tau kaum hnub uantej hnub Peteskos. Kuv ntseeg tias yeej muaj tseeb lintawd! Thaum xibhwb Povlauj hloov dua siab tshiab lawm, nws tau yoo mov thiab thov Vajtswv tau peb hnub (Teshaujlwm 9:9, 11). Cov tswvcuab nyob rau hauv pawg ntseeg Antioch yoomov kom paub txog Vajtswv dej siab (Teshaujlwm 13:2), tsis tag lawv “yoomov thiab thov Vajtswv” thaum lawv xa xibhwb Povlauj thiab Npananpa ob tug tawm mus tshaj tawm txoj Vajtswv rau lwm lub tebchaws (Teshaujlwm 13:3). Xibhwb Povlauj hais txog qhov nws tau xyaum “yoomov” (2 Kaulithaus 11:27). Nyob rau Vajtswv Txojlus hauv Mathais saum no yog Tswv Yexus cov lus qhia kom peb yuav tsum yoomov. Nws hais tias, “Thaum nej yoomov” (Mathais 6:16). Nws hais tias “thiab lawv yuav tsum yoomov” (Mathais 9:15).

Kuv hwm Dr. J. Vernon McGee heev, Nyob rau xyoo 1960s kuv tau kawm tag nrho phau Vajluskub huvsi, ib daim mus rau ib daim, mloog nws qhia ib nqe zuj zus nyob rau hauv xovtooj cua. Hais txog lub ntsiab lus no “Thaum peb yoomov” Dr. McGee hais tias, “Kev yoomov zoo heev rau peb cov ntseeg ntseeg txhua hnub, kuv ntseeg li ntawd” (J. Vernon McGee, Th.D., Thru the Bible, Thomas Nelson Publishers, 1983, volume IV, p. 38).

Muaj ib txhia xav hais tias Yexus qhia tawm tsam txog kev yoomov nyob rau hauv Mathais 6:16-18, tiamsi cov neeg no xav yuav kev lawm. Nws qhia tawm tsam “Kev Khavtheeb” raws phauv Scofield tau hais tseg. Nws qhia tawm tsam cov neeg uas yoovmov yuam kev, lam ua rau kom neeg qhuas xwb, tiam sis Nws tsis tau tawm tsam qhov kev yoomov tiag tiag, Nws hais – txawv lawm li no “Thaum nej yoomov” thiab nws qhia rau lawv tias yuav ua licas, thiab lawv yuav tsum ua lintawd, Yexus tsis tau hais tias “Yog nej yoomov” tsis yog li ntawd! Tiam sis hais tias “Thaum nej yoomov.”

Kev yoomov tseemceeb rau niaj hnub nim no, los sis tseem ceeb rau tiam ib uas yog Matthew Henry lub sijhawm nws quaj tu siab tias “Tsis muaj…cov ntseeg yuav los mob siab coj li ntawd” (sau los ntawm Mathais 16:16), tom qab Matthew Henry tuag tau 25 xyoo lawm John Wesley tau xyaum thiab coj raus nraim lintawd, thiab qhia kom nws cov neeg los xyaum xyoo mov ob zaug rau ib lim tiam twg. Nov lauj thiaj li muaj Rooj txhawb siab loj vim kev yoomov thiab thov Vajtswv. Nov yog qhia meej hais tias kev yoomov yog pib los ntawm Tswv Yexus ua tug qhia,

“Thaum nej yoo mov” (Mathais 6:16).

Vajluskub qhia tias muaj ntau yam tseem ceeb coj los hais thiab siv rau txoj kev yoomov rau lub sijhawm peb thov Vajtswv rau niaj hnub nim no, kuv yuav muab peb yam coj los hais rau hmo no xwb.

I. Ib, peb yuav tsum yoo mov thiab thov Vajtswv kom peb yeej Ntxwnyoog lub hwjchim.

Nthuav mus rau ntawm Malakaus 9:28-29, thov sawv ntsug thiab nyeem ob nqe no nrov nrov,

“Thiab thaum nws los rau hauv ib lub tsev, nws cov thwjtim txawv nwg nu twj ywm tias, yog vim licas peb thiaj ntiab tsis tau tawm, Nws hais rau lawv tias hom no yuav ntiab tawm tsis tau, tiam sis yog thov Vajtswv thiab yoomov?” (Malakaus 9:28-29).

Nej zaum tau, raws li kub twb qhia rau nej dhau los lawm, kuv ntseeg hais tias yog ib qhov uas yuam kev loj heev ua neeg tau muab lo lus “thiab yoomov” rho tawm hauv phau Vajluskub Malakaus 9:29 mus, kuv ntseeg tias qhov no yuam kev lawm. Yog ib qhov ntxim tu siab uas lo lus “thiab yoomov” raug rho tawm rau cov Vajluskub uas los txhais rau niaj hnub nim no. Vim lawv mus ntseeg raws li ob phauv chiv thawj thaum ub,

yog vim li no cov ntseeg thiaj li tsis muaj zog tawm tsam Ntxwnyoog! Dr. John R. Rice

hais tias “peb tsis txhob xav hais tias tug menyuam no tsis yog Dab (ntsujplig phem) nkag, cov ntsujplig no yeej nrog peb nyob” (Commentary on the Gospel According to Matthew, Sword of the Lord Publishers, 1980 edition, p. 364; comment on Matthew 17:14-21). Vajluskub qhia tias,

“Peb tsis yog tawm tsam neeg uas muaj ntshav, tiam sis tawm tsam…cov ntsujplig phem nyob saum nruab ntug” (Efexaus 6:12).

Niaj hnub nim no yeej tsis yoojyim yuav tsim tsa ib pawg ntseeg kom muaj kev tshaj tawm txoj Moo Zoo, muaj ib txhia hais tias kev tshaj tawm nyob rau tebchaws Amelikas tuag lawm, rau zoo li hais tias Ntxwnyoog lub hwjchim loj heev rau peb tiam no lawm, thiab kuv xav hais tias peb cheem tsum Vajtswv lub hwjchim los pab kom peb yeej “cov ntsujplig phem uas kav saum nruab ntug” Peb cia li yoomov thiab thov Vajtswv pab kom yeej Ntxwnyoog lub hwjchim, thaum Ntxwnyoog muaj hwjchim li ntawd peb yuav tsum yeej los ntawm Tswv Yexus xwb, Hu zaj nkauj 6, “Qhia Kuv Thov Vajtswv” hu nqe ob, “Lub Hwjchim Ntawm Kev Thov Vajtswv.”

Hwjchim ntawm kev thov Vajtswv, lub hwjchim no,
   Vim lub ntiajteb muaj kev quaj ntsuag kev txhaum loj;
Neeg yuam kev thiab tuag, ntsujplig tsis muaj kev vam!
   Muaj hwjchim rau kuv, muaj hwjchim rau kuv!
(“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966)

Rau kuv zoo li hais tias Vajtswv lub hwjchim yog los ntawm qhov kev yoomov, vim Yexus hais tias,

“Thaum nej yoo mov” (Mathais 6:16),

II. Ob, peb yuav tsum yoo mov thov Vajtswv kom Nws xav kev txhawb siab los rau peb.

Kuv tsis tau xav tias txhua yam yuav tsum yog cia rau rooj txhawb siab xwb, peb lub tebchaws yeej tsis muaj rooj txhawb siab txij puas thaum 1859 lawm – txhua pawg ntseeg los qaug zog nyob rau peb lub tebchaws no, Kuv nco txog Dr. Ken Connolly hais tias “peb nyob rau tiam uas cov neeg tiam no twb tsis paub lawm hais tias rooj txhawb siab yog dabtsi” Tiam sis xibhwb Povlauj paub txog rooj txhawb siab! Vajtswv tau foom koobhmoov rau nws tes dej num thiab kev pehawm raws li nyob hauv phawv ntawv Teshaujlwm, Peb pom tau qhov no vim Povlauj tau hais tseg cia tias nws yog,

“Yoo mov tsis tu ncua” (2 Kaulithaus 11:27).

Dr. Schaff, ib tug xibhwb qhia txog cov ntseeg li keebkwm, hais li no tias, “cov ntseeg yuav tsum tseg ob hnub” uas kev cai yoo mov (Philip Schaff, Ph.D., History of the Christian Church, Eerdmans Publishing Company, 1976 edition, volume II, p. 379). John Wesley yeej coj raws nraim li no nyob rau lub sijhawm ua muaj Roo Txhawb Siab loj los sis the First Great Awakening

Kuv tsis ntseeg hais tias kev yoomov thiab thov Vajtswv xwb ce txawm yuav muaj rooj txhawb siab tshwm tuaj, los sis siv ob peb hnub los zaum thov Vajtswv xwb, vim kuv tsis pom qhia li no nyob rau hauv Vajluskub, kuv kuj ntsia tsis pom tias yog peb tsis muaj kev yoomov thiab thov Vajtswv yuav pom tej yam zoo li no tshwm tuaj, Dr. John R. Rice hais tias,

Cov ntseeg uas mob siab rau Vajtswv yeej yoomov raws nraim Vajluskub qhia, kev yoomov thiab kev thov Vajtswv yeej nyob uake, thov los ntawm kev tu siab, kev hloov dua siab tshia, thiab ntsawb nrhiav txoj haukev kom dim ntawm yeebncuab los sis thov kom Vajtswv muab tswvyim, Maxes yoomov…nyob rau sum roob Xisnais, thiab peb tug cawmseej kuj yoomov…nyob rau tom roob mob siab qhua. Yosua, Davis, Exaslas, Nehamis, Daniyees, thiab Yaushaus tug muab neeg ua kevcai rau dej cov thwjtim, Anna, cov Thwjtim, Povlauj thiab Npananpas, thiab lwm tug los kuj yoomov thov Vajtswv. Vajtswv tau teb cov neeg cov lus thov vim yog lawv yoomov thiab thov Vajtswv. Nyob rau lub sibhawm thaum ub cov neeg no puas leej mob siab rau kev thov Vajtswv thiab yoomov yam tsis tso tseg. Yog ib qhov zoo rau lub sijhawm thaum cov ntseeg tuaj koom uake yoomov thiab thov Vajtswv…Tug Cawseej [tug kheej] tsis yog tias yoomov xwb tiam sis Nws tseem qhia kom cov thwjtim yuav tsum yoo thiab, Lawv tau ua lintawd tom qab [Nws mus] rau qaum ntuj lawm (John R. Rice, D.D., Prayer – Asking and Receiving, Sword of the Lord Publishers, 1970 edition, p. 215).

Dr. Rice tseem hais tias “Rooj txhawb siab ua rau muaj kev yoomov thiab thov Vajtswv” (ibid. p. 227).

Peb tsis txhob xaiv hais tias kev yoomov thiab kev thov Vajtswv yuav ua kom muaj kev Txhawb siab, Kxh. Iain H. Murray hais yog li no tias,

Vajtswv xaiv qhov foom koobhmov los ntawm kev thov Vajtswv, qhov no qhia tias tsis yog los ntawm peb lub dag zog yuav ua tau, tiam qhia rau peb paub hais tias yuav tsum xibpeem rau Vajtswv xwb…yuav tsum totaub txog kev thov Vajtswv, kom tsis txhob muaj qhov yuav tso Vajtswv tseg tiam sis muaj Vajtswv tug ntsujplig-los qhia kom paub thiab rau li neeg tau hu hais tias “lub ntsiab lus ntawm…kev thov Vajtswv thiab yoomov” (Rev. Iain H. Murray, Pentecost Today? The Biblical Basis for Understanding Revival, The Banner of Truth Trust, 1998, p. 69).

Yog ib qhov zoo yuav hais tias “Lub sijhawm Vajtswv foom koob hmoov rau nws cov neeg, Nws qhia kom neeg paub thov Nws ua ntej.” John Wesley hais li no tias,

Cia peb qhov kev yoomov tiav rau ntawm Vajtswv…thiab cia Vajtswv tua tug coj, peb yuav tsum ntsia ntsoov rau qhov no, qhov no xwb, thiab ua rau Vajtswv tug nyog saum ntuj tau txais lub meejmom (The New Encyclopedia of Christian Quotations, Baker Books, 2000, p. 360).

Kev yoomov thiab thov Vajtswv tsis tau ua kom muaj “Rooj Txhawb Siab”, tiam Vajtswv ua tug ua kom muaj. Peb qhov kev yoomov thiab thov Vajtswv ua rau peb nyob ze Vajtswv xwb, thiab thaum peb pom lawm, Nws thiab yuav ua kom muaj rooj txhawb siab, txhua yam nyob rau ntawm Vajtswv txhais tes, yeej muaj tseeb, nyob rau lub sijhawm txhawb siab, qhov kev yoomov thiab thov Vajtswv yog qhov qhia tias neeg sib zog thov Vajtswv tiag tiag, yog lub sijhawm uas Vajtswv xa kev txhawb siab los mus raws li John Wesley tau thov,

Koj puas tau npaj hnub ua kom muaj kev yoomov thiab thov Vajtswv? Koj qhov koobhmoov, ntau npaj tseg cia, thiab koj qhov kev hlub yuav ntws los (Letters of John Wesley, p. 340).

Peb paub los ntawm peb tug kheej lawm hais tias peb ua tsis tau kom muaj rooj txhawb siab, zoo li John Wesley tau hais tseg, txog rau thaum peb yuav tsum tau txais lub hwjchim los ntawm kev thov Vajtswv, Vajtswv xwb thiab li yuav muaj hwjchim rau peb “Zoo tug pos [txog rau thaum] kev hlub los txog” Vajtswv yog qhov yuav ua kom muaj kev yoomov thiab thov Vajtswv, Vajtswv yog txhua yam ntawm qhov peb uas kom muaj rooj txhawb siab los, tsis yog lintawd peb qhov kev yoomov thiab thov Vajtswv yuav tsis muaj qab hau dabtsi, peb cia li tshawb nrhiav Vajtswv, thiab fij peb tug ntsujplig rau Nws, thiab yoomov thov Vajtswv kom nws los ua kom pawg ntseeg loj hlob, qhov Vajtswv foom koobhmoov rau kev yoomov thiab kev thov Vajtswv xwb thiab ua rau muaj kev txhawb siab, thov sawv ntsug thiab hu zaj nkauj “Qhia Kuv Thov Vajtswv” ib zaug ntxiv thiab! Nyob rau zaj 6 nqe ob,

Hwjchim ntawm kev thov Vajtswv, lub hwjchim no,
   Vim lub ntiajteb muaj kev quaj ntsuag kev txhaum loj;
Neeg yuam kev thiab tuag, ntsujplig tsis muaj kev vam!
   Muaj hwjchim rau kuv, muaj hwjchim rau kuv!
(“Teach Me to Pray,” Albert S. Reitz, 1879-1966).

III. Peb, peb yuav tsum yoo mov thov Vajtswv kom txhua tug neeg los hloov dua siab tshiab.

Yexus hais tias,

“Thaum nej yoo mov” (Mathais 6:16).

Vajtswv hais rau Yaxayas li no tias,

“Qhov kev yoo mov no tsis yog qhov kev xav tau lov? kom ntawm ntsujplig phem, lub nrav nyhav, thiab dim txoj kev tsim txom thiab rhuav tsem tug quab nyhav lov?” (Yaxayas 58:6).

Cov thwjtim ntiajteb tsis tau “dab tawm ntawm tug menyuam tub” Lawv pab tsis tau nws vim yog,

“Hom dab no yuav ntiab tawm tsis tau, tiam sis tsuas yog los ntawm kev yoo mov thiab thov Vajtswv xwb” (Malakaus 9:29).

Tsis txhob xav hais tias cov ua tuaj rau hauv pawg ntseeg yuav muaj tej yam xwm txheej zoo li no? Tsis yog Ntxwnyoog “tug ua kav ntiajteb…ua kom nej lub qhov muag siab dig nej thiaj tsis ntseeg lov”? (2 Kaulithaus 4:4). Nej puas xav tias Vajtswv hais li no rau peb thiab,

“Qhov kev yoo mov no tsis yog qhov kev xav tau lov? kom dim ntawm ntsujplig phem, lub nrav nyhav, thiab dim txoj kev tsim txom thiab rhuav tsem tug quab nyhav lov?” (Yaxayas 58:6).

Kuv xav tias Charles Wesley yeej muaj Vajluskub Yaxayas nqe no nyob hauv nws lub siab thaum nws los sau txog,

Nws rhuav tshem kev txhauj lub hwjchim,
   Nws cawm tug neeg raug txim kom ywjpheej,
Nws cov ntshav uas rau kom peb dawb huv;
   Nws cov ntshav zoo kawg nkaus rau kuv.
(“O For a Thousand Tongues,” Charles Wesley, 1707-1788).

Sawv ntsug hu zaj nkauj no “O Set Ye Open Unto Me.”

Nws rhuav tshem kev txhauj lub hwjchim,
   Nws cawm tug neeg raug txim kom ywjpheej,
Nws cov ntshav uas rau kom peb dawb huv;
   Nws cov ntshav zoo kawg nkaus rau kuv.

Nej zaum tau.

Au, peb yuav yoomov thiab thov Vajtswv licas rau tug neeg uas tseem tsis tau los hloov dua siab tshiab! Peb yuav tsum thov Vajtswv kom rhuav tshem kev txhaum thiab coj peb kovyeej tug Ntxwnyoog ua kav ntiajteb! Peb yuav yoomov thiab thov Tswv Yexus licas

“dim ntawd ntsujplig phem, lub nrav nyhav, thiab dim txoj kev tsim txom…”! (Yaxayas 58:6).

Rov hu Charles Wesley zaj nkauj ib zaug ntxiv thiab!

Nws rhuav tshem kev txhauj lub hwjchim,
   Nws cawm tug neeg raug txim kom ywjpheej,
Nws cov ntshav uas rau kom peb dawb huv;
   Nws cov ntshav zoo kawg nkaus rau kuv.

Charles tug tij laug uas yog John Wesley hais li no rau lub sijhawm uas muaj rooj txhawb siab loj,

Koj puas tau npaj ib hnub twg los yoomov thiab thov Vajtswv? Tug pos ntawm kev hlub, thiab kev pab cuam, thiab kev hlub yuav ntws los (ibid.).

Peb yuav ua tib yam nkaus rau lub Vavxom no thiab! Peb yuav thov nej yoomov rau tom tsev thiab thov Vajtswv rau cov neeg uas tseem tsis tau ntseeg! Tsis yog nej txhua tug yuav yoomov, vim yog sijhawm, kev mob nkees, thiab lwm yam, tiam sis thov cov tsis muaj teebmeem dabtsi los yoomov thiab thov Vajtswv, Peb rov tuaj hauv lub tuam tsev no hnub Vavxom thaum 5.30, thiab thov rau lawv ib zaug ntxim, peb sawvdaws mam los noj mov uake, thiab qhuas Vajtswv! Kom tawm hauv peb lub siab tiag tiag, Charles Wesley zaj nkauj yeej tseeb tiag tiag! Hu ib zaug ntxiv!

Nws rhuav tshem kev txhauj lub hwjchim,
   Nws cawm tug neeg raug txim kom ywjpheej,
Nws cov ntshav uas rau kom peb dawb huv;
   Nws cov ntshav zoo kawg nkaus rau kuv.

Puas muaj cov neeg tuaj rau hmo no uas tseem tsis tau txais kev cawmdim? Peb tau thov Vajtswv rau koj, koj cheem tsum tau Tswv Yexus los coj koj dim ntawm Ntxwnyoog, thiab ntxiav koj tej kev txhaum los ntawm Nws cov ntshav. Peb thov Vajtswv tias koj yuav cia siab rau Yexus thiab dim lawm.

Ntawm no yog cov ntsiab lus tseemceeb rau peb qhov kev thov Vajtswv rau lub lim tiam tom ntej no,


1.   Yoo mov tsis pub leej twg paub (kom ntau thiab ntau), txhob mus hais rau tug ub tug no (txawm yog koj tsev neeg) tias koj tatom yoo mov.

2.   Siv sijhawm los nyeem Vajtswv Txojlus, nyeem phau Vajluskub Lukas (pib tom haupaus tuaj).

3.   Cim Yaxayas 58:6 rau hnub Saturday uas peb yoomov.

4.   Thov Vajtswv kom muaj 10 leej los sis coob tshaj nrog peb nyob

5.   Thov Vajtswv ua haujlwm rau cov neeg ntawd zoo hais nyob rau Yaxayas 58:6.

6.   Thov Vajtswv pab rau cov uas tuaj koom peb thawj zaug rau hnub no yuav los cuag Vajtswv thiab rov qab tuaj rau hnub pehawm Vajtswv (zwj hnub) tom ntej. Muab lawv lub npe fij rau Vajtswv.

7.   Thov Vajtswv qhia kom kuv paub txog cov lus qhuab qhia rau lub lim tiam tom ntej no – tsis hais yam sawv ntxov thiab tsaus ntuj

8.   Haus dej kom ntau, ib khob rau txhau lub sijhawm, hauv coffee rau thaum pib los tau yog koj yog ib tug neeg nyiam haus. Tsis txhob mus hauv dej muaj zog lwm yam.

9.   Mus cuag kws tshuaj ua ntej koj yuav yoomov yog koj muaj lus nug txog kev tug kheej. (Los sis los ntsib Dr. Kreighton Chan los sis Dr. Judith Cagan uas nyob hauv pawg ntseeg no). Tsis txhob yoo yog koj muaj mob loj, xws li ntshav siab, ntshav qab zib, thov Vajtswv rau tej yam no xwb los tau.

10. Pib yoomov tom qab koj noj hmo tag rau hnub Friday. Tom ntawm tsis txhob noj ib yam dab tsi li lawm, txog rau thaum pib los noj hmo thaum 5:30 yav li tom pawg ntseeg lub tuam tsev.

11. Cov ntsoov tias qhov tseem ceeb loj ntawm kev thov Vajtswv yog kom neeg los cuag Vajtswv – thiab kom muaj cov hluas tuaj koom rau yav lig nrog peb nyob mus ib txhi.

Yog koj tau txais koob hmoov ntawm cov lus qhuab qhia no thov koj sau ntawv ua email mus rau Dr. Hymers thiab qhia rau nws paub tias koj sawv lub tebchaws twg tuaj, Dr. Hymbers tug meail yog rlhymersjr@sbcglobal.net (Qheb mus rau qhov no). Koj sau rau Dr. Hymers uas koj cov lus, tiam sis sis ua lus Akiv los sis English yog koj sau tau

(XAUS COV LUS QHUAB QHIA)
Koj mus nyeem Dr. Hymers cov lus qhuab qhia txhua lub lim tiam nyob rau Internet ntawm
www.realconversion.com qheb mus rau “Qhuab qhia ua lus Hmoob.”

Koj sau email rau Dr. Hymers rau ntawm rlhymersjr@sbcglobal.net – lossis sau ntawv
xa rau nws raws qhov chaw nyob no P.O. Box 15308, Los Angeles, CA 90015. Lossis hu
xovtooj (818)352-0452.

Lus ceebtoom: Txhua cov lus qhuab qhia nyob rau hauv no coj mus siv
tau, txawm tsis tau kev tso cai los ntawm Dr. Hymer’s los xij. Tiamsis
yog Dr. Hymers’ cov lus qhuab qhia uas luam ua duab yuav tsum tau
kev tso cai thiaj coj mus siv tau.

Nyeem Vajluskub ua ntej yog Abel Prudhomme: Mathais 6:16-18.
Hu nkauj tshwjxeeb yog Benjamin Kincaid Griffith:
“I Am Praying For You” (S. O’Malley Clough, 1837-1910).


TXHEEJ TXHEEM

THAUM NEJ YOO MOV

WHEN YOU FAST

Tug qhia Dr. R. L. Hymers, Jr.
by Dr. R. L. Hymers, Jr.

“Thaum nej yoo mov” (Mathais 6:16)

(Mathais 9:15; Teshaujlwm 9:9, 11; 13:2, 3;
2 Kaulithaus 11:27; Mathais 9:15)

I.       Ib, peb yuav tsum yoo mov thiab thov Vajtswv kom peb yeej Ntxwnyoog lub hwjchim, Malakaus 9:28-29; Efexaus 6:12.

II.      Ob, peb yuav tsum yoo mov thov Vajtswv kom Nws xav kev txhawb siab los rau peb, 2 Kaulithaus 11:27.

III.     Peb, peb yuav tsum yoo mov thov Vajtswv kom txhua tug neeg los hloov dua siab tshiab, Yaxayas 58:6; Malakaus 9:29; 2 Kaulithaus 4:4.